ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμβαλλόμενος στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Λήπτης της Ασφάλισης), του οποίου το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση εμφανίζεται στον πίνακα ασφάλισης του παρόντος (ο Πίνακας Ασφάλισης), ζήτησε από την INTERASCO AEΓA (ο «Ασφαλιστής») την ασφάλιση του Ασφαλισμένου, του οποίου το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση εμφανίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το επάγγελμά του για τον σκοπό της ασφάλισης αυτής είναι Δικηγόρος ή Δικηγορική Εταιρεία, που είναι μέλη οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου στην Ελλάδα, (ο «Ασφαλισμένος»), της παρεχόμενης ασφάλισης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (το «Συμβόλαιο» ή/και το «Ασφαλιστήριο»). Το παρόν Ασφαλιστήριο βεβαιώνει ότι, δεδομένης της ανειλημμένης υποχρέωσης του «Λήπτη της Ασφάλισης» ή/και «Ασφαλισμένου» για την εξόφληση στον Ασφαλιστή των ασφαλίστρων που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, αναφορικά με την αστική ευθύνη του και την ικανοποίηση απαιτήσεων τρίτων που εγέρθηκαν εναντίον του, σύμφωνα με το νόμο εξαιτίας ενός ζημιογόνου γεγονότος, υπό τους παρακάτω συντρέχοντες αθροιστικά όρους : α) Έγερση απαίτησης κατά του «Ασφαλισμένου» πρώτη φορά και αναγγελία της εγγράφως στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. β) Το ζημιογόνο γεγονός συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. γ) Το ζημιογόνο γεγονός συνέβη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ή και εκτός αυτής μόνον όμως όταν έχει ειδικά συμφωνηθεί αντίστοιχη επέκταση και αυτή ρητά αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Επιπλέον, ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με όλες τις εύλογες νομικές δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με την απόκρουση απαίτησης σχετικά με ένα ζημιογόνο γεγονός μέχρι του ορίου ευθύνης ως παρακάτω ορίζεται, εφόσον ο Ασφαλιστής θα έχει συναινέσει εγγράφως στις δαπάνες αυτές πριν την ανάληψή τους από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο. Η ασφαλιστική αποζημίωση οφείλεται και καταβάλλεται από τον Ασφαλιστή υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αφαιρετέας απαλλαγής, των όρων, των εξαιρέσεων και των λοιπών προβλέψεων που περιλαμβάνονται ή/και επισυνάπτονται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση και στο παρόν ασφαλιστήριο, και/ή στα προσαρτήματα και/ή πρόσθετες πράξεις τους, που όλα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Το παρόν Ασφαλιστήριο εκδόθηκε με βάση την πρόταση ασφάλισης και/ή κάθε άλλο έγγραφο που υποβλήθηκε στον Ασφαλιστή, και αποτελούν όλα αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Α. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Ευθύνη του Ασφαλιστή δεν θα υπερβαίνει : α) Το ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως το όριο ευθύνης του ανά απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων. Το ποσό αυτό αποτελεί το όριο ευθύνης για κάθε απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που απορρέουν από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός. β) Το ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως το ανώτατο όριο ευθύνης του για όλες τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων, από το παρόν Ασφαλιστήριο. Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν: Παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος εξαιτίας πράξης και/ή παράλειψης, αμέλειας, λάθους ή παράλειψης, που έγινε ή φέρεται ότι έγινε από τον Ασφαλισμένο, κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης, και έχει ως συνέπεια την έγερση εναντίον του αξίωσης τρίτου. Κάθε ζημιογόνο γεγονός/συμβάν, ή μία σειρά ζημιογόνων γεγονότων/συμβάντων που απορρέουν από τις ίδιες περιστάσεις, για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, αποτελούν ένα ζημιογόνο γεγονός. Ο Πίνακας Ασφάλισης: Η ενότητα της Ασφαλιστικής Σύμβασης με τίτλο «Πίνακας Ασφάλισης». Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του οποίου αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, από την επαγγελματική δραστηριότητα του οποίου παρέχεται η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη. Λήπτης της Ασφάλισης: Ο Συμβαλλόμενος στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, το πρόσωπο του οποίου δύναται να συμπίπτει με τον Ασφαλισμένο (Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος). Επαγγελματική δραστηριότητα: Η περιγραφόμενη στον Πίνακα Ασφάλισης δραστηριότητα, δηλαδή εκείνη του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως ορίζεται και προβλέπεται από την κείμενη στην Ελλάδα νομοθεσία και όπως ασκείται από νόμιμα διορισμένα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, μέλη οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου στην Ελλάδα, βάσει νόμιμα χορηγηθείσας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά στην άνω δραστηριότητα η άσκηση καθηκόντων συνδίκου πτώχευσης, αδειούχου διαμεσολαβητή, πληρεξουσίου δικηγόρου, εκκαθαριστή, διαχειριστή κληρονομιάς, διαχειριστή καταπιστεύματος κ.ά. συναφή. Απαίτηση: Δήλωση απαίτησης, αγωγή, επιστολή απαίτησης ή πληροφορία που περιήλθε από οποιονδήποτε τρίτο στον Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο, και εκείνος την ανήγγειλε εγγράφως στον Ασφαλιστή, και αφορά στην επέλευση του Ζημιογόνου Γεγονότος ή σε ειδοποίηση του Ασφαλιστή για την επέλευση ενός συμβάντος που ενδέχεται να οδηγήσει σε απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση ότι τέτοια απαίτηση προβλήθηκε κατά του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, ή αυτός έλαβε γνώση της επελθούσας ζημίας εξαιτίας ενός Ζημιογόνου Γεγονότος κατά τον άνω ορισμό του και το ανήγγειλε αυτό στον Ασφαλιστή, για πρώτη φορά εντός της περιόδου ασφάλισης. Αγωγή αποζημίωσης που ασκήθηκε μετά το πέρας της περιόδου ασφάλισης θεωρείται ότι ασκήθηκε μέσα στην περίοδο ασφάλισης, εφόσον ο Λήπτης Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος μέσα στην περίοδο ασφάλισης ειδοποίησε τον Ασφαλιστή, σύμφωνα με τον παρακάτω όρο 2 των Γενικών Επεκτάσεων για περιστάσεις που μπορούσαν να βασίσουν την ασκηθείσα αγωγή. Διευκρινίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται με, και/ή απορρέουν από, το ίδιο Ζημιογόνο Γεγονός/Συμβάν, θεωρούνται ως μία απαίτηση για τους σκοπούς της κάλυψης και της αφαιρετέας απαλλαγής βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Νομικά Έξοδα :Όλες οι εύλογες δαπάνες που περιλαμβάνονται στη διεξαγωγή των νομικών διαδικασιών μέχρι τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, με τις οποίες επιβαρύνθηκαν ο Ασφαλιστής ή ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος, κατά την απόκρουση απαίτησης που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, μέχρι των οριζομένων στον Πίνακα Ασφάλισης ορίων ευθύνης, εφόσον έχει προηγουμένως συναινέσει σε αυτές ο Ασφαλιστής, κατά τα άνω ρητά οριζόμενα, συμπεριλαμβανομένων στις δαπάνες αυτές δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών τελών και παραβόλων, χαρτοσήμανσης, εγγράφων, αντιγράφων απομαγνητοφωνήσεων, έξοδα μαρτύρων, αμοιβές πραγματογνωμόνων, κ.λ.π. Αφαιρετέα Απαλλαγή: Το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το οποίο επιβαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο πριν από την καταβολή από τον Ασφαλιστή της αποζημίωσης λόγω απαίτησης ή σειράς απαιτήσεων που απορρέουν από μία κοινή πρωτογενή αιτία και καλύπτονται από τον παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η αφαιρετέα Απαλλαγή εφαρμόζεται επίσης και σε σχέση με τα νομικά έξοδα, ακόμη και στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται ασφαλιστική αποζημίωση σε τρίτον. Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται εκτός από τυχόν αντίθετη συμφωνία στις επεκτάσεις και/ή πρόσθετες πράξεις του Ασφαλιστηρίου αναφορικά με τα εξής : 1. Για απαίτηση που απορρέει από κακόπιστη παραβίαση ιδιωτικής ζωής, δόλια, παράνομη πράξη, διαφθορά, έγκλημα, απάτη, εξαπάτηση, εν γνώσει και εκ -1- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 1 3/9/2012 4:04:36 μμ

2 προθέσεως υπέρβαση εξουσίας, παραβίαση πίστης και πράξεις από πρόθεση διαπραχθείσες από τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο. Δεν ισχύει η παρούσα εξαίρεση για ευθύνη του Λήπτη Ασφάλιση/Ασφαλισμένου εξαιτίας πράξεων οποιουδήποτε εκ των συνεταίρων, υπαλλήλων και αντιπροσώπων του. 2. Για κάθε εύλογα αναμενόμενο και προβλέψιμο Ζημιογόνο Γεγονός που προκλήθηκε εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, με τις οποίες εν γνώσει του παραβιάζει το νόμο, καθώς και τους κανόνες της επιστήμης και επαγγελματικής δεοντολογίας. 3. Ευθύνη που βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, βάσει απαίτησης και/ή αγωγής που ασκήθηκε κατά αυτού για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος : (1) λόγω γεγονότος/συμβάντος που ήταν γνωστό στον Λήπτη της Aσφάλισης πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης και για το οποίο είχε παραδοθεί ειδοποίηση στον προηγούμενο Ασφαλιστή του Λήπτη της Aσφάλισης πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας ασφάλισης ή (2) λόγω γεγονότος/συμβάντος που ήταν γνωστό στον Λήπτη της Aσφάλισης πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης, και αποδεικνύεται ότι κατά την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε το εν λόγω γεγονός/συμβάν στον Λήπτη της Aσφάλισης, αυτός δεν ήταν ασφαλισμένος με συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης, ως γεγονός/συμβάν νοούνται όλες οι περιστάσεις εκείνες που ο συνετός επαγγελματίας θα τις θεωρούσε ικανές να στοιχειοθετήσουν βάση αγωγής εναντίον του για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος. 4. Από δραστηριότητες του Ασφαλισμένου σχετιζόμενες με ατομική και πυρηνική ενέργεια. 5. Οποιαδήποτε ευθύνη με άμεσα ή έμμεσα αίτια, ή ως συνέπεια από τα ακόλουθα : α. Πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), τρομοκρατικές ενέργειες και σαμποτάζ, εμφύλιο πόλεμο, στάση, ταραχές, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, ανταρσία, σφετερισμό εξουσίας δήμευση ή καταστροφή από κυβέρνηση ή δημόσια αρχή, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας, ή γεγονότα και παράγοντες που οδηγούν στην κήρυξη ή ύπαρξη στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας. Σχετικά με την άνω εξαίρεση, ως «τρομοκρατία» εννοείται η χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας για την τρομοκράτηση του λαού ή μερίδας του λαού από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση εχθρική προς την χώρα. Συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι μόνον η ειδική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία θα ορίζεται απερίφραστα ότι το συμβάν/γεγονός προκλήθηκε άμεσα λόγω τρομοκρατίας, θα συνιστά βάση απόρριψης της απαίτησης του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου για την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης, σχετικά με την εξαίρεση επί του ζητήματος της τρομοκρατίας. β. Πυρηνική ενέργεια, μεταξύ άλλων πυρηνικό ή στρατιωτικό υλικό και υλικό που παράγεται, προκύπτει ή προσφέρεται εξ αυτών, ή προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από μία των ακόλουθων αιτιών, ή προέρχεται από το εσωτερικό τους ή με τη συμβολή τους: ιονίζουσα ακτινοβολία, ραδιενεργός μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικά απόβλητα συνεπεία της καύσης πυρηνικών καυσίμων (αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτού του τμήματος, στην καύση περιλαμβάνεται κάθε διαδικασία πυρηνικής σχάσης). 6. Ποσά που απαιτείται να επιστρέψει από εισπραχθείσες αμοιβές, καθώς και ποσά από φόρους, τέλη και έξοδα. 7. Κάθε ευθύνη σχετικά με τη μόλυνση ή ρύπανση της ατμόσφαιρας και/ή των υδάτων και/ή του εδάφους και υπεδάφους. 8. Κάθε ευθύνη που απορρέει από δραστηριότητες του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου ως μέλους Δ.Σ. ή στελέχους σε επιχείρηση, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην επαγγελματική ευθύνη του λόγω της Επαγγελματικής Δραστηριότητάς του για την οποία εκδόθηκε το παρόν Ασφαλιστήριο. 9. Προσωπική εγγύηση α. Ανάληψη υποχρέωσης ή παροχή εγγύησης την οποία ανέλαβε ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος στο πλαίσιο μιας σύμβασης, η οποία δεν θα ίσχυε για τον Ασφαλισμένο, εάν δεν είχε συνάψει τέτοια σύμβαση ή/και δεν προβλέπεται εκ του νόμου ή από δικαστική απόφαση. β. Η αδυναμία του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου να ρυθμίσει τα χρέη του, ή η πτώχευση ή η διαχείριση της περιουσίας του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου. 10. Πρόστιμα, πλήρη αποζημίωση, αποζημίωση ηθικής βλάβης, ή κάθε είδους υποχρέωση αποζημίωσης, την οποία ανέλαβε βάσει συμβατικής δέσμευσής του ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος, πέραν του ποσού εκείνου που θα όφειλε βάσει νόμου εάν δεν υπήρχε η εν λόγω δέσμευση. Αποθετικές ζημίες, καθαρά οικονομικές ζημίες ή/και ποινικές ρήτρες που έχουν συμφωνηθεί ή επιβλήθηκαν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 11. Τραυματισμό, θάνατο ή ασθένεια που υπέστησαν εργαζόμενοι του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου κατά την πορεία της και εξαιτίας της απασχόλησής τους από τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο. 12. Ζημίες χρήσης και/ή καθυστέρηση που απορρέει από μη συμμόρφωση με νόμιμες προθεσμίες από τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, εκτός εάν η μη συμμόρφωση με τις νόμιμες προθεσμίες οφειλόταν σε Ζημιογόνο Γεγονός που καλύπτεται από τον παρόν Ασφαλιστήριο. 13. Απώλεια ή Ζημία σε κάθε είδους χρεώγραφα, χρήματα, επιταγές, συναλλαγματικές, ενέχυρα και λοιπές εξασφαλίσεις περιουσίας που κατατίθενται στον Λήπτη Ασφάλισης/Ασφαλισμένο κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και ως θεματοφύλακα. 14. Ευθύνη που απορρέει από και/ή σε σχέση με αμίαντο ή με κάθε υλικό που τον περιλαμβάνει, σε οποιαδήποτε ποσότητα και μορφή. 15. Παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά σημάτων, μελετών, αδειών, κ.ά.) 16. Απαιτήσεις που εγείρονται στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά ή επιδικάστηκαν βάσει του δικαίου των εν λόγω κρατών, ή απαιτήσεις για την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης που ελήφθη σε Η.Π.Α. ή Καναδά. 17. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα η οποία δεν εμπίπτει στις προβλέψεις του νόμου για το δικηγορικό επάγγελμα. 18. Ευθύνη που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα ενόσω τελούσε σε αναστολή η ισχύς, ή/και σε χρόνο που είχε αφαιρεθεί, η άδεια λειτουργίας ή/και ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας του Λήπτη Ασφάλισης και Ασφαλισμένου σύμφωνα με το παρόν. Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι η ασφάλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται να καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τις παρακάτω περιπτώσεις : 1. Ευθύνη για πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Ασφαλισμένου Για την εκ του νόμου ευθύνη του που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, προσώπου, φυσικού ή νομικού, που ενεργεί για λογαριασμό του, εκ μέρους του και/ή από κοινού με τον Ασφαλισμένο στα πλαίσια της επαγγελματικής ιδιότητάς του ως δικηγόρου. Επιπρόσθετα και χωρίς παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα στην υπ αρ. Γ.1 εξαίρεση, το παρόν επεκτείνεται και καλύπτει την ευθύνη προσώπου που είναι ή ήταν υπάλληλος του Λήπτη της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένου και/ή απασχολείται ή απασχολούταν σε δικηγορική εταιρεία όπου ο Ασφαλισμένος είναι εταίρος/ μέλος, κατά το διάστημα που το πρόσωπο αυτό ενήργησε καλόπιστα για λογαριασμό και/ή υπέρ του Λήπτη της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, και υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν απασχολείται με την ιδιότητα του δικηγόρου. 2. Γνωστοποίηση περιστάσεων - Ειδοποίηση απαίτησης (α) Ειδοποίηση που παραδίδεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης βάσει των διατάξεων του Όρου Ε.2 των Γενικών Όρων (Ειδοποίηση απαίτησης) του παρόντος Ασφαλιστηρίου, και αφορά σε περιστάσεις που ενδέχεται να βασίσουν αιτία απαίτησης με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, θα θεωρείται υπό την έννοια του παρόντος, ως αγωγή που ασκήθηκε κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου εντός της περιόδου ασφάλισης. (β) Ειδοποίηση (αναγγελία) απαίτησης που παραδόθηκε καθυστερημένα στον Ασφαλιστή θα θεωρείται ως κοινοποίηση παραδοθείσα κατά τους όρους του ισχύοντος ασφαλιστηρίου, την ημερομηνία κατά την οποία πρώτη φορά έλαβε γνώση της απαίτησης ο Ασφαλιστής με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεχής ασφάλιση με τον Ασφαλιστή μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία ο Λήπτης Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος έλαβε γνώση του γεγονότος πρώτη φορά και της ημερομηνίας που κοινοποίησε την αναγγελία στον Ασφαλιστή. Η παρούσα επέκταση εξαρτάται από το εάν η καθυστερημένη κοινοποίηση αναγγελίας έγινε καλόπιστα, και όχι με πρόθεση της μη επίδοσης άμεσα στον Ασφαλιστή αναγγελίας της ύπαρξης απαίτησης. Εάν η καθυστερημένη επίδοση αναγγελίας στον Ασφαλιστή του στέρησε τη δυνατότητα να μειώσει την ευθύνη του, τότε η ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται όπως προβλέπει ο νόμος. -2- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 2

3 3. Υπέρβαση εξουσίας Για νόμιμη ευθύνη του που απορρέει από καλόπιστη υπέρβαση εξουσίας εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης που του έχει χορηγηθεί από άλλον κατά τη διάρκεια της Επαγγελματικής Δραστηριότητάς του (του Ασφαλισμένου). 4. Συμφωνίες διαιτησίας Συμφωνίες μεταξύ του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου και τρίτων για διαιτησία, δεν αναιρούν τον σκοπό της κάλυψης του παρόντος Ασφαλιστηρίου και δεν απαλλάσσουν τον Ασφαλιστή από την ευθύνη του. Η δήλωση της παρούσας παραγράφου δεν σκοπεύει να τροποποιήσει το δικαίωμα του Ασφαλιστή να διεξάγει τις νόμιμες πράξεις απόκρουσης και άμυνας στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, ακόμη και εάν αυτές είναι μέρος τέτοιας διαιτητικής διαδικασίας. 5. Παραβίαση καθήκοντος τήρησης εμπιστευτικότητας Την ευθύνη του Ασφαλισμένου όσον αφορά σε απαίτηση εναντίον του που απορρέει από παραβίαση του καθήκοντος τήρησης εμπιστευτικότητας. Η ασφαλιστική κάλυψη της παρούσας επέκτασης δεν παρέχεται επί παραβίασης με τη διάπραξη αδικήματος από τον Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο ή από κάποιον από τους εταίρους/μέλη ή διαχειριστή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προέβη σε παραβίαση του καθήκοντος εμπιστευτικότητας ενάντια στην καλή πίστη. 6. Καλόπιστη πράξη ή παράλειψη Για νόμιμη ευθύνη έναντι πελάτη και/ή τρίτου μέρους για πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση επαγγέλματός του ως δικηγόρου, έστω και εάν τέτοια πράξη ή παράλειψη δεν συνιστά αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη, υπό τον όρο ότι ο Λήπτης της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένος ενήργησε καλόπιστα. 7. Δραστηριότητα στο εξωτερικό Όπου και όταν σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του Πίνακα Ασφάλισης επέκταση της κάλυψης, για δραστηριότητες του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου πέραν της Ελληνικής Επικράτειας στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη της προαναφερόμενης υπ αρ. Γ.16 ρητής εξαίρεσης, η κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου ισχύει και για δραστηριότητές του στις χώρες που αναγράφονται κατόπιν ρητής συμφωνίας στον Πίνακα Ασφάλισης. Σε τέτοια περίπτωση θα επικρατεί ως εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο, εκτός εάν άλλως επιτάσσεται εκ νόμου ή από αντίθετη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών για τις καλυπτόμενες δραστηριότητες σε κάθε πρόσθετη χώρα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε εφαρμογής του ελληνικού είτε του αλλοδαπού δικαίου, αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 8. Απώλεια εγγράφων Για την ευθύνη του σε σχέση με ζημιά που προκαλείται λόγω απώλειας εγγράφων και δίσκων ηλεκτρονικής αποθήκευσης αρχείων, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μέσων, κάθε μορφής, αποθήκευσης δεδομένων, που του εμπιστεύθηκαν κατά την άσκηση του δικηγορικού του επαγγέλματος. Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα επέκταση η ευθύνη για απώλεια εμπορικών εγγράφων και των λοιπών αναφερομένων στην άνω υπ αρ. Γ. 13 εξαίρεση. 9. Δυσφήμιση Την ευθύνη του Ασφαλισμένου αναφορικά με απαιτήσεις εναντίον του για δυσφήμιση, συκοφαντία, και/ή συκοφαντική δυσφήμιση και/ή εξύβριση σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον τελέστηκαν στα πλαίσια της καλής πίστης και σε σχέση με την Επαγγελματική Δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 10. Eπί Ασφαλισμένης Δικηγορικής Εταιρείας α. Νέοι Εταίροι. Σε περίπτωση Ασφαλισμένου δικηγορικής εταιρείας, για να αποζημιώνεται κάθε πρόσωπο που ορίζεται ως «εταίρος» της, σε σχέση με απαίτηση που προβλήθηκε εναντίον του πρώτη φορά μέσα στην Περίοδο Ασφάλισης λόγω Ζημιογόνου Γεγονότος που απορρέει από την Επαγγελματική Δραστηριότητα που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και τις επεκτάσεις του, το οποίο επήλθε πριν εισέλθει ως εταίρος του Ασφαλισμένου, υπό την ειδική αίρεση και προϋπόθεση, που υπερισχύει της ευθύνης του Ασφαλιστή για την παρούσα επέκταση, ότι δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση που να καλύπτει την ίδια ευθύνη και ότι ο «νέος εταίρος» δεν γνώριζε την επέλευση γεγονότος εξαιτίας του οποίου γεννάται απαίτηση σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Η κάλυψη κατά την παρούσα επέκταση ενδέχεται να εφαρμόζεται επί του «εταίρου» που καλυπτόταν από ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης προτού εισέλθει στον Ασφαλισμένο. Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για την παρούσα επέκταση δεν θα υπερβαίνει το όριο ευθύνης που καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο του «εταίρου» την ημερομηνία επέλευσης του Ζημιογόνου Γεγονότος σε σχέση με το οποίο προβλήθηκε απαίτηση. Η κάλυψη κατά την παρούσα επέκταση ενεργοποιείται μόνον σύμφωνα με τις ειδικές έγγραφες οδηγίες που παρέχονται στον Ασφαλιστή από έναν από τους εκπροσώπους του Ασφαλισμένου, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη πρόταση ασφάλισης που παραδόθηκε στον Ασφαλιστή. β. Αποχωρούντες Εταίροι και λοιποί ασφαλισμένοι. Για να αποζημιώνεται κάθε πρόσωπο που έπαυσε να είναι εταίρος του Ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια ή πριν λήξει η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αυτής, σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση που προβλήθηκε εναντίον του πρώτη φορά μέσα στην Περίοδο Ασφάλισης λόγω Ζημιογόνου Γεγονότος που απορρέει από την Επαγγελματική Δραστηριότητα που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και τις επεκτάσεις του, το οποίο επήλθε ενόσω ήταν εταίρος του Ασφαλισμένου, υπό την ειδική αίρεση και προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση που να καλύπτει την ίδια ευθύνη, που υπερισχύει της ευθύνης του Ασφαλιστή για την παρούσα επέκταση. Η κάλυψη κατά την παρούσα επέκταση ενεργοποιείται μόνον σύμφωνα με τις ειδικές έγγραφες οδηγίες που παρέχονται στον ασφαλιστή από έναν από τους εκπροσώπους του Ασφαλισμένου, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη πρόταση ασφάλισης που παραδόθηκε στον Ασφαλιστή. 11. Περίοδος εκτεταμένης ασφάλισης Σε περίπτωση άρνησης του Ασφαλιστή να ανανεώσει το παρόν Ασφαλιστήριο ή σε περίπτωση ακύρωσής του, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε δόλια πράξη του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου ή σε μη καταβολή του ασφαλίστρου, το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται να καλύπτει μια εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία ακύρωσης ή μη ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ζημιογόνο γεγονός/συμβάν στο οποίο βασίζεται η αναγγελόμενη απαίτηση επήλθε πριν από τη λήξη της περιόδου ασφάλισης ή της ημερομηνίας της ακύρωσης, του μη ανανεωθέντος ή του ακυρωθέντος Ασφαλιστηρίου αναλόγως την περίπτωση. Η κατά τα άνω εκτεταμένη περίοδος δεν αποτελεί παράταση της ασφαλιστικής περιόδου, ούτε νέα ασφαλιστική σύμβαση. Η ευθύνη του Ασφαλιστή κατά την παρούσα επέκταση τελεί υπό την ειδική αίρεση και προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος δεν κατάρτισε άλλη ασφάλιση που να καλύπτει την ίδια επαγγελματική ευθύνη. Σε περίπτωση αντικατάστασης του παρόντος Ασφαλιστηρίου από άλλο παρόμοιο άλλης Ασφαλιστικής Εταιρείας, ρητά ορίζεται ότι δεν ισχύει η εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας. Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε απαίτηση που δηλώνεται κατά την εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας αποτελεί μέρος και όχι πρόσθετο ποσό στα όρια αποζημίωσης που παρέχονται βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 12. Ορισμός της Επαγγελματικής Δραστηριότητας Σε περίπτωση αμφιβολίας εάν κάποια δραστηριότητα περιλαμβάνεται στον ορισμό της Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλιστής θα ζητά επ αυτού του ζητήματος την έγγραφη γνωμοδότηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. 13. Αυξημένο όριο ευθύνης Ο Λήπτης Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος δικαιούται να ζητά αύξηση των ορίων ευθύνης του Ασφαλιστή για συγκεκριμένη ανάθεση σε αυτόν υπόθεσης την οποία αναλαμβάνει, έναντι ανάλογου πρόσθετου ασφαλίστρου, το οποίο θα καθορίζει ο Ασφαλιστής για κάθε τέτοιο αίτημα. Εφόσον Ασφαλιστής και Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος συμφωνούν στην αύξηση ορίων ευθύνης κατά τα άνω, τα αυξημένα όρια ευθύνης εφαρμόζονται μόνον επί της συγκεκριμένης αναληφθείσας υπόθεσης. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι το προαναφερόμενο αυξημένο όριο ευθύνης δεν είναι αυτοτελές και αναλόγως θα μειώνεται αντίστοιχα για την πληρωμή κάθε απαίτησης του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 14. Περίπτωση θανάτου Σε περίπτωση θανάτου εντός της περιόδου ασφάλισης του Ασφαλισμένου και/ή κάθε άλλου προσώπου δικαιούχου αποζημίωσης, η περίοδος ασφάλισης βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται υπέρ της κληρονομιάς του Ασφαλισμένου και το παρόν ασφαλιστήριο εφαρμόζεται σε σχέση με τα παρακάτω : (1) για αγωγές που ασκήθηκαν κατά του Ασφαλισμένου, ή των κληρονόμων, ή -3- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 3

4 της κληρονομιάς, ή του προσώπου το οποίο, θα ήταν δικαιούχος αποζημίωσης εάν δεν συνέτρεχε θάνατος, για Ζημιογόνο γεγονός που είχε γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή σύμφωνα με τον όρο Ε.2 των Γενικών Όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, πριν από το θάνατο, (2) αγωγές κατά του Ασφαλισμένου, ή των κληρονόμων, ή της κληρονομιάς, ή του προσώπου το οποίο, θα ήταν δικαιούχος αποζημίωσης εάν δεν συνέτρεχε θάνατος, που ασκήθηκαν εντός πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία θανάτου, με τη ρητή προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες αξιώσεις δεν υπέπεσαν στο μεταξύ σε οποιαδήποτε εκ του νόμου προβλεπόμενη παραγραφή, και υπό τον όρο να σχετίζονται με την επέλευση για την οποία είχε ειδοποιηθεί ο Ασφαλιστής πριν από το θάνατο. Οι κατά τα άνω κληρονομιά και κληρονόμοι υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου ως σαν να υποκαθιστούν οι ίδιοι μόνοι τους τον Ασφαλισμένο και/ή κάθε άλλο δικαιούχο αποζημίωσης πρόσωπο κατά τα άνω. 15. Παραίτηση από το δικαίωμα της υποκατάστασης Ο Λήπτης της Aσφάλισης παραιτείται του δικαιώματος υποκατάστασης έναντι των υπαλλήλων του (που δεν είναι δικηγόροι), έναντι δικηγορικής εταιρείας όπου ο Ασφαλισμένος είναι μέλος/εταίρος, και έναντι: (1) κάθε δικηγόρου που απασχολείται από τον Ασφαλισμένο και/ή τη δικηγορική εταιρεία όπου ο Ασφαλισμένος είναι μέλος ή εταίρος, υπό τον όρο ότι κατά την ημερομηνία έγερσης της απαίτησης και/ή άσκησης της αγωγής, ή κατά την ημερομηνία παραβίασης (ή της εικαζόμενης παραβίασης) του επαγγελματικού καθήκοντος που αποτελεί βάση της απαίτησης και/ή της αγωγής, ο δικηγόρος ήταν ασφαλισμένος με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων, (2) μελών ή εταίρων της δικηγορικής εταιρείας όπου ο Ασφαλισμένος είναι μέλος ή εταίρος, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έγερσης της απαίτησης και/ή άσκησης της αγωγής ή κατά την ημερομηνία παραβίασης (ή της εικαζόμενης παραβίασης) της επαγγελματικής υποχρέωσης που αποτελεί βάση της απαίτησης και/ή της αγωγής, ήταν ασφαλισμένοι με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων, υπό την προϋπόθεση ότι η προαναφερόμενη παραίτηση του δικαιώματος υποκατάστασης δεν εφαρμόζεται υπέρ προσώπου που ενήργησε κακόβουλα, δόλια ή διαπράττοντας απάτη. 16. Προγενέστερη ασφάλιση Σε περίπτωση άσκησης αγωγής κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, η ασφαλιστική κάλυψη της οποίας είχε απορριφθεί από τον προηγούμενο ασφαλιστή του Λήπτη της Ασφάλισης και Ασφαλισμένου με μόνο ισχυρισμό ότι η απαίτηση προβλήθηκε μετά το πέρας της περιόδου της προηγούμενης ασφάλισης, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (1) Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει να υποδείξει δικηγόρο και να καλύψει τις δαπάνες για την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου κατά της αγωγής που ασκήθηκε εναντίον του, όπως προαναφέρθηκε. (2) Ο δικηγόρος θα ασκήσει αγωγή ως τρίτος στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου κατά του προηγούμενου ασφαλιστή. (3) Εάν αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι η ασκηθείσα αγωγή κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου δεν καλύπτεται από τον προηγούμενο ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Η εν λόγω επέκταση δεν ισχύει για τον Ασφαλιστή που κατάρτισε την ασφάλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου (ή κατέβαλε το σχετικό ασφάλιστρο), μετά από την ειδοποίησή του από τον προηγούμενο ασφαλιστή ότι απέρριψε την απαίτηση κατά του Λήπτη της Aσφάλισης όπως προαναφέρθηκε. Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. Διπλή ασφάλιση Σε περίπτωση ασφάλισης ευθύνης έναντι ενός κινδύνου σε περισσότερους από έναν ασφαλιστές για την ίδια περίοδο (διπλή ασφάλιση), ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά τον Ασφαλιστή εντός ευλόγου χρόνου μετά τη σύναψη κάθε άλλης (διπλής) ασφάλισης ή αφότου έλαβε γνώση τους. 2. Υποχρεώσεις Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου α. Ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Ασφαλιστή, εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση ενός Ζημιογόνου Γεγονότος το οποίο βασίζει ή πιθανολογείται να βασίσει αιτία απαίτησης εκ του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος είναι δικηγορική εταιρεία, η σχετική αναφορά / ειδοποίηση πρέπει να γίνεται από τότε που το γεγονός καθίσταται γνωστό σε οποιονδήποτε από τους εταίρους/μέλη της ή στον διαχειριστή της. β. Ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίζει στον Ασφαλιστή, άμεσα μετά από την παραλαβή τους, κάθε έγγραφο, κλήτευση, κλήση σε δικάσιμο, δικαστική εντολή και κάθε άλλο διαδικαστικό έγγραφο, σε σχέση με αξιώσεις για αποζημίωση λόγω επέλευσης του Ζημιογόνου Γεγονότος. γ. Ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να παραδίδει στον Ασφαλιστή τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τον καθορισμό της ευθύνης του Ασφαλιστή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τότε που του τα ζητάει ο Ασφαλιστής, και αν δεν βρίσκονται στην κατοχή του, θα πρέπει αυτός να συνδράμει τον Ασφαλιστή στο καλύτερο δυνατό των δυνατοτήτων του ώστε να συλλέξει τα απαιτούμενα αυτά στοιχεία. δ. Καμία ομολογία, πρόταση, υπόσχεση, ανάληψη υποχρέωσης ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης δεν θα γίνεται ή δίνεται από ή για λογαριασμό του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί δηλώσεων πραγματικών περιστατικών προς την αστυνομία ή σε κάθε νόμιμα εξουσιοδοτούμενη αρχή, ή επί κατάθεσης ενώπιον δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω ενέργειες και ειδοποιήσεις εκ μέρους του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου πρέπει να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2496/1997 ως εκάστοτε ισχύει, και αναφορικά με την αναγγελία Ζημιογόνου γεγονότος ειδικότερα, εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση του. 3. Παρεμπόδιση του προσδιορισμού ευθύνης α. Αν κάποια από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην άνω παράγραφο 2 δεν εκπληρώθηκε άμεσα και έγκαιρα κατά τα οριζόμενα σε αυτήν, και η εκπλήρωσή της θα είχε βοηθήσει στον περιορισμό της ευθύνης του Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή ως ασφαλιστική αποζημίωση, πέραν της έκτασης στην οποία θα υποχρεούταν εάν η υποχρέωση είχε εκπληρωθεί άμεσα. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε καθεμία από τις εξής περιπτώσεις: 1. Η υποχρέωση δεν εκπληρώθηκε ή εκπληρώθηκε καθυστερημένα στα πλαίσια της καλής πίστης ή για βάσιμους λόγους. 2. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστερημένη εκπλήρωση δεν αποστέρησε τον Ασφαλιστή της δυνατότητάς του να προσδιορίσει την ευθύνη και δεν εμπόδισε την έρευνα. β. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος προέβη σκόπιμα σε ενέργεια που μπορούσε να αποτρέψει τον Ασφαλιστή από τον προσδιορισμό της ευθύνης του ή να εμποδίσει την έρευνα, ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή ως ασφαλιστική αποζημίωση, εκτός εάν θα έπρεπε να προβεί σε αυτές εάν δεν λάμβανε χώρα τέτοια ενέργεια. γ. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος, ή οποιοσδήποτε από τους εταίρους/ μετόχους του ή γενικός διευθυντής του, υποβάλει ψευδή στοιχεία στον Ασφαλιστή ή αποκρύψει από αυτόν γεγονότα που συνδέονται είτε με το Ζημιογόνο Γεγονός είτε με την ευθύνη του Ασφαλισμένου, και αυτό γίνεται με σκοπό την εξαπάτηση, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από την ευθύνη του. 4. Συναίνεση σε δικαστικό αγώνα Ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος δεν απαιτείται να διεξάγει δικαστικό αγώνα επί οποιασδήποτε αγωγής ασκηθεί εναντίον του, εκτός εάν δικηγόρος που επιλέγεται από κοινού μεταξύ αυτού και του Ασφαλιστή, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αξίωσης εγγράφως (ή, σε περίπτωση έλλειψης μεταξύ τους συμφωνίας, εάν ανεξάρτητος δικηγόρος διοριζόμενος από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου) με αίτημα ενός των μερών, γνωμοδοτήσει ότι με βάση τα πραγματικά περιστατικά του αντίστοιχου συμβάντος πιθανολογείται εύλογα η ευδοκίμηση της απόκρουσης της αγωγής. 5. Χειρισμός Ζημιών α. Εφόσον ο Ασφαλιστής αναγνωρίζει την ευθύνη του από το Ασφαλιστήριο, δύναται, κατά την κρίση του, να αναλάβει το χειρισμό της απόκρουσης / άμυνας για λογαριασμό του Ασφαλισμένου κατά οποιασδήποτε απαίτησης ή τον συμβιβασμό οποιασδήποτε απαίτησης, με την προϋπόθεση ότι ειδοποιεί προς τούτο τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο εγγράφως τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα, και ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος δεν φέρει αντίρρηση στην πρόταση αυτή εντός της άνω προθεσμίας. Επιπροσθέτως, ο Ασφαλιστής θα βαρύνεται με όλα τα νομικά έξοδα που αφορούν στη διεξαγωγή της απόκρουσης / άμυνας. Επιπλέον, ο Ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει αγωγή και λάβει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου αποζημίωση, αποκατάσταση ζημίας, συμμετοχή και ζημίες. Στα πλαίσια του νόμου, ο Ασφαλιστής έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια στο θέμα της διεξαγωγής κάθε δικαστικής διαδικασίας ή στο θέμα διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης, και ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος οφείλει να του παραδώσει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει και παρέχουν κάθε απαι- -4- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 4

5 τούμενη βοήθεια σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο παρόν ζητήματα. Κατά την άσκηση του δικαιώματός του ως άνω ο Ασφαλιστής θα συντάσσεται με τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο και με τον όρο ότι δεν θα βλάπτει την επιχείρηση του Ασφαλισμένου και τη φήμη και πελατεία του. β. Εάν το ύψος της απαίτησης υπερβαίνει το καλυπτόμενο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος θα συντονίζουν τις δικαστικές πράξεις τις οποίες εγείρουν για την απόκρουση της απαίτησης. Χωρίς παρέκκλιση από τα παραπάνω γενικά οριζόμενα, ο Ασφαλιστής θα συμμετέχει με τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, και/ή τους εκπροσώπους του στην ενεργή διεξαγωγή της άμυνας. 6. Συμμετοχή του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου στα νομικά έξοδα Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα υποστεί για την απόκρουση αξίωσης αποζημίωσης που σχετίζεται με ένα Ζημιογόνο Γεγονός μόνον μέχρι του καθοριζόμενου ορίου ευθύνης του. 7. Πληρωμή ποσού διακανονισμού Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, είτε σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, είτε εκ του νόμου, συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι όταν το μερίδιο του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου στην πληρωμή της απαίτησης που προβλήθηκε εναντίον του ισούται με ή υπερβαίνει το μερίδιο του Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Λήπτη/Ασφαλισμένου και να εξασφαλίσει τη συναίνεσή του πριν την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον ενάγοντα επί τη βάσει συμβιβασμού, συμπεριλαμβανομένου και ενώπιον του δικαστηρίου τέτοιου. 8. Πληρωμή ασφαλίστρου α. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την άμεση καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου, ή της πρώτης δόσης του εφόσον συμφωνείται η τμηματική καταβολή του ασφαλίστρου σε δόσεις σύμφωνα με τον Πίνακα Ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωμα του Ασφαλισμένου σε αποζημίωση από το παρόν Ασφαλιστήριο, καθώς και για την καταβολή της, εφόσον υποχρεούται προς τούτο ο Ασφαλιστής, αποτελεί η εξόφληση του εφάπαξ ασφαλίστρου, ή η εξόφληση των συμφωνημένων δόσεών του. Εφόσον ο Ασφαλιστής υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης, θα καθίσταται τότε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κάθε τυχόν ανεξόφλητη δόση του ασφαλίστρου. Η πληρωμή του ασφαλίστρου, εφάπαξ ή σε δόσεις, αποδεικνύεται μόνον με έγγραφη απόδειξη του Ασφαλιστή. β. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής οποιασδήποτε δόσης του ασφαλίστρου πέραν της συμφωνημένης ημερομηνίας, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σύμφωνα με το νόμο με συστημένη επιστολή προς τον Λήπτη Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο, με την οποία θα γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση τη λύση του Ασφαλιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το καθυστερούμενο ποσό κάθε τυχόν συμφωνημένης δόσης του ασφαλίστρου, επιβαρύνεται με έξοδα και νόμιμους τόκους μέχρι την εξόφλησή της. γ. Σε περίπτωση λύσης, ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος οφείλει στον Ασφαλιστή το ασφάλιστρο που αναλογεί στην περίοδο κατά την οποία η Εταιρεία ανέλαβε τον κίνδυνο μέχρι τη λύση, και τα έξοδα του Ασφαλιστή, ενώ ο Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει την εξόφληση ολόκληρου του ασφαλίστρου σε περίπτωση που αναγγελθούν συμβάντα πριν από την κατά τα άνω λύση. 9. Ακύρωση του Ασφαλιστηρίου. α. Ο Λήπτης της Ασφάλισης μπορεί να ακυρώσει το παρόν Ασφαλιστήριο με έγγραφη καταγγελία του επιδιδόμενη προς τον Ασφαλιστή δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την δηλούμενη ημερομηνία κατά την οποία θα επέρχεται η λύση. Η ακύρωση δεν ισχύει όμως πριν από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας από τον Ασφαλιστή. Σε αυτήν την περίπτωση λύσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει στον Ασφαλιστή αναλογούν ασφάλιστρο σύμφωνα τον παρακάτω πίνακα για την περίοδο κατά την οποία η ασφάλιση ήταν σε ισχύ. β. Πέραν από τις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις καταγγελίας, ή τυχόν άλλης πρόβλεψης του παρόντος ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση πριν από τη λήξη της, με την προηγούμενη επίδοση έγγραφης καταγγελίας στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία επέλευσης της ακύρωσης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αναλογικής επιστροφής των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα στον Ασφαλιστή για την περίοδο μετά την ακύρωση, με την παρακράτηση από τον Ασφαλιστή των επιπλέον εξόδων λόγω μικρότερης ασφαλιστικής περιόδου σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : Ισχύς συμβολαίου από Μέχρι Υποχρέωση Λήπτη για καταβολή ποσοστού επί ετησίων ασφαλίστρων 1 ημέρα 3 ημέρες 5% 3 ημέρες 10 ημέρες 10% 10 ημέρες 30 ημέρες 20% 30 ημέρες 45 ημέρες 25% 45 ημέρες 2 μήνες 30% 2 μήνες 3 μήνες 40% 3 μήνες 4 μήνες 50% 4 μήνες 5 μήνες 60% 5 μήνες 6 μήνες 70% 6 μήνες 7 μήνες 75% 7 μήνες 8 μήνες 80% 8 μήνες 9 μήνες 85% 9 μήνες 10 μήνες 90% 10 μήνες 11 μήνες 95% 11 μήνες 12 μήνες 100% Ακύρωση της ασφάλισης ως προβλέπεται παραπάνω δεν θα θίγει τα δικαιώματα του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο για Ζημιογόνο Γεγονός που επήλθε πριν από την ακύρωση της ασφάλισης. 10. Παραγραφή. Κάθε δικαίωμα που απορρέει από το παρόν Ασφαλιστήριο υπόκειται σε πενταετή παραγραφή όπως προβλέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 11. Παράταση της περιόδου ασφάλισης Για την παράταση της ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή, η οποία θα παρέχεται ειδικά προς τον σκοπό αυτό. 12. Διεύθυνση επικοινωνίας Επιδόσεις προς τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο. Επίδοση / κοινοποίηση από τον Ασφαλιστή στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο για οτιδήποτε σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα παραδίδεται στην τελευταία γνωστή στον Ασφαλιστή διεύθυνση. Κοινοποιήσεις προς τον Ασφαλιστή. Κοινοποίηση από τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή θα επιδίδεται στη διεύθυνση των γραφείων της νόμιμης έδρας του Ασφαλιστή, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ή σε περίπτωση αλλαγής της, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί νόμιμα, ή σε άλλη νόμιμη διεύθυνση στην Ελλάδα την οποία τυχόν του γνωστοποιήσει ο Ασφαλιστής εγγράφως. 13. Εφαρμοστέο δίκαιο Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η ερμηνεία του και τα ζητήματα που αφορούν στην παρούσα ασφαλιστική κάλυψη, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2496/1997 ως εκάστοτε ισχύει, και θα ερμηνεύονται και αποφασίζονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς συναφούς με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ορίζονται τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. -5- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 5

6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το παρόν Προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπ αρ.., Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων, ώστε να επεκτείνεται το Ασφαλιστήριο αυτό να καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις : 1. Ιδιότητα του Ασφαλισμένου ως εταίρου ή μέλους σε δικηγορική εταιρεία Το άνω Ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να καλύπτει την ευθύνη που ενδέχεται να επιβληθεί σύμφωνα με το νόμο στον Ασφαλισμένο, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Δικηγόρου, με βάση την ιδιότητά του ως εταίρου ή μέλους σε δικηγορική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία έγερσης της απαίτησης πρώτη φορά, ή την ημερομηνία παράδοσης ειδοποίησης στον Ασφαλιστή γνωστοποίησης των περιστάσεων που ενδέχεται να βασίσουν αιτία απαίτησης με βάση το Ασφαλιστήριο, όλοι οι δικηγόροι που ήταν εταίροι ή μέλη στη δικηγορική εταιρεία καλύπτονταν από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μέσω του Ασφαλιστή. Στην περίπτωση αυτή ισχύει μόνο μία απαλλαγή (η υψηλότερη από τις ισχύουσες απαλλαγές των ασφαλισμένων εταίρων ή μελών), όπου κάθε ασφαλισμένος πληρώνει το μερίδιό του στο ποσό της απαλλαγής αναλογικά με τη συμμετοχή του στη δικηγορική εταιρεία. Εάν κάποιοι από τους εταίρους ή τα μέλη δεν καλύπτονται από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μέσω του Ασφαλιστή, τότε η ευθύνη του Ασφαλιστή μειώνεται αναλογικά ως προς το μερίδιο των εταίρων ή μελών που δεν έχουν ασφαλιστεί όπως προαναφέρεται. 2. Ευθύνη ως νομικού συμβούλου Χωρίς παρέκκλιση από τις διατάξεις της υπ αρ. Γ.8 Εξαίρεσης του Ασφαλιστηρίου, το άνω Ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου όταν αυτός απασχολείται ως νομικός σύμβουλος και/ή δικηγόρος με έμμισθη εντολή εταιρείας. 3. Έξοδα παραστάσεως σε διοικητική ή ποινική δίκη Το άνω Ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να αποζημιώνει τον Λήπτη της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένο για εύλογες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε με τη συναίνεση του Ασφαλιστή, και ήταν αναγκαίες για την παράσταση σε διοικητική ή ποινική δικαστική διαδικασία μέχρι τελευταίο βαθμό, εξαιρουμένων όμως των προστίμων ή ποινών που επιβάλλονται βάσει της απόφασης. Η ευθύνη του Ασφαλιστή βάσει της παρούσας επέκτασης δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε σχέση με ένα Ζημιογόνο Γεγονός και σωρευτικά, και το ποσό αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ασφαλιζομένων ορίων της ευθύνης με το παρόν Ασφαλιστήριο και δεν προστίθεται σε αυτά. -6- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών 29/5/2014 Μάνος Δημήτριος AGENDA 1. Νομοθεσία/Κάλυψη 2. Εφαρμογές νομοθεσίας/προβληματισμοί 3. Στατιστικά 4. Παραδείγματα ζημιών 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΚΑΛΥΨΗ Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κεφάλαιο 1 -Ορισµοί Κεφάλαιο 2 Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 1. Αντικείµενο της ασφάλισης 2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα 3. Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα