Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ : Τοπικές Λύσεις και Προτάσεις ίκτυο Μεσόγειος SOS Θεσσαλονίκη, Πόλεις του µέλλοντος Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν την προσαρµογή τους στις κλιµατικές αλλαγές και στις απαιτήσεις του µέλλοντος Λιάνα Γούτα ΧηµικόςΜηχανικός, ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Αν. Γραµµατέας Περιβάλλοντος Ν

2 Πόλεις Στρατηγικά σηµεία της εποχής Μοχλοί ανάπτυξης Συγκεντρώνουν Πλούτο, Γνώση, Τεχνική Εµπειρία Κέντρα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Eκπαίδευση, Yγεία, Mεταφορές Προβλήµατα Περιβαλλοντικήυποβάθµιση, Πληθυσµιακήσυµφόρηση, Αποκλεισµοί οικονοµικοί και κοινωνικοί, Εγκληµατικότητα κ.ά.

3 Πόλεις & Κλίµα ΠΡΟΛΗΨΗ Η ευθύνη των πόλεων στις κλιµατικές αλλαγές Σύγχρονος τρόπος ζωής Ευθύνη-Μερίδιο Επιδείνωση Μεγάλο oικολογικό «αποτύπωµα» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Οι κλιµατικές αλλαγές επηρεάζουν τις πόλεις Ευάλωτες Ανάγκη Προσαρµογής Το «αποτύπωµα» των πόλεων της Ευρώπης 75 µε 80% του πληθυσµού της Ευρώπης 4 στους 5ευρωπαίους 70 % της κατανάλωσης ενέργειας της Ευρώπης / εκποµπές 40% του CO 2 τωνοδικώνµεταφορών 70% των υπολοίπων ρύπων των µεταφορών Λονδίνο : 8%τωνσυνολικώνεκποµπών CO 2 τηςβρετανίας (8ος παγκόσµιος ρυπαντής)

4 Ποιότητα ζωής Ποιότητα Ζωής : Αυτό που διακινδυνεύεται σήµερα Αστική διαβίωση, άλλοτε : Αναβάθµιση επιπέδου και ποιότητας ζωής Αστική διαβίωση σήµερα Τα ΠΛΗΝ : Σοβαρή υποβάθµιση Κίνδυνοιυγείας (µόλυνση, θόρυβος) Αλλαγή µοντέλου ζωής (παχυσαρκία, εγκληµατικότητα, αντικοινωνικές συµπεριφορές ) Άλλα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω κλιµατικής αλλαγής Τα ΣΥΝ : υνατότητες αειφορίας Οικονοµίες κλίµακας Περιορισµός µετακινήσεων µε χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς Μικρότερες κατοικίες µε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και φωτισµό Μικρότερη κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας

5 Ανάγκη νέου αειφόρου µοντέλου αστικής ανάπτυξης Στόχος η διατήρηση του επιπέδου ευζωίας και ευηµερίας Ανάγκη επανεξέτασης του αστικού σχεδιασµού και της αστικής διαχείρισης σε 2 άξονες: ραστική περικοπή εκποµπών Ευρωπαϊκοί στόχοι (στόχος 2 ο C) Μέτρα προσαρµογής Κίνδυνοι πληµµυρών σε παράκτιες περιοχές και όχι µόνο Κύµατα ξηρασίας και καύσωνα (Ν. Ευρώπη, Παρίσι...) Οι πόλεις ευάλωτες Επηρεάζονται από γεωγραφικά και φυσικά ή σχεδιαστικά χαρακτηριστικά θερµές νησίδες, βαθµός κάλυψης εδάφους, ποιότητα αέρα, λειψυδρία Επιπτώσεις Σε πληθυσµό&περιβάλλον, οικονοµικές επιπτώσεις, κοινωνικές ανισότητες Κόστος προσαρµογής Αναγκαίο για αποφυγή κόστους αποκατάστασης Καλύτεροςαστικόςσχεδιασµόςσηµαίνειβελτίωσηποιότηταςζωής, ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας

6 Τί πρέπει να γίνει Απαιτείται επανεξέταση όλου αστικού σχεδιασµού Χρήσεις γης όµηση Μεταφορές Ενέργεια Θέρµανση και ηλεκτρισµός Υγεία ιαχείριση υδάτων ιαχείριση απορριµάτων Ανάγκη για καινοτόµες λύσεις Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αστικό περιβάλλον (Σ. ήµας) «να εξασφαλίσει ένα αστικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας που θα αποτελεί ελκυστικό τόπο για τον πολίτη να δουλέψει και να επενδύσει»

7 Αστικό περιβάλλον και ΕΕ 1. «Θεµατική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον» (Ιαν. 06) Στόχος η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον µέσα από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε την προώθησηµιαςαειφόρουαστικήςανάπτυξηςκαιαστικώνµεταφορών. Επικεντρώνεται στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο σε υγεία, περιβάλλον και οικονοµικές επιδόσεις ατµοσφαιρική ρύπανση κυκλοφοριακή συµφόρηση θόρυβος εκποµπές CO2 αστική επέκταση άναρχη δόµηση έλλειψη χώρων απορρίµµατα νερό

8 Αστικό περιβάλλον και ΕΕ 2. Οδηγίες για Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ιαχείριση 3. Οδηγίες για Σχέδια Αειφόρου Αστικής Μεταφοράς Στόχος ενός ΣΠ : η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και η βελτίωσητηςποιότηταςζωής. ενέχουννοµικάδεσµευτικάισχύ. Αποτελούν Οδηγό βέλτιστης πρακτικής. Συµπυκνώνουν εµπειρία και πληροφορίες και καθορίζουν στόχους και συστάσεις. Λίστα µε περιβαλλοντικές νοµοθεσίες για το αστικό περιβάλλον και κατάλογος επιδοτούµενων έργων της ΕΕ. Εφαρµογήαπότιςίδιεςτιςπόλεις. υνατότητεςοικονοµικήςενίσχυσηςεε. Απαιτούνται Καθορισµόςστόχων, ΠροετοιµασίαΣτρατηγικήςκαιΣχεδίωνδράσης, Πολιτικήδέσµευση, ΥλοποίησηκαιΠαρακολούθηση, Υποβολή εκθέσεων και Αξιολόγηση Αναθεώρηση Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ιαχείριση µπορεί να δώσει συνοχή στις διάφορες πολιτικές και δραστηριότητες ενός ήµου ώστεναµεγιστοποιηθείτοαποτέλεσµα, αποφέρονταςεξοικονόµηση, βελτιώνονταςτακέρδηκαιτηνπαραγωγικότητα.

9 Προτεραιότητες αειφόρου αστικής ανάπτυξης Βελτίωση ποιότητας νερού Βελτίωση διαχείρισης αποβλήτων Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και χρήση ΑΠΕ Μείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου Βελτίωση ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα Βελτίωση αστικών µεταφορών Πρόληψη και µείωση θορύβου Καλύτερη τοπική διακυβέρνηση Καλύτερη χρήση γης και χωροταξία Αύξηση βιοποικιλότητας και χώρων πρασίνου Μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων Μπορούν να το καταφέρουν και οι µικρές πόλεις σταδιακά / συστηµατικά / µε δικτύωση Απαιτούνται Πολιτική έσµευση και Πόροι

10 υνατότητες χρηµατοδότησης Οδηγός µε τίτλο «Η αστική διάσταση στις κοινοτικές πολιτικές για την περίοδο » 1. ΠολιτικήΣυνοχής, ΕΣΠΑ υνατότητες χρηµατοδότησης και στους 3 βασικούς στόχους (Σύγκλιση, Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση,εδαφική Συνεργασία) 2. Πρόγραµµα LIFE 3. 7o ΠΠ για την Έρευνα και Ανάπτυξη Απότις 4 θεµατικές, στηνπρώτη, τησυνεργασία, 5 απότα 8 θέµατα πραγµατεύονται ζητήµατα αστικής φύσεως.

11 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ

12 Άλλες πρωτοβουλίες προώθησης 1. «Βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας» (Μάιος 2008) Στοκχόλµη 2010, Αµβούργο 2011, µεταξύ 35 υποψηφίων πόλεων. 2. Ευρωπαϊκό ίκτυο Αστικής Γνώσης Πρωτοβουλία Ολλανδικής κυβέρνησης και άλλων 15 Κρατών Μελών Συµβουλευτικέςυπηρεσίεςκαιπληροφορίεςστιςπόλεις, συµπεριλαµβανοµένουτουαστικούπεριβάλλοντος. 3. Οµάδατων 40 ΜεγάλωνΠόλεωνπουηγούνταικατάτηςκλιµατικήςαλλαγής, στηνοποίατολονδίνοµετιςδράσειςπουπροαναφέραµεέδειξετονδρόµο, ενέπνευσεκαιπήρεηγετικόρόλο. 4. «Σύµφωνο των Ευρωπαίων ηµάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιµης Ενέργειας» Τοπικές και περιφερειακές αρχές που επισήµως δεσµεύονται να µειώσουν τις εκποµπές τους µέχρι το 2020, κατ ελάχιστον κατά 20%. Για να γίνει αυτό δεσµεύονται να καταστρώσουν και να εφαρµόσουν Σχέδια ράσης Βιώσιµης Ανάπτυξης και να κινητοποιήσουν όλους τους τοπικούς παράγοντες. 5. EU Clearing House Mechanism Ετοιµάζεται από την ΕΕ ένα διαδικτυακό εργαλείο, για την ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από τις κλιµατικές αλλαγές, την τρωτότητα και τις βέλτιστεςπρακτικέςπροσαρµογής, πολύχρήσιµοκαιγιατιςπόλεις.

13 Πόλεις - Παραδείγµατα 1. Λονδίνο «Σχέδιο ράσης για το Κλίµα» και «Στρατηγική Προσαρµογής στην ΚλιµατικήΑλλαγή». 60% µείωσηεκποµπώνωςτο 2025 (1990) Μέτρακαιστόχουςγιαπράσινασπίτια, επιχειρήσεις, µεταφορές, ενεργειακή αποδοτικότητα Μέτραπροσαρµογής (χώροιπρασίνου, διαχείρισηπληµµυρώντάµεση, ενηµέρωση για εξοικονόµηση νερού) 2. Κοπεγχάγη 3. Βαρκελώνη «Σχέδιο ράσης για το Κλίµα» Ανήγγειλε Σχέδιο Προσαρµογής ΣχέδιοΕνεργειακήςΒελτίωσης ( ) Αύξηση ΑΠΕ (κυρίως ηλιακή) ιάταξη Ηλιακής Ενέργειας, πρότυπο για 50 δήµους m2 ηλιακώνπάνελς / ενεργειακόόφελος MWh/yr / ζεστόνερό για κατοίκους Mείωσηχρήσηςσυµβατικήςενέργειαςκαιεκποµπών CO2 Πολιτικές προώθησης, έργα επίδειξης, νοµικά και διαχειριστικά εργαλεία, ενσωµάτωση ενεργειακών µέτρων στην αστική ανάπτυξη

14 Πόλεις Παραδείγµατα (συνέχεια συνέχεια) 4. Στοκχόλµη ( κάτοικοι) Πέτυχε 25% µείωσητωνκατάκεφαλήνεκποµπών CO2απότο 1990, (εκποµπέςµισέςτουεθνικούσουηδικούόρου). Περιοχέςπρασίνου (το 95% τουπληθυσµούσεαπόσταση <300 µέτρα) Καινοτόµο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων (υψηλή ανακύκλωση). Πρωτοποριακό σύστηµα αποθάρρυνσης της κυκλοφοριακής συµφόρησης, µε περιορισµό της χρήσης των αυτοκινήτων, αύξηση της χρήσης των δηµόσιων µέσων µεταφοράς. 5. Αµβούργο (1,8 εκ. κάτοικοι) Πέτυχε - 15% µείωση εκποµπών CO2 από το Εξοικονόµησηενέργειας MWh/yr. Στόχοιµείωσης CO2 : 40% / 80% Πολύ καλή ποιότητα ατµοσφαιρικού αέρα Πολλά καινοτόµα προγράµµατα ευαισθητοποίησης Εξασφάλιση κατάλληλης χρηµατοδότησης Συγκριτική αξιολόγηση για σχέση κόστους απόδοσης στα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµόσια κτήρια (φωτισµός, αντικατάσταση τωνλεβήτωνκαιψυγείων). Το 100% των κατοίκων του Αµβούργου έχει πρόσβαση σε µέσα µαζικής µεταφοράςσεακτίνα 300 µέτρων. Οργανωµένο δίκτυο πρασίνου µε εύκολη πρόσβαση για τους κατοίκους.

15 Πόλεις Παραδείγµατα (συνέχεια συνέχεια) 6. Vastra Hammen (Σουηδία) Περιοχή 1000 κατοικιώνµηδενικούετήσιουισοζυγίουάνθρακα. Ενέργειααπόήλιο, αέρακαινερό (αντλίαθερµότητας) Χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης σπίτια Πυκνότητα δόµησης Φιλοπεριβαλλοντικές µεταφορές Χιλιάδες επισκέπτες εδώ και 7 χρόνια

16 Πόλεις Παραδείγµατα (συνέχεια συνέχεια) 7. Vaxjo (82000 κάτοικοι) Η πιο Πράσινη Πόλη της Ευρώπης, 2007, BBC 80% των κατοίκων δηλώνουν περιβαλλοντικά ενήµεροι 1970 : αποκατάσταση της λίµνης της εκαετία 80 : τηλεθέρµανση από ΑΠΕ, και απόφαση απεξάρτησης από ορυκτάκαύσιµαστηδεκαετίατου 90! Ποδηλατόδροµοι, δηµόσιεςσυγκοινωνίες Κατασκευή παθητικών ξύλινων πολυκατοικιών, που δε χρειάζονται θέρµανση (τα ψηλότερα κτήρια του είδους στη Σουηδία, από δηµοτική επιχείρησηκατοικιών). Εκποµπές CO2: 1996 απόφασηµείωσηςστοµισόµέχριτο 2010 (1993) 2008 µείωση 35% ανά κάτοικο, µε το 56% της ενέργειάς της να παράγεται από ΑΠΕ Στόχος 2025 ηµείωσηεκποµπώνκατά 75% Όσο µειώνονται οι εκποµπές τόσο ανεβαίνει το ΑΕΠ : 63% αύξηση (1993) τη γνώση και την εµπειρία της την µετατρέπει σε πλούτο, σε επιχειρήσεις, σεπαιδεία, σετουρισµό!

17 Vaxjo Ξύλινα παθητικά σπίτια

18 Vaxjo σχέση Εκποµπών CO 2 -ΑΕΠ

19 Και πολλά άλλα... Πόλεις όπως το Ρότερνταµ, η Χάγη, το Λονδίνο, το Νιούκασλ δεσµεύτηκαν να απεξαρτηθούν από τον άνθρακα και προωθούν σχετικές δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας, ΑΠΕ κλπ. Χώρες µε µεγάλη εµπειρία όπως η Ολλανδία έχουν καταστρώσει Πρόγραµµα ράσηςµέχριτο 2050 γιαναγίνειηχώρα «Climate Proof» προστατεύοντας τις ακτές, τις πόλεις και την ενδοχώρα από τον κίνδυνο πληµµυρών... Καιπολλάάλλα... Τα παραπάνω δεν καλύπτουν το σύνολο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ίνουν µόνο ένα στίγµα της κινητικότητας, της κυρίαρχης τάσης, των οραµατικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων...

20 Συµπεράσµατα... ΟιΠόλειςδεθαλύσουνµόνεςτουςτοπρόβληµα των Κλιµατικών Αλλαγών Πρέπει όµως να αναλάβουν τις ευθύνες τους Ισχυρόςορόλοςτωνπόλεωνκαιτωνπεριφερειών για την επίτευξη του στόχου των Εθνικών Στρατηγικών Χώρεςκαιπόλειςοιοποίεςδενέχουντόσο ανεπτυγµένοεπίπεδοεµπειρίαςκαιτεχνογνωσίας, θα χρειαστούν στήριξη και καθοδήγηση, µέσα από ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

21 Συµπεράσµατα... Οι ελληνικές πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη... πρωτιές σε ρύπανση ουραγοί στην ποιότητα ζωής, Τεράστια η ανάγκη για τέτοιες κατευθύνσεις και για γενναίες πολιτικές αποφάσεις! Οφείλουµε νααντιληφθούµετοµέγεθοςτωνπροβληµάτων, ναστρέψουµεταµάτιαµαςσεόσασυµβαίνουνστηµεγάλη κοινότητατηςευρώπης, ναπάρουµεπαραδείγµατα, πληροφορίες, ιδέες, και να συντονιστούµε στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής. Ήδηέχουµεµείνειπολύπίσωκαιπρέπειναβιαστούµε. Από τους τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες πρέπει να απαιτήσουµε να µας απαντήσουν στα κρίσιµα αυτά ζητήµατα, µε καινοτόµες δράσεις και θαρραλέες οραµατικές πρωτοβουλίες.

Πράσινη Ανάπτυξη. μάρτιος 2009 περίληψη κείμενου διαλόγου. Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία

Πράσινη Ανάπτυξη. μάρτιος 2009 περίληψη κείμενου διαλόγου. Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Πράσινη Ανάπτυξη μάρτιος 2009 περίληψη κείμενου διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υιοθετήσουμε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σ.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1... 6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»... 6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. πράσινης επιχειρηµατικότητας

Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. πράσινης επιχειρηµατικότητας Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. Οι δήµοι ως κοιτίδες πράσινης επιχειρηµατικότητας Βασίλης Ν. Καραγιάννης Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος ιεύθυνση Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.1.2006 COM(2005) 718 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε µια θεµατική στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γραφικό σχέδιο: ΕΟΠ/Intrasoft Σελιδοποίηση: Rosendahl-Schultz

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. Η στροφή προς «πράσινες»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Πράσινη Ανάπτυξη οι προτάσεις μας μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Περιεχόμενα 6 11 12 18 20 22 27 28 34 Προοίμιο Κεφάλαιο 1 Η κατάσταση σήμερα Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις

Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μιχάλης Τρεµόπουλος Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων 2 Περιεχόµενα Πρόλογος 5 Εισαγωγή 7

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα