ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 157 τής 24ης ΜΑΊΟΥ 1962 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Αριθμός 39 του Συμφώνως τ<3 "Αρθρώ 52 τοο Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής των "Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προάσπισιν των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του τό κείμενον τοο όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου κάι του "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜ&ΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΫΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩ ΤΟΚΟΛΛΟΥ. Ή Βουλή τον 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : Ι. Ό παρών Νομός δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί τής Εύρωπαϊ- 2χ>νυιπ κλ<; κής Συμβάσεως διά τήν προάσπισιν τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τιτλο< ; (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως πρόκύπτη έκ του κειμένου: Ερμηνεία «Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκράτίαν τής Κύπρου «Σύμβασις» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Σύμβάσιν διά τήν προάσπισιν τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καΐ τών θεμελιωδών "Ελευθεριών ήτις έγένετο τήγ 4ήν Νοεμβρίου 1950, ώς και τό ττρόσθετόν ; Πρώτόκολλον τής έν λον^ Συμβάσεως fi έγένετο τήν 20ήν Mapfibu I9S2 «Ύπουργικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον τής Δημοκρατίας. 3. Ή Σύμβάσις. τό κείμενον τής οποίας περιλαμβάνεται είξ τό κάτώθ^ Παράρτημα, καΐ ήτις υπεγράφη έν Παρισίοις τήν 16ην Δεκεμβρίου 1961, ύπό τοο "Υπουργού 'Εξωτερικών τής Δημοκρατίας συμφώνως τήύπ* αριθμ άποφάσει τοπ 'Υπουργικού Συμβουλίου, ήτις έδημοσιεύθη ύπ' άρ. Γνωστοποιήσεως 36 είς τό Παράρτημα Τέταρτον τής Επισήμου 'Εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης Νοεμβρίου 1961, συμφώνως τή παραγρ'άφφ 2 τοο "Αρθρου 169 τοο Συντάγματος τής Δημοκρατίας, ΚυροΟΤαι διά τοο παρόντος Νόμου συμφώνως Τή τταραγράφω 3 ΤόΟ "Αρθρου 169 τοο Συντάγματος τής Δημοκρατίας. Παράρτημα.

2 354 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ("Αρθρον 3) ΧΥΜΒΑΧΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΕΙΝ TQN ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ Αί Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις, Μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης : "Εχουσαι ύπ' δψιν τήν Παγκόσμιον Δήλωσιν τών Δικαιωμάτων τοΰ "Ανθρώπου ην διεκήρυξεν ή Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμένων "Εθνών τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1948: "Εχουσαι ν π όψιν δτι ή Δήλωοις αυτή τείνει είς τήν έξασφάλισιν της αναγνωρίσεως καί τήν παγκόσμιον καΐ άποτελεσματικήν έφαρμογήν τών δικαιωμάτων ατινα αναφέρονται είς αυτήν: "Εχουσαι υπ" δψιν δτι δ σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή πραγματοποίησις στενωτέρας ένότητος μεταξύ τών Μελών αυτής, καΐ δτι Εν τών μέοων προς έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου είναι ή προάοπισις καί ή άνάπτυξις τών δικαιωμιάτων του άνθρωπου καί τών θεμελιωδών ελευθεριών : Έπιβεβαιοϋοαι τήν βαθεϊαν αυτών προοήλωσιν είς τάς θεμελιώδεις ταύτας ελευθερίας αΐτινες άποτελοϋ.σι αυτό τούτο τό βάθρον τής δικαιοσύνης και της είρήνης έν τώ κόσμω καί τών όποιων ή διατήρησις στηρίζεται ουσιαστικώς επί πολιτικού καθεστώτος αληθώς δημοκρατικού άφ* ενός και άφ' έτερου, επί κοινής αντιλήψεως καί κοινού σεβασμού τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρωπου τά. όποϊα διεκδικούν ; Έχόμεναι τής αποφάσεως δπως. ως Κυβερνήσεις Ευρωπαϊκών Κρατών εμπνεόμενοι ύπό κοινών ιδεωδών καί Εχουσαι κοινήν κληρονομίαν πολιτικών παραδόσεων καί Ιδεωδών σεβασμού τής ελευθερίας καί τοΰ επικρατέστερου τοΰ δικαίου, λάβωσι τά πρώτα κατάλληλα μέτρα δττως διασφα.λίσωσι τήν συλλογικήν έγγύησιν ώρισμένων, έκ τών αναφερομένων έν τή Παγκοσμίω Δηλώσει, δικαιωμάτων. Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : "Άρθρον Ι. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, είς δλα τά εξαρτώμενα έκ τής δικαιοδοσίας των πρόσωπα, τά καθοριζόμενα είς τό Πρώτον Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως δικαιώματα καί ελευθερίας. ΜΕΡΟΣ Ι. "Αρθρον 2. Ι. Τό δικαίωμα έκαστου προσώπου εις τήν ζωήν προστατεύεται ύπό τρϋ νόμου. Είς ούδένα δύναται νά έπιβληθή έκ προθέσεως θάνατος, είμή εϊς έκτέλεσιν θανατικής ποινής εκδιδομένης ύπό δικαστηρίου έν περιπτώσει αδικήματος τιμωρουμένου Οπό τοΰ νόμου διά τής ποινής ταύτης. 2. "Ο θάνατος δέν θεωρείται ως επιβαλλόμενος κατά παράβασιν τοϋ Αρθρου τούτου, είς &ς περιπτώσεις θά έπήρχετο συνεπείς χρήσεως βίας κατάστασης απολύτως αναγκαίας : (α) διά τήν ύπεράσπισιν οίουδήποτε προσώπου κατά παρανόμου βίας, (β) διά τήν πραγμάτοπρίησιν νομίμου συλλήψεως ή ττράς παρεμπόδιχτιν άηοδράσεως προσώπου νομίμως κρατουμένου* (γ) διά τήν καταστολήν, σϋμφώνως τφ νόμω, στάσεως ή ανταρσίας. "Αρθρον 3. Ουδείς επιτρέπεται νά ύποβληθή είς βασάνους ούτε είς ποινάς ή μεταχείρισιν απάνθρωπους ή έξευτελεστικάς. "Αρθρον 4. Ι. Ουδείς δύναται νά κρατηθή εϊς δουλείαν ή είλωτείαν. 2. Ουδείς δύναται νά ύποχρεωθή είς άναγκαστικήν ή ύποχρεωτικήν έργασίαν.

3 Δέν θεωρείται ώς «αναγκαστική fj υποχρεωτική εργασία» ύττό τήν εννοιαν τοϋ παρόντος άρθρου : (α) πάσα εργασία ζητούμενη παρά προσώπου κρατουμένου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 της παρούσης Συμβάσεως, ή κατά τήν διάρκειαν της Οπό δρους απολύσεως του (β) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, είς τήν περίπτωσιν των εχόντων αντιρρήσεις συνειδήσεως είς τάς χώρας οπού τοϋτο αναγνωρίζεται ώς νόμιμον, πάσα άλλη υπηρεσία είς άντικατάστασιν της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας" (γ) πάσα υπηρεσία ζητούμενη είς περίπτωσιν κρίσεων ή θεομηνιών, αϊ όποΐαι άπειλοϋν τήν ζωήν ή τήν εύδαιμονίαν τοϋ συνόλου* (δ) πάσα εργασία ή υπηρεσία άπαρτίζουσα μέρος των τακτικών υποχρεώσεων του πολίτου. "Αρθρον 5. Ι. Πάν πρόσωπον έχει δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν καΐ τήν άσφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται νά στερηθή τής ελευθερίας του, ειμή είς τάς ακολούθους περιπτώσεις καΐ συμφώνως προς τήν νόμιμον διάοικασίαν : (α) έάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου (β) έάν υπεβλήθη είς κανονικήν σύλληψιν ή κράτησιν λόγω ανυποταγής είς νόμιμον διαταγήν δικαστηρίου, ή είς έγγύησιν εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζόμενης Οπό του νόμου (γ) έάν συνελήφθη καί κρατήται δπως δδηγηθή ενώπιον τής αρμοδίας δικαστικής αρχής, είς τήν περίπτωσιν ευλόγου ύπονοίας 6τι διέπραξεν αδίκημα, ή υπάρχουν λογικά δεδομένα προς παραδοχήν τής ανάγκης δπως ούτος έμποδισθή άπό τοΰ νά διάπραξη αδίκημα ή δραπέτευση μετά τήν διόπραξιν τούτου' (ό) έάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ανηλίκου, άποφασιοθείσης διά τήν έπιτήρησιν τής ανατροφής του. ή τήν νόμιμον κράτησίν του ίνα παραπεμφθή ενώπιον τής αρμοδίας αρχής (/;) έάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων νά μεταδώοωσι μεταδοτικήν άσθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή άλήτου (<κτ) έάν πρόκειται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου έπι σκοπώ όπως έμποδισθή άπό τοο νά είσέλθη παρανόμως έν TTJ χώρα. ή εναντίον τού οποίου εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως. 2. Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον νά πληροφορηθή κατά τό δυνατόν συντομώτερον καί είς γλώσσαν τήν οποίαν εννοεί, τους λόγους τής συλλήψεως του ώς καί πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν. 3. Πάν πρόσωπον συλληφθέν ή κρατηθέν. ύπό τάς προβλεπόμενος έν ποραγράφω Ι (γ) τοΰ παρόντος άρθρου συνθήκας. οφείλει νά παραπεμφ6ή συντόμως ενώπιον δικαστού ή έτερου δικαστικού λειτουργού νομίμως εντεταλμένου 6πΐΛ. ς έκτελή δικαστικά καθήκοντα, έχει δέ τό δικαίωμα νά δικασβή εντός λογικής προθεσμίας ή άπολυθή κατά τήν διαδικασίαν. *Η απόλυσις δύναται νά έξορτηθή άπό έγγύησιν έξασφαλίζουσαν τήν πάράστασιν τοΰ ενδιαφερομένου εϊς τήν δικάσψον. 4. Πάν πρόσωπον στερούμενον τής ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως Εχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ΐνα τούτο άποφάοίση εντός βραχείας προθεσμίας έπί τοο νομίμου τής κρατήσεως του και διάταξη τήν άπόλυσίν του έν περιπτώσει παρανόμου κρατήσεως. 5. Πάν πρόσωπον θύμα συλλήψεως ή κρατήσεως ύπό συνθήκας αντιθέτους προς τάς ανωτέρω διατάξεις, έχει δικαίωμα επανορθώσεως "Αρθρον 6. li Πάν πρόσωπον έχει δικαίωμα δπως ή ύπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία καί εντός λογικήςττρσθεσμίας, Οπό Ανβξαρτήτοιι καί Αμερόληπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, τό οποίον θά ΙΙποφασίστι είτε έττΐ των αμφισβητήσεων

4 356 επί τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, εΐτε έττΐ τοο βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως. "Η άττόφασις δέον νά έκδρθή δημοσία, ή είσοδος δμως είς τήν αιθουσών τφν συνεδριάσεων δύναται ν& άττ«γ. ρευθή εις τόν τύπον καί τό κ.ρ*νόν. καθ' δλην $ μαρος τής διαρκείας "»% σίκη;^ προς τ6 συμφέρον τής ηθικής, τής δημοσίας τάξεως f\ τής έηνικής ασφαλείας ν δημοκρατική κοινωνία δταν τούτο ενδείκνυται ύπό των συμφερόντων τών ανηλίκων ή τής ιδιωτικής ζωής τών διαδίκων, ή έν χω κρινομένω Οπό τοο Δικαστηρίου ως απολύτως αναγκαίου μέτρω. δταν ύπό είδικάς συνθήκας ή δημοσιότης θά ήδΰνατο νά τταραβλάψη τά συμφέροντα τής δικαιοσύνης. 2. Παν πρόσωπον κατήγορουμε.νον επί άδικήματι τεκμαίρεται δτι είναι άθώον μέχρι τής,νομίμου αποδείξεως τής ενοχής τομ.. 3. Είδικώτερον. πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα : (α) διτως πληροφορηθή. έν τή βραχυτέρα προθεσμία είς γλώσσαν τήν οποίαν έννοεϊ και έν λεπτομερείς τήν φύσιν καΐ τόν λόγον τής εναντίον του κατηγορίας (β) δίτως διαθέτη τον χρόνον καΐ τάς αναγκαίας ευκολίας προς προετοιμαοίαν τής ύπεραόπίοεώς του (γ) Οπως υπεράσπιση ό 'ίδιος εαυτόν ή άναθέοη τήν ύπεράοπιοίν του είς συνήγορον τής εκλογής του, ένή δέ περιπτώσει οέν διαθέτει τά μέσα νά πλήρωση συνήγορον, νά τω παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, δταν τούτο ενδείκνυται ύπό τοΰ συμφέροντος τής δικαιοσύνης (δ) νά έξετόση ή ζήτηση δπως έξετοσθώσιν ol μάρτυρες κατηγορίας και επιτυχή τήν πρόσκλησιν και έξέτασιν τών. μαρτυρούν υπερασπίσεως ύπό τους αυτούς δρους ώς των μαρτύρων κατηγορίας (ν.) νά τύχη δωρεάν παραστάσεως διερμηνέως, έάν δέν έννοεϊ ή δέν ομιλεί τήν χρηοιμοποιουμένην εις τό δικαστήριον γλώσσαν. "Αρθρον 7. Ι. Ουδείς δύναται νά καταδικασθή διά πράξιν ή παράλειψιν ή οποία, καθ* ην στιγμήν διεπράχθη, δέν άπετέλει αδίκημα συμφώνως προς τό έθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Ούτε και επιβάλλεται βαρύτερα ποινή άττό έκείνην ή όποια έπεβάλλετο κατά τήν στιγμήν τής διαπράξεως τοΰ αδικήματος. 2. Τό παρόν άρθρον δέν σκοπεί νά έπηρεάση τήν δίκην καί τιμωρίαν ατόμων ένοχων διά πράξεις ή παραλείψεις αϊ όποιοι καθ* ήν στιγμήν διεπράχθησαν. ήσαν εγκληματικοί ουμφώνως προς τάς αναγνωριζόμενος ύπό των πολιτισμένων εθνών γενικάς αρχάς δικαίου. "Αρθρον 8. Ι. Παν πρόσωπον δικαιούται είς τόν σεβασμόν τής ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, τής κατοικίας του καί τής αλληλογραφίας του. 2. Δέν επιτρέπεται νά ύπαρξη έπέμβασις δημοσίας αρχής έν τη Ασκήσει τοΰ δικαιώματος τούτου, έκτος έάν ή έπέμβασϊς αμτη προβλέπεται Οπό τοο γόμου καί αποτελεί μέτρον τό όποιον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι άναγκαΐον διά τήν εθνική ν άσφάλειαν, τήν δήμοσίαν άσφάλειαν, τήν οίκονομικήν εύημέρίαν τής χώρας, τήν προάσπισιν της τάξεως καί τήν πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προσταοίαν τής υγείας ή της ηθικής, ή τήν προότασίαν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων. "Αρθρον 9. Ι. Παν πρόσωπον δικαιούται είς τήν έλευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως καί θρησκείας, τό δικαίωμα τούτο επάγεται τήν έλευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή πεποι^ θήσεων, ώς καί τήν έλευθερίαν εκδηλώσεως τής θρησκείας f) τών πεποιθήσεων μεμονωμένως ή συλλογικώς δημοσία ή κατ" Ιδίαν, διά τής λατρείας, τής παιδείας, καί τής ασκήσεως τών θρησκευτικών καθηκόντων καί τελετουργιών.

5 Ή ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δέν επιτρέπεται νά άποτελέση άντικείμενον έτερων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό τοϋ νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, έν δημοκρατική κοινωνία, δια την δημοσίαν άσφάλειαν, την προάσπιση/ της δτ^μοσίξΐζ τάξεως, υγείας καΐ ηθικής, ή την προάσπισιν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών τών άλλων. "Αρθρον 10. Ι. Πάν πρόσωπον χει δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν εκφράσεως. Τό δικαίωμα τοϋτο περιλαμβάνει την έλευθερίαν γνώμης ώς καϊ τήν έλευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών η ίδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών καϊ ασχέτως συνόρων. Τό παρόν άρθρον δέν κωλύει τά Κράτη άπό τοο να Οποβάλωσι τάς επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή* τηλεοράσεως εϊς κανονισμούς εκδόσεως άδειων λειτουργίας. 2. Ή αοκησις τών ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθυνας δύναται νά ύπαχθή είς ώρισμένας διατυπώσεις, δρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπόμενους ύπό τοο νόμου και αποτελούντος αναγκαία μέτρα, έν δημοκρατική κοινωνία διά τήν έθνικήν άσφάλειαν. τήν εδαφική ν ακεραιότητα ή δημοσίαν άσφάλειαν. την προάστιισιν της τάξεως και πρόληψιν του" εγκλήματος, τήν προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, τήν προστασίαν τής ύπολήψεως ή τών δικαιωμάτων τών τρίτων, τήν παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή τήν διασφάλισιν του κύρους καϊ αμεροληψίας τής δικαστικής εξουσίας. "Αρθρον Μ. Ι. Πάν πρόσωπον έχει δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν τοΰ συνέρχεσθαι είρηνικώς κοϊ είς τήν έλευθερίαν συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου τοΰ δικαιώματος ιδρύσεως μετ* άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εϊς συνδικάτα έπι σκοπώ προασπίσεως τμ>ν συμφερόντων του. 2. Ή α.σκησ*.»<!)ν δικαιωμάτων τούτων 6έν επιτρέπεται νά ύπαχθή είς έτερους περιορισμούς πέραν τών ύπό τοΰ νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μ^τρα. έν δημοκρατική κοινωνία, διά τήν έθνικήν άσφάλειαν, τήν δημοσίαν άοφάλειαν ι <jν προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, τήν προστασίαν της υγείας καϊ τής ηθικής, ή την προστασίαν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών τών τρίτων. Τφ παρόν άρθρον δεν απαγορεύει τήν έπιβολήν νομίμων περιορισμών είς την δοκησιν τών δικαιωμάτων τούτων ύπό μελών τών ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας 1\ τών διοικητικών υπηρεσιών τοΰ Κράτους. "Αρθρον 12. "Αμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμου, 6 άνήρ και ή γυνή έχουν τό δικαίωμα νά συνέρχωντάι εις γάμον και ίδρύωσιν οίκογένειαν συμφώνως προς τους δΐέπονίό. τό δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους. "Αρθρον 13. Πάν πρόσωπον του οποίου τά αναγνωριζόμενα έν τή παρούση Συμβάσο δικαιώματα καϊ έλευθερίάι πάρεβιάσθησάν. ίχει τά δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής, έστω καϊ fiv ή παραβίασις διεπράχθη Οπό προσώπων ενεργούντων έν τή εκτελέσει τών δημοσίων καθηκόντων των. "Αρθρον 14. Ή χρήσις τών αναγνωριζομένων έν τή παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον νά έξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου.. φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής είς έθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταοτ ά"σέως< "Αρθρον IS. Ι. ΊΕν περιπτώσει πολέμου ή ετέρου δημοσίου κινδύνου άπειλοΰντος τήν ζωήν ίου έθνους, εκαστον Οψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά λαβή μέτρα κατά παράβαση τών ύπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων ύτϊόχρεωοεων

6 358 έν τώ απαιτουμένη Οπό της καταστάσεως 1 άπο/λύτως άνβγκαίω όρίω καΐ ύπό τόν ορον δπως τά μέτρα ταοτα μή αντιτίθενται είς τάς αλλάς υποχρεώσεις τάς απορρέουσας έκ του διεθνούς δικαίου. 1. "Η προηγουμένη διαταζις ούδεμίαν επιτρέπει παράβασιν τοο δρθρου 2, ειμή δια τήν περίπτωσιν θανάτου συνεπεία κανονικών πολεμικών πράξεων, ή τών άρθρων 3. 4 (παράγραφος Ι) και Τα ασκούντα τό δικαίωμα τοΰτο παραβάσεως υψηλά συμβαλλόμενα μέρη τηροΰν τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης πλήρως ένήμερον τών ληφθέντων μέτρων ώς και τών αίτιων τά όποια τά προεκάλεσαν. "Οφείλουν ωσαύτως νά πληροφορήσωσι ιόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης περί της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν τά μέτρα ταΰτα Επαυσαν ισχύοντα και αϊ διατάζεις της Συμβάσεως ετέθησαν έκ νέου έν πλήρει Ισχύϊ. "Αρθρον 16. Ουδεμία διάταξις τών άρθρων 10. Μ και 14 δύναται νά θεωρηθή ώς άπαγορεύουσα εις τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη νά έπιβάλλωσι περιορισμούς είς τήν πολιτικήν δραστηριότητα τών ξένων. "Αρθρον 17. Ουδεμία διάταξις της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έρμηνευθή ώς επαγόμενη δι' εν Κράτος, μίαν ομάδα ή εν άτομον οιονδήποτε δικαίωμα όπως έπιδοθή είς δραστηριότητα ή εκτέλεση πράξεις σκοπούσας είς τήν καταστροφήν τών δικαιωμάτων ή ελευθεριών, τών αναγνωρισθέντων έν τη παρούση Συμβάσει. ή είς περιορισμούς τών δικαιωμάτων και ελευθεριών τούτων μεγαλυτέρων τών προβλεπομένων έν τγ) ρηθείση Συμβάσει. "Αρθρον 18. Οι επιτρεπόμενοι κατά τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως περιορισμοί τών είρημένων δικαιωμάτων και ελευθεριών δέν επιτρέπεται νά έφαρμοσθώσιν ειμή προς τόν σκοπόν διά τόν όποιον καθιερώθησαν. ΜΕΡΟΣ II. "Αρθρον 19. Προς τόν σκοπόν εξασφαλίσεως τοϋ σεβασμού τών άναληφθεισών ύπό τών υψηλών συμβαλλομένων μερών διά τής παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεων, θά ίδρυθώσιν : (α) μία Ευρωπαϊκή "Επιτροπή "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφερομένη έν τή συνεχεία τής παρούσης ς!>ς «ή Επιτροπή». (β) εν Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έν τή συνεχεία τής παρούσης αναφερόμενου ώς «τό Δικαστήριον». ΜΕΡΟΣ III. "Αρθρον 20. Ή "Επιτροπή απαρτίζεται ύπά άριθμσο μελών ίσου προς τόν τών υψηλών συμβαλλομένων μερών. Ή 'Επιτροπή δέν δύναται νά περιλάβη πλέον τρο ένρς υπηκόου τοϋ Ιδίου Κράτους. ""Αρθρον 21. Ι ; Τά Μέλη τής 'Επιτροπής εκλέγονται ύττο τή 'Επιτροπής Υπουργών, κατ' απόλυτον πλειοψηφ.ίαν, έκ καταλόγου ονομάτων συντασσομένου ύπό του Προέδρου τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως. "Εκάστη υμάς αντιπροσώπων τών υψηλών συμβαλλομένων μερών είς τήν Συμβουλευτικών Συνέλευσιν θά προτείνη τρετς υποψηφίους έξ ων τουλάχιστον οί δύο θά είναι τής εθνικότητος της. 2. "Εν τώ μέτρω έν ώ εφαρμόζεται, ή αυτή διαδικασία θά άκολουθήται διά τήν άνάδειξιν, ώς μελών, υπηκόων Κρατών τά οποία ήθελον προσχώρηση μεταγενεστέρως είς τήν παροϋσαν Σύμβάσιν,.ώς καΐ προς πλήρωσιν κενουμένων εδρών.

7 3f "Αρθρον 22. Ι. Τα μέλη της 'Επιτροπής εκλέγονται διά ττερίόδον 6 ετών, είναι δε επανεκλέξιμα. Έν τούτοις^ ή^θητείά επτά έκ τών αναδεικνυόμενων μετά τήν πρώτην εκλογή ν μελών θά λήξη μετά τριετίαν. 2. Τά μέλη τών οποίων ή θητεία θά λήξη εις το τέλος της αρχικής περιόδου τών τριών ετών, θά ορισθούν διά κληρώσεως γενομένης ύττδ τοϋ Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου τής Ευρώπης, αμέσως μετά τήν διεξαγωγή ν της πρώτης εκλογής. 3ν Ύό μέλος τής "Επιτροπής, το όποιον εκλέγεται ; έίς. άναπλήρωσιν μέλους Τοϋ όπόίου ή θητεία δεν έληξε, συμπληρώνει τήν πέρίοδον τής θητείας τοΰ προκατόχου του.. 4. Τά μέλη τής "Επιτροπής παραμένουν έν υπηρεσία μέχρι της αντικαταστάσεως των. Μετά τήν άντικατάστασίν των, εξακολουθούν νά χειρίζώνται τάς υποθέσεις, τών οποίων είχον ήδη έπιληφθή. "Αρθρον 23. Τά μέλη τής "Επιτροπής λαμβάνουν μέρος εις τάς συνεδριάσεις τής "Επιτροπής Οπό τήν ατομική ν των Ιδιότητα. "Αρθρον 24. "Εκαστον συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά ψέρη ενώπιον τής "Επιτροπής διά τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης οιανδήποτε παράβασιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, διά τήν οποίαν ήθελε θεώρηση ύπεΰθυνον έτερον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος. "Αρθρον 25. Ι. Ή "Επντ,ροπή δύναται επίσης να έπιληφθή αιτήσεων υποβαλλομένων εϊς τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης ύπό παντός φυσικού προσώπου, μή κυβερνητικής οργανώσεως ή ομάδος ατόμων, οί όποιοι διατείνονται δτι εΐναι θύματα παραβιάσεως παρ* ενός τών υψηλών συμβαλλομένων μερών τών έν τή παρούση Συμβάσει αναγνωριζομένων δικαιωμάτων, εις τήν περίπτωσιν καθ" ην το ένοχοποιουμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος ήθελε δηλώσει δτι αναγνωρίζω ι την αρμοδιότητα τής "Επιτροπής έπί τοϋ θέματος. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρι j. υπογράφοντα τοιαύτην δήλωσιν, αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως κατ" ούδένα τρόπον ιταρακωλύσωσι τήν πραγμα'τικήν άσκησιν τοΰ δικαιώματος τούτου. 2. Αϊ δηλώσεις αύται δύνανται νά γίνουν δι* ώριομένην χρονικήν πέρίοδον. 3. Αύται επιδίδονται εις τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης. δστις διαβιβάζει αντίγραφα τούτων εις τά ένερα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη και εξασφαλίζει τήν δημοσίευσίν των. 4. *Μ "Επιτροπή δέν θέλει ασκήσει τήν χορηγούμενη ν άΰτή. διά τοϋ παρόντα* άρθρου,, αρμοδιότητα ή δταν ξ τουλάχιστον υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θά χωσι συμβληθή διά ϊής δηλώσεως περί ής αί προηγούμενοι παράγραφοι. "Άρθρον 26. Ή 'Επιτροπή δέν δύναται νά έπιληφθή τής υποθέσεως ειμή κατόπιν εξαντλήσεως τών εσωτερικών ενδίκων μέσων, συμφώνως προς τους γενικώς παραδεδεγμένους κανόνας διεθνούς δικαίου καΐ εντός προθεσμίας εξ μηνών από τής ημερομηνίας καθ" ήν εξεδόθη η εσωτερική τελεσίδικος άπόφασις. "Αρθρον 27. L Ή "Επιτροπή δέν θά έπιληφθή ουδεμιάς άιτήσέως υποβληθείσης σονωδά τφ &ρθρφ 25, έάν,: (α) είναι ανώνυμος (β) είναι ουσιαστικώς όμοία προς αττησιν ττροηγουμένως έξέΐασθεϊσαν ύπό τής "Επιτροπής η ήδη ύποβληθεΐσαν εϊς ετέραν διαδικασίαν 5ιε6νοΰς έρεύνής ή τακτοποιήσεως κάΐ.έάν δέν περιέχη νέα γεγονότα.

8 2. Ή "Επιτροπή θά θεώρηση ι^ς άπαράδεκτον ττάσαν αΐτησιν ύποβληθεΐσαν κατά το άρθρον 25, έάν θεωρήσή οτι ή αϊτησις είναι ^^αμβίβα^ρ^^ρό^^ς^α^^^ της παρούσης Συμβάσεως, ξκξή'λω,ς αβάσιμος ή παράνο.μος.' " ' 3. Ή "Επιτροπή θά άπορρίψη ττάσαν αΐτησιν τήν οποίαν θεωρεί απαράδεκτο ν κατ* έφαρμογήν του άρθρου 26. Άρθρον 28. Έν ή περιπτώσει ή "Επιτροπή άποδεχθή τήν αΐτησιν : fa) θά προβή, επί τω σκοπώ εξακριβώσεις των γεγονότων εις κατ' άντιμωλίαν έξέταοιν της αιτήσεως μετά τών αντιπροσώπων των μερών καί, έν ανάγκη, είς 2ρευναν διά τήν αποτελεσματική ν διεξαγωγήν της οποίας τά ενδιαφερόμενα Κράτη θά παράσχωσιν άπάσας τάς αναγκαίας ευκολίας, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μετά της "Επιτροπής. f/i) θά τεθή εις τήν διάθεσιν τών ενδιαφερομένων επί τώ σκοπώ επιτεύξεως φιλικού διακανονισμού της υποθέσεως έττΐ τη βάσει τοο σεβασμού τών ανθρο.>πίνων δικαιωμάτων, ώς ταϋτα καθορίζονται έν τη παρούση Συμβάσει. Άρθρον 29. Ι. "Η "Επιτροπή νκπληροΐ τά προβλεπόμενα έν τω αρθρω 28 καθήκοντα μέσω ύπο έπιτροπής απαρτιζόμενης έξ επτά μελών της "Επιτροπής. 2. "Εκαστος τών ενδιαφερομένων δύναται νά ύποδείξη ε'ν μέλος της εκλογής του δπως άποτελέση μέρος της ύπο έπιτροπής. 3. Τά άλλα μέλη υποδεικνύονται διά κληρώσεως, συμφώνως προς τάς διατάξεις τού εσωτερικού κανονισμού τής "Επιτροπής. Άρθρον 30. "Εάν κατορθώση νά επιτυχή φιλικόν διακανονισμόν, συμφώνως προς τό άρθρον 28 ή ύπο έπιτροπή συντάσσει έκθεσιν, ή δποία διαβιβάζεται προς δημοσίευσιν είς τά ενδιαφερόμενα Κράτη, τήν "ΕπιτροΠήν "Υπουργών και τον Γενικόν Γραμματέα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ή εκθεσις περιορίζεται είς βραχεΐαν περιγραφήν τών γεγονότων καί τής έπιτευχθείσης λύσεως. Άρθρον 3!. Ι. Έάν δεν έπιτευχθή τοιαύτη λύσις, ή "Επιτροπή συντάσσει έκθεσιν, έν τη οποία διαπιστοϊ τά γεγονότα και διατυπώνει τήν γνώμην της επί τοΰ έάν τά διαπιστωθέντα γεγονότα αποκαλύπτουν παραβίασίν έκ μέρους τοΰ ενδιαφερομένου Κράτους τών υποχρεώσεων του κατά τάς διατάζεις τής Συμβάσεως. At γνώμαι δχων τών μελών τής "Επιτροπής έπ! τοΰ σημείου τούτου δύνανται νά διατυπωθωσι έν τη εκθέσει ταύτη. 2. "Η ^κθεσις^ διαβιβάζεται προς τήν Επιτροπήν 'Υπουργών, κοινοποιείται ωσαύτως είς τά ενδιαφερόμενα Κράτη, τά δποΐα δμως δέν θά χωσι δικαίωμα νά τήν δημοσιεύσωσι. 3. Κατά τήν διαβίβασιν τής εκθέσεως είς τήν "Επιτροπήν "Υπουργών, ή "Επιτροπή δύναται νά. διατύπωση τάς προτάσεις τάς όποιας θεωρεί καταλλήλους. "Αρθρον 32, Ι. "Εάν, εντός προθεσμίας.τριώνίμηνώ^^ τής 'Επιτροπής προς τήν "Επιτροπήν "Υπουργών, ή ΰπόθεσις δέν παραπεμφθή είς τό Δικαστήριον κατ" έφαρμογήν τοΰ άρθρου 48 τής παρούσης Συμβάσεως, ή Έπιΐτροπή "Υπουργών αποφασίζει, θιά πλεΐοψηφίάς4τών>δύο τρίτων τών δικαιουμένων νά συμμετέχώσι τής "Επιτροπής "Αντιπροσώπων, έπι τοΰ ζητήματος έάν ύπήρξεν ή δχι παραβίασις τής Συμβάσεως. 2./.Εν καταφατική περιπτώσει, ή "Επιτροπή "Υπουργών καθορίζει προθεσμίαν εντός ττ^ς,οποίας τδένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος οφείλει νά λάβη 1%; μέτ ραν;τά ίότ^οί^ 'Υπρυργών;.

9 w 3.. 'Εάν το ένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δεν λάβη ικανοποιητικά μέτρα εντός της ταχθείσης προθεσμίας ή "Επιτροπή "Υπουργών δίδει εις την άρχικήν άπόφασίν της, διά της προβλεπομένης εν τη άνω παραγράφω (Ι) πλειοψηφίας, την ένδεικνυομένην συνέχειαν και προβαίνει είς δημοσίευσιν τής εκθέσεως. 4. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά θεωρώσιν ώς ύποχρεωτικήν δι* αυτά πάσαν άπόφασίν τήν οποίαν ή "Επιτροπή τών "Υπουργών θά ελάμβανε κατ' εφαρμογή ν τών προηγουμένων παραγράφων. "Αρθρον 33. Ή 'Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων τών θυρών. "Αρθρον 34. Αί αποφάσεις τής "Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων καί ψηφιζόντων μελών, αί αποφάσεις τής ύπο έπιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών μελών της. '" "Αρθρον 35. Ή "Επιτροπή συνέρχεται δταν αί περιστάσεις απαιτούν τούτο. τοΰ ΓενικοΟ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. "Αρθρον 36. Ή "Επιτροπή θά καταρτίση τόν έσωτερικόν κανονισμό ν της. "Αρθρον 37. Συγκαλείται ύπό Ή Γραμματεία τής "Επιτροπής θά παρασχεθή υπό τοΰ ΓενικοΟ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. ΜΕΡΟΣ IV. "Αρθρον 38. Τό Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαρτίζεται ύπό άριθμοο δικαστών ίσου προς εκείνον τών Μελών τοΰ Συμβουλίου Τής Ευρώπης. Δεν επιτρέπεται νά συμπεριλάβη πλέον τοο ενός υπηκόου τοϋ αύτοϋ Κράτους. "Αρθρον 39. Ι. Τά Μέλη του Δικαστηρίου ικλέγονται ύπό τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως, κατά πλειοψηφίαν τών ψηφιζόντων, έκ πίνακος υποψηφίων υποβαλλομένου ύπό τών Μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. καστον τών οποίων θά υπόδειξη τ ρείς υποψηφίους, έξ ών τουλάχιστον οί δύο θά είναι τής εθνικότητος του. 2. "Εν ώ μέτρω εϊνάι εφαρμοστή, ή αύτη διαδικασία ακολουθείται διά τήν οχ» 11 πλήρωσιν τοϋ Δικαστηρίου είς περίπτωσιν εισδοχής νέων Μελών είς τό Συμβούλιο* τής Ευρώπης καί διά τήν συμπλήρωσιν χηρευσασών εδρών. 3. Οί υποψήφιοι δέον νά χαίρωσι τής υψηλοτέρας ηθικής εκτιμήσεως καί νά «<χτέχωσι τά απαιτούμενα προσόντα προς ασκήσιν υψηλών δικαστικών καθηκόντων ή νά ώσι νομοδιδάσκαλοι ανεγνωρισμένης αυθεντίας. "Αρθρον 40. Ι. Τά μέλη τοΰ Δικαστηρίου εκλέγονται διά περίοδον 9 ετών. Είναι επανεκλέξιμα. Πάντως, τά καθήκοντα τεσσάρων εκ τών διοριζομένων κατά τήν πρώτην έκλογήν μελών θά τερματισθώσι μετά τρία τη. τά καθήκοντα έτερων τεσσάρων μελών θά τερματισθώσι μετά ξ ετη. 2. Τά μέλη τών οποίων τά καθήκοντα θά τερματισθώσι μετάταςάρχικάς περιόδους τών^τριών.καιίδξ ετών, ορίζονται διά κληρώσεώς λαμβανούςπ^ς χώραν έπιμελεία τοό ΓενικοΟ Γραμματέως του Συμβουλίου τής Ευρώπης, αμέσως μετά τήν 'διεξαγωγή γ τής πρώτης εκλογής. 3. Τό μέλος του Δικαστηρίου δπερ εκλέγεται είς άντικϊίτάότασιν μέλου^ ουτίνος' ή ί.ντολή δεν έχει εκπνεύσει αποπερατώνει τήν περίοδον τής εντολής τοΰ προκατόχου του.

10 Τά μέλη του Δικαστηρίου παραμένουν έν υπηρεσία μέχβιςάντικαταστάσεώς των. Μετά τήν άντικατάστα,σίν των ταοτα θά συνεχίζωσι την οιεκττεραί4)<7ΐν τών είς χειρός των εκκρεμούσαν υποθέσεων. "Αρθρον 41. Τό Δικαοτήριον προβαίνει είς τήν έκλογήν του Προέδρου και "Αντιπροέδρου του δια διάρκειαν τριών ετών. Ούτοι θά είναι επανεκλέξιμοι. Αρθρον 42. Τα μέλη τοϋ Δικαστηρίου λαμβάνουν άποζημίωσιν δι* έκάστην ήμέραν απασχολήσεως, ή όποια θα όρισθή Οπό της 'Επιτροπής "Υπουργών. "Αρθρον 43. Διά τήν έξέτασιν εκάστης υποθέσεως ή οποία φέρεται ενώπιον του. τό Δικαστή ριον συγκροτείται έκ Τμήματος απαρτιζόμενου έξ επτά δικαστών. Θά συμμετέχωσιν αυτοδικαίως ό δικαστής της έθνικότητσς εκάστου ενδιαφερομένου Κράτους, ή. ελλείψει τοιούτου, πρόσωπον της t*<xoyf\q του, δπως παρακαθήοη ως δικαστής, τά ονόματα των υπολοίπων δικαστών κληρώνονται έπιμελείά τοϋ Προέδρου πρό τής ενάρξεως της εξετάσεως της υποθέσεως. "Αρθρον 44. Μόνον τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη καΐ ή "Επιτροπή θά 2χωσι τό δικαίωμα παρουσίας πρό τοϋ Δικαστηρίου. "Αρθρον 45. "Η άρμοδιότης τοΰ Δικαστηρίου επεκτείνεται έφ" όλων τών υποθέσεων, αϊ όποΐαι άφοροϋν εις τήν έρμηνείαν και έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως καΐ τάς οποίας τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη ή ή "Επιτροπή θά τω παραπέμπωσι συμφώνως ττρός τάς διατάξεις τού "Αρθρου 48. "Αρθρον 46. Ι. "Εκαστον τών υψηλών συμβαλλομένων μερών δύναται είς οιανδήποτε στιγμήν, νά δηλώση δτι αναγνωρίζει ώς ύποχρεωτικήν αυτοδικαίως και άνευ ειδικής συμφωνίας τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Δικαστηρίου επί πασών τών άφορωσών τήν έρμηνείαν και έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως υποθέσεων. 2. Αί ανωτέρω αναφερόμενοι δηλώσεις δύνανται νά γίνωσιν άνευ δρων, ή υπό τον δρρν της αμοιβαιότητας έκ μέρρυς πολλών ή ώρισμένων έκ τών έτερων συμβαλλομένων μερών, ή δι" ώρισμένον χρονικό ν διάστημα. 3. Ai δηλώσεις αύται κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής "Επιτροπής, ό όποιος θά δίαβιβάζη άντίγραφον αυτών εις τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη. "Άρθρον 47. Τό Δικαστήριον δέν δύναται νά έπιληφθή υποθέσεως ειμή μετά τήν διαπίστωσιν Οπό τής "Επιτροπής τής αποτυχίας φιλικού διακανονισμού καΐ'ίντός τής προβλεπρ^ μένης υπό τοΰ άρθρου 32 τριμήνου προθεσμίας. "Αρθρον 4.8. 'Υπό τόν δρρν δτι τό ένδιαφερόμενον ύψηλό,ν.συμβαλλόμενον μέρος, έάν είναι ν μόνον, ή τά ενδιαφερόμενα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη, εάν είναι ττλειότέρα τοϋ ενός. υπόκεινται είς τήν ύποχρεωτικήν δικαιοδοσίαν τοϋ Δικαστηρίου ή ελλείψει τούτου, μέ τήν συγκατάθεσιν καΐ συναίνεσιν τοΰ ενδιαφερομένου υψηλού συμβαλλομένου μέρους, έάν είναι 2ν, ή τών ενδιαφερομένων υψηλών συμβαλλομένων μερών έάν είναι πλειότερα τοϋ ενός, τό Δικαστήριον δύναται νά έπιληφθή υποθέσεως "παραττεμφθείσης αύτω ύττό : («) τής Επιτροπής (/?). τοο υψηλού συμβαλλομένου μέρους τοΰ οποίου τό θύμα είναι υπήκοος

11 m (γ) τοΰ ύψηλοΰ συμβαλλομένου μέρους το οποίον Εφερε τήν ύπόθεσιν ενώπιον της 'Επιτροπής (0) τοΰ ύψηλοΰ..συμβαλλομένου μέρους κατά τοΰ οποίου^ διετ/υ*τ(ύ$η ή κατηγορία. "Αρθρον 49. "Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως της αρμοδιότητος τού Δικαστηρίου, τό Δικαστήριον αποφασίζει. "Αρθρον 50. 'Εάν ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου κρίνη ότι άπόφασις ληφθείσα ή μέτρον διαταχθέν υπό δικαστικής ή πάσης άλλης Αρχής συμβαλλομένου μέρους αντίκειται έν δλω ή έν μέρει προς τας απορρέουσας εκ της παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεις, καΐ έάν τό εσωτερικόν δίκαιον τοΰ έν λόγω μέρους δέν επιτρέπει εΐμή τήν ατελή έπανόρθωσιν τών συνεπειών τής αποφάσεως ταύτης ή τοο μέτρου τούτου, ή άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου χορηγεί, έν ανάγκη, εις τό άδικηθέν μέρος δικαίαν ϊκανοποίησιν. "Αρθρον 51. Ι. Ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου είναι ήτιολογημένη. 2. "Εάν ή άρτόφασις δέν έκφράζη εν όλω ή έν μέρει τήν όμόφωνον γνώμην τών δικαστών, έκαστος δικαστής θά εχη τό δικαίωμα νά έκφέρη έν αύτη τήν άτομικήν του γνώμην. Αρθρον 52. Ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου εΐναι τελεσίδικος. "Αρθρον 53. Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά συμμορφωθώσι προς τάς αποφάσεις τοϋ Δικαστηρίου έπι τών διαφορών έν ταΐς όποίαις είναι διάδικοι. "Αρθρον 54. Ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου διαβιβάζεται προς τήν Έπιτροπήν Υπουργών, ή οποία επιβλέπει τήν έκτέλεσίν της. "Αρθρον 55: Τό Δικαοτήριον συντάσσει τον κανονισμόν και καθορίζει τήν δικονομίαν του. "Αρθρον 56. Ι. Ή πρώτη εκλογή τών μελών τοϋ Δικαστηρίου θάλάβη χώρανάφοΰ αί έν "Αρθρω 46 αναφερόμενοι δηλώσεις τών υψηλών συμβαλλομένων μερών συμπληρώσωσι τον αριθμόν τών οκτώ. 2. Τό Δικαστήριον δέν δύναται νά συνέλθη πρό της εκλογής ταύτης. ΜΕΡΟΣ V. "Αρθρον 57. Ή Κυβέρνησις παντός συμβαλλομένου μέρους θά ϊχη τήν ύποχρέωσιν δπως παράσχη κατόπιν αιτήσεως τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, τάς απαιτούμενος εξηγήσεις επί τοϋ τρόπου κατά τον όποιον τό εσωτερικόν αύτοο δίκαιον εξασφαλίζει τήν άποτελεσματικήν έφαρμογήν ογασδήποτε έκ τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. "Αρθρον 58. Τά Εξοδα τής 'Επιτροπής καΐ τοΰ Δικαστηρίου θά είναι είς βάρος τοο Συμβουλίου τής Ευρώπης.

12 364 "Αρθρον 59. Τά μέλη της "Επιτροπής και τοϋ Δικαστηρίου χαίρουν, κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των καθηκόντων των, των προνομιών καΐ ασυλιών τών προβλεπομένων έν "Αρθρω 40 τοο Καταστατικού τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης καΐ ταΐς συναφθήσαις, δυνάμει τοϋ άρθρου τούτου, Συμφωνίαις. "Αρθρον 60. Ουδεμία τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έρμηνευθή ώς περιορίζουσα η αναιρούσα τά δικαιώματα τοϋ άνθρωπου και θεμελιώδεις ελευθερίας, τά όποια τυχόν αναγνωρίζονται συμφώνως ττρός τόύς νόμους οίουδήποτε τών συμβαλλομένων μερών ή προς ττασαν αλλήν Σύμβασιν την οποίαν ταύτα χουν υπογράψει. "Αρθρον 61. Ουδεμία τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως επηρεάζει τήν χορηγηθεΐσαν τη "Επιτροπή Ύπο"ργών υπό τοϋ Καταστατικού τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης έξουσίαν. "Αρθρον 62. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αμοιβαίως παραιτούνται τοϋ δικαιώματος, εξαιρέσει προκειμένου περί ειδικής συμφωνίας, δπως έπικαλεσθώσι συνθήκας. συμβάσεις ή δηλώσεις μεταξύ αυτών υπάρχουσας, επί τω σκοπώ υποβολής, δυνάμει αίτήσεως. διαφοράς δημιουργηθείσης έκ τής ερμηνείας ή εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως, είς τρόπον διακανονισμού διάφορον τοϋ έν τη παρούση Συμβάσει προβλεπομένου. "Αρθρον 63. Ι. Πάν Κράτος δύναται κατά τήν στιγμήν τής επικυρώσεως ή άνά πάσαν ακολουθούσαν στιγμήν, νά δηλώση διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης είς τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, δτι ή παρούσα Σύμβασις θά εχη έφαρμογήν είς δλα τά εδάφη ή είς εν οιονδήποτε τών εδαφών ών έχει τήν διεθνή έκπρόσώπησιν. 2. Ή Σύμβάσις θά εχη έφαρμογήν ώς προς τό έδαφος ή τά εδάφη ατινα θά καθορίζωνται είς τήν κοινοποίησιν άπό τής τριακοστής ημέρας ήτις θά έπεται τής ημερομηνίας καθ' ην ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης θά εχη λάβει την κοινοποίησιν. 3. Είς τά ρηθέντα εδάφη αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως θά έφαρμόζωνται λαμβανομένων ύπ" Οψιν τών τοπικών αναγκών. 4. Πάν Κράτος προβάν εις δήλωσιν συμφώνως προς τήν πρώτη ν παραγραφον τοϋ άρθρου τούτου, δύναται, άνά πδσαν άκόλουθοοσαν στιγμήν, νά δηλώση έν σχέσει προς εν ή πλείονα τών αναφερομένων είς τήν δήλωσιν τάύτην εδαφών δτι δέχεται τήν αρμοδιότητα τής Επιτροπής νά επιλαμβάνεται τών αιτήσεων φυσικών προσώπων, μή κυβερνητικών οργανώσεων ή ομάδων ατόμων, συμφώνως προς τό "Αρθρον 25 τής παρούσης Συμβάσεως. "Αρθρον 64. Ι. Παν Κράτος δύναται, κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής παρούσης Συμβάσεως ή τής καταθέσεως τοϋ οργάνου επικυρώσεως αυτής, νά διατύπωση έπιφολαξιν ώς: ττρό^ ΐδικήν τίνα διάταξιν τή ς.χυμφα.αεω.ς, έφ* δσον νόμος τις Ισχύων κατά τήν στιγμήν έκείνην έττι TOG εδάφους του είναι άσύμφωνος ττρός τή^ ρηθε^αν, διάταξιν. Αί επιφυλάξεις γενικής φυάεως δέν επιτρέπονται κατά τάς διατάξεις τ60 ττάρόντόξ δρθρόϋ.,, 4 ν;2., Πασ,α έπιφΰλαξις διατυπουμένη συμφώνως προς τό παρόν ΰρθρον συνεπάγεται βϊραχβίαν Εκθεσίν τουσχετικοο νόμόϋ,.;*

13 m τ Αρθρον Ύψ.ηλόν τι συμβαλλόμενον μέρος δεν δικαιούται νά καταγγβίλφ την παροοσαν Σόμβασιν ειμή μετα την λήξι,ν πενταετίας άπά τής ενάρξεως τής Ισχύος τής Συ μ* βάσεως σχετικώς ττρός αυτό. καΐ κατόπιν προειδοποιησεως Κξ μηνών, διδομένης δια κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ό όποιος ειδοποιεί σχετικώς τά άλλα συμβαλλόμενα μέρη. 2. Ή καταγγελία αϋτη δέν δύναται νά χη ώς αποτέλεσμα νά άπαλλάξη τό ένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος των περιλαμβανομένων έν. τή παρούση Συμβάσει υποχρεώσεων άνα,φορικώς τχρός πασαν πράξιν δυναμένη ν νά άποτελέση παραβίασιν των υποχρεώσεων τούτων κα\ λαβοοσαν χώραν πρό τής ημερομηνίας κατά την οποίαν ή καταγγελία θά ετίθετο έν εφαρμογή. 3. "Υπό τήν αυτήν έπιφύλαξιν. πδν συμβαλλόμενον μέρος, τό όποιον θά ϊπαυε νά άποτελή μέλος τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, θά έπαυε νά άποτελή μέρος τής παρούσης Συμβάσεως. 4. Ή Σύμβασις δύναται νά καταγγελθή, συμφώνως προς τάς διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, ένσχέσει προς εδάφη είςτά όποια έδηλώθη δτι εφαρμόζεται κατά τό "Αρθρον 63. "Αρθρον 66. Ι. "Η παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή εις τήν ύπογραφήν των Κρατών μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, θά ύποβληθή δέ εις κύρωσιν. ΑΙ κυρώσεις θά κατατεθώσι είς τήν Γενικήν Γραμματείαν τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 2. "Η παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ϊσχύϊ μετά τήν κατάθεσιν δέκα οργάνων κυρώσεως. : 3. Σχετικώς προς πάν μέρος τό όποϊον ήθελε τήν κυρώση μεταγενεστέρως, ή Σύμβασις θά τεθή έν Ισχύϊ αμα τη καταθέσει του οργάνου επικυρώσεως. 4. "Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου Ευρώπης θά κοινοποίηση ττρός άπαντα τά Μέλη του Συμβουλίου Ευρώπης τήν έναρξιν τής Ισχύος τής Συμβάσεως, τά ονόματα των "Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ατινα θά τήν χωσγέπικυρώσει, ώς και τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως λαμβάνουσαν χώραν μεταγενεστέρως. Έγένετο έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950 είς τήν Γαλλική ν καΐ "Αγγλικήν, αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, καΐ είς ν μόνον άντίτυπον όπερ θέλει κατατεθή είς τά αρχεία τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα προς απαντάς τους Συμβαλλομένους. ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ. Αί Συμβαλλόμε,ναιΚυβερνήσεις. Μέλη τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης, Έχόμεναι ύπό τής αποφάσεως δπως λάβωσι τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν τής συλλογικής εγγυήσεως δικαιωμάτων και ελευθεριών πέραν τών ήδη αναφερομένων έΐς τό Κεφάλαιον Ι τής Συμβάσεως περί ττροασττίσεως τών Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου καΐ τών θεμελιωδών ελευθεριών ήτις υπεγράφη έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950 (κατωτέρω κατονομαζόμενης «ή Γυμβάσις*),

14 Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 366 "Αρθρον Ι. Πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιοϋτα* σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται νά στερηθή τής ιδιοκτησίας αύτοο ειμή διά λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους, ύπό τοϋ νόμου και τών γενικών άρχων του διεθνούς δικαίους δρόυς. Αϊ προαναφερόμενοι διατάξεις δέν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους δπως θέση έν ίσχύϊ Νόμους οος ήθελε κρίνει άναγκαΐον προς ρύθμισιν τής χρήσεως αγαθών συμφώνως προς τό δημόσιον συμφέρον η" προς έξασφάλισιν τής καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων. "Αρθρον 2. Ουδείς δύναται νά στερηθή του δικαιώματος δπως έκπαιδευθή. Πάν Κράτος έν τη ασκήσει τών αναλαμβανομένων ύπ' αύτοϋ καθηκόντων έπί τοϋ πεδίου τής μορφώσεως καΐ τήτ εκπαιδεύσεως θά σέβεται τό δικαίωμα τών γονέων δπως έξασφαλίζωσι τήν μόρφωσιν και έκπαίδευσιν ταύτήν συμφώνως ττρός τάς ιδίας αυτών θρησκευτικός καΐ φιλοσοφικός πεποιθήσεις. "Αρθρον 3. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσιν δπως διενεργώσι, κατά λογικά διαστήματα, ελευθέρας μυστικός έκλογάς, υπό συνθήκας επιτρέπουσας τήν έλευθέραν κφρασιν τής λαϊκής θελήσεως ως προς τήν έκλογήν τοϋ νόμοθετικοο σώματος. "Αρθρον 4. Πάν ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δύναται κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής ή τής επικυρώσεως τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου ή καθ* οιανδήποτε στιγμήν ακολούθως νά κοινοποίηση ε(ς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης δήλωσιν έμφαίνουσαν έν τίνι μέτρω αναλαμβάνει υποχρεώσεις ώς προς την έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου έπί ώρισμένων εδαφών καθοριζομένων είς τήν ρηθεΐσαν δήλωσιν και τών οποίων χει τοϋτο τήν διεθνή έκπροσώπησιν. "Εκαστον ύψηλόν συμβαλλόμενον κράτος δπερ ήθελε κοινοποιήσει δήλωσιν, δυνάμει τής προηγουμένης παραγράφου, δύναται, άπό καιροΰ εις καιρόν, νά κοινοποιή νέας δηλώσεις τροποποιουσας τό περιεχόμενον πάσης άλλης προηγουμένης δηλώσεως αύτοϋ ή θετούσης τέρμα είς τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου έπί εδάφους τινός. Πάσα δήλώσις γενομένη συμφώνως ττρός τό τταρόν άρθρον θά θεωρήται ώς γενομένη συμφώνως προς τήν παράγραφον Ι του "Αρθρου 63 τής Συμβάσεως. "Αρθρον 5. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι θεωρή τά "Αρθρα κάί 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου ώς άρθρα πρόσθετα είς τήν Συμβασιν καΐ απασαι αί διατάξεις τής Συμβάσεως θά έφαρμόζωνται αναλόγως. "Αρθρον 6. ^ Τό παρόν Πρωτόκολλόν είναι άνοικυόν είς τήν ύττογραφήν τών Μελών ΐοϋ Συμβουλίου Ευρώπης, ατινα ίχουσι υπογράψει τλν Συμβασιν τοοτο θέλει κυρώθή όμοϋ μβτά τής Συμβάσεως ή μετά τήν κυρωσιν αυτής καΐ θέλει ίσχύσει μετά ΐήν» %^0cc^j54kali^avu>y επικυρώσεως. Τό Πρωτόκολλρν θέλει ισχύσει ριά.πάντα, Συμβαλλόμενον Οστις ήθελε επικυρώσει τόΰτο μεταγενεστέροίζ, άττο τ%$ ήμεβό 1 Ιωνίας ιφ fugm^cse^ $$ a*j$e>0 EQJ? ^%#.vou έπικνρώ.σε^.

15 367 Τά όργανα επικυρώσεως θέλουσι κατατίθεσθαιτταρά τώ Γενικφ Γραμματεΐ τοο Συμβουλίου Εδρώτ^φν&^ις θά κοινοττοιτ};. ττρ^ς anawa ^ MiAif ^ij^60q^m- :^^r έττικυρρΰντών αότό. 'Εγέν«5τ.έ)ν Παρισίοι^, Τ^ν 20ή ν» Μαρτίου Ι?52, βις.τήν( ^ολχικ^^κοι 'Α^λ^νν: αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ϊσου αυθεντικών, είς ν μόνον άντίτυττον κατάτιθέμενον είς τά αρχεία τοΰ Συμβουλίου Εύρώττης. "Ο Γενικός Γραμματεύς θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτών είς έκάστην τών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων. % * * Έτυττώθη έν τφ Τυπογρ<χφ«(ς> Τ^ς Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν ΛνυκασΙα.

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. 14 Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) Αρθρο :0 Ν.Δ. 4218 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής συμβάσεως "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

1. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων

1. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 1. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2584/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΚΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Προσφυγές υπ αριθ. 50776 / 99 και 52912 / 99 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 17 Οκτωβρίου 2002 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Προοίμιο Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Κρατών κάτω από τον Χάρτη των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 1. 12 παρ. 2 Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα