Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003"

Transcript

1 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων σελ.6 4. Ασφάλεια στη λιµενεργασία σελ.8 5. Ασφάλεια κατά το χειρισµό µηχανηµάτων έργου Γενικά σελ.14 Ηλεκτροκίνητων Γερανών σελ.17 Γερανογεφυρών σελ.20 Αυτοκινούµενων Γερανών σελ.22 Straddle Carrier σελ.24 Φορτωτών, περονοφόρων και λοιπών µηχανηµάτων έργου σελ.26 Ελκυστήρων βαγονιών σελ.30 Χοανών(hoppers) σελ.31 Επικαθίµενων σελ.32 Υπηρεσιακών οχηµάτων (λεωφορείων, επιβατικών κ.λ.π.) σελ Ασφάλεια στις συγκολλήσεις (οξυγονοκόλ. - θερµική κοπή, ηλεκτροσυγκόλ.)σελ Πεπιεσµένος αέρας σελ Μπαταρίες σελ Εργαλειοµηχανές σελ Πλήρωση-επισκευή ελαστικών σελ Εργαλεία χειρός σελ Εργασίες σε ύψος σελ Συνεργεία δοµικών εργασιών σελ Ξυλουργείο σελ Εύφλεκτα υγρά σελ Ανεφοδιασµός οχηµάτων µε καύσιµα σελ Αµµοβολή σελ Εργασίες βαφής µε πιστόλι ή πινέλο σελ Ασφάλεια κατά τις ηλεκτρολογικές εργασίες 1

3 Γενικά σελ.50 Υπόγεια καλώδια σελ.50 Ρευµατοδότηση Ηλεκτροκίνητων Γερανών σελ.51 Συντήρηση ιστών σελ.51 Υποσταθµοί σελ Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία σελ Ανύψωση-Μεταφορά φορτίων µε τα χέρια σελ Ασφάλεια κατά τις εργασίες στο Σιλό σελ Εργαλεία φορτοεκφόρτωσης σελ Φορητές σκάλες σελ Ασφάλεια στα γραφεία σελ Πυρασφάλεια σελ Πρώτες βοήθειες σελ Κώδικας σηµάτων Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.70 2

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από καιρό είχε ωριµάσει η σύνταξη ενός νέου Κανονισµού Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας για τον Ο.Λ.Θ. α.ε. Μέχρι σήµερα για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας έχουν εκδοθεί διάφορες εγκύκλιοι ή οδηγίες, που όλες µαζί αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο υλικό. Από την ίδρυση του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Ο.Λ.Θ. α.ε. (Τµήµα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ε.Ο.Λ.) και τη νέα αντίληψη που επικράτησε για αυτά τα ζητήµατα, κατέστη εµφανής η αναγκαιότητα της σύνταξης ενός συγκροτηµένου και ενιαίου Κανονισµού Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, που να ανταποκρίνεται στην τεχνολογική και οργανωτική εξέλιξη του Λιµένα της Θεσσαλονίκης. Στη σύνταξη του Σχεδίου επικράτησε η ακόλουθη λογική: Συµπεριλαµβάνονται, όσο είναι δυνατό, µόνο τα ζητήµατα ασφάλειας της εργασίας, χωρίς επέκταση στα ζητήµατα λειτουργίας Αφορά το σύνολο του προσωπικού κατά κλάδο και το σύνολο των εργασιών κατά χώρο ή δραστηριότητα Αναφέρονται τα πιο σηµαντικά ζητήµατα. Οι λεπτοµέρειες θα πρέπει να περιγράφονται σε τεχνικές οδηγίες εξειδίκευσης Η έκταση του κειµένου θα πρέπει να κρατηθεί όσο γίνεται πιο µικρή, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας Ο παρών κανονισµός είναι ένα δυναµικό πλαίσιο κανόνων, που υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση και αναθεώρηση ανάλογα µε τις τεχνικές και οργανωτικές µεταβολές και τις ανάγκες 3

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο Ο.Λ.Θ.α.ε. θα πρέπει: Να διασφαλίζει για κάθε χώρο εργασίας κατάλληλο φωτισµό, αερισµό, θερµοκρασία, πυροπροστασία και ηλεκτρική ασφάλεια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα αναγκαία οµαδικά και ατοµικά µέσα προστασίας και να το εκπαιδεύει στη χρήση τους Να επιβλέπει µε τα αρµόδια όργανά του, την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και γενικά όλων των µέτρων διατήρησης της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων Να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ύπαρξη και την καθαριότητα των χώρων υγιεινής (αποχωρητήρια, λουτρά), ανάπαυσης και ενδιαίτησης του προσωπικού Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφαλή µεταφορά του προσωπικού προς και από τους χώρους εργασίας Να µεριµνά για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στους χώρους ευθύνης του Να λαµβάνει ιδιαίτερα µέτρα για τη διευκόλυνση και κίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εργαζοµένων και µη Να µεριµνά για την προστασία του προσωπικού από φραστικές ή βίαιες επιθέσεις Να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων ευθύνης του Να λαµβάνει µέτρα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού του Ο.Λ.Θ. α.ε., σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας κάθε ειδικότητας, οµάδας ή συνεργείου εργαζοµένων Να λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για την ασφαλή ένταξη των νεοπροσλαµβανοµένων και των εκπαιδευόµενων ατόµων στο σύνολο των τµηµάτων και των εργασιών ευθύνης του Να µεριµνά διαρκώς για τη βελτίωση των µέτρων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και να ενηµερώνει σχετικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για τα λαµβανόµενα µέτρα 4

6 Να διερευνά για τα αίτια κάθε εργατικού ατυχήµατος και να λαµβάνει τυχόν πρόσθετα µέτρα ασφάλειας, που απορρέουν από την έρευνα αυτή Να λαµβάνει υπ όψη του κατά προτεραιότητα τα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού σε κάθε: o ηµιουργία ή µεταβολή εγκαταστάσεων ή παραγωγικών διαδικασιών o Επέκταση των εργασιών ή των επιχειρησιακών του αντικειµένων Να επιβλέπει µε τα αρµόδια όργανά του την εφαρµογή όλων των µέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας, που ισχύουν κάθε φορά 5

7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το προσωπικό του Ο.Λ.Θ. α.ε. κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε κάθε χώρο, εγκατάσταση ή δραστηριότητα ευθύνης του Οργανισµού οφείλει: Να µεριµνά για την ευταξία και την καθαριότητα Να διατηρεί τους χώρους υγιεινής, αλλαγής ενδυµασίας, παραµονής και ανάπαυσης κ.α., τακτοποιηµένους και καθαρούς Σε κάθε περίπτωση κινδύνου να λαµβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά µέτρα και να χρησιµοποιεί τα ατοµικά µέσα προστασίας Να διατηρεί τα δοχεία απορριµµάτων καθαρά και ερµητικά κλειστά Να µην απορρίπτει σκουπίδια, άχρηστα αντικείµενα κ.λ.π. σε µη προκαθορισµένους χώρους και µε µη εγκεκριµένο από τον Ο.Λ.Θ. τρόπο Να υπακούει στη σήµανση των χώρων Να µεριµνά για την κάλυψη φρεατίων, ανθρωποθυρίδων, λάκκων, δοχείων δεξαµενών κ.α. επικίνδυνων σηµείων Να διατηρεί κάθε θύρα και διάδροµο διαφυγής ανοικτό από οποιοδήποτε εµπόδιο ή αντικείµενο Να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας για κινδύνους από πτώσεις του ιδίου ή αντικειµένων Να εφαρµόζει όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ιδίων, των συναδέλφων τους και τρίτων παρευρισκοµένων, στους χώρους εργασίας και στις εγκαταστάσεις ευθύνης του Ο.Λ.Θ. α.ε. Να µεριµνά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του περιβάλλοντος στη ζώνη ευθύνης του Ο.Λ.Θ. α.ε. Να ενηµερώνει άµεσα τον επικεφαλής ή τον προϊστάµενό του σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων ή τρίτου παρευρισκόµενου ή η ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος, στη ζώνη ευθύνης του Ο.Λ.Θ. α.ε. Να δηλώνει άµεσα στον επικεφαλής ή στον προϊστάµενό του κάθε εργατικό ατύχηµα ή βλάβη της υγείας του, που έπαθε κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον Ο.Λ.Θ. α.ε. 6

8 Να µετέχει στις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για την παροχή Α Βοηθειών, την πυρασφάλεια και γενικά για κάθε ζήτηµα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, που οργανώνονται από τον Ο.Λ.Θ. α.ε. 7

9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Να φοράτε πάντα το κράνος, τη φόρµα εργασίας µε τις αντανακλαστικές λωρίδες, τα παπούτσια ασφαλείας, το γιλέκο ή τον επενδύτη υψηλής ευκρίνειας και τα κατάλληλα γάντια εργασίας Για ιδιαίτερους κινδύνους να χρησιµοποιείτε τα αντίστοιχα Μέσα Ατοµικής Προστασίας όπως: o Ωτοβύσµατα ή ωτοκάψες για το θόρυβο o Φιλτρόµασκα για τη σκόνη o Ειδικές µάσκες για καπνούς, ατµούς, τοξικά αέρια o Γυαλιά µηχανικής προστασίας όταν χρησιµοποιείτε εργαλεία χειρός, υπάρχει σκόνη από χύµα φορτία κ.α. Μη φοράτε ποτέ δακτυλίδια, βραχιόλια, αλυσίδες κ.α. κατά την εργασίας σας Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας Να είστε πάντα προσηλωµένοι στην εργασία σας Μην εργάζεστε βιαστικά και άτακτα Να αποµακρύνετε διαρκώς από το χώρο εργασίας τα υλικά συσκευασίας, στήριξης κ.λ.π. των φορτίων, διατηρώντας την ευταξία του χώρου Να είστε πάντα σε εγρήγορση και µην αγνοείτε φωτεινά και ηχητικά σήµατα προειδοποίησης, τους συναγερµούς, τις κόρνες οχηµάτων, γερανών, περονοφόρων και λοιπών µηχανηµάτων έργου, που κινούνται συγχρόνως στους χώρους εργασίας Μη στέκεστε ποτέ κάτω από ανυψωµένα φορτία. Αποµακρυνθείτε και σταθείτε σε προστατευµένο µέρος κάθε φορά που γίνεται η ανύψωση ή η κάθοδος φορτίου Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα µέσα στα κύτη των πλοίων και σε χώρους ή κοντά σε φορτία µε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά Όταν εργάζεστε σε κλειστούς χώρους βεβαιωθείτε πριν εισέλθετε ότι υπάρχει επαρκής αερισµός, οξυγόνο και δεν υπάρχουν επικίνδυνα αέρια. Εάν αισθανθείτε δυσφορία αποµακρυνθείτε άµεσα από το χώρο ειδοποιώντας τους συναδέλφους σας να κάνουν το ίδιο Μην εισέρχεστε µέσα σε χώρο που έχει οριοθετηθεί µε κιγκλιδώµατα ή κόκκινη ταινία. Εάν υπάρχει ανάγκη, ζητήστε την άδεια και τις οδηγίες του επικεφαλής των συγκεκριµένων εργασιών 8

10 Μην χρησιµοποιείτε ποτέ ελαττωµατικά ή ακατάλληλα για την εργασία εργαλεία χειρός ή φορτοεκφόρτωσης. Επιθεωρείτε τα εργαλεία πριν τη χρήση τους. Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβληµα, ενηµερώστε τον αρχιεργάτη και ζητείστε την αντικατάστασή τους εάν κριθεί απαραίτητο Να εφαρµόζετε όλους τους κανόνες για την ασφάλεια των εργαλείων φορτοεκφόρτωσης και χειρός που αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος κανονισµού Ο αρχιεργάτης: o Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας λαµβάνει µέριµνα ώστε ο χώρος φορτοεκφόρτωσης και οι διάδροµοι πρόσβασης στα πλοία να είναι κατά το δυνατό ασφαλείς. Να µην υπάρχει κίνδυνος γλιστρήµατος, ακαταστασία από παρελκόµενα φορτίων ή άλλων εργασιών, ανεπαρκής φωτισµός. Να µην υπάρχουν κίνδυνοι ηλεκτρικών ατυχηµάτων ή εκρήξεων ή πυρκαγιάς ή απουσία οξυγόνου. Οι σταθερές σκάλες του πλοίου που οδηγούν στα κύτη να είναι ασφαλείς κ.α. o Επιλέγει και παρακολουθεί τη συµπεριφορά των εργαλείων φορτοεκφόρτωσης και χειρός που χρησιµοποιούνται. Σχεδιάζει, οργανώνει και εποπτεύει τον τρόπο εργασίας. ιακόπτει άµεσα κάθε εργασία αν διαπιστώσει ανασφαλείς συνθήκες, ζητώντας στη συνέχεια τη βοήθεια του επόπτη και του αρµόδιου τµήµατος o Οριοθετεί νοητά το χώρο εργασίας κατά περίσταση o Λαµβάνει µέτρα ώστε να µην εισέρχονται στο χώρο εργασίας οχήµατα, συνεργεία ή πεζοί, που δεν έχουν σχέση µε την εργασία o Ορίζει τον τρόπο που θα κινηθούν τα προς φορτοεκφόρτωση φορτηγά ή οχήµατα, καθώς και τα κάθε λογής µηχανήµατα φορτοεκφόρτωσης o Φροντίζει για την αποµάκρυνση ή την ελαχιστοποίηση των παραγόντων κινδύνου όπως σκόνη, λιµνάζοντα νερά κ.α. Αν εκτελείτε χρέη κουµανταδόρου: o Μη στέκεστε ποτέ από τη µεριά τη στεριάς. Παραµένετε σε ασφαλές σηµείο που να σας βλέπει διαρκώς ο χειριστής και οι συνάδελφοί σας o Να χρησιµοποιείτε τον εγκεκριµένο κώδικα σηµάτων του Ο.Λ.Θ. α.ε. o Να δέχεστε οδηγίες µόνο από ένα λιµενεργάτη της οµοχειρίας που είναι µέσα στο αµπάρι o Μην δώσετε καµία εντολή εάν δεν είστε βέβαιος 9

11 o Να προειδοποιείτε τους συναδέλφους σας για επικίνδυνες καταστάσεις όπως κίνηση µηχανηµάτων µέσα στο αµπάρι, κίνηση του γερανού κ.α. Κατά την εκφόρτωση των πλοίων πρωταρχικό µέληµα είναι η απελευθέρωση της σκάλας του κύτους, αντίστοιχα κατά τη φόρτωση η σκάλα του κύτους κλείνεται κατά το δυνατό αργότερα. Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να είναι ανοικτές οι θυρίδες των κλιµάκων Να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε µε εξαιρετική προσοχή τις σκάλες των πλοίων. Αν διαπιστώσετε ότι γλιστρούν, λείπουν σκαλοπάτια, υπάρχουν κακοτεχνίες ή είναι εξαιρετικά σκοτεινές, ζητήστε την άµεση αποκατάσταση των επικίνδυνων συνθηκών και ενηµερώστε για τον κίνδυνο τους συναδέλφους σας Αν για οποιοδήποτε λόγο έχει αποκλεισθεί η κατακόρυφη σκάλα που οδηγεί στο αµπάρι, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε µία φορητή σκάλα καλά δεµένη και στερεωµένη, που να εξασφαλίζει την άµεση έξοδο σας από το αµπάρι του πλοίου σε κάθε κίνδυνο. Στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σκάλα η είσοδος και η αποµάκρυνσή σας στο αµπάρι θα πρέπει να γίνεται µε τα ειδικά κιβώτια του Ο.Λ.Θ. α.ε. αφού επιθεωρηθούν οπτικά πριν τη χρήση, καθώς και τα συρµατόσχοινα τους. Μη βρίσκεστε ποτέ κάτω από την πορεία που ακολουθεί ο γερανός Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής του γερανού ή το «κουµάντο» σας βλέπει διαρκώς. Μην κοτσάρετε ή ξεκοτσάρετε φορτία αν δεν είστε σίγουροι ότι το φορτίο έχει ακινητοποιηθεί και ότι βρίσκεστε στο οπτικό πεδίο του χειριστή ή του «κουµάντου» Στην εκφόρτωση πλοίου στο οποίο έχει γίνει µετατόπιση φορτίου, βεβαιωθείτε ότι έχει σταθεροποιηθεί και ότι είναι ασφαλές, πριν από κάθε εργασία Όταν εργάζονται γύρω σας µηχανήµατα έργου µέσα στα κύτη των πλοίων, στους προβλήτες, στις αποθήκες και αλλού, φροντίστε να µην βρίσκεστε στην πορεία του µηχανήµατος. Να προσέχετε ιδιαίτερα το φωτεινό και ηχητικό σήµα προειδοποίησης που χρησιµοποιούν κατά την οπισθοπορία Κατά την κίνησή σας πάνω στο κύριο κατάστρωµα ή τα εσωτερικά καταστρώµατα, να προσέχετε ιδιαίτερα τις θυρίδες και τα ανοίγµατα, βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστά πριν πατήσετε πάνω τους. Εάν ο φωτισµός είναι ανεπαρκής ζητήστε βοήθεια Να προσέχετε όταν καθαρίζετε τα κύτη των πλοίων από χύµα φορτία, µην καταπλακωθείτε από φορτίο που έχει κολλήσει στα τοιχώµατα Μην κοτσάρετε ποτέ φορτία υπό γωνία 10

12 Μην αναρτάτε φορτία από τις ταινίες ή τα συρµατόσχοινα συνοχής τους Απαγορεύεται η µεταφορά ατόµων µαζί µε τα φορτία Απαγορεύεται η µεταφορά ατόµων από τα µηχανήµατα έργου Κατά τη διάρκεια των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, µην εισέρχεστε ποτέ στις κλειστές πλατφόρµες φορτηγών ή τρένων Όταν χρειάζεται να κοτσάρετε ή να ξεκοτσάρετε φορτία από τις ανοιχτές πλατφόρµες φορτηγών να χρησιµοποιείτε τις πλατφόρµες του Οργανισµού πάνω στις οποίες θα στέκεστε για να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε στην πλατφόρµα του φορτηγού Να µην αναρτάτε ποτέ φορτίο µεγαλύτερο από την ανυψωτική ικανότητα του µέσου ανύψωσης (αλυσίδες, συρµατόσχοινα κ.α.). Αν δεν είστε βέβαιοι για την ανυψωτική ικανότητα των µέσων ρωτήστε τους ανωτέρους σας και µην προχωρήσετε στην εργασία αν δεν βεβαιωθείτε Η ανάρτηση και η µεταφορά φορτίων πρέπει να γίνεται µε τάξη, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος πτώσης µέρους ή του συνόλου του φορτίου Αν εργάζονται εντός του κύτους δύο οµοχειρίες σε διαφορετικά επίπεδα π.χ. κατά τη φόρτωση δεµάτων καπνού, να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποκλείεται η πτώση αντικειµένων ή φορτίων από το ψηλότερο επίπεδο Κατά την εκφόρτωση δεµάτων καπνού από φορτηγά µε ανατροπή, να αποµακρύνεστε επαρκώς και να έχετε συνεχή και σωστή επικοινωνία µε τον οδηγό του φορτηγού για την αποφυγή ατυχηµάτων Κατά την εκφόρτωση δεµάτων καπνού, σάκων, κιβωτίων κ.λ.π. από φορτηγά συρόµενα, να χρησιµοποιείτε το κλαρκ µε προσαρτηµένο το κιβώτιο ανύψωσης, µέσα στο οποίο θα στέκεστε για να τραβήξετε µε το γάντζο ή άλλο µέσο, τις πρώτες σειρές, έως ότου ελευθερωθεί αρκετός χώρος µέσα στο φορτηγό Η στοιβασία των δεµάτων ή των σάκων µέσα στα δίχτυα, θα πρέπει να γίνεται µε ευταξία σε σειρές ίδιες για κάθε σαµπανιά και τύπο διχτυού, έτσι ώστε τα φορτία να αγκαλιάζονται σε ικανό ύψος και µε τρόπο που να µην επιτρέπει την πτώση τους. Θα πρέπει να αναρτάται ένα µόνο δίχτυ κάθε φορά και η ανύψωση ή η εναπόθεσή του να γίνεται οµαλά. Μην ανεβαίνετε ποτέ πάνω σε σωρούς ή στοίβες φορτίων Κατά τη στοιβασία φορτίων να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην κυλήσουν ή να µην πέσουν τα φορτία. Προσέχετε την ασφάλιση των φορτίων σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεµοι κ.α. 11

13 Οι στοίβες, στους εξωτερικούς χώρους µπορούν να έχουν σχέση εύρους βάσης µε ύψος 1:3 και στους εσωτερικούς 1:4.Το ύψος της στοίβας δεν πρέπει να ξεπερνά ποτέ τα 6m. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούνται περισσότερες από 4 παλέτες καθ ύψος. Η αποστοιβασία γίνεται ξεκινώντας πάντα από πάνω Προσοχή στις γωνίες, τα αιχµηρά αντικείµενα και στις προεξοχές από τη στοιβασία Οι παλέτες που χρησιµοποιούνται πρέπει: o Να είναι σε καλή κατάσταση o Το ύψος του φορτίου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τη µεγαλύτερη πλευρά της βάσης της παλέτας o Το βάρος του φορτίου να µην ξεπερνά τα όρια βάρους της Μην καθοδηγείτε ή υποβαστάζετε φορτία, που µεταφέρονται από περονοφόρα ή άλλα µηχανήµατα έργου Κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας σε ύψος πάνω από 2 µέτρα, θα πρέπει ανάλογα µε τις συνθήκες και την περίσταση, να χρησιµοποιείτε τα κιβώτια ανύψωσης προσωπικού και τις ζώνες ασφαλείας 5 σηµείων µε τους αντίστοιχους ανακόπτες πτώσεων. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ για την ανύψωσή σας τις περόνες ή παλέτα τοποθετηµένη πάνω στις περόνες του κλαρκ Μην εισέρχεστε σε αµπάρια πλοίων ή containers στα οποία παρατηρείτε διαρροή χηµικών προϊόντων και µην αγγίζετε το φορτίο. Σταθείτε σε απόσταση σε ανοικτό και καλά αεριζόµενο χώρο, αφού βεβαιωθείτε ότι έχουν αποµακρυνθεί και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας. Ειδοποιήστε άµεσα τον αρχιεργάτη και τον Τεχνικό Ασφάλειας για να εκτιµήσει την κατάσταση. Κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των «τακουνιών» πάνω στα containers πρέπει η άνοδος και η κάθοδος σας να γίνεται είτε πάνω στην ειδική κατασκευή που έχει γίνει στο spreader, είτε µε το ειδικά διαµορφωµένο container. Φοράτε πάντα τη ζώνη 5 σηµείων κάθε φορά που εργάζεστε σε container µε κίνδυνο πτώσεων από ύψος. Στερεώνετε κάθε φορά σε σταθερό σηµείο τον ανακόπτη πτώσης. Μην αποσυνδέετε τον ανακόπτη κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των «τακουνιών» Οι κλίµακες του Ο.Λ.Θ.α.ε. µπορεί να χρησιµοποιηθούν για άνοδο ή κάθοδο από τα containers, για ύψος έως 2 containers Το άνοιγµα των containers γίνεται µε προσοχή. Ελέγξτε αρχικά εάν έχει σήµανση επικίνδυνου φορτίου σύµφωνα µε τους διεθνείς κώδικες(η απουσία σήµανσης δεν εγγυάται ότι το φορτίο είναι ακίνδυνο). Μην στέκεστε ποτέ πίσω από την πόρτα, ανοίξτε αργά τον πύρο και µισοανοίξτε την πόρτα 12

14 Μην εισέρχεστε ποτέ σε ανοιγµένο container εάν δεν είναι ασφαλές. Αποκλείστε τους χηµικούς, τους βιολογικούς κινδύνους, την έλλειψη Ο 2 και τους µηχανικούς κινδύνους από έκρηξη ή πτώση του φορτίου Μέσα στα containers των 40 να χρησιµοποιείτε µόνο ηλεκτρικά περονοφόρα. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι δάπεδο αντέχει το βάρος του περονοφόρου Σε εξαιρετικά δυσµενείς καιρικές συνθήκες όπως ισχυρός άνεµος, οµίχλη, βροχή, χιόνι κ.α. η συνέχιση ή η διακοπή των εργασιών αποφασίζεται από τον αρχιεργάτη, τον επόπτη και το αρµόδιο τµήµα του Ο.Λ.Θ.α.ε. 13

15 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται ο χειρισµός των µηχανηµάτων έργου, µόνο από κατόχους της νόµιµης άδειας χειρισµού Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα για άλλες εργασίες εκτός από αυτές για τις οποίες έχει κατασκευαστεί Χρησιµοποιείτε ένα µηχάνηµα για πρώτη φορά µόνο εφόσον έχετε εκπαιδευτεί επαρκώς και εξοικειωθεί µε το χειρισµό του Χρησιµοποιείτε µόνο συντηρηµένα και σε καλή κατάσταση µηχανήµατα. Σε αντίθετη περίπτωση ενηµερώστε τον Προϊστάµενό σας, για τυχόν αντικατάσταση ή πρόσθετες προφυλάξεις Να τηρείτε πάντα τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά την πορεία των µηχανηµάτων τόσο στους υπαίθριους όσο και στους κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εργασίας Μην τρώτε και µην καπνίζετε κατά το χειρισµό των µηχανηµάτων Μην κάνετε αστεϊσµούς ή επίδειξη δεξιοτήτων κατά το χειρισµό των µηχανηµάτων Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα µέσα στα κύτη πλοίων Μη µεταφέρεται ποτέ φορτία πάνω από ανθρώπους, φροντίστε να αποµακρυνθούν Απαγορεύεται η µεταφορά ατόµων µε τα µηχανήµατα έργου Μη σταθµεύετε το µηχάνηµά σας επάνω ή πολύ κοντά στις σιδηροδροµικές γραµµές, τις γραµµές κύλισης των ηλεκτροκίνητων γερανών, καθώς και στα ψαλίδια του Ο.Σ.Ε. ιατηρείτε τις καµπίνες χειρισµού και τα µηχανήµατα καθαρά και κυρίως από λάδια, γράσα, πετρέλαια κ.λ.π. που µπορεί να προκαλέσουν γλιστρήµατα, ατυχήµατα ή πυρκαγιές. Καθαρίστε τα σκαλοπάτια και τα παπούτσια σας από υλικά που γλιστρούν, πριν χρησιµοποιήσετε τις σκάλες των µηχανηµάτων Αποµακρύνετε τα ξένα αντικείµενα από την καµπίνα χειρισµού, υπάρχει κίνδυνος να κυλήσουν κάτω από τα χειριστήρια ελέγχου 14

16 Απαγορεύεται η διατήρηση µέσα στην καµπίνα χειρισµού ή επάνω στο µηχάνηµα, οποιουδήποτε επικίνδυνου υλικού Να καθαρίζετε τους υαλοπίνακες ώστε να έχετε άριστη ορατότητα από το χειριστήριο Μην χρησιµοποιείτε ποτέ µηχάνηµα όταν δεν είναι σε πλήρη λειτουργία τα συστήµατα φωτισµού του (πορείας, stop, alarm, οπισθοκίνησης ) Ελέγξτε ότι κάθε µηχάνηµα που ρυµουλκεί ή ρυµουλκείται είναι εφοδιασµένο µε ειδικό σύστηµα ζεύξης ή ρυµούλκησης, τέτοιο που η ζεύξη, η απόζευξη και η ρυµούλκηση, να πραγµατοποιούνται εύκολα και µε ασφάλεια Ποτέ µην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από µηχάνηµα όταν είναι σε κίνηση Μην κατεβαίνετε από το µηχάνηµα αφήνοντας τη µηχανή αναµµένη, έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα Όταν είστε σε αναµονή εργασίας, να σβήνετε κατά το δυνατό τη µηχανή Παρακολουθείτε πάντα τα όργανα ελέγχου των λειτουργιών του µηχανήµατος και τις προειδοποιητικές λυχνίες, αν διαπιστώσετε κάποια ανωµαλία διακόψτε την εργασία σας Αν αντιληφθείτε κάποιο θόρυβο κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος διακόψτε αµέσως τη λειτουργία του Να είστε πάντα προσηλωµένοι σε αυτό που κάνετε ακόµη και όταν ο χειρισµός είναι µονότονος και επαναλαµβανόµενος Να φοράτε πάντα το κράνος σας ιδιαίτερα όταν ανεβοκατεβαίνετε τις σκάλες των µηχανηµάτων, µπορεί να χτυπήσετε σε κάποιο σηµείο ή να ζαλιστείτε και να χάσετε την ισορροπία σας Μη φοράτε ποτέ ρούχα µε χαλαρά µέρη ή εξέχοντα τµήµατα. Να φοράτε πάντα τη φόρµα εργασίας σας. Μην φοράτε δακτυλίδια, αλυσίδες κ.α. στα χέρια Αν σας αντικαταστήσει άλλος χειριστής ενηµερώστε τον για τις τυχόν παρατηρήσεις σας τόσο για το φορτίο όσο και για το µηχάνηµα Μετά το πέρας των εργασιών να σηµειώνετε οποιοδήποτε πρόβληµα λειτουργίας ή βλάβη διαπιστώσατε στο µηχάνηµα, ώστε να επισκευαστεί. Μην κάνετε επισκευές µηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής φύσης στο µηχάνηµα Μην εκτελείτε επιθεώρηση της λειτουργίας οποιουδήποτε µηχανήµατος αν δεν έχετε διακόψει τη λειτουργία του. Μην ανοίγετε το πώµα του ψυγείου όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, ξεσφίξτε το καπάκι σιγά ώστε να εκτονωθεί ο αέρας και µετά αφαιρέστε το καπάκι. 15

17 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας ή αναµµένου τσιγάρου, όταν γίνεται έλεγχος στάθµης καυσίµων, υγρών µπαταρίας, άνοιγµα της µηχανής κ.λ.π. Για οποιαδήποτε επισκευή, ρύθµιση ή συντήρηση διακόψτε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος στους Η/Κ γερανούς ή τη λειτουργία του κινητήρα στα άλλα µηχανήµατα. Μην αποκαταστήσετε τη λειτουργία του κινητήρα ή την παροχή του ρεύµατος πριν βεβαιωθείτε ότι ενηµερώσατε σχετικά όλους όσους βρίσκονται πάνω στο µηχάνηµα Μην ανεβαίνετε ποτέ πάνω σε σωρούς ή στοίβες φορτίων Κατά τη στοιβασία φορτίων να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην κυλήσουν ή να µην πέσουν τα φορτία, ιδιαίτερα στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεµοι κ.α. Οι στοίβες, στους εξωτερικούς χώρους µπορούν να έχουν σχέση εύρους βάσης µε ύψος 1:3 και στους εσωτερικούς 1:4.Το ύψος της στοίβας δεν πρέπει να ξεπερνά ποτέ τα 6m. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούνται περισσότερες από 4 παλέτες καθ ύψος. Η αποστοιβασία γίνεται ξεκινώντας πάντα από πάνω Προσοχή στις γωνίες, τα αιχµηρά αντικείµενα και στις προεξοχές από τη στοιβασία Οι παλέτες που χρησιµοποιούνται πρέπει: o Να είναι σε καλή κατάσταση o Το ύψος του φορτίου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τη µεγαλύτερη πλευρά βάσης της παλέτας o Το βάρος του φορτίου να µην ξεπερνά τα όρια βάρους της Αν σας δοθεί εντολή να εκτελέσετε χειρισµό που κατά τη γνώµη σας δεν είναι ασφαλής µην τον εκτελέσετε και ειδοποιήστε άµεσα τον Προϊστάµενό σας Μην αγνοείτε ποτέ τους κανόνες ασφάλειας Αν αισθάνεστε αδιαθεσία ή έχετε κάποιο σοβαρό προσωπικό πρόβληµα µε αποτέλεσµα να µην είστε προσηλωµένος στο χειρισµό, µη διστάσετε να το αναφέρετε στον Προϊστάµενό σας και να ζητήσετε την αντικατάστασή σας 16

18 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ Πριν ανεβείτε στο γερανό εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες: o Εξετάστε αν οι σιδηροτροχιές κύλισης είναι ελεύθερες από εµπόδια o Ελέγξτε τα φορεία των τροχών µήπως έχουν πάθει κάποια ζηµιά που εµποδίζει τη µετακίνηση του γερανού o Ελέγξτε αν ο ρευµατολήπτης του γερανού είναι τοποθετηµένος στον κατάλληλο ρευµατοδότη, ειδάλλως ειδοποιήστε για τη µετακίνησή του (σκάντζα) o Ελευθερώστε το σύστηµα αγκυρώσεως του γερανού Πριν θέσετε σε λειτουργία το γερανό εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγχους: o Βεβαιωθείτε ότι τα συρµατόσχοινα είναι καλά περιτυλιγµένα στα τύµπανα και τις τροχαλίες και ότι δεν υπάρχει ξένο σώµα στο µηχανισµό περιστροφής o Επιθεωρήστε οπτικά, όσο είναι δυνατό, όλα τα συρµατόσχοινα του γερανού για να διαπιστώσετε τυχόν φθορές ή θραύση σωµατιδίων. o Ελέγξτε αν ο διακόπτης επιλογής ταχυτήτων ανυψωτικής ικανότητας βρίσκεται στη σωστή θέση Πριν αρχίσετε την εργασία φορτοεκφόρτωσης εκτελέστε δοκιµαστικές κινήσεις όλων των λειτουργιών του γερανού µε τη µικρότερη δυνατή ταχύτητα και το γερανό χωρίς φορτίο. Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµαστικών χειρισµών ή την εργασία του γερανού αντιληφθείτε κάποια ανωµαλία ή ζηµιά διακόψτε αµέσως τη λειτουργία του γερανού Κατά την έναρξη της εργασίας και κατά την ανύψωση του πρώτου φορτίου ανυψώστε το σε µικρό ύψος και ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων του γερανού Πριν την έναρξη της εργασίας απαιτείστε την αφαίρεση ή τη διευθέτηση των εµποδίων που παρεµβάλλονται, όπως κεραίες, µπίγες κ.λ.π. ώστε ο κύκλος στροφής του βέλους και του άγκιστρου να διαγράφονται ανεµπόδιστα. Μην αρχίζετε την εργασία φορτοεκφόρτωσης αν προηγούµενα δεν έχουν αφαιρεθεί τα υποστηρίγµατα των καλυµµάτων (µπίµια) τα οποία πολλές φορές γίνονται αιτία ατυχηµάτων Μετά την τοποθέτηση του γερανού σε θέση εργασίας, εκτελέστε µε προσοχή δοκιµαστική στροφή του γερανού, για να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα πρόσκρουσης στο πλοίο ή σε κάποιο άλλο σταθερό σηµείο. 17

19 Κατά τις µετακινήσεις του γερανού: o Στρέψτε το βέλος προς την κατεύθυνση της µετακίνησής του ώστε να ελέγχετε το γύρω χώρο o Συµπτύξτε το βέλος στην ανώτερη θέση και ανεβάστε το άγκιστρο ώστε το αντίβαρό του να βρίσκεται υψηλότερα από το χειριστήριο o Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν µηχανήµατα κοντά στις τροχιές κύλισης του γερανού o Ελέγξτε ότι τα καλώδια ρευµατοδότησης του γερανού δεν βρίσκονται πάνω στις τροχιές κύλισης o Ακινητοποιείστε έγκαιρα το γερανό πριν εκτυλιχθεί όλο το καλώδιο από την ανέµη του Μην ανυψώνετε ποτέ φορτίο µεγαλύτερο από την ανυψωτική ικανότητα του γερανού. Αν διαπιστώσετε υπέρβαση του ορίου κατεβάστε αµέσως το φορτίο Μην επεµβαίνετε στους διακόπτες ορίων του γερανού και στους αυτόµατους διακόπτες, ειδοποιείστε το αρµόδιο προσωπικό Να χρησιµοποιείτε τους διακόπτες ορίων µόνο σε έκτακτη ανάγκη και ποτέ για να διακόψετε την κίνηση Μην εγκαταλείπετε ποτέ το χειριστήριο όταν στο άγκιστρο υπάρχει ανηρτηµένο φορτίο Βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε σωστά τα σήµατα του κουµανταδόρου, µην κάνετε κανένα χειρισµό αν αµφιβάλετε ή αν κρίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο Πριν µετακινήσετε το φορτίο ελέγξτε την ισορροπία του σηκώνοντας το λίγα εκατοστά από το έδαφος Μην αφήνετε το φορτίο άσκοπα ανυψωµένο Ανυψώνετε σιγά και προσεκτικά τα φορτία αποφεύγοντας τα απότοµα τεντώµατα των συρµατόσχοινων του γερανού και των συρµατόσχοινων ανάρτησης (σαµπάνια) Πριν την ανύψωση του φορτίου βεβαιωθείτε ότι το φορτίο δεν είναι δεµένο ή σκαλωµένο αλλά ελεύθερο να ανυψωθεί Απαγορεύεται η ανάρτηση φορτίων υπό γωνία Φροντίστε τα συρµατόσχοινα να µην τρίβονται σε επιφάνειες ή γωνίες Κατά την εκφόρτωση υλικών σε φορτηγά ή βαγόνια µην επιτρέπετε την άνοδο ή την παραµονή σε αυτά λιµενεργατών ή των οδηγών-χειριστών. Τα άτοµα παραµένουν σε ασφαλή απόσταση από τις θέσεις εναπόθεσης των φορτίων 18

20 Ζητάτε να αποµακρύνετε οποιοδήποτε άτοµο ή όχηµα άσχετο µε τη φορτοεκφόρτωση κάτω από το γερανό Μην απελευθερώνετε απότοµα τις αρτάνες Μην αναρτάτε φορτία από τις ταινίες ή τα συρµατόσχοινα συνοχής τους Σε πλοία φορτωµένα µε χύµα φορτία εφ όσον υπάρχουν ενδιάµεσα καταστρώµατα απαγορεύεται να γίνεται εκφόρτωση του κύτους σε βάθος αν προηγούµενα δεν έχουν καθαριστεί τα ενδιάµεσα καταστρώµατα Κατά τη φορτοεκφόρτωση χύµα φορτίων φροντίστε για την ελαχιστοποίηση της εκπεµπόµενης σκόνης και της διασποράς των φορτίων στα κρηπιδώµατα Μη χτυπάτε την αρπάγη στα τοιχώµατα του κύτους, για την πτώση χύµα φορτίου Όταν δύο γερανοί δουλεύουν σε µικρή απόσταση πρέπει να συντονίζονται ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει ο ένας τον άλλο Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των αξόνων περιστροφής, δύο γερανών που εργάζονται συγχρόνως, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η περίπτωση σύγκρουσης, τουλάχιστον των οπίσθιων µερών τους Μη χρησιµοποιείτε ποτέ µαγνήτη για την ανάρτηση δοχείων υπό πίεση Μη σκύβετε έξω από το χειριστήριο, το µηχανοστάσιο και τα κιγκλιδώµατα των εξεδρών Να χρησιµοποιείτε πάντα το φωτεινό και το ηχητικό προειδοποιητικό σήµα του γερανού πριν και κατά τη διάρκεια κάθε µετακίνησής του Μετά το τέλος της εργασίας και πριν εγκαταλείψετε το γερανό εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες: o Ανυψώστε το άγκιστρο και το βέλος µέχρι το ανώτατο όριο και πριν από τη λειτουργία των αυτόµατων διακοπτών για να µη χτυπάει το άγκιστρο πάνω στο γερανό σε περίπτωση ισχυρού ανέµου o Στρέψτε το περιστρεφόµενο µέρος του γερανού έτσι ώστε να τοποθετηθεί κατά µήκος των σιδηροτροχιών κύλισης o Μην τοποθετείτε ποτέ τους γερανούς µε τα βέλη τους αντικριστά o Τοποθετείστε τους µοχλούς των χειριστηρίων στη θέση (ο), κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του χειριστηρίου και του µηχανοστασίου και κατεβάστε το γενικό διακόπτη o Τοποθετήστε το σύστηµα αγκύρωσης του γερανού o Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τη θέρµανση-ψύξη του χειριστηρίου 19

21 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ Πριν ανεβείτε στη γερανογέφυρα εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες: o Εξετάστε αν οι σιδηροτροχιές κύλισης είναι ελεύθερες από εµπόδια o Ελέγξτε τα φορεία των τροχών µήπως έχουν πάθει κάποια ζηµία που εµποδίζει τη µετακίνηση της γερανογέφυρας o Ελευθερώστε το σύστηµα αγκυρώσεως της γερανογέφυρας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη γερανογέφυρα εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγχους: o Επιθεωρήστε οπτικά, όσο είναι δυνατό, όλα τα συρµατόσχοινα της γερανογέφυρας για να διαπιστώσετε τυχόν φθορές ή θραύση σωµατιδίων. o Ελέγξτε αν ο διακόπτης επιλογής ταχυτήτων ανυψωτικής ικανότητας βρίσκεται στη σωστή θέση Πριν αρχίσετε την εργασία φορτοεκφόρτωσης εκτελέστε δοκιµαστικές κινήσεις όλων των λειτουργιών της γερανογέφυρας µε τη µικρότερη δυνατή ταχύτητα και τη γερανογέφυρα άφορτη και ελέγξτε τη λειτουργία της. Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµαστικών χειρισµών ή την εργασία της γερανογέφυρας αντιληφθείτε κάποια ανωµαλία ή ζηµιά διακόψτε αµέσως τη λειτουργία της. Κατά την έναρξη της εργασίας και κατά την ανύψωση του πρώτου container, ανυψώστε το σε µικρό ύψος και ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων Πριν την έναρξη της εργασίας απαιτήστε την αφαίρεση ή τη διευθέτηση των εµποδίων που παρεµβάλλονται, όπως κεραίες, µπίγες κ.λ.π. ώστε η πορεία του spreader να γίνεται ανεµπόδιστα. Κατά τις µετακινήσεις της γερανογέφυρας: o Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν µηχανήµατα ή οχήµατα κοντά στις τροχιές κύλισής της o Ελέγξτε αν κυκλοφορούν οχήµατα στο χώρο όπου θα εναποθέσετε το container και φροντίστε να αποµακρυνθούν Μην επεµβαίνετε στους διακόπτες ορίων της γερανογέφυρας και στους αυτόµατους διακόπτες, ειδοποιήστε το αρµόδιο προσωπικό Να χρησιµοποιείτε τους διακόπτες ορίων µόνο σε έκτακτη ανάγκη και ποτέ για να διακόψετε την κίνηση 20

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α. Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ Μέτρα Ασφάλειας κατά τη χρήση τους Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Περιφέρεια Αττικής Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις μετεωρολογικές προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 10/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εφαρμογή των επιχρισμάτων (σοβάς, μαρμαροκονία) στις τοιχοποιίες της οικοδομής. Προετοιμασία και σπατουλάρισμα για να ετοιμαστούν οι επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Σήμερα, πρώτη ημέρα της επισκευής του πλοίου συναντήθηκα με τον πλοίαρχο και τους υπευθύνους των συνεργείων και τους ενημέρωσα για τα μέτρα υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προειδοποιήσεις Τεχνική περιγραφή και βασικές αρχές εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης... 8

Γενικές προειδοποιήσεις Τεχνική περιγραφή και βασικές αρχές εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης... 8 Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ HDL 0 Περιεχόμενα Γενικές προειδοποιήσεις... 5 Τεχνική περιγραφή και βασικές αρχές εγκατάστασης... 6 Οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ Φόρτωση Αυτοκινήτου........................... 6-1 Ρυμούλκηση Τρέιλερ............................ 6-1 Ρυμούλκηση του Αυτοκινήτου σας................. 6-6 6 Φόρτωση Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή οδού Νικου Καζαντζάκη

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή οδού Νικου Καζαντζάκη Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 15 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κόλλιας Βιομηχανικά Ρολά

Κόλλιας Βιομηχανικά Ρολά Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΑΣΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ MONOY ΟΔΗΓΟΥ D90 0 Η εταιρεία Κόλλιας ΕΠΕ στα πλαίσια της υποστήριξης προς τους πελάτες της και της βέλτιστης αξιοποίησης των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΜΟΝΟ ΚΡΥΕΣ ΣΤΑΧΤΕΣ! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν τη χρήση και διατηρείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών Τα χειροκίνητα ρολά λειτουργούν με την βοήθεια των ελατηρίων που βρίσκονται στον άξονα του ρολού. Για να ανεβάσουμε το ρολό το πιάνουμε από το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΑΣΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ D90 0 Η εταιρεία στα πλαίσια της υποστήριξης προς τους πελάτες της και της βέλτιστης αξιοποίησης των προϊόντων της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. του φορτίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. του φορτίου ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Πατίνι Ισορροπίας

Ηλεκτρικό Πατίνι Ισορροπίας Ηλεκτρικό Πατίνι Ισορροπίας Εγχειρίδιο Χρήσης 1. Ασφαλής χρήση για το ηλεκτρονικό δίκυκλο πατίνι ισορροπίας - Αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής Η κατασκευάστρια εταιρεία σας συστήνει να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

M20 *331425* (Diesel) Rev. 14 (4-2015)

M20 *331425* (Diesel) Rev. 14 (4-2015) M20 (Diesel) GR Για εγχειρίδιο των πιο πρόσφατων ανταλλακτικών και εγχειρίδια χρήστη σε άλλες γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.tennantco.com/manuals 331425 Rev. 14 (4-2015) *331425* ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απορρίψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση...

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση... Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση χωρίζεται στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες σήμανσης των δρόμων και την οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις ζωγραφισμένες γραμμές (διαγραμμίσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

M30 * * (Diesel) Rev. 10 (4-2015)

M30 * * (Diesel) Rev. 10 (4-2015) M30 (Diesel) GR Για εγχειρίδιο των πιο πρόσφατων ανταλλακτικών και εγχειρίδια χρήστη σε άλλες γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.tennantco.com/manuals 9004710 Rev. 10 (4-2015) *9004710* ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απορρίψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη. Tηλ: Φαξ: Web:

Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη. Tηλ: Φαξ: Web: Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΑΣΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ DD90L 0 Η εταιρεία Κόλλιας ΕΠΕ στα πλαίσια της υποστήριξης προς τους πελάτες της και της βέλτιστης αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ MDL 0 Περιεχόμενα A. Προσοχή 3 B. Τεχνική Περιγραφή 4 Γ. Γενικές Προειδοποιήσεις 5 Δ. Προδιαγραφές Ελέγχου 6 Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

*331055* (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Rev. 05 ( )

*331055* (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Rev. 05 ( ) T7 (Μπαταρία) Rider Scrubber GR Για να προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη του τελευταίου εγχειριδίου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.tennantco.com/manuals 331055 Rev. 05 (09-2013) *331055* ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 111686 ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 1 1. ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5. ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 6. ΜΑΝΙΒΕΛΑ 7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NVR 8. ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 3 η : Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων και προφυλακτήρων Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 27 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Οδηγίες χειρισµού Μηχάνηµα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα)

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Τα προειδοποιητικά σήματα υποδεικνύουν πιθανά επικίνδυνα σημεία. Δίνουν υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία του μηχανήματος. Τα προειδοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα