ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος : Σταύρος Αργυρόπουλος Μέλη : Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, Βλάσιος Ασηµακόπουλος, Χαρίλαος Χάρακας, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Λεωνίδας Νικολούζος Γραµµατέας : Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη καίτοι προσκληθέντα δεν προσλήθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος. Θέµα της συνεδριάσεως ήταν η αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την οποία η αιτούσα ζητά από την Επιτροπή Ανταγωνισµού (Ε.Α.) να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4ε του ν. 703/77, όπως ισχύει, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση µεταξύ των εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» και «ΛΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Ν.Σµύρνη), Λεωφ. Συγγρού αρ. 135, πριν τη λήψη οριστικής αποφάσεως της Ε.Α. επί της αιτήσεως της πρώτης εκ των προαναφερθεισών εταιρειών επί της κυρίας υποθέσεως (έγκριση της γνωστοποιηθείσας σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκεντρώσεως µεταξύ των προαναφερθεισών εταιρειών). Κατά την συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κωνσταντίνου Μακρή. Στην αρχή της συνεδριάσεως τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας, εκτιµώντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, και πρότεινε να επιτραπεί παρέκκλιση από την υποχρέωση µη πραγµατοποιήσεως της συγκεντρώσεως, η οποία γνωστοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4β. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις της πελάτιδός του, έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως. Η Ε.Α. συνήλθε σε διάσκεψη αυθηµερόν στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου), κατά την οποία, αφού έλαβε υπ` όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η αιτούσα κατά την συζήτηση της υποθέσεως,

2 2 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. Στις 18 Νοεµβρίου 1998 γνωστοποιήθηκε στην Γραµµατεία της Ε.Α. από την ασφαλιστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» (στο εξής χάριν συντοµίας η ΕΘΝΙΚΗ) η από 9 Νοεµβρίου 1998 συµφωνία µεταξύ του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου µε την επωνυµία Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ (Πωλητής) και της παραπάνω εταιρείας (Αγοράστρια), για την µεταβίβαση του 100% των µετοχών της εταιρείας «ΛΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής χάριν συντοµίας η ΛΑΪΚΗ) στην αγοράστρια. Η εν λόγω συµφωνία αφορά συγκεκριµένα την πώληση ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας ΛΑΪΚΗ στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ. Από τις παραπάνω µετοχές το Ίδρυµα µεταβιβάζει αµέσως τις µετοχές, ενώ οι υπόλοιπες µετοχές που περιήλθαν σ αυτό από την κληρονοµιά Μποδοσάκη Αθανασιάδη θα µεταβιβασθούν µετά την έκδοση της απαιτούµενης αποφάσεως από το Εφετείο Αθηνών. Η όλη συµφωνία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από την Ε.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ ζήτησε, µε την γνωστοποίησή της αυτή, από την Ε.Α. να της επιτραπεί παρέκκλιση από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4ε του ν. 703/1977, όπως ισχύει, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η προαναφερθείσα συγκέντρωση πριν την έκδοση αποφάσεως της Ε.Α. επί της κυρίας υποθέσεως (για την οποία θα υποβληθούν συντόµως όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τους τύπους που απαιτεί για την κυρία υπόθεση ο νόµος). ΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 703/1977 συγκέντρωση (επιχειρήσεων) πραγµατοποιείται «...όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν, άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων». Η απόκτηση του 100% των µετοχών της εταιρείας ΛΑΪΚΗ από την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του νόµου. ΙΙΙ. Η ΕΘΝΙΚΗ µε έδρα την Αθήνα και έτος ιδρύσεως το 1891,είναι εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Αθηνών και βασικός της µέτοχος είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία κατέχει το 71,278% του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ήτοι µετοχές επί συνόλου µετοχών. Aντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι κυρίως η διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλων των ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και χρηµατοοικονοµικών εργασιών, η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις µε παρεµφερείς σκοπούς, η ανάληψη της αντιπροσωπεύσεως ή πρακτορεύσεως αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων κάθε είδους και τέλος κάθε σχετική µε τους παραπάνω σκοπούς εργασία ή δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το έτος 1997, υπολογιζόµενος σύµφωνα µε το άρθρο 4στ παρ.4β ν. 703/77, όπως ισχύει, ανέρχεται σε 117,4 δις δρχ. ή ECU. Στην υπό κρίση υπόθεση παρέλκει ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 4στ παρ.5 ν.703/77, δεδοµένου ότι µε µόνο τον κύκλο εργασιών της γνωστοποιούσας καλύπτεται η προϋπόθεση του άρθρου 4β παρ.2 του ιδίου νόµου.

3 3 Η ΛΑΪΚΗ ιδρύθηκε το έτος 1942 µε έδρα την Αθήνα. Το µετοχικό κεφάλαιό της που ανήκει εξ ολοκλήρου στο «Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ» ανέρχεται σε δραχµές, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χίλιες (1.000) δραχµές η κάθε µία. Αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι η διενέργεια παντός είδους ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η αντασφάλιση παντός κλάδου ασφαλίσεων, καθώς και η συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4στ παρ.4β ν.703/77, όπως ισχύει, κατά το έτος 1997 ανέρχεται σε 2,9 δις δρχ. ή ECU. ΙV. Η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της σκοπούµενης χρήσεώς τους. Η αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι δύο εµπλεκόµενες εταιρείες είναι, από πλευράς προϊόντος, η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εν γένει. Στην δε ασφαλιστική αγορά διακρίνονται τρεις ξεχωριστές σχετικές αγορές: α) αγορά πρωτασφαλειών ζωής, β) αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων (περιλαµβάνει τις ασφαλίσεις πυρός, αυτοκινήτων, µεταφορών, προσωπικών ατυχηµάτων, πλοίων και αεροσκαφών, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων και εγγυήσεων, νοµικής προστασίας, βοήθειας κεφαλαιοποίησης και λοιπούς τοµείς), γ) αγορά αντασφαλίσεων. Αντικείµενο εξαγοράς από την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ στην κρινόµενη υπόθεση αποτελεί το χαρτοφυλάκιο των γενικών πρωτασφαλίσεων ζηµιών µετά των αναλογούντων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας ΛΑΪΚΗ, και εποµένως ως σχετική αγορά από πλευράς προϊόντος πρέπει να θεωρηθεί αυτή που περιλαµβάνει µόνο τις πρωτασφαλίσεις ζηµιών. Ειδικά ως προς τον κλάδο της αστικής ευθύνης χερσαίων οχηµάτων, ο οποίος περιλαµβάνεται στη σχετική αγορά των γενικών πρωτασφαλίσεων, κρίνεται ότι τα στοιχεία του φακέλλου επαρκούν για την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως παρεκκλίσεως, πρέπει όµως να εξειδικευθούν περαιτέρω από την αιτούσα στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα ακολουθήσει για την έκδοση αποφάσεως επί της κυρίας υποθέσεως. Σχετική αγορά από γεωγραφική άποψη είναι η ελληνική επικράτεια. Στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς δραστηριοποιούνται 114 εταιρείες, ενώ στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων δραστηριοποιούνται 76 εταιρίες αποκλειστικά για ασφαλίσεις κατά ζηµιών και 15 µεικτές, δηλαδή για ασφαλίσεις Ζωής και Ζηµιών. Με βάση το σύνολο παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζηµιών της Ελληνικής αγοράς για το έτος 1997, η οποία ανέρχεται σε δραχµές, τα µερίδια αγοράς της Εθνικής και της Λαϊκής εκτιµώνται σε 24,2% και 0,5% αντίστοιχα. V. Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/1977, όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται... στην Επιτροπή Ανταγωνισµού όταν: α) το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού

4 4 κύκλου εργασιών που πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται τουλάχιστον στο σε δραχµές ισόποσο των πενήντα εκατοµµυρίων ( ) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU) και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU)». Η κρινόµενη συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ.1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, δεδοµένου ότι καλύπτεται τουλάχιστον η µία εκ των δύο προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος, αυτή του κύκλου εργασιών. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών ξεπερνά τα 50 εκατ. ΕCU (ΕΘΝΙΚΗ: ECU και ΛΑΪΚΗ: ECU), ενώ κάθε µία από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγµατοποιεί µόνη της στην εθνική αγορά, όπως προεξετέθη, συνολικό κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 5 εκατ. ECU. VI. Σύµφωνα µε το άρθρο 4ε, παράγρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, «Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης µέχρι την έκδοση µιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4δ παρ.2,3,4,5,6.. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι 15 % του συνολικού κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ». Σύµφωνα δε µε την παράγρ. 3 του ιδίου άρθρου, «Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης, ή σε βάρος τρίτου. Η απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση µπορεί να συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις που σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και να αποτρέψουν καταστάσεις που θα µπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης.» Στην υπό κρίση περίπτωση, η καθυστέρηση πραγµατοποίησης της συγκεντρώσεως είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, αλλά και σε τρίτους (ασφαλιζόµενους), δεδοµένου ότι κατά το µεταβατικό στάδιο και µέχρι την ολοκλήρωσή της,: εν είναι δυνατή η πλήρης και αποτελεσµατική λειτουργία της εξαγοραζοµένης, η οποία ως ασφαλιστική εταιρεία, διέπεται από διατάξεις και κανόνες που επιβάλλουν τη άµεση λήψη αποφάσεων, µε δεσµεύσεις περιουσιακών και άλλων στοιχείων, ρυθµίσεις θεµάτων διοικήσεως κλπ. Υφίσταται άµεσος κίνδυνος ζηµίας τρίτων (ασφαλιζοµένων και άλλων), οι οποίοι σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήµατος είναι δικαιούχοι σχετικών αποζηµιώσεων (για τραυµατισµό, θάνατο, υλικές ζηµίες τρίτων κλπ.) από την εξαγοραζόµενη. Ο δε χρόνος αποζηµίωσης για ατυχήµατα και ζηµιές τρίτων, σύµφωνα µε τον ν.2496/97, είναι ένας (1) µήνας από το συµβάν. Μεταξύ της εξαγοραζοµένης και των συνεργατών αυτής υφίστανται σοβαρές οικονοµικές εκκρεµότητες, η διευθέτηση των οποίων θα πρέπει να λάβει χώρα το συντοµότερο δυνατόν,

5 5 προκειµένου να µην υπάρξουν σοβαρές οικονοµικές απώλειες για την εξαγοραζόµενη, οι οποίες πιθανόν να επιφέρουν περαιτέρω δυσµενείς συνέπειες στη φήµη και την πελατεία της εταιρείας. Βάσει των ανωτέρω και λαµβανοµένου υπόψη ότι, από την εκτίµηση όλων των παραπάνω αποδεικτικών στοιχείων πιθανολογήθηκε ότι, από τη σκοπούµενη συγκέντρωση, κατ αρχήν δεν θα επηρεασθεί αισθητά ο ανταγωνισµός στις σχετικές αγορές που αφορά η συγκέντρωση, και ως εκ τούτου δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής και όρων ή υποχρεώσεων προς το σκοπό εξασφαλίσεως συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και αποτροπής καταστάσεων που θα µπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής αποφάσεως (άρθρο 4ε παρ.3 εδ.β του Ν.703/1977, όπως ισχύει), πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να επιτραπεί στις αιτούσες παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της παραγρ.1 του άρθρου 4ε του Ν.703/1977, όπως ισχύει. έχεται την από 18 Νοεµβρίου 1998 αίτηση. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Επιτρέπει παρέκκλιση από την υποχρέωση µη πραγµατοποιήσεως της συγκεντρώσεως µεταξύ αφενός της εταιρείας υπό την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» και αφετέρου της εταιρείας υπό την επωνυµία «ΛΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 18 Νοεµβρίου ιευκρινίζει ότι η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την οριστική κρίση και απόφαση της Επιτροπής επί της κυρίας υποθέσεως, ως προς τη νοµιµότητα της γνωστοποιηθείσας συγκεντρώσεως, βάσει των άρθρων 4γ και 4δ του ν.703/77, όπως ισχύει, µετά την εξέταση της τελευταίας επί της ουσίας. Η απόφαση εκδόθηκε την 14η εκεµβρίου Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Συντάξας την Απόφαση Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Η Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Σταύρος Αργυρόπουλος Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 310 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22 α Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 266/ΙV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της ( Κότσικα 1 Α & Πατησίων ) την 10η Ιουνίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα