ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η Μαρτίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα Στράτου, Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου, Δημήτριος Γιαννέλης, και Ελίζα Αλεξανδρίδου Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «ARVAL SERVICE LEASE SA» και «ΝΤΙΡΕΝΤ ΑΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ». Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, Προϊσταμένος της Β Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 1368/5.3.07) της Υπηρεσίας και πρότεινε «Τη μη απαγόρευση της από γνωστοποιηθείσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές τις οποίες αφορά.» Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. 1. Με το από (αριθ. ημ. πρωτ. 111) έγγραφο, η εταιρία ARVAL SERVICE LEASE SA (εφεξής ARVAL ), γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, την απόκτηση ποσοστού 80% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΤΙΡΕΝΤ ΑΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (εφεξής ΝΤΙΡΕΝΤ). 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 Ειδικότερα, σύμφωνα με τη συμφωνία αγοράς μετοχών που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της εταιρίας ARVAL και του κ. Ρομπόπουλου, όπως τροποποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2007 και τη συμφωνία μεταβίβασης μετοχών που υπογράφηκε μεταξύ των ιδίων μερών, η ARVAL θα αποκτήσει από τον κ. Ρομπόπουλο, που έχει στην κυριότητά του το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ήτοι το 100% των μετοχών της ΝΤΙΡΕΝΤ, μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύουν το 80% του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΝΤΙΡΕΝΤ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των άνω μετοχών στην ARVAL, ο κ. Ρομπόπουλος θα διατηρεί μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΤΙΡΕΝΤ. Η ARVAL προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή τιμήματος μέσω εσωτερικής ρευστότητας και δεν λαμβάνει οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση για την αναφερόμενη εξαγορά. Η ΝΤΙΡΕΝΤ έλαβε δυνάμει των από και αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης αντίστοιχα, επιδότηση για το συνολικό ποσό των 76, ευρώ σχετικά με την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού της. Η ως άνω μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των ακόλουθων αναβλητικών αιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Σύμβασης: α) οι αρχές ανταγωνισμού θα έχουν δώσει την άδεια Απόκτησης που προβλέπεται στη Συμφωνία. Από αυτή την άποψη, ο Πωλητής αναλαμβάνει να συνεργαστεί πλήρως και να υποστηρίξει τον Αγοραστή προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της Αναβλητικής Αίρεσης. β) καμία Κυβερνητική οντότητα δεν θα έχει θεσπίσει, εκδώσει, δημοσιεύσει, επιβάλει ή εισαγάγει οποιοδήποτε νόμο ή διάταγμα που έχει ως αποτέλεσμα να καταστήσει παράνομη ή ειδάλλως να αποτρέψει ή απαγορεύσει την εκπλήρωση όλης ή ουσιαστικού μέρους της Απόκτησης. Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο Παράρτημα της Σύμβασης, η ARVAL έχει το δικαίωμα να αποκτήσει το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΤΙΡΕΝΤ από τον κ. Ρομπόπουλο εντός προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, ο δε κ. Ρομπόπουλος έχει το δικαίωμα να πωλήσει στην ΝΤΙΡΕΝΤ το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου στην ARVAL εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας. 2. Συμφωνία των μετόχων α. Οι μέτοχοι συμφωνούν, για μια χρονική περίοδο που λήγει πέντε (5) έτη μετά από την ημερομηνία αυτής της Συμφωνίας των Μετόχων, στις ακόλουθες αρχές : Η ARVAL θα προκαλέσει την ΝΤΙΡΕΝΤ να διατηρήσει την Recar, ως προτιμώμενο αλλά μη αποκλειστικό προμηθευτή για αυτοκίνητα 2

3 αντικατάστασης μέχρι το σημείο που η ποιότητα και οι τιμές που προσφέρονται από την Recar είναι ανταγωνιστικές βραχυπρόθεσμα στην Ελληνική αγορά μίσθωσης. Η ARVAL θα προκαλέσει την ΝΤΙΡΕΝΤ να κρατήσει τον κ. Ρομπόπουλο ή οποιαδήποτε επιχείρηση στην οποία διατηρεί, άμεσα ή έμμεσα, περισσότερο από τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου ως προτιμώμενο αλλά μη αποκλειστικό αγοραστή των μεταχειρισμένων οχημάτων που ανήκουν στη ΝΤΙΡΕΝΤ σε τιμές και όρους που καθορίζονται ελεύθερα από την επιχείρηση αυτή σύμφωνα με την πολιτική της ARVAL. Η ARVAL θα προκαλέσει την ΝΤΙΡΕΝΤ για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας να διατηρήσει την Dirent Insurance ως προτιμώμενο, αλλά μη αποκλειστικό μεσίτη για ασφάλεια ευθύνης τρίτων με τον όρο ότι: ι) είναι οικονομικά ανταγωνιστική για την ARVAL, ιι) η Dirent Insurance συμμορφώνεται με τα ποιοτικά κριτήρια της ARVAL, ιιι) η ΝΤΙΡΕΝΤ θα επιλέξει ελεύθερα την ασφαλιστική της εταιρία, iv) η ΝΤΙΡΕΝΤ δεν θα απαιτείται να καταβάλει οποιεσδήποτε αμοιβές μεσιτειών στην Dirent Insurance και v) όσο χρονικό διάστημα ο κ. Ρομπόπουλος διατηρεί, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου της Dirent Insurance. Η ARVAL θα προκαλέσει την ΝΤΙΡΕΝΤ να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων στη Recar καθώς επίσης και συντήρησης και διαχείρισης στόλου, του στόλου της Recar. Οι Υπηρεσίες θα παράσχονται στη Recar σύμφωνα με τα πιστωτικά κριτήρια κινδύνου της ARVAL και σε τιμές και όρους ελεύθερα καθορισμένα από τη ΝΤΙΡΕΝΤ. Η ARVAL θα προκαλέσει τη ΝΤΙΡΕΝΤ να χορηγήσει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην οποία ο κ. Ρομπόπουλος διατηρεί, άμεσα ή έμμεσα, περισσότερο από το 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Dirent, δωρεάν, υπό τον όρο ότι η χρήση του εμπορικού σήματος δεν συνεπάγεται την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις της Τροποποιημένης Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών ή αυτής της Συμφωνίας των Μετόχων, ειδικότερα την υποχρέωση μη ανταγωνισμού. Το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Dirent θα ισχύσει μετά από τη λήξη μιας περιόδου 10 μηνών από την ημερομηνία αυτής της Συμφωνίας. Ο κ. Ρομπόπουλος θα προκαλέσει τη Recar ή οποιαδήποτε επιχείρηση στην οποία διατηρεί περισσότερο από το 50% να συστήνει τις υπηρεσίες της Dirent σε οποιουσδήποτε πελάτες ή πιθανούς πελάτες της Recar που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια συναλλαγή Μακροπρόθεσμης Λειτουργικής Μίσθωσης. 3

4 β. Διοικητικό Συμβούλιο. Όσο χρόνο ο κ. Ρομπόπουλος κατέχει τουλάχιστον το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης, η Επιχείρηση θα διοικείται από ένα Συμβούλιο που θα αποτελείται από 5 Διευθυντές που θα διορίζονται ως ακολούθως : 4 διορισμένοι μετά από πρόταση της ARVAL. 1 διορισμένος μετά από πρόταση του κ. Ρομπόπουλου. Εάν η μετοχική μερίδα του κ. Ρομπόπουλου μειωθεί κάτω από το 5%, πλέον δεν θα έχει το δικαίωμα να έχει έναν αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο. Οι Διευθυντές θα διορίζονται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εκλέγεται από και μεταξύ των Διευθυντών της ARVAL Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των Διευθυντών που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. γ. Ανταγωνισμός (Περιορισμοί) Για μία περίοδο που αρχίζει κατά την ημερομηνία της παρούσης Συμφωνίας και λήγει κατά την Πέμπτη επέτειο της ημερομηνίας αυτής της Συμφωνίας, ο κ. Ρομπόπουλος θα απόσχει και θα καταστήσει όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον κ. Ρομπόπουλο να απόσχουν από : i. Το να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ανταγωνίζονται με την Επιχειρηματική δραστηριότητα της Επιχείρησης στην Ελλάδα, ii. Το να εργάζονται από οποιαδήποτε άποψη, για μια επιχείρηση που ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα με την Επιχειρηματική δραστηριότητα της Επιχείρησης στην Ελλάδα, ως υπάλληλος, επενδυτής, συνεταίρος, συνεργάτης, σύμβουλος, φορέας παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητος σύμβουλος, εταιρικός ανώτερος υπάλληλος ή άλλος iii. Το να αναλαμβάνουν, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω ενός μεσάζοντος και με οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε ανταγωνιστική δραστηριότητα έναντι της Επιχειρηματικής δραστηριότητας της Επιχείρησης στην Ελλάδα ή που, μέσω μιας οντότητας που Ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, ασκούν οποιεσδήποτε ανταγωνιστικές δραστηριότητες με την Επιχειρηματική δράση της Επιχείρησης στην Ελλάδα. Οι όροι αυτής της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού δεν θα αποτρέψουν την Recar από την πραγματοποίηση της δραστηριότητάς της, που είναι η βραχυπρόθεσμη ενοικίαση αυτοκινήτων. δ. Χρονική διάρκεια και λήξη. Η Συμφωνία Μετόχων θα εφαρμοστεί κατά την καταληκτική Ημερομηνία (όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 1-12 και 5 της Σύμβασης αγοράς μετοχών) και για μια περίοδο δέκα (10) ετών, με επιφύλαξη των προβλεπομένων μικροτέρων χρονικών διαστημάτων (5ετών). Στο τέλος των πρώτων δέκα ετών, η Συμφωνία των μετόχων θα ανανεωθεί αυτόματα για μια επιπλέον περίοδο 4

5 ενός (1) έτους εκτός αν οποιοσδήποτε Μέτοχος ανακοινώσει την πρόθεσή του να μην την ανανεώσει αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στον άλλο Μέτοχο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της αρχικής περιόδου είτε οποιαδήποτε από τις επόμενες περιόδους ανανέωσης. Η Συμφωνία των μετόχων θα είναι ipso jure πρόωρα λήξασα σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Μετόχους παύσει να διατηρεί μετοχές και συγκεκριμένα σε περίπτωση άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης για Αγορά ή για Πώληση όπως καθορίζονται στις Ρήτρες και 5.2.1, η οποία λήξη θα εφαρμοστεί κατά την ημερομηνία της Ολοκλήρωσης της μεταφοράς των μετοχών Προαίρεσης στην ARVAL σύμφωνα με την ρήτρα 5.3. ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ α. Η εταιρία ARVAL είναι ανώνυμη γαλλική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το έτος 1989, με έδρα το Παρίσι, και από το έτος 1991 δραστηριοποιείται και σε διεθνές επίπεδο. Η ARVAL είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών της BNP PARIBAS. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ARVAL έχει ως σκοπό : Αγορά, πώληση, μίσθωση και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων παντός τύπου. Μακροχρόνια μίσθωση και συντήρηση οχημάτων χωρίς οδηγό 3 με 5 τόνων. Εμπορία μηχανοκίνητων οχημάτων παντός τύπου συμπεριλαμβανομένων οχημάτων 3 με 5 τόνων. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και συντήρηση εξοπλισμού παντός τύπου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης, ο εξοπλισμός πολιτικών μηχανικών, υλικά τηλεφωνίας, αυτοματισμό γραφείου και πληροφορικής. Μεσιτεία ασφαλειών. Παντός τύπου υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρίας. Ο σχεδιασμός και η προώθηση οποιασδήποτε υπηρεσίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς. Όλες οι βιομηχανικές, κτηματομεσιτικές, εμπορικές, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μόνο μέρος με οποιονδήποτε από τους ως άνω σκοπούς, οποιοδήποτε άλλο ίδιο ή περεμφερή με τα ανωτέρω σκοπό μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της εταιρίας. Η BNP PARIBAS ελέγχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της GESTION AND LOCATION HOLDING, η οποία με τη σειρά της ελέγχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ARVAL HOLDING. Η ARVAL HOLDING ελέγχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ARVAL SERVICE LEASE SA. 5

6 Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιριών ARVAL το έτος 2005 ανήλθε σε ευρώ. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ARVAL SERVICE LEASE SA για το έτος 2005 ανήλθε σε ευρώ. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα (net banking income) του Ομίλου της BNP PARIBAS σε παγκόσμιο επίπεδο για το έτος 2005 ανέρχονται σε 21,5 δις. ευρώ. Η ARVAL SERVICE LEASE SA, η ιδία, δεν έχει παρουσία στην ελληνική αγορά. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα (net banking income) του υποκαταστήματος της Τράπεζας BNP PARIBAS στην Ελλάδα ανήλθαν, για το έτος 2005 σε 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλος BNP PARIBAS δραστηριοποιείται επίσης στην Ελλάδα, όσον αφορά στις επιμέρους αγορές όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στην γνωστοποίηση, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΠΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ». Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΟΠΣΙΟΝ στην Ελλάδα, για το έτος 2005, ανήλθε σε ευρώ. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΣΙΟΝ συμμετέχει κατά ποσοστό 99,95% η BNP PARIBAS και κατά ποσοστό 0,05% ο κ. Γεώργιος Κυριαζάκος. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΣΙΟΝ ανέρχεται σε ευρώ και συνίσταται σε μετοχές, από τις οποίες οι 1999 μετοχές ανήκουν στην BNP PARIBAS και η 1 μετοχή στον κ. Γεώργιο Κυριαζάκο. Η ΟΠΣΙΟΝ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα κυρίως στην μακροχρόνια μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων και στην εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων. Το εν Ελλάδι υποκατάστημα της BNP PARIBAS διαθέτει επίσης τμήμα Χρηματοδοτικών Μισθώσεων το οποίο, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται και στην χρηματοδότηση επιβατικών αυτοκινήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το έτος 2005, η αξία των νέων μισθώσεων επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθε σε ευρώ. Τέλος, ο όμιλος BNP PARIBAS δραστηριοποιείται επίσης στην Ελλάδα μέσω της εταιρίας CETELEM, αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή καταναλωτικών δανείων για κάθε είδους σκοπό. Μέρος των δανείων που παρέχει η εν λόγω εταιρία χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτων. Ειδικότερα το έτος 2005, η CETELEM παρείχε δάνεια ύψους ευρώ για την χρηματοδότηση αγοράς χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα (1451) αυτοκινήτων. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της CETELEM (net banking income), για το έτος 2005 ανήλθαν σε ευρώ. β. Η εταιρία ΝΤΙΡΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργικών Μισθώσεων, εδρεύει στο Δήμο καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης. 6

7 Σκοπός της ΝΤΙΡΕΝΤ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση της χρήσης κατά οποιονδήποτε τρόπο αυτοκινήτων, μοτοσικλετών θαλάσσιων σκαφών, αεροσκαφών, αγροτικών μηχανημάτων, εργοστασιακών και μηχανολογικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων και ηλεκτρολογικών υπολογιστών, εργαλείων, μηχανών, μηχανημάτων, ειδών γενικά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών πινακίδων, συστημάτων θέρμανσης ψύξης, συσσωρευτών, μηχανημάτων παραγωγής ήχου και εικόνας, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, καταναλωτικών αγαθών, καθώς και παρελκομένων όλων των παραπάνω, τα οποία θα διατίθενται καινούρια ή μεταχειρισμένα Οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις εκμισθώσεις, υπομισθώσεις, παραχωρήσεις, χρήσης ακινήτων, η εκμετάλλευσή τους κατά οποιονδήποτε τρόπο και η διαμεσολάβηση, με την ιδιότητα του κτηματομεσίτη, στις παραπάνω συναλλαγές Η διαμεσολάβηση σε εμπορικές συναλλαγές έναντι προμήθειας, η είσπραξη απαιτήσεων, παροχή υπηρεσιών marketing, παρακολούθηση λογαριασμών επιχειρήσεων Η διενέργεια και πρακτορεία τουριστικών επιχειρήσεων Η εμπορία αυτοκινήτων καινούριων ή μεταχειρισμένων καθώς και λοιπών ειδών γενικού εμπορίου. Η εταιρία ΝΤΙΡΕΝΤ δεν ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, έχει όμως συμμετοχές στις ακόλουθες εταιρίες : Κατέχει περίπου το 1,34% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας Eurocambio AE. H εν λόγω εταιρία έχει ως κύρια δραστηριότητα την διαχείριση ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Κατέχει περίπου το 89% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας ΡΕΚΑΡ ΑΕ. Η εν λόγω εταιρία έχει ως κύρια δραστηριότητα την βραχυχρόνια μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Κατέχει περίπου το 36,2% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας ΝΤΙΡΕΝΤ Εισπρακτική ΑΕ. Η εν λόγω εταιρία έχει ως κύρια δραστηριότητα την είσπραξη οφειλών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρίας ΝΤΙΡΕΝΤ στην Ελλάδα για το έτος 2005 ανέρχεται σε ,96 ευρώ. Η εταιρία ΝΤΙΡΕΝΤ δεν έχει δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. ΙΙΙ. 1. Σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών 7

8 Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η υπό κρίση συγκέντρωση γενικώς αφορά στον κλάδο της μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, στον κλάδο της εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης καθώς και στην αγορά παροχής διαφόρων ειδών πίστωσης (ενδεικτικά αναφέρονται δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις κλπ.) για την αγορά των αυτοκινήτων. Ειδικότερα η εν λόγω συγκέντρωση αφορά τις ακόλουθες σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι εμπλεκόμενες εταιρίες : Α. Μισθώσεις (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως καθώς και χρηματοδοτικές μισθώσεις. Β. Εμπόριο Οχημάτων (κυρίως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης) καινουργών ή μεταχειρισμένων μετρητοίς ή με πίστωση του τιμήματος σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 2. Σχετική Γεωγραφική αγορά Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Ως σχετική αγορά, στην υπό κρίση συγκέντρωση θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. ΙV. ΔΟΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1. Μισθώσεις (ενοικιάσεις) επιβατικών αυτοκινήτων Σημειώνεται κατ αρχάς ότι στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνον η ενοικίαση Ι.Χ επιβατηγών αυτοκινήτων και μικρών van μέχρι 9 θέσεων. Αντίθετα, δεν ενοικιάζονται φορτηγά ή μικρά λεωφορεία (mini bus), εξαιτίας του ισχύοντος νομικού καθεστώτος που απαιτεί την ύπαρξη επαγγελματικής άδειας οδήγησης γι αυτά τα οχήματα. Η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει επίσης, στις επιχειρήσεις του κλάδου την ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα επιχειρήσεις που ασχολούνται με ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ο αριθμός αυτός των επιχειρήσεων είναι αρκετά μεγάλος. Αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού είναι και το μικρό (κατά κανόνα) μέγεθος των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, το μέσο μέγεθος του στόλου βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων μιας ελληνικής επιχείρησης ενοικίασης δεν ξεπερνά τις 20 μονάδες, μέγεθος μικρότερο σε σχέση με άλλες τουριστικές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία). Στην ελληνική αγορά εκμίσθωσης 8

9 αυτοκινήτων όμως δραστηριοποιούνται και μεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν γνωστά διεθνή εμπορικά σήματα. Με βάση τη δραστηριότητά τους, οι επιχειρήσεις του κλάδου διακρίνονται: (α) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες τουριστικές ενοικιάσεις αυτοκινήτων, (β) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μακροχρόνιες-εταιρικές μισθώσεις, και (γ) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παράλληλα τόσο στις μακροχρόνιες όσο και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων. Η βραχυχρόνια μίσθωση επιλέγεται από τους πελάτες κυρίως για τουριστικούς λόγους, ενώ η μακροχρόνια επιλέγεται κυρίως από εταιρίες, οι οποίες χρησιμοποιούν τα επιβατικά αυτοκίνητα για παραγωγικούς σκοπούς αξιοποιώντας τα φορολογικά οφέλη που τους παρέχει αυτή η μέθοδος, καθώς επίσης και την απεμπλοκή τους από οποιαδήποτε ανάγκη διαχείρισης του εταιρικού τους στόλου. Η διαχείριση αυτή μετατίθεται στην εταιρία μακροχρονίων μισθώσεων. α. Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις Όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας της βραχυχρόνιας ενοικίασης απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες και επίσης καλύπτει τις ανάγκες τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων για περιστασιακές και μικρής διάρκειας (μέχρι 28 ημέρες) ενοικιάσεις. Η τουριστική εκμίσθωση αυτοκινήτων, αποτελούσε πριν από μερικά χρόνια την επικρατέστερη δραστηριότητα στον εξεταζόμενο κλάδο. Κύριο χαρακτηριστικό της τουριστικής μίσθωσης είναι η εποχικότητα, με περίοδο αιχμής το διάστημα από Μάϊο μέχρι Οκτώβριο κάθε έτους. Εν αντιθέσει, σήμερα οι μακροχρόνιες μισθώσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εξεταζόμενης αγοράς και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξής τους είναι υψηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη μεταβολή των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ο συνολικός στόλος των βραχυχρονίως ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου οχήματα το Οι επιχειρήσεις βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: Στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, που διατηρούν ένα ευρύ και εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων, Στις μεσαίου μεγέθους, κυρίως τοπικής εμβέλειας επιχειρήσεις, και Στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και εμφανίζουν εποχιακό χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία των επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους εντάσσονται κυρίως εκείνες που εκπροσωπούν εμπορικά σήματα του εξωτερικού. 9

10 β. Μακροχρόνιες μισθώσεις Ο τομέας της μακροχρόνιας μίσθωσης καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων για μίσθωση και διαχείριση του στόλου των αυτοκινήτων τους και όπως προαναφέρθηκε καλύπτει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εξεταζόμενης αγοράς των μισθώσεων Ι.Χ αυτοκινήτων. Ο στόλος των αυτοκινήτων που αφορούν μακροχρόνιες ενοικιάσεις φθάνει τα αυτοκίνητα. Οι επιχειρήσεις μακροχρόνιας εκμίσθωσης αυτοκινήτων διακρίνονται μεταξύ εκείνων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στις εκμισθώσεις αυτοκινήτων και εκείνων που ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη κατηγορία μισθώσεων ελκύει κυρίως τραπεζικούς ομίλους οι οποίοι συνήθως συστήνουν αυτόνομες εταιρίες εκμίσθωσης αυτοκινήτων, καθώς και αντιπροσώπους εισαγωγείς αυτοκινήτων. 2. Εμπόριο οχημάτων Στον κλάδο εμπορίας αυτοκινήτων / οχημάτων, δραστηριοποιούνται μεγάλοι όμιλοι εταιριών, όπως οι όμιλοι ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΔΑΒΑΡΗ, καθώς επίσης και οι εταιρίες ΒΙΑΜΑΡ, ΕΛΜΑ, INTERCAR. Ο ανταγωνισμός στην αγορά αυτή επικεντρώνεται στα επίπεδα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση, της τιμής στην οποία προσφέρεται το προϊόν καθώς και στην προβολή τους. 3. Μερίδια αγοράς - Ανταγωνισμός Στα επόμενα παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τις αγορές και τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην εμπορία αυτοκινήτων, τις μισθώσεις και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. Για την αγορά της εμπορίας αυτοκινήτων, η γνωστοποιούσα δήλωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν στοιχεία. Από τα στοιχεία που διαθέτει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σημειώνεται ότι τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω σχετική αγορά κυμαίνονται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε επίπεδο χονδρικής πώλησης το έτος 2005 την πρώτη θέση κατείχε η εταιρία Hyundai με 9,2% μερίδιο, ακολουθεί η Τoyota με 8,1%, η εταιρία Opel με 8%, Ford με 7,3%, ενώ χαμηλότερα μερίδια κατείχαν η Peugeot, Mazda, Alfa Romeo με μερίδια 4,2%, 2,2% και 0,9% αντίστοιχα. Από τις αναφερόμενες σχετικές αγορές προϊόντος, η εταιρία ΝΤΙΡΕΝΤ δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια μόνο στην αγορά της εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων και στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων. Το μερίδιο αγοράς της ΝΤΙΡΕΝΤ στις δύο αγορές, κατά το έτος 2005 ανήλθε σε ποσοστό περίπου 8% στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Όσον αφορά την εμπορία 10

11 αυτοκινήτων, το μερίδιο αγοράς της εταιρίας αυτής υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει το 1%. Η εταιρία ARVAL δεν δραστηριοποιείται άμεσα στην ελληνική επικράτεια σε καμία από τις ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές αγορές προϊόντος. Στην αγορά όμως της εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων και της μακροχρόνιας μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων δραστηριοποιείται η εταιρία ΟΠΣΙΟΝ που είναι θυγατρική του Ομίλου BNP PARIBAS (στον οποίο ανήκει η ARVAL). Το μερίδιο της ΟΠΣΙΟΝ στις αγορές αυτές ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 1%. Συμπερασματικά, στις αγορές εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων και μακροχρόνιας μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις κατέχουν ποσοστό κάτω του 15%. Το υποκατάστημα της BNP PARIBAS στην Ελλάδα διαθέτει τμήμα Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και δραστηριοποιείται και στην χρηματοδότηση επιβατικών αυτοκινήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η αξία των νέων χρηματοδοτικών μισθώσεων επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθε σε ευρώ το έτος 2005 ήτοι 4% της συνολικής αγοράς. Άλλη εταιρία του ομίλου της BNP PARIBAS, η CETELEM, δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής καταναλωτικών δανείων οιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένων των δανείων για αγορά αυτοκινήτων. Για το έτος 2005 το μερίδιο αγοράς της εταιρίας αυτής είναι μη σημαντικό δεδομένου ότι η CETELEM παρείχε κατά το 2005 δάνεια ύψους ευρώ για τη χρηματοδότηση αγοράς χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα (1.451) αυτοκινήτων. Σημειώνεται επίσης ότι αν στη σχετική αγορά περιληφθούν και οι γενικές πιστώσεις που παρέχουν τα ελληνικά χρηματοδοτικά ιδρύματα, το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών είναι ακόμη χαμηλότερο. Όσον αφορά την εταιρία ΝΤΙΡΕΝΤ, αυτή δεν δραστηριοποιείται στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της χορήγησης τραπεζικών δανείων για την αγορά αυτοκινήτων. V. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. Β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια επιχείρηση ή μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, «ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από: 11

12 α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μίας επιχείρησης». Στην υπό κρίση υπόθεση, σύμφωνα με τη συμφωνία αγοράς μετοχών που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της εταιρίας ARVAL και του κου Ρομπόπουλου, όπως τροποποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2007 και τη συμφωνία μεταβίβασης μετοχών που υπογράφηκε μεταξύ των ιδίων μερών, η ARVAL θα αποκτήσει κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία από τον κο Ρομπόπουλο μετοχές της εταιρίας ΝΤΙΡΕΝΤ, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας το 80% του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΝΤΙΡΕΝΤ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στην ARVAL, ο κος Ρομπόπουλος διατηρεί μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΤΙΡΕΝΤ. Κατά συνέπεια, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ στην ελληνική αγορά». Στην υπό κρίση περίπτωση, ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, το έτος 2005, ανήλθε στην παγκόσμια αγορά σε ποσό που υπερβαίνει τα ευρώ (Όμιλος ARVAL ευρώ, Όμιλος BNP PARIBAS 21,5 δις) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών, η κάθε μία χωριστά, άνω των ευρώ στην ελληνική αγορά (ΝΤΙΡΕΝΤ ,96 ευρώ, BNP PARIBAS 36,5 εκατ. Ευρώ). Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπεγράφη στις 21 Δεκεμβρίου 2006 και η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός 10 εργασίμων ημερών, στις 9 Ιανουαρίου Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ, «1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση. 3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 12

13 της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση. 10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 6 μπορούν να παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν συμφωνήσουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, β) αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης και εφόσον οι γνωστοποιούντες ειδοποιηθούν για αυτό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, γ) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Στις περιπτώσεις β και γ, ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών θεωρείται η ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης ή της συγκέντρωσης των πλήρων και ακριβών στοιχείων από την αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία.» Η Υπηρεσία με την υποβολή της γνωστοποίησης ( ) εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις και ασάφειες στη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης και στα προσκομισθέντα στοιχεία, ζητήθηκε την η παροχή στοιχείων για την συμπλήρωση του φακέλου. Τα τελευταία ως άνω στοιχεία προσκομίστηκαν από την γνωστοποιούσα, στις , που και αποτελεί το χρονικό σημείο έναρξης των ως άνω προσθεσμιών. Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγματοποίηση μέχρι την έκδοση μιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2,3 και 6 του άρθρου 4δ του νόμου, ενώ κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 του ιδίου νόμου, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως 13

14 λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. πρωτ. 1368/ εισήγηση της Γ.Δ.Α., επισημαίνοντας δε, ότι οι επί πενταετία εφαρμοζόμενοι όροι ανταγωνισμού της συμφωνίας των μετόχων αποσκοπούν στη λειτουργία της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης και δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α : ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Επιτρέπει την κατ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την (αριθ. ημ. πρωτ. 111) συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία ARVAL SERVICE LEASE S.A. το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΝΤΙΡΕΝΤ Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 8 η Μαρτίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος Ο Συντάκτης της Απόφασης Αριστομένης Κομισόπουλος Βασίλειος Πατσουράτης Η Γραμματέας Αικατερίνη Τριβέλη 14

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η Σεπτεµβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Σεπτεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα