και άλλες ρυθµίσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και άλλες ρυθµίσεις»"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003 (ΦΕΚ Α, 67/2003), 3208/2003(ΦΕΚ Α, 303/2003), 3212/2003 (ΦΕΚ Α, 308/2003), 3481/2006 (ΦΕΚ A, 162/2006), 3559/2007 (ΦΕΚ Α, 102/2007) και 3983/2011 (ΦΕΚ Α, τ. Α. 144/2011). 1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. α) Η τήρηση των κτηµατολογικών στοιχείων γίνεται από τα Κτηµατολογικά Γραφεία, που ανήκουν στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 23, προϊσταται των Κτηµατολογικών Γραφείων πτυχιούχος Τµήµατος Νοµικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, που διορίζεται ύστερα από προκήρυξη της θέσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από πρόταση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και πρόταση των Υπουργών ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διορισµού των Προϊσταµένων των Κτηµατολογικών Γραφείων. Οι Προϊστάµενοι των Κτηµατολογικών Γραφείων είναι δηµόσιοι λειτουργοί. Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος έχει την ευθύνη για την στελέχωση και την κάλυψη των µισθολογικών δαπανών της λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων. Για τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου και για το λοιπό προσωπικό, το οποίο, υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του Συντάγµατος, µπορεί να προσλαµβάνεται και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16, 21 έως 30 και 35 έως 38 του κανονιστικού διατάγµατος της 19/ «Περί Οργανισµού των 1

2 Υποθηκοφυλακείων του Κράτους». Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού, καθορίζονται τα προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές και ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία, στην οργάνωση και στην στελέχωση των Κτηµατολογικών Γραφείων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστον νοµική και τεχνική υπηρεσία. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» έχει την ευθύνη για την οργάνωση, διάρθρωση και την υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων. Όπου στον νόµο 2664/1998 προβλέπεται η έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. πράξεως ή λήψη αποφάσεως σχετικής µε τη λειτουργία των Κτηµατολογικών Γραφείων, προηγείται, επί ποινή απαραδέκτου, πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Η τελευταία λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εποπτεία, τον έλεγχο, την οργάνωση και τη λειτουργία των ως άνω Κτηµατολογικών Γραφείων και επιβλέπει την εφαρµογή τους. Για την επίτευξη της οµοιόµορφης εφαρµογής αυτών καθώς και του εν γένει ισχύοντος θεσµικού πλαισίου από όλα τα Κτηµατολογικά Γραφεία της Επικράτειας, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». συντάσσει και αποστέλλει εγκυκλίους οδηγίες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» δύναται να διαθέτει πρόσθετο προσωπικό κάθε ειδικότητας προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία για την ενίσχυση του έργου τους και την εν γένει κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» µπορεί να παρέχει και κεντρική υποστήριξη προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων, στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού, οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Γραφείων και η οργανωτική εποπτεία τους.». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση µε το άρθρο 24 του ν. 3983/2011 (ΦΕΚ Α, 144), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµοδίου καθ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή 2

3 µερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δώδεκα (12) ετών, εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό ηµόσιο και για µόνιµους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόµενους µόνιµα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της δωδεκαετούς αυτής προθεσµίας, για τους οποίους η προθεσµία άσκησης της αγωγής είναι δεκατέσσερα (14) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της δωδεκαετούς κατά τα ως άνω προθεσµίας, η προθεσµία για την άσκηση της αγωγής δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο διετίας από την οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η αποκλειστική προθεσµία αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόµου αυτού. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του δικαιώµατος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωµα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόµενου µε την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού ηµοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώµατος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του α. ν. 1539/1938, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2732/1999 (Α 154). Επί αγωγών που ασκούνται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου τηρείται από αυτό η διαδικασία του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας.». 3. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α 162), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «3.α ) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, αντί της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 αγωγής, η διόρθωση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηµατολόγιο δικαίωµα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηµατολογικού ικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, µέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Όταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή αρχική εγγραφή δικαιώµατος που έχει καταχωριστεί µερικά µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και µερικά υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως 3

4 δικαιούχος, τότε ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2, που απευθύνεται κατά του Ελληνικού ηµοσίου και κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του δικαιώµατος στο οποίο αφορά η εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή. Το ίδιο ισχύει και τη διόρθωση αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που τµήµατά του έχουν καταχωριστεί µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος. Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κατάθεση της αιτήσεως του πρώτου εδαφίου της παρούσας και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό ηµόσιο και εγγράφεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέµβασης. Εάν στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεµβάσεις µε αντίστοιχο περιεχόµενο, η µεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσµίας στους προηγούµενους αιτούντες ή κυρίως παρεµβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αιτήσεως στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται µε επίδοση επικυρωµένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νοµικά ή ουσιαστικά αβάσιµη, ο αιτών µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού ηµοσίου υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Η κατάθεση και κοινοποίηση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, της αίτησης για τη διόρθωση της εγγραφής διακόπτει την προθεσµία για την έγερση της αγωγής της παραγράφου 2. Η προθεσµία που διακόπηκε θεωρείται σαν να µην διακόπηκε, αν ο αιτών παραιτηθεί από την αίτηση ή αν αυτή απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε λόγο. Αν ο δικαιούχος ασκήσει κατά του Ελληνικού ηµοσίου την αγωγή της παραγράφου 2 µέσα σε έξι (6) µήνες από την παραίτηση από την αίτηση ή από την τελεσίδικη απόρριψή της, θεωρείται ότι η προθεσµία διακόπηκε µε την κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης αυτής. β) Με την αίτηση της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη µεταγραπτέα κατά την κείµενη νοµοθεσία, η οποία δεν έχει µεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση αυτή, µε την αίτηση ζητείται η διόρθωση της πρώτης εγγραφής και η καταχώριση του δικαιώµατος στον φερόµενο στο µη µεταγεγραµµένο τίτλο ως αποκτώντα, εφόσον συντρέχουν όλες οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώµατος.». 4

5 4. Μετά την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α 162), προστίθεται περίπτωση ε) ως ακολούθως: «ε) Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3, προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου, απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση, καθώς επίσης τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 2 και 19 2 για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων και σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών.» 5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 2 του ν. 3481/2006 (Α 162) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Κατ εξαίρεση των οριζοµένων στις παραγράφους 2 και 3, αν το δικαίωµα που καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή είχε µεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί ή καταργηθεί δυνάµει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης, καταχωρισθείσας στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να γίνει µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η επαγόµενη τη µεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώµατος πράξη καταχωρίζεται κατά µεταφορά από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου µε αίτηση του δικαιούχου ή και κάθε τρίτου, που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 έως και 16, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει στο µεταξύ µεσολαβήσει άλλη, ασυµβίβαστη κατά περιεχόµενο, εγγραφή στο κτηµατολογικό φύλλο. Στην περίπτωση των πάσης φύσεως βαρών, τα οποία νοµίµως έχουν συσταθεί και 5

6 βαρύνουν την κυριότητα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του εάν η καταχώριση της συστατικής του βάρους πράξης στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της κτήσεως του καταχωρισθέντος στο Κτηµατολόγιο δικαιώµατος. Η εξάλειψη των βαρών αυτών, που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Κτηµατολόγιο, µπορεί σε κάθε περίπτωση να διενεργηθεί και επί των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου, χωρίς να γίνει η µεταφορά τους στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου προς το σκοπό της εξαλείψεως. Η αίτηση αυτή, η οποία δεν επιβαρύνεται µε τέλη και δικαιώµατα, αναλογικά ή πάγια, υποβάλλεται εντός της προθεσµίας που ισχύει για την αγωγή της παραγράφου 2, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 7α. Με την αίτηση συνυποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα των δηµοσίων εγγράφων και πιστοποιητικά εγγραφής τους στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου, από τα οποία προκύπτει η νόµιµη µεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές εγγραπτέου δικαιώµατος. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της. Η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα της πράξης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Χρόνος καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 4α του άρθρου 16. Κατά της απόφασης του Προϊσταµένου, θετικής ή αρνητικής, ο αιτών, ο αρχικός εγγεγραµµένος και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον µπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηµατολογικού ικαστή κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόµου αυτού. Για τη διορθωµένη εγγραφή, που καταχωρίστηκε στο κτηµατολογικό βιβλίο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Η κατά το ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας των πάσης φύσεως δικαιωµάτων και βαρών ουδόλως επηρεάζεται από τη χρονολογική σειρά διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.». 6

7 6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (Α 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20, εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος, µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηµατολογικού ικαστή και µέχρι τον ορισµό του τελευταίου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηµατολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωµετρικών, τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20 α. Με την αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται, επί ποινή απαραδέκτου, να τίθενται υπό αµφισβήτηση τα δικαιώµατα συνδικαιούχων, τα όρια όµορων ακινήτων ή τα δικαιώµατα τρίτων προσώπων επ αυτών. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Ο Κτηµατολογικός ικαστής δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αίτησης προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου, απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση, καθώς επίσης τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Για τη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται µε απόφαση του Κτηµατολογικού ικαστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο αίτηση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 17.» 7. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, προστίθεται παράγραφος 2α ως ακολούθως: «2α. Μετά την άσκηση και καταχώριση της αγωγής της παραγράφου 2 επιτρέπεται η µεταβίβαση και η επιβάρυνση του δικαιώµατος για το οποίο ζητείται η αναγνώριση 7

8 και η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής αναλόγως µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση α) και β) του άρθρου 7α.» 8. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3, προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου, απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση, καθώς επίσης τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 2 και 19 2 για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων και σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των µεταγενέστερων κτηµατολογικών εγγραφών.». 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, αντικαθίστανται ως ακολούθως : «1. Για την καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των πράξεων του άρθρου 12 απαιτείται, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στο νόµο, υποβολή αιτήσεως και ταυτόχρονη καταβολή των τελών και δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα συνυποβαλλόµενα σε αυτήν έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στις επόµενες παραγράφους και στην κείµενη νοµοθεσία, επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα. Με όµοιον τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου καταργείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 8

9 της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και των συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων, την ηλεκτρονική καταβολή των προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.». 10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα, αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόµενο και ο τύπος της οποίας καθορίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κυρωµένο απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώµατος. Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση επιφέρει γεωµετρική µεταβολή στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, αντί του αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος συνυποβάλλεται κτηµατογραφικό διάγραµµα στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την εγγραπτέα πράξη, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 5, εάν πρόκειται για εµπράγµατη δικαιοπραξία. Το περιεχόµενο του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και το ύψος του υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικού τέλους για τη χορήγησή του καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Αν η αίτηση υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόµιµο αντιπρόσωπο ή όργανο νοµικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νοµιµοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών.». 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθηµερόν στο ηµερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Κάθε αίτηση 9

10 αριθµείται κατά τη σειρά της υποβολής της και φέρει τον ακριβή χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) παραλαβής της από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατολογίου. Με απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στην εγγραφή στο ηµερολόγιο των αιτήσεων που υποβάλλονται επί τόπου στο Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς και εκείνων που υποβάλλονται και διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και κάθε άλλο θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου.». 12. Η παράγραφος 4 α του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4α.Στην περίπτωση προσωρινής καταχώρισης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση µεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί από το κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση.». 13. Το εδάφιο ε της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 791 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας.» 14. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α 162), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η αίτηση δεν επιβαρύνεται µε τέλη και δικαιώµατα, πάγια ή αναλογικά.» 15. Μετά την περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α 162), προστίθεται περίπτωση ζ) ως ακολούθως: «ζ. Η υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος δεν συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηµατολογικών εγγραφών, αρχικών και µεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού.» 10

11 16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Αν υπάρχουν σφάλµατα που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των κτηµατολογικών εγγραφών, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Η αίτηση συνοδεύεται από κτηµατογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωµετρική µεταβολή που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Η αίτηση δεν επιβαρύνεται µε τέλη και δικαιώµατα, πάγια ή αναλογικά, και καταχωρίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου του αιτούντος και των ακινήτων των δικαιούχων που τυχόν επηρεάζονται από την αποδοχή της, στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή. Αν η αποδοχή της αίτησης επηρεάζει δικαιώµατα δικαιούχων όµορων ακινήτων, αντίγραφό της, συνοδευόµενο από αντίγραφο του συνυποβαλλόµενου κτηµατογραφικού διαγράµµατος, καθώς και από αντίγραφο της εισήγησης του Κτηµατολογικού Γραφείου, ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος, επί ποινή απαραδέκτου, σε αυτούς. Κοινοποίηση της αίτησης στους δικαιούχους όµορων ακινήτων των οποίων τα δικαιώµατα επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν απαιτείται, εφόσον αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως, είτε συνυπογράφοντας την αίτηση και το συνυποβαλλόµενο κτηµατογραφικό διάγραµµα, είτε µε σχετική δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου, είτε µε υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρµοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους. Στις τελευταίες περιπτώσεις η δήλωσή τους περιλαµβάνει ρητά την αποδοχή της αιτούµενης γεωµετρικής διόρθωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνυποβαλλόµενο µε την αίτηση κτηµατογραφικό διάγραµµα. Στην περίπτωση όµορων ακινήτων µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται στο Ελληνικό ηµόσιο, εκτός εάν αυτό συγκατατίθεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσµία, εντός της οποίας οι δικαιούχοι όµορων ακινήτων έχουν δικαίωµα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου, διενεργείται προσωρινή καταχώριση της απόφασής του 11

12 στα κτηµατολογικά φύλλα των επηρεαζόµενων ακινήτων. Η απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος και στους όµορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της απόφασης διά λήψης αντιγράφου από το Κτηµατολογικό Γραφείο µε σχετική επισηµείωση στο πρωτότυπό της. Στην περίπτωση όµορων ακινήτων µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η απόφαση κοινοποιείται στο Ελληνικό ηµόσιο. Ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηµατολογικό ικαστή µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση της απόφασης. Το ίδιο ισχύει και για τον δικαιούχο όµορου ακινήτου που βλάπτεται από την απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου. Στην περίπτωση αυτή η δεκαπενθήµερη προθεσµία αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης µε επιµέλεια του αιτούντος, ή αφότου έλαβε γνώση διά λήψης αντιγράφου από το Κτηµατολογικό Γραφείο µε σχετική επισηµείωση στο πρωτότυπό της. ικαίωµα προσφυγής στον Κτηµατολογικό ικαστή έχει επίσης ο αιτών και στην περίπτωση που ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί της αιτήσεώς του µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσµίας που τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των δικαιούχων όµορων ακινήτων. Η δεκαπενθήµερη προθεσµία προσφυγής στον Κτηµατολογικό ικαστή είναι στην περίπτωση αυτή δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη του κατά το προηγούµενο εδάφιο διµήνου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η προσφυγή καταχωρίζεται στα κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων που έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόµενη απόφαση, στη θέση που καταχωρίζεται η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλεται η διόρθωση των κτηµατολογικών εγγραφών έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον Κτηµατολογικό ικαστή. Η προθεσµία και η άσκηση των ένδικων µέσων κατά της απόφασης του Κτηµατολογικού ικαστή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας άσκησης προσφυγής, οριστικοποιείται η καταχώριση της απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου και διενεργείται η διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, οριστικοποιείται η εγγραφή της απόφασης στα κτηµατολογικά φύλλα και αναστέλλεται η διόρθωση των κτηµατολογικών εγγραφών κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας. Ο Προϊστάµενος στις προαναφερόµενες περιπτώσεις τρέπει την 12

13 προσωρινή καταχώριση της απόφασής του σε οριστική, σηµειώνοντας την τροπή στην οικεία θέση του κτηµατολογικού φύλλου και ηµεροµηνία της οριστικής καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία της προσωρινής καταχώρισης. Μετά την προσωρινή καταχώριση της απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, αυτός δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση µεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση. Η υποβολή αίτησης διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων δεν συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηµατολογικών εγγραφών, αρχικών και µεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού.» 17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα Κτηµατολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπό του, καταβάλλοντας τα τέλη και δικαιώµατα της παραγράφου 2. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο καθώς και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο επιτρέπεται να διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα. Με όµοιον τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώµατα της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, την ηλεκτρονική διακίνηση των εκδιδόµενων πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραµµάτων, την ηλεκτρονική καταβολή των προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.». 18. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 13

14 «6.α) Εξι (6) µήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ειδοποιεί τον αρµόδιο κατά την παράγραφο 1 υποθηκοφύλακα (έµµισθο ή άµισθο), προκειµένου αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη στέγαση και λειτουργία του Κτηµατολογικού Γραφείου στο Υποθηκοφυλακείο και για την εκπαίδευση του προσωπικού του. β) Αν το Υποθηκοφυλακείο είναι έµµισθο, η δαπάνη για τις ενέργειες που προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο βαρύνει αποκλειστικά την Α.Ε. «Κτηµατολόγιο Ανώνυµη Εταιρία». γ) Αν το Υποθηκοφυλακείο είναι άµισθο, η δαπάνη για τις ενέργειες που προβλέπει το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου και περιέχονται στην έγγραφη ειδοποίηση του Ο.Κ.Χ.Ε, αντιµετωπίζεται ως εξής: Ο άµισθος υποθηκοφύλακας µε δικές του δαπάνες παρέχει και διαµορφώνει τους χώρους για τη λειτουργία του Κτηµατολογικού Γραφείου, εκπαιδεύει το προσωπικό, προµηθεύεται τον κατάλληλο εξοπλισµό και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προσαρµογή στη λειτουργία αυτή. Ως αντιστάθµισµα για τις δαπάνες αυτές ο άµισθος υποθηκοφύλακας δικαιούται, όταν ειδοποιηθεί για την κτηµατογράφηση τµήµατος ή όλης της περιοχής που εµπίπτει στην τοπική του αρµοδιότητα και για την επικείµενη ένταξή της στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, να παρακρατεί όλα τα υπέρ αυτού δικαιώµατα τριών (3) τριµήνων από κάθε καταχώριση για ακίνητα του κτηµατογραφηµένου τµήµατος της περιοχής του, χωρίς να είναι υποχρεωµένος κατά τα τρία (3) αυτά τρίµηνα να προβεί στην προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις παρακατάθεση των εν λόγω υπέρ αυτού εισπραττοµένων δικαιωµάτων στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία. Σε υποθηκοφυλακεία στα οποία ο συνολικός αριθµός καταχωρίσεων κατά το προηγούµενο έτος, για τις οποίες εισπράττονται αναλογικά δικαιώµατα, δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) πράξεις, το κατά τα ανωτέρω δικαίωµα παρακράτησης εκτείνεται σε δέκα (10) τρίµηνα και αφορά στο σύνολο των εισπραττοµένων υπέρ του υποθηκοφύλακα δικαιωµάτων από καταχωρίσεις για ακίνητα τόσο της κτηµατογραφηµένης, όσο και της µη κτηµατογραφηµένης περιοχής. Το ποσό που αποµένει µετά την καταβολή των δαπανών για την εκτέλεση των ενεργειών που αναφέρονται στην έγγραφη ειδοποίηση του Ο.Κ.Χ.Ε σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια αυτής της παραγράφου, αποδίδεται από τον άµισθο υποθηκοφύλακα στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Λεπτοµέρειες για την απόδοση από τον υποθηκοφύλακα των ποσών αυτών στον Ο.Κ.Χ.Ε. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ικαιοσύνης, ιαφάνειας και 14

15 Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ύστερα από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. Με ίδια απόφαση µπορεί να προβλεφθεί η παρακράτηση δικαιωµάτων και για χρόνο µεγαλύτερο, προκειµένου να παρασχεθούν επιπλέον υπηρεσίες που θα ζητήσει ο Ο.Κ.Χ.Ε. δ) Τα αποδιδόµενα στον Ο.Κ.Χ.Ε. ποσά κατά τα προηγούµενα εδάφια αυτής της παραγράφου, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Ο.Κ.Χ.Ε. και µπορούν να εισφέρονται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», κατά τους όρους της προβλεπόµενης στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2308/1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, περί µεταφοράς πόρων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην εν λόγω εταιρεία και να διατίθενται για τη λειτουργία του Κτηµατολογίου. Για την εισφορά στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εφαρµόζεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά.». Άρθρο 2 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α, ), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 2508/1997 (ΦΕΚ Α, 124/ 1997), 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), 3127/2003 (ΦΕΚ Α, 67/2003), 3212/203 (ΦΕΚ Α, 308/2003), 3481/2006 (ΦΕΚ Α, 162/2006) και 4030/2011 (ΦΕΚ Α, 249/2011). 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Οικονοµικών, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και στους συµβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας, καθώς και στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).». 2. Στο άρθρο 1 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α 67) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4. Για την επιτάχυνση της κτηµατογράφησης της χώρας µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην 15

16 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µέσω ειδικής εφαρµογής. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραµµάτων.». 3. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 (Α 124) και την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. καλούνται όσοι έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίωµα σε ακίνητα της υπό κτηµατογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση µε περιγραφή του δικαιώµατος και αναφορά στην αιτία κτήσης του. Η απόφαση αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Ο.Κ.Χ.Ε. και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», δηµοσιεύεται σε µία εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο του νοµού ή της περιφέρειας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών και στους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθµού. Με όµοια απόφαση συγκροτείται Γραφείο Κτηµατογράφησης, στο οποίο µπορούν να υπαχθούν περισσότερες της µίας υπό κτηµατογράφηση περιοχές, ορίζεται η έδρα του στην υπό κτηµατογράφηση περιοχή ή όπου αλλού κρίνεται ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες της κτηµατογράφησης και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του. Στην περίπτωση που η κτηµατογράφηση διενεργείται από αναδόχους µελετών κτηµατογράφησης, το Γραφείο Κτηµατογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί µε ευθύνη τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική σύµβαση. Σε συµπράττοντα σχήµατα, στα οποία ανατίθενται µελέτες κτηµατογράφησης, επιτρέπεται να συµµετέχουν και δικηγόροι. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν στη συµµετοχή των δικηγόρων στις συµπράξεις αυτές, ο τρόπος επιµερισµού των φορολογικών υποχρεώσεων µεταξύ των συµπραττόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 16

17 Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόµενο του οποίου, µε µνεία των εγγράφων που συνυποβάλλονται, καθορίζεται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.». 4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το ηµόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος, και µπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωµάτων του. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» παρέχει υποχρεωτικά στην αρµόδια ιεύθυνση ασών του ΟΤΑ υπό κτηµατογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923, οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν.947/1979, διανοµών και αναδασµών, καθώς και τυχόν εγκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες και ρυµοτοµικά σχέδια, τα οποία λαµβάνει υπόψη της και εφαρµόζει κατά τη διαδικασία κτηµατογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού ηµοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία ιεύθυνση ασών τα προαναφερθέντα όρια. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρµόδια για την υπό κτηµατογράφηση περιοχή Κτηµατική Υπηρεσία του ηµοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηµατογράφησης, τα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηµατολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ηµοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.». 5. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. α) Τα δικαιώµατα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο της κτηµατογράφησης, είναι αυτά στα οποία αφορούν οι εγγραπτέες σε καθεστώς λειτουργούντος κτηµατολογίου πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 2664/1998, εκτός από τις πράξεις παραχώρησης της νοµής ακινήτων σε δικαιούχους από αναδασµό πριν από την κύρωσή του». 17

18 6. Μετά την περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α 162), προστίθεται περίπτωση δ) ως ακολούθως: «3. δ) Μετά τη λήξη της προθεσµίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου έως την έναρξη της ανάρτησης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ίδιου νόµου, η δήλωση του δικαιώµατος της κυριότητας µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό ηµόσιο». 7. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 (Α 124), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών, η έναρξη της οποία ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η αντίστοιχη προθεσµία για τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό ηµόσιο είναι έξι (6) µήνες. Οι προθεσµίες αυτές µπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) µήνες µε αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., που δηµοσιεύονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου». 8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τις µεταβολές που επέρχονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου και µέχρι την έναρξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ο αρµόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηµατογράφησης, αµέσως µετά την καταχώριση αντίγραφο της περίληψης της πράξης, καθώς και αντίγραφο της ίδιας της πράξης. Για όσες πράξεις η κείµενη για τα Υποθηκοφυλακεία νοµοθεσία δεν προβλέπει περίληψη, ο αρµόδιος Υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηµατογράφησης αντίγραφο της ίδιας της πράξης µε τα στοιχεία µεταγραφής ή εγγραφής ή σηµείωσης αυτής στα οικεία βιβλία που τηρεί.». 9. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 18

19 «8. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εµπράγµατης δικαιοπραξίας για το δικαίωµα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδοµής στο όνοµα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. µπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιµο. Το παραπάνω πρόστιµο δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ και µεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ανάλογα µε το είδος και την αξία των ακινήτων, όπως καθορίζεται ειδικότερα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξης καθώς και η προθεσµία καταβολής του προστίµου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας καταβολής προστίµου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων. Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρµογή αυτής της παραγράφου αίρεται είτε µε την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εµπροθέσµως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωµά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωµα µε την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της οποίας το περιεχόµενο περιλαµβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ηµεροµηνία µέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων στην περιοχή που κτηµατογραφείται. Με όµοια απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται.». 10. Οι περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α 162), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «10. α) Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωµάτων στους τελικούς πίνακες της κτηµατογράφησης καταβάλλεται υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης, εν µέρει πάγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω υπό αα`, και εν µέρει αναλογικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω υπό ββ`, το οποίο καθορίζεται ως εξής: 19

20 αα`. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωµα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα έναντι του συνολικά οφειλόµενου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και επί ποινή απαραδέκτου της δηλώσεώς του πάγιο τέλος κτηµατογράφησης. Το τέλος αυτό ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα σε χώρους στάθµευσης ή αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία το τέλος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωµα σε περισσότερα του ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο µόνον εγγραπτέα δικαιώµατα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού αυτών. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται µόνο για τους δικαιούχους δικαιωµάτων κυριότητας και δουλειών. ββ`. Μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων διορθώσεως και των ενστάσεων κατά τα άρθρα 6 και 7 του νόµου αυτού και στο πλαίσιο της αναµόρφωσης των κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων κατά το άρθρο 11, οι καταχωρισθησόµενοι στους αναµορφωµένους πίνακες ως κύριοι ή επικαρπωτές καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης, το οποίο είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (1 %0) επί της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αξίας του δικαιώµατός τους, η οποία υπολογίζεται µε βάση την τιµή ζώνης του ακινήτου και, όπου τέτοια δεν ισχύει, µε βάση την αντίστοιχη κατά τη φορολογική νοµοθεσία αξία αυτού, συνυπολογιζοµένων, στην περίπτωση των κτισµάτων και των οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, της παλαιότητας και του ορόφου. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του κατά το προηγούµενο εδάφιο καθοριζόµενου αναλογικού τέλους κτηµατογράφησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ. Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές φυσικού προσώπου ή µετασχηµατισµού του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές νοµικού προσώπου η υποχρέωση καταβολής βαρύνει εκείνους που ως καθολικοί διάδοχοι ή συνεπεία του µετασχηµατισµού αποκτούν το εγγεγραµµένο στο κτηµατολόγιο δικαίωµα και η εκπλήρωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρισή τους στο κτηµατολόγιο ως δικαιούχων. Σε περίπτωση πλειστηριασµού το αναλογούν στο πλειστηριασθέν δικαίωµα αναλογικό τέλος κτηµατογράφησης καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή και αφαιρείται από το οφειλόµενο εκ µέρους του πλειστηρίασµα. Στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως β` της παρούσας παραγράφου ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αναλογικού τέλους κτηµατογράφησης στην περίπτωση που εκείνος που το κατέβαλε εκτοπισθεί στη συνέχεια από το κτηµατολογικό βιβλίο συνεπεία διορθώσεως της εγγραφής µε δικαστική απόφαση ή µε απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, καθώς επίσης ο τρόπος και η 20

21 διαδικασία καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τον υπέρ ου η πρώτη εγγραφή ή η διόρθωση. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας µεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησόµενου στο κτηµατολογικό βιβλίο δικαιώµατος. β) Ο τρόπος είσπραξης του προβλεπόµενου στην περίπτωση α` υποπερ. αα` και ββ` της παρούσας παραγράφου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων `Εργων. Στην υπουργική αυτή απόφαση ορίζεται προθεσµία, όχι µικρότερη των δύο (2)µηνών, για την καταβολή του αναλογικού τέλους της υποπεριπτώσεως ββ` της περιπτώσεως α` της παρούσας παραγράφου, η οποία έρχεται από την ηµεροµηνία ειδοποίησης του οφειλέτη εκ µέρους του Ο.Κ.Χ.Ε., µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το τέλος αυτό προσαυξάνεται σε ποσοστό 20% για τις πρώτες δεκαπέντε (15) ηµέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει το τέλος πλέον των ανωτέρω προσαυξήσεων, το οφειλόµενο ποσό διπλασιάζεται, µη ισχύοντος εν προκειµένω του προβλεπόµενου για το αναλογικό τέλος ανώτατου ύψους των εννιακοσίων (900) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση µετά την πάροδο της προθεσµίας καταβολής το οφειλόµενο ποσό βεβαιώνεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις του Κ.Ε..Ε., ανεξαρτήτως αν είναι µικρότερο από το τυχόν εκάστοτε προβλεπόµενο για την εφαρµογή του Κ.Ε..Ε. κατώτατο ποσό. γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηµατογράφησης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού και κάθε άλλου προβλεπόµενου στο νόµο αυτό εγγράφου ή αίτησης διόρθωσης κατά το άρθρο 6 ή ενστάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 7, καταβάλλεται πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. Για την υποβολή αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος. Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως β της παρούσας παραγράφου. δ) Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα έσοδα των προστίµων της παραγράφου 8, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Ο.Κ.Χ.Ε και µπορούν να εισφέρονται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» κατά τους όρους της προβλεπόµενης στην παρ. 1 του άρθρου 14 απόφασης περί µεταφοράς πόρων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην εν λόγω εταιρεία. Τα έσοδα αυτά διατίθενται γα τους σκοπούς των εν λόγω οργανισµών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε 21

22 αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την εισφορά στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εφαρµόζεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει.». 11. Η παρ. 2 του άρθρου 2β του Ν.2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 παρ. 7 α του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α 162/ ) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρµόδια ιεύθυνση ασών της Περιφέρειας στον οικείο νοµό καθώς επίσης στο Τµήµα Τοπογραφίας Εποικισµού και Αναδασµού της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στην αρµόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηµατογράφησης, τα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηµατογράφησης περιοχής καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηµατολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ηµοσίου.». 12. Στο άρθρο 2β του Ν.2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 παρ. 7 α του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α 162/ ) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «3. Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της δήλωσης της /νσης ασών διαπιστωθεί ότι εντός γεωτεµαχίου περιλαµβάνονται τµήµατα δασικού χαρακτήρα µικρότερα των 100 τ.µ., τα τµήµατα αυτά ακολουθούν τον χαρακτηρισµό του γεωτεµαχίου. Σε περίπτωση που εντός γεωτεµαχίου κυρίως δασικού χαρακτήρα περιλαµβάνονται τµήµατα άλλου χαρακτήρα µικρότερα των 100 τ.µ., αυτά ακολουθούν τον χαρακτηρισµό του γεωτεµαχίου» 13. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων τίθενται ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει ο Ο.Κ.Χ.Ε., οι κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι συνυποβαλλόµενοι µε αυτές τίτλοι και οι κυρωµένες διοικητικές πράξεις, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγει ο Ο.Κ.Χ.Ε. από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή µε επιτόπια έρευνα ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 22

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Κωδικός ΚΓ Αρ.πρωτ.:.. Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.... (1) Α Ι Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4164 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o OA I IV. J U i I W J U v l S J ^ iu. ^UIU^OOOH rage; i/o uate: w //zvis ν.όί:δ6 PM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Προς: {Πίνακα Αποδεκτών} ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. Αριθμ. Πρωτ.:. $sj. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka.

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα