Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012."

Transcript

1 ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ Μαπούζι Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ Τπνβιάζεθαλ 132 ελζηϊζεηο ηα αποηελέζμαηα ηυν οποίυν είναι ηα εξήρ: 1.ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΒΑΣΖ ηνπ Αλησλένπ ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: πξνζθόκηζε κόλν κεηαθξϊζεηο ησλ μελόγισζζσλ ηέηισλ θαη όρη ηνπο πξσηόηππνπο ά επηθπξσκϋλα αληέγξαθϊ ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 2. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: πξνζθόκηζε κόλν κεηϊθξαζε ηνπ μελόγισζζνπ ηέηινπ θαη όρη ηνλ πξσηόηππν ά επηθπξσκϋλν αληέγξαθό ηνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 3. ΘΔΟΓΟΖ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ζηελ Τπεύζπλε Γάισζε δελ βεβαηώλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από αξκόδηα αξρά (π.ρ ΚΔΠ) ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 4. ΓΗΑΣΕΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ζηελ Τπεύζπλε Γάισζε δελ βεβαηώλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από αξκόδηα αξρά (π.ρ ΚΔΠ) ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 5. ΜΔΓΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ν μελόγισζζνο Γεξκαληθόο ηέηινο δελ εέλαη επηθπξσκϋλνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ θαη επηπιϋνλ δελ αμηνινγεέηαη ζύκθσλα κε απηόλ. 6. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ ΒΗΚΣΧΡΗΑ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔ 10 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ζηελ Τπεύζπλε Γάισζε δελ βεβαηώλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από αξκόδηα αξρά (π.ρ ΚΔΠ) ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 2 παξ.2). ΤπΪξρεη ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ζε Ϊιιε Τπεύζπλε Γάισζε πεξέ αθξέβεηαο θσηναληηγξϊθνπ. 7. ΠΑΣΧΝΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ζηελ Τπεύζπλε Γάισζε δελ βεβαηώλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από αξκόδηα αξρά (π.ρ ΚΔΠ) ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ

2 8. ΓΑΛΑΚΣΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ηνπ Ζιέα ΠΔ 09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ζηελ Τπεύζπλε Γάισζε δελ βεβαηώλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από αξκόδηα αξρά (π.ρ ΚΔΠ) ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 9. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΚΡΗΒΟΤΛΑ ηνπ Παλαγηώηε ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: νη μελόγισζζνη ηέηινη ζπνπδώλ δελ εέλαη επηθπξσκϋλνη ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ ΚΑΤ. 10. ΠΑΡΑΥΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ δεκηή, δηόηη: θαηϋζεζε εκπξόζεζκα ηελ Τ.Γ ζεσξεκϋλε κε ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο. 11. ΓΗΧΣΖ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ 09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ δεκηή. 12. ΚΟΜΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ηνπ Γεξαζέκνπ ΠΔ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ζηνλ μελόγισζζν ηέηιν ζπνπδώλ αλαγξϊθεηαη ην όλνκα ΝΗΝΑ GERASIMOY KOSMATOY θαη όρη ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΔΡΑΗΜΟΤ ΚΟΜΑΣΟΤ. 13. ΜΑΤΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ζηελ Τπεύζπλε Γάισζε δελ βεβαηώλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από αξκόδηα αξρά (π.ρ ΚΔΠ) ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 14. ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔπαγγΫινπ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ Ϋρεη θαηαηεζεέ ε ηζνηηκέα θαη αληηζηνηρέα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ από ην ΓΟΑΣΑΠ. Με ππαξρνύζεο ηεο ηζνηηκέαο θαη αληηζηνηρέαο από ΓΟΑΣΑΠ δελ αλαγλσξέδεηαη θαη ε πηζηνπνέεζε ηεο γλώζεο (αλεμαξηάησο επηπϋδνπ) ηεο Αγγιηθάο Γιώζζαο. 15. ΛΗΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθϊ από ηνλ ΚΑΤ γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Γεξκαληθάο Γιώζζαο. 16. ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ Διεπζεξένπ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη ην επέπεδν ηνπ μελόγισζζνπ ηέηινπ ζπνπδώλ δελ πξνβιϋπεηαη από ηνλ ΚΑΤ. 17. ΚΟΜΝΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΠΔ 09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ν κεηαπηπρηαθόο ηέηινο ζπνπδώλ δελ Ϋρεη αλαγλώξηζε ΓΟΑΣΑΠ

3 18. ΑΚΚΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: νη μελόγισζζνη ηέηινη ζπνπδώλ δελ εέλαη επηθπξσκϋλνη ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ ΚΑΤ. 19. ΝΣΟΤΛΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ Υξάζηνπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ Μεηά από επανεξέηαζη ηυν δικαιολογηηικών ηος πποκύπηει όηι απνξξέπηεηαη η ένζηαζή ηος, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε πξσηόηππν ά επηθπξσκϋλν αληέγξαθν ηνπ μελόγισζζνπ πηζηνπνηεηηθνύ (Ϊξζξν 3 παξ.6 ηνπ ΚΑΤ). 20. ΕΟΤΜΠΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ Ϋρεη πξνζθνκέζεη ηζνηηκέα ηνπ Πηπρένπ από ην ΓΟΑΣΑΠ όπσο πξνβιϋπεηαη από ηνλ ΚΑΤ. 21. ΠΑΣΑΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Υξάζηνπ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: Ϋρεη πξνζθνκέζεη κόλν ηελ κεηϊθξαζε θαη όρη ηνλ ηέηιν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο μϋλεο γιώζζαο όπσο πξνβιϋπεηαη από ηνλ ΚΑΤ. 22. ΑΡΓΤΡΟΤΓΖ ΘΔΚΛΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: Ϋρεη πξνζθνκέζεη ηέηιν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο μϋλεο γιώζζαο από θνξϋα πνπ δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζηνπο απνδεθηνύο από ηνλ ΚΑΤ. 23. ΚΑΝΝΔΛΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ Μηραάι ΠΔ 10 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε θσηναληέγξαθν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Αγγιηθάο Γιώζζαο επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ ΚΑΤ. 24. ΜΠΑΚΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ- ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε θσηναληέγξαθν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Αγγιηθάο Γιώζζαο επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ ΚΑΤ. 25. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ένζηαζή ηος, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε θσηναληέγξαθν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Αγγιηθάο Γιώζζαο επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ ΚΑΤ. 26. ΚΑΡΑΓΖΜΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ Αλαζηαζένπ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: θϊζε μϋλε γιώζζα βαζκνινγεέηαη κηα θνξϊ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 27. ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Δκκαλνπάι ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην δέπισκα ηνπ ΔΜΠ δελ απνηειεέ κεηαπηπρηαθό ηέηιν ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ

4 28. ΚΑΚΟΗΜΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ Απόζηνινπ ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε βεβαέσζε γλώζεο μϋλεο γιώζζαο Θεκαηηθώλ ΑληηθεηκΫλσλ Πιεξνθνξηθάο πνπ Ϋρεη εθδνζεέ από ηελ Δζληθά ρνιά Γεκόζηαο Γηνέθεζεο δελ γέλεηαη δεθηά δηόηη δελ αλάθεη ε ρνιά απηά ζηνπο θνξεέο πνπ γέλνληαη δεθηνέ από ηνλ ΚΑΤ. 29. ΚΑΡΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔ 10 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (ζει. 10, παξ.7). 30. ΣΑΜΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 10 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δεν πποζκόμιζε ηον ξενόγλυζζο ηίηλο παπά μόνο ηην μεηάθπαζή ηος. Η μεηάθπαζη δεν είναι αποδεκηή από ηον ΚΑΤ. 31. ΚΑΦΑΛΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ Παύινπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην πηπρέν ηεο εέλαη εθηόο εηδηθόηεηα ΚΑΤ. 32. ΣΡΔΒΛΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: Ϋρεη πξνζθνκέζεη βεβαέσζε επηηπρέαο κε «MARGINAL PASS» θαη όρη μελόγισζζν ηέηιν ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 33. ΠΤΡΗΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ηϋξγηνπ ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο ζπνπδώλ ηνπ δελ εέλαη επηθπξσκϋλνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Άξζξν 4). 34. ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ ΒΗΚΣΧΡΗΑ ηνπ Υξάζηνπ ΠΔ ΜΔΣΑΛΛΔΗΟΛΟΓΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε εηδηθόηεηϊ ηεο «Πηπρηνύρνο Μεραληθόο Σερλνινγηώλ Αληηξξύπαλζεο Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο Σ.Δ.» δελ γέλεηαη δεθηά από ηνλ ΚΑΤ. 35. ΜΑΡΓΗΟΛΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ Αγεζέιανπ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ε βεβαέσζε ηζνδπλακέαο ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ ΔΜΠ κε πηπρέν MASTER δελ εέλαη ηέηινο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 36. ΚΧΝΣΑΝΣΟΤΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο ζπνπδώλ πνπ πξνζθόκηζε δελ εέλαη επηθπξσκϋλνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 37. ΣΑΓΚΛΖ ΕΧΖ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: πξνζθόκηζε βεβαέσζε PALSO ε νπνέα δελ γέλεηαη δεθηά από ηνλ ΚΑΤ

5 38. ΣΟΓΓΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο ζπνπδώλ πνπ πξνζθόκηζε δελ εέλαη επηθπξσκϋλνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 39. ΣΗΥΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ Μηραάι ΠΔ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: πξνζθόκηζε αλππόγξαθε θϊξηα εγγξαθάο αληέ ECDL πνπ δελ γέλεηαη δεθηά ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 40. ΠΖΓΗΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ Αηκέιηνπ ΠΔ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Ή ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε πξσηόηππν ηέηιν ά επηθπξσκϋλν θσηναληέγξαθν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο γισζζνκϊζεηαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. Πξνζθόκηζε κόλν ηελ κεηϊθξαζε πνπ δελ απαηηεέην από ηνλ ΚΑΤ. 41. ΜΠΟΡΣΔΝΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην θσηναληέγξαθν ηνπ ηέηινπ γισζζνκϊζεηαο δελ εέλαη επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 42. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο ζπνπδώλ γηα ηελ αγγιηθά γιώζζα ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζηνπο ηέηινπο γισζζνκϊζεηαο πνπ γέλνληαη απνδεθηνέ από ηνλ ΚΑΤ θαη εέλαη επηθπξσκϋλνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. ΚαηΪ ζπλϋπεηα ιακβϊλεη 4 κόξηα, όκσο ν μελόγισζζνο ηέηινο γηα ηελ γεξκαληθά γιώζζα «ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSRACHE» δελ εέλαη αλϊκεζα ζε απηνύο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ γλώζε μϋλεο γιώζζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 3 παξ. 6). 43. ΜΠΟΔΜΖ ΟΦΗΑ-ΝΑΣΑΛΗΑ ηνπ ΑξκΪλδνπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην θσηναληέγξαθν ηνπ μελόγισζζνπ ηέηινπ δελ εέλαη επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 44. ΜΠΟΤΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ ΠΔ ΜΔΣΑΛΛΔΗΟΛΟΓΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: εηδηθόηεηα ηνπ εέλαη εθηόο ΚΑΤ. 45. ΣΟΠΑΛΗΓΖ ΑΤΓΔΡΗΝΟ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ένζηαζή ηος, δηόηη: ην θσηναληέγξαθν ηνπ μελόγισζζνπ ηέηινπ ηνπ, δελ εέλαη επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 46. ΜΖΛΗΑΣΖ ΑΝΝΑ ηνπ Απόζηνινπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ δεθηά, δηόηη: πξνζθόκηζε ζρεηηθό ΦΔΚ πνπ βεβαηώλεη ηελ κεηνλνκαζέα. 47. ΑΛΑΜΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ Γηνλύζηνπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΜεηΪ από επαλεμϋηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνθύπηεη όηη ε Ϋλζηαζά ηεο γέλεηαη δεθηά

6 48. ΚΑΛΤΒΑ ΕΧΗΣΑ ηνπ Υξάζηνπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ δεθηά δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο ηεο εέλαη ηνπ «Pearson Test of English General» πνπ Ϋρεη αληηθαηαζηάζεη ηνλ ηέηιν «LONDON TESTS OF ENGLISH». 49. ΡΟΤΝΣΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ δεθηά δηόηη: εέλαη «Πηπρηνύρνο Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Γηνέθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξάζεσλ» αιιϊ ην ηκάκα ην νπνέν απνθνέηεζε εέλαη κεηνλνκαζέα ηνπ Σκάκαηνο Γηνέθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 21 ( ) πξνζθόκηζε κε ηελ Ϋλζηαζά ηεο. Σν ηκάκα απηό ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζηελ εηδηθόηεηα ΠΔ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ δεθηά δηόηη: ηα πηζηνπνηεηηθϊ «LONDON TESTS OF ENGLISH» ηνπ EDEXCEL πνπ γέλνληαη δεθηϊ από ηνλ ΚΑΤ, θϋξνπλ ζην εμάο ηελ νλνκαζέα «Pearson Test of English General». 51. ΑΡΔΝΗΑΓΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ δεθηά δηόηη: θαηαηϊζζεηαη ζηνλ πέλαθα ΠΔ18.37 «Πηπρηνύρνη Γεκόζηαο Τγηεηλάο ΣΔΗ». 52. ΠΟΛΗΣΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ Υξάζηνπ ΠΔ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ δεθηά θαη ιακβϊλεη: Βαζηθόο Σέηινο 10,55 Αγγιηθά Γιώζζα 4 ECDL 5 ύλνιν 19, ΒΔΚΡΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΔπΪγγεινπ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ Ϋρεη πξνζθνκέζεη απόδεημε ηξαπεδηθάο θαηϊζεζεο νύηε γηα ηε δηαδηθαζέα ησλ ελζηϊζεσλ νύηε γηα ηελ αξρηθά ηεο αμηνιόγεζε. 54. ΠΡΑΒΗΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε αλαγλώξηζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηνπ δηπιώκαηνο από ην ΓΟΑΣΑΠ. Ζ γλώζε ηεο αγγιηθάο γιώζζαο δελ πηζηνπνηεέηαη δηόηη δελ πξνζθόκηζε μελόγισζζν ηέηιν θαη νη ζπνπδϋο ηνπ ζηε Βνπιγαξέα δελ Ϋρνπλ αλαγλώξηζε ΓΟΑΣΑΠ. 55. ΡΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε κε ηελ αέηεζε ηνπ ηνπο πξσηόηππνπο μελόγισζζνπο ηέηινπο κε επηθπξσκϋλα αληέγξαθα ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 56. ΞΔΤΓΔΝΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ηνπ Βαζηιεένπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ δεθηά. Σα κόξηα ηεο δεύηεξεο μϋλεο γιώζζαο κεηαθϋξνληαη ζηα κόξηα ρεηξηζκνύ Ζ/Τ

7 57. ΒΔΝΔΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Αζαλαζένπ ΠΔ 20ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε επηθπξσκϋλν θσηναληέγξαθν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο μϋλεο γιώζζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 58. ΚΗΑΓΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Αλησλένπ ΠΔ17.13 ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο γηα ηελ γεξκαληθά γιώζζα πνπ πξνζθόκηζε δελ εέλαη απνδεθηόο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 59. ΝΣΔΡΚΟΤ ΥΡΤΖ ηνπ Βαζηιεένπ ΠΔ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ν βαζκόο πηπρένπ ηεο (6,4) δέλεη 9,6 κόξηα θαη όρη 10,6 όπσο ηζρπξέδεηαη. 60. ΓΤΠΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ Υαξέησλνο ΠΔ ΣΤΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε νινθιάξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηεο Ϋγηλε κεηϊ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ θαη ζπγθεθξηκϋλα αλαθεξύρζεθε πηπρηνύρνο ζηηο 04/10/ ΚΟΤΝΑΒΖ ΔΤΣΤΥΗΑ ηνπ Μηραάι ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ δεθηά δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο «EDEXELL LEVEL 5» ηνπ PEARSON εέλαη έδηνο κε ην «EDEXELL LEVEL 5 ηνπ LONDON». 62. ΜΠΡΑΒΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑλδξΫα ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ Ϋρεη θαηαηεζεέ πξσηόηππν ά αληέγξαθν πξσηόηππνπ πηζηνπνηεηηθνύ γλώζεο ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 63. ΑΡΜΟΤΣΗΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην πηζηνπνηεηηθό TOEIC ην νπνέν Ϋρεη θαηαηεζεέ εκπξόζεζκα εέλαη απιά θσηνηππέα ηνπ πξσηόηππνπ μελόγισζζνπ πηζηνπνηεηηθνύ κε επηθπξσκϋλε όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 64. ΗΝΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ Αξηζηόβνπινπ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην μελόγισζζν πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο δελ εέλαη επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. Σν επηθπξσκϋλν πηζηνπνηεηηθό πνπ θαηαζϋηεη κε ηελ Ϋλζηαζά ηεο απνξξέπηεηαη σο εθπξόζεζκν. 65. ΠΑΠΑΦΗΛΗΠΠΑΚΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε πνπ θαηαηϋζεθε εκπξόζεζκα δελ θϋξεη βεβαέσζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ. 66. ΣΑΣΑΡΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ Αξηζηεέδε ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε δάισζε πνπ θαηαηϋζεθε εκπξόζεζκα δελ θϋξεη βεβαέσζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ

8 67. ΒΑΛΑΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην «ZERTIFIKAT DEUTSCH» δελ αληηζηνηρεέ ζε επέπεδν γλώζεο ηεο Γεξκαληθάο γιώζζαο πνπ ν ΚΑΤ απαηηεέ. 68. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ18.33 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε δάισζε πνπ θαηαηϋζεθε εκπξόζεζκα δελ θϋξεη βεβαέσζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ. Λόγσ απνθιεηζκνύ ηεο ππνςάθηαο δελ εμεηϊδεηαη ε Ϋλζηαζά ηεο σο πξνο ην κϋξνο πνπ αθνξϊ ηελ πξνζκϋηξεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηεο ηέηινπ. 69. ΓΔΠΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ18.33 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ δηαζϋηεη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ νξέδεη ν ΚΑΤ, αιιϊ δηαζϋηεη Βεβαέσζε Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο Γεκνζένπ ΗΔΚ Ησαλλέλσλ, σο Δηδηθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθάο κε ΠνιπκΫζα, ην νπνέν παξϋρεη ην δηθαέσκα λα ζπκκεηϊζρεη ζηηο εμεηϊζεηο γηα ηελ απόθηεζε Γηπιώκαηνο, ηεο παξ. δ ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν.2009/ ΑΨΒΑΣΕΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε ηζηνζειέδα αλϊξηεζεο απνηειεζκϊησλ Ηζπαληθάο γιώζζαο δελ απνηειεέ πηζηνπνηεηηθό απνδεθηό από ην ΚΑΤ. ΔπηπιΫνλ ην επέπεδν γλώζεο μϋλεο γιώζζαο (NIVEL INTERMEDIO) δελ πξνθύπηεη από ην Ϋγγξαθν απηό. 71. ΓΖΜΟΣΗΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ ηνπ Υξάζηνπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην πηζηνπνηεηηθό Γεξκαληθάο γιώζζαο (ZERTIFICAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE) δελ απνηειεέ ηέηιν απνδεθηό από ηνλ ΚΑΤ. 72. ΑΒΒΗΛΧΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΚνζκΪ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ηα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ πξνζθόκηζε γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο δελ εέλαη επηθπξσκϋλα ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν ΥΔΛΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ Γεκάηξηνο ΠΔ 09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην δηθαηνινγεηηθό πνπ πξνζθόκηζε γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο δελ εέλαη απνδεθηό ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 74. ΛΤΜΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ Δκκαλνπάι ΠΔ 09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην πηζηνπνηεηηθό πνπ πξνζθόκηζε από ην Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ γηα ηελ πηζηνπνέεζε γλώζεο Ζ/Τ αλαθϋξεη κόλν 3 καζάκαηα θαη όρη 4 όπσο πξνβιϋπεηαη από ηνλ ΚΑΤ. 75. ΚΑΡΑΚΧΣΑ ΑΘΖΝΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηεο αηηνύζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ

9 76. ΣΗΧΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ εξαθεέκ ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ένζηαζή ηος, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ αηηνύληνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 77. ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ ΛΤΓΗΑ ηνπ Μειεηένπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηεο αηηνύζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 78. ΜΠΗΛΗΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ δεθηά, δηόηη: ηα κόξηα πνπ ιακβϊλεη από ην πηπρέν ηνπ εέλαη 10, ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ δεθηά σο πξνο ηελ Ϊξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο θαη ιακβϊλεη ζπλνιηθϊ 31,23 κόξηα. 80. ΜΑΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Δπακεηλώλδαο ΠΔ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ην θσηναληέγξαθν πνπ πξνζθόκηζε γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο δελ εέλαη επηθπξσκϋλν ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 81. ΥΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ ηνπ Ησζάθ ΠΔ 10 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ζην πηζηνπνηεηηθό πνπ πξνζθόκηζε σο Μεηαπηπρηαθό ηέηιν ζπνπδώλ αλαθϋξεηαη όηη εέλαη κεηαπηπρηαθά θνηηάηξηα θαη απνκϋλεη ε εμϋηαζε ζηελ κεηαπηπρηαθά ηεο εξγαζέα. 82. ΕΔΡΒΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΔπαγγΫινπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ δεθηά, δηόηη: ην πηπρέν ηνπ ηκάκαηνο Γαζνινγέαο θαη Γηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ απνηειεέ εηδηθόηεηα απνδεθηά από ηνλ ΚΑΤ. ΓεδνκΫλνπ όηη δελ ππϊξρεη βαζκόο πηπρένπ απηό αμηνινγεέηαη κε 5 θαη ιακβϊλεη 7,5 κόξηα. Δπέζεο ν αγγιηθόο μελόγισζζνο ηέηινο δελ αμηνινγεέηαη δηόηη δελ εέλαη ζεσξεκϋλνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 83. ΚΟΤΛΟΤΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: α) Ο ΓΟΑΣΑΠ αλθϋξεη όηη δελ κπνξεέ λα ρνξεγεζεέ βαζκνινγηθά αληηζηνηρέα ιόγσ Ϋιιεηςεο επαξθώλ ζηνηρεέσλ. β) Γελ πξνζθόκηζε ηέηιν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο Γαιιηθάο σο μϋλεο γιώζζαο. 84. ΠΟΗΜΔΝΗΓΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ηνπ ΣξηαληΪθπιινπ ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηεο αηηνύζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ

10 85. ΛΟΤΚΑ ΦΧΣΔΗΝΖ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε ηέηιν ζπνπδώλ από ηελ αλαιπηηθά βαζκνινγέα ηνπ νπνένπ λα πξνθύπηεη όηη Ϋρεη παξαθνινπζάζεη 4 ηνπιϊρηζηνλ καζάκαηα πιεξνθνξηθάο ά γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 86. ΠΑΛΖΑΜΠΔΛΟΤ ΑΒΒΟΤΛΑ ηνπ Οκάξνπ ΠΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηεο αηηνύζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 87. ΦΔΡΦΤΡΖ ΧΣΖΡΗΑ ηνπ Βαζηιεένπ ΠΔ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηεο αηηνύζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 88. ΑΓΓΔΛΖ ΝΣΕΟΤΝΖ ΒΗΚΣΧΡΗΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ μεπικώρ δεκηή και η αίηηζή ηηρ μεηαθέπεηαι ζηην ειδικόηηηα ΠΕ (πηςσίο Δημόζιαρ Τγιεινήρ ΣΕΙ). Ωρ ππορ ηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ, η ένζηαζή ηηρ απνξξέπηεηαη διόηι η βεβαίυζη πος πποζκόμιζε δεν είναι αποδεκηή από ηον ΚΑΤ. 89. ΣΗΓΑΡΗΓΖ ΜΑΡΗΑ ΗΟΛΑΝΓΖ ηνπ Πεξηθιά ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Μεηά από επανεξέηαζη ηυν δικαιολογηηικών ηηρ πποκύπηει όηι η ένζηαζή ηηρ απνξξέπηεηαη διόηι: α) Σο πιζηοποιηηικό για ηην Αγγλική γλώζζα είναι ανεπικύπυηο ζύμθυνα με ηον ΚΑΤ και β) ηο πιζηοποιηηικό για ηην Ιηαλική γλώζζα είναι ανεπικύπυηο ζύμθυνα με ηον ΚΑΤ και θέπει μια ζθπαγίδα δικηγόπος συπίρ να βεβαιώνεηαι όηι είναι γνήζιο θυηοανηίγπαθο. 90. ΣΑΝΣΕΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Δπζπκένπ ΠΔ ένζηαζή ηος, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεσξεκϋλν ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 91. ΚΑΣΡΟΣΑΝΖ ΝΑΤΗΚΑ ηνπ Δκκαλνπάι ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Μεηά από επανεξέηαζη ηυν δικαιολογηηικών ηηρ πποκύπηει όηι η ένζηαζή ηηρ απνξξέπηεηαη διόηι ηο πιζηοποιηηικό ηηρ Γεπμανικήρ γλώζζαρ πος πποζκόμιζε δεν είναι αποδεκηό από ηον ΚΑΤ. 92. ΣΤΜΠΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ Γεκεηξένπ ΠΔ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε δελ θϋξεη ζεσξεκϋλν ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. 93. ΦΧΚΟΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθό κε ηνλ αθξηβά βαζκό πηπρένπ, νπόηε σο βαζκόο πηπρένπ ζεσξάζεθε ην πϋληε (5).Ο βαζκόο πηπρένπ εζηϊιε εθπξόζεζκα

11 94. ΕΑΦΔΗΡΑΚΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΔΗ κεξηθώο δεθηά δηόηη: Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ πηζηνπνηεέηαη από ηα (3) ηξέα καζάκαηα πνπ θαέλνληαη ζηελ αλαιπηηθά βαζκνινγέα θαη ηελ Πξαθηηθά Άζθεζε ηνπ εξγαζηάξην Ζ/Τ νπόηε ιακβϊλεη 5 κόξηα. Αληέζεηα δελ πξνζθόκηζε μελόγισζζν ηέηιν γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο μϋλεο γιώζζαο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ νπόηε δελ ιακβϊλεη ηα ζρεηηθϊ κόξηα. 95. ΥΑΨΚΑΛΖ ΣΤΛΗΑΝΖ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ θαηϋζεζε ην μελόγισζζν πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο επηθπξσκϋλν όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ. ΚαηΫζεζε κεηϊθξαζε ηνπ μελόγισζζνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ δελ εέλαη απνδεθηά από ηνλ ΚΑΤ. 96. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ Θενδώξνπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ένζηαζή ηος, δηόηη: ην πηζηνπνηεηηθό πνπ πξνζθόκηζε γηα ηελ Αγγιηθά γιώζζα εέλαη αλεπηθύξσην ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4). 97. ΥΑΣΕΖΓΧΓΑ ΥΡΤΟΤΛΑ ηνπ Αζαλαζένπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε ηα απαηηνύκελα από ηνλ ΚΑΤ δηθαηνινγεηηθϊ γηα ηελ πηζηνπνέεζε γλώζεο γεξκαληθάο γιώζζαο. 98.ΜΑΨΛΖ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε πξσηόηππα ά επηθπξσκϋλα αληέγξαθα ησλ μελόγισζζσλ ηέηισλ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ, αιιϊ κόλν επηθπξσκϋλεο κεηαθξϊζεηο. 99.ΜΖΣΡΟΤΓΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ Διεπζεξένπ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ην πηπρέν ηεο Γεσπνληθάο ρνιάο δελ αμηνινγεέηαη σο δέπισκα κεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ά Μεηαπηπρηαθό Γέπισκα εηδέθεπζεο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ ΓΟΤΝΗΧΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ηπιηαλνύ ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο πνπ πξνζθόκηζε δελ αμηνινγεέηαη ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ ΕΔΓΚΗΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Κσλ/λνπ ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ δεθηά δηόηη: πξϊγκαηη θαηϋζεζε εκπξόζεζκα Τπεύζπλε Γάισζε κε ζεσξεκϋλν ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο θαη ιακβϊλεη ζύλνιν 36,91 κόξηα ΚΟΦΗΓΑ ΟΓΤΔΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηος, δηόηη: ν μελόγισζζνο ηέηινο γηα ηελ Αγγιηθά γιώζζα δελ εέλαη επηθπξσκϋλνο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ (Ϊξζξν 4)

12 103.ΚΑΝΑΣΟΤΛΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΔΗ δεθηά θαη ιακβϊλεη ηα κόξηα γηα ηελ Ηηαιηθά γιώζζα. ύλνιν κνξέσλ 34, ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ12.06 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ένζηαζή ηος, δηόηη: ε εηδηθόηεηα ηνπ πηπρένπ ηνπ δελ πεξηιακβϊλεηαη ζηηο απνδεθηϋο εηδηθόηεηεο από ηνλ ΚΑΤ (ΠΔ 12.06) θαη επέζεο δελ Ϋρεη ζεσξεκϋλν γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζηελ Τπεύζπλε Γάισζε ΡΑΕΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ένζηαζή ηος, δηόηη: ην βαζηθό πηπρέν θαη ν Μεηαπηπρηαθόο ηέηινο ζπνπδώλ Ϋρνπλ αλαγλσξηζζεέ από ΓΟΑΣΑΠ κε δέπισκα (βαζηθόο ηέηινο ζπνπδώλ) Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ΘΑΛΑΟΤΓΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ 10 ΚΟΗΝΟΝΗΧΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε κε ζεσξεκϋλν ην γλάζην ηεο Τπνγξαθάο εέλαη εθπξόζεζκε (Ζκεξνκελέα ΚαηΪζεζεο ACS, ) ΣΑΘΟΤΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Αζαλαζένπ ΠΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: δελ πξνζθόκηζε Τπεύζπλε Γάισζε κε ζεσξεκϋλν ην γλάζην ηεο Τπνγξαθάο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ ΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ δεθηά δηόηη: ην θσηναληέγξαθν ηνπ Αγγιηθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ Ϋρεη ζθξαγέδα από ηελ ΔιιελνακεξηθΪληθε Έλσζε, ηελ εθδνύζα αξρά, νπόηε ε επηθύξσζε από ηα ΚΔΠ εέλαη ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ ΝΣΗΝΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ Θεόδσξνπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΓΧΓΖ δεθηά δηόηη: εέλαη κεηνλνκαζέα πηπρένπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ δεθηά δηόηη: ν ηέηινο Ηηαιηθάο πνπ πξνζθόκηζε εέλαη Livello B2 CELI3, απνδεθηόο από ηνλ ΚΑΤ θαη ιακβϊλεη ζύλνιν 26,16 κόξηα ΚΡΑΑΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ Κσλ/λνπ ΠΔ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ μεπικώρ δεθηά θαη ιακβϊλεη: κόξηα από ην πηπρέν ηεο, 5 κόξηα από ηελ Αγγιηθά γιώζζα θαη 5 κόξηα από ην ECDL. ύλνιν 21,76 κόξηα. Ζ γλώζε Γεξκαληθάο γιώζζαο δελ κνξηνδνηεέηαη, δηόηη ν ηέηινο πνπ πξνζθόκηζε γηα ηελ γιώζζα απηά δελ εέλαη απνδεθηόο από ηνλ ΚΑΤ ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑιΫμαλδξνπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ δεθηά δηόηη: πξϊγκαηη ην πηζηνπνηεηηθό γηα ην Μεηαπηπρηαθό ηνπ θϋξεη ζθξαγέδα

13 κε ηελ Ϋλδεημε «Οινθιάξσζε ηηο ζπνπδϋο ηνπ» θαη ιακβϊλεη ζπλνιηθϊ 29,10 κόξηα ΡΟΤΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΛΔΧΝΗΓΑ ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ δεθηά θαη ιακβϊλεη: Βαζηθόο Σέηινο 11,34 Μεηαπηπρηαθό 10 Αγγιηθά Γιώζζα 6 Γαιιηθά Γιώζζα 4 ECDL 5 ύλνιν 36, ΒΟΤΛΓΑΡΑΚΖ ΑΠΟΣΟΛΟ - ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ Δκκαλνπάι ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟΓΑΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ κεξηθώο δεθηά θαη ιακβϊλεη: Βαζηθόο Σέηινο 10,43 Μεηαπηπρηαθό 10 Αγγιηθά Γιώζζα 5 ECDL 5 ύλνιν 30,43 Σν Πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ Γεξκαληθά γιώζζα πνπ πξνζθόκηζε, δελ εέλαη απνδεθηό από ηνλ ΚΑΤ ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Βαζηιεένπ ΠΔ 13 ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ δεθηά θαη ιακβϊλεη 38,42 κόξηα δηόηη: ην πηπρέν ηεο Γαιιηθάο γιώζζαο πξνζκεηξϊηε ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ ηνπ Αζαλαζένπ ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ δεθηά θαη ιακβϊλεη (5) πϋληε κόξηα γηα ηελ ΓΑΝΗΚΖ γιώζζα. ύλνιν κνξέσλ 36, ΛΟΤΦΖ ΔΡΗΑΛΝΣΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΛΪκπε ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ δεθηά θαη ιακβϊλεη (6) Ϋμη κόξηα γηα ηελ Αιβαληθά γιώζζα. ύλνιν κνξέσλ 36, ΡΑΣΖ ΧΚΡΑΣΖ ηνπ ΛΪκπξνπ ΠΔ ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ δεθηά θαη ιακβϊλεη γηα ην πηπρέν ηνπ 11,40 κόξηα. ύλνιν κνξέσλ 20, ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ηαύξνπ ΠΔ 20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΗ δεθηά θαη ιακβϊλεη ζύλνιν κνξέσλ 23, ΚΑΨΣΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ δεθηά θαη ιακβϊλεη γηα ην πηπρέν ηεο 11, 75 κόξηα. ύλνιν κνξέσλ 16,

14 121. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ Κσλ/λνπ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε ηεο, πνπ θαηϋζεζε εκπξόζεζκα, δελ θϋξεη ηε βεβαέσζε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ΥΑΣΕΖΣΔΦΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ππξέδσλνο ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε ηεο, πνπ θαηϋζεζε εκπξόζεζκα, δελ θϋξεη ηε βεβαέσζε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ. Ζ Τπεύζπλε Γάισζε ηεο κε ζεσξεκϋλν ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο πνπ θαηαηϋζεθε κε ηελ Ϋλζηαζά ηεο δελ ιακβϊλεηαη ππόςε σο εκπξόζεζκε ΣΕΗΔΡΣΕΗΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ Γεσξγένπ ΠΔΤΠ ΛΟΗΠΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε ηεο, πνπ θαηαηϋζεθε εκπξόζεζκα, δελ θϋξεη ηε βεβαέσζε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ (Ϊξζξν 3 παξ.2) ΚΟΤΒΑΡΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ηπιηαλνύ ΠΔΤΠ ΛΟΗΠΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ε Τπεύζπλε Γάισζε ηεο, πνπ θαηαηϋζεθε εκπξόζεζκα, δελ θϋξεη ηε βεβαέσζε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ (Ϊξζξν 3 παξ.2) ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔΤΠ ΛΟΗΠΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ένζηαζή ηηρ, δηόηη: ν ηέηινο ζπνπδώλ ζην ΔΚΠΑ γηα ηελ εμνκνέσζε ηεο κε ην πηπρέν Παηδαγσγηθνύ ηκάκαηνο Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο δελ αλαθϋξεη βαζκό όπσο νξέδεηαη από ηνλ ΚΑΤ ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Γξεγνξένπ ΠΔΤΠ ΛΟΗΠΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ένζηαζή ηος, δηόηη: νη ζπνπδϋο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζε αγγιόθσλν παλεπηζηάκην ηεο Ρνπκαλέαο θαη γηα ην ιόγν απηό ηνπ ρνξεγάζεθε Κξαηηθό πηπρέν γισζζνκϊζεηαο ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο (θαη όρη ηεο Ρνπκαληθάο), θαη ν ΚΑΤ δελ πξνβιϋπεη αλαγλώξηζε ηεο γλώζεο μϋλεο γιώζζαο ιόγσ παξακνλάο ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ ζηελ αιινδαπά ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔΤΠ ΛΟΗΠΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ δεθηά δηόηη: από ηνλ Ϋιεγρν πξνϋθπςε όηη ζπκπιεξώλεη δύν (2) Ϋηε δηδαθηηθάο πξνϋπεξεζέαο. πγθεθξηκϋλα Ϋλα (1) δηδαθηηθό Ϋηνο (498 δηδαθηηθϋο ώξεο) σο σξνκέζζηα εθπαηδεπηηθόο. Καηόπηλ ηνύηνπ ηζρύεη ε βαζκνινγέα ησλ αμηνινγεηώλ πνπ εέλαη 54,20 κόξηα ΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ηνπ ΗσΪλλε ΠΔΤΠ ΔΛΔΣΔ / ΑΠΑΗΣΔ ένζηαζή ηος, δηόηη: δελ θαηϋζεζε πξσηόηππν μελόγισζζν πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο ά αληέγξαθν ηνπ πξσηνηύπνπ, επηθπξσκϋλν όπσο νξέδεη ν ΚΑΤ

15 129. ΑΡΟΤΚΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ δεθηά, δηόηη: ην πηπρέν ηνπ Σερλνιόγνπ Αιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ εέλαη ε κεηνλνκαζέα ηνπ ηκάκαηνο Ηρζπνθνκέαο-Αιηεέαο ΣΔΗ-ΚΑΣΔΔ ν νπνένο αληηζηνηρεέ ζηνλ θσδηθό θιϊδνπ ΠΔ18.14 ηνπ ΚΑΤ ΚΑΦΟΤΗΑ ΓΔΡΑΗΜΟ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ 09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ ένζηαζή ηος, δηόηη: ε Τπεύζπλε δάισζε πνπ πξνζθόκηζε εθπξόζεζκα δελ θϋξεη ηε βεβαέσζε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ ΒΑΓΗΧΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΝηθνιΪνπ ΠΔ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ δεθηά και λαμβάνει 10 μόπια για ηο μεηαπηςσιακό ηηρ Βαζηθόο Σέηινο 10,05 Μεηαπηπρηαθό 10 Αγγιηθά Γιώζζα 6 ECDL 5 ύλνιν 31, ΛΗΑΠΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ Υξάζηνπ ΠΔ 19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔΗ ένζηαζή ηος, δηόηη: ε Τπεύζπλε δάισζε πνπ πξνζθόκηζε εθπξόζεζκα δελ θϋξεη ηε βεβαέσζε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΤ. Ζ Δπηηξνπά Δθδέθαζεο ΔλζηΪζεσλ Ζ Πξόεδξνο Μαξέλα ΣνξηνξΫιε Σα ΜΫιε ηδεξάο ΔπζηΪζηνο Λαγόο Γεκάηξηνο

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ Ο «Πίνακαρ ςμμεηεσόνηων» ανά πεδίο και ανά ενόηηηα για ηον 1 ο (ππώηο) κύκλο ηων «Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων βπασείαρ διάπκειαρ για Δνήλικερ Πολίηερ» μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων διαμοπθώνεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ης ΜΑΪΟΤ 0 ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΒΟΛΟΤ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δηδάζθωλ: Γηώξγνο Γηαγιήο, giaglis@aueb.gr ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζα γίλνπλ ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά ζην εξγαζηήξην (δειαδή ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011 1 15.00-15.45 ΒΑΓΔΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ Ε Β 2 15.45-16.30 ΓΟΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ Κ Ε Β 3 16.30-17.15 ΒΛΑΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ Κ Ε Β 4 17.15-18.00 ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΜΟΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛ. ΜΟΝ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΔΡ. ΑΓ. ΜΟΡΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΠΤΠΔ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΤΜΒ. ΜΟΡΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ Ή ΥΟΛΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Αριθ. Πρωη.: 20472/26-08-2011 Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Διδικόηηηα : ΣΔ1 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ Scotland Νν. 5-0818-837 2 Consultant Breast Radiologists 3 Consultant General Radiologists (MRI&CT) 2 Consultant Interventional

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα