Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ"

Transcript

1 Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

2 Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης αερισµού ή κλιµατισµού συνήθως περιλαµβάνει: αεραγωγούς φίλτρα αέρα στόµια εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα στους χώρους ανεµιστήρες.

3 ίκτυοδιανοµήςαέρα

4 Κατασκευαστικάστοιχεία αεραγωγών Συνήθως κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, τα κοµµάτια της οποίας συνδέονται µεταξύ τους µε αναδίπλωση. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται αγωγοί από τσιµέντο ή πλαστικό. Η διατοµή των αεραγωγών είναι συνήθως ορθογωνική, λόγω καλύτερης προσαρµογής στη γεωµετρία του χώρου. Σεπεριπτώσειςπουαπαιτείταιµεγάληροήαέρα, χρησιµοποιούνταιαεραγωγοίκυκλικήςδιατοµής, καθώς παρουσιάζουν µικρότερες απώλειες.

5 Πιέσειςσεαεραγωγούς Κατάτηνκίνησητουαέρασεαεραγωγό ασκούνται δύο πιέσεις: Ηστατικήπίεση, πουοφείλεταιστηνπίεσηπουασκείη µάζα του αέρα στα τοιχώµατα του αεραγωγού και είναι ανεξάρτητη από την κίνηση του αέρα. Η δυναµική πίεση που οφείλεται στην κίνηση του αέρα. Το άθροισµα των πιέσεων αυτών δίνει την ολική πίεση: P ολ. = P στ. + P δυν.

6 Πιέσειςσεαεραγωγούς υναµική πίεση: Ηδυναµικήπίεσηδίνεταιαπότησχέση (ρηπυκνότητα τουαέρα): Αν δεν υπάρχουν απώλειες στη ροή, η συνολική πίεση παραµένει σταθερή, ως απόρροια της αρχής Bernoulli. 2 δυν. u ρ 2 1 P = δυν.2 στ.2 δυν.1 στ P P P P u ρ 2 1 P u ρ 2 1 P g 2 u h γ P g 2 u h γ P + = + + = = + +

7 Πιέσειςσεαεραγωγούς Σε πραγµατικές συνθήκες, οι απώλειες τριβής οδηγούν σε πτώση της συνολικής, στατικής και δυναµικής πίεσης κατά τη ροή αέρα εντός αεραγωγών.

8 Ταχύτητα, παροχήµάζας καιόγκουσεαεραγωγούς Κατά τα γνωστά, ισχύουν οι σχέσεις: Παροχή µάζας και όγκου: m & = ρ V& Παροχή όγκου και ταχύτητα αέρα (Α η εγκάρσια διατοµή του αγωγού): u = V& A

9 Αντιστάσειςτριβής σεαεραγωγούς Υπολογισµός αντιστάσεων τριβής σε ευθύγραµµα τµήµατα αεραγωγών: Λόγωτριβήςτουαέραµετατοιχώµατατωναεραγωγών, προκαλείται πτώση της στατικής πίεσης εντός αυτών. Η πτώση αυτή δίνεται από διαγράµµατα τα οποία ισχύουν για πρότυπο αέρα και για αεραγωγό κυκλικής διατοµής από γαλβανισµένηλαµαρίναµεπερίπου 40 συνδέσειςανά 30m µήκος αγωγού. Πρότυποςαέρας: είναι ο αέρας που σε κανονική πίεση (1atm) έχει πυκνότητα 1,2kg/m 3 σεθερµοκρασίαξηρήςσφαίρας 22 o C (70 o F)όταν είναιξηρός, ήσεθερµοκρασίαξηρήςσφαίρας 18 o C (65 o F) και σχετικής υγρασίας 30% όταν είναι υγρός.

10 ιαγράµµαταπτώσηςπίεσηςσε ευθύγραµµουςαγωγούςλόγωτριβής

11 ιαγράµµαταπτώσηςπίεσηςσε ευθύγραµµουςαγωγούςλόγωτριβής

12 Ταχύτητα 1 m/s = 196,85 ft/min Παροχή όγκου Μετατροπέςµονάδων 1 m 3 /s = m 3 /h = dm 3 (liter)/s = 35,32 ft 3 /s = 2.118,9 ft 3 /min = imp. gal (UK)/min = gal (US)/min Πίεση 1 mm H 2 O = 9,81 Pa = 9,807x10-6 N/mm 2 = 0, bar = 1 kp/m 2 = atm = psi (lbf/in 2 )

13 Χρήσηδιαγραµµάτων Άξονες διαγραµµάτων: Στους άξονες των διαγραµµάτων αυτών έχουν απεικονηθεί η πτώση πίεσης ροής στον αγωγό λόγω συνεκτικότητας και ηπαροχήτουαέρα. ιαγώνιες γραµµές: Επίσης, µε λοξές (διαγώνιες) γραµµές έχουν απεικονηθεί η διάµετρος του κυκλικού αεραγωγού και η ταχύτητα αέρα. Αν είναι γνωστά δύο από τα ανωτέρω µεγέθη, εντοπίζεται το σηµείο λειτουργίας στο διάγραµµα και έπειτα υπολογίζονται τα άλλα δύο µεγέθη.

14 Ισοδύναµηδιάµετρος αγωγούορθογωνικήςδιατοµής Ισοδύναµη διάµετρος αγωγού ορθογωνικής διατοµής: Σε περίπτωση που ο αεραγωγός είναι ορθογωνικής διατοµής η χρήση των ανωτέρω διαγραµµάτων είναι δυνατή µέσω του υπολογισµού της ισοδύναµης διαµέτρου. Η ισοδύναµη διάµετρος αγωγού ορθογωνικής διατοµής είναι η διάµετρος αγωγού κυκλικής διατοµής που δίνει την ίδια πτώσηπίεσηςµετοναγωγόορθογωνικήςδιατοµής.

15 Ισοδύναµηδιάµετρος αγωγούορθογωνικήςδιατοµής Ισοδύναµη διάµετρος αγωγού ορθογωνικής διατοµής: Ο υπολογισµός αυτός γίνεται µέσω σχετικών πινάκων ή απότησχέση (οιδιαστάσειςτωνµηκώνείναισε mm ήσε in): d e = 1,30 ( ) 0,625 a b ( a+ b) 0, 25

16 Ισοδύναµηδιάµετρος αγωγούορθογωνικήςδιατοµής Πίνακας ισοδύναµης διαµέτρου ορθογωνικής διατοµής:

17 Ισοδύναµηδιάµετρος αγωγούελλειπτικήςδιατοµής ίνεται από τη σχέση: d e = 1,55 A Π 0,625 0,20 όπουαηεγκάρσιαδιατοµήτηςέλλειψηςκαιπηπερίµετρός της. A= π a b 4 Π 2 π ( a/2) 2 + ( b/2) 2 2

18 Ισοδύναµηδιάµετρος ίνεταιαπότησχέση: οβάλαγωγού d e = 1,55 ( ) 2 πb 2 + a b b 4 0,625 ( π b+ 2 a 2 b) 0, 25

19 ιορθώσειςστιςτιµέςτων διαγραµµάτων Τα προαναφερόµενα διαγράµµατα πτώσης πίεσης ισχύουν για πρότυπο αέρα, για αγωγούς από γαλβανισµένη λαµαρίνακαιγιαθερµοκρασίααέραπερίπου 21 o C (70 o F). Στην περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρείται, θα πρέπει οι τιµές των ανωτέρω διαγραµµάτων να διορθωθούν µε ένα διορθωτικό συντελεστή που προκύπτει από διαγράµµατα.

20 ιορθώσειςστιςτιµέςτων διαγραµµάτων Λόγω θερµοκρασίας p = k t p NTP Όπου p NTP ηπτώσηπίεσηςσεκανονικέςσυνθήκες k t = T γ 10,3 0,10

21 ιορθώσειςστιςτιµέςτων διαγραµµάτων Λόγω τραχύτητας p = k t p NTP Όπου p NTP ηπτώσηπίεσηςσεκανονικέςσυνθήκες. Οδιορθωτικόςσυντελεστήςδίνεταιαπόδιάγραµµα, συναρτήσει των ακόλουθων κατηγοριών τραχύτητας: µέγιστη λείανση (very smooth) µέση λείανση (medium smooth) κανονικήλείανσηγαλβανισµένηςλαµαρίνας (average pipe) µέτρια τραχύτητα (medium pipe) µεγάλητραχύτητα, αεραγωγοίαπότσιµένtο (very rough pipes)

22 ιορθώσεις στις τιµές των διαγραµµάτων ιάγραµµα διορθωτικού συντελεστή λόγω τραχύτητας

23 Παράδειγµαυπολογισµού πτώσηςπίεσηςσεαεραγωγό Να υπολογιστούν: a. Η πτώση πίεσης σε αεραγωγό από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ορθογωνικής διατοµής, διαστάσεων 965,2x482,6mm και µήκους 45,72m για παροχή πρότυπου αέρα 3,78m 3 /sec. b. Όπως στην προηγούµενη περίπτωση, αλλά για αγωγό µε µέτρια τραχύτητα. c. Όπως στη δεύτερη περίπτωση αλλά για θερµοκρασία αέρα 200 o F.

24 Παράδειγµαυπολογισµού πτώσηςπίεσηςσεαεραγωγό a. Από πίνακα υπολογισµού ισοδύναµης διαµέτρου αγωγού ορθογωνικής διατοµής ή χρησιµοποιώντας τη σχέση: d e = 1,30 βρίσκουµε: d e =735mm. ( ) 0,625 a b ( a+ b) 0, 25 Μετηνισοδύναµηδιάµετροαγωγούκαιτηνπαροχήαέρα, πάµε στο διάγραµµα πτώσης πίεσης και υπολογίζουµε: p NTC =0,089mmH 2 O/m αγωγού. Άρα για 45,72m αγωγού η συνολική πτώση πίεσης θα είναι: p NTC = 4,06908 mmh 2 O

25 Παράδειγµαυπολογισµού πτώσηςπίεσηςσεαεραγωγό

26 Παράδειγµαυπολογισµού πτώσηςπίεσηςσεαεραγωγό b. Από το προηγούµενο σχήµα επίσης διαβάζουµε ταχύτητα αέρα 8,5m/sec. Για αυτή την ταχύτητα, ισοδύναµη διάµετρο 735mm και µέτρια τραχύτητα αγωγού, από το σχήµα µε τις τραχύτητες προκύπτει διορθωτικόςσυντελεστής: k r =1,35. Συνεπώς, ηπτώσηπίεσης υπολογίζεται: p r =k r p NTC = 5,4933mmH 2 O c. Απότοδιάγραµµαδιόρθωσηςθερµοκρασίας, γιατ=200 o F, προκύπτειδιορθωτικόςσυντελεστής k t =0,835. Συνεπώς, η πτώση πίεσης υπολογίζεται: p t =k t p r = 4,5869mmH 2 O

27 Παράδειγµαυπολογισµού πτώσηςπίεσηςσεαεραγωγό ιάγραµµα εφαρµογής εύρεσης διορθωτικού συντελεστή λόγω τραχύτητας. ισοδύναµη διάµετρος 735mm = 28,94 ταχύτητα ροής: 8,5m/sec=1.673,2fpm.

28 Παράδειγµαυπολογισµού πτώσηςπίεσηςσεαεραγωγό

29 Πτώσηπίεσηςσεκαµπύλες αεραγωγών Η πτώση πίεσης σε καµπύλες αεραγωγών υπολογίζεται και πάλιαπόταδιαγράµµαταπουπαρουσιάστηκανανωτέρω, αφούπροηγουµένωςηκαµπύληµετατραπείσεισοδύναµο, από άποψη αντίστασης τριβών, ευθύγραµµο τµήµα αεραγωγού. Το ισοδύναµο µήκος αγωγού, για καµπύλο αγωγό κυκλικής διατοµής, υπολογίζεται συναρτήσει της ακτίνας καµπυλότητάς του και της διαµέτρου του. Το ισοδύναµο µήκος αγωγού για ορθογωνικό αγωγό υπολογίζεται συναρτήσει των λόγων R/W και H/W, όπου R η ακτίνα καµπυλότητας του αγωγού, H το µήκος της διατοµής και W τοπλάτοςτηςδιατοµής.

30 Παράδειγµα υπολογισµού πτώσης πίεσης σε καµπύλες αεραγωγών

31 Παράδειγµαυπολογισµούπτώσης πίεσηςσεκαµπύλεςαεραγωγών Να υπολογιστεί η πτώση πίεσης στον αεραγωγό του σχήµατος γιαπαροχήπρότυπουαέρα 0,189m 3 /sec.

32 Παράδειγµαυπολογισµούπτώσης πίεσηςσεκαµπύλεςαεραγωγών Για τον πρώτο καµπύλο αγωγό ισχύει: R 1 =508mm, W 1 =406,4mm, H 1 =203,2mm Υπολογίζονται: R 1 /W 1 =1,25 H 1 /W 1 =0,5. Απότοσχετικόδιάγραµµαυπολογίζεται: L 1 /W 1 =5,5 L 1 =2.235,2mm Για το δεύτερο καµπύλο αγωγό ισχύει: R 2 =304,8mm, W 2 =203,2mm, H 2 =406,4mm Υπολογίζονται: R 2 /W 2 =1,5 H 2 /W 2 =2. Απότοσχετικόδιάγραµµαυπολογίζεται: L 2 /W 2 =5 L 2 =1.016mm

33 Παράδειγµαυπολογισµούπτώσης πίεσηςσεκαµπύλεςαεραγωγών Συνολικό ισοδύναµο µήκος αγωγού: L ισ. =(2.235, ,2)mm L ισ. =15.138,2mm Από πίνακα υπολογισµού ισοδύναµης διαµέτρου αγωγού ορθογωνικής διατοµής βρίσκουµε ή χρησιµοποιώντας τη σχέση (a=406,4mm, b=203,2mm): d e = 1,30 ( ) 0,625 a b ( a+ b) 0, 25 βρίσκουµεισοδύναµηδιάµετρο d e =309,5mm.

34 Παράδειγµαυπολογισµούπτώσης πίεσηςσεκαµπύλεςαεραγωγών Πάµε στο διάγραµµα πτώσης πίεσης και για την ανωτέρω ισοδύναµη διάµετρο και παροχή πρότυπου αέρα 0,189m 3 /sec, υπολογίζεταιτελικάπτώσηπίεσης 0,047mmH 2 Ο)/m ισοδύναµουαγωγού. Για συνολικό ισοδύναµο µήκος αγωγού L ισ. =15.138,2mm=15,1382m, υπολογίζεταιησυνολική πτώσηπίεσης: 0,7115mmH 2 Ο

35 Παράδειγµαυπολογισµούπτώσης πίεσηςσεκαµπύλεςαεραγωγών

36 Υπολογισµόςτωντοπικών αντιστάσεωνσταεξαρτήµατα Στα δίκτυα διανοµής αέρα τα εξαρτήµατα των αεραγωγών (καµπύλες, συστολές διαστολές, ρυθµιστικάόργανα, φίλτρα κλπ) µεταβάλλουν την ταχύτητα του αέρα και κατά µέτρο και κατά διεύθυνση. Αποτέλεσµα τούτο είναι να µεταβάλλεται και η δυναµική πίεση του αέρα. Οι απώλειες ροής αυτού του είδους ονοµάζονται δυναµικές τοπικές απώλειες και εξαρτώνται από τη µορφολογία του εξαρτήµατος και την ταχύτητα του αέρα.

37 Υπολογισµόςτωντοπικών αντιστάσεωνσταεξαρτήµατα Οι δυναµικές τοπικές απώλειες δίνονται από τη σχέση: P δυν. = c P δυν. όπου P δυν οισυνολικέςδυναµικέςαπώλειες, c αδιάστατος συντελεστής P δυν. ηαρχικήδυναµικήπίεσητηςροής ρηπυκνότητατουαέρα u ηµέσηταχύτηταροής. P δυν. c ρ u Οι συντελεστές c των δυναµικών απωλειών ροής δίνονται για τα διάφορα εξαρτήµατα και αναλόγως της γεωµετρίας τους από πίνακες. = 1 2 2

38 Υπολογισµόςτωντοπικών αντιστάσεωνσταεξαρτήµατα Πίνακας συντελεστών C για εντοπισµένες απώλειες.

39 Υπολογισµόςαεραγωγών Κατά τον υπολογισµό και τη µελέτη αεραγωγών λαµβάνονται υπόψη τα εξής: Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής είναι απλούστεροι στην εγκατάσταση και προσαρµόζονται καλύτερα στο διατιθέµενο χώρο. Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής χρησιµοποιούνται κυρίως σε δίκτυα µεγάλων πιέσεων και ταχυτήτων, γιατί παρουσιάζουν µικρότερες απώλειες τριβής και µεγαλύτερη στεγανότητα λόγω ευκολίας στην κατασκευή. Οιαεραγωγοίθαπρέπεικατάτοδυνατόνναείναι ευθύγραµµοι και να αποφεύγονται οι απότοµες αλλαγές στη διεύθυνσήτουςκαθώςκαιοιστενώσειςκαιδιευρύνσεις, ιδιαίτερα οι πρώτες οι οποίες δηµιουργούν αύξηση της ταχύτητας της ροής και πρόκληση θορύβου.

40 Υπολογισµόςαεραγωγών Κατά τον υπολογισµό και τη µελέτη αεραγωγών λαµβάνονται υπόψη τα εξής: Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής δεν πρέπει να έχουν µεγάλη διαφορά στις διαστάσεις των πλευρών της διατοµής τους. Λόγοιπλευρών 8/1 είναιαπαράδεκτοι, ενώ, αντίθετα, λόγοι από 1/1 µέχρι 3/1 είναι αποδεκτοί. Σεκαµπύλεςαγωγώνκαλόείναιναισχύει R/W=1,5 (R η ακτίνα καµπυλότητας των αγωγών και W το πλάτος της διατοµής). Σεκαµπύλεςαεραγωγών, γιατηνίδιατιµήτου R/W, όσοο λόγος H/W µειώνεται (H το µήκος της διατοµής) τόσο µειώνονται και οι απώλειες τριβής.

41 Υπολογισµόςαεραγωγών Κατά τον υπολογισµό και τη µελέτη αεραγωγών λαµβάνονται υπόψη τα εξής: Για τον περιορισµό των θερµικών απωλειών και τη µείωση του λειτουργικού κόστους κλιµατισµού, οι αγωγοί θα πρέπει να µονώνονται. Με τη µόνωση αεραγωγών οι απώλειες θερµότητας µπορούν να περιοριστούν ως και 90%. Θα πρέπει, σαφώς, να βρεθεί η βέλτιστη λύση, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος µόνωσης και τη συνεπαγόµενη µείωση των θερµικών απωλειών. Η εσωτερική επιφάνεια αεραγωγών θα πρέπει να είναι λεία για τον περιορισµό της πτώσης πίεσης.

42 Μέθοδοιυπολογισµού αεραγωγών Για τον υπολογισµό δικτύων αεραγωγών χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες µέθοδοι: Μέθοδος σταθερής ταχύτητας του αέρα. Μέθοδος σταθερών απωλειών ροής ανά µονάδα µήκους αεραγωγού. Μέθοδος ανάκτησης της στατικής πίεσης. Μέθοδος µείωσης της ταχύτητας. Οι ανωτέρω µέθοδοι παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ο µελετητής θα πρέπει να τις γνωρίζει και να επιλέγει ανά περίπτωση την καταλληλότερη.

43 Μέθοδοιυπολογισµού αεραγωγών Μέθοδος σταθερής ταχύτητας αέρα: Κατά τη µέθοδο αυτή επιλέγεται µία σταθερή ταχύτητα, ίδια για όλους τους κλάδους του δικτύου αεραγωγών. Μεβάσητηνταχύτητααυτήκαιτηνπαροχήόγκουτουαέρα που διέρχεται σε κάθε τµήµα του αεραγωγού, από το διάγραµµα υπολογισµού πτώσης πίεσης, υπολογίζεται η πτώσηπίεσηςτουσεκάθετµήµατουαεραγωγούκαιη ισοδύναµη διάµετρος. Από την ισοδύναµη διάµετρο υπολογίζονται τελικά οι διαστάσεις της διατοµής τους αεραγωγού.

44 Μέθοδοιυπολογισµού αεραγωγών Μέθοδος σταθερής ταχύτητας αέρα: Εξαίρεση στην σταθερή ταχύτητα του δικτύου µπορεί να γίνει µόνο για τον κεντρικό αγωγό ή τους κεντρικούς αγωγούς του δικτύου, όπου η ταχύτητα ροής µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την ενιαία ταχύτητα που ισχύει για το υπόλοιπο δίκτυο. Για την κατάλληλη επιλογή των ταχυτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθούν πίνακες που περιέχονται προτεινόµενες και µέγιστες ταχύτητες σε συνηθισµένα δίκτυα αεραγωγών.

45 Μέθοδοιυπολογισµού αεραγωγών Μέθοδος σταθερής ταχύτητας αέρα

46 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςταχύτητας Να υπολογιστούν οι διατοµές των αεραγωγών στη βιοµηχανική εγκατάσταση του σχήµατος

47 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςταχύτητας Από τον πίνακα ταχυτήτων, για βιοµηχανικό δίκτυο αγωγών, επιλέγεται ταχύτητα σε κλαδικό αγωγό 4,06m/sec και για κεντρικό αγωγό 7,11m/sec. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε τον ακόλουθο πίνακα, όπου γίνεται ξεχωριστός υπολογισµός για κάθε τµήµα του δικτύου αεραγωγών. Ο υπολογισµός βασίζεται στη χρήση των διαγραµµάτων πτώσης πίεσης. Εντοπίζονται τα σηµεία λειτουργίας σε κάθετµήµαµεβάσητιςπαροχέςκαιτιςταχύτητεςτηςροής.

48 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςταχύτητας

49 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςταχύτητας Στη συνέχεια, από τον πίνακα ισοδύναµης διαµέτρου, µε βάση την ισοδύναµη διάµετρο του αεραγωγού επιλέγεται η ορθογωνική διατοµή του αεραγωγού για τα διάφορα τµήµατα του δικτύου, διατηρώντας σταθερό το ύψος του αγωγού, για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση. Με βάση τα µήκη των τµηµάτων του δικτύου υπολογίζεται η πτώση πίεσης σε κάθε τµήµα αυτού. Τέλος αθροίζονται οι πτώσεις πίεσης στα επιµέρους τµήµατα του αγωγού για όλες τις δυνατές οδεύσεις µέχρι τα καταληκτικά σηµεία του δικτύου.

50 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςταχύτητας

51 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςταχύτητας Ηµέγιστηπτώσηπίεσης 1,1232mmH 2 O θαπρέπεινακαλυφθεί από τον ανεµιστήρα του δικτύου. Κανονικά θα έπρεπε να συνυπολογιστούν και οι πτώσεις πίεσηςστηδιακλάδωσηβκαισταστόµιαεξόδουηκαιζ.

52 Μέθοδοιυπολογισµού αεραγωγών Μέθοδος σταθερών απωλειών λόγω τριβών Κατά τη µέθοδο αυτή οι αγωγοί υπολογίζονται ώστε σε κάθε τµήµατουςηπτώσηπίεσηςλόγωτριβώνανάµονάδα µήκουςναείναισταθερή. Η µέθοδος αυτή επεξηγείται µε την επίλυση σχετικού παραδείγµατος.

53 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης Να υπολογιστούν οι αεραγωγοί και ο ανεµιστήρας στη βιοµηχανική εγκατάσταση αεραγωγών του σχήµατος, µε τη µέθοδο σταθερών απωλειών τριβής. ίνονται: Ταχύτητα αέρα στην έξοδο του ανεµιστήρα: 10,16m/sec. Απώλειαπίεσηςσταστόµιαεξόδου: 3,0479mmH 2 O. Λόγος R/W=1,5. Η µία διάσταση της ορθογωνικής διατοµής να διατηρηθεί σταθερή και ίση µε 600mm.

54 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης

55 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης Με βάση το ανωτέρω διάγραµµα υπολογίζεται η συνολική παροχήστηνέξοδοτουανεµιστήρα: 3,30m 3 /sec. Από το διάγραµµα υπολογισµού πτώσης πίεσης, για την ανωτέρω παροχή και ταχύτητα αέρα στην έξοδο του ανεµιστήρα 10,16m/sec υπολογίζεται η πτώση πίεσης στοτµήµααβτουδικτύου: 0,17mmH 2 O/m αγωγού. Η πτώση πίεσης που υπολογίστηκε ανωτέρω διατηρείται σταθερή σε όλο το µήκος των αεραγωγών. Γνωρίζοντας και την παροχή αέρα σε κάθε τµήµα του αγωγού, είναι δυνατός ο υπολογισµός της ισοδύναµης διαµέτρου για κάθε τµήµα ορθογωνικού αγωγού.

56 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης

57 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης Με βάση την ισοδύναµη διάµετρο αγωγού, και δεδοµένου ότι η µία διάσταση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή και ίση µε 600mm, από πίνακες ισοδύναµης διαµέτρου υπολογίζουµε τις διαστάσεις της διατοµής (Η και W). Υπολογίζουµε τα ισοδύναµα µήκη καµπύλων αγωγών: Καµπύλη τµήµατος Β-1 R/W=1,5 και H/W=0,33 => από διάγραµµα βρίσκουµε L/W=3,6 L Β1 =2.160mm Καµπύλη τµήµατος Γ-2 (δύο καµπύλες) R/W=1,5 και H/W=0,33 => από διάγραµµα βρίσκουµε L/W=3,6 L Γ1 =2.160mm Καµπύλη τµήµατος Γ-3 (τρεις καµπύλες) R/W=1,5 και H/W=0,42 => από διάγραµµα βρίσκουµε L/W=3,8 L Γ1 =2.280mm

58 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης Τελικά υπολογίζονται τα συνολικά ισοδύναµα µήκη σε κάθε τµήµα αγωγού, αθροίζοντας τα πραγµατικά µήκη και τα ισοδύναµα µήκη καµπύλων. Από τα ισοδύναµα µήκη αγωγών και την πτώση πίεσης ανά µέτρο αγωγού, υπολογίζεται τελικά η συνολική πτώση πίεσης σε κάθε τµήµα αγωγού. Τελικά αθροίζοντας τις πτώσεις πίεσης για κάθε διαδροµή δικτύου έως κάποιο στόµιο εξόδου και προσθέτοντας σε αυτό και την πτώση πίεσης στο στόµιο εξόδου, έχουµε τη συνολική πτώση πίεσης για κάθε τέτοια διαδροµή.

59 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης

60 Παράδειγµαυπολογισµού µετηµέθοδοσταθερήςπτώσηςπίεσης Η συνολική µέγιστη πτώση πίεσης που υπολογίστηκε (7,786mmH 2 O) θακαθορίσεικαιτηνονοµαστικήπίεση λειτουργίας του ανεµιστήρα της εγκατάστασης.