ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 157 τής 24ης ΜΑΊΟΥ 1962 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Αριθμός 39 του Συμφώνως τ<3 "Αρθρώ 52 τοο Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής των "Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προάσπισιν των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του τό κείμενον τοο όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου κάι του "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜ&ΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΫΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩ ΤΟΚΟΛΛΟΥ. Ή Βουλή τον 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : Ι. Ό παρών Νομός δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί τής Εύρωπαϊ- 2χ>νυιπ κλ<; κής Συμβάσεως διά τήν προάσπισιν τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τιτλο< ; (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως πρόκύπτη έκ του κειμένου: Ερμηνεία «Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκράτίαν τής Κύπρου «Σύμβασις» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Σύμβάσιν διά τήν προάσπισιν τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καΐ τών θεμελιωδών "Ελευθεριών ήτις έγένετο τήγ 4ήν Νοεμβρίου 1950, ώς και τό ττρόσθετόν ; Πρώτόκολλον τής έν λον^ Συμβάσεως fi έγένετο τήν 20ήν Mapfibu I9S2 «Ύπουργικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον τής Δημοκρατίας. 3. Ή Σύμβάσις. τό κείμενον τής οποίας περιλαμβάνεται είξ τό κάτώθ^ Παράρτημα, καΐ ήτις υπεγράφη έν Παρισίοις τήν 16ην Δεκεμβρίου 1961, ύπό τοο "Υπουργού 'Εξωτερικών τής Δημοκρατίας συμφώνως τήύπ* αριθμ άποφάσει τοπ 'Υπουργικού Συμβουλίου, ήτις έδημοσιεύθη ύπ' άρ. Γνωστοποιήσεως 36 είς τό Παράρτημα Τέταρτον τής Επισήμου 'Εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης Νοεμβρίου 1961, συμφώνως τή παραγρ'άφφ 2 τοο "Αρθρου 169 τοο Συντάγματος τής Δημοκρατίας, ΚυροΟΤαι διά τοο παρόντος Νόμου συμφώνως Τή τταραγράφω 3 ΤόΟ "Αρθρου 169 τοο Συντάγματος τής Δημοκρατίας. Παράρτημα.

2 354 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ("Αρθρον 3) ΧΥΜΒΑΧΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΕΙΝ TQN ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ Αί Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις, Μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης : "Εχουσαι ύπ' δψιν τήν Παγκόσμιον Δήλωσιν τών Δικαιωμάτων τοΰ "Ανθρώπου ην διεκήρυξεν ή Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμένων "Εθνών τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1948: "Εχουσαι ν π όψιν δτι ή Δήλωοις αυτή τείνει είς τήν έξασφάλισιν της αναγνωρίσεως καί τήν παγκόσμιον καΐ άποτελεσματικήν έφαρμογήν τών δικαιωμάτων ατινα αναφέρονται είς αυτήν: "Εχουσαι υπ" δψιν δτι δ σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή πραγματοποίησις στενωτέρας ένότητος μεταξύ τών Μελών αυτής, καΐ δτι Εν τών μέοων προς έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου είναι ή προάοπισις καί ή άνάπτυξις τών δικαιωμιάτων του άνθρωπου καί τών θεμελιωδών ελευθεριών : Έπιβεβαιοϋοαι τήν βαθεϊαν αυτών προοήλωσιν είς τάς θεμελιώδεις ταύτας ελευθερίας αΐτινες άποτελοϋ.σι αυτό τούτο τό βάθρον τής δικαιοσύνης και της είρήνης έν τώ κόσμω καί τών όποιων ή διατήρησις στηρίζεται ουσιαστικώς επί πολιτικού καθεστώτος αληθώς δημοκρατικού άφ* ενός και άφ' έτερου, επί κοινής αντιλήψεως καί κοινού σεβασμού τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρωπου τά. όποϊα διεκδικούν ; Έχόμεναι τής αποφάσεως δπως. ως Κυβερνήσεις Ευρωπαϊκών Κρατών εμπνεόμενοι ύπό κοινών ιδεωδών καί Εχουσαι κοινήν κληρονομίαν πολιτικών παραδόσεων καί Ιδεωδών σεβασμού τής ελευθερίας καί τοΰ επικρατέστερου τοΰ δικαίου, λάβωσι τά πρώτα κατάλληλα μέτρα δττως διασφα.λίσωσι τήν συλλογικήν έγγύησιν ώρισμένων, έκ τών αναφερομένων έν τή Παγκοσμίω Δηλώσει, δικαιωμάτων. Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : "Άρθρον Ι. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, είς δλα τά εξαρτώμενα έκ τής δικαιοδοσίας των πρόσωπα, τά καθοριζόμενα είς τό Πρώτον Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως δικαιώματα καί ελευθερίας. ΜΕΡΟΣ Ι. "Αρθρον 2. Ι. Τό δικαίωμα έκαστου προσώπου εις τήν ζωήν προστατεύεται ύπό τρϋ νόμου. Είς ούδένα δύναται νά έπιβληθή έκ προθέσεως θάνατος, είμή εϊς έκτέλεσιν θανατικής ποινής εκδιδομένης ύπό δικαστηρίου έν περιπτώσει αδικήματος τιμωρουμένου Οπό τοΰ νόμου διά τής ποινής ταύτης. 2. "Ο θάνατος δέν θεωρείται ως επιβαλλόμενος κατά παράβασιν τοϋ Αρθρου τούτου, είς &ς περιπτώσεις θά έπήρχετο συνεπείς χρήσεως βίας κατάστασης απολύτως αναγκαίας : (α) διά τήν ύπεράσπισιν οίουδήποτε προσώπου κατά παρανόμου βίας, (β) διά τήν πραγμάτοπρίησιν νομίμου συλλήψεως ή ττράς παρεμπόδιχτιν άηοδράσεως προσώπου νομίμως κρατουμένου* (γ) διά τήν καταστολήν, σϋμφώνως τφ νόμω, στάσεως ή ανταρσίας. "Αρθρον 3. Ουδείς επιτρέπεται νά ύποβληθή είς βασάνους ούτε είς ποινάς ή μεταχείρισιν απάνθρωπους ή έξευτελεστικάς. "Αρθρον 4. Ι. Ουδείς δύναται νά κρατηθή εϊς δουλείαν ή είλωτείαν. 2. Ουδείς δύναται νά ύποχρεωθή είς άναγκαστικήν ή ύποχρεωτικήν έργασίαν.

3 Δέν θεωρείται ώς «αναγκαστική fj υποχρεωτική εργασία» ύττό τήν εννοιαν τοϋ παρόντος άρθρου : (α) πάσα εργασία ζητούμενη παρά προσώπου κρατουμένου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 της παρούσης Συμβάσεως, ή κατά τήν διάρκειαν της Οπό δρους απολύσεως του (β) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, είς τήν περίπτωσιν των εχόντων αντιρρήσεις συνειδήσεως είς τάς χώρας οπού τοϋτο αναγνωρίζεται ώς νόμιμον, πάσα άλλη υπηρεσία είς άντικατάστασιν της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας" (γ) πάσα υπηρεσία ζητούμενη είς περίπτωσιν κρίσεων ή θεομηνιών, αϊ όποΐαι άπειλοϋν τήν ζωήν ή τήν εύδαιμονίαν τοϋ συνόλου* (δ) πάσα εργασία ή υπηρεσία άπαρτίζουσα μέρος των τακτικών υποχρεώσεων του πολίτου. "Αρθρον 5. Ι. Πάν πρόσωπον έχει δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν καΐ τήν άσφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται νά στερηθή τής ελευθερίας του, ειμή είς τάς ακολούθους περιπτώσεις καΐ συμφώνως προς τήν νόμιμον διάοικασίαν : (α) έάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου (β) έάν υπεβλήθη είς κανονικήν σύλληψιν ή κράτησιν λόγω ανυποταγής είς νόμιμον διαταγήν δικαστηρίου, ή είς έγγύησιν εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζόμενης Οπό του νόμου (γ) έάν συνελήφθη καί κρατήται δπως δδηγηθή ενώπιον τής αρμοδίας δικαστικής αρχής, είς τήν περίπτωσιν ευλόγου ύπονοίας 6τι διέπραξεν αδίκημα, ή υπάρχουν λογικά δεδομένα προς παραδοχήν τής ανάγκης δπως ούτος έμποδισθή άπό τοΰ νά διάπραξη αδίκημα ή δραπέτευση μετά τήν διόπραξιν τούτου' (ό) έάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ανηλίκου, άποφασιοθείσης διά τήν έπιτήρησιν τής ανατροφής του. ή τήν νόμιμον κράτησίν του ίνα παραπεμφθή ενώπιον τής αρμοδίας αρχής (/;) έάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων νά μεταδώοωσι μεταδοτικήν άσθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή άλήτου (<κτ) έάν πρόκειται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου έπι σκοπώ όπως έμποδισθή άπό τοο νά είσέλθη παρανόμως έν TTJ χώρα. ή εναντίον τού οποίου εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως. 2. Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον νά πληροφορηθή κατά τό δυνατόν συντομώτερον καί είς γλώσσαν τήν οποίαν εννοεί, τους λόγους τής συλλήψεως του ώς καί πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν. 3. Πάν πρόσωπον συλληφθέν ή κρατηθέν. ύπό τάς προβλεπόμενος έν ποραγράφω Ι (γ) τοΰ παρόντος άρθρου συνθήκας. οφείλει νά παραπεμφ6ή συντόμως ενώπιον δικαστού ή έτερου δικαστικού λειτουργού νομίμως εντεταλμένου 6πΐΛ. ς έκτελή δικαστικά καθήκοντα, έχει δέ τό δικαίωμα νά δικασβή εντός λογικής προθεσμίας ή άπολυθή κατά τήν διαδικασίαν. *Η απόλυσις δύναται νά έξορτηθή άπό έγγύησιν έξασφαλίζουσαν τήν πάράστασιν τοΰ ενδιαφερομένου εϊς τήν δικάσψον. 4. Πάν πρόσωπον στερούμενον τής ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως Εχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ΐνα τούτο άποφάοίση εντός βραχείας προθεσμίας έπί τοο νομίμου τής κρατήσεως του και διάταξη τήν άπόλυσίν του έν περιπτώσει παρανόμου κρατήσεως. 5. Πάν πρόσωπον θύμα συλλήψεως ή κρατήσεως ύπό συνθήκας αντιθέτους προς τάς ανωτέρω διατάξεις, έχει δικαίωμα επανορθώσεως "Αρθρον 6. li Πάν πρόσωπον έχει δικαίωμα δπως ή ύπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία καί εντός λογικήςττρσθεσμίας, Οπό Ανβξαρτήτοιι καί Αμερόληπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, τό οποίον θά ΙΙποφασίστι είτε έττΐ των αμφισβητήσεων

4 356 επί τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, εΐτε έττΐ τοο βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως. "Η άττόφασις δέον νά έκδρθή δημοσία, ή είσοδος δμως είς τήν αιθουσών τφν συνεδριάσεων δύναται ν& άττ«γ. ρευθή εις τόν τύπον καί τό κ.ρ*νόν. καθ' δλην $ μαρος τής διαρκείας "»% σίκη;^ προς τ6 συμφέρον τής ηθικής, τής δημοσίας τάξεως f\ τής έηνικής ασφαλείας ν δημοκρατική κοινωνία δταν τούτο ενδείκνυται ύπό των συμφερόντων τών ανηλίκων ή τής ιδιωτικής ζωής τών διαδίκων, ή έν χω κρινομένω Οπό τοο Δικαστηρίου ως απολύτως αναγκαίου μέτρω. δταν ύπό είδικάς συνθήκας ή δημοσιότης θά ήδΰνατο νά τταραβλάψη τά συμφέροντα τής δικαιοσύνης. 2. Παν πρόσωπον κατήγορουμε.νον επί άδικήματι τεκμαίρεται δτι είναι άθώον μέχρι τής,νομίμου αποδείξεως τής ενοχής τομ.. 3. Είδικώτερον. πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα : (α) διτως πληροφορηθή. έν τή βραχυτέρα προθεσμία είς γλώσσαν τήν οποίαν έννοεϊ και έν λεπτομερείς τήν φύσιν καΐ τόν λόγον τής εναντίον του κατηγορίας (β) δίτως διαθέτη τον χρόνον καΐ τάς αναγκαίας ευκολίας προς προετοιμαοίαν τής ύπεραόπίοεώς του (γ) Οπως υπεράσπιση ό 'ίδιος εαυτόν ή άναθέοη τήν ύπεράοπιοίν του είς συνήγορον τής εκλογής του, ένή δέ περιπτώσει οέν διαθέτει τά μέσα νά πλήρωση συνήγορον, νά τω παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, δταν τούτο ενδείκνυται ύπό τοΰ συμφέροντος τής δικαιοσύνης (δ) νά έξετόση ή ζήτηση δπως έξετοσθώσιν ol μάρτυρες κατηγορίας και επιτυχή τήν πρόσκλησιν και έξέτασιν τών. μαρτυρούν υπερασπίσεως ύπό τους αυτούς δρους ώς των μαρτύρων κατηγορίας (ν.) νά τύχη δωρεάν παραστάσεως διερμηνέως, έάν δέν έννοεϊ ή δέν ομιλεί τήν χρηοιμοποιουμένην εις τό δικαστήριον γλώσσαν. "Αρθρον 7. Ι. Ουδείς δύναται νά καταδικασθή διά πράξιν ή παράλειψιν ή οποία, καθ* ην στιγμήν διεπράχθη, δέν άπετέλει αδίκημα συμφώνως προς τό έθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Ούτε και επιβάλλεται βαρύτερα ποινή άττό έκείνην ή όποια έπεβάλλετο κατά τήν στιγμήν τής διαπράξεως τοΰ αδικήματος. 2. Τό παρόν άρθρον δέν σκοπεί νά έπηρεάση τήν δίκην καί τιμωρίαν ατόμων ένοχων διά πράξεις ή παραλείψεις αϊ όποιοι καθ* ήν στιγμήν διεπράχθησαν. ήσαν εγκληματικοί ουμφώνως προς τάς αναγνωριζόμενος ύπό των πολιτισμένων εθνών γενικάς αρχάς δικαίου. "Αρθρον 8. Ι. Παν πρόσωπον δικαιούται είς τόν σεβασμόν τής ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, τής κατοικίας του καί τής αλληλογραφίας του. 2. Δέν επιτρέπεται νά ύπαρξη έπέμβασις δημοσίας αρχής έν τη Ασκήσει τοΰ δικαιώματος τούτου, έκτος έάν ή έπέμβασϊς αμτη προβλέπεται Οπό τοο γόμου καί αποτελεί μέτρον τό όποιον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι άναγκαΐον διά τήν εθνική ν άσφάλειαν, τήν δήμοσίαν άσφάλειαν, τήν οίκονομικήν εύημέρίαν τής χώρας, τήν προάσπισιν της τάξεως καί τήν πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προσταοίαν τής υγείας ή της ηθικής, ή τήν προότασίαν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων. "Αρθρον 9. Ι. Παν πρόσωπον δικαιούται είς τήν έλευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως καί θρησκείας, τό δικαίωμα τούτο επάγεται τήν έλευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή πεποι^ θήσεων, ώς καί τήν έλευθερίαν εκδηλώσεως τής θρησκείας f) τών πεποιθήσεων μεμονωμένως ή συλλογικώς δημοσία ή κατ" Ιδίαν, διά τής λατρείας, τής παιδείας, καί τής ασκήσεως τών θρησκευτικών καθηκόντων καί τελετουργιών.

5 Ή ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δέν επιτρέπεται νά άποτελέση άντικείμενον έτερων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό τοϋ νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, έν δημοκρατική κοινωνία, δια την δημοσίαν άσφάλειαν, την προάσπιση/ της δτ^μοσίξΐζ τάξεως, υγείας καΐ ηθικής, ή την προάσπισιν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών τών άλλων. "Αρθρον 10. Ι. Πάν πρόσωπον χει δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν εκφράσεως. Τό δικαίωμα τοϋτο περιλαμβάνει την έλευθερίαν γνώμης ώς καϊ τήν έλευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών η ίδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών καϊ ασχέτως συνόρων. Τό παρόν άρθρον δέν κωλύει τά Κράτη άπό τοο να Οποβάλωσι τάς επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή* τηλεοράσεως εϊς κανονισμούς εκδόσεως άδειων λειτουργίας. 2. Ή αοκησις τών ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθυνας δύναται νά ύπαχθή είς ώρισμένας διατυπώσεις, δρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπόμενους ύπό τοο νόμου και αποτελούντος αναγκαία μέτρα, έν δημοκρατική κοινωνία διά τήν έθνικήν άσφάλειαν. τήν εδαφική ν ακεραιότητα ή δημοσίαν άσφάλειαν. την προάστιισιν της τάξεως και πρόληψιν του" εγκλήματος, τήν προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, τήν προστασίαν τής ύπολήψεως ή τών δικαιωμάτων τών τρίτων, τήν παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή τήν διασφάλισιν του κύρους καϊ αμεροληψίας τής δικαστικής εξουσίας. "Αρθρον Μ. Ι. Πάν πρόσωπον έχει δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν τοΰ συνέρχεσθαι είρηνικώς κοϊ είς τήν έλευθερίαν συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου τοΰ δικαιώματος ιδρύσεως μετ* άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εϊς συνδικάτα έπι σκοπώ προασπίσεως τμ>ν συμφερόντων του. 2. Ή α.σκησ*.»<!)ν δικαιωμάτων τούτων 6έν επιτρέπεται νά ύπαχθή είς έτερους περιορισμούς πέραν τών ύπό τοΰ νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μ^τρα. έν δημοκρατική κοινωνία, διά τήν έθνικήν άσφάλειαν, τήν δημοσίαν άοφάλειαν ι <jν προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, τήν προστασίαν της υγείας καϊ τής ηθικής, ή την προστασίαν τών δικαιωμάτων και ελευθεριών τών τρίτων. Τφ παρόν άρθρον δεν απαγορεύει τήν έπιβολήν νομίμων περιορισμών είς την δοκησιν τών δικαιωμάτων τούτων ύπό μελών τών ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας 1\ τών διοικητικών υπηρεσιών τοΰ Κράτους. "Αρθρον 12. "Αμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμου, 6 άνήρ και ή γυνή έχουν τό δικαίωμα νά συνέρχωντάι εις γάμον και ίδρύωσιν οίκογένειαν συμφώνως προς τους δΐέπονίό. τό δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους. "Αρθρον 13. Πάν πρόσωπον του οποίου τά αναγνωριζόμενα έν τή παρούση Συμβάσο δικαιώματα καϊ έλευθερίάι πάρεβιάσθησάν. ίχει τά δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής, έστω καϊ fiv ή παραβίασις διεπράχθη Οπό προσώπων ενεργούντων έν τή εκτελέσει τών δημοσίων καθηκόντων των. "Αρθρον 14. Ή χρήσις τών αναγνωριζομένων έν τή παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον νά έξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου.. φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής είς έθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταοτ ά"σέως< "Αρθρον IS. Ι. ΊΕν περιπτώσει πολέμου ή ετέρου δημοσίου κινδύνου άπειλοΰντος τήν ζωήν ίου έθνους, εκαστον Οψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά λαβή μέτρα κατά παράβαση τών ύπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων ύτϊόχρεωοεων

6 358 έν τώ απαιτουμένη Οπό της καταστάσεως 1 άπο/λύτως άνβγκαίω όρίω καΐ ύπό τόν ορον δπως τά μέτρα ταοτα μή αντιτίθενται είς τάς αλλάς υποχρεώσεις τάς απορρέουσας έκ του διεθνούς δικαίου. 1. "Η προηγουμένη διαταζις ούδεμίαν επιτρέπει παράβασιν τοο δρθρου 2, ειμή δια τήν περίπτωσιν θανάτου συνεπεία κανονικών πολεμικών πράξεων, ή τών άρθρων 3. 4 (παράγραφος Ι) και Τα ασκούντα τό δικαίωμα τοΰτο παραβάσεως υψηλά συμβαλλόμενα μέρη τηροΰν τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης πλήρως ένήμερον τών ληφθέντων μέτρων ώς και τών αίτιων τά όποια τά προεκάλεσαν. "Οφείλουν ωσαύτως νά πληροφορήσωσι ιόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης περί της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν τά μέτρα ταΰτα Επαυσαν ισχύοντα και αϊ διατάζεις της Συμβάσεως ετέθησαν έκ νέου έν πλήρει Ισχύϊ. "Αρθρον 16. Ουδεμία διάταξις τών άρθρων 10. Μ και 14 δύναται νά θεωρηθή ώς άπαγορεύουσα εις τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη νά έπιβάλλωσι περιορισμούς είς τήν πολιτικήν δραστηριότητα τών ξένων. "Αρθρον 17. Ουδεμία διάταξις της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έρμηνευθή ώς επαγόμενη δι' εν Κράτος, μίαν ομάδα ή εν άτομον οιονδήποτε δικαίωμα όπως έπιδοθή είς δραστηριότητα ή εκτέλεση πράξεις σκοπούσας είς τήν καταστροφήν τών δικαιωμάτων ή ελευθεριών, τών αναγνωρισθέντων έν τη παρούση Συμβάσει. ή είς περιορισμούς τών δικαιωμάτων και ελευθεριών τούτων μεγαλυτέρων τών προβλεπομένων έν τγ) ρηθείση Συμβάσει. "Αρθρον 18. Οι επιτρεπόμενοι κατά τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως περιορισμοί τών είρημένων δικαιωμάτων και ελευθεριών δέν επιτρέπεται νά έφαρμοσθώσιν ειμή προς τόν σκοπόν διά τόν όποιον καθιερώθησαν. ΜΕΡΟΣ II. "Αρθρον 19. Προς τόν σκοπόν εξασφαλίσεως τοϋ σεβασμού τών άναληφθεισών ύπό τών υψηλών συμβαλλομένων μερών διά τής παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεων, θά ίδρυθώσιν : (α) μία Ευρωπαϊκή "Επιτροπή "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφερομένη έν τή συνεχεία τής παρούσης ς!>ς «ή Επιτροπή». (β) εν Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έν τή συνεχεία τής παρούσης αναφερόμενου ώς «τό Δικαστήριον». ΜΕΡΟΣ III. "Αρθρον 20. Ή "Επιτροπή απαρτίζεται ύπά άριθμσο μελών ίσου προς τόν τών υψηλών συμβαλλομένων μερών. Ή 'Επιτροπή δέν δύναται νά περιλάβη πλέον τρο ένρς υπηκόου τοϋ Ιδίου Κράτους. ""Αρθρον 21. Ι ; Τά Μέλη τής 'Επιτροπής εκλέγονται ύττο τή 'Επιτροπής Υπουργών, κατ' απόλυτον πλειοψηφ.ίαν, έκ καταλόγου ονομάτων συντασσομένου ύπό του Προέδρου τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως. "Εκάστη υμάς αντιπροσώπων τών υψηλών συμβαλλομένων μερών είς τήν Συμβουλευτικών Συνέλευσιν θά προτείνη τρετς υποψηφίους έξ ων τουλάχιστον οί δύο θά είναι τής εθνικότητος της. 2. "Εν τώ μέτρω έν ώ εφαρμόζεται, ή αυτή διαδικασία θά άκολουθήται διά τήν άνάδειξιν, ώς μελών, υπηκόων Κρατών τά οποία ήθελον προσχώρηση μεταγενεστέρως είς τήν παροϋσαν Σύμβάσιν,.ώς καΐ προς πλήρωσιν κενουμένων εδρών.

7 3f "Αρθρον 22. Ι. Τα μέλη της 'Επιτροπής εκλέγονται διά ττερίόδον 6 ετών, είναι δε επανεκλέξιμα. Έν τούτοις^ ή^θητείά επτά έκ τών αναδεικνυόμενων μετά τήν πρώτην εκλογή ν μελών θά λήξη μετά τριετίαν. 2. Τά μέλη τών οποίων ή θητεία θά λήξη εις το τέλος της αρχικής περιόδου τών τριών ετών, θά ορισθούν διά κληρώσεως γενομένης ύττδ τοϋ Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου τής Ευρώπης, αμέσως μετά τήν διεξαγωγή ν της πρώτης εκλογής. 3ν Ύό μέλος τής "Επιτροπής, το όποιον εκλέγεται ; έίς. άναπλήρωσιν μέλους Τοϋ όπόίου ή θητεία δεν έληξε, συμπληρώνει τήν πέρίοδον τής θητείας τοΰ προκατόχου του.. 4. Τά μέλη τής "Επιτροπής παραμένουν έν υπηρεσία μέχρι της αντικαταστάσεως των. Μετά τήν άντικατάστασίν των, εξακολουθούν νά χειρίζώνται τάς υποθέσεις, τών οποίων είχον ήδη έπιληφθή. "Αρθρον 23. Τά μέλη τής "Επιτροπής λαμβάνουν μέρος εις τάς συνεδριάσεις τής "Επιτροπής Οπό τήν ατομική ν των Ιδιότητα. "Αρθρον 24. "Εκαστον συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά ψέρη ενώπιον τής "Επιτροπής διά τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης οιανδήποτε παράβασιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, διά τήν οποίαν ήθελε θεώρηση ύπεΰθυνον έτερον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος. "Αρθρον 25. Ι. Ή "Επντ,ροπή δύναται επίσης να έπιληφθή αιτήσεων υποβαλλομένων εϊς τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης ύπό παντός φυσικού προσώπου, μή κυβερνητικής οργανώσεως ή ομάδος ατόμων, οί όποιοι διατείνονται δτι εΐναι θύματα παραβιάσεως παρ* ενός τών υψηλών συμβαλλομένων μερών τών έν τή παρούση Συμβάσει αναγνωριζομένων δικαιωμάτων, εις τήν περίπτωσιν καθ" ην το ένοχοποιουμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος ήθελε δηλώσει δτι αναγνωρίζω ι την αρμοδιότητα τής "Επιτροπής έπί τοϋ θέματος. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρι j. υπογράφοντα τοιαύτην δήλωσιν, αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως κατ" ούδένα τρόπον ιταρακωλύσωσι τήν πραγμα'τικήν άσκησιν τοΰ δικαιώματος τούτου. 2. Αϊ δηλώσεις αύται δύνανται νά γίνουν δι* ώριομένην χρονικήν πέρίοδον. 3. Αύται επιδίδονται εις τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης. δστις διαβιβάζει αντίγραφα τούτων εις τά ένερα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη και εξασφαλίζει τήν δημοσίευσίν των. 4. *Μ "Επιτροπή δέν θέλει ασκήσει τήν χορηγούμενη ν άΰτή. διά τοϋ παρόντα* άρθρου,, αρμοδιότητα ή δταν ξ τουλάχιστον υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θά χωσι συμβληθή διά ϊής δηλώσεως περί ής αί προηγούμενοι παράγραφοι. "Άρθρον 26. Ή 'Επιτροπή δέν δύναται νά έπιληφθή τής υποθέσεως ειμή κατόπιν εξαντλήσεως τών εσωτερικών ενδίκων μέσων, συμφώνως προς τους γενικώς παραδεδεγμένους κανόνας διεθνούς δικαίου καΐ εντός προθεσμίας εξ μηνών από τής ημερομηνίας καθ" ήν εξεδόθη η εσωτερική τελεσίδικος άπόφασις. "Αρθρον 27. L Ή "Επιτροπή δέν θά έπιληφθή ουδεμιάς άιτήσέως υποβληθείσης σονωδά τφ &ρθρφ 25, έάν,: (α) είναι ανώνυμος (β) είναι ουσιαστικώς όμοία προς αττησιν ττροηγουμένως έξέΐασθεϊσαν ύπό τής "Επιτροπής η ήδη ύποβληθεΐσαν εϊς ετέραν διαδικασίαν 5ιε6νοΰς έρεύνής ή τακτοποιήσεως κάΐ.έάν δέν περιέχη νέα γεγονότα.

8 2. Ή "Επιτροπή θά θεώρηση ι^ς άπαράδεκτον ττάσαν αΐτησιν ύποβληθεΐσαν κατά το άρθρον 25, έάν θεωρήσή οτι ή αϊτησις είναι ^^αμβίβα^ρ^^ρό^^ς^α^^^ της παρούσης Συμβάσεως, ξκξή'λω,ς αβάσιμος ή παράνο.μος.' " ' 3. Ή "Επιτροπή θά άπορρίψη ττάσαν αΐτησιν τήν οποίαν θεωρεί απαράδεκτο ν κατ* έφαρμογήν του άρθρου 26. Άρθρον 28. Έν ή περιπτώσει ή "Επιτροπή άποδεχθή τήν αΐτησιν : fa) θά προβή, επί τω σκοπώ εξακριβώσεις των γεγονότων εις κατ' άντιμωλίαν έξέταοιν της αιτήσεως μετά τών αντιπροσώπων των μερών καί, έν ανάγκη, είς 2ρευναν διά τήν αποτελεσματική ν διεξαγωγήν της οποίας τά ενδιαφερόμενα Κράτη θά παράσχωσιν άπάσας τάς αναγκαίας ευκολίας, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μετά της "Επιτροπής. f/i) θά τεθή εις τήν διάθεσιν τών ενδιαφερομένων επί τώ σκοπώ επιτεύξεως φιλικού διακανονισμού της υποθέσεως έττΐ τη βάσει τοο σεβασμού τών ανθρο.>πίνων δικαιωμάτων, ώς ταϋτα καθορίζονται έν τη παρούση Συμβάσει. Άρθρον 29. Ι. "Η "Επιτροπή νκπληροΐ τά προβλεπόμενα έν τω αρθρω 28 καθήκοντα μέσω ύπο έπιτροπής απαρτιζόμενης έξ επτά μελών της "Επιτροπής. 2. "Εκαστος τών ενδιαφερομένων δύναται νά ύποδείξη ε'ν μέλος της εκλογής του δπως άποτελέση μέρος της ύπο έπιτροπής. 3. Τά άλλα μέλη υποδεικνύονται διά κληρώσεως, συμφώνως προς τάς διατάξεις τού εσωτερικού κανονισμού τής "Επιτροπής. Άρθρον 30. "Εάν κατορθώση νά επιτυχή φιλικόν διακανονισμόν, συμφώνως προς τό άρθρον 28 ή ύπο έπιτροπή συντάσσει έκθεσιν, ή δποία διαβιβάζεται προς δημοσίευσιν είς τά ενδιαφερόμενα Κράτη, τήν "ΕπιτροΠήν "Υπουργών και τον Γενικόν Γραμματέα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ή εκθεσις περιορίζεται είς βραχεΐαν περιγραφήν τών γεγονότων καί τής έπιτευχθείσης λύσεως. Άρθρον 3!. Ι. Έάν δεν έπιτευχθή τοιαύτη λύσις, ή "Επιτροπή συντάσσει έκθεσιν, έν τη οποία διαπιστοϊ τά γεγονότα και διατυπώνει τήν γνώμην της επί τοΰ έάν τά διαπιστωθέντα γεγονότα αποκαλύπτουν παραβίασίν έκ μέρους τοΰ ενδιαφερομένου Κράτους τών υποχρεώσεων του κατά τάς διατάζεις τής Συμβάσεως. At γνώμαι δχων τών μελών τής "Επιτροπής έπ! τοΰ σημείου τούτου δύνανται νά διατυπωθωσι έν τη εκθέσει ταύτη. 2. "Η ^κθεσις^ διαβιβάζεται προς τήν Επιτροπήν 'Υπουργών, κοινοποιείται ωσαύτως είς τά ενδιαφερόμενα Κράτη, τά δποΐα δμως δέν θά χωσι δικαίωμα νά τήν δημοσιεύσωσι. 3. Κατά τήν διαβίβασιν τής εκθέσεως είς τήν "Επιτροπήν "Υπουργών, ή "Επιτροπή δύναται νά. διατύπωση τάς προτάσεις τάς όποιας θεωρεί καταλλήλους. "Αρθρον 32, Ι. "Εάν, εντός προθεσμίας.τριώνίμηνώ^^ τής 'Επιτροπής προς τήν "Επιτροπήν "Υπουργών, ή ΰπόθεσις δέν παραπεμφθή είς τό Δικαστήριον κατ" έφαρμογήν τοΰ άρθρου 48 τής παρούσης Συμβάσεως, ή Έπιΐτροπή "Υπουργών αποφασίζει, θιά πλεΐοψηφίάς4τών>δύο τρίτων τών δικαιουμένων νά συμμετέχώσι τής "Επιτροπής "Αντιπροσώπων, έπι τοΰ ζητήματος έάν ύπήρξεν ή δχι παραβίασις τής Συμβάσεως. 2./.Εν καταφατική περιπτώσει, ή "Επιτροπή "Υπουργών καθορίζει προθεσμίαν εντός ττ^ς,οποίας τδένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος οφείλει νά λάβη 1%; μέτ ραν;τά ίότ^οί^ 'Υπρυργών;.

9 w 3.. 'Εάν το ένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δεν λάβη ικανοποιητικά μέτρα εντός της ταχθείσης προθεσμίας ή "Επιτροπή "Υπουργών δίδει εις την άρχικήν άπόφασίν της, διά της προβλεπομένης εν τη άνω παραγράφω (Ι) πλειοψηφίας, την ένδεικνυομένην συνέχειαν και προβαίνει είς δημοσίευσιν τής εκθέσεως. 4. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά θεωρώσιν ώς ύποχρεωτικήν δι* αυτά πάσαν άπόφασίν τήν οποίαν ή "Επιτροπή τών "Υπουργών θά ελάμβανε κατ' εφαρμογή ν τών προηγουμένων παραγράφων. "Αρθρον 33. Ή 'Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων τών θυρών. "Αρθρον 34. Αί αποφάσεις τής "Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων καί ψηφιζόντων μελών, αί αποφάσεις τής ύπο έπιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών μελών της. '" "Αρθρον 35. Ή "Επιτροπή συνέρχεται δταν αί περιστάσεις απαιτούν τούτο. τοΰ ΓενικοΟ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. "Αρθρον 36. Ή "Επιτροπή θά καταρτίση τόν έσωτερικόν κανονισμό ν της. "Αρθρον 37. Συγκαλείται ύπό Ή Γραμματεία τής "Επιτροπής θά παρασχεθή υπό τοΰ ΓενικοΟ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. ΜΕΡΟΣ IV. "Αρθρον 38. Τό Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαρτίζεται ύπό άριθμοο δικαστών ίσου προς εκείνον τών Μελών τοΰ Συμβουλίου Τής Ευρώπης. Δεν επιτρέπεται νά συμπεριλάβη πλέον τοο ενός υπηκόου τοϋ αύτοϋ Κράτους. "Αρθρον 39. Ι. Τά Μέλη του Δικαστηρίου ικλέγονται ύπό τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως, κατά πλειοψηφίαν τών ψηφιζόντων, έκ πίνακος υποψηφίων υποβαλλομένου ύπό τών Μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. καστον τών οποίων θά υπόδειξη τ ρείς υποψηφίους, έξ ών τουλάχιστον οί δύο θά είναι τής εθνικότητος του. 2. "Εν ώ μέτρω εϊνάι εφαρμοστή, ή αύτη διαδικασία ακολουθείται διά τήν οχ» 11 πλήρωσιν τοϋ Δικαστηρίου είς περίπτωσιν εισδοχής νέων Μελών είς τό Συμβούλιο* τής Ευρώπης καί διά τήν συμπλήρωσιν χηρευσασών εδρών. 3. Οί υποψήφιοι δέον νά χαίρωσι τής υψηλοτέρας ηθικής εκτιμήσεως καί νά «<χτέχωσι τά απαιτούμενα προσόντα προς ασκήσιν υψηλών δικαστικών καθηκόντων ή νά ώσι νομοδιδάσκαλοι ανεγνωρισμένης αυθεντίας. "Αρθρον 40. Ι. Τά μέλη τοΰ Δικαστηρίου εκλέγονται διά περίοδον 9 ετών. Είναι επανεκλέξιμα. Πάντως, τά καθήκοντα τεσσάρων εκ τών διοριζομένων κατά τήν πρώτην έκλογήν μελών θά τερματισθώσι μετά τρία τη. τά καθήκοντα έτερων τεσσάρων μελών θά τερματισθώσι μετά ξ ετη. 2. Τά μέλη τών οποίων τά καθήκοντα θά τερματισθώσι μετάταςάρχικάς περιόδους τών^τριών.καιίδξ ετών, ορίζονται διά κληρώσεώς λαμβανούςπ^ς χώραν έπιμελεία τοό ΓενικοΟ Γραμματέως του Συμβουλίου τής Ευρώπης, αμέσως μετά τήν 'διεξαγωγή γ τής πρώτης εκλογής. 3. Τό μέλος του Δικαστηρίου δπερ εκλέγεται είς άντικϊίτάότασιν μέλου^ ουτίνος' ή ί.ντολή δεν έχει εκπνεύσει αποπερατώνει τήν περίοδον τής εντολής τοΰ προκατόχου του.

10 Τά μέλη του Δικαστηρίου παραμένουν έν υπηρεσία μέχβιςάντικαταστάσεώς των. Μετά τήν άντικατάστα,σίν των ταοτα θά συνεχίζωσι την οιεκττεραί4)<7ΐν τών είς χειρός των εκκρεμούσαν υποθέσεων. "Αρθρον 41. Τό Δικαοτήριον προβαίνει είς τήν έκλογήν του Προέδρου και "Αντιπροέδρου του δια διάρκειαν τριών ετών. Ούτοι θά είναι επανεκλέξιμοι. Αρθρον 42. Τα μέλη τοϋ Δικαστηρίου λαμβάνουν άποζημίωσιν δι* έκάστην ήμέραν απασχολήσεως, ή όποια θα όρισθή Οπό της 'Επιτροπής "Υπουργών. "Αρθρον 43. Διά τήν έξέτασιν εκάστης υποθέσεως ή οποία φέρεται ενώπιον του. τό Δικαστή ριον συγκροτείται έκ Τμήματος απαρτιζόμενου έξ επτά δικαστών. Θά συμμετέχωσιν αυτοδικαίως ό δικαστής της έθνικότητσς εκάστου ενδιαφερομένου Κράτους, ή. ελλείψει τοιούτου, πρόσωπον της t*<xoyf\q του, δπως παρακαθήοη ως δικαστής, τά ονόματα των υπολοίπων δικαστών κληρώνονται έπιμελείά τοϋ Προέδρου πρό τής ενάρξεως της εξετάσεως της υποθέσεως. "Αρθρον 44. Μόνον τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη καΐ ή "Επιτροπή θά 2χωσι τό δικαίωμα παρουσίας πρό τοϋ Δικαστηρίου. "Αρθρον 45. "Η άρμοδιότης τοΰ Δικαστηρίου επεκτείνεται έφ" όλων τών υποθέσεων, αϊ όποΐαι άφοροϋν εις τήν έρμηνείαν και έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως καΐ τάς οποίας τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη ή ή "Επιτροπή θά τω παραπέμπωσι συμφώνως ττρός τάς διατάξεις τού "Αρθρου 48. "Αρθρον 46. Ι. "Εκαστον τών υψηλών συμβαλλομένων μερών δύναται είς οιανδήποτε στιγμήν, νά δηλώση δτι αναγνωρίζει ώς ύποχρεωτικήν αυτοδικαίως και άνευ ειδικής συμφωνίας τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Δικαστηρίου επί πασών τών άφορωσών τήν έρμηνείαν και έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως υποθέσεων. 2. Αί ανωτέρω αναφερόμενοι δηλώσεις δύνανται νά γίνωσιν άνευ δρων, ή υπό τον δρρν της αμοιβαιότητας έκ μέρρυς πολλών ή ώρισμένων έκ τών έτερων συμβαλλομένων μερών, ή δι" ώρισμένον χρονικό ν διάστημα. 3. Ai δηλώσεις αύται κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής "Επιτροπής, ό όποιος θά δίαβιβάζη άντίγραφον αυτών εις τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη. "Άρθρον 47. Τό Δικαστήριον δέν δύναται νά έπιληφθή υποθέσεως ειμή μετά τήν διαπίστωσιν Οπό τής "Επιτροπής τής αποτυχίας φιλικού διακανονισμού καΐ'ίντός τής προβλεπρ^ μένης υπό τοΰ άρθρου 32 τριμήνου προθεσμίας. "Αρθρον 4.8. 'Υπό τόν δρρν δτι τό ένδιαφερόμενον ύψηλό,ν.συμβαλλόμενον μέρος, έάν είναι ν μόνον, ή τά ενδιαφερόμενα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη, εάν είναι ττλειότέρα τοϋ ενός. υπόκεινται είς τήν ύποχρεωτικήν δικαιοδοσίαν τοϋ Δικαστηρίου ή ελλείψει τούτου, μέ τήν συγκατάθεσιν καΐ συναίνεσιν τοΰ ενδιαφερομένου υψηλού συμβαλλομένου μέρους, έάν είναι 2ν, ή τών ενδιαφερομένων υψηλών συμβαλλομένων μερών έάν είναι πλειότερα τοϋ ενός, τό Δικαστήριον δύναται νά έπιληφθή υποθέσεως "παραττεμφθείσης αύτω ύττό : («) τής Επιτροπής (/?). τοο υψηλού συμβαλλομένου μέρους τοΰ οποίου τό θύμα είναι υπήκοος

11 m (γ) τοΰ ύψηλοΰ συμβαλλομένου μέρους το οποίον Εφερε τήν ύπόθεσιν ενώπιον της 'Επιτροπής (0) τοΰ ύψηλοΰ..συμβαλλομένου μέρους κατά τοΰ οποίου^ διετ/υ*τ(ύ$η ή κατηγορία. "Αρθρον 49. "Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως της αρμοδιότητος τού Δικαστηρίου, τό Δικαστήριον αποφασίζει. "Αρθρον 50. 'Εάν ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου κρίνη ότι άπόφασις ληφθείσα ή μέτρον διαταχθέν υπό δικαστικής ή πάσης άλλης Αρχής συμβαλλομένου μέρους αντίκειται έν δλω ή έν μέρει προς τας απορρέουσας εκ της παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεις, καΐ έάν τό εσωτερικόν δίκαιον τοΰ έν λόγω μέρους δέν επιτρέπει εΐμή τήν ατελή έπανόρθωσιν τών συνεπειών τής αποφάσεως ταύτης ή τοο μέτρου τούτου, ή άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου χορηγεί, έν ανάγκη, εις τό άδικηθέν μέρος δικαίαν ϊκανοποίησιν. "Αρθρον 51. Ι. Ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου είναι ήτιολογημένη. 2. "Εάν ή άρτόφασις δέν έκφράζη εν όλω ή έν μέρει τήν όμόφωνον γνώμην τών δικαστών, έκαστος δικαστής θά εχη τό δικαίωμα νά έκφέρη έν αύτη τήν άτομικήν του γνώμην. Αρθρον 52. Ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου εΐναι τελεσίδικος. "Αρθρον 53. Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά συμμορφωθώσι προς τάς αποφάσεις τοϋ Δικαστηρίου έπι τών διαφορών έν ταΐς όποίαις είναι διάδικοι. "Αρθρον 54. Ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου διαβιβάζεται προς τήν Έπιτροπήν Υπουργών, ή οποία επιβλέπει τήν έκτέλεσίν της. "Αρθρον 55: Τό Δικαοτήριον συντάσσει τον κανονισμόν και καθορίζει τήν δικονομίαν του. "Αρθρον 56. Ι. Ή πρώτη εκλογή τών μελών τοϋ Δικαστηρίου θάλάβη χώρανάφοΰ αί έν "Αρθρω 46 αναφερόμενοι δηλώσεις τών υψηλών συμβαλλομένων μερών συμπληρώσωσι τον αριθμόν τών οκτώ. 2. Τό Δικαστήριον δέν δύναται νά συνέλθη πρό της εκλογής ταύτης. ΜΕΡΟΣ V. "Αρθρον 57. Ή Κυβέρνησις παντός συμβαλλομένου μέρους θά ϊχη τήν ύποχρέωσιν δπως παράσχη κατόπιν αιτήσεως τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, τάς απαιτούμενος εξηγήσεις επί τοϋ τρόπου κατά τον όποιον τό εσωτερικόν αύτοο δίκαιον εξασφαλίζει τήν άποτελεσματικήν έφαρμογήν ογασδήποτε έκ τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. "Αρθρον 58. Τά Εξοδα τής 'Επιτροπής καΐ τοΰ Δικαστηρίου θά είναι είς βάρος τοο Συμβουλίου τής Ευρώπης.

12 364 "Αρθρον 59. Τά μέλη της "Επιτροπής και τοϋ Δικαστηρίου χαίρουν, κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των καθηκόντων των, των προνομιών καΐ ασυλιών τών προβλεπομένων έν "Αρθρω 40 τοο Καταστατικού τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης καΐ ταΐς συναφθήσαις, δυνάμει τοϋ άρθρου τούτου, Συμφωνίαις. "Αρθρον 60. Ουδεμία τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έρμηνευθή ώς περιορίζουσα η αναιρούσα τά δικαιώματα τοϋ άνθρωπου και θεμελιώδεις ελευθερίας, τά όποια τυχόν αναγνωρίζονται συμφώνως ττρός τόύς νόμους οίουδήποτε τών συμβαλλομένων μερών ή προς ττασαν αλλήν Σύμβασιν την οποίαν ταύτα χουν υπογράψει. "Αρθρον 61. Ουδεμία τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως επηρεάζει τήν χορηγηθεΐσαν τη "Επιτροπή Ύπο"ργών υπό τοϋ Καταστατικού τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης έξουσίαν. "Αρθρον 62. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αμοιβαίως παραιτούνται τοϋ δικαιώματος, εξαιρέσει προκειμένου περί ειδικής συμφωνίας, δπως έπικαλεσθώσι συνθήκας. συμβάσεις ή δηλώσεις μεταξύ αυτών υπάρχουσας, επί τω σκοπώ υποβολής, δυνάμει αίτήσεως. διαφοράς δημιουργηθείσης έκ τής ερμηνείας ή εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως, είς τρόπον διακανονισμού διάφορον τοϋ έν τη παρούση Συμβάσει προβλεπομένου. "Αρθρον 63. Ι. Πάν Κράτος δύναται κατά τήν στιγμήν τής επικυρώσεως ή άνά πάσαν ακολουθούσαν στιγμήν, νά δηλώση διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης είς τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, δτι ή παρούσα Σύμβασις θά εχη έφαρμογήν είς δλα τά εδάφη ή είς εν οιονδήποτε τών εδαφών ών έχει τήν διεθνή έκπρόσώπησιν. 2. Ή Σύμβάσις θά εχη έφαρμογήν ώς προς τό έδαφος ή τά εδάφη ατινα θά καθορίζωνται είς τήν κοινοποίησιν άπό τής τριακοστής ημέρας ήτις θά έπεται τής ημερομηνίας καθ' ην ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης θά εχη λάβει την κοινοποίησιν. 3. Είς τά ρηθέντα εδάφη αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως θά έφαρμόζωνται λαμβανομένων ύπ" Οψιν τών τοπικών αναγκών. 4. Πάν Κράτος προβάν εις δήλωσιν συμφώνως προς τήν πρώτη ν παραγραφον τοϋ άρθρου τούτου, δύναται, άνά πδσαν άκόλουθοοσαν στιγμήν, νά δηλώση έν σχέσει προς εν ή πλείονα τών αναφερομένων είς τήν δήλωσιν τάύτην εδαφών δτι δέχεται τήν αρμοδιότητα τής Επιτροπής νά επιλαμβάνεται τών αιτήσεων φυσικών προσώπων, μή κυβερνητικών οργανώσεων ή ομάδων ατόμων, συμφώνως προς τό "Αρθρον 25 τής παρούσης Συμβάσεως. "Αρθρον 64. Ι. Παν Κράτος δύναται, κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής παρούσης Συμβάσεως ή τής καταθέσεως τοϋ οργάνου επικυρώσεως αυτής, νά διατύπωση έπιφολαξιν ώς: ττρό^ ΐδικήν τίνα διάταξιν τή ς.χυμφα.αεω.ς, έφ* δσον νόμος τις Ισχύων κατά τήν στιγμήν έκείνην έττι TOG εδάφους του είναι άσύμφωνος ττρός τή^ ρηθε^αν, διάταξιν. Αί επιφυλάξεις γενικής φυάεως δέν επιτρέπονται κατά τάς διατάξεις τ60 ττάρόντόξ δρθρόϋ.,, 4 ν;2., Πασ,α έπιφΰλαξις διατυπουμένη συμφώνως προς τό παρόν ΰρθρον συνεπάγεται βϊραχβίαν Εκθεσίν τουσχετικοο νόμόϋ,.;*

13 m τ Αρθρον Ύψ.ηλόν τι συμβαλλόμενον μέρος δεν δικαιούται νά καταγγβίλφ την παροοσαν Σόμβασιν ειμή μετα την λήξι,ν πενταετίας άπά τής ενάρξεως τής Ισχύος τής Συ μ* βάσεως σχετικώς ττρός αυτό. καΐ κατόπιν προειδοποιησεως Κξ μηνών, διδομένης δια κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ό όποιος ειδοποιεί σχετικώς τά άλλα συμβαλλόμενα μέρη. 2. Ή καταγγελία αϋτη δέν δύναται νά χη ώς αποτέλεσμα νά άπαλλάξη τό ένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος των περιλαμβανομένων έν. τή παρούση Συμβάσει υποχρεώσεων άνα,φορικώς τχρός πασαν πράξιν δυναμένη ν νά άποτελέση παραβίασιν των υποχρεώσεων τούτων κα\ λαβοοσαν χώραν πρό τής ημερομηνίας κατά την οποίαν ή καταγγελία θά ετίθετο έν εφαρμογή. 3. "Υπό τήν αυτήν έπιφύλαξιν. πδν συμβαλλόμενον μέρος, τό όποιον θά ϊπαυε νά άποτελή μέλος τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, θά έπαυε νά άποτελή μέρος τής παρούσης Συμβάσεως. 4. Ή Σύμβασις δύναται νά καταγγελθή, συμφώνως προς τάς διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, ένσχέσει προς εδάφη είςτά όποια έδηλώθη δτι εφαρμόζεται κατά τό "Αρθρον 63. "Αρθρον 66. Ι. "Η παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή εις τήν ύπογραφήν των Κρατών μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, θά ύποβληθή δέ εις κύρωσιν. ΑΙ κυρώσεις θά κατατεθώσι είς τήν Γενικήν Γραμματείαν τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 2. "Η παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ϊσχύϊ μετά τήν κατάθεσιν δέκα οργάνων κυρώσεως. : 3. Σχετικώς προς πάν μέρος τό όποϊον ήθελε τήν κυρώση μεταγενεστέρως, ή Σύμβασις θά τεθή έν Ισχύϊ αμα τη καταθέσει του οργάνου επικυρώσεως. 4. "Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου Ευρώπης θά κοινοποίηση ττρός άπαντα τά Μέλη του Συμβουλίου Ευρώπης τήν έναρξιν τής Ισχύος τής Συμβάσεως, τά ονόματα των "Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ατινα θά τήν χωσγέπικυρώσει, ώς και τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως λαμβάνουσαν χώραν μεταγενεστέρως. Έγένετο έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950 είς τήν Γαλλική ν καΐ "Αγγλικήν, αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, καΐ είς ν μόνον άντίτυπον όπερ θέλει κατατεθή είς τά αρχεία τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα προς απαντάς τους Συμβαλλομένους. ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ. Αί Συμβαλλόμε,ναιΚυβερνήσεις. Μέλη τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης, Έχόμεναι ύπό τής αποφάσεως δπως λάβωσι τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν τής συλλογικής εγγυήσεως δικαιωμάτων και ελευθεριών πέραν τών ήδη αναφερομένων έΐς τό Κεφάλαιον Ι τής Συμβάσεως περί ττροασττίσεως τών Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου καΐ τών θεμελιωδών ελευθεριών ήτις υπεγράφη έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950 (κατωτέρω κατονομαζόμενης «ή Γυμβάσις*),

14 Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 366 "Αρθρον Ι. Πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιοϋτα* σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται νά στερηθή τής ιδιοκτησίας αύτοο ειμή διά λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους, ύπό τοϋ νόμου και τών γενικών άρχων του διεθνούς δικαίους δρόυς. Αϊ προαναφερόμενοι διατάξεις δέν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους δπως θέση έν ίσχύϊ Νόμους οος ήθελε κρίνει άναγκαΐον προς ρύθμισιν τής χρήσεως αγαθών συμφώνως προς τό δημόσιον συμφέρον η" προς έξασφάλισιν τής καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων. "Αρθρον 2. Ουδείς δύναται νά στερηθή του δικαιώματος δπως έκπαιδευθή. Πάν Κράτος έν τη ασκήσει τών αναλαμβανομένων ύπ' αύτοϋ καθηκόντων έπί τοϋ πεδίου τής μορφώσεως καΐ τήτ εκπαιδεύσεως θά σέβεται τό δικαίωμα τών γονέων δπως έξασφαλίζωσι τήν μόρφωσιν και έκπαίδευσιν ταύτήν συμφώνως ττρός τάς ιδίας αυτών θρησκευτικός καΐ φιλοσοφικός πεποιθήσεις. "Αρθρον 3. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσιν δπως διενεργώσι, κατά λογικά διαστήματα, ελευθέρας μυστικός έκλογάς, υπό συνθήκας επιτρέπουσας τήν έλευθέραν κφρασιν τής λαϊκής θελήσεως ως προς τήν έκλογήν τοϋ νόμοθετικοο σώματος. "Αρθρον 4. Πάν ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δύναται κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής ή τής επικυρώσεως τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου ή καθ* οιανδήποτε στιγμήν ακολούθως νά κοινοποίηση ε(ς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης δήλωσιν έμφαίνουσαν έν τίνι μέτρω αναλαμβάνει υποχρεώσεις ώς προς την έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου έπί ώρισμένων εδαφών καθοριζομένων είς τήν ρηθεΐσαν δήλωσιν και τών οποίων χει τοϋτο τήν διεθνή έκπροσώπησιν. "Εκαστον ύψηλόν συμβαλλόμενον κράτος δπερ ήθελε κοινοποιήσει δήλωσιν, δυνάμει τής προηγουμένης παραγράφου, δύναται, άπό καιροΰ εις καιρόν, νά κοινοποιή νέας δηλώσεις τροποποιουσας τό περιεχόμενον πάσης άλλης προηγουμένης δηλώσεως αύτοϋ ή θετούσης τέρμα είς τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου έπί εδάφους τινός. Πάσα δήλώσις γενομένη συμφώνως ττρός τό τταρόν άρθρον θά θεωρήται ώς γενομένη συμφώνως προς τήν παράγραφον Ι του "Αρθρου 63 τής Συμβάσεως. "Αρθρον 5. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι θεωρή τά "Αρθρα κάί 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου ώς άρθρα πρόσθετα είς τήν Συμβασιν καΐ απασαι αί διατάξεις τής Συμβάσεως θά έφαρμόζωνται αναλόγως. "Αρθρον 6. ^ Τό παρόν Πρωτόκολλόν είναι άνοικυόν είς τήν ύττογραφήν τών Μελών ΐοϋ Συμβουλίου Ευρώπης, ατινα ίχουσι υπογράψει τλν Συμβασιν τοοτο θέλει κυρώθή όμοϋ μβτά τής Συμβάσεως ή μετά τήν κυρωσιν αυτής καΐ θέλει ίσχύσει μετά ΐήν» %^0cc^j54kali^avu>y επικυρώσεως. Τό Πρωτόκολλρν θέλει ισχύσει ριά.πάντα, Συμβαλλόμενον Οστις ήθελε επικυρώσει τόΰτο μεταγενεστέροίζ, άττο τ%$ ήμεβό 1 Ιωνίας ιφ fugm^cse^ $$ a*j$e>0 EQJ? ^%#.vou έπικνρώ.σε^.

15 367 Τά όργανα επικυρώσεως θέλουσι κατατίθεσθαιτταρά τώ Γενικφ Γραμματεΐ τοο Συμβουλίου Εδρώτ^φν&^ις θά κοινοττοιτ};. ττρ^ς anawa ^ MiAif ^ij^60q^m- :^^r έττικυρρΰντών αότό. 'Εγέν«5τ.έ)ν Παρισίοι^, Τ^ν 20ή ν» Μαρτίου Ι?52, βις.τήν( ^ολχικ^^κοι 'Α^λ^νν: αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ϊσου αυθεντικών, είς ν μόνον άντίτυττον κατάτιθέμενον είς τά αρχεία τοΰ Συμβουλίου Εύρώττης. "Ο Γενικός Γραμματεύς θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτών είς έκάστην τών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων. % * * Έτυττώθη έν τφ Τυπογρ<χφ«(ς> Τ^ς Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν ΛνυκασΙα.

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ως και το Πρόσθετον εις αυτήν Πρωτόκολλον

του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ως και το Πρόσθετον εις αυτήν Πρωτόκολλον Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθερικών, όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτοκόλλα Νο. 11 και Ν. 14 Υπογράφηκε στη Ρώμη την 4η Νοεμβρίου 1950 1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. 14 Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 776 τής 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Q περί Διεθνούς Συνθήκης περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝ ΡΕΑΣ Α.Μ.: 1340200200086 ΤΗΛ.: 6945518894 «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Καθηγητής : Κος ηµητρόπουλος Ανδρέας Γ. Σεπτέµβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π.

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π. 33ο Ώς ό Κυρωτικός τής περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Συμβάσεως τοΰ 1963, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοο οποίου ακόλουθε^ εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα ίής Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

AF/Constitution/L/el 1

AF/Constitution/L/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/Constitution/L/el Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ που συγκλήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 30 Σεπτεµβρίου 2003 για να θεσπίσουν µε κοινή συµφωνία τη Συνθήκη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) Αρθρο :0 Ν.Δ. 4218 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής συμβάσεως "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 1945 * Κεφάλαιο 1 : Οργάνωση του Δικαστηρίου

Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 1945 * Κεφάλαιο 1 : Οργάνωση του Δικαστηρίου Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 1945 * Άρθρο 1. - Το Διεθνές Δικαστήριο, που ιδρύθηκε με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ως το κύριο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, θα συγκροτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.)

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. (Αρθρον 5.) ^ ΤΡΙΤΟΣ 241 ΠΙΝΑΞ. ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.) Περιστάσεις καθ' ας καταβάλλονται τέλη Ποσόν Αίτησις διά την παροχήν Παροχή Πιστοποιητικού Ιθαγενείας Ιθαγενείας μίλς. 0.500 2.000 Αμα τη έκδόσει πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 12.6.1935 Έτος: 1935 ΦΕΚ: Α 287 19350626 Τέθηκε σε ι- σχύ: Ημ.Υπογραφής: 12.06.1935 Περί συστάσεως (Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 835 Ν. 47 /79 *Αρ. 1523, 1.6.79

E.E., Παρ. I, 835 Ν. 47 /79 *Αρ. 1523, 1.6.79 E.E., Παρ. I, 835 Ν. 47 /79 *Αρ. 1523, 1.6.79 Ο περί Ειδικής Έκτκηδεύσεως Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. Επωνυμία και Έδρα Το Ταμείο φέρει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και εν τοις μετέπειτα θα αναφέρεται ως το «Ταμείον».

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα