1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε."

Transcript

1 1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

2 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Παναγιώτης Κυριακού, Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός Product Specialist, Compressor Technique Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα... Επιλογή & Εγκατάσταση 2

3 Εγκατάσταση Αεροσυμπιεστών, Προετοιμασία και Διανομή του Πεπιεσμένου Αέρα 3

4 Γενικά Η Τέχνη της Συμπίεσης... Η χρήση του πεπιεσμένου αέρα σαν ένα μέσο γιά αυξημένη απόδοση στην παραγωγική διαδικασία είναι πολύ καλά καθιερωμένη στην βιομηχανία... Οι αεροσυμπιεστές μπορούν να βρεθούν σε σχεδόν όλα τα εργοστάσια. Ο/οι αεροσυμπιεστής/ές αποτελεί/ούν μία από τις πλέον σημαντικές εγκαταστάσεις παροχής ενέργειας-ευκολίας, γιά την εξοικονόμηση εργατοωρών και γιά την αύξηση της παραγωγής. Επομένως, η επιλογή ενός αεροσυμπιεστή δικαιούται προσεκτικής ανάλυσης. Είναι μία από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις γιά το στήσιμο ενός νέου εργοστασίου ή την επέκταση ενός ήδη υπάρχοντος. Ο αεροσυμπιεστής είναι συχνά μείζων εξοπλισμός κατανάλωσης ενέργειας και επομένως, η απόδοσήτουέχει σημαντική επίδραση στο συνολικό λειτουργικό κόστος του εργοστασίου! 4 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

5 Επιλογή Αεροσυμπιεστή Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τύπου του αεροσυμπιεστή και του τύπου της εγκατάστασης είναι: Η προοριζόμενη χρήση και επομένως οι απαιτήσεις γιά πίεση λειτουργίας, καθαρότητα-ποιότητα, αέρα μη-λιπαινόμενο, κ.λ.π. Πόσα και πως είναι κατανεμημένα τα σημεία χρήσης. Η μέγιστη και η ελάχιστη απαίτηση σε αέρα, οι εποχιακές διαφοροποιήσεις, οι προβλεπόμενες μελλοντικές επεκτάσεις. Οι συνθήκες περιβάλλοντος... Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι ακραίες θερμοκρασίες, ο μολυσμένος αέρας, τα μεγάλα υψόμετρα, κ.λ.π. Το είδος του κτιρίου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο αεροσυμπιεστής...παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι περιορισμοί σε χώρους, το αποδεκτό φορτίο γιά το δάπεδο, οι περιορισμοί σε κραδασμούς, κ.λ.π. 5 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

6 ...(συνέχεια) Επιλογή Αεροσυμπιεστή Διαθεσιμότητα και κόστος του νερού ψύξης, ανάγκη γιά επεξεργασία του νερού, ανακυκλοφορία, κ.λ.π. Ποιό είναι το κόστος ενέργειας; Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την πιθανή ανάκτηση ενέργειας; Υπάρχουν όρια στην διαθέσιμη ισχύ; Υπάρχουν όρια στον εκπεμπόμενο θόρυβο; Είναι η ανάγκη γιά αέρα συνεχής ή περιοδική; Είναι το κόστος της διακοπής λειτουργίας παραδεκτό; Υπάρχει διαθεσιμότητα έμπειρων χειριστών και προσωπικού συντήρησης; 6 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

7 Εγκατεστημένη Παροχή Αέρα Η απαιτούμενη παροχή αέρα είναι φυσικά πρωταρχικής σημασίας. Μία μελέτη του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί αέρα σε ένα τυπικό εργοστάσιο θα δείξει ότι αρκετός εξοπλισμός λειτουργεί σχεδόν συνεχώς, ενώ υπάρχουν και μηχανήματα που λειτουργούν σπάνια αλλά μπορεί να απαιτούν σχετικά μεγάλη παροχή αέρα όταν είναι σε χρήση. Οι συνολικές απαιτήσεις σε αέρα δεν θα πρέπει επομένως να είναι το άθροισμα των ξεχωριστών μέγιστων απαιτήσεων, αλλά το σύνολο των μέσων όρων των καταναλώσεων κάθε μηχανήματος. Ο καθορισμός της μέσης κατανάλωσης αέρα διευκολύνεται από την χρήση του Συντελεστή Φορτίου. Ο συντελεστής φορτίου είναι ο λόγος της πραγματικής κατανάλωσης αέρα σε σχέση με την μέγιστη συνεχή κατανάλωση σε πλήρες φορτίο. Στον όρο Συντελεστής Φορτίου εμπλέκονται δύο παράγοντες... 7 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

8 ... (συνέχεια) Εγκατεστημένη Παροχή Αέρα Ο πρώτος παράγοντας είναι ο Συντελεστής Χρόνου ο οποίος είναι το ποσοστό του συνολικού χρόνου λειτουργίας κατά την διάρκεια του οποίου το μηχάνημα είναι πραγματικά σε χρήση. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο Συντελεστής Έργου ο οποίος είναι το ποσοστό του αέρα που χρειάζεται γιά τη μέγιστη δυνατή απόδοση του έργου/λεπτό που απαιτείται σε σχέση με αυτό που πραγματικά εκτελείται από το μηχάνημα. Ο Συντελεστής Φορτίου είναι το γινόμενο του Συντελεστή Χρόνου και του Συντελεστή Έργου. 8 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

9 ... (συνέχεια) Εγκατεστημένη Παροχή Αέρα Συμπληρωματικοί Παράγοντες Αν και οι διαρροές είναι κοστολογικά ασύμφορες και θα πρέπει, φυσικά, να κρατηθούν στο ελάχιστο, είναι σύνηθες να προσθέτουμε περίπου 10% στην προϋπολογιζόμενη κατανάλωση αέρα γιά πιθανές διαρροές όταν υπολογίζουμε την συνολική απαίτηση. Οι σωληνώσεις του αέρα μπορούν να κρατηθούν στεγανές, αλλά επειδή ο μελετητής σπάνια έχει τον έλεγχο της συντήρησης, συνιστάται να αφήνουμε αυτό το λογικό περιθώριο. Πριν τελικά επιλέξουμε το μέγεθος του αεροσυμπιεστή θα πρέπει προσεκτικά να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι από την στιγμή που θα υπάρχει πεπιεσμένος αέρας διαθέσιμος γιά χρήση, η πολύπλευρη χρήση του θα οδηγήσει σε πολλές ακόμα χρήσεις και εφαρμογές που δεν είχαν αρχικά υπολογιστεί. Η γενική επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης. 9 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

10 Κεντρική ή Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Πεπιεσμένου Αέρα ; Τα πλεονεκτήματα ενός κεντρικού αεροσταθμού είναι: Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης Χαμηλότερο κόστος ενέργειας Χαμηλότερο κόστος συντήρησης 10 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

11 Κεντρική ή Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Πεπιεσμένου Αέρα ; Τα πλεονεκτήματα ενός αποκεντρωμένου αεροσταθμού είναι: Μικρότεροδίκτυοπεπιεσμένουαέρακαιεκφύσης λιγότερες διαρροές και μικρότερη πτώση πίεσης Τα ξεχωριστά δίκτυα πεπιεσμένου αέρα μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικές πιέσεις Ευελιξία σε περίπτωση πιθανής βλάβης 11 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

12 Κεντρική ή Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Πεπιεσμένου Αέρα ; Συμπέρασμα: Ένας αποκεντρωμένος αεροσταθμός μπορεί να εγκατασταθεί όταν ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται γιά ειδικές εφαρμογές όπως, Διαφορετικές πιέσεις λειτουργίας Όταν απαιτείται θερμός αέρας γιά παράδειγμα, πνευματική λειτουργία εργαλείων σφυρήλασης Αέρας φυσητήρα γιά ηλεκτρικούς διακόπτες υψηλής τάσης Πνευματική μεταφορά υλικών Στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις, ένας κεντρικός αεροσταθμός είναι προτιμότερος. 12 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

13 Επιλογή μεταξύ ενός μεγάλου ή πολλών μικρών αεροσυμπιεστών... Αρχίζοντας από το βασικό δεδομένο ότι το 100% των απαιτήσεων σε πεπιεσμένο αέρα πρέπει να καλυφθούν, τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν κάνουμε την επιλογή μεταξύ της εγκατάστασης ενός αεροσυμπιεστή γιά κάλυψη 100% της παροχής ήπ.χ. δύο αεροσυμπιεστών με δυνατότητα παροχής 50% ο καθένας της συνολικής που απαιτείται από την παραγωγική διαδικασία: Το κόστος της πιθανής διακοπής της παραγωγής Τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παροχής ισχύος Τον κύκλο φόρτωσης των αεροσυμπιεστών Το κόστος επέκτασης του συστήματος διανομής του αέρα Το διαθέσιμο χώρο γιά την εγκατάσταση των αεροσυμπιεστών 13 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

14 ...(συνέχεια) Επιλογή μεταξύ ενός μεγάλου ή πολλών μικρών αεροσυμπιεστών Σε πολλές περιπτώσεις, ο ένας από τους δύο αεροσυμπιεστές με δυνατότητα παροχής 50% μπορεί να παρέχει αρκετό απόθεμα σε αέρα έτσι ώστε μέρος της παραγωγικής διαδικασίας να συνεχίσει απρόσκοπτα σε περίπτωση μίας απρόβλεπτης διακοπής ενός από τους δύο αεροσυμπιεστές. Εάν η συνέχεια της παραγωγής είναι ζωτική, τότε τρεις αεροσυμπιεστές με δυνατότητα παροχής 50% ο καθένας πρέπει να εγκατασταθούν: δύο γιά την κάλυψη της απαιτούμενης κατανάλωσης και ένας εφεδρικός. Σε τέτοιες εγκαταστάσεις, οι δύο αεροσυμπιεστές θα είναι σχεδόν πάντοτε πλήρως φορτωμένοι, ενώ ο εφεδρικός θα είναι εκτός λειτουργίας και σε αναμονή. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι οι δύο μονάδες θα λειτουργούν με υψηλή απόδοση, καθώς η απόδοση ενός αεροσυμπιεστή αυξάνει στον ανώτατο βαθμό όταν λειτουργεί σε πλήρες φορτίο. 14 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

15 ...(συνέχεια) Επιλογή μεταξύ ενός μεγάλου ή πολλών μικρών αεροσυμπιεστών Συμπληρωματικά, με τρεις αεροσυμπιεστές δυνατότητας παροχής 50% ο καθένας, ο τρίτος αεροσυμπιεστής είναι διαθέσιμος γιά να καλύπτει τις αιχμές των καταναλώσεων και επιτρέπει τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης χωρίς απώλεια παραγωγής. Η χρήση μερικών αεροσυμπιεστών με σύστημα επιλογής σειράς λειτουργίας είναι μία δυναμική λύση γιά το δίλημμα της χαμηλής απόδοσης ενός υπερμεγέθους αεροσυμπιεστή και της αδυναμίας κάλυψης των αιχμών καταναλώσεων με αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή. Στην περίπτωση εγκατάστασης ενός μόνο μεγάλου αεροσυμπιεστή, ένας μικρότερος αεροσυμπιεστής με περίπου 10% ικανότητα σε παροχή μπορεί πολλές φορές να εγκατασταθεί γιά να καλύπτει τις μικρές απαιτήσεις πεπιεσμένου αέρα κατά τη διάρκεια των βραδινών βαρδιών και των Σαββατοκύριακων. Άλλο σημείο το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη όταν εγκαταστούμε ένα μεγάλο αεροσυμπιεστή, είναι η πιθανότητα ότι μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την κύρια παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με την πολλή μεγάλη εισροή ρευμάτων. 15 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

16 Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα... Ο σωστός σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η συντήρηση του δικτύου διανομής του πεπιεσμένου αέρα είναι ουσιώδη εάν θέλουμε το σύστημα να είναι αποδοτικό, αξιόπιστο και οικονομικό. Οι μεταλλικοί σωλήνες, οι βάνες, οι ελαστικοί σωλήνες, οι συνδέσεις, κ.λ.π. πρέπει να είναι στις σωστές διαστάσεις και τύπο γιά να μειωθεί το κόστος ενέργειας στο ελάχιστο δυνατό και να εξασφαλίζει την παροχή πεπιεσμένου αέρα στην απαιτούμενη ποιότητα. Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να ικανοποιηθούν σε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα διανομής αέρα: Η σωστή πίεση αέρα στα σημεία κατανάλωσης Ηελάχιστηδυνατήδιαρροή Επαρκής παροχή Σωστή ποιότητα αέρα Καλά σχεδιασμένη διαρρύθμιση και ευελιξία Αποδοτικά εξαρτήματα δικτύου αέρα Ασφάλεια με πλήρη συμμόρφωση στους τοπικούς κανονισμούς 16 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

17 ...(συνέχεια) Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και όχι μόνο, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στον σχεδιασμό των σωληνώσεων του πεπιεσμένου αέρα, καθώς επίσης στις σωληνώσεις του νερού και του ατμού. Το ίδιο ισχύει και γιά τα ηλεκτρικά καλώδια. Αυξημένοι λογαριασμοί ενέργειας, χαμηλή παραγωγικότητα και μειωμένη απόδοση στα αεροεργαλεία είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα εάν το δίκτυο διανομής του αέρα είναι ανεπαρκές. Π.χ., Μία πτώση πίεσης της τάξης του 1 bar, σημαίνει 7% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στον αεροσυμπιεστή!!! Γιά κάθε 0.1 bar χαμηλότερη πίεση λειτουργίας στο αεροεργαλείο από την κανονική, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσής του κατά 2.5%!!! 17 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

18 ...(συνέχεια) Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα Η πλέον κατάλληλη κατασκευή γιά ένα εσωτερικό δίκτυο πεπιεσμένου αέρα φυσικά διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση, καθώς εξαρτάται από τέτοιους παράγοντες όπως: - Το μέγεθος του κτιρίου - Τον αριθμό των ορόφων - Την βασική δομή-κατασκευή του κτιρίου - Τον αριθμό των σημείων κατανάλωσης αέρα και την θέση τους - κ.λ.π. Υπάρχουν δύο βασικά συστήματα γιά την εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου διανομής αέρα: 1. Οι σωληνώσεις τοποθετούνται σε κανάλια στο δάπεδο, με τον απαιτούμενο αριθμό των διακλαδώσεων ή 2. Οι σωληνώσεις είναι αναρτημένες στους τοίχους ή στην οροφή του κτιρίου 18 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

19 ...(συνέχεια) Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα Στην πρώτη μέθοδο, η οποία ήταν δημοφιλής στο παρελθόν, η διαρρύθμιση της εγκατάστασης καθορίζεται από τα διαθέσιμα κανάλια τα οποία είναι κατασκευασμένα στο δάπεδο του κτιρίου. Επομένως η αλλαγή της διαρρύθμισης του δικτύου είναι δύσκολη έως αδύνατη να γίνει. Η εσωτερική συγκοινωνία και μεταφορά δεν παρεμποδίζεται την στιγμή που όλα τα κανάλια καλύπτονται από επιδαπέδια ελάσματα ή πλάκες. Οι τοίχοι είναι ελεύθεροι από σωληνώσεις, το οποίο είναι επιθυμητό σε ορισμένες περιπτώσεις. 19 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

20 ...(συνέχεια) Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα Η δεύτερη μέθοδος, όπου οι σωληνώσεις αναρτώνται στους τοίχους ή την οροφή του κτιρίου, είναι η πλέον δημοφιλής σήμερα και διακρίνεται γιά την απλότητα, την ευελιξία, το χαμηλό κόστος κατασκευής, την εύκολη συντήρηση και την δυνατότητα τροποποίησης του δικτύου με λογικό κόστος. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν άλλες εγκαταστάσεις και άλλο βιομηχανικό εξοπλισμό. Το δίκτυο του αέρα θα πρέπει να είναι βαμμένο με κατάλληλο χρώμα γιά την προστασία του από την οξείδωση. Το χρώμα θα πρέπει να διαφοροποιεί εμφανώς τις σωληνώσεις του αέρα από τις άλλες, π.χ. γιά το νερό και το αέριο. Η μόνωση των σωληνώσεων του πεπιεσμένου αέρα δεν είναι γενικά απαραίτητη. Υδατοπαγίδες με αυτόματη εκκένωση των συμπυκνωμάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν στα χαμηλότερα σημεία. 20 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

21 ...(συνέχεια) Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές γιά την εναέρια επί τοίχου ή κάτω από την οροφή εγκατάσταση ενός δικτύου πεπιεσμένου αέρα: Σύστημα κλειστού βρόχου Κλασικό σύστημα μονής κεντρικής γραμμής 21 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

22 ...(συνέχεια) Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα Γενικά, η καλύτερη λύση γιά την κατασκευή του δικτύου διανομής πεπιεσμένου αέρα είναι το σύστημα κλειστού βρόχου γύρω από την περιοχή όπου η κατανάλωση του αέρα λαμβάνει χώραν. Οι γραμμές των διακλαδώσεων τρέχουν από το κεντρικό δακτύλιο στα διάφορα σημεία της κατανάλωσης αέρα. Σύστημα κλειστού βρόχου Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μία σημαντικά ομαλότερη παροχή πεπιεσμένου αέρα γιά περιπτώσεις μεγάλων και περιοδικών καταναλώσεων, επειδή ο αέρας οδηγείται στα σχετικά σημεία κατανάλωσης από δύο κατευθύνσεις. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται γιά όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός εάν υπάρχουν ξεχωριστά σημεία με υψηλή κατανάλωση αέρα σε σημαντική απόσταση από το αεροστάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστή κεντρική γραμμή γιά αυτά τα σημεία. 22 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

23 ...(συνέχεια) Δίκτυα Διανομής του Πεπιεσμένου Αέρα Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι τα ακόλουθα: Σύστημα κλειστού βρόχου Πιό ισορροπημένη πίεση σε όλο το δίκτυο διανομής Χαμηλότερη πτώση πίεσης Δυνατότητα μικρότερης διαμέτρου στις σωληνώσεις κατά 25%. Ευελιξία και αυξημένη χρηστικότητα σε μελλοντικές επεκτάσεις ή προσθήκη νέων λήψεων αέρα. 23 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

24 Διαστασιολόγηση Δικτύων Διανομής Πεπιεσμένου Αέρα Η ακόλουθη εξίσωση χρησιμοποιείται γιά τον υπολογισμό της πτώσης πίεσης σε ένα δίκτυο πεπιεσμένου αέρα: Δp = f x (Q v 1.85 x L)/(d 5 x p) όπου, Δp = πτώση πίεσης, (bar) f = συντελεστής τριβής Q v = παροχή ελεύθερου αέρα (FAD), (m 3 /s) L = ισοδύναμο μήκος σωλήνα, (m) d = εσωτερική διάμετρος σωλήνα, (mm) p = επιθυμητή πίεση λειτουργίας (απόλυτη), [ bar(a) ] Γιά υδραυλικούς λείους σωλήνες όπως αυτοί του εμπορίου που xρησιμοποιούνται γιά δίκτυα αέρα, η τιμήτουσυντελεστήτριβής είναι: f = 1.6 x Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

25 ...(συνέχεια) Διαστασιολόγηση Δικτύων Διανομής Πεπιεσμένου Αέρα Οι διαστάσεις των σωληνώσεων σε ένα δίκτυο πεπιεσμένου αέρα θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης στο πλέον απομακρυσμένο σημείο να μην υπερβαίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, το 1.5% της επιθυμητής πίεσης λειτουργίας. Η συνιστώμενη ταχύτητα της ροής του πεπιεσμένου αέρα θα πρέπει να είναι μεταξύ 6 και 10 m/s γιά να αποφύγουμε την υπερβολική πτώση πίεσης στις γραμμές του αέρα. Η σημασία της σωστής διαστασιολόγησης του δικτύου αέρα γίνεται περισσότερο από εμφανής στο επόμενο παράδειγμα. 25 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

26 ...(συνέχεια) Διαστασιολόγηση Δικτύων Διανομής Πεπιεσμένου Αέρα Παράδειγμα Απώλειας Ενέργειας και αντίστοιχου Κόστους όταν εγκαταστήσουμε μικρής διαμέτρου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα: Μέγεθος Αεροσυμπιεστή= +/- 250 l/s (15 m 3 /min), 7 bar, 100 kw, 8000 hr/yr Μήκος Σωλήνα Πεπιεσμένου Αέρα= 100 m Διάμετρος Σωλήνα Πτώση Πίεσης Απώλεια Ισχύος Κόστος ανά Έτος (2006) [mm] [bar] [kw] [Ευρώ, ] 40 1, , , , Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

27 Αεροφυλάκιο Δικτύου Πεπιεσμένου Αέρα Ο κύριος σκοπός του αεροφυλακίου είναι η αποθήκευση του πεπιεσμένου αέρα. Επίσης, αυτό ενεργεί και σαν συμπληρωματικός διαχωριστής νερού. Επί πλέον, το αεροφυλάκιο διασφαλίζει την σταθερή παροχή αέρα προς τα μηχανήματα που τον χρειάζονται γιά την λειτουργία τους και εξισορροπεί στιγμιαία τις διακυμάνσεις της πίεσης στο δίκτυο αέρα οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν συχνή φόρτωση/εκφόρτωση του αεροσυμπιεστή. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο έλεγχος των αεροφυλακίων με τα εξαρτήματά τους ρυθμίζονται από σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 87/404/EC και 97/23/EC, που έχουν γίνει νόμος του Ελληνικού Κράτους με το ΦΕΚ 987/ Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

28 Διαστασιολόγηση Αεροφυλακίου Δικτύου Πεπιεσμένου Αέρα Η ακόλουθη εξίσωση χρησιμοποιείται γιά τον υπολογισμό του όγκου V του αεροφυλακίου: V = (0.25 x Q c x P 1 x T 0 )/(f max. x Δp x T 1 ) όπου, Q c = παροχή ελεύθερου αέρα (FAD), (l/s) P 1 = απόλυτη πίεση εισόδου στον αεροσυμπιεστή, [ bar(a) ] T 1 = θερμοκρασία αέρα στην είσοδο του αεροσυμπιεστή, (K) T 0 = θερμοκρασία αέρα στο αεροφυλάκιο, (K) Δp = διαφορικό πίεσης = P εκφόρτωσης -P φόρτωσης f max. = κύκλος συχνότητας = 1 cycle/30 sec 28 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

29 Θέση Εγκατάστασης του Αεροφυλακίου Οι περισσότεροι αεροσυμπιεστές περιλαμβάνουν εσωτερικά του μηχανήματος μεταψύκτη και υδατοπαγίδα. Μία καλή υδατοπαγίδα έχει απόδοση της τάξης του 80-90%. Το υπόλοιπο συμπύκνωμα ρέει, σαν αραιά ομίχλη, μαζί με τον πεπιεσμένο αέρα μέσα στον σωλήνα εξόδου. Καθώς το αεροφυλάκιο μπορεί να ενεργήσει σαν ένας συμπληρωματικός διαχωριστής αέρα-νερού, θα πρέπει να εγκατασταθεί όσο πιό κοντά γίνεται στους αεροσυμπιεστές και στο πιό κρύο χώρο (π.χ. εξωτερικά). Στο αεροφυλάκιο η ταχύτητα του αέρα θα μειωθεί και το περισσότερο από το υπόλοιπο του συμπυκνώματος θα τρέξει κάτω στον πυθμένα του δοχείου, ο οποίος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με μία αυτόματη και χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης των συμπυκνωμάτων. 29 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

30 Πρόταση Εγκατάστασης του Εξωτερικού Ξηραντή Οι εξωτερικοί ξηραντές πεπιεσμένου αέρα είναι προτιμότερο να εγκατασταθούν μετά το αεροφυλάκιο. Αυτός ο τρόπος εγκατάστασης έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Λιγότερο φορτίο νερού στον ξηραντή Χαμηλότερη θερμοκρασία αέρα στην είσοδο του ξηραντή Σταθερή ροή αέρα διά μέσου του ξηραντή Εμποδίζει την σημαντική και σταδιακή πτώση της ποιότητας του προσροφητικού υλικού στους χημικού τύπου ξηραντές 30 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

31 Εξαερισμός Χώρου Εγκατάστασης Αεροσυμπιεστών Η συνολική ποσότητα της ενέργειας που παρέχουμε στον αεροσυμπιεστή υπό την μορφή ηλεκτρικής παροχής, μετατρέπεται σχεδόν πλήρως σε θερμότητα κατά την διάρκεια της συμπίεσης. Στην περίπτωση ενός υδρόψυκτου αεροσυμπιεστή, η περισσότερη ποσότητα αυτής της θερμότητας εξέρχεται από το αεροστάσιο διά μέσου του νερού ψύξης. Ο αέρας εξαερισμού γιά τους υδρόψυκτους αεροσυμπιεστές περιέχει περίπου 10% της ενέργειας που καταναλώθηκε από τον ηλεκτρικό κινητήρα. Γιά τους αερόψυκτους αεροσυμπιεστές, σχεδόν όλη η ποσότητα της θερμότητας θα διασκορπιστεί στο αεροστάσιο εάν δεν υπάρχουν αγωγοί εξαερισμού. Ο αέρας εξαερισμού γιά τους αερόψυκτους αεροσυμπιεστές περιέχει πολύ κοντά στο 100% της ενέργειας που καταναλώθηκε από τον ηλεκτρικό κινητήρα υπό την μορφή θερμότητας. Η θερμότητα πρέπει να αφαιρεθεί γιά να διατηρήσουμε την θερμοκρασία του αεροστασίου σε αποδεκτά επίπεδα. 31 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

32 Εξαερισμός Χώρου Εγκατάστασης Αεροσυμπιεστών Η απαίτηση σε παροχή αέρα εξαερισμού γιά ένα αεροστάσιο εξαρτάται από τρεις παράγοντες: Τύπος του αεροσυμπιεστή (αερόψυκτος ή υδρόψυκτος) Εγκατάσταση αεραγωγών (αεραγωγοί στην είσοδο και/ή στην έξοδο) Θέρμανση του αεροστασίου Υπολογισμός του Απαιτούμενου Αέρα Εξαερισμού... Αερόψυκτες μονάδες: Υδρόψυκτες μονάδες: Q v = 1.05 x N/ΔT Q v = 0.1 x N/ΔT όπου, Q v = Απαιτούμενος Εξαερισμός (m 3 /s) N = Απορροφημένη Ισχύς στον Άξονα του Αεροσυμπιεστή (kw) ΔT = Θερμοκρασία Αεροστασίου Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 32 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

33 ...(συνέχεια)υπολογισμός του Απαιτούμενου Αέρα Εξαερισμού Παρατηρήσεις: Η θέρμανση του αεροστασίου, ΔT, θα πρέπει να περιορίζεται σύμφωνα με την μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Γιά υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η άνοδος της θερμοκρασίας (ΔT) θα πρέπει να κρατηθεί στους 5 ο C. Όταν περισσότεροι από έναν αεροσυμπιεστή είναι εγκατεστημένοι, συνιστάται η εγκατάσταση μερικών ανεμιστήρων εξαερισμού αντί ενός μεγάλου. Η θέση τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργούν μία ροή κατά μήκος του κάθε αεροσυμπιεστή. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται θερμοστατικά. 33 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

34 ...(συνέχεια)υπολογισμός του Απαιτούμενου Αέρα Εξαερισμού Παρατηρήσεις: Η είσοδος του αέρα εξαερισμού θα πρέπει να είναι 3 m απότοδάπεδοκαινα διαθέτει προστατευτικές εσχάρες. Η ταχύτητα του αέρα εξαερισμού διά μέσου τωνδιακένωντωνεσχάρωνδενθαπρέπειναξεπερνάτα2.5 m/sec. Το ίδιο ισχύει εάν έχουν εγκατασταθεί και φίλτρα πλαισίου. Στους υπολογισμούς γιά την ποσότητα του αέρα διά μέσου των ανοιγμάτων εξαερισμού του αεροστασίου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον αέρα εξαερισμού και (+) το F.A.D. του/των αεροσυμπιεστή/ών. 34 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

35 ...(συνέχεια)υπολογισμός του Απαιτούμενου Αέρα Εξαερισμού Σημαντικές Παρατηρήσεις: Η άνοδος της θερμοκρασίας στο αεροστάσιο επηρεάζει αρνητικά την παροχή του αεροσυμπιεστή. Γιά κάθε 10 ο C αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος του χώρου, η μείωση της ροής της μάζας του πεπιεσμένου αέρα είναι της τάξης του 3%. Η υψηλή θερμοκρασία στο χώρο εγκατάστασης των αεροσυμπιεστών μπορεί να δημιουργήσει υπερθέρμανση του αεροσυμπιεστή, υπερθέρμανση του ηλεκτρικού κινητήρα και λειτουργικά προβλήματα. Η ποιότητα του νερού ψύξης γιά τις υδρόψυκτες μονάδες έχει εξαιρετική σημασία. Η κακή ποιότητα του νερού ψύξης μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπως π.χ. οξείδωση, διάβρωση και οργανικές συνθέσεις υλικών (άλατα και πουρί). 35 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

36 Τυπική Εγκατάσταση Ενός Αεροστασίου Ανεμιστήρες Εξαερισμού Άνοιγμα Εισόδου Αέρα Εξαερισμού Ηλεκτρικός Πίνακας Αεροσυμπιεστές Αεροφυλάκια Ξηραντές 36 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

37 Συνοπτικά μέχρι στιγμής... Το συνολικό κόστος μίας εγκατάστασης εξαρτάται: Σωστή επιλογή του αεροσυμπιεστή (τύπος, απόδοση, παροχή και πίεση) Καλή ποιότητα του αέρα: ξηρός και καθαρός Επαγγελματική εγκατάσταση - Σωληνώσεις πεπιεσμένου αέρα - Εξαερισμός του αεροστασίου - Ποιότητα του νερού ψύξης (όπου υπάρχει ανάγκη) 37 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

38 Συνοπτικά μέχρι στιγμής... Είναι περισσότερο από εμφανές ότι ο πεπιεσμένος αέρας σαν Πηγή Ενέργειας είναι ανάγκη να λειτουργεί αποδοτικά. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το πιό απογοητευτικό παράγοντα την Διαρροή Αέρα. Ο Παράγοντας της Διαρροής 1% - άριστα 4% - αποδεκτό Συστήματα αέρα ακόμα και με 70% διαρροή των συνολικών απαιτήσεων έχουν μετρηθεί 30% διαρροή δεν είναι ασύνηθες γεγονός σε παλαιές εγκαταστάσεις 38 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

39 Ποσότητα Διαρροής & Σπατάλης Ενέργειας Ισοδύναμη Διάμετρος Οπής, (mm) Διαρροή αέρα στα 7 bar [l/s] [cfm] Απαιτούμενη Ισχύς Αεροσυμπιεστή [kw] [Hp] Κόστος / Έτος [ Ευρώ ( ) ] Μπορεί να κοστίσει αρκετά Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

40 Τελευταίες Παρατηρήσεις & Σχόλια 40 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

41 Σχηματική Εικονογράφηση της Λειτουργικής Απόδοσης Λειτουργική Απόδοση Εξοπλισμού Τεχνικές Προδιαγραφές Διαθεσιμότητα Αξιοπιστία Ευκολία Συντήρησης Διαθεσιμότητα Τεχνικής Υποστήριξης Σχεδίαση & Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ποιότητα Τεχνικής Υποστήριξης Γεωγραφική Θέση Εσωτερικός & Εξωτερικός Οργανισμός Ανταλλακτικά 41 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

42 Συμπέρασμα: Ησωστήεπιλογήκαιημελετημένηεγκατάστασηενόςσυγκροτήματος πεπιεσμένου αέρα μπορεί αποδεδειγμένα να μειώσει την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά και να σταθεροποιήσει την λειτουργία του συστήματος πεπιεσμένου αέρα του χρήστη. 42 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

43 Συμπληρωματικά: Η Τέχνη της Συμπίεσης... - Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας δεν προσφέρει μόνο οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά έχει επίσης και θετικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον. Περιβαλλοντικά Φιλικός Σχεδιασμός - Λιγότερη ενέργεια σημαίνει λιγότερη μόλυνση στο φυσικό περιβάλλον. - Η τεχνολογία φροντίζει γιά αυτό, επειδή εμείς ενδιαφερόμαστε. 43 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

44 Δέσμευση μας η Μεγιστοποίηση της Παραγωγικότητας του Χρήστη μέσω της Αλληλεπίδρασης και της Καινοτομίας. 44 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

45 45 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

NUOS ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

NUOS ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Το μέλλον του κόσμου δημιουργείται σήμερα Η είναι η νέα αντλία της Ariston που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. Απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ GMS9 / GDS9 93% AFUE Οι κλίβανοι αερίου Goodman GMS9/GDS9 93% AFUE ενός σταδίου πολλαπλών ταχυτήτων έχουν έναν πατενταρισμένο σωληνοειδή εναλλάκτη θερμότητας από αλουμινομένο ατσάλι και ανθεκτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές (6.1)

Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Σκοπός λειτουργίας εκτονωτικής διάταξης Η έννοια της Υπερθέρμανσης Εκτονωτικές Διατάξεις Σύγχρονες Εκτονωτικές Βαλβίδες Τριχοειδής Σωλήνας Υδροψυκτοι Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw Αυξήστε την άνεσή σας Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ) ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ) ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Αθήνα :τηλ.: 210 4836315-20 Fax: 210 4817000 e-mail: sales@chryssafidis.gr www.chryssafidis.com Θεσσαλονίκη :τηλ.: 2310 754681-3 Fax : 2310 751835 ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ) ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

SPOT COOLING POWERED BY DENSO

SPOT COOLING POWERED BY DENSO SPOT COOLING POWERED BY DENSO GR Τι είναι το Spot Cooling Με απλά λόγια Spot Cooling (ψύξη σηµείου) είναι η δυνατότητα άµεσης και αποτελεσµατικής ψύξης συγκεκριµένων σηµείων που υπερθερµαίνονται σε χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 17-33 kw Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R150N ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ GIACOMINI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ BY-PASS ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R150N ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. R150N: ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΟΛΑ SA ΕNΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό ο υδρόψυκτος ψύκτης νερού Aquasnap περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα και διατάξεις ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Πρόγραμμα αντλιών θερμότητας REMKO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2. Πρόγραμμα καταλόγου HIDROS ΙΤΑΛΙΑΣ 1. Αντλίες Θερμότητας 2. Αφυγραντές ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

>> >> >> << www.klimatika.gr >> S ustainable Comfor t. Vivadens. Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση

>> >> >> << www.klimatika.gr >> S ustainable Comfor t. Vivadens. Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ Vivadens ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ EASYLIFE Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση >> >> >> Εξοικονόμηση ενέργειας Ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency Compressed Air Specialists Engineering - Audits Energy Efficiency Green Air Energy - www.greenairenergy.eu - Μελέτες Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα, Εξοικονόμηση Ενέργειας Κάλβου 45 Τ.Κ. 187 58 Κερατσίνι,

Διαβάστε περισσότερα

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για ένα πιο πράσινο αύριο HETING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Π Όλα σε ένα & μικρών διαστάσεων Τηλεχειριστήριο Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Τεχνικά δεδομένα Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή μ ο ν ά δ α - Σ ύ ν δ ε σ η ζ ε ύ γ ο υ ς Η ξεχωριστή θέση της Daikin στον κλάδο των κατασκευαστών κλιματιστικών, συμπιεστών και ψυκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικές Εφαρµογές

Βιοµηχανικές Εφαρµογές Θεόδωρος Γιαµακίδης Compressed Air Specialist Η Συµβολή του Πεπιεσµένου Αέρα σε ράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας στη Σύγχρονη Βιοµηχανία Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανάλυση ζήτησης Green Air Energy 2014 / Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ. τύπου ανεμιστήρες όλων των τύπων, αξονικούς Διατίθενται όλοι οι τύποι των αξονικών και

ΤΥΠΟΙ. τύπου ανεμιστήρες όλων των τύπων, αξονικούς Διατίθενται όλοι οι τύποι των αξονικών και Περιγραφή Tύποι Τεχνικά στοιχεία Η Μηχαναγροτική ΑΕ κατασκευάζει βιομηχανικού ΤΥΠΟΙ τύπου ανεμιστήρες όλων των τύπων, αξονικούς και φυγοκεντρικούς, και αξιοποιόντας την Διατίθενται όλοι οι τύποι των αξονικών

Διαβάστε περισσότερα

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Εγχειρίδιο Οδηγιών HM 150.07 Επίδειξη του θεωρήματος του Μπερνούλη G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4. 1 of 5 17/5/2015 8:28 μμ FLXS-B9 / RXS-L3 FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.0 (2) Μέγ. kw 5.0 Ονομαστική απόδοση EER 2.88 (1) COP 3.57 (1)

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα