ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα Στράτου, Ιωάννης Σαμέλης, Χρήστος Κωνσταντάτος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Δημήτριο Γιαννέλη και Ελίζα Αλεξανδρίδου. Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά, λόγω κωλύματος της Τακτικής Γραμματέως Όλγας- Ανίτας Ραφτοπούλου Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από (αριθ. ημ. πρωτ. 3565) Προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, της σύστασης κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «Post Insurance Brokerage Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία» από το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε.» και τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.». Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, Προϊστάμενος της Β Διεύθυνσης Εφαρμογής, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. οικ. 5003/ γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της από γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την άνω Εισήγηση της Γ.Δ.Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του οικείου φακέλου, Ι. Με το αρ. ημ. πρωτ. 3565/ έγγραφο, γνωστοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, από τις εταιρείες «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε.» (εφεξής «ΤΤ» ή «Μέτοχος Α») και 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» (εφεξής «ΕΛΤΑ» ή «Μέτοχος Β») η σύσταση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «Post Insurance Brokerage Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Κοινή Επιχείρηση»). Συγκεκριμένα, το ΤΤ και τα ΕΛΤΑ, με την από Συμφωνία Μετόχων, προτίθενται να συστήσουν από κοινού ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Post Insurance Brokerage Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία». [ ] ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε.» («ΤΤ» ή «Μέτοχος Α») Το ΤΤ εποπτεύεται και έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ως πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 Ν.3601/2007. Επιπλέον, το ΤΤ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επειδή είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών (από τις ). Ο καταστατικός του σκοπός συνίσταται στη διενέργεια, άνευ περιορισμού ή άλλης διακρίσεως, του συνόλου των εργασιών και δραστηριοτήτων που εκάστοτε επιτρέπονται σε πιστωτικά ιδρύματα από την κείμενη νομοθεσία, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία. Ειδικότερα, ο καταστατικός σκοπός του ΤΤ περιλαμβάνει: «1) Αποδοχή, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα. 2) Χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή την μεταξύ αυτών συνεργασία, καθώς και έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμών. 3) Λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων. 4) Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου. 5) Φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και γενικά περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών, διενέργεια συναλλαγών επί αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών. 6) Ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήματος, κεφαλαιαγοράς και γενικότερα στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα. 7) Παροχή υπηρεσιών αναδόχου, συμμετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, παροχή εμπορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 2

3 εκμίσθωσης θυρίδων και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών του ν.2396/1996 (ήδη ν.3606/2007)». Το ΤΤ, έχοντας συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ, διαθέτει τα προϊόντα του, πλέον του δικτύου των καταστημάτων του και μέσω των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα, διαθέτει δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα, με 145 καταστήματα σε 64 πόλεις της Ελλάδας, 840 συνεργαζόμενα καταστήματα ΕΛΤΑ, καθώς και ένα δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο ΑΤΜ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΤ απαρτίζεται από έντεκα μέλη με πενταετή θητεία. Δύο από τα μέλη είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΤΤ και εκλέγονται μεταξύ αυτών, με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα εννέα μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μετοχές του ΤΤ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Βασικός μέτοχός του είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,03% του μετοχικού του κεφαλαίου. Το ΤΤ έχει τον έλεγχο (αποκλειστικό ή κοινό) των εξής εταιρειών: - «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS Παροχή Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Ε.». Στη συγκεκριμένη εταιρεία ασκείται κοινός έλεγχος από το ΤΤ και την εταιρεία «ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε.». - «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Ελληνικών Ταχυδρομείων». Το ΤΤ συμμετέχει με ποσοστό 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας. Επιπλέον, το ΤΤ μετείχε (στις ): - κατά ποσοστό 21,03% στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Αττικής Α.Ε.», κατέχοντας κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές. - κατά ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε», κατέχοντας κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του ΤΤ, για το οικονομικό έτος 2008, ανήλθε σε ,12 ευρώ σε ατομική βάση και σε ,75 ευρώ σε ενοποιημένη, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. 2. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΤΑ» ή «Μέτοχος Β») Τα ΕΛΤΑ εποπτεύονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το ν. 2668/1998. Στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι εθνική ρυθμιστική αρχή του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, ο σκοπός των ΕΛΤΑ, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρείας, είναι ο ακόλουθος: 3

4 «Α. Η παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών προς όλους, σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει: α. Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο χιλιόγραμμα. β. Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι χιλιογράμμων. γ. Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία. Τα όρια βάρους των στοιχείων α και β της παρούσας παραγράφου δύνανται να μεταβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς η μεταβολή αυτή να προαπαιτεί τροποποίηση του καταστατικού. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες. Β. Η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επιστολικού ταχυδρομείου, ομαδικών επιστολών, δεμάτων, αποστολών ειδικής διαχείρισης, διαφημιστικού ταχυδρομείου, υβριδικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλων υπηρεσιών, όπως ταχυμεταφορές, υπηρεσίες ανταλλαγής και διαχείρισης εγγράφων, υπηρεσίες εσωτερικής διαχείρισης αλληλογραφίας οργανισμών, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων διεύθυνσης, υπηρεσίες ταχυδρομικού κώδικα, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων για την ανάπτυξη του διαφημιστικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες ολοκληρωμένης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικές επιταγές και πάσης φύσεως ταχυδρομικές υπηρεσίες, με την ευρεία έννοια, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Γ. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ταχυδρομικής και τεχνολογικής υποδομής. Δ. Η εγκατάσταση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κατ αποκλειστικότητα του δικτύου Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το συμβόλαιο διοίκησης που συνάπτει με το Δημόσιο, κατά τους όρους του νόμου. Ε. Η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει, με σύμβαση, για λογαριασμό τρίτων, την πώληση προς το κοινό, μέσω του δικτύου της, ομολόγων, έντοκων γραμματίων και άλλων, ενσωμάτων ή άυλων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζών, αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και ασφαλιστικών προϊόντων, να αποδέχεται για λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και άλλων πιστωτικών ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων, να παραλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά του κοινού προς τα ιδρύματα αυτά για συνομολόγηση ή εξυπηρέτηση δανείων, να συνδέει το δίκτυο τερματικών Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ) με αντίστοιχα διατραπεζικά και άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά να εκτελεί τις υπηρεσίες που συνομολογεί με το Δημόσιο ή τα παραπάνω ιδρύματα. ΣΤ. Η σύσταση προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών στο σύστημα της ταχυπληρωμής με έντοκες καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων, διακινούμενες με ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωμές, καθώς και η έκδοση από την εταιρεία, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους, πιστωτικών καρτών και η διάθεσή τους στους κατόχους των προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών. 4

5 Ζ. Η είσπραξη, για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου εισοδήματος και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους, με τους όρους της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της εταιρείας. Η. Η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ύστερα από υπογραφή σύμβασης της εταιρείας με κάθε φορέα. Θ. Η διαβίβαση στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αιτήσεων πολιτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά και η είσπραξη του αντιτίμου των κατά περίπτωση προβλεπόμενων αντιστοίχων τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παράβολων, για λογαριασμό του Δημοσίου και των άλλων φορέων, καθώς και η παράδοση αδειών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αποστέλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους πολίτες με παράλληλη είσπραξη των προβλεπόμενων τελών, ενσήμων, και παράβολων. Για τις υπηρεσίες αυτές συνάπτεται σύμβαση της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Ι. Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προς το κοινό, μέσω του δικτύου της, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: υπηρεσίες και προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου (internet), υπηρεσίες κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, συλλεκτικά και άλλα συναφή προϊόντα. ΙΑ. Η εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τρίτων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε τρίτους, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. ΙΒ. Η επαγγελματική εκπαίδευση και εν γένει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μισθωτών και μη, για την απασχόλησή τους στην εταιρεία ή σε τρίτους, καθώς και η παροχή ή διάθεση επιστημονικού και ειδικευμένου τεχνικού ή άλλου προσωπικού προς τρίτους. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: Α. Να αναλαμβάνει και να εκτελεί κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή, συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της. Β. Να εγκαθιστά προσωρινά ταχυδρομεία, τροχοταχυδρομεία, οικίσκους ταχυδρομικής συναλλαγής, γραμματοθυρίδες, γραμματοκιβώτια και ταχυδρομικά εντυποκιβώτια σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση του κοινού. Γ. Να χρησιμοποιεί και υπηρεσίες τρίτων και για την αποτελεσματική παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Δ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε ενώσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, που έχουν σκοπούς συναφείς με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ε. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, να συμπράττει ή να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με ενώσεις προσώπων, με κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με κράτη και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με διακρατικούς φορείς που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας. ΣΤ. Να συμμετέχει, απ ευθείας ή μέσω θυγατρικής εταιρείας της, σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων και εν γένει χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων. 5

6 Ζ. Να ιδρύει, να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων στον ευρύτερο τομέα δράσης της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. Η. Να ιδρύει υπηρεσίες ή κέντρα ή εταιρείες μελετών και παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και τεχνογνωσίας στον ευρύτερο τομέα δράσης της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. Θ. Να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας. Ι. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ή εγγυήσεις προς τρίτους και θυγατρικές εταιρείες της, καθώς και να συστήνει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των προαναφερόμενων συναλλαγών. ΙΑ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας. ΙΒ. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, που έχουν ως σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα των ταχυδρομικών και συναφών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των logistics. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, η εταιρεία δύναται επίσης να συστήνει ιδρύματα για την προβολή της ιστορίας και των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ταχυδρομικής αγοράς, όπως είναι το Φιλοτελικό Μουσείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». Οι Μέτοχοι των ΕΛΤΑ (Ελληνικό Δημόσιο και ΤΤ) ορίζουν και την εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα μέλη (εννέα μη εκτελεστικά και δύο εκτελεστικά). Οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ εκπροσωπούνται από δύο μέλη στο Δ.Σ. της εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ ελέγχονται σε ποσοστό 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο. Το υπόλοιπο 10% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ ανήκει στο ΤΤ. Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ έχουν τον έλεγχο (αποκλειστικό ή κοινό) των εξής εταιρειών: - «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.». Ιδρύθηκε το Μάιο του 2000, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών (πόρτα - πόρτα) και τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν σε αυτή με ποσοστό 99,9%. - «ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.». Ιδρύθηκε στις 19 Ιουνίου Κύρια δραστηριότητα των ΚΕΚ ΕΛΤΑ είναι η εκπαίδευση και η συνεχής ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 70%, ενώ με 30% συμμετέχουν οι εργαζόμενοι μέσω της ΠΟΣΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών). - «ΤΤ Hellenic Postbank ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ»: Στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με το ΤΤ, συστήθηκε στις Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία «ΤΤ Hellenic Postbank ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ», στην οποία συμμετέχουν από κοινού τα ΕΛΤΑ (ποσοστό συμμετοχής 49%) και το ΤΤ (ποσοστό συμμετοχής 51%). 6

7 Σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ, για το οικονομικό έτος 2008, ανήλθε σε ευρώ σε ατομική βάση και σε ευρώ σε ενοποιημένη, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. 3. «POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Κοινή Επιχείρηση») Στην από Συμφωνία Μετόχων μεταξύ του ΤΤ και των ΕΛΤΑ, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν [ ] Για το σκοπό αυτό, προτίθενται να συστήσουν από κοινού ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Post Insurance Brokerage Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία». Σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, [ ] IΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ/ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το ΤΤ αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με το ν. 3082/2002, έχει δε λάβει την υπ αριθ. 2579/ άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με δήλωση των γνωστοποιηθέντων μερών, ο Όμιλος του ΤΤ δραστηριοποιείται στις αγορές λιανικής τραπεζικής, παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (Corporate Banking), καθώς και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (μέσω της κοινής επιχείρησης «ΤΤ Hellenic Postbank ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ»). Τα ΕΛΤΑ δραστηριοποιούνται στην ταχυδρομική αγορά, παρέχοντας «καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες» εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ (μέσω της θυγατρικής τους εταιρείας «ΚΕΚ ΕΛΤΑ») δραστηριοποιούνται και στον τομέα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού (της ίδιας της εταιρείας). Περαιτέρω, μέσω της ανωτέρω αναφερθείσας κοινής επιχείρησης, δραστηριοποιούνται και στην αγορά διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Η υπό σύσταση Κοινή Επιχείρηση πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως μεσίτης. Η διαμεσολάβηση περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων του ασφαλιστικού κλάδου, όπως: Προϊόντα πρωτασφαλειών ζωής: περιλαμβάνουν επιμέρους κατηγορίες ασφαλίσεων όπως, Ζωής, Ασφάλειες Ζωής Συνδεδεμένες με Επενδύσεις, Ασφάλιση Υγείας, Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας κ.λ.π. Προϊόντα γενικών πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών: διακρίνονται τόσες κατηγορίες όσοι και κίνδυνοι που ασφαλίζονται, όπως πυρός, αυτοκινήτων, μεταφορών, προσωπικών ατυχημάτων, πλοίων και αεροσκαφών, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων και εγγυήσεων, νομικής προστασίας, βοήθειας, κεφαλαιοποίησης κ.λ.π. Προϊόντα αντασφαλίσεων. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 190/2006, και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 2, παρ. 3 «ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση νοείται κάθε δραστηριότητα είτε παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης 7

8 αυτών ή παροχής συνδρομής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όταν ασκούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος συνδέεται με σχέση εργασίας με αυτήν και ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης αυτής.[ ] Δεν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση οι δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών, στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός αυτής της δραστηριότητας δεν είναι η συνδρομή του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς και η κατ επάγγελμα διαχείριση περιπτώσεων ζημιών ασφαλιστικής επιχείρησης ή οι δραστηριότητες εκτίμησης και διακανονισμού ζημιών». - Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του έτους 2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), στην ελληνική έννομη τάξη διακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες διαμεσολαβητών: οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, οι πράκτορες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Η παραπάνω διάκριση πραγματοποιείται ανάλογα με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους (ν. 1569/85 ΦΕΚ Α 183). Κατά συνέπεια, σχετική αγορά της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης είναι η αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για τα προϊόντα του ασφαλιστικού κλάδου, όπως έχουν οριοθετηθεί παραπάνω. Η σχετική αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θεωρείται ενιαία και δεν διαχωρίζεται περαιτέρω σε επιμέρους αγορές μεσιτείας, πρακτόρευσης κλπ., ενόψει του γεγονότος ότι, από πλευράς ζήτησης, ο τελικός καταναλωτής/ιδιώτης, για την προμήθεια υπηρεσιών ασφάλισης μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε πράκτορες, όσο και σε μεσίτες, αλλά και απευθείας σε ασφαλιστικές εταιρείες. Επισημαίνεται ότι, όπως σημειώνεται στη γνωστοποίηση, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει έως σήμερα δραστηριοποιηθεί ούτε στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ούτε στην παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Με τις υπ αριθμ. 26/1996, 85/1997, 7/II/1998, 133/II/2000, 179/III/2001, 380/V/2008 και 417/V/2008 Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κρίθηκε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης (και αντασφάλισης) περιλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Κατ επέκταση, η σχετική γεωγραφική αγορά για τη διαμεσολάβηση για την πώληση των σχετικών προϊόντων περιλαμβάνει, επίσης, το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Σε αυτήν δραστηριοποιούνται, άλλωστε, τόσο η υπό σύσταση Κοινή Επιχείρηση όσο και οι μέτοχοι αυτής. 3. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Δεδομένου ότι τα γνωστοποιούντα μέρη και η υπό σύσταση Κοινή Επιχείρηση δραστηριοποιούνται σε διακριτές, μεταξύ τους, αγορές, ενώ κανένα από τα γνωστοποιούντα μέρη δεν έχει έως σήμερα δραστηριοποιηθεί στη διαμεσολάβηση για την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων, ούτε και σε αγορές που βρίσκονται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος, σε σχέση με τις αγορές στις 8

9 οποίες θα δραστηριοποιηθεί η υπό σύσταση Κοινή Επιχείρηση, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν αφορά σε καμία επηρεαζόμενη αγορά. ΙV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όπως προαναφέρθηκε, ο Όμιλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου δραστηριοποιείται στις αγορές λιανικής τραπεζικής, παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (Corporate Banking) και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ τα ΕΛΤΑ δραστηριοποιούνται στην ελληνική ταχυδρομική αγορά. Όσον αφορά στην αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η υπό σύσταση Κοινή Επιχείρηση, σημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία που χορήγησαν τα Επιμελητήρια στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., οι διαμεσολαβητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική επικράτεια, ανέρχονται σε , και συγκεκριμένα: ασφαλιστικοί σύμβουλοι, συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, πράκτορες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, - 32 συνδεδεμένοι. Ως εκ τούτου και όπως τονίζουν και τα γνωστοποιούντα μέρη, είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση της αγοράς και η καταγραφή των σχετικών μεριδίων. Κατά την εκτίμηση των μερών, ο αριθμός των διαμεσολαβούντων προσώπων, στην ασφαλιστική αγορά, υπερβαίνει τις (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Όπως σημειώνεται στη γνωστοποίηση, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τους ανταγωνιστές της υπό σύσταση Κοινής Επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά, διότι μόνο οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες αποτελούν ένα μικρό μέρος μόνο της αγοράς (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μερών το συνολικό τους μερίδιο δεν ξεπερνά το 1%), υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα στοιχεία τους. Από έρευνα της Γ.Δ.Α. προέκυψε ότι τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στα μερίδια αγοράς των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για το έτος Τα μερίδια αυτά είναι πολλά και μικρά, το ανώτερο των οποίων ανέρχεται σε 11,4%. Στην αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δεν υπάρχουν πραγματικά ή νομικά εμπόδια εισόδου για νέες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του π.δ. 190/2006, με το οποίο μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 009 της 15/01/2003 σ , βλ. αντίστοιχα άρθρο 3 παρ. 5 Οδηγίας), οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου του τόπου εμπορικής ή επαγγελματικής κατοικίας τους, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την κοινότητα, τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, όσο και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση. Συνεπώς, με την απελευθέρωση της αγοράς ασφαλιστικής 9

10 διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την ανωτέρω κοινοτική οδηγία, είναι δυνατή πλέον η παροχή υπηρεσιών από εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, γεγονός που δημιουργεί ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις στον κλάδο (βλ. και αποφάσεις ΕΑ 417/V/2008, 380/V/2008, 278/IV/2005, 179/ΙΙΙ/2001). Η γνωστοποιούμενη πράξη δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στο βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην οποία θα δραστηριοποιείται η υπό σύσταση Κοινή Επιχείρηση, καθώς στην ανωτέρω αγορά δραστηριοποιείται ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός διαμεσολαβούντων προσώπων. V. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. α του ν.703/77, όπως ισχύει συγκέντρωση πραγματοποιείται, όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο είναι βασικός μέτοχος και στα δύο γνωστοποιούντα μέρη (βλ. ανωτέρω υπό ΙΙ), αναφορικά με την μεταξύ τους ανεξαρτησία, υπεβλήθη από τη ΓΔΑ ερώτημα στο οποίο, τα γνωστοποιούντα μέρη με την α.π. 4026/ απαντητική επιστολή τους δήλωσαν ότι «συνιστούν τμήματα διαφορετικών οικονομικών ενοτήτων του Ελληνικού Δημοσίου με αυτόνομη και όχι συντονισμένη εξουσία λήψης αποφάσεων για την διοίκηση κάθε εταιρείας κατά την έννοια της αιτιολογικής σκέψης 22 του Κανονισμού Συγκεντρώσεων 139/2004 και της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού 139/2004», συνεπώς, τα γνωστοποιούντα μέρη συνιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 περ. α ν. 703/77, όπως ισχύει. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει: «Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης». Από τα άρθρα [ ] της Συμφωνίας Μετόχων προκύπτει πως ο έλεγχος θα είναι κοινός. Ειδικότερα, [ ] 3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 703/77, όπως ισχύει: «Η δημιουργία Κοινής Επιχείρησης που εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μίας αυτόνομης οικονομικής ενότητας, αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου». Η Κοινή Επιχείρηση θα διαθέτει επαρκείς πόρους και προσωπικό για την εξυπηρέτηση των καθημερινών λειτουργικών αναγκών της. [ ] 10

11 Το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση θα χρησιμοποιεί το δίκτυο διανομής των ιδρυτικών εταιρειών, δεν αίρει το χαρακτήρα της ως λειτουργικά αυτόνομης. Από τα στοιχεία της γνωστοποίησης προκύπτει ότι η Κοινή Επιχείρηση θα εκπληρώνει όλες τις συνήθεις λειτουργίες μιας αυτόνομης εμπορικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Πιο συγκεκριμένα, [ ] Συντονισμός της επιχειρηματικής συμπεριφοράς μεταξύ των μητρικών της Κοινής Επιχείρησης εταιρειών δεν αναμένεται να υπάρξει, δεδομένου ότι τα μέρη της συγκέντρωσης δεν δραστηριοποιούνται στις επιμέρους σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είτε στη γειτονική αγορά παροχής υπηρεσιών ασφάλισης. [ ] Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η γνωστοποιηθείσα Κοινή Επιχείρηση συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 703/77, όπως ισχύει. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ στην ελληνική αγορά». Το έτος 2008 ο συνολικός κύκλος εργασιών των μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ παρ. 2 ν. 703/77, όπως ισχύει ανήλθε σε ποσό που υπερβαίνει τα ευρώ, ο δε κύκλος εργασιών εκάστου των μερών στην εθνική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 4στ παρ. 4, υπερβαίνει τα ευρώ. Επομένως, η υπό κρίση συγκέντρωση εμπίπτει στο άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει και υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο από την Ε.Α. Η Συμφωνία Μετόχων υπεγράφη στις και η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός 10 εργασίμων ημερών, στις Με την υποβολή της γνωστοποίησης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κατετέθη το προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο των ευρώ (Διπλότυπο είσπραξης υπ αριθμ. 1317/ , Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών) και η υπό εξέταση συγκέντρωση δημοσιεύτηκε στο φύλλο της της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ». 5. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ, «1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού με την υποβολή της γνωστοποίησης στις εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, ζητήθηκε η παροχή στοιχείων για την συμπλήρωση του φακέλου στις Σε συνέχεια της με αριθμ. ημ. πρωτ. 4026/ απαντητικής επιστολής των μερών, περαιτέρω στοιχεία για την συμπλήρωση του φακέλου ζητήθηκαν από τα μέρη 11

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 569/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 19 η Ιουλίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την14 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 354/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 354/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 354/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13 η Σεπτεμβρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Έγκριση για εργασία νυκτερινή εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προηγούμενη γνωστοποίηση, κατά το άρθρο 4β ν. 703/1977, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγ χου επί των εταιρειών PLUS HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 24 η εκεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 549/VII/2012* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 549/VII/2012* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 549/VII/2012* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 10η Οκτωβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Ιουλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 594/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα