ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων /2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ψυχική υγεία (2008/2209(INI)) Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Εισηγήτρια: Ευαγγελία Τζαμπάζη PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...9 PE v /13 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ψυχική υγεία (2008/2209(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου διάσκεψη της ΕΕ "Μαζί για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία" που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις Ιουνίου 2008 και καθιέρωσε το "Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία", έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής με θέμα "Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση", (COM(2005)0484), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση 1, έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Υπουργικής Διάσκεψης της ΠΟΥ της 15ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη και την εξεύρεση λύσεων, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ιουνίου 2008, που υπογράμμισαν τη σημασία της γεφύρωσης του χάσματος όσον αφορά την υγεία και το προσδόκιμο ζωής μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών και υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων πρόληψης των σοβαρότερων χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 13 και 152 της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχική υγεία και η ευημερία βρίσκονται στον πυρήνα της ποιότητας ζωής των ατόμων και της κοινωνίας και αποτελούν παράγοντα κλειδί για 1 ΕΕ C 305 Ε της , σελ Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0009 PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 τους στόχους της ΕΕ στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της ανανεωμένης στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στρατηγικά έγγραφα της ΕΕ έχουν αναδείξει τη σημασία της ψυχικής υγείας για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων και ζητούν εφαρμογή, Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστιθέμενη αξία της κοινοτικής στρατηγικής σχετικά με την ψυχική υγεία έγκειται πρωτίστως στον τομέα της πρόληψης, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι διαδεδομένα στην Ευρώπη με ένα στα τέσσερα άτομα να εκδηλώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους ενώ πολύ περισσότερα να επηρεάζονται έμμεσα, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου είναι σημαντική στην ψυχική υγεία, ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοκτονίες παραμένουν σημαντική αιτία πρόωρου θανάτου στην Ευρώπη, και ότι στις 9 από τις 10 περιπτώσεις προηγείται η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, συχνά κατάθλιψης, Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι υπάρχει ακόμα έλλειψη κατανόησης και επενδύσεων στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των διαταραχών και έλλειψη υποστήριξης προς τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κόστος της κακής ψυχικής υγείας για την κοινωνία εκτιμάται μεταξύ του 3% και του 4% του ΑΕΠ των κρατών µελών και ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών πραγματοποιούνται εκτός του τομέα υγείας, κυρίως λόγω συστηματικής απουσίας από την εργασία, ανικανότητας εργασίας και πρόωρης συνταξιοδότησης, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες αυξάνουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι τα ποσοστά κακής ψυχικής υγείας είναι υψηλότερα για ευάλωτες ομάδες, Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ σημειώθηκε μετάβαση από τη μακροχρόνια ιδρυματική περίθαλψη προς την υποστηριζόμενη διαβίωση στην κοινότητα, χωρίς εν τούτοις αυτό να γίνεται μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και διάθεση πόρων, χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς και συχνά με περικοπές προϋπολογισμών, ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η σωματική και ψυχική υγεία είναι ίσης σπουδαιότητας και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η ψυχική υγεία μένει συχνά αδιάγνωστη ή υποτιμάται και λαμβάνει ανεπαρκή θεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η κατάθλιψη αποτελεί μια από τις πιο συχνές και σοβαρές διαταραχές, η καταπολέμησή της συχνά παραμένει ανεπαρκής και λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει προγράμματα πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμέλια της δια βίου ψυχικής υγείας τίθενται κατά τα πρώτα PE v /13 PR\ doc

5 έτη ζωής ενός ατόμου, και ότι οι ψυχικές ασθένειες είναι συχνές μεταξύ των ατόμων νεαρής ηλικίας, ΙΔ. ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ συνεπάγεται τη συχνότερη εμφάνιση νευροεκφυλιστικών διαταραχών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός που βιώνουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους αποτελούν όχι μόνο συνέπειες ψυχικών διαταραχών αλλά και παράγοντες κινδύνου που θέτουν εμπόδια στην αναζήτηση βοήθειας και τη θεραπεία, ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές ανισότητες υπάρχουν μεταξύ και εντός των κρατών μελών στον τομέα της ψυχικής υγείας, ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα φέρνει νέα στοιχεία για τις ιατρικές και κοινωνικές διαστάσεις της ψυχικής υγείας, κι ότι υπάρχουν ωστόσο ακόμα σημαντικά κενά, 1. χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία και την αναγνώριση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας ως βασικής προτεραιότητας για δράση 2. υποστηρίζει σθεναρά την πρόσκληση για συνεργασία και δράση μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων σε πέντε τομείς προτεραιότητας για την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού, για την καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, για την ενίσχυση της προληπτικής δράσης και της αυτοβοήθειας και την παροχή υποστήριξης και επαρκούς θεραπείας στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους 3. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της καλής ψυχικής υγείας, ειδικά μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα υγείας, αλλά και σε ομάδες-στόχους, όπως γονείς δάσκαλοι, εκπαιδευτές, κοινωνικές και δικαστικές υπηρεσίες, εργοδότες, φροντιστές και κυρίως το ευρύ κοινό 4. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τη Eurostat, να βελτιώσουν τη γνώση σχετικά με την ψυχική υγεία, καθώς και σχετικά με τη συνάφεια αυτής με τα υγιή χρόνια ζωής, μέσω της καθιέρωσης μηχανισμών ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών κατά τρόπο σαφή, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό 5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινούς δείκτες για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των στοιχείων, να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την προώθηση της ψυχικής υγείας 6. θεωρεί ότι έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη της κακής ψυχικής υγείας μέσω κοινωνικών παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες 7. καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για περισσότερη έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 8. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων κοινοτικών και εθνικών μέσων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την οργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για όλα τα άτομα σε θέσεις κλειδιά για την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης, της άμεσης παρέμβασης και της σωστής διαχείρισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας 9. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη για τις ανάγκες τους 10. τονίζει ότι απαιτείται σαφής και μακροχρόνιος σχεδιασμός για την παροχή υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικών, προσιτών και καθολικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και θέσπιση κριτηρίων ελέγχου από ανεξάρτητους φορείς; ζητά την καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχικής υγείας για την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας 11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των θεματικών διασκέψεων που θα πραγματοποιηθούν για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου και να προτείνει ένα "Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία και Ευημερία των πολιτών" 12. ενθαρρύνει τη θέσπιση μιας Συμβουλευτικής Πλατφόρμας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου αποτελούμενης από εκπροσώπους της Επιτροπής, της προεδρίας του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου, της ΠΟΥ καθώς και χρηστών υπηρεσιών, οικογενειών, φροντιστών, ΜΚΟ και ακαδημαϊκών Πρόληψη της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών 13. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολυτομεακά προγράμματα πρόληψης των αυτοκτονιών προωθώντας έναν υγιή τρόπο ζωής, μειώνοντας τους παράγοντες κινδύνου και παρέχοντας υποστήριξη τόσο στα άτομα που έκαναν απόπειρες αυτοκτονίας όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον ατόμων που αυτοκτόνησαν 14. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν περιφερειακά δίκτυα ενημέρωσης μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα υγείας, των χρηστών των υπηρεσιών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εργασιακών χώρων μαζί με τους τοπικούς φορείς και το κοινό για τη μείωση της κατάθλιψης και των αυτοκτονικών συμπεριφορών Ψυχική Υγεία στους νέους και την εκπαίδευση 15. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν υποστήριξη στο σχολικό προσωπικό για την ανάπτυξη ενός υγιούς κλίματος, την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ σχολείου, γονέων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινότητας για την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων 16. καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν υποστηρικτικά προγράμματα για γονείς, ειδικά για τις μειονεκτούσες οικογένειες PE v /13 PR\ doc

7 17. τονίζει την ανάγκη για σχεδιασμό συστημάτων υγείας που ανταποκρίνονται στο αίτημα για παροχή ειδικευμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για παιδιά και εφήβους 18. προτείνει να συμπεριληφθεί η ψυχική υγεία στα προγράμματα σπουδών όλων των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και να υπάρξει πρόνοια για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα Ψυχική Υγεία στον εργασιακό χώρο 19. δηλώνει ότι ο εργασιακός χώρος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και ζητά την υποστήριξη της πρόσληψης, της διατήρησης στην εργασία, της αποκατάστασης και της επανένταξής τους με έμφαση στην ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων 20. καλεί τους εργοδότες να προωθήσουν ένα υγιές κλίμα εργασίας, δίνοντας προσοχή στη μείωση του εργασιακού άγχους, στις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών στο χώρο εργασίας και στην αντιμετώπισή τους 21. ενθαρρύνει τους εργοδότες να υιοθετήσουν στα πλαίσια των στρατηγικών τους για υγεία και ασφάλεια στην εργασία προγράμματα που προωθούν τη συναισθηματική και ψυχική ευημερία των εργαζομένων και καλεί την Επιτροπή να τα δημοσιεύσει στο διαδίκτυο για τη διάδοση των θετικών προτύπων 22. ζητά από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που δικαιούνται επιδόματα ασθένειας ή αναπηρίας λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας δεν στερούνται του δικαιώματος για πρόσβαση στην απασχόληση και ότι δεν θα χάσουν τα οφέλη που σχετίζονται με την αναπηρία/ασθένειά τους μόλις βρουν μια νέα θέση Ψυχική Υγεία στους ηλικιωμένους 23. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέσα για τη βελτίωση και διατήρηση υψηλής ποιότητας ζωής για τα ηλικιωμένα άτομα, να προωθήσουν την υγιή και ενεργό γήρανση μέσω της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης προετοιμασίας για συνταξιοδότηση 24. υπενθυμίζει την ανάγκη για έρευνα σχετικά με την πρόληψη και φροντίδα των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και άλλων σχετικών με την ηλικία ψυχικών ασθενειών 25. επισημαίνει την ανάγκη αξιολόγησης της συννοσηρότητας στα ηλικιωμένα άτομα και την ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού υγείας για την αύξηση της γνώσης ως προς τις ανάγκες των ηλικιωμένων με προβλήματα ψυχικής υγείας 26. ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στα πλαίσια της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού για την Κοινωνική προστασία και ένταξη, κατευθυντήριες γραμμές για την περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα συμβάλλοντας στην πρόληψη της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων Καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού 27. ζητά τη διοργάνωση δράσεων δημόσιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω των PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 ΜΜΕ, του διαδικτύου, των σχολείων και των εργασιακών χώρων για την προαγωγή της συναισθηματικής υγείας, την αύξηση της γνώσης σχετικά με τα πιο συχνά συμπτώματα της κατάθλιψης και της τάσης για αυτοκτονία, τον αποστιγματισμό των ψυχικών διαταραχών και την προώθηση της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας καθώς και για την ενεργό ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας 28. υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ στην αλλαγή των αντιλήψεων σχετικά με την ψυχική ασθένεια και ζητά την ανάπτυξη ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη κάλυψη της ψυχικής υγείας από τα ΜΜΕ 29. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση των Οργανισμών που εκπροσωπούν τους χρήστες υπηρεσιών και τους φροντιστές ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες χάραξης κι εφαρμογής πολιτικής καθώς και σε όλες τις φάσεις της έρευνας για την ψυχική υγεία 30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στο ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ. PE v /13 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ψυχική υγεία επηρεάζει την καθημερινότητα μας και συμβάλλει στην ευημερία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, η κακή ψυχική υγεία υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ατόμων και των οικογενειών τους και συνεπάγεται δαπάνες που επιβαρύνουν τον τομέα υγείας, αλλά και το κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, ασφαλιστικό, ποινικό και δικαστικό σύστημα. Σήμερα, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι: 1 στα 4 άτομα θα αντιμετωπίσουν κάποια ψυχική διαταραχή τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής τους, η κατάθλιψη αποτελεί μια από τις πιο συχνές διαταραχές επηρεάζει 1 στις 6 γυναίκες στην Ευρώπη και εκτιμάται ότι έως το 2020 θα αποτελεί τη συχνότερη ασθένεια στον ανεπτυγμένο κόσμο και τη δεύτερη αιτία αναπηρίας, στην ΕΕ σημειώνονται κάθε χρόνο περίπου αυτοκτονίες, 90% των οποίων οφείλονται σε ψυχικές διαταραχές, ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες όπως άνεργοι, μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα που υφίστανται κακομεταχείριση, χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήματα ψυχικής υγείας, σε μια Ευρώπη που γηράσκει, η εμφάνιση νευροεκφυλιστικών διαταραχών γίνεται ολοένα και συχνότερη. Έτσι, η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζει η ψυχική υγεία είναι αναγκαία και μας αφορά όλους. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι οι ψυχικές διαταραχές δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα όπως η σωματική υγεία. Αν και μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις προκλήσεις, τις δομές και τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί, τα περισσότερα έχουν μεταθέσει την έμφαση, από τον εγκλεισμό και την προστασία, στη φροντίδα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων με ψυχική διαταραχή. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η μετάβαση αυτή έγινε χωρίς σχεδιασμό, διάθεση επαρκών πόρων και ελεγκτικούς μηχανισμούς και συχνά με περικοπές των προϋπολογισμών. Παράλληλα, παρά τις βελτιωμένες επιλογές θεραπείας και τις εξελίξεις στην ψυχιατρική περίθαλψη, τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειες τους εξακολουθούν να πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις. Η ανάγκη προαγωγής της καλής ψυχικής υγείας είναι προφανής ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη με τρόπο μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Σε επίπεδο ΕΕ, αυτό έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο προγραμμάτων δράσης, όχι μόνο για τη δημόσια υγεία, αλλά και την έρευνα, τη μη διακριτική μεταχείριση, την απασχόληση και την εκπαίδευση. Το 2005 αποτέλεσε σταθμό για την ψυχική υγεία. Έπειτα από την Ευρωπαϊκή Υπουργική PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 Διάσκεψη της ΠΟΥ με θέμα την ψυχική υγεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο "Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την ΕΕ", ξεκινώντας διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέσα βελτίωσης της διαχείρισης των ψυχικών παθήσεων και την προώθηση της ψυχικής ευημερίας. Το ΕΚ στο ψήφισμα που υιοθέτησε το 2006 σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, εξέφρασε την υποστήριξη του προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να αναδειχθεί η ψυχική υγεία ως προτεραιότητα και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη "Μαζί για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία" που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις Ιουνίου 2008 και καθιέρωσε το "Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία", σηματοδότησε την αποφασιστικότητα των κρατών μελών να αποφασίσουν δράσεις για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, στο πλαίσιο μιας διατομεακής στρατηγικής, η οποία θα υπερβαίνει τον υγειονομικό τομέα και θα αποσκοπεί γενικότερα στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και ψυχικής ευημερίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας. Ειδικότερα, το Σύμφωνο προτείνει τη συγκέντρωση γνώσεων και καλών πρακτικών, ώστε να αναπτυχθούν κοινώς αποδεκτές συστάσεις για τη λήψη μέτρων σε καίριους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του, έχει προγραμματιστεί μια σειρά θεματικών συνδιασκέψεων, ενώ έχουν συνταχθεί και πέντε έγγραφα συναίνεσης σε συνεργασία με εθνικά υπουργεία, επιστήμονες και ερευνητές. Η έκθεση της Επιτροπής "Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων" H παρούσα πρόταση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, ώστε να πετύχουμε τις αλλαγές που χρειαζόμαστε στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά γενικών συστάσεων για την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού, την καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της προληπτικής δράσης και της αυτοβοήθειας και την παροχή υποστήριξης και επαρκούς θεραπείας στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, καθώς και ειδικότερες συστάσεις στα πλαίσια των πέντε τομέων προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου. Οι τομείς αυτοί είναι: πρόληψη της αυτοκτονίας και της κατάθλιψης, ψυχική υγεία των νέων και ψυχική υγεία στην εκπαίδευση, ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, ψυχική υγεία των ηλικιωμένων, καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόληψη της αυτοκτονίας και της κατάθλιψης PE v /13 PR\ doc

11 Η εισηγήτρια πιστεύει ότι για την πρόληψη της κατάθλιψης και της αυτοκτονίας απαιτείται η εφαρμογή πολυτομεακών προγραμμάτων που θα εστιάζουν στην προώθηση υγιών τρόπων ζωής, στη μείωση παραγόντων κινδύνου όπως εύκολη πρόσβαση σε φάρμακα, ναρκωτικά, καταχρηστική χρήση οινοπνεύματος και στην παροχή υποστήριξης και παρακολούθησης στα άτομα που έκαναν απόπειρες αυτοκτονίας και στις οικογένειες ατόμων που αυτοκτόνησαν, καθιστώντας σαφές ότι η κατάθλιψη είναι θεραπεύσιμη διαταραχή και η αυτοκτονία αποτρέψιμη πράξη. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη δικτύων σε τοπικό επίπεδο για την παροχή πληροφόρησης και την υποστήριξη της αυτοβοήθειας. Ψυχική υγεία στους νέους και την εκπαίδευση Μόνο εάν οι νέοι είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς, κατάλληλα εφοδιασμένοι µε γνώσεις και ικανότητες µέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλού επιπέδου, μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι για τη συμμετοχή της νεολαίας στην αειφόρο ανάπτυξη. H εισηγήτρια υποστηρίζει πως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα αφορούν συντονισμένες και συγκροτημένες υπηρεσίες, διαρθρωμένες γύρω από τους νέους, τις οικογένειές τους, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς φορείς που αντιστοιχούν σε κάθε ηλικιακή περίοδο. Έτσι, καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν υποστηρικτικά προγράμματα για γονείς και να παράσχουν υποστήριξη στο σχολικό προσωπικό για την ανάπτυξη ενός υγιούς σχολικού κλίματος. Τονίζει επίσης την ανάγκη για παροχή ειδικευμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για παιδιά και εφήβους, και προτείνει να συμπεριληφθεί η ψυχική υγεία στα προγράμματα σπουδών όλων των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, Οι εργασιακές συνθήκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ψυχική υγεία του πληθυσμού. Συνθήκες όπως, ο αρνητικός τρόπος διοίκησης, η ελλιπής επικοινωνία, η παρενόχληση, ο θόρυβος, ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη εργασιακής ασφάλειας, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο άγχος, να συμβάλλουν στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών και να ωθήσουν τους εργαζόμενους στην πρόωρη συνταξιοδότηση ή στη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Ταυτόχρονα η ανεργία και η έλλειψη εισοδηματικής ασφάλειας αφενός αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών και αφετέρου περιορίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε βασικές ιατρικές παρεμβάσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας. Για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο της εργασίας αλλά και την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της ΕΕ, η εισηγήτρια ζητά από τους εργοδότες να εφαρμόσουν πρακτικές που προάγουν την καλή ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας για την προσφορά "καλύτερων" θέσεων εργασίας. Ζητά επίσης να εμβαθυνθούν και να επεκταθούν οι πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας, μέσω της πρόσληψης, της διατήρησης στην εργασία, της αποκατάστασης και της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας με όρους ισότιμους. Κρίνεται επιπρόσθετα σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει τη δυνατότητα δημοσίευσης και επικαιροποίησης των εφαρμοζόμενων από τους εργοδότες μέτρων για τη διασφάλιση της συναισθηματικής και ψυχικής ευημερίας των εργαζομένων. Ψυχική υγεία των ηλικιωμένων PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 Ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων ψυχικών διαταραχών αυξάνεται με την ηλικία και εκτός από τη νόσο Alzheimer, άλλα προβλήματα είναι συχνά, όπως κατάθλιψη, άγχος, ψυχωτικές διαταραχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηλικιωμένοι πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μια βασική ομάδα στόχος για την προώθηση της ψυχικής ευημερίας. Μεριμνώντας για τους ηλικιωμένους, προστατεύουμε τόσο το δικαίωμά τους για αξιοπρεπή και ενεργό γήρανση όσο και τη συνοχή της κοινωνίας. Η εισηγήτρια υποστηρίζει την ανάληψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα ηλικιωμένα άτομα. Ιδιαίτερη έμφαση θεωρείται ότι πρέπει να δοθεί στην έρευνα των μηχανισμών και των αιτιών των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και άλλων ψυχικών ασθενειών, όπως και στην πρόληψη αυτών και την περίθαλψή τους. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη αξιολόγησης της συννοσηρότητας και σχετικής κατάρτισης του προσωπικού υγείας, με το σκεπτικό ότι η διεπιστημονική αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων κακής ψυχικής υγείας θα επιφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία. Καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προαγωγή της ψυχικής υγείας πρέπει να γίνει με όρους κοινωνίας της γνώσης. Αυτό μεταξύ των άλλων σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει να αποκτήσουν σαφή αντίληψη των σχετικών με την ψυχική υγεία εννοιών, ακριβή συνείδηση του μεγέθους του προβλήματος, όπως αυτό καταγράφεται σήμερα, αλλά και της δυναμικής που εμπεριέχει, και συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης ολοκληρωμένων επιλογών επίλυσης. Έχοντας την πεποίθηση ότι η ενημέρωση θα πρέπει να ξεκινά από τα σχολεία και να επεκτείνεται σε όλους τους χώρους, η εισηγήτρια προτείνει τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης οι οποίες θα συμβάλλουν στη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων, στην καλύτερη αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης και της αποτελεσματικής διαχείρισής τους, και στη μείωση του χάσματος μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας. Τονίζεται παράλληλα η ανάγκη συμμετοχής των χρηστών των υπηρεσιών και των οικογενειών τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών προκειμένου οι υπηρεσίες να είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και πιο φιλικές. Τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Η εισηγήτρια πιστεύει ότι για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας του πληθυσμού: απαιτείται συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ, των κρατών μελών, των τοπικών και περιφερειακών φορέων και των κοινωνικών εταίρων στους πέντε τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, προτείνεται η θέσπιση μιας Συμβουλευτικής Πλατφόρμας για την παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων για την εφαρμογή του Συμφώνου και ζητείται η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συμπερασμάτων των διασκέψεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της εφαρμογής του, επισημαίνεται η ανάγκη για ένα "Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία και Ευημερία των πολιτών" καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων δεικτών για την ψυχική υγεία με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση των αναγκών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, PE v /13 PR\ doc

13 ζητείται να γίνεται βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων κοινοτικών και εθνικών μέσων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών δράσεων για την πρόληψη, νέων δομών για την αξιοπρεπή περίθαλψη και αποτελεσματική θεραπεία των ψυχικά ασθενών, καθώς και προγραμμάτων ένταξης στην αγορά εργασίας, τονίζεται η ανάγκη για παροχή υψηλής ποιότητας, προσιτών, αποτελεσματικών και καθολικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ζητείται να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση όλων των ατόμων σε θέσεις κλειδιά σχετικά με την ψυχική υγεία, ζητείται η διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και η δημιουργία υποστηρικτικού κι ευνοϊκού περιβάλλοντος καθόλη τη διάρκεια ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες. PR\ doc 13/13 PE v01-00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Σταύρου Μαλά 3/9/2012, 10.30 π.μ., Αίθουσα Δημοσιογραφικών Διασκέψεων Υπουργείου Υγείας «Υγιής Γήρανση: μια συνεχής διαδικασία καθ όλη τη διάρκεια της ζωής»,

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας συμβάλλουν στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 8770/08 SAN 64 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 30.9.2010 2010/2084(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Νόσο του Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2003(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9647/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/2324(INI) 8.5.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων

Ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων 5.8.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 212 E/23 Ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων P6_TA(2009)0371 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα Εγχειρίδιο Χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα Επισκόπηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών 2014 2020 των Ευρωπαικών Διαρθωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2181(INI) 26.11.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2181(INI) 26.11.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 26.11.2013 2013/2181(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά: πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές (2013/2181(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2011/0440(COD) 5.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2016/2057(INI) 10.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2012/2040(INI) 4.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Τριανταφύλλου Καλλιόπη Αικατερίνη Ειδική Επιστήμονας Συνήγορος του Πολίτη Νευρογνωστικές διαταραχές (neurocognitive

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.10.2012 2012/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2005/2028(INI) 17.2.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αίτηση ένταξης της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/2028(INI))

Διαβάστε περισσότερα