ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, Π. & Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Π. & Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ Α.Ε.»... 1 την επωνυμία «ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΜΒΑΤΗΣ Α.Ε.»... 2 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ» με δ.τ. «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝ ΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»... 3 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΙΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΙΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.» την επωνυμία «PDA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «PDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»... 5 την επωνυμία «Εψιλον, Αναπτυξιακή, Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Epsilon Development»... 6 την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΒΙΟΦΑΡΑΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙ ΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Αθανάσιος Ευαγγελι άς Τεχνική Εμποροκτηματική Ξενοδοχειακή Τουριστική Εισαγωγική Εξαγωγική Ανώνυμος Εταιρεία»... 9 την επωνυμία «ΞΕΝΕΚΟ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Κτηματική Εταιρεία» την επωνυμία «THE 3D WORLD CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑ ΣΕΩΝ» με δ.τ. «THE 3D WORLD CENTER A.E.» την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ Α.Ε. Τεχνι κών Έργων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Αντι προσωπειών» Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΚΑΣΗΣ ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΑΣΗΣ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΙΜΕΞ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία» την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επω νυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, Π. & Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Π. & Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, Π. & Β. ΚΤΗΜΑ ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Π. & Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 61034/01/Β/06/492(2008) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ 36 & ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) Βασίλειος Μουλάς του Φωτίου και της Μαρίας, επι χειρηματίας, Ελληνικής Ιθαγένειας, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Ζαΐρ Κογκό, κατοικεί στη Χώρα Σάμου, κατέχει δελτίο ταυτότητος του Α.Τ. Σάμου υπ αριθμ. ΑΒ / και αριθμό φορολογικού μητρώου ( ) της Δ.Ο.Υ. Σάμου, ως Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. 2) Πελαγία Μώρου του Νικολάου και της Μαρίας, επι χειρηματίας, Ελληνικής Ιθαγένειας, που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Σάμο, κατοικεί στη Χώρα Σάμου, κατέ χει δελτίο ταυτότητος του Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμου υπ αριθμ. Λ / και αριθμό φορολογικού μητρώου ( ) της Δ.Ο.Υ. Σάμου, ως Αντιπρόε δρος του Δ.Σ. 3) Δάφνη σύζυγος Ιωάννη Τσουμάνη το γένος Νικολά ου και Ζωής Σταυρινού, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Σάμο, κατοικεί στο Βαθύ Σάμου, κατέχει δελ τίο ταυτότητος του Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμου υπ αριθμ. Λ / και αριθμό φορολογικού μητρώου ( ) της Δ.Ο.Υ. Σάμου, ως Μέλος του Δ.Σ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας και όλων των δικαι ωμάτων, που απορρέουν από αυτή, τα οποία προβλέ πονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Μουλά του Φωτίου και της Μαρίας. Σε περί πτωση κωλύματός του στο μέλος Δάφνη σύζυγο Ιωάννη Τσουμάνη το γένος Νικολάου και Ζωής Σταυρινού. Περαιτέρω, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Μουλά του Φωτίου παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο δείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Σε περίπτωση κωλύματός του στο μέλος Δάφνη σύ ζυγο Ιωάννη Τσουμάνη το γένος Νικολάου και Ζωής Σταυρινού. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008 (2) την επωνυμία «ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΜΒΑΤΗΣ Α.Ε.». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΜΒΑΤΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 36547/0Ι/ Β/96/435 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Αν. Τσόχα 15 17) από το οποίο προκύπτει on το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Θωμάς Παλκόπουλος του Αναστασίου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στις Ράχες Φθιώτιδας το έτος 1950, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Ναυπλίου 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ /93 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και Έλληνας υπήκοος ως Πρό εδρος Δ.Σ. 2. Ιωάννης Χροναίος του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχα νικός, γεννημένος στο Αυλωνάρι Ευβοίας το έτος 1948, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Πελοποννήσου 37, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ /86 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και Έλληνας υπήκοος ως Αντι πρόεδρος. 3. Χριστόδουλος Πλατσούκας του Αγαμέμνονα, Αρχι τέκτων Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Ν. Παρίτση 24, κάτοχος δελτί ου ταυτότητας με αριθμό Π /92 του Ζ Τ.Α. Αθηνών και Έλληνας υπήκοος ως Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Αναστάσιος Σάκκουλης του Παναγιώτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοι κος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας 67, κάτο χος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ /98 του Α.Τ. Καλλιθέας και Έλληνας υπήκοος ως μέλος του Δ.Σ. 5. Γεώργιος Παπαδημητρίου του Ιωάννη, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1957, κάτοι κος Αθηνών οδός Κορδικτώνος 10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ του Τ.Α. Ζ Αθηνών και Έλληνας υπήκοος ως μέλος του Δ.Σ. 6. Δημήτριος Ντινιεράκης του Αλεξάνδρου, Διακοσμη τής, γεννημένος στην Γερμανία το έτος 1971, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ορεστιάδος 13, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν /87 του Τ.Α Αλικιανού και Έλληνας υπήκοος ως μέλος του Δ.Σ.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Εκπροσώπηση της εταιρείας Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτεί ται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέρ γεια» το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2, 22, 23 του κ.ν. 2190/1920, αποφασίζει και αναθέτει καθ ολη την διάρκεια της θητείας του, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Θωμά Παλκόπουλο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χριστόδουλο Πλατσούκα, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή ιδία έκαστος να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κοντά στην εταιρική επωνυμία. Ειδικά για τις Ταμειακές και Τραπεζικές Συναλλαγές (υπογραφή εταιρείας, υπογραφή συμβάσεων χορηγή σεων με τραπεζικούς οργανισμούς, αναλήψεως χρη μάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς) εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, εκτός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Θωμά Παλκόπουλο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χριστόδουλο Πλατσούκα, και το μέλος του Δ.Σ. Ανα στάσιος Σάκκουλης, οι οποίοι Θα ενεργούν από κοινού ή ιδία έκαστος. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2008 (3) Εται επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡ ΤΟΥ» με δ.τ. «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ» με δ.τ. «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 51936/01/Β/02/328 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (Ερι γόνης 9) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1. Φίλιππος Μαυρογιάννης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής γεννηθείς στην Αθήνα κάτοικος Κρυονερίου Αττικής οδός Σολωμού 14, έμπορος κάτοχος του υπ αριθ. ΑΗ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέ ντος υπό του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής την Έλληνας υπήκοος και Ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος του υπ.αριθ Α.Φ.Μ. τηςδ.ο.υ. Αγίου Στεφάνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Χρυσούλα Χατζηγιαννάκη του Νικολάου και της Ευ αγγελίας γεννηθείς στην Νίκαια Αττικής κάτοικος Κρυο νερίου Αττικής οδός Σολωμού 14, έμπορος κάτοχος τοϋ υπ.αριθ. ΑΕ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου Αττικής την , Έλληνας υπήκοος και Ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος του υπ αριθ Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. Νικόλαος Χατζηγιαννάκης του Δημητρίου και της Ειρήνης, γεννηθείς στο Λουτρό Έβρου κάτοικος Νίκαιας Αττικής οδός Αμερικ. Κυριών 37, βιοτέχνης, κάτοχος του υπ αριθμ. Α δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας, εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Παρ. Ασφ. Πειραιώς την Έλληνας υπήκοος και Ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος του υπ.αριθ Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Κο ρυδαλλού, Μέλος. 4. Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης του Φιλίππου και της Χρυσούλας γεννηθείς στην Αθήνα κάτοικος Κρυονερίου Αττικής οδός Σολωμού 14 ιδ. Υπάλληλος κάτοχος του υπ αριθ. ΑΖ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου την Έλληνας υπήκοος και Ελληνικής ιθαγένειας κάτοχος του υπ.αριθ Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Μέλος. 5. Αδαμάντιος Μαυρογιάννης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής γεννηθείς στην Αθήνα κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής οδός Φώκαιας 6, έμπορος κάτοχος του υπ αριθ. ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας, εκδοθέντος υπό του Τμήματος Ασφάλειας Αγ. Στε φάνου την 15/05/2006, Έλληνας υπήκοος και Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ αριθ Α.Φ.Μ. της ΣΤ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Μέλος. Εκπρόσωπηση : Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Φίλιππος Μαυρογιάννης και σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος και Δι ευθύνουσα Σύμβουλος Χρυσούλα Χατζηγιαννάκη. Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2008 (4) Εται επω νυμία «ΙΛΙΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΙΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΙΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΙΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε.:55018/01ΑΤ/Β/03/321, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία και β) ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι κατωτέρω: Τακτικός: Διονύσιος Νικητός του Δημητρίου, ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, AM ΣΕΟΛ III. Το από πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1) ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ του Ελευθέριου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος 107, κάτοχος του υπ αριθμ. Π ΔΑΤ, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφι σιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ του Σπυρίδωνος, κάτοι κος Εκάλης, οδός Θέτιδος 107, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ ΔΑΤ, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΑΚΗ του Βασιλείου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος 107, κάτοχος του υπ αριθμ. Φ ΔΑΤ, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνι κής υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ του Ευαγγέλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μεσσήνης 16Α, κάτοχος του υπ αριθμ. Θ ΔΑΤ, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας Μέλος του Διοι κητικού Συμβουλίου. 5) ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΠΑΞΗ του Χρήστου, κάτοικος Αθη νών, οδός Τρυγόνος 4 6, Κυψέλη, κάτοχος του υπ αριθμ. Λ Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας Μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου. 6) ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μαυρογένους 47, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 6 του καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει όλες τις κατά τον νόμο και το καταστατικό εξουσίες και αρ μοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ως εξής : Στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευ θύνουσα Σύμβουλο Ελένη Ψαρονικολάκη, η οποία ενερ γώντας μόνη της στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την Εταιρεία και την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την Εταιρεία, ή Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κιτσιώνα και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Φραγκίσκο Μαυρογε νάκη και Γρηγόριο Μαγιάτη, οι οποίοι ενεργώντας, του λάχιστον δύο εξ αυτών, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύουν με μόνες τις υπογραφές τους την Εταιρεία, ή Ένας, εκ των αμέσως παραπάνω τριών αναφερομένων προσώπων, ομού μετά μίας εκ των Γεωργίας Χατζη χαραλάμπους του Ελευθερίου, κατοίκου Μεατμόρφω σης, Λεβαδείας 5, Α.Λ.Τ.Ξ ή Ελένης Μαγγέλα του Δημητρίου,κατοίκου Μεατμόρφωσης, Λεβαδείας 5, Α.Δ.Τ ΑΕ , θα εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύουν με μόνες τις υπογραφές τους την Εταιρεία. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2008 (5) Εται επω νυμία «PDA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «PDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PDA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «PDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 61010/01ΝΤ/Β/06/133: 1. Πρακτικό Γ.Σ. της περί: Α. εκλογής Δ. Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ. Σ. της ως κατωτέρω: Αποστολόπουλος Απόστολος, κάτοικος Αλίμου Ατ τικής οδός Αγαμέμνονος 13 έτος γέννησης 1962 Α. Τ Ρ / , Πρόεδρος. Αποστολόπουλος Ηρακλής, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Φειδίου 113 έτος γέννησης 1960, Α.Τ. Χ /27 01/2003, Δ/νων Σύμβουλος. Εμμανουηλίδης Παναγιώτης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Ταινάρου 6 έτος γέννησης 1964 ΑΤ.Α / , Μέλος. Καλογερόπουλος Δημήτριος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Κερκύρας 10 έτος γέννησης 1958, AT / , Εντεταλμένος Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την Την εταιρεία εκπροσωπούν οι κατωτέρω: Ο Πρόεδρος και Αποστολόπουλος Απόστολος και ο Δ/νοντας Σύμβουλος Αποστολόπουλος Ηρακλής την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Παροχή δικαιώματος υπογραφής: 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στον ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΗΡΑΚΛΗ Διευθύνοντα Σύμβουλο Στους ανωτέρω παρέ χεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «PDA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να αναλαμβάνουν χρήματα χρηματογραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογράφουν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πτώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Β. Ι) εκλογής ελεγκτών χρήσης ως κατω τέρω: Τακτικοί: α) ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε β) ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε β) ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 II) Η Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση των ελε γκτών και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολο γισμός) χρήσης Καλλιθέα, 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (6) Εται επωνυμία «Εψιλον, Αναπτυξιακή, Εμπορική και Πα ροχής Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Epsilon Development». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εψιλον, Αναπτυξιακή, Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Epsilon Development» και αριθμό Μητρώου 55374/01ΝΤ/Β/03/203 που εδρεύει στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1. ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΜΙΧΑΗΛ, ΑΔΤ Ρ /95, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, έτος γέννησης 1977 Αθή να, δ/νση κατοικίας Πατησίων 109 Αθήνα, Πρόεδρος. 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΧΟΥΛΗΣ, ΑΔΤ ΑΒ /06, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, έτος γέννησης 1952 Πειραιάς, δ/νση κατοικίας Ηρακλέους Καλλιθέα, Αντιπρόεδρος. 3. ΜΑΡΙΑ Χ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ, ΑΔΤ ΑΖ /07, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, έτος γέννησης 1939 Αρ γοστόλι Κεφ/νίας, δ/νση κατοικίας Ομήρου 17 Ν. Σμύρνη, Μέλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν την Μαρία Αγγελική Ε, Μιχαήλ, τον Εμμανουήλ Αποστόλου Χούλη και την Μαρία Χαριλάου Αυγουστάτου οι οποίοι του λοιπού θα συμβάλλονται υπογράφοντες ανά δύο ή ένας εξ αυτών με τον Φρα γκίσκο Ιωάννη Λιβάνιο ή την Αναστασία Φωτίου Φωτάκη, και θα αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές της. To Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον διορισμό της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Μαρίας Αγγε λικής Ε. Μιχαήλ να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής Δημόσιας και Δικαστικής Αρχής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Μαρίας Αγ γελικής Ε. Μιχαήλ το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Εμμανουήλ Α. Χούλη ή την Μαρία Χ. Αυγουστάτου να εκπροσωπούν την Εταιρεία μεμονωμένο ενώπιον κάθε Διοικητικής Δημόσιας και Δικαστικής Αρχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδστεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Μαρία Αγγελική Ε. Μιχαήλ vα επικυρώνει αντίγραφα των Πρακτικών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Μαρίας Αγ γελικής Ε. Μιχαήλ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Εμμανουήλ Α. Χούλη ή την Μαρία Χ. Αυγουστάτου μεμονωμένα να επικυρώνουν αντίγραφα των Πρακτι κών. Καλλιθέα, 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (7) Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 2417/01/Β/86/2416 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΣΟΛΩΜΟΥ 55) από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΚΗΣ του ΤΑΚΗ και της ΑΓΛΑΪΑΣ, Μη χανολόγος Ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1948, κάτοικος Λυκόβρυσης Εθν. Αντιστάσεως αρ. 14Γ, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ δελτίου ταυτότητας του AT Πεύκης και ΑΦΜ της ΔΟΥ Αμαρουσίου, Πρόεδρος ΑΣ & Διευθύνων Σύμβουλος 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Π. Ψυχικού Πασχαλιάς αρ. 17, ΤΚ 15452, κάτοχος του υπ αριθμόν / δελτίου ταυτότητας του Ζ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και ΑΦΜ της ΔΟΥ Ψυχικού, Μέλος ΑΣ 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑ ΡΙΑΣ, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Π. Ψυχικού Κορυτσάς αρ. 1, ΤΚ 15452, κάτοχος του υπ αριθμόν Π / δελτίου ταυ τότητας του ΤΑ Χολαργού και ΑΦΜ της ΔΟΥ Ψυχικού, Μέλος Δ.Σ. Στον Πρόεδρο ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθε ται η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα της εταιρείας, στα οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπο γραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008 (8) Εται επω νυμία «ΒΙΟΦΑΡΑΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.».

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΦΑΡΑΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 30941/01ΑΤ/Β/94/2358 που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 2008 οι εξής: Τακτικοί: 1. Φιλιάνος Σπυρίδων του Γεωργίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Εφέσου 4, με αρ. δελτ. ταυτ. Χ /2003, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με A.M. του Οικον. Επιμελητηρίου 9996/ Καλαμπόκης Παναγιώτης του Θεοδώρου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Παπαφλέσσα 50, με αρ. δελτ. ταυτ. Σ /1995 πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με A.M. του Οικον. Επιμελητηρίου 9995/ Αναπληρωματικοί: 1. Τομαράς Δημήτριος του Χρήστου, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη 22, με αρ. δελτ. ταυτ. Κ /1978, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με A.M. του Ο.κ. Επιμε λητηρίου 9993/ Γάλλος Ηρακλής του Στεφάνου, κάτοικος Πειραιά, οδός Πατρ. Ιωακείμ 32, με αρ. δελτ. ταυτ. Π /1991, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με A.M. του Οικον. Επιμελητηρίου 9993/ Όλοι οι ανωτέρω είναι κάτοχοι Αδείας Λογιστή Α Τάξης. Αγία Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Τμηματάρχης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (9) Εται επωνυμία «Αθανάσιος Ευαγγελιάς Τεχνική Εμπο ροκτηματική Ξενοδοχειακή Τουριστική Εισαγωγική Εξαγωγική Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αθανάσιος Ευαγγελιάς Τεχνική Εμποροκτηματική Ξενοδοχειακή Τουριστική Εισαγωγική Εξαγωγική Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 39860/01/Β/98/474(06) που εδρεύει στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΤΕΩ 72) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) Αχιλλέας Ευαγγελίας του Αθανασίου κάτοικος Ν. Ιωνίας Βόλου οδός Καλλιθέας 3 κάτοχος του υπ αρίθμ ΑΕ /07 Δελτίου Ταυτότητας, Πρόεδρος & Διευ θύνων Σύμβουλος. 2) Δήμητρα Ευαγγελίας του Αθανασίου κάτοικος Ν. Ιωνίας Βόλου οδός Καλλιθέας 3 κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ /07 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αντι πρόεδρος του Δ.Σ. 3) Αθανάσιος Ευαγγελίας κάτοικος Ν. Ιωνίας Βόλου οδός Καλλιθέας 3 κάτοχος του υπ αριθμ. Π /90 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Μέλος του Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Αχιλλέας Ευαγγε λίας του Αθανασίου ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, που ανή κουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τις περι πτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008 (10) Εται επωνυμία «ΞΕΝΕΚΟ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Κτη ματική Εταιρεία». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΕΚΟ Ανώνυμος Ξε νοδοχειακή Κτηματική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 846/01/Β/86/847 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λ. Συγγρού 24) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) Πικρός Κωνσταντίνος του Παναγιώτου, γεννηθείς εις Αθήνας το 1943, μηχανικός, κάτοικος Αλίμου οδός Δαβάκη 1, AT /ΛΕ Αθηνών, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Πικρός Φοίβος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς εις Αθήνας το 1975, αναλυτής προγραμματιστής, κάτοικος Αλίμου οδός Δαβάκη 2, AT Π402916/ΤΑ Καλαμακίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3) Πιττακού Ελένη του Βασιλείου, γεννηθείσα εις Αθή νας το 1951, οικιακά, κάτοικος Κηφισίας οδός Θεμιστο κλέους 8, ΑΤ Τ126189/Ν. Ερυθραίας, Μέλος. 4) Πικρός Πέτρος του Παναγιώτου, γεννηθείς εις Αθή νας το 1945, πολ. μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Σπευσίππου 9, AT Z096S52/TA Συντάγματος, Μέλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι την εταιρεία εκπροσωπούν έκαστος ατομιχώς, δια μόνης της υπογραφής του τι θεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας οι: 1) Πικρός Κωνσταντίνος του Παναγιώτου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Πικρός Φοίβος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Στους ανωτέρω ανατίθεται η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του ΔΣ, καθώς και η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας, δεσμεύοντας

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 αυτής έγκυρα με μία υπογραφή ενός των ανωτέρω κάτω από την εταιρική επωνυμία, εν παντί, σε όλες τις σχέσεις, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, συμβά σεις, δικαιοπραξίες και πράξεις, χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2008 (11) Εται επω νυμία «THE 3D WORLD CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ» με δ.τ. «THE 3D WORLD CENTER A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώ νυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20/08/2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «THE 3D WORLD CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ» με δ.τ. «THE 3D WORLD CENTER A.E.» και αριθμό Μητρώου 64132/01/ Β/07/562, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008 (12) την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ Α.Ε. Τεχνι κών Έργων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Αντι προσωπειών». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ Α.Ε. Τεχνικών Έργων Τουριστικών Επι χειρήσεων και Αντιπροσωπειών» και αριθμό Μητρώου 819/01/Β/86/820: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση ) Η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 Η Τμηματάρχης κ.α.α. Β. ΓΕΡΟΦΩΤΗ (13) Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑ ΝΤΕΛΗΣ ΑΚΑΣΗΣ ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΑΣΗΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΚΑ ΣΗΣ ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΑΣΗΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 60002/62/Β/06/0022 από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει τον Ισολογισμό Πέρατος Εκκαθάρισης της και αποφάσισε την οριστική λύση και δια γραφή από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (14) Εται επωνυμία «ΕΝΙΜΕΞ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΙΜΕΞ Ανώνυμη Βιομηχα νική Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία» και αριθμό μητρώου 35283/55/Β/96/11 σύμφωνα με το οποίο εκλέγο νται ορκωτοί Ελεγκτές χρήσης 2008 οι εξής: Τακτικός: ΘΕΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, με AM ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕ AM ΣΟΕΛ Κιλκίς, 5 Σεπτεμβρίου 2008 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΓΓΟΥ (15) την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 53452/25/Β/02/08: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δι αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίσθηκαν οι εξής: Τακτικοί: 1. Ανδρεσάκης Γεώργιος του Χαρίλαου, οικονομολό γος κάτοικος Σκάλας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: Τ πτυχιούχος του Πάντειου Πανε πιστημίου, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, A.M.: , Α.Φ.Μ Κόλλιας Παναγιώτης του Νικολάου, λογιστής, κάτοι κος Σπάρτης, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη τας: Π πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Α. Μ , Α.Φ.Μ Αναπληρωματικοί: 1. Αγριόδημας Μιχάλης του Αθανασίου, λογιστής, κά τοικος Γυθείου Λακωνίας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: Χ , πτυχιούχος της Οικονομικής Σχο λής του Α.Π.Θ., μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, A.M.: , Α.Φ.Μ.: Σταματάκος Παύλος του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Μολάων, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: Μ , πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Α. Β. Σ. Π., μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου A.M.: , Α.Φ.Μ. Σπάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008 κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: