ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμβαλλόμενος στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Λήπτης της Ασφάλισης), του οποίου το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση εμφανίζεται στον πίνακα ασφάλισης του παρόντος (ο Πίνακας Ασφάλισης), ζήτησε από την INTERASCO AEΓA (ο «Ασφαλιστής») την ασφάλιση του Ασφαλισμένου, του οποίου το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση εμφανίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το επάγγελμά του για τον σκοπό της ασφάλισης αυτής είναι Δικηγόρος ή Δικηγορική Εταιρεία, που είναι μέλη οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου στην Ελλάδα, (ο «Ασφαλισμένος»), της παρεχόμενης ασφάλισης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (το «Συμβόλαιο» ή/και το «Ασφαλιστήριο»). Το παρόν Ασφαλιστήριο βεβαιώνει ότι, δεδομένης της ανειλημμένης υποχρέωσης του «Λήπτη της Ασφάλισης» ή/και «Ασφαλισμένου» για την εξόφληση στον Ασφαλιστή των ασφαλίστρων που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, αναφορικά με την αστική ευθύνη του και την ικανοποίηση απαιτήσεων τρίτων που εγέρθηκαν εναντίον του, σύμφωνα με το νόμο εξαιτίας ενός ζημιογόνου γεγονότος, υπό τους παρακάτω συντρέχοντες αθροιστικά όρους : α) Έγερση απαίτησης κατά του «Ασφαλισμένου» πρώτη φορά και αναγγελία της εγγράφως στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. β) Το ζημιογόνο γεγονός συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. γ) Το ζημιογόνο γεγονός συνέβη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ή και εκτός αυτής μόνον όμως όταν έχει ειδικά συμφωνηθεί αντίστοιχη επέκταση και αυτή ρητά αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Επιπλέον, ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με όλες τις εύλογες νομικές δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με την απόκρουση απαίτησης σχετικά με ένα ζημιογόνο γεγονός μέχρι του ορίου ευθύνης ως παρακάτω ορίζεται, εφόσον ο Ασφαλιστής θα έχει συναινέσει εγγράφως στις δαπάνες αυτές πριν την ανάληψή τους από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο. Η ασφαλιστική αποζημίωση οφείλεται και καταβάλλεται από τον Ασφαλιστή υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αφαιρετέας απαλλαγής, των όρων, των εξαιρέσεων και των λοιπών προβλέψεων που περιλαμβάνονται ή/και επισυνάπτονται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση και στο παρόν ασφαλιστήριο, και/ή στα προσαρτήματα και/ή πρόσθετες πράξεις τους, που όλα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Το παρόν Ασφαλιστήριο εκδόθηκε με βάση την πρόταση ασφάλισης και/ή κάθε άλλο έγγραφο που υποβλήθηκε στον Ασφαλιστή, και αποτελούν όλα αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Α. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Ευθύνη του Ασφαλιστή δεν θα υπερβαίνει : α) Το ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως το όριο ευθύνης του ανά απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων. Το ποσό αυτό αποτελεί το όριο ευθύνης για κάθε απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που απορρέουν από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός. β) Το ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως το ανώτατο όριο ευθύνης του για όλες τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων, από το παρόν Ασφαλιστήριο. Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν: Παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος εξαιτίας πράξης και/ή παράλειψης, αμέλειας, λάθους ή παράλειψης, που έγινε ή φέρεται ότι έγινε από τον Ασφαλισμένο, κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης, και έχει ως συνέπεια την έγερση εναντίον του αξίωσης τρίτου. Κάθε ζημιογόνο γεγονός/συμβάν, ή μία σειρά ζημιογόνων γεγονότων/συμβάντων που απορρέουν από τις ίδιες περιστάσεις, για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, αποτελούν ένα ζημιογόνο γεγονός. Ο Πίνακας Ασφάλισης: Η ενότητα της Ασφαλιστικής Σύμβασης με τίτλο «Πίνακας Ασφάλισης». Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του οποίου αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, από την επαγγελματική δραστηριότητα του οποίου παρέχεται η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη. Λήπτης της Ασφάλισης: Ο Συμβαλλόμενος στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, το πρόσωπο του οποίου δύναται να συμπίπτει με τον Ασφαλισμένο (Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος). Επαγγελματική δραστηριότητα: Η περιγραφόμενη στον Πίνακα Ασφάλισης δραστηριότητα, δηλαδή εκείνη του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως ορίζεται και προβλέπεται από την κείμενη στην Ελλάδα νομοθεσία και όπως ασκείται από νόμιμα διορισμένα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, μέλη οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου στην Ελλάδα, βάσει νόμιμα χορηγηθείσας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά στην άνω δραστηριότητα η άσκηση καθηκόντων συνδίκου πτώχευσης, αδειούχου διαμεσολαβητή, πληρεξουσίου δικηγόρου, εκκαθαριστή, διαχειριστή κληρονομιάς, διαχειριστή καταπιστεύματος κ.ά. συναφή. Απαίτηση: Δήλωση απαίτησης, αγωγή, επιστολή απαίτησης ή πληροφορία που περιήλθε από οποιονδήποτε τρίτο στον Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο, και εκείνος την ανήγγειλε εγγράφως στον Ασφαλιστή, και αφορά στην επέλευση του Ζημιογόνου Γεγονότος ή σε ειδοποίηση του Ασφαλιστή για την επέλευση ενός συμβάντος που ενδέχεται να οδηγήσει σε απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση ότι τέτοια απαίτηση προβλήθηκε κατά του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, ή αυτός έλαβε γνώση της επελθούσας ζημίας εξαιτίας ενός Ζημιογόνου Γεγονότος κατά τον άνω ορισμό του και το ανήγγειλε αυτό στον Ασφαλιστή, για πρώτη φορά εντός της περιόδου ασφάλισης. Αγωγή αποζημίωσης που ασκήθηκε μετά το πέρας της περιόδου ασφάλισης θεωρείται ότι ασκήθηκε μέσα στην περίοδο ασφάλισης, εφόσον ο Λήπτης Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος μέσα στην περίοδο ασφάλισης ειδοποίησε τον Ασφαλιστή, σύμφωνα με τον παρακάτω όρο 2 των Γενικών Επεκτάσεων για περιστάσεις που μπορούσαν να βασίσουν την ασκηθείσα αγωγή. Διευκρινίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται με, και/ή απορρέουν από, το ίδιο Ζημιογόνο Γεγονός/Συμβάν, θεωρούνται ως μία απαίτηση για τους σκοπούς της κάλυψης και της αφαιρετέας απαλλαγής βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Νομικά Έξοδα :Όλες οι εύλογες δαπάνες που περιλαμβάνονται στη διεξαγωγή των νομικών διαδικασιών μέχρι τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, με τις οποίες επιβαρύνθηκαν ο Ασφαλιστής ή ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος, κατά την απόκρουση απαίτησης που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, μέχρι των οριζομένων στον Πίνακα Ασφάλισης ορίων ευθύνης, εφόσον έχει προηγουμένως συναινέσει σε αυτές ο Ασφαλιστής, κατά τα άνω ρητά οριζόμενα, συμπεριλαμβανομένων στις δαπάνες αυτές δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών τελών και παραβόλων, χαρτοσήμανσης, εγγράφων, αντιγράφων απομαγνητοφωνήσεων, έξοδα μαρτύρων, αμοιβές πραγματογνωμόνων, κ.λ.π. Αφαιρετέα Απαλλαγή: Το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το οποίο επιβαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο πριν από την καταβολή από τον Ασφαλιστή της αποζημίωσης λόγω απαίτησης ή σειράς απαιτήσεων που απορρέουν από μία κοινή πρωτογενή αιτία και καλύπτονται από τον παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η αφαιρετέα Απαλλαγή εφαρμόζεται επίσης και σε σχέση με τα νομικά έξοδα, ακόμη και στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται ασφαλιστική αποζημίωση σε τρίτον. Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται εκτός από τυχόν αντίθετη συμφωνία στις επεκτάσεις και/ή πρόσθετες πράξεις του Ασφαλιστηρίου αναφορικά με τα εξής : 1. Για απαίτηση που απορρέει από κακόπιστη παραβίαση ιδιωτικής ζωής, δόλια, παράνομη πράξη, διαφθορά, έγκλημα, απάτη, εξαπάτηση, εν γνώσει και εκ -1- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 1 3/9/2012 4:04:36 μμ

2 προθέσεως υπέρβαση εξουσίας, παραβίαση πίστης και πράξεις από πρόθεση διαπραχθείσες από τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο. Δεν ισχύει η παρούσα εξαίρεση για ευθύνη του Λήπτη Ασφάλιση/Ασφαλισμένου εξαιτίας πράξεων οποιουδήποτε εκ των συνεταίρων, υπαλλήλων και αντιπροσώπων του. 2. Για κάθε εύλογα αναμενόμενο και προβλέψιμο Ζημιογόνο Γεγονός που προκλήθηκε εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, με τις οποίες εν γνώσει του παραβιάζει το νόμο, καθώς και τους κανόνες της επιστήμης και επαγγελματικής δεοντολογίας. 3. Ευθύνη που βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, βάσει απαίτησης και/ή αγωγής που ασκήθηκε κατά αυτού για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος : (1) λόγω γεγονότος/συμβάντος που ήταν γνωστό στον Λήπτη της Aσφάλισης πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης και για το οποίο είχε παραδοθεί ειδοποίηση στον προηγούμενο Ασφαλιστή του Λήπτη της Aσφάλισης πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας ασφάλισης ή (2) λόγω γεγονότος/συμβάντος που ήταν γνωστό στον Λήπτη της Aσφάλισης πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης, και αποδεικνύεται ότι κατά την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε το εν λόγω γεγονός/συμβάν στον Λήπτη της Aσφάλισης, αυτός δεν ήταν ασφαλισμένος με συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης, ως γεγονός/συμβάν νοούνται όλες οι περιστάσεις εκείνες που ο συνετός επαγγελματίας θα τις θεωρούσε ικανές να στοιχειοθετήσουν βάση αγωγής εναντίον του για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος. 4. Από δραστηριότητες του Ασφαλισμένου σχετιζόμενες με ατομική και πυρηνική ενέργεια. 5. Οποιαδήποτε ευθύνη με άμεσα ή έμμεσα αίτια, ή ως συνέπεια από τα ακόλουθα : α. Πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), τρομοκρατικές ενέργειες και σαμποτάζ, εμφύλιο πόλεμο, στάση, ταραχές, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, ανταρσία, σφετερισμό εξουσίας δήμευση ή καταστροφή από κυβέρνηση ή δημόσια αρχή, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας, ή γεγονότα και παράγοντες που οδηγούν στην κήρυξη ή ύπαρξη στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας. Σχετικά με την άνω εξαίρεση, ως «τρομοκρατία» εννοείται η χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας για την τρομοκράτηση του λαού ή μερίδας του λαού από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση εχθρική προς την χώρα. Συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι μόνον η ειδική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία θα ορίζεται απερίφραστα ότι το συμβάν/γεγονός προκλήθηκε άμεσα λόγω τρομοκρατίας, θα συνιστά βάση απόρριψης της απαίτησης του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου για την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης, σχετικά με την εξαίρεση επί του ζητήματος της τρομοκρατίας. β. Πυρηνική ενέργεια, μεταξύ άλλων πυρηνικό ή στρατιωτικό υλικό και υλικό που παράγεται, προκύπτει ή προσφέρεται εξ αυτών, ή προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από μία των ακόλουθων αιτιών, ή προέρχεται από το εσωτερικό τους ή με τη συμβολή τους: ιονίζουσα ακτινοβολία, ραδιενεργός μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικά απόβλητα συνεπεία της καύσης πυρηνικών καυσίμων (αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτού του τμήματος, στην καύση περιλαμβάνεται κάθε διαδικασία πυρηνικής σχάσης). 6. Ποσά που απαιτείται να επιστρέψει από εισπραχθείσες αμοιβές, καθώς και ποσά από φόρους, τέλη και έξοδα. 7. Κάθε ευθύνη σχετικά με τη μόλυνση ή ρύπανση της ατμόσφαιρας και/ή των υδάτων και/ή του εδάφους και υπεδάφους. 8. Κάθε ευθύνη που απορρέει από δραστηριότητες του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου ως μέλους Δ.Σ. ή στελέχους σε επιχείρηση, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην επαγγελματική ευθύνη του λόγω της Επαγγελματικής Δραστηριότητάς του για την οποία εκδόθηκε το παρόν Ασφαλιστήριο. 9. Προσωπική εγγύηση α. Ανάληψη υποχρέωσης ή παροχή εγγύησης την οποία ανέλαβε ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος στο πλαίσιο μιας σύμβασης, η οποία δεν θα ίσχυε για τον Ασφαλισμένο, εάν δεν είχε συνάψει τέτοια σύμβαση ή/και δεν προβλέπεται εκ του νόμου ή από δικαστική απόφαση. β. Η αδυναμία του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου να ρυθμίσει τα χρέη του, ή η πτώχευση ή η διαχείριση της περιουσίας του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου. 10. Πρόστιμα, πλήρη αποζημίωση, αποζημίωση ηθικής βλάβης, ή κάθε είδους υποχρέωση αποζημίωσης, την οποία ανέλαβε βάσει συμβατικής δέσμευσής του ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος, πέραν του ποσού εκείνου που θα όφειλε βάσει νόμου εάν δεν υπήρχε η εν λόγω δέσμευση. Αποθετικές ζημίες, καθαρά οικονομικές ζημίες ή/και ποινικές ρήτρες που έχουν συμφωνηθεί ή επιβλήθηκαν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 11. Τραυματισμό, θάνατο ή ασθένεια που υπέστησαν εργαζόμενοι του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου κατά την πορεία της και εξαιτίας της απασχόλησής τους από τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο. 12. Ζημίες χρήσης και/ή καθυστέρηση που απορρέει από μη συμμόρφωση με νόμιμες προθεσμίες από τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, εκτός εάν η μη συμμόρφωση με τις νόμιμες προθεσμίες οφειλόταν σε Ζημιογόνο Γεγονός που καλύπτεται από τον παρόν Ασφαλιστήριο. 13. Απώλεια ή Ζημία σε κάθε είδους χρεώγραφα, χρήματα, επιταγές, συναλλαγματικές, ενέχυρα και λοιπές εξασφαλίσεις περιουσίας που κατατίθενται στον Λήπτη Ασφάλισης/Ασφαλισμένο κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και ως θεματοφύλακα. 14. Ευθύνη που απορρέει από και/ή σε σχέση με αμίαντο ή με κάθε υλικό που τον περιλαμβάνει, σε οποιαδήποτε ποσότητα και μορφή. 15. Παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά σημάτων, μελετών, αδειών, κ.ά.) 16. Απαιτήσεις που εγείρονται στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά ή επιδικάστηκαν βάσει του δικαίου των εν λόγω κρατών, ή απαιτήσεις για την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης που ελήφθη σε Η.Π.Α. ή Καναδά. 17. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα η οποία δεν εμπίπτει στις προβλέψεις του νόμου για το δικηγορικό επάγγελμα. 18. Ευθύνη που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα ενόσω τελούσε σε αναστολή η ισχύς, ή/και σε χρόνο που είχε αφαιρεθεί, η άδεια λειτουργίας ή/και ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας του Λήπτη Ασφάλισης και Ασφαλισμένου σύμφωνα με το παρόν. Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι η ασφάλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται να καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τις παρακάτω περιπτώσεις : 1. Ευθύνη για πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Ασφαλισμένου Για την εκ του νόμου ευθύνη του που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, προσώπου, φυσικού ή νομικού, που ενεργεί για λογαριασμό του, εκ μέρους του και/ή από κοινού με τον Ασφαλισμένο στα πλαίσια της επαγγελματικής ιδιότητάς του ως δικηγόρου. Επιπρόσθετα και χωρίς παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα στην υπ αρ. Γ.1 εξαίρεση, το παρόν επεκτείνεται και καλύπτει την ευθύνη προσώπου που είναι ή ήταν υπάλληλος του Λήπτη της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένου και/ή απασχολείται ή απασχολούταν σε δικηγορική εταιρεία όπου ο Ασφαλισμένος είναι εταίρος/ μέλος, κατά το διάστημα που το πρόσωπο αυτό ενήργησε καλόπιστα για λογαριασμό και/ή υπέρ του Λήπτη της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, και υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν απασχολείται με την ιδιότητα του δικηγόρου. 2. Γνωστοποίηση περιστάσεων - Ειδοποίηση απαίτησης (α) Ειδοποίηση που παραδίδεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης βάσει των διατάξεων του Όρου Ε.2 των Γενικών Όρων (Ειδοποίηση απαίτησης) του παρόντος Ασφαλιστηρίου, και αφορά σε περιστάσεις που ενδέχεται να βασίσουν αιτία απαίτησης με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, θα θεωρείται υπό την έννοια του παρόντος, ως αγωγή που ασκήθηκε κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου εντός της περιόδου ασφάλισης. (β) Ειδοποίηση (αναγγελία) απαίτησης που παραδόθηκε καθυστερημένα στον Ασφαλιστή θα θεωρείται ως κοινοποίηση παραδοθείσα κατά τους όρους του ισχύοντος ασφαλιστηρίου, την ημερομηνία κατά την οποία πρώτη φορά έλαβε γνώση της απαίτησης ο Ασφαλιστής με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεχής ασφάλιση με τον Ασφαλιστή μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία ο Λήπτης Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος έλαβε γνώση του γεγονότος πρώτη φορά και της ημερομηνίας που κοινοποίησε την αναγγελία στον Ασφαλιστή. Η παρούσα επέκταση εξαρτάται από το εάν η καθυστερημένη κοινοποίηση αναγγελίας έγινε καλόπιστα, και όχι με πρόθεση της μη επίδοσης άμεσα στον Ασφαλιστή αναγγελίας της ύπαρξης απαίτησης. Εάν η καθυστερημένη επίδοση αναγγελίας στον Ασφαλιστή του στέρησε τη δυνατότητα να μειώσει την ευθύνη του, τότε η ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται όπως προβλέπει ο νόμος. -2- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 2

3 3. Υπέρβαση εξουσίας Για νόμιμη ευθύνη του που απορρέει από καλόπιστη υπέρβαση εξουσίας εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης που του έχει χορηγηθεί από άλλον κατά τη διάρκεια της Επαγγελματικής Δραστηριότητάς του (του Ασφαλισμένου). 4. Συμφωνίες διαιτησίας Συμφωνίες μεταξύ του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου και τρίτων για διαιτησία, δεν αναιρούν τον σκοπό της κάλυψης του παρόντος Ασφαλιστηρίου και δεν απαλλάσσουν τον Ασφαλιστή από την ευθύνη του. Η δήλωση της παρούσας παραγράφου δεν σκοπεύει να τροποποιήσει το δικαίωμα του Ασφαλιστή να διεξάγει τις νόμιμες πράξεις απόκρουσης και άμυνας στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, ακόμη και εάν αυτές είναι μέρος τέτοιας διαιτητικής διαδικασίας. 5. Παραβίαση καθήκοντος τήρησης εμπιστευτικότητας Την ευθύνη του Ασφαλισμένου όσον αφορά σε απαίτηση εναντίον του που απορρέει από παραβίαση του καθήκοντος τήρησης εμπιστευτικότητας. Η ασφαλιστική κάλυψη της παρούσας επέκτασης δεν παρέχεται επί παραβίασης με τη διάπραξη αδικήματος από τον Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο ή από κάποιον από τους εταίρους/μέλη ή διαχειριστή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προέβη σε παραβίαση του καθήκοντος εμπιστευτικότητας ενάντια στην καλή πίστη. 6. Καλόπιστη πράξη ή παράλειψη Για νόμιμη ευθύνη έναντι πελάτη και/ή τρίτου μέρους για πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση επαγγέλματός του ως δικηγόρου, έστω και εάν τέτοια πράξη ή παράλειψη δεν συνιστά αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη, υπό τον όρο ότι ο Λήπτης της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένος ενήργησε καλόπιστα. 7. Δραστηριότητα στο εξωτερικό Όπου και όταν σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του Πίνακα Ασφάλισης επέκταση της κάλυψης, για δραστηριότητες του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου πέραν της Ελληνικής Επικράτειας στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη της προαναφερόμενης υπ αρ. Γ.16 ρητής εξαίρεσης, η κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου ισχύει και για δραστηριότητές του στις χώρες που αναγράφονται κατόπιν ρητής συμφωνίας στον Πίνακα Ασφάλισης. Σε τέτοια περίπτωση θα επικρατεί ως εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο, εκτός εάν άλλως επιτάσσεται εκ νόμου ή από αντίθετη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών για τις καλυπτόμενες δραστηριότητες σε κάθε πρόσθετη χώρα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε εφαρμογής του ελληνικού είτε του αλλοδαπού δικαίου, αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 8. Απώλεια εγγράφων Για την ευθύνη του σε σχέση με ζημιά που προκαλείται λόγω απώλειας εγγράφων και δίσκων ηλεκτρονικής αποθήκευσης αρχείων, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μέσων, κάθε μορφής, αποθήκευσης δεδομένων, που του εμπιστεύθηκαν κατά την άσκηση του δικηγορικού του επαγγέλματος. Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα επέκταση η ευθύνη για απώλεια εμπορικών εγγράφων και των λοιπών αναφερομένων στην άνω υπ αρ. Γ. 13 εξαίρεση. 9. Δυσφήμιση Την ευθύνη του Ασφαλισμένου αναφορικά με απαιτήσεις εναντίον του για δυσφήμιση, συκοφαντία, και/ή συκοφαντική δυσφήμιση και/ή εξύβριση σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον τελέστηκαν στα πλαίσια της καλής πίστης και σε σχέση με την Επαγγελματική Δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 10. Eπί Ασφαλισμένης Δικηγορικής Εταιρείας α. Νέοι Εταίροι. Σε περίπτωση Ασφαλισμένου δικηγορικής εταιρείας, για να αποζημιώνεται κάθε πρόσωπο που ορίζεται ως «εταίρος» της, σε σχέση με απαίτηση που προβλήθηκε εναντίον του πρώτη φορά μέσα στην Περίοδο Ασφάλισης λόγω Ζημιογόνου Γεγονότος που απορρέει από την Επαγγελματική Δραστηριότητα που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και τις επεκτάσεις του, το οποίο επήλθε πριν εισέλθει ως εταίρος του Ασφαλισμένου, υπό την ειδική αίρεση και προϋπόθεση, που υπερισχύει της ευθύνης του Ασφαλιστή για την παρούσα επέκταση, ότι δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση που να καλύπτει την ίδια ευθύνη και ότι ο «νέος εταίρος» δεν γνώριζε την επέλευση γεγονότος εξαιτίας του οποίου γεννάται απαίτηση σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Η κάλυψη κατά την παρούσα επέκταση ενδέχεται να εφαρμόζεται επί του «εταίρου» που καλυπτόταν από ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης προτού εισέλθει στον Ασφαλισμένο. Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για την παρούσα επέκταση δεν θα υπερβαίνει το όριο ευθύνης που καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο του «εταίρου» την ημερομηνία επέλευσης του Ζημιογόνου Γεγονότος σε σχέση με το οποίο προβλήθηκε απαίτηση. Η κάλυψη κατά την παρούσα επέκταση ενεργοποιείται μόνον σύμφωνα με τις ειδικές έγγραφες οδηγίες που παρέχονται στον Ασφαλιστή από έναν από τους εκπροσώπους του Ασφαλισμένου, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη πρόταση ασφάλισης που παραδόθηκε στον Ασφαλιστή. β. Αποχωρούντες Εταίροι και λοιποί ασφαλισμένοι. Για να αποζημιώνεται κάθε πρόσωπο που έπαυσε να είναι εταίρος του Ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια ή πριν λήξει η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αυτής, σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση που προβλήθηκε εναντίον του πρώτη φορά μέσα στην Περίοδο Ασφάλισης λόγω Ζημιογόνου Γεγονότος που απορρέει από την Επαγγελματική Δραστηριότητα που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και τις επεκτάσεις του, το οποίο επήλθε ενόσω ήταν εταίρος του Ασφαλισμένου, υπό την ειδική αίρεση και προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση που να καλύπτει την ίδια ευθύνη, που υπερισχύει της ευθύνης του Ασφαλιστή για την παρούσα επέκταση. Η κάλυψη κατά την παρούσα επέκταση ενεργοποιείται μόνον σύμφωνα με τις ειδικές έγγραφες οδηγίες που παρέχονται στον ασφαλιστή από έναν από τους εκπροσώπους του Ασφαλισμένου, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη πρόταση ασφάλισης που παραδόθηκε στον Ασφαλιστή. 11. Περίοδος εκτεταμένης ασφάλισης Σε περίπτωση άρνησης του Ασφαλιστή να ανανεώσει το παρόν Ασφαλιστήριο ή σε περίπτωση ακύρωσής του, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε δόλια πράξη του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου ή σε μη καταβολή του ασφαλίστρου, το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται να καλύπτει μια εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία ακύρωσης ή μη ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ζημιογόνο γεγονός/συμβάν στο οποίο βασίζεται η αναγγελόμενη απαίτηση επήλθε πριν από τη λήξη της περιόδου ασφάλισης ή της ημερομηνίας της ακύρωσης, του μη ανανεωθέντος ή του ακυρωθέντος Ασφαλιστηρίου αναλόγως την περίπτωση. Η κατά τα άνω εκτεταμένη περίοδος δεν αποτελεί παράταση της ασφαλιστικής περιόδου, ούτε νέα ασφαλιστική σύμβαση. Η ευθύνη του Ασφαλιστή κατά την παρούσα επέκταση τελεί υπό την ειδική αίρεση και προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος δεν κατάρτισε άλλη ασφάλιση που να καλύπτει την ίδια επαγγελματική ευθύνη. Σε περίπτωση αντικατάστασης του παρόντος Ασφαλιστηρίου από άλλο παρόμοιο άλλης Ασφαλιστικής Εταιρείας, ρητά ορίζεται ότι δεν ισχύει η εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας. Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε απαίτηση που δηλώνεται κατά την εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας αποτελεί μέρος και όχι πρόσθετο ποσό στα όρια αποζημίωσης που παρέχονται βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 12. Ορισμός της Επαγγελματικής Δραστηριότητας Σε περίπτωση αμφιβολίας εάν κάποια δραστηριότητα περιλαμβάνεται στον ορισμό της Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλιστής θα ζητά επ αυτού του ζητήματος την έγγραφη γνωμοδότηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. 13. Αυξημένο όριο ευθύνης Ο Λήπτης Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος δικαιούται να ζητά αύξηση των ορίων ευθύνης του Ασφαλιστή για συγκεκριμένη ανάθεση σε αυτόν υπόθεσης την οποία αναλαμβάνει, έναντι ανάλογου πρόσθετου ασφαλίστρου, το οποίο θα καθορίζει ο Ασφαλιστής για κάθε τέτοιο αίτημα. Εφόσον Ασφαλιστής και Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος συμφωνούν στην αύξηση ορίων ευθύνης κατά τα άνω, τα αυξημένα όρια ευθύνης εφαρμόζονται μόνον επί της συγκεκριμένης αναληφθείσας υπόθεσης. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι το προαναφερόμενο αυξημένο όριο ευθύνης δεν είναι αυτοτελές και αναλόγως θα μειώνεται αντίστοιχα για την πληρωμή κάθε απαίτησης του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 14. Περίπτωση θανάτου Σε περίπτωση θανάτου εντός της περιόδου ασφάλισης του Ασφαλισμένου και/ή κάθε άλλου προσώπου δικαιούχου αποζημίωσης, η περίοδος ασφάλισης βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται υπέρ της κληρονομιάς του Ασφαλισμένου και το παρόν ασφαλιστήριο εφαρμόζεται σε σχέση με τα παρακάτω : (1) για αγωγές που ασκήθηκαν κατά του Ασφαλισμένου, ή των κληρονόμων, ή -3- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 3

4 της κληρονομιάς, ή του προσώπου το οποίο, θα ήταν δικαιούχος αποζημίωσης εάν δεν συνέτρεχε θάνατος, για Ζημιογόνο γεγονός που είχε γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή σύμφωνα με τον όρο Ε.2 των Γενικών Όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, πριν από το θάνατο, (2) αγωγές κατά του Ασφαλισμένου, ή των κληρονόμων, ή της κληρονομιάς, ή του προσώπου το οποίο, θα ήταν δικαιούχος αποζημίωσης εάν δεν συνέτρεχε θάνατος, που ασκήθηκαν εντός πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία θανάτου, με τη ρητή προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες αξιώσεις δεν υπέπεσαν στο μεταξύ σε οποιαδήποτε εκ του νόμου προβλεπόμενη παραγραφή, και υπό τον όρο να σχετίζονται με την επέλευση για την οποία είχε ειδοποιηθεί ο Ασφαλιστής πριν από το θάνατο. Οι κατά τα άνω κληρονομιά και κληρονόμοι υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου ως σαν να υποκαθιστούν οι ίδιοι μόνοι τους τον Ασφαλισμένο και/ή κάθε άλλο δικαιούχο αποζημίωσης πρόσωπο κατά τα άνω. 15. Παραίτηση από το δικαίωμα της υποκατάστασης Ο Λήπτης της Aσφάλισης παραιτείται του δικαιώματος υποκατάστασης έναντι των υπαλλήλων του (που δεν είναι δικηγόροι), έναντι δικηγορικής εταιρείας όπου ο Ασφαλισμένος είναι μέλος/εταίρος, και έναντι: (1) κάθε δικηγόρου που απασχολείται από τον Ασφαλισμένο και/ή τη δικηγορική εταιρεία όπου ο Ασφαλισμένος είναι μέλος ή εταίρος, υπό τον όρο ότι κατά την ημερομηνία έγερσης της απαίτησης και/ή άσκησης της αγωγής, ή κατά την ημερομηνία παραβίασης (ή της εικαζόμενης παραβίασης) του επαγγελματικού καθήκοντος που αποτελεί βάση της απαίτησης και/ή της αγωγής, ο δικηγόρος ήταν ασφαλισμένος με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων, (2) μελών ή εταίρων της δικηγορικής εταιρείας όπου ο Ασφαλισμένος είναι μέλος ή εταίρος, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έγερσης της απαίτησης και/ή άσκησης της αγωγής ή κατά την ημερομηνία παραβίασης (ή της εικαζόμενης παραβίασης) της επαγγελματικής υποχρέωσης που αποτελεί βάση της απαίτησης και/ή της αγωγής, ήταν ασφαλισμένοι με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων, υπό την προϋπόθεση ότι η προαναφερόμενη παραίτηση του δικαιώματος υποκατάστασης δεν εφαρμόζεται υπέρ προσώπου που ενήργησε κακόβουλα, δόλια ή διαπράττοντας απάτη. 16. Προγενέστερη ασφάλιση Σε περίπτωση άσκησης αγωγής κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου, η ασφαλιστική κάλυψη της οποίας είχε απορριφθεί από τον προηγούμενο ασφαλιστή του Λήπτη της Ασφάλισης και Ασφαλισμένου με μόνο ισχυρισμό ότι η απαίτηση προβλήθηκε μετά το πέρας της περιόδου της προηγούμενης ασφάλισης, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (1) Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει να υποδείξει δικηγόρο και να καλύψει τις δαπάνες για την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου κατά της αγωγής που ασκήθηκε εναντίον του, όπως προαναφέρθηκε. (2) Ο δικηγόρος θα ασκήσει αγωγή ως τρίτος στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου κατά του προηγούμενου ασφαλιστή. (3) Εάν αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι η ασκηθείσα αγωγή κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου δεν καλύπτεται από τον προηγούμενο ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Η εν λόγω επέκταση δεν ισχύει για τον Ασφαλιστή που κατάρτισε την ασφάλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου (ή κατέβαλε το σχετικό ασφάλιστρο), μετά από την ειδοποίησή του από τον προηγούμενο ασφαλιστή ότι απέρριψε την απαίτηση κατά του Λήπτη της Aσφάλισης όπως προαναφέρθηκε. Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. Διπλή ασφάλιση Σε περίπτωση ασφάλισης ευθύνης έναντι ενός κινδύνου σε περισσότερους από έναν ασφαλιστές για την ίδια περίοδο (διπλή ασφάλιση), ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά τον Ασφαλιστή εντός ευλόγου χρόνου μετά τη σύναψη κάθε άλλης (διπλής) ασφάλισης ή αφότου έλαβε γνώση τους. 2. Υποχρεώσεις Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου α. Ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Ασφαλιστή, εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση ενός Ζημιογόνου Γεγονότος το οποίο βασίζει ή πιθανολογείται να βασίσει αιτία απαίτησης εκ του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος είναι δικηγορική εταιρεία, η σχετική αναφορά / ειδοποίηση πρέπει να γίνεται από τότε που το γεγονός καθίσταται γνωστό σε οποιονδήποτε από τους εταίρους/μέλη της ή στον διαχειριστή της. β. Ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίζει στον Ασφαλιστή, άμεσα μετά από την παραλαβή τους, κάθε έγγραφο, κλήτευση, κλήση σε δικάσιμο, δικαστική εντολή και κάθε άλλο διαδικαστικό έγγραφο, σε σχέση με αξιώσεις για αποζημίωση λόγω επέλευσης του Ζημιογόνου Γεγονότος. γ. Ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να παραδίδει στον Ασφαλιστή τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τον καθορισμό της ευθύνης του Ασφαλιστή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τότε που του τα ζητάει ο Ασφαλιστής, και αν δεν βρίσκονται στην κατοχή του, θα πρέπει αυτός να συνδράμει τον Ασφαλιστή στο καλύτερο δυνατό των δυνατοτήτων του ώστε να συλλέξει τα απαιτούμενα αυτά στοιχεία. δ. Καμία ομολογία, πρόταση, υπόσχεση, ανάληψη υποχρέωσης ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης δεν θα γίνεται ή δίνεται από ή για λογαριασμό του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί δηλώσεων πραγματικών περιστατικών προς την αστυνομία ή σε κάθε νόμιμα εξουσιοδοτούμενη αρχή, ή επί κατάθεσης ενώπιον δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω ενέργειες και ειδοποιήσεις εκ μέρους του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου πρέπει να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2496/1997 ως εκάστοτε ισχύει, και αναφορικά με την αναγγελία Ζημιογόνου γεγονότος ειδικότερα, εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση του. 3. Παρεμπόδιση του προσδιορισμού ευθύνης α. Αν κάποια από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην άνω παράγραφο 2 δεν εκπληρώθηκε άμεσα και έγκαιρα κατά τα οριζόμενα σε αυτήν, και η εκπλήρωσή της θα είχε βοηθήσει στον περιορισμό της ευθύνης του Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή ως ασφαλιστική αποζημίωση, πέραν της έκτασης στην οποία θα υποχρεούταν εάν η υποχρέωση είχε εκπληρωθεί άμεσα. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε καθεμία από τις εξής περιπτώσεις: 1. Η υποχρέωση δεν εκπληρώθηκε ή εκπληρώθηκε καθυστερημένα στα πλαίσια της καλής πίστης ή για βάσιμους λόγους. 2. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστερημένη εκπλήρωση δεν αποστέρησε τον Ασφαλιστή της δυνατότητάς του να προσδιορίσει την ευθύνη και δεν εμπόδισε την έρευνα. β. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος προέβη σκόπιμα σε ενέργεια που μπορούσε να αποτρέψει τον Ασφαλιστή από τον προσδιορισμό της ευθύνης του ή να εμποδίσει την έρευνα, ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή ως ασφαλιστική αποζημίωση, εκτός εάν θα έπρεπε να προβεί σε αυτές εάν δεν λάμβανε χώρα τέτοια ενέργεια. γ. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος, ή οποιοσδήποτε από τους εταίρους/ μετόχους του ή γενικός διευθυντής του, υποβάλει ψευδή στοιχεία στον Ασφαλιστή ή αποκρύψει από αυτόν γεγονότα που συνδέονται είτε με το Ζημιογόνο Γεγονός είτε με την ευθύνη του Ασφαλισμένου, και αυτό γίνεται με σκοπό την εξαπάτηση, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από την ευθύνη του. 4. Συναίνεση σε δικαστικό αγώνα Ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος δεν απαιτείται να διεξάγει δικαστικό αγώνα επί οποιασδήποτε αγωγής ασκηθεί εναντίον του, εκτός εάν δικηγόρος που επιλέγεται από κοινού μεταξύ αυτού και του Ασφαλιστή, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αξίωσης εγγράφως (ή, σε περίπτωση έλλειψης μεταξύ τους συμφωνίας, εάν ανεξάρτητος δικηγόρος διοριζόμενος από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου) με αίτημα ενός των μερών, γνωμοδοτήσει ότι με βάση τα πραγματικά περιστατικά του αντίστοιχου συμβάντος πιθανολογείται εύλογα η ευδοκίμηση της απόκρουσης της αγωγής. 5. Χειρισμός Ζημιών α. Εφόσον ο Ασφαλιστής αναγνωρίζει την ευθύνη του από το Ασφαλιστήριο, δύναται, κατά την κρίση του, να αναλάβει το χειρισμό της απόκρουσης / άμυνας για λογαριασμό του Ασφαλισμένου κατά οποιασδήποτε απαίτησης ή τον συμβιβασμό οποιασδήποτε απαίτησης, με την προϋπόθεση ότι ειδοποιεί προς τούτο τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο εγγράφως τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα, και ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος δεν φέρει αντίρρηση στην πρόταση αυτή εντός της άνω προθεσμίας. Επιπροσθέτως, ο Ασφαλιστής θα βαρύνεται με όλα τα νομικά έξοδα που αφορούν στη διεξαγωγή της απόκρουσης / άμυνας. Επιπλέον, ο Ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει αγωγή και λάβει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου αποζημίωση, αποκατάσταση ζημίας, συμμετοχή και ζημίες. Στα πλαίσια του νόμου, ο Ασφαλιστής έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια στο θέμα της διεξαγωγής κάθε δικαστικής διαδικασίας ή στο θέμα διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης, και ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος οφείλει να του παραδώσει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει και παρέχουν κάθε απαι- -4- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 4

5 τούμενη βοήθεια σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο παρόν ζητήματα. Κατά την άσκηση του δικαιώματός του ως άνω ο Ασφαλιστής θα συντάσσεται με τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο και με τον όρο ότι δεν θα βλάπτει την επιχείρηση του Ασφαλισμένου και τη φήμη και πελατεία του. β. Εάν το ύψος της απαίτησης υπερβαίνει το καλυπτόμενο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος θα συντονίζουν τις δικαστικές πράξεις τις οποίες εγείρουν για την απόκρουση της απαίτησης. Χωρίς παρέκκλιση από τα παραπάνω γενικά οριζόμενα, ο Ασφαλιστής θα συμμετέχει με τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, και/ή τους εκπροσώπους του στην ενεργή διεξαγωγή της άμυνας. 6. Συμμετοχή του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου στα νομικά έξοδα Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα υποστεί για την απόκρουση αξίωσης αποζημίωσης που σχετίζεται με ένα Ζημιογόνο Γεγονός μόνον μέχρι του καθοριζόμενου ορίου ευθύνης του. 7. Πληρωμή ποσού διακανονισμού Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, είτε σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, είτε εκ του νόμου, συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι όταν το μερίδιο του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου στην πληρωμή της απαίτησης που προβλήθηκε εναντίον του ισούται με ή υπερβαίνει το μερίδιο του Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Λήπτη/Ασφαλισμένου και να εξασφαλίσει τη συναίνεσή του πριν την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον ενάγοντα επί τη βάσει συμβιβασμού, συμπεριλαμβανομένου και ενώπιον του δικαστηρίου τέτοιου. 8. Πληρωμή ασφαλίστρου α. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την άμεση καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου, ή της πρώτης δόσης του εφόσον συμφωνείται η τμηματική καταβολή του ασφαλίστρου σε δόσεις σύμφωνα με τον Πίνακα Ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωμα του Ασφαλισμένου σε αποζημίωση από το παρόν Ασφαλιστήριο, καθώς και για την καταβολή της, εφόσον υποχρεούται προς τούτο ο Ασφαλιστής, αποτελεί η εξόφληση του εφάπαξ ασφαλίστρου, ή η εξόφληση των συμφωνημένων δόσεών του. Εφόσον ο Ασφαλιστής υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης, θα καθίσταται τότε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κάθε τυχόν ανεξόφλητη δόση του ασφαλίστρου. Η πληρωμή του ασφαλίστρου, εφάπαξ ή σε δόσεις, αποδεικνύεται μόνον με έγγραφη απόδειξη του Ασφαλιστή. β. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής οποιασδήποτε δόσης του ασφαλίστρου πέραν της συμφωνημένης ημερομηνίας, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σύμφωνα με το νόμο με συστημένη επιστολή προς τον Λήπτη Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο, με την οποία θα γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση τη λύση του Ασφαλιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το καθυστερούμενο ποσό κάθε τυχόν συμφωνημένης δόσης του ασφαλίστρου, επιβαρύνεται με έξοδα και νόμιμους τόκους μέχρι την εξόφλησή της. γ. Σε περίπτωση λύσης, ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος οφείλει στον Ασφαλιστή το ασφάλιστρο που αναλογεί στην περίοδο κατά την οποία η Εταιρεία ανέλαβε τον κίνδυνο μέχρι τη λύση, και τα έξοδα του Ασφαλιστή, ενώ ο Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει την εξόφληση ολόκληρου του ασφαλίστρου σε περίπτωση που αναγγελθούν συμβάντα πριν από την κατά τα άνω λύση. 9. Ακύρωση του Ασφαλιστηρίου. α. Ο Λήπτης της Ασφάλισης μπορεί να ακυρώσει το παρόν Ασφαλιστήριο με έγγραφη καταγγελία του επιδιδόμενη προς τον Ασφαλιστή δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την δηλούμενη ημερομηνία κατά την οποία θα επέρχεται η λύση. Η ακύρωση δεν ισχύει όμως πριν από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας από τον Ασφαλιστή. Σε αυτήν την περίπτωση λύσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει στον Ασφαλιστή αναλογούν ασφάλιστρο σύμφωνα τον παρακάτω πίνακα για την περίοδο κατά την οποία η ασφάλιση ήταν σε ισχύ. β. Πέραν από τις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις καταγγελίας, ή τυχόν άλλης πρόβλεψης του παρόντος ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση πριν από τη λήξη της, με την προηγούμενη επίδοση έγγραφης καταγγελίας στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία επέλευσης της ακύρωσης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αναλογικής επιστροφής των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα στον Ασφαλιστή για την περίοδο μετά την ακύρωση, με την παρακράτηση από τον Ασφαλιστή των επιπλέον εξόδων λόγω μικρότερης ασφαλιστικής περιόδου σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : Ισχύς συμβολαίου από Μέχρι Υποχρέωση Λήπτη για καταβολή ποσοστού επί ετησίων ασφαλίστρων 1 ημέρα 3 ημέρες 5% 3 ημέρες 10 ημέρες 10% 10 ημέρες 30 ημέρες 20% 30 ημέρες 45 ημέρες 25% 45 ημέρες 2 μήνες 30% 2 μήνες 3 μήνες 40% 3 μήνες 4 μήνες 50% 4 μήνες 5 μήνες 60% 5 μήνες 6 μήνες 70% 6 μήνες 7 μήνες 75% 7 μήνες 8 μήνες 80% 8 μήνες 9 μήνες 85% 9 μήνες 10 μήνες 90% 10 μήνες 11 μήνες 95% 11 μήνες 12 μήνες 100% Ακύρωση της ασφάλισης ως προβλέπεται παραπάνω δεν θα θίγει τα δικαιώματα του Λήπτη Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο για Ζημιογόνο Γεγονός που επήλθε πριν από την ακύρωση της ασφάλισης. 10. Παραγραφή. Κάθε δικαίωμα που απορρέει από το παρόν Ασφαλιστήριο υπόκειται σε πενταετή παραγραφή όπως προβλέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 11. Παράταση της περιόδου ασφάλισης Για την παράταση της ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή, η οποία θα παρέχεται ειδικά προς τον σκοπό αυτό. 12. Διεύθυνση επικοινωνίας Επιδόσεις προς τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο. Επίδοση / κοινοποίηση από τον Ασφαλιστή στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο για οτιδήποτε σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα παραδίδεται στην τελευταία γνωστή στον Ασφαλιστή διεύθυνση. Κοινοποιήσεις προς τον Ασφαλιστή. Κοινοποίηση από τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή θα επιδίδεται στη διεύθυνση των γραφείων της νόμιμης έδρας του Ασφαλιστή, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ή σε περίπτωση αλλαγής της, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί νόμιμα, ή σε άλλη νόμιμη διεύθυνση στην Ελλάδα την οποία τυχόν του γνωστοποιήσει ο Ασφαλιστής εγγράφως. 13. Εφαρμοστέο δίκαιο Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η ερμηνεία του και τα ζητήματα που αφορούν στην παρούσα ασφαλιστική κάλυψη, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2496/1997 ως εκάστοτε ισχύει, και θα ερμηνεύονται και αποφασίζονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς συναφούς με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ορίζονται τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. -5- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 5

6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το παρόν Προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπ αρ.., Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων, ώστε να επεκτείνεται το Ασφαλιστήριο αυτό να καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις : 1. Ιδιότητα του Ασφαλισμένου ως εταίρου ή μέλους σε δικηγορική εταιρεία Το άνω Ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να καλύπτει την ευθύνη που ενδέχεται να επιβληθεί σύμφωνα με το νόμο στον Ασφαλισμένο, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Δικηγόρου, με βάση την ιδιότητά του ως εταίρου ή μέλους σε δικηγορική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία έγερσης της απαίτησης πρώτη φορά, ή την ημερομηνία παράδοσης ειδοποίησης στον Ασφαλιστή γνωστοποίησης των περιστάσεων που ενδέχεται να βασίσουν αιτία απαίτησης με βάση το Ασφαλιστήριο, όλοι οι δικηγόροι που ήταν εταίροι ή μέλη στη δικηγορική εταιρεία καλύπτονταν από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μέσω του Ασφαλιστή. Στην περίπτωση αυτή ισχύει μόνο μία απαλλαγή (η υψηλότερη από τις ισχύουσες απαλλαγές των ασφαλισμένων εταίρων ή μελών), όπου κάθε ασφαλισμένος πληρώνει το μερίδιό του στο ποσό της απαλλαγής αναλογικά με τη συμμετοχή του στη δικηγορική εταιρεία. Εάν κάποιοι από τους εταίρους ή τα μέλη δεν καλύπτονται από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μέσω του Ασφαλιστή, τότε η ευθύνη του Ασφαλιστή μειώνεται αναλογικά ως προς το μερίδιο των εταίρων ή μελών που δεν έχουν ασφαλιστεί όπως προαναφέρεται. 2. Ευθύνη ως νομικού συμβούλου Χωρίς παρέκκλιση από τις διατάξεις της υπ αρ. Γ.8 Εξαίρεσης του Ασφαλιστηρίου, το άνω Ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου όταν αυτός απασχολείται ως νομικός σύμβουλος και/ή δικηγόρος με έμμισθη εντολή εταιρείας. 3. Έξοδα παραστάσεως σε διοικητική ή ποινική δίκη Το άνω Ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να αποζημιώνει τον Λήπτη της Aσφάλισης ή/και Ασφαλισμένο για εύλογες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε με τη συναίνεση του Ασφαλιστή, και ήταν αναγκαίες για την παράσταση σε διοικητική ή ποινική δικαστική διαδικασία μέχρι τελευταίο βαθμό, εξαιρουμένων όμως των προστίμων ή ποινών που επιβάλλονται βάσει της απόφασης. Η ευθύνη του Ασφαλιστή βάσει της παρούσας επέκτασης δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε σχέση με ένα Ζημιογόνο Γεγονός και σωρευτικά, και το ποσό αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ασφαλιζομένων ορίων της ευθύνης με το παρόν Ασφαλιστήριο και δεν προστίθεται σε αυτά. -6- ASFALISTIRIO DIKIGIRON.indd 6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγορικών Εταιρειών Αρ. Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα/Κύρια Κατοικία Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές υπηρεσίες Νοµικές Υπηρεσίες Περίοδος Ασφάλισης από:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης διάρκεια - καταγγελία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Μιλτιάδης Μιλτιάδου

Ηεπαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Μιλτιάδης Μιλτιάδου Ηεπαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Μιλτιάδης Μιλτιάδου Νομοθεσίες Κοινό Δίκαιο Περί Συμβάσεων Νόμος Σχέση Αντιπροσωπείας Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος Αμέλεια Περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα