ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/ Αριθμός Απόφασης 38/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 38/2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/ Αριθμός Απόφασης 38/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ /22754/ πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 1. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Αλεξάκης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος 3. Μαρής Γεώργιος»»»» 4. Ξωμεριτάκης Αλέξανδρος»»»» 5. Μιχελογιάννης Δημήτριος»»»» 6. Παρασύρης Ιωάννης»»»» 7. Γιαννούλης Νικόλαος»»»» 8. Ανηψητάκης Αντώνης»»»» 9. Μαλλιαρός Νικόλαος»»»» 10. Ξυλούρης Νίκος»» ως Τακτικό Μέλος 11. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας»» ως Τακτικό Μέλος Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: Πετράκη Πελαγία, Γιακουμάκης Γεώργιος, Γιαννουλάκης Δημήτριος και Γύπαρης Κωνσταντίνος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κοκολάκης Αλέξανδρος Περιφερειακός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, Τζιμπισκάκης Ματθαίος Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνου, Κιαγιάς Δράκος Πρόεδρος Τ.Σ. Πρίνου Ρεθύμνου, Παπαχατζάκη Όλγα Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης, Χατζηδάκη Μαρίνα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης και Καγιαμπάκη Άννα υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης, Χατζηδάκη Χατζηεμμανουήλ Αικατερίνη Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, Βαρδάκης Χαράλαμπος και Ρουκουνάκης Μανόλης υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου, Βουρδουμπάς Ιωάννης και Φράγκου Μαριλένα μελετητές του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας», Μπουτάρης Μιχάλης Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «NUR MOH A.E.» και Καλογιαννάκης Δημήτρης Τοπικός Συνεργάτης της ίδιας εταιρείας, Γαλανομάτης Μανόλης μελετητής και Κρεβατσούλης Μιχάλης εκμεταλλευτής του έργου: «Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και διανομής υγραερίου, ιδιοκτησίας «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. - Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών» στη θέση «Λατζιμάς» εκτός ορίων Κοινότητας Πρίνου, Δ.Ε. Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης» και για την τήρηση των πρακτικών, ο Φασουλάς Μύρων Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, η Σουλτάτου Ιωάννα και η Κογεράκη Μαρίνα υπάλληλοι του ίδιου Τμήματος. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1

2 ΘΕΜΑ 1 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας» στο Νομό Ρεθύμνου. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α /1986), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», β) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», γ) του Ν. «2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», δ) της Κ.Υ.Α. με αριθμ /5387/ (ΦΕΚ 678 Β): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986», ε) της Κ.Υ.Α /2332/2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κτλ)» (ΦΕΚ 1022/Β), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. στ)της ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /703/Φ104/2003: «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002», ζ) της ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /2021/2003: «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002», η) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 2. Το Π.Δ.149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 3. Τη με αριθμ. 5/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό 3/ ) που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης επί των Μ.Π.Ε.. 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 12990/6294/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 5. Το με αριθ. πρωτ.: / έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ε.Υ.ΠΕ. (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) με το οποίο διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Μ.Π.Ε. για το αναφερόμενο έργο. 6. Τη με αριθμ. πρωτ.: 23118/10652/ ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε. 7. Τo με αριθμ. πρωτ. 572/ εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου, με το οποίο αποστέλλονται οι απόψεις της Υπηρεσίας για την προαναφερόμενη Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τις οποίες: «Α. Περίληψη του έργου 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η θέση του βρίσκεται στα όρια του οικισμού «Πρίνος», στην παράκτια ζώνη του «Αγ. Νικολάου», έμπροσθεν από το ομώνυμο εκκλησάκι στον παραλιακό οικισμό της Σκαλέτας, ο οποίος εκτείνεται αμέσως προς τα δυτικά της θέσεως του αλιευτικού καταφυγίου. Ανατολικά της θέσης αυτής και σε απόσταση 4,0Km περίπου είναι η Άκρα Λιανός Κάβος και δυτικά και σε απόσταση 13Km περίπου είναι η πόλη του Ρέθυμνου. Από το Ακρωτήριο 2

3 Λιανός Κάβος μέχρι την πόλη του Ρεθύμνου εκτείνεται ο ομώνυμος όρμος. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι βόρειο γεωγραφικό πλάτος: 35 ο 24 και ανατολικό γεωγραφικό μήκος: 24 ο 38. Η ακτή μεταξύ της θέσεως του έργου και της άκρας Λιανός Κάβος είναι απότομη και βραχώδης, ενώ δυτικά μέχρι το Ρέθυμνο είναι χαμηλή, αμμώδης με όδευση ελαφράς καμπύλης γραμμής. Στην περιοχή εκβάλλει ο χείμαρρος Ρέμα-Σκαλέτας. Η εκβολή του ρέματος οφείλει να μείνει εκτός της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου για να μην την γεμίζει με φερτές ύλες. Στη θέση του έργου παράλληλα με την ανατολική ακτή σε μικρή απόσταση διέρχεται η Εθνική οδός Ε-90 Ηράκλειο-Ρέθυμνο. Η επιλογή της θέσεως βασίστηκε σε κριτήρια χωροταξικά, γεωμορφολογικά, τεχνοοικονομικά κατασκευής και συντήρησης του έργου, ακτομηχανικά και περιβαλλοντικά, προσανατολισμού σε σχέση με τους κυματισμούς της περιοχής, ευχερούς και ασφαλούς προσεγγίσεως των σκαφών και ευκολίας προσπελάσεως και οδικής συνδέσεως. ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Η προς παραχώρηση θαλάσσια έκταση για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων είναι m 2 και η αντίστοιχη χερσαία έκταση 6.610m 2. Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, διαμορφώνεται χερσαίας ζώνης συνολικής έκτασης 4.500m 2 περίπου όπισθεν των κρηπιδωμάτων, εκ των οποίων 2.500m 2 αποτελούν επιχώσεις και λιμενολεκάνη συνολικής εκτάσεως 6 στρεμμάτων περίπου. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός των προτεινόμενων έργων είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού και πλήρως εξοπλισμένου αλιευτικού λιμενίσκου, ο οποίος θα εξυπηρετεί την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής δεν καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες. Η προς παραχώρηση θαλάσσια έκταση για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων είναι m 2 και η αντίστοιχη χερσαία έκταση είναι 6.610m 2. Προσήνεμος μώλος (αβγδ), συνολικού μήκους περίπου 112,0m, ο οποίος φέρει διατομή με πρανή εσωτερικά και εξωτερικά. Η εξωτερική θωράκιση κατασκευάζεται από φυσικούς ή τεχνητούς ογκολίθους τύπου ECOPODE. Υπήνεμος μώλος (εζηθικλ) τεθλασμένης μορφής (σχήμα Γάμμα) συνολικού μήκους περίπου 168,0m, ο οποίος φέρει μικτή διατομή σε μήκος περίπου 128,0m και διατομή με πρανή εσωτερικά και εξωτερικά σε μήκος περίπου 40,0m. Η εξωτερική θωράκιση του υπήνεμου μώλου κατασκευάζεται από φυσικούς ογκολίθους. Κρηπίδωμα ΑΒ, εσωτερικά του υπήνεμου μώλου, μήκους περίπου 67m Παραλιακά κρηπιδώματα ΒΓ, ΖΗ, ΗΘ, IK συνολικού μήκους περίπου 155,0m Ράμπα για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών κάθετα στο κρηπίδωμα ΒΓΖΗ, Προβλήτας μήκους περίπου 25,0m και πλάτους περίπου 3,50m κάθετα στο κρηπίδωμα ΗΘΙΚ. Διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης συνολικής έκτασης περίπου 4.500m 2 όπισθεν των κρηπιδωμάτων, εκ των οποίων 2.500m 2 αποτελούν επιχώσεις. Αγωγοί ανανέωσης υδάτων περί την ίσαλο στο τμήμα (ζη) του υπήνεμου μώλου. Διαμόρφωση λιμενολεκάνης συνολικής εκτάσεως περίπου 6,0 στρεμμάτων και διαύλος εισόδου ελάχιστου εύρους 40m και συνολικής εκτάσεως περίπου 4στρεμμάτων. Βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης σε βάθος 3,00m και διαύλου εισόδου λιμένα στα - 3,50m. 3

4 Τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού (δέστρες, κρίκοι κλπ) σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων. Εξοπλισμός πίλλαρ για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων και αστικών αποβλήτων αλιευτικών σκαφών Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης για την τροφοδοσία των σκαφών με πόσιμο νερό και ρεύμα σε επιλεγμένες θέσεις τροφοδοσίας. Επέκταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου. Επέκταση της υφισταμένης οδού προσπελάσεως προς την περιοχή της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου σε μήκος 45m περίπου και με συνολικό πλάτος 5,50m περίπου. Οικίσκος επιφάνειας σε κάτοψη περίπου 50,0m 2, στον οποίο θα υπάρχει γραφείο για την πληροφόρηση του κοινού για την θαλάσσια χελώνα, κοινόχρηστες τουαλέτες, αποθήκη και λοιπές βοηθητικές λειτουργίες. Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων με ΓΕ & ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 18% είναι ,00( ) και αναλύεται ως ακολούθως : Α) Λιμενικών έργων : ,00( ) (Τιμές Ιανουαρ. 2004). Β) Η/Μ εγκαταστάσεων : ,00 ( ) Γ) Οικίσκος : ,00 ( ) Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Αφού λάβαμε γνώση της παραπάνω Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τους όρους που θέτει η μελέτη, ενώ κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα και όροι: Κατά τη φάση κατασκευής: Διαβροχή, όταν απαιτείται, των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών, για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης. Μεταφορά των αδρανών υλικών με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα. Τα καύσιμα και λιπαντικά που παράγονται κατά τη συντήρηση ή επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου, θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στους κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Απαγόρευση πλύσης οχημάτων και μηχανημάτων αναδόχου, στη χερσαία ζώνη του λιμενίσκου. Ύπαρξη απορροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε επαρκείς ποσότητες, για συγκράτηση καυσίμων και λιπαντικών σε περίπτωση διαφυγής τους. Συλλογή των προαναφερθέντων απορροφητικών υλικών σε περίπτωση χρησιμοποίησης τους και κατόπιν διάθεση τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τακτική επιθεώρηση των απορροφητικών υλικών, και άμεση αντικατάστασή τους, σε περίπτωση διαπίστωσης αυξημένης προσρόφησης υγρασίας. Τακτική συλλογή και διάθεση προς τον ΧΥΤΑ των απορριμμάτων των παραγόμενων στον χερσαίο χώρο του λιμενίσκου. Απαγόρευση απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας στερεών αποβλήτων στη θάλασσα. Τακτικός καθαρισμός των υδάτων από μικροαπορρίμματα. Συλλογή και διάθεση των απορριμμάτων αυτών προς ΧΥΤΑ. Απαγόρευση απόθεσης υλικών και μηχανημάτων κατασκευής εντός των οριογραμμών του χειμάρρου. Οι θαλάσσιες εργασίες να μην εκτελούνται την περίοδο από το Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο που συμπίπτει με την περίοδο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας carettacaretta. 4

5 Διάθεση των προϊόντων των από θαλάσσης διενεργούμενων εκσκαφών (βυθοκορημάτων) και τα οποία δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχώσεων, σε θαλάσσια περιοχή βάθους μεγαλύτερου από 50m, ανεξάρτητα από την απαιτούμενη απόσταση μεταφοράς, έτσι ώστε η συντελούμενη πρόσχωση, να μην μειώνει πουθενά το βάθος στις θέσεις απόρριψης, περισσότερο από 3m. Η επιλογή της θέσης θα γίνει από την οικεία Λιμενική Αρχή. Τήρηση των διατάξεων περί εργοταξιακού θορύβου και συγκεκριμένα: ΚΥΑ 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/ ΚΥΑ 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/ ΚΥΑ 5/2375/ΦΕΚ 689/Β/ ΚΥΑ 765/ΦΕΚ 81/Β/ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα τα δίκτυα κοινής ωφελείας που τυχόν καταστραφούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ΟΚΩ (ΟΤΕ,ΔΕΗ, Σύνδεσμος ύδρευσης) Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η νομοθεσία (ΠΔ 305/96: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ») Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Κατά τη φάση λειτουργίας: Αποφυγή άσκοπης λειτουργίας μηχανών και διενέργειας άσκοπων ελιγμών από τα σκάφη. Απαγόρευση στα σκάφη και τα πλωτά μέσα να αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες απο 6 κόμβους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Απαγόρευση πλύσης σκαφών εντός του λιμένα. Απαγόρευση απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας καυσίμων και λιπαντικών στη θάλασσα. Ύπαρξη απορροφητικών υλικών (πχ. πριονίδι, άμμος) σε επαρκείς ποσότητες για συγκράτηση καυσίμων και λιπαντικών σε περίπτωση διαφυγής τους στο χερσαίο τμήμα. Συλλογή των προαναφερθέντων απορροφητικών υλικών σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους και διάθεσής τους με Υγειονομική Ταφή. Επιθεώρηση τακτική των απορροφητικών υλικών και άμεση αντικατάστασή τους, σε περίπτωση διαπίστωσης αυξημένης προσρόφησης υγρασίας. Ύπαρξη δύο φορητών ψεκαστήρων διασκορπιστών, διασκορπιστικό υλικό, πλωτό διάφραγμα και ότι άλλο προταθεί από την οικεία Λιμενική Αρχή καθώς και Σχεδίου που θα πρέπει να αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά ρύπανσης. Απαγόρευση ανεφοδιαμού καυσίμων. Ο ανεφοδιασμός των καυσίμων θα γίνεται στον λιμένα του Ρεθύμνου. Τακτική συλλογή και διάθεση προς ΧΥΤΑ των απορριμμάτων των παραγόμενων στον χερσαίο χώρο του λιμενίσκου. Απαγόρευση απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας στερεών αποβλήτων στη θάλασσα. Τακτικός καθαρισμός των υδάτων και πυθμένα από μικροαπορρίμματα. Συλλογή και διάθεση των απορριμμάτων αυτών προς ΧΥΤΑ. Απαγόρευση απορρίψεως οποιασδήποτε ποσότητας απορρυπαντικών στη θάλασσα. Εφαρμογή και αυστηρή τήρηση των διατάξεων ΥΕΝ περί λειτουργίας λιμένων κατά την λειτουργία του λιμενίσκου. Τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στη χρήση δικτυών και παραγαδιών. Στη περίπτωση που χελώνα Caretta-Caretta πιαστεί στα δίκτυα να 5

6 απελευθερώνεται αμέσως και να ειδοποιείται ο σύλλογος για τη προστασία της. Θα πρέπει ο σύλλογος χρηστών του αλιευτικού καταφυγίου και ο σύλλογος προστασίας της Caretta-Caretta να εκδώσουν ενημερωτικά φυλλάδια και να προβούν σε ενημερωτικές ομιλίες για το θέμα αυτό. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την οικεία λιμενική αρχή. Για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta θα πρέπει ο νυχτερινός φωτισμός να είναι κατάλληλου τύπου, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα εξόδου προς φωλεοποίηση ή προσανατολισμού στις ενήλικες χελώνες που οδεύουν να αποθέσουν τα αβγά τους και προσανατολισμού στα νεογνά. Προτείνεται λοιπόν ο φωτισμός να γίνει από την εσωτερική πλευρά των μώλων, στο επίπεδο των κρηπιδωμάτων, ώστε να μην είναι ορατός σε μεγάλη απόσταση εκτός του λιμενίσκου Για την ακόμη μεγαλύτερη προστασία των προστατευμένων ειδών του θαλασσίου Πάρκου, πχ θαλάσσια χελώνα caretta-caretta, φώκιες κλπ, θα πρέπει με την άφιξη εκάστου σκάφους να δίνεται πληροφοριακό υλικό και να δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς τους και αντιμετώπισης των προστατευόμενων ειδών αυτών εφόσον τα συναντήσουν. Θα πρέπει να καταρτιστεί Σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/απορριμμάτων που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 5, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Πρότασης Οδηγίας του Συμβουλίου Ε.Ε COM (98) 452 final ως προαιρετική δράση με προφανή πλεονεκτήματα για την ευρύτερη περιοχή και τους μελλοντικούς χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, στο οποίο θα υπάγεται το αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στον ετήσιο προϋπολογισμό του πρόβλεψη για την συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών». 8. Την παρουσίαση της μελέτης από τη μελετήτρια κα Φράγκου Μαριλένα. 9. Την εισήγηση της κας Μαρίνας Χατζηδάκη Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης και της κας Καγιαμπάκη Άννας υπαλλήλου της ίδιας Διεύθυνσης σύμφωνα με την οποία: 10. Τις απόψεις του κ. Τσιμπισκάκη Ματθαίου Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαστε ως Δήμος πολύ ευαίσθητοι σε θέματα περιβάλλοντος και πρώτα εμείς θα αντιδρούσαμε αν δημιουργούσαμε πρόβλημα στο περιβάλλον. Η μελέτη είναι πολύ αξιόπιστη και έχουν τηρηθεί όλα όσα προβλέπει ο νόμος. Το αναφερόμενο έργο το οποίο είναι πολύ διακριτικά και καλά σχεδιασμένο, εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό που έχει κάνει ο Δήμος μας (υπάρχει ένα αναπτυξιακό τόξο στην περιοχή που προσπαθούμε να το αναδείξουμε) και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον θεωρώ ότι με τη δημιουργία του έργου θα υπάρχει καλύτερη επιτήρηση και θα είναι μια βάση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την καρέτα - καρέτα». 11. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. Νίκου Καλογερή, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εισηγούμαι στην επιτροπή να γνωμοδοτήσουμε θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μ.Π.Ε. του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας» στο Νομό Ρεθύμνου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 572/ έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου δεδομένου ότι η επιλογή της θέσης του καταφυγίου βασίστηκε σε κριτήρια χωροταξικά, γεωμορφολογικά, τεχνοοικονομικά κατασκευής και συντήρησης του έργου, ακτομηχανικά και περιβαλλοντικά, προσανατολισμού σε σχέση με τους κυματισμούς της περιοχής, ευχερούς και ασφαλούς προσεγγίσεως των σκαφών και ευκολίας προσπελάσεως και οδικής συνδέσεως και από την προσεκτική ανάλυση των στοιχείων της Μ.Π.Ε. αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη θέση σε όλο το μήκος της ακτογραμμής ανάμεσα στα δύο λιμάνια 6

7 Ρεθύμνου και Πανόρμου. Ακόμα επισημαίνω ότι χώρος ωοτοκίας της caretta-caretta βρίσκεται σε ικανή απόσταση δυτικά του καταφυγίου και επιπλέον του μικρού του μεγέθους δεν αναμένεται να την επηρεάσει αρνητικά». 12. Τις απόψεις των μελών της. Μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γνωμοδοτεί θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας» στο Νομό Ρεθύμνου, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 572/ έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου, δεδομένου ότι η επιλογή της θέσης του καταφυγίου βασίστηκε σε κριτήρια χωροταξικά, γεωμορφολογικά, τεχνοοικονομικά κατασκευής και συντήρησης του έργου, ακτομηχανικά και περιβαλλοντικά, προσανατολισμού σε σχέση με τους κυματισμούς της περιοχής, ευχερούς και ασφαλούς προσεγγίσεως των σκαφών και ευκολίας προσπελάσεως και οδικής συνδέσεως και από την προσεκτική ανάλυση των στοιχείων της Μ.Π.Ε. αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη θέση σε όλο το μήκος της ακτογραμμής ανάμεσα στα δύο λιμάνια Ρεθύμνου και Πανόρμου. Ακόμα ο χώρος ωοτοκίας της caretta-caretta βρίσκεται σε ικανή απόσταση δυτικά του καταφυγίου και επιπλέον του μικρού του μεγέθους δεν αναμένεται να την επηρεάσει αρνητικά, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Στην παρούσα απόφαση: α) γνωμοδοτεί αρνητικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερόμενου έργου το μέλος της επιτροπής κ.ανηψητάκης Αντώνης διότι όπως μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θεωρώ ότι επειδή η γνώμη μας είναι συμβουλευτική πρέπει να είμαστε αυστηροί. Για τα αλιευτικά καταφύγια πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα για το που πρέπει να κατασκευαστούν στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και να λάβουμε υπόψη μας το θέμα των προηγούμενων αστοχιών στην κατασκευή τους. Δεν έχω πειστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η χελώνα caretta-caretta και θα ήθελα να υπάρχει και η γνώμη του «ΑΡΧΕΛΩΝΑ». β) ψήφισε λευκό το μέλος της επιτροπής κος Μιχελογιάννης Δημήτρης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τα Μέλη Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax Πλατεία Ελευθερίας : : Γιάννα Σουλτάτου, Μύρων Φασουλάς : , 234 : : Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.56977/22870 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Τμήμα Α Λ. Αλεξάνδρας 11 ΤΚ Αθήνα 1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου Κα Μαρία Λιονή 2. Δήμο Ρεθύμνου 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης 4. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου (συνημμένα ο φάκελος της Μ.Π.Ε., για το αρχείο της υπηρεσίας) ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 38/2011 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθ. 38/2011 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό Ν ο 7/ ), που αφορά στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής με τους όρους που αναφέρονται σ αυτήν, για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας» στο Νομό Ρεθύμνου. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή Νικόλαο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 1/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/16-02-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα