ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟ ΣΠΟΝΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟ ΣΠΟΝΔΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟ ΣΠΟΝΔΙΑ : Α ρ. Πρωτ. 092 / 2004 Αθήνα, ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Ό λα τααεραθλη τικά Σωμα τεία με τμήμα Α λεξιπτώτου Πλα γιάς : Ενημερωτικό Δελτίο Αγώνος Κ υπ έλλου Α λεξιπτώτου Πλα γιάς ΑΡΙΘΜΟ Σ ΣΕΛΙΔΩΝ : Κύριοι, Σε συνέχεια της Γενικής Προκήρυξης Αγώνων Αγωνιστικής περιόδου 2004, (έγγραφό μας 041/ ), θα βρείτε επισυναπτόμενο το ενημερωτικό δελτίο για τον 1 ο Αγώνα Κυπέλλου Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 2004, στην κατηγορία Αποστάσεων. Η εκδήλωση προσμετρά στην αξιολόγηση των Σωματείων σύμφωνα με την αγωνιστική τους συμμετοχή στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΛΑΟ. Ευχόμαστε καλή επιτυχ ία. Γιατο Διοικητικό Σ υμβο ύλιοτης ΕΛΑΟ Σαβράμης Ευάγγελος Πρόεδρος Παπαδόπουλος Αντώνης Γεν. Γραμματέας 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟ ΣΠΟΝΔΙΑ 1 ος Αγώνας Κυπ έλλου Α λεξιπτώτου Πλα γιάς 2004 Κατηγορία Αποστάσεων ΕΝΗΜΕΡ ΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδίαπροσκαλείόλα τα σω ματεία μέλη της, να λάβο υν μέρος στο ν 1 ο Αγώνα Κυπέλλου Αλεξιπτώτου Πλαγ ιάς - Αγώνων Αποστάσεων (Α Κατηγορία ) F.A.I. OPEN Category 2 event που θα γίν ειστο όρος Κιθαιρώνα, στις 1-2 Μαϊου Ο αγώνας αυτός προσμετρά στην αξιολόγ ηση των σω ματείων. Ο 1 ος Αγώνας Κυπέλλου Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 2004 κατηγ ορίας Αποστάσεων απο τελείμερικό κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδος που θα εκπροσωπήσειτην χ ώρα μας το έτος 2005 σε αντίστοιχες υποχρεώσεις. Τα σωματεία που επιθυμο ύν να λάβο υν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνταινα στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Σάββατο 24 Α πριλίου κα ιώρα 18:00. Οσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας καιώ ρας αυτής θα είναιστην ευχ έρειατ ων οργανωτών να τις κάν ουν αποδεκτές. Ακο λουθούν οισχ ετικές πληροφο ρίες του αγώνα: 1. Εκδήλωση Αγώνας Κυπέλλου Αλεξιπτώτου Πλαγ ιάς στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α Κατηγ ορία ). υπάρχειπεριορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναιδυνατόν να δηλώσειτο κάθε Σωματείο. Δεν 2. Οργανωτής είναιη Ελληνική Αεραθλητική Ομο σπονδία Επίβλεψη Τεχ νικός Υπεύθυνος Αλεξιπτώτου Πλαγ ιάς Εκτέλεση Αεραθλητική Λέσχ η Αθηνών & Ολύμπου 3. Κέντρο των αγ ώνων Δημαρχείο Πλαταιών 4. Γραμματεία Δημαρχείο Πλαταιών 5. Τόπος διεξαγ ωγής Ό ρος Κιθαιρώνας 6. Κριτές Την κάθε κατηγ ορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοικριτές. Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακο λουθήσειτην σχ ετική εκπαίδευση στο σεμινάριοκριτών που θα γίνειτο Σάββατο 24 Μαϊου Είδος Αγώνος -Αγώνας Κ υπέλλου Αγώνων Αποστάσεων (Α Κατηγορία ) F.A.I. OPEN Category 2 event 8. ΚανονισμοίΑγώνων Οιαγώνες θα διεξαχ θούν σύμφω να με τους τρέχοντες αγωνιστικο ύς κανονισμο ύς που είναιδημο σιευμένοι στο Internet / ΕΑΠ-Κανο νισμός Αγώνων (έκδοση 5η/Απρίλιος 2003) 2

3 9. Αθλητές Κάθε αθλητής πρέπεινα είναιεγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. καινα φέρειμαζίτου το Δελτίο Α θλητικής Ιδιότητας που εκδίδειη ΕΛΑΟ με ισχ ύ γιατο ΠροϋποθέσειςΣυμμετοχής α) κάθε αθλητής να είναιεπιπέδου Α Κατηγορία τουλάχιστον Χειριστής επίπεδοπ Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικα ίωμα απόρριψης της συμμετοχ ής οπ οιουδή ποτεπιλότου π ου κρίνειπ ως το επ ίπεδό του δεν είναιαντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώ να β) Α Κατηγορία : όριοσυμμετοχών κατ ελάχιστο 8 (ο κτώ ) εγγεγραμμένοιπιλότοι 11. Επαθλα Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές καιαναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες 12. Υποβο λή Ενστάσεων Ενσταση μπορείνα υποβληθείμε την διαδικασία που ορίζεταιαπό τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθείαπό την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπεινα συνοδεύεταιυποχρεωτικά από το ποσό των 50 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνειδεκτή το ποσό θα επιστραφείστον αθλητή. 13. Δικ αίωμα Συμμετοχής -Α Κατηγ ορία 30 ευρώ Είναιαπαραίτητο όπως τηρηθείη προθεσμία υποβο λής συμμετοχών. 14. Συμμετοχή αλλοδαπών Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν καιαλλοδαποίαθλητές. Είναιδυνατόν επίσης να λάβο υν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομο σπονδία στα πλαίσιατης διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχειυπογραφείμεταξύ των δύο χωρών. 15. Πιστοποίηση Σύμφω να με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγ ηση θα γίνειμόνο με την χ ρήση του GPS. Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς έχειο ρίσειως GPS πρόγ ραμμα το COMPE GPS. Η κα τάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτενα το βρείτεστην κάτωθιιστοσελίδα : το πρόγραμμα βαθμολόγηση ς ονομάζεται compegps/ competition. Είναιαποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθείγια την κα ταλλη λότητα του GPS του. Η διοργάνωση έχειτα αντίστοιχα καλώδιασύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN. Γιαοποιοδήπο τε άλλου τύπου GPS είναιυποχρωμένος ο αθλητής να φέρειτο κατάλληλο καλώδιοσύνδεσης GPS/PC. 16. Ελλανόδικο ς Επιτροπή Η Ελλανόδικο ς Επιτροπή θα ανακο ινωθεί. 17. Ασφάλιση Ολοιοιαθλητές που θα λάβο υν μέρος στους αγώνες πρέπεινα είναιασφαλισμένοιγιααστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ασφάλιση θα γίνειμέσω της διοργάνωσης γιατο οποίο θα καταβάλουν ο ιδιαγωνιζόμενοιτο ποσό των 10 ευρώ. 18. Διαμονή α) Ξενοδοχεία κρατήσειςνα γίνουν απ ευθείας -Angelina, Πλαταιές τηλ Ν ιόβη, Θήβα τηλ / Μελετίου, Θήβα τηλ β) Ελεύθερη κατασκήνωση : αυλή Δ. Βλασσόπουλου καιαυλή Βίλας Angelina 19. Αγωνιστικό Πρόγ ραμμα 30 Απριλίου Ελεύθερη Προπόνηση Εγ γραφές αθλητών υποδοχή 3

4 1-2 Μαϊου Υποβο λή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επίτων αποτελεσμάτων προηγούμενης αγ ωνιστικής ημέρας Υποβο λή Ενστάσεων επίτων αποτελεσμάτων προηγούμενης Ενημέρωση Αρχηγ ών Ομάδων Αναχ ώρηση αθλητών από τα Γραμματεία γιατην απογείωση Αφιξη στην απογείωση Εκκίνηση Αγωνιστικο ύ σκέλους πτήσειςστο αγωνιστικό σκέλος Τελευταία προθεσμία υποβο λής Αγωνιστικής Αναφο ράς Εκδοση αποτελεσμάτων Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 1 Μαϊου Γεύμα 2 Μαϊου Υποβο λή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επίτων αποτελεσμάτων προηγούμενης αγ ωνιστικής ημέρας Υποβο λή Ενστάσεων επίτων αποτελεσμάτων προηγούμενης Ενημέρωση Αρχηγ ών Ομάδων Αναχ ώρηση αθλητών από τα Γραμματεία γιατην απογείωση Αφιξη στην απογείωση Εκκίνηση Αγωνιστικο ύ σκέλους πτήσειςστο αγωνιστικό σκέλος Τελευταία προθεσμία υποβο λής Αγωνιστικής Αναφο ράς Εκδοση αποτελεσμάτων Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Υποβο λή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επίτων αποτελεσμάτων τελευταίας Υποβο λή Ενστάσεων επίτων αποτελεσμάτων τελευταίας Τελετή Λήξης Απονομή Επάθλων 20. Επικο ινωνία Γιαπεραιτέρω πληροφο ρίες επικο ινωνήσετε με - Δ. Βλασσόπουλο Λ. Λεμπλάνκ

5 1ος Α γώνας Κυπ έλλου Αλεξιπτώτου Πλα γιάς 2004 Κατηγορία Αποστάσεων Δή λω ση Συμμετοχ ής Α /Α ΟΝΟ ΜΑΤΕΠ ΩΝΥΜΟ ΤΥΠ ΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ Υ ΠΛΑ ΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Oνομα Α ρχηγού Ο μάδος : Σφ ραγίδα Σωματείου Τη λεφ. Επ ικοινωνίας : O Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμμα τέας Ημερομηνία : Παρακαλώ να επιστραφείσυμπληρωμένη μέχριτo Σάββατο 24 Απριλίου 2004 κα ιώρα 18:00.: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία και Α.Λ.Α.Ο. Fax

Προκήρυξη 6 ης Αθλητικής Πανεπιστημιάδας

Προκήρυξη 6 ης Αθλητικής Πανεπιστημιάδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μέλος της FISU & EUSA A.Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι τηλ: 210 3443448 fax :210 3443441 e mail : eate@minedu.gov.gr ΑΘΗΝΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

Αιγαιοπελαγίτικοι Σκακιστικοί Αγώνες 2015 Γενική Προκήρυξη

Αιγαιοπελαγίτικοι Σκακιστικοί Αγώνες 2015 Γενική Προκήρυξη Αιγαιοπελαγίτικοι Σκακιστικοί Αγώνες 2015 Γενική Προκήρυξη Οι Αιγαιοπελαγίτικοι Ομαδικοί Αγώνες (Πρωτάθλημα Αιγαίου, Κύπελλο Αιγαίου, Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων), καθώς και οι Αιγαιοπελαγίτικοι Ατομικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών της 3. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002, 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο UNI-League 10

Όροι Συμμετοχής στο UNI-League 10 UNI-League 10 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φοιτητών & Σπουδαστών mini soccer 5x5 www.unileague.gr info@unileague.gr τηλ. 693 7279288 693 6644269 FAX: 210 9515730 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Όροι Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.2677 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α ΑΡΘΡΟ 1. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε μεγάλου αθλητικού ή/και κοινωνικού οργανισμού. Η εκπαίδευση απαιτεί και προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα