Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Μέλη: Αριστομένης Κομισόπουλος, Αριστέα Σινανιώτη, Φαίδων Στράτος, Γαρυφαλιά Αθανασίου, Δέσποινα Κλαβανίδου, λόγω κωλύματος του τακτικού Σπυρίδωνα-Βασιλείου Χριστιανού Απόστολος Ρεφενές Δημήτριος Γιαννέλης, Ελίζα Αλεξανδρίδου, και Γεωργία Μπεχρή- Κεχαγιόγλου Κατόπιν εντολής Προέδρου, στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί να συμμετέχουν και τα Αναπληρωματικά Μέλη. Από τα Αναπληρωματικά Μέλη παρακολούθησαν τη συνεδρίαση οι : Νικόλαος Γεράσιμος, Βασίλειος Πατσουράτης, Ευθύμιος Πουρναράκης, Χρήστος Κωνσταντάτος, Γεώργιος Σωτηρόπουλος και Αθανάσιος Στεφόπουλος. Τα λοιπά Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου. Θέμα της συνεδρίασης ήταν ο καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού την οποία ανέπτυξε η εκτελούσα χρέη προσωρινής Προϊσταμένης στο Τμήμα Μελετών και Διαχείρισης Πληροφοριών του Γραφείου Γενικού Διευθυντή, Έλενα Νικολαΐδου, και έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, αποφασίζει ομόφωνα για τον καθορισμό του περιεχομένου και του τύπου της κατά το άρθρο 4α γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Η Απόφαση εκδόθηκε την Η Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

2 ΕΝΤΥ ΠΟ Γ ΝΩΣΤ ΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ ΥΓ ΚΕΝΤ ΡΩ Σ ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 703/1977) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑ 2006

3 1. ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1. Σκοπός του Παρόντος Εντύπου Στο παρόν έντυπο προσδιορίζονται οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από τους κατά το άρθρο 4α του ν.703/1977, όπως ισχύει, υπόχρεους σε γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία υπόκειται στις ρυθμίσεις της εν λόγω διάταξης Ποιοι Υποχρεούνται να Υποβάλλουν Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: Όταν η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σ αυτήν, η καθεμιά από αυτές, μεμονωμένα ή από κοινού. 1 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή οι ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων Την γνωστοποίηση υπογράφουν τα προαναφερθέντα πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι οφείλουν να υποβάλλουν με τη γνωστοποίηση και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα Κάθε υπόχρεος προς γνωστοποίηση, που συμπληρώνει το παρόν έντυπο, φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει Η Ανάγκη Aκριβούς και Πλήρους Γνωστοποίησης Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητούνται με το παρόν έντυπο πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη και να καταγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του εντύπου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα γνωστοποιούντα μέρη παράσχουν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, λανθασμένα ή παραπλανητικά στοιχεία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 25 του νόμου και να επιβάλει στα γνωστοποιούντα μέρη τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό πρόστιμα. 1 Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθ. 43/1996 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στις μεν περιπτώσεις των συγχωνεύσεων υποχρεούνται σε γνωστοποίηση όλες οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις, στις δε περιπτώσεις των συμφωνιών επί τη βάσει των οποίων είτε αποκτάται κοινός έλεγχος (joint control) υφιστάμενης επιχείρησης ή επιχειρήσεων από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή επιχειρήσεις, είτε ιδρύεται από κοινού ελεγχόμενη εταιρία, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση της συγκέντρωσης όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συμφωνία. 2 Σύμφωνα με την Απόφαση 43/1996 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση τα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που καθ οιονδήποτε τρόπο (με ή χωρίς συμφωνία) αποκτούν τον αποκλειστικό έλεγχο άλλης επιχείρησης ή επιχειρήσεων. 2

4 1.4. Πώς Υποβάλλεται η Γνωστοποίηση Οι γνωστοποιήσεις συντάσσονται με βάση το παρόν έντυπο, στην ελληνική γλώσσα, η οποία είναι και η επίσημη γλώσσα της διαδικασίας Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο σε όλα του τα τμήματα, καθώς και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το συμπληρωμένο έντυπο υποβάλλεται απαραίτητα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM, δισκέττα ή αποστολή του εντύπου στην ηλεκτρονική 1. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται με τη ποινή του απαραδέκτου, από γραμμάτιο καταβολής στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο παραβόλου χιλίων πενήντα (1050) ευρώ. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στη διεύθυνση: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου, Αθήνα Η γνωστοποίηση παραδίδεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παράδοση μπορεί να γίνει: (α) ιδιοχείρως έναντι αποδείξεως ή (β) με ταχυμεταφορά ή ως συστημένη επιστολή, συνοδευόμενη από απόδειξη παραλαβής Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή/και ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου. Στη δεύτερη περίπτωση, τα γνωστοποιούντα μέρη βεβαιώνουν για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Επίσης, τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί και, εφόσον η γλώσσα αυτή δεν είναι η ελληνική, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Για την ορθότητα και την ακρίβεια της μετάφρασης μπορούν να βεβαιώσουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών Απόρρητα Στοιχεία Τα άρθρα 27 και 8 παρ. 7 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ρυθμίζουν τα της προστασίας απορρήτων στοιχείων και εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών. Τα γνωστοποιούντα μέρη, εφόσον θεωρούν ότι ορισμένα από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που υποχρεούνται να παράσχουν στην Επιτροπή αποτελούν απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία, τα οποία εάν δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν καθ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντά τους, δύνανται να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά χωριστά, με την ένδειξη «Επιχειρηματικό Απόρρητο» σε κάθε σελίδα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνουν για κάθε στοιχείο ή πληροφορία τους λόγους για τους οποίους τα θεωρούν απόρρητα. 1 Για την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ισχύει, θα ενημερώνεστε από τη σχετική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr) ή από τα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 3

5 1.6. Ορισμοί και Συμπληρωματικές Οδηγίες Συγκέντρωση Eπιχειρήσεων: Συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια επιχείρηση, ή μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Γνωστοποιούν Mέρος ή Γνωστοποιούντα Mέρη: Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή η επιχείρηση ή επιχειρήσεις που προβαίνουν στην γνωστοποίηση. Μέρος(-η) που συμμετέχει(-ουν) στη συγκέντρωση/συμμετέχουσες Επιχειρήσεις: Τα εξαγοράζοντα και τα εξαγοραζόμενα μέρη ή τα συγχωνευόμενα μέρη, περιλαμβανομένων όλων των επιχειρήσεων επί των οποίων αποκτάται ελέγχουσα συμμετοχή ή που είναι αντικείμενο δημόσιας προσφοράς. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε κάποια ενότητα του παρόντος, οι όροι «γνωστοποιούν μέρος», «γνωστοποιούντα μέρη», «μέρος που συμμετέχει στη συγκέντρωση», «συμμετέχουσες επιχειρήσεις» κ.λπ. περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους ομίλους με τα «μέρη» αυτά. Τα οικονομικά στοιχεία που ζητούνται στο έντυπο θα πρέπει να εκφράζονται σε «ευρώ» και με βάση τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες των ετών ή άλλων περιόδων αναφοράς. Όλες οι παραπομπές που περιέχονται στο παρόν έντυπο αναφέρονται σε άρθρα και παραγράφους του ν. 703/1977, όπως ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 4

6 2. ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 Πληροφορίες για τα Mέρη 1.1. Πληροφορίες ως προς το(-α) γνωστοποιούν(-τα) μέρος(-η). Αναφέρατε λεπτομερώς και με ακρίβεια τα εξής: Επωνυμία, διακριτικό τίτλο και διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης Ακριβές αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης καθώς και τον καταστατικό της σκοπό Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιδιότητα του αρμόδιου για την επικοινωνία προσώπου Ονομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση αντικλήτου 1 του γνωστοποιούντος μέρους (ή καθενός από τα γνωστοποιούντα μέρη), στον οποίο μπορούν να αποστέλλονται ή να επιδίδονται έγγραφα και ιδίως επιστολές παροχής στοιχείων, κλητεύσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού Πληροφορίες για τα άλλα μέρη 2 που συμμετέχουν στη συγκέντρωση. Αναφέρατε για καθένα από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση (εκτός από το γνωστοποιούν ή τα γνωστοποιούντα μέρη) λεπτομερώς και με ακρίβεια τα εξής: Επωνυμία, διακριτικό τίτλο και διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης Ακριβές αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης καθώς και τον καταστατικό της σκοπό Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και ιδιότητα του αρμόδιου για την επικοινωνία προσώπου Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου και ηλεκτρονική διεύθυνση αντικλήτου του συμμετέχοντος μέρους (ή καθενός από τα συμμετέχοντα μέρη), στον οποίο μπορούν να αποστέλλονται ή να επιδίδονται έγγραφα και ιδίως επιστολές παροχής στοιχείων, κλητεύσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Υπηρεσιών της Ορισμός νομίμων εκπροσώπων ή πληρεξουσίων δικηγόρων. Όταν οι γνωστοποιήσεις υπογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους ή τους πληρεξουσίους των υπόχρεων σε γνωστοποίηση μερών, οι υπογράφοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από κοινού, ορίζεται κοινός εκπρόσωπος ή πληρεξούσιος και αναφέρατε τα λεπτομερή στοιχεία που ζητούνται στο σημείο ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αναφέρατε τα λεπτομερή στοιχεία που ζητούνται στο σημείο για τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίους που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργούν για λογαριασμό κάθε μέρους που συμμετέχει στη συγκέντρωση, αναφέροντας ποιο μέρος εκπροσωπεί έκαστος. 1 Όταν η έδρα του υπόχρεου σε γνωστοποίηση βρίσκεται εκτός νομού Αττικής, διορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος. 2 Περιλαμβάνεται και η προς εξαγορά επιχείρηση σε περίπτωση μη φιλικής/επιθετικής εξαγοράς, οπότε θα πρέπει να παρέχονται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή στοιχεία. 5

7 Αναφέρατε τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία για τα ανωτέρω πρόσωπα, που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργούν για λογαριασμό κάθε μέρους που συμμετέχει στη συγκέντρωση, αναφέροντας ποιο συμμετέχον μέρος εκπροσωπεί έκαστος: Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου, και ηλεκτρονική διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου ή πληρεξουσίου δικηγόρου. ΤΜΗΜΑ 2 Λεπτομερή Στοιχεία για τη Συγκέντρωση 2.1. Περιγράψτε τη φύση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης, αναφέροντας ειδικότερα τα εξής: α) Αν η συγκέντρωση πραγματοποιείται δια συγχωνεύσεως με κάθε τρόπο δύο ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων προηγουμένως επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχ. α του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Διευκρινίστε την ειδικότερη μορφή της συγχώνευσης. β) Αν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την άμεση ή έμμεση απόκτηση, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που ελέγχουν ήδη μια ή περισσότερες επιχειρήσεις του ελέγχου 1 του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχ. β. γ) Σύντομη επεξήγηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της συγκέντρωσης. δ) Τη διάρθρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας και ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης. ε) Προσδιορίστε και περιγράψτε εν συντομία τις επιμέρους σχετικές αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών και τις σχετικές γεωγραφικές αγορές, που αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση. Αιτιολογείστε τη συγκεκριμένη οριοθέτηση Για καθεμία από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, 2 παρέχετε τα ακόλουθα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη Κύκλος εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο ετησίως (σε ευρώ) Κύκλος εργασιών σε εθνικό επίπεδο (α) συνολικά για όλες τις δραστηριότητες της συμμετέχουσας και (β) για κάθε μία επιμέρους σχετική αγορά προϊόντος ή/και υπηρεσίας, ετησίως (σε ευρώ) Εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντί του κύκλου εργασιών παρατίθενται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4στ παρ. 4, 5, και Το μερίδιο στην εθνική αγορά που κατέχει κάθε μια από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για κάθε μια σχετική αγορά προϊόντος ή/και υπηρεσίας που αφορά η συγκέντρωση ετησίως. 1 1 Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4στ παρ. 2, 3, και 5 του ν. 703/ Ο κύκλος εργασιών του εξαγοράζοντος ή των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση προκύπτει από το άθροισμα των κύκλων εργασιών των επιχειρήσεων που ορίζει το άρθρο 4στ παρ. 5 ν.703/1977, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα και στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Όταν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τμήματα αυτά έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα, λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τον μεταβιβάζοντα, μόνο ο κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί. 6

8 2.3. Αναλύστε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν στην πραγματοποίηση της συγκέντρωσης. ΤΜΗΜΑ 3 Καθεστώς Ιδιοκτησίας και Έλεγχος Κάθε ένα από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση παρέχει κατάλογο όλων των επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει: Όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη συγκέντρωση Όλες τις επιχειρήσεις ή πρόσωπα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρήσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην συγκέντρωση Όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα η κάθε μια επιχείρηση ή πρόσωπο που εμπίπτει στο σημείο Για κάθε μια από τις ανωτέρω ζητούμενες καταχωρίσεις, θα πρέπει να προσδιορίζεται ταυτόχρονα η φύση και τα μέσα του ελέγχου Για τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και κάθε επιχείρηση ή πρόσωπο που αναφέρεται στις απαντήσεις του τμήματος 3.1, αναφέρατε προηγούμενες συγκεντρώσεις ή ίδρυση νέων επιχειρήσεων κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη: Από τους ομίλους που προσδιορίζονται ανωτέρω, οι οποίοι αφορούν επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στις σχετικές αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην συγκέντρωση Από τρίτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην συγκέντρωση Αναφέρατε αν τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω, συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση (αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμπλέκονται στη συγκέντρωση 5. Οι πληροφορίες που ζητούνται ανωτέρω μπορούν να επεξηγούνται με οργανογράμματα ή διαγράμματα οργανωτικής δομής για να καθίστανται περισσότερο κατανοητές. 1 Όπως υπολογίζεται βάσει του άρθρου 4στ παρ Βλ. άρθρα 4 παρ. 3 και 4 και 4στ παρ Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ Εφόσον η συμμετοχή αυτή στοιχειοθετεί έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ 3. 7

9 ΤΜΗΜΑ 4 Στοιχεία για την Δομή των Αγορών Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που Επηρεάζονται από τη Συγκέντρωση 4.1. Για κάθε μια από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην συγκέντρωση και για κάθε μια σχετική αγορά προϊόντος ή/και υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση να αναφερθούν τα εξής στοιχεία για τα (3) τρία τελευταία οικονομικά έτη: Τους βασικούς ανταγωνιστές 1 και το μερίδιο αγοράς τους ετησίως ανά σχετική αγορά προϊόντος ή/και υπηρεσιών, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του άρθρου 4στ παρ Τους μεγάλους πελάτες και προμηθευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ο καθένας χωριστά άνω του 5% του κύκλου εργασιών. Αναφέρατε την επωνυμία, την διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου και την ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε προμηθευτή καθώς και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου του Το δίκτυο διανομής για κάθε μία σχετική αγορά προϊόντος/η και υπηρεσίας που αφορά η συγκέντρωση Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας (οριζόντιες ή κάθετες); Αναφέρατε τις εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, με τις οποίες τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχουν συνάψει σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας (π.χ. συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης, χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης, από κοινού παραγωγής, διανομής κλπ) Γενικότερα στοιχεία που θα αναφέρατε είναι τα εξής: Τα νομικά ή και πραγματικά εμπόδια εισόδου, αν υφίστανται, στην παραγωγή ή στην διάθεση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση από νέες επιχειρήσεις Σημαντική είσοδος επιχείρησης στις σχετικές αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να καταγραφεί η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης Το ποσό επένδυσης μιας νέας επιχείρησης για ελάχιστη αποτελεσματική είσοδο σε κάθε μια σχετική αγορά προϊόντος ή/και υπηρεσίας που αφορά η συγκέντρωση Προοπτικές για την εξέλιξη της εγχώριας ζήτησης των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της σχετικής αγοράς, την επόμενη πενταετία. ΤΜΗΜΑ 5 Συνοδευτικά Έγγραφα Τα γνωστοποιούντα μέρη πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα: 5.1. Αντίγραφο της συμφωνίας βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση Αντίγραφα των πλέον πρόσφατων ετήσιων εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων όλων των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση. 1 Οι οποίοι καλύπτουν συνολικά άνω του 70% της κατηγορίας προϊόντος ή/και υπηρεσίας που αφορά η συγκέντρωση. 8

10 5.3. Αντίγραφα όλων των αναλύσεων, εκθέσεων, μελετών, ερευνών και άλλων σχετικών εγγράφων που αφορούν τη συγκέντρωση. Για κάθε ένα από τα έγγραφα αυτά, αναφέρατε την ημερομηνία σύνταξης, το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που εκπόνησε την μελέτη ή το συνέταξε. ΤΜΗΜΑ 6 Αλλαγή της Nομικής Bάσης της Γνωστοποίησης 6.1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώσει ότι η γνωστοποιούμενη πράξη δεν συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4α, παρ. 1, επιθυμείτε η παρούσα να αντιμετωπισθεί ως αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής (εξαίρεσης) βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 ή αρνητικής πιστοποίησης βάσει του άρθρου 11 του ν. 703/77; Σε καταφατική περίπτωση, θα πρέπει να συνυποβληθούν τα στοιχεία της αντίστοιχης αίτησης. ΤΜΗΜΑ 7 Δήλωση Εφόσον οι γνωστοποιήσεις υπογράφονται από πληρεξουσίους επιχειρήσεων, αυτοί πρέπει να προσκομίζουν γραπτή σχετική εξουσιοδότηση. Στο τέλος της γνωστοποίησης πρέπει να περιλαμβάνεται η ακόλουθη δήλωση η οποία υπογράφεται από όλα τα γνωστοποιούντα μέρη ή από τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίους τους. «Οι υπογράφοντες δηλώνουμε ότι, καθόσον γνωρίζουμε και βάσιμα πιστεύουμε, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, ότι έχουν υποβληθεί πλήρη αντίγραφα των εγγράφων που ζητούνται με το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ότι όλες οι εκτιμήσεις επισημαίνονται ως τέτοιες και αποτελούν τις ακριβέστερες εκτιμήσεις των υπό κρίση πραγματικών περιστατικών και ότι όλες οι απόψεις που διατυπώνονται είναι ειλικρινείς. Έχουμε πλήρη γνώση των διατάξεων του άρθρου 4α παρ. 4 και του άρθρου 25 του ν. 703/1977, όπως ισχύει». Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφές Ονοματεπώνυμο(-α) και Ιδιότητα(-ες)» 9

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα