Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων /2089(ΙΝΙ) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/2089(ΙΝΙ)) Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Guillaume AD\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PA_NonLeg PE v /9 AD\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο με τίτλο "Μαζί για την υγεία: μία στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο ") 1, έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας ( ) 2, έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις πολιτικές στον τομέα της υγείας, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: "Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ" 3, έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΕ, A. λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και, ως εκ τούτου, τις διαφορές στην απασχόληση, τις ανάγκες και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανισότητες στον τομέα της υγείας εμφανίζονται συχνότερα μεταξύ των πλέον ευαίσθητων ατόμων που είναι ιδιαίτερα εξαρτημένα από την οικονομικά προσιτή και ποιοτική δημόσια υγειονομική περίθαλψη, Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες λόγω του φύλου τους, του τρόπου ζωής τους, της θρησκείας τους, της ηλικίας τους, της κοινωνικής τους θέσης ή της οικονομικής τους κατάστασης, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες λόγω φύλου και ηλικίας στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας και η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις κλινικές δοκιμές υπονομεύουν την ιατρική περίθαλψη, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες γενικότερα, οι ηλικιωμένες γυναίκες και τα νεαρά 1 ΕΕ C 9 E, , σ ΕΕ L 301, , σ COM(2009)0567. AD\ doc 3/9 PE v02-00

4 κορίτσια αποτελούν δυσανάλογα μεγάλο τμήμα των πλέον ευαίσθητων ομάδων της κοινωνίας και ότι οι φραγμοί στην πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να εντείνουν ακόμη περισσότερο την ευάλωτη κατάστασή τους και να υπονομεύσουν την υγεία τους, ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση καπνού αυξάνεται ραγδαία μεταξύ των γυναικών, και ιδιαίτερα των νέων, με καταστροφικές συνέπειες για την υγεία τους και ότι το κάπνισμα στις γυναίκες επιδεινώνεται από μια πλειάδα μειονεκτημάτων, Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο σε όλες τις χώρες και τις κοινωνικές τάξεις και έχει δραματικές επιπτώσεις στη φυσική και συναισθηματική υγεία γυναικών και παιδιών, Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ζουν, σε γενικές γραμμές, περισσότερο από τους άνδρες αλλά ότι αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες και απώλεια ποιότητας ζωής, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της ζωής τους, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκαιη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αφενός, μειώνει τις ανισότητες στην υγεία και, αφετέρου, γίνεται γενικά αντιληπτή ως ίση πρόσβαση όλων των ατόμων στη νοσηλεία, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ 1 η δίκαιη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι εγγυημένη για όλους, στην πράξη ή στη νομοθεσία, ιδίως για τα άτομα χωρίς άδεια παραμονής, ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στειρότητα αποτελεί ιατρική κατάσταση που αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με ιδιαίτερες επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών, και ότι η Εθνική Έρευνα Ευαισθητοποίησης στο ΗΒ έδειξε ότι πάνω από το 94% των γυναικών που υποφέρουν από στειρότητα υποφέρουν επίσης και από διάφορες μορφές κατάθλιψης, ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση στη θεραπεία της στειρότητας, 1. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την κατάσταση υγείας και το θέμα της γήρανσης (ηλικιωμένες γυναίκες) στους παράγοντες ισότητας των φύλων και ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εκπόνηση του προϋπολογισμού για τις πολιτικές υγείας και την έρευνα, από το στάδιο της ανάπτυξης και του σχεδιασμού έως την αξιολόγηση των επιπτώσεων ζητεί τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια καθώς οι δημόσιοι οργανισμοί χρηματοδότησης να συμπεριλάβουν στις πολιτικές τους μια εκτίμηση των επιπτώσεων επί των φύλων, προβλέποντας τη συγκέντρωση και ανάλυση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με το φύλο και την ηλικία προκειμένου να εντοπίσουν τις κυριότερες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την υγεία ώστε να υποστηριχτεί η αλλαγή πολιτικής και να καθιερώσουν και να 1 Γιατροί του κόσμου, Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής, εκθέσεις έρευνας για 2007 και 2009 HUMA, Πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής και των προσφύγων σε 10 χώρες της ΕΕ - Νομοθεσία και πράξη, PE v /9 AD\ doc

5 συλλέξουν επιδημιολογικά εργαλεία για την ανάλυση των αιτίων που προξενούν την απόκλιση στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών 2. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στις γυναίκες με αναπηρία καθώς και στις ηλικιωμένες γυναίκες προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασής τους στις υπηρεσίες υγείας και στην ποιοτική περίθαλψη, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης 3. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στρατηγικές με στόχο τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την παροχή ευρύτερης ποικιλίας ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την καταπολέμηση της γεωγραφικής απομόνωσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας 4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την επαρκή πρόσβαση των ηλικιωμένων γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη προτεραιότητα του 2012 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 5. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν σύστημα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα παιδιά κάτω των έξι ετών, στο πλαίσιο της πολιτικής εξασφάλισης πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 6. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης υπέρ των πλέον ευαίσθητων ομάδων της κοινωνίας, και τονίζει ότι τα προληπτικά μέτρα και οι θεραπείες αποκατάστασης πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι απολύτως προσβάσιμες, ώστε να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση, χωρίς όρια ηλικίας, στον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών όπως τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος του στήθους, του τραχήλου της μήτρας, των ωοθηκών, η ενδομητρίωση, οι ασθένειες που σχετίζονται με την απώλεια μνήμης κ.λπ. 7. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη διάσταση του φύλου στον έλεγχο της κατανάλωσης καπνού, όπως προτείνει η Σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (WHO-FCTC) και να προωθήσουν αντικαπνιστικές εκστρατείες με στόχο τα νέα κορίτσια και τις γυναίκες 8. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τα μέσα για την πρόληψη των ασθενειών των γυναικών, μέσω ειδικών, λεπτομερών και περιοδικών ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τη φύση και τα αίτια των ασθενειών αυτών, και των συναφών κινδύνων, προβάλλοντας την ανάγκη για συστηματικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας και τα πλεονεκτήματα των έγκαιρων παρεμβάσεων 9. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα στον τομέα των ασθενειών που πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της ζωής τους και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας 10. καλεί τα κράτη μέλη να επιλύσουν τα προβλήματα της άνισης πρόσβασης στην περίθαλψη που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, όπως π.χ. στους τομείς της οδοντιατρικής και της οφθαλμολογίας AD\ doc 5/9 PE v02-00

6 11. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν στις γυναίκες εύκολη πρόσβαση στα μέσα αντισύλληψης και το δικαίωμα σε ασφαλή άμβλωση 12. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική τη συλλογή και ανάλυση συγκρίσιμων στοιχείων ανά φύλο, και να εκπονήσουν επιδημιολογικές μελέτες, συλλέγοντας και παρέχοντας πλήρη στοιχεία στηριζόμενα σε κοινούς και αυστηρά καθορισμένους δείκτες, ώστε να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και προγραμμάτων υγείας που αφορούν ειδικά τις γυναίκες 13. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα στον τομέα της υγείας εστιάζοντας στην υγεία και τις υγειονομικές ανάγκες των γυναικών, στην εξέλιξη και την πρόληψη των ασθενειών και να στηρίξουν την διεπιστημονική έρευνα όσον αφορά τους κοινωνικοοικονομικούς συντελεστές της υγείας, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των γυναικών ζητεί τη διάθεση περισσότερων πόρων και την εντονότερη εστίαση σε θέματα ισότητας των φύλων και αναγκών των γυναικών, και τη συμπερίληψη του κριτηρίου του φύλου στη χρηματοδότηση κάθε είδους έρευνας στην ΕΕ 14. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη παραδείγματα καλών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή όσον αφορά την πρόσβαση στη θεραπεία γονιμότητας 15. προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συνεκτικές πολιτικές και δράσεις αλληλεγγύης υπέρ των γυναικών που δεν εργάζονται ή που κατέχουν θέσεις απασχόλησης σε τομείς στους οποίους δεν υπάρχει προσωπική ασφάλεια υγείας και να αναζητήσουν τρόπους ασφάλισής τους 16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση υπέρ της υγιούς γήρανσης που θα βασίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις των χρόνιων ασθενειών και αναπηριών που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων γυναικών 17. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βρουν σύντομα λύσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στην εθνοτική καταγωγή, ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη όπου η οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, δεν έχει εφαρμοστεί, και όπου οι γυναίκες μειονοτικής εθνοτικής καταγωγής δεν έχουν ή έχουν ελλιπή κοινωνική προστασία και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 18. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν τις ειδικές ανάγκες προστασίας της υγείας των μεταναστριών, με ιδιαίτερη αναφορά στην εξασφάλιση, εκ μέρους των υγειονομικών συστημάτων, των κατάλληλων υπηρεσιών γλωσσικής διαμεσολάβησης σε επίπεδο υγειονομικών δομών πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για πρωτοβουλίες κατάρτισης, ώστε να αποκτήσουν οι γιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες μια διαπολιτισμική προσέγγιση, βασισμένη στην αναγνώριση και το σεβασμό της διαφορετικότητας και της ευαισθησίας των ανθρώπων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με την πρόβλεψη δραστικών κατασταλτικών μέτρων εναντίον εκείνων που τις εφαρμόζουν 19. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματα υγείας τους στις ανάγκες των PE v /9 AD\ doc

7 πλέον μειονεκτούντων ατόμων, με την ανάπτυξη τρόπων τιμολόγησης και καθορισμού της αμοιβής των επαγγελματιών της υγείας που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στην περίθαλψη για όλους τους ασθενείς 20. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κοινωνικές πολιτικές με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης στις βασικές εγγυημένες υπηρεσίες υγείας σε όλα τα άτομα, χωρίς διάκριση φύλου ή εθνότητας 21. εκτιμά ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλες τις γυναίκες (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των μεταναστριών, των γυναικών προσφύγων και γυναικών στις αγροτικές περιοχές) ανεξαρτήτως ηλικίας και οικονομικής, κοινωνικής, γλωσσικής, γεωγραφικής, πολιτιστικής και νομικής κατάστασης καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη να προβλέψουν και να ρυθμίσουν το θεσμό του πολιτιστικού διαμεσολαβητή στο πλαίσιο όλων των δημόσιων υγειονομικών δομών 22. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα δίκτυο ειδικών κοινωνικών, υγειονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με την υποστήριξη, ειδικών τηλεφωνικών γραμμών, για τις γυναίκες, τα ζευγάρια και τις οικογένειες, με στόχο την πρόληψη της οικογενειακής βίας και την παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής βοήθειας και στήριξης στα άτομα που χρήζουν βοήθειας, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια όργανα στον τομέα 23. θεωρεί απαραίτητη την αύξηση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πολιτικών υγείας, στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας 24. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ανδρική βία κατά των γυναικών ως θέμα δημόσιας υγείας, ανεξαρτήτως της μορφής που λαμβάνει 25. πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν στις πολιτικές τους την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, να λαμβάνουν υπόψη τη μητρική θνησιμότητα στις πολιτικές τους, και να παρέχουν τη δυνατότητα για ασφαλείς αμβλώσεις εντός και εκτός της Ένωσης 26. προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως στην πρόληψη, την απαγόρευση και τη δίωξη της αναγκαστικής στείρωσης των γυναικών, καθώς και της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων 27. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι τα ευάλωτα άτομα, ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, θα έχουν νόμιμο δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές 28. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στις Τεχνολογίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και να εξαλείψουν τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών με βάση την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την εθνοτική και πολιτιστική καταγωγή 29. πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν τις οργανώσεις της AD\ doc 7/9 PE v02-00

8 κοινωνίας των πολιτών καθώς και τις γυναικείες οργανώσεις που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, όπου περιλαμβάνονται και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, το δικαίωμα σε υγιεινό τρόπο ζωής και το δικαίωμα στην εργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα ακούγεται η άποψη των γυναικών στα ευρωπαϊκά και εθνικά θέματα πολιτικής στον τομέα της υγείας 30. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στις σημερινές περικοπές των δημόσιων δαπανών για υπηρεσίες υγείας που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας γυναικών και ανδρών. PE v /9 AD\ doc

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Philippe Juvin, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Sirpa Pietikäinen, Αντιγόνη Παπαδοπούλου AD\ doc 9/9 PE v02-00

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας συμβάλλουν στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/2207(INI) 4.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 10 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου 11 2. Νόμος για την αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε: μια επισκόπηση» αναγνωρίζει ότι τα θέματα υγείας ανεβαίνουν θέση στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε: μια επισκόπηση» αναγνωρίζει ότι τα θέματα υγείας ανεβαίνουν θέση στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Εισαγωγή Αυτή είναι η σύνοψη του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε.: μια επισκόπηση». Ενώ η πλήρης δημοσίευση διατίθεται προς το παρόν μόνο στα αγγλικά και μπορεί να κατεβαστεί χωρίς χρέωση από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM (2009) 380 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 584 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια» με Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. ΜΥΘΟΣ 1 ΟΣ : Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 30 Απριλίου 2002 στην 794 η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2045(INI) 20.6.2013. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2045(INI) 20.6.2013. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2045(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0401(COD) 2.5.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 27.1.2014 A7-0084/2014 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη 10 /2013. Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε Τμήματα

Προκήρυξη 10 /2013. Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε Τμήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)/ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία. Καλύτερη υγεία για όλους τους πολίτες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Δημόσια υγεία. Καλύτερη υγεία για όλους τους πολίτες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Δημόσια υγεία Καλύτερη υγεία για όλους τους πολίτες της ΕΕ «Η ΕΕ εργάζεται για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας όλων των Ευρωπαίων καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους»

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα