Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 1594/86 Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος η 133 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις)», που ψηφίστηκε κατά την 55η σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας του έτους 1970, της οποίας το κείμενο σε ελληνική μετάφραση και στο γαλλικό και αγγλικό πρωτότυπο έχει ως ακολούθως: ΣΥΜΒΑΣΗ 133 ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε την 14η Οκτωβρίου 1970, στην 55η σύνοδό της. Αφού έλαβε υπόψη ότι η σύμβαση περί ενδιαιτήσεως των πληρωμάτων (αναθεωρητική), 1949, καθορίζει λεπτομερείς κανόνες αναφορικά με τα διαμερίσματα ύπνου, φαγητού και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης τις εγκαταστάσεις αερισμού, θερμάνσεως, φωτισμού και υγιεινής επί των πλοίων. Αφού έκρινε ότι η ταχεία εξέλιξη των χαρακτηριστικών της κατασκευής και εξυπηρετήσεως των σύγχρονων πλοίων επιτρέπει την καθιέρωση νέων βελτιώσεων στους χώρους ενδιαιτήσεως των πληρωμάτων. Αφού απεφάσισε την αποδοχή διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την ενδιαίτηση των πληρωμάτων, ζήτημα που αποτελεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διατάξεως της συνόδου. Αφού αποφάσισε ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να λάβουν τον τύπο διεθνούς συμβάσεως που να συμπληρώνει τη σύμβαση περί ενδιαιτήσεως των πληρωμάτων (αναθεωρητική), Υιοθετεί σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 1970, την ακόλουθη σύμβαση, με τον τίτλο Σύμβαση για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων (συμπληρωματικές διατάξεις), ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1. Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε κάθε θαλασσοπλοούν πλοίο, που ανήκει στο δημόσιο ή σε ιδιώτες και απασχολείτο στη μεταφορά φορτίου ή επιβατών για εμπορικούς σκοπούς ή χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό και είναι νηολογημένο σε χώρα στην οποία ισχύει η σύμβαση αυτή και του οποίου τίθεται ο τρόπος ή η κατασκευή που ευρίσκεται σε αντίστοιχο στάδιο, κατά ή μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμβάσεως για τη χώρα αυτή. 2. Οι εθνικοί νόμοι ή κανονισμοί θα καθορίζουν πότε ένα πλοίο θεωρείται ως θαλασσοπλοούν για το σκοπό της παρούσας συμβάσεως. 3. Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται και στα ρυμουλκά σκάφη εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο και εφικτό. 4. Η παρούσα σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε

2 α) πλοία κάτω των κόρων ολικής χωρητικότητας. β) πλοία κινούμενα κυρίως με ιστία, άσχετα εάν είναι εφοδιασμένα ή όχι με βοηθητική μηχανή. γ) πλοία απασχολούμενα στην αλιεία, στη φαλαινοθηρία ή σε συναφείς επιχειρήσεις. δ) ιπτάμενα πλοία (HYDROFOILS) και αερόστρωμνα (AIR CUSHION CRAFT). 5. Πάντως, η παρούσα σύμβαση θα εφαρμόζεται εφόσον κρίνεται σκόπιμο και εφικτό α) Σε πλοία κόρων ολικής χωρητικότητας και β) Στις ενδιαιτήσεις προσώπων απασχολούμενων στη συνήθη ναυτική εργασία σε πλοία απασχολούμενα στη φαλαινοθηρία ή σε συναφείς επιχειρήσεις. 6. Υπό τον όρο επίσης ότι οποιαδήποτε των απαιτήσεων των προβλεπομένων υπό του άρθρου 3 της παρούσας Συμβάσεως δύναται να τροποποιηθεί για οποιοδήποτε πλοίο, εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιείται, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των εφοπλιστών και/ή των εφοπλιστών και τις αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτικών, ότι οι τροποποιήσεις που θα γίνονται εξασφαλίζουν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα, κατά τρόπο ώστε οι γενικές συνθήκες δε θα είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες οι οποίες εξασφαλίζονται με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της Συμβάσεως. Οι λεπτομέρειες όλων αυτών των τροποποιήσεων θα ανακοινώνονται από το ενδιαφερόμενο Μέλος στο Γεν. Δ/ντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. 7. Εξάλλου, η αρμόδια Αρχή, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις εφοπλιστικές οργανώσεις και ή τους εφοπλιστές και τις αντιπροσωπευτικές ναυτεργατικές οργανώσεις, θα καθορίζει στην έκταση που ενδείκνυται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών ενδιαιτήσεως του προσωπικού κατά το χρόνο της αναπαύσεως, τις εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παρούσας συμβάσεως όσον αφορά: α) Τα θαλασσοπλοούντα πορθμεία, τα πλοία ανεφοδιασμού και τα συναφή σκάφη τα οποία δεν είναι συνεχώς επανδρωμένα με μόνιμο πλήρωμα. β) Τα θαλασσοπλοούντα πλοία, όταν το προσωπικό που προορίζεται επί πλέον του πληρώματος του πλοίου. γ) Τα θαλασσοπλοούντα πλοία τα απασχολούμενα σε κοντινά ταξείδια που επιτρέπουν καθημερινώς στα μέλη του πληρώματος είτε να επιστρέφουν στην οικία τους είτε να απολαμβάνουν ανάλογων διευκολύνσεων. Άρθρο 2. Στην παρούσα σύμβαση: α) Ο όρος «πλοίο» σημαίνει σκάφος για το οποίο εφαρμόζεται η παρούσα σύμβαση. β) Ο όρος «κόροι» σημαίνει τους κόρους ολικής χωρητικότητας. γ) Ο όρος «επιβατικό πλοίο» σημαίνει πλοίο για το οποίο ισχύει. ι) Είτε πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατικού πλοίου που είχε εκδοθεί σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. ιι) Είτε πιστοποιητικό μεταφοράς επιβατών. δ) Ο όρος «αξιωματικός» σημαίνει πρόσωπο εκτός του πλοιάρχου, το οποίο φέρει το βαθμό του αξιωματικού σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς, ή ελλείψει σχετικών νόμων ή κανονισμών σύμφωνα προς τις συλλογικές συμβάσεις ή τα έθιμα. ε) Ο όρος «κατώτερο πλήρωμα» σημαίνει μέλος του πληρώματος εκτός του αξιωματικού. στ) Ο όρος «υπαξιωματικός» σημαίνει μέλος κατώτερου πληρώματος το οποίο ασκεί υπηρεσία εποπτείας ή έχει ειδικές υπευθυνότητες και το οποίο θεωρείται ως «υπαξιωματικός σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή ελλείψει σχετικών νόμων και κανονισμών σύμφωνα προς τις συλλογικές συμβάσεις ή τα έθιμα. ζ) Ο όρος «ενήλικας» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο 18 ετών. η) Ο όρος «ενδιαίτηση πληρώματος» περιλαμβάνει υπνοδωμάτια, εστιατόρια χώρους υγιεινής, αναψυχής, νοσοκομεία και χώρους διατιθέμενους προς χρήση του πληρώματος. θ) Ο όρος «καθορισμένος» σημαίνει καθορισμένος από την εθνική νομοθεσία ή την αρμόδια Αρχή. ι) Ο όρος «εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος από την αρμόδια Αρχή.

3 ια) Ο όρος «επανανηολόγησις» σημαίνει τη νέα νηολόγηση με την ευκαιρία ταυτόχρονης αλλαγής σημαίας και ιδιοκτησίας του πλοίου. Άρθρο Κάθε μέλος, για το οποίο ισχύει η παρούσα σύμβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση συμμορφώσεως, όσον αφορά τα πλοία για τα οποία αυτή εφαρμόζεται. α) προς τις διατάξεις των μερών ΙΙ και ΙΙΙ της συμβάσεως για ενδιαίτηση πληρωμάτων (αναθεωρηθείσα), 1949 και β) προς τις διατάξεις του μέρους ΙΙ της παρούσας σύμβασης. Άρθρο Κάθε μέλος για το οποίο ισχύει η παρούσα σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί σε ισχύ νόμους ή κανονισμούς που να διασφαλίσουν την εφαρμογή της. 2. Οι νόμοι ή κανονισμοί δέον όπως: α) Απαιτούν από την αρμόδια αρχή να γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις διατάξεις αυτών των νόμων ή κανονισμών. β) Καθορίζουν τα υπεύθυνα για την εφαρμογή αυτών πρόσωπα. γ) Καθορίζουν τις κατάλληλες κυρώσεις για κάθε παράβαση. δ) Προβλέπουν για τη διατήρηση συστήματος επιθεωρήσεως ικανού να διασφαλίζει αποτελεσματικά την τήρηση των διατάξεων αυτών. ε) Απαιτούν από την αρμόδια Αρχή να συμβουλεύεται τις εφοπλιστικές οργανώσεις και (ή) τους εφοπλιστές και τις αναγνωρισμένες ναυτεργατικές οργανώσεις για την εκπόνηση των κανονισμών και να συνεργάζεται κατά το δυνατό με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή τους. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Άρθρο Το κατ' άτομο εμβαδόν υπνοδωματίων που προορίζονται για το κατώτερο προσωπικό δεν πρέπει να είναι μικρότερο από: α) 3,75 τετρ. μέτρα (40,36 τετρ. πόδια) σε πλοία και μέχρι κόρων ολικής χωρητικότητας. β) 4,25 τετρ. μέτρα (45,75 τερ. πόδια) σε πλοία και μέχρι κόρων ολικής χωρητικότητας. γ) 4,75 τετρ. μέτρα (51,13 τετρ. πόδια) σε πλοία κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω. 2. Εν τούτοις, το κατ' άτομο εμβαδόν υπνοδωματίου, που προορίζεται για δύο μέλη του κατώτερου προσωπικού, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από: α) 2,75 τ.μ. (29,60 τετρ. πόδια) σε πλοίο ολικής χωρητικότητας και μέχρι κόρων. β) 3,25 τ.μ. (39,98 τετρ. πόδια) σε πλοία ολικής χωρητικότητας και μέχρι κόρων. γ) 3,75 τ.μ. (40,36 τετρ. πόδια) σε πλοία ολικής χωρητικότητας κόρων και άνω. 3. Εξ άλλου το εμβαδόν των υπνοδωματίων που προορίζονται για το κατώτερο προσωπικό σε επιβατικά πλοία δεν πρέπει να είναι κατώτερο από: α) 2,35 τετρ. μέτρα (ή 25,30 τετρ. πόδια), κατ' άτομο σε πλοία και μέχρι κόρων ολικής χωρητικότητας. β) Σε πλοία κόρων και άνω. ι) 3,75 τετρ. μέτρα (40,36 τετρ. πόδια) για ατομικά υπνοδωμάτια. ιι) 6,00 τετρ. μέτρα (64,58 τετρ. πόδια) για υπνοδωμάτια 2 ατόμων. ιιι) 9,00 τετρ. μέτρα (96,88 τετρ. πόδια) για υπνοδωμάτια 3 ατόμων.] ιν) 12,00 τετρ. μέτρα (129,17 τετρ. πόδια) για υπνοδωμάτια τεσσάρων ατόμων.

4 4. Δύο μέλη του κατώτερου πληρώματος κατ' ανώτατο όριο δύνανται να διαμένουν στο ίδιο υπνοδωμάτιο εξαιρέσει των επιβατικών πλοίων, όπου ο αριθμός αυτών δεν δύναται ν' υπερβαίνει τα τέσσερα. 5. Οι υπαξιωματικοί πρέπει να διαθέτουν είτε ατομικά υπνοδωμάτια είτε υπνοδωμάτια δια δύο άτομα. 6. Εις τα υπνοδωμάτια αξιωματικών, όταν δεν διαθέτουν ιδιαίτερο δωμάτιο υποδοχής, το κατ' άτομο εμβαδόν πρέπει να είναι τουλάχιστο 6,50 τ.μ. (69,96 τετρ. πόδια) σε πλοία κάτω των κόρων και όχι μικρότερο των 7.70 τ.μ. (80,73 τετρ. πόδια) σε πλοία κόρων και άνω. 7. Σε πλοία πλην των επιβατικών, κάθε ενήλικο μέρος του πληρώματος πρέπει να διαθέτει ατομικό υπνοδωμάτιο, όταν οι διαστάσεις, ο προορισμός και η διαρρύθμιση του πλοίου καθιστούν τούτο σκόπιμο και δυνατό. 8. Όταν είναι δυνατό, σε πλοία κόρων και άνω, ο Α' μηχανικός και ο υποπλοίαρχος πρέπει να διαθέτουν επί πλέον δωμάτιο υποδοχής συνεχόμενο του υπνοδωματίου τους. 9. Χώροι καταλαμβανόμενοι από κλίνες, ερμάρια, ιματιοθήκες και καθίσματα πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εμβαδού. Χώροι μικροί ή ακανόνιστοι σχήματος, οι οποίοι δεν αυξάνουν αποτελεσματικά το διατειθέμενο χώρο προς κυκλοφορία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση επίπλων, πρέπει να εξαιρούνται από τον υπολογισμό. 10. Οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις της κλίνης πρέπει να είναι 1,98 Χ 0,80 μέτρα (6 πόδια και 6 ίντσες Χ 2 πόδια και 7,50 ίντσες). Άρθρο Το εμβαδό δαπέδου στις τραπεζαρίες των αξιωματικών και του κατωτέρου πληρώματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο του ενός τετρ. μέτρου (10,76 τετρ. πόδια), κατ' άτομο για το προβλεπόμενο εκ της συνθέσεως πλήρωμα. 2. Οι τραπεζαρίες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τραπέζια και τα εγκεκριμένα καθίσματα, σταθερά ή κινητά, σε επαρκή αριθμό ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μελών του πληρώματος σε οποιοδήποτε χρόνο. 3. Πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση του πληρώματος, όταν μέλη αυτού βρίσκονται στο πλοίο: α) Ψυγείο σε κατάλληλη θέση και με επαρκή χωρητικότητα για τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την τραπεζαρία ή τις τραπεζαρίες. β) Ευκολίες για την παρασκευή θερμών ροφημάτων. γ) Εγκαταστάσεις ψυχρού πόσιμου ύδατος. 4. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέπει εξαιρέσεις από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, σχετικά με τις τραπεζαρίες, που κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στα επιβατηγά πλοία. Άρθρο 7. Για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα πρέπει να διατίθενται: 1. Αίθουσες αναψυχής εγκαταστημένες σε κατάλληλο χώρο και επιπλωμένες κατάλληλα. Όταν δεν διατίθενται τέτοιες αίθουσες ανεξάρτητες από τις αίθουσες εστιάσεως, οι τελευταίες θα διευθετώνται, επιπλώνονται και εφοδιάζονται κατά τρόπο ώστε να παρέχουν δυνατότητες αναψυχής. 2. Οι αίθουσες αναψυχής πρέπει να είναι εξοπλισμένες τουλάχιστο με μια βιβλιοθήκη και εγκαταστάσεις για ανάγνωση, γραφή και αν είναι δυνατό, για παιχνίδια. 3. Σε πλοία κοχ και άνω πρέπει να διατίθεται καπνιστήριο ή βιβλιοθήκη όπου να είναι δυνατή η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοράσεως ως και αίθουσα για ενασχολήσεις και παιχνίδια. Πρέπει να προβλέπεται η εγκατάσταση δεξαμενής κολυμβήσεως (πισίνας).

5 4. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων για τους χώρους αναψυχής η αρμόδια αρχή πρέπει να λάβει υπόψη την εγκατάσταση κυλικείου (καντίνας). Άρθρο Σε κάθε πλοίο πρέπει να διατίθεται σε κατάλληλο χώρο, για τους αξιωματικούς και το πλήρωμα, τουλάχιστον ένα αποχωρητήριο και ένα λουτρό ή καταιωνιστήρας (ντουζ), ανά 6 άτομα το πολύ, τα οποία δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής προβλεπόμενους στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Όταν στο πλοίο απασχολούνται γυναίκες, πρέπει να προβλέπονται ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής γι' αυτές. 2. Σε πλοία έως κόρων ολικής χωρητικότητας, πέντε τουλάχιστον ατομικά υπνοδωμάτια αξιωματικών πρέπει να διαθέτουν συνεχόμενο ιδιαίτερο λουτρό με αποχωρητήριο, μπανιέρα ή καταιωνιστήρια (ντουζ) και νιπτήρα τροφοδοτούμενα με θερμό και ψυχρό γλυκό νερό. Ο νιπτήρας μπορεί να είναι εγκαταστημένος εντός του υπνοδωματίου. Εξ άλλου, σε πλοία έως κόρων τα υπνοδωμάτια όλων των άλλων αξιωματικών πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερα ή συνεχόμενα λουτρά εξοπλισμένα κατά τον ίδιο τρόπο. 3. Σε πλοία κοχ και άνω, τα ατομικά υπνοδωμάτια για αξιωματικούς πρέπει να διαθέτουν συνεχόμενο ιδιαίτερο λουτρό με αποχωρητήριο και μπανιέρα ή ντουζ και νιπτήρα τροφοδοτούμενο με θερμό και ψυχρό γλυκό νερό. Ο νιπτήρας μπορεί να είναι εγκαταστημένος εντός του υπνοδωματίου. 4. Σε πλοία κοχ και άνω, πλην των επιβατικών, πρέπει να διατίθεται για κάθε δύο μέλη κατώτερου πληρώματος ένα λουτρό που να επικοινωνεί με δύο παρακείμενα υπνοδωμάτια ή να είναι εγκαταστημένο απέναντι από την είσοδο αυτών. Το εν λόγω λουτρό πρέπει να διαθέτει αποχωρητήριο ως και μπανιέρα ή καταιωνιστήρα (ντουζ) και νιπτήρα με τρεχούμενο θερμό και ψυχρό γλυκό νερό. 5. Σε πλοία κόρων και άνω, πλην των επιβατικών, κάθε υπνοδωμάτιο αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος πρέπει να διαθέτει νιπτήρα με τρεχούμενο θερμό και ψυχρό γλυκό νερό, εκτός εάν υπάρχει νιπτήρας εγκαταστημένος εντός λουτρού, σύμφωνα προς τις παραγράφους 2, 3 ή 4 του παρόντος άρθρου. 6. Σε κάθε πλοίο, πρέπει να διατίθενται για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα τα μέσα πλυσίματος, στεγνώματος και σιδερώματος του ιματισμού, σε κλίμακα ανάλογη προς τον αριθμό του πληρώματος και τη συνήθη διάρκεια του ταξιδίου. Τα μέσα αυτά πρέπει να βρίσκονται, κατά το δυνατό, σε χώρους, στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να μεταβούν ευχερώς από τα ενδιαιτήματά τους. 7. Τα εν λόγω μέσα πρέπει να είναι: α) μηχανήματα πλύσεως (πλυντήριο). β) μηχανήματα στεγνώματος (στεγνωτήρια) ή χώροι θερμαινόμενοι και εξαεριζόμενοι κατάλληλα. γ) σίδερα και σανίδες σιδερώματος ή ανάλογα μέσα. Άρθρο Σε πλοία κοχ και άνω πρέπει να διατίθενται: α) Ιδιαίτερος χώρος κοντά στη γέφυρα που να περιλαμβάνει μια λεκάνη αποχωρητηρίου και ένα νιπτήρα, με γλυκό νερό, θερμό και ψυχρό, για την εξυπηρέτηση κυρίως του εργαζόμενου εκεί προσωπικού. β) Ένα αποχωρητήριο και ένα νιπτήρα με γλυκό νερό, θερμό και ψυχρό, κοντά στο μηχανοστάσιο, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια εγκατάσταση κοντά στο κέντρο ελέγχου του μηχανοστασίου. 2. Σε πλοία κοχ και άνω, πλην των πλοίων όπου υφίστανται ατομικά υπνοδωμάτια και ιδιαίτερα ή ημι-ιδιαίτερα λουτρά για όλο το προσωπικό του μηχανοστασίου, πρέπει να διατίθενται εγκαταστάσεις για την αλλαγή ενδυμασίας, που να είναι: α) Εγκαταστημένες εκτός του χώρου του μηχανοστασίου αλλά με εύκολη προσπέλαση σ' αυτά.

6 β) εξοπλισμένες με ατομικές ιματιοθήκες, ως και μπανιέρες ή καταιωνιστήρες και νιπτήρες με γλυκό θερμό και ψυχρό νερό. Άρθρο 10. Το ελεύθερο ύψος των χώρων ενδιαιτήσεως του πληρώματος, στους οποίους πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,98 μέτρ. (6 πόδια και 6 ίντσες). Εν τούτοις η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει μείωση της διαστάσεως αυτής για κάθε διαμέρισμα ή μέρος διαμερίσματος στους εν λόγω χώρους, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο, χωρίς όμως ο περιορισμός αυτός να παρεμποδίζει την άμεση κυκλοφορία του πληρώματος. Άρθρο Οι χώροι ενδιαιτήσεως του πληρώματος πρέπει να φωτίζονται επαρκώς. 2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διευθετήσεων, που είναι δυνατό να επιτραπούν για τα επιβατικά σκάφη, τα υπνοδωμάτια και οι τραπεζαρίες πρέπει να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, ως και τον κατάλληλο τεχνητό φωτισμό. 3. Κάθε πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού των χώρων ενδιαιτήσεως του πληρώματος. Εφόσον επί του πλοίου δεν υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πηγές ηλεκτρισμού, πρέπει να προβλέπεται πρόσθετο σύστημα βοηθητικού φωτισμού σε λαμπτήρες ή φωτιστικές συσκευές κατάλληλου τύπου. 4. Στα υπνοδωμάτια, κάθε κρεβάτι πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ιδιαίτερο ηλεκτρικό λαμπτήρα. 5. Από την αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίζονται οι κατάλληλοι κανόνες φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Άρθρο 12. Σε πλοίο όπου για τη σύνθεση πληρώματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χωρίς διάκριση οι απαιτήσεις των πληρωμάτων, τα οποία έχουν διαφορετικές θρησκευτικές και κοινωνικές συνήθειες, η αρμόδια αρχή δύναται, κατόπιν συνεννοήσεων με τις εφοπλιστικές οργανώσεις ή τους εφοπλιστές και τις αντιπροσωπευτικές ναυτικές οργανώσεις και με την επιφύλαξη συμφωνίας μεταξύ των, να επιτρέπει εξαιρέσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 μέχρι 7 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης, υπό τον όρο ότι δεν θα δημιουργηθεί κατάσταση η οποία στο σύνολό της θα είναι δυσμενέστερη από εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης. Λεπτομέρειες για όλες αυτές τις εξαιρέσεις πρέπει να ανακοινώνονται από το ενδιαφερόμενο Μέρος στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ο οποίος πρέπει να πληροφορεί σχετικά τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο Στην περίπτωση πλοίου, του οποίου η ναυπήγηση έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας σύμβασης για τη χώρα νηολογήσεώς του και το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις της σύμβασης, η αρμόδια αρχή μπορεί κατόπιν συνεννοήσεων με τις εφοπλιστικές οργανώσεις και (ή) τους εφοπλιστές και τις αντιπροσωπευτικές ναυτεργατικές οργανώσεις, να απαιτήσει να γίνουν στο πλοίο ι μετατροπές που κρίνει σκόπιμες και δυνατές για τη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις της Συμβάσεως, λαμβανομένων υπόψη ιδιαίτερα των τεχνικών, οικονομικών ή άλλων προβλημάτων που ανακύπτουν εκ της εφαρμογής των άρθρων 5, 8 και 10 όταν:

7 α) το πλοίο επανανηολογείται, β)γίνονται στο πλοίο ουσιώδεις ναυπηγικές μεταβολές ή ευρείας εκτάσεως επισκευές σαν αποτέλεσμα εφαρμογής γενικότερου σχεδίου και όχι λόγω ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης. 2. Σε περίπτωση πλοίου υπό ναυπήγηση ή μετατροπή κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της σύμβασης για τη χώρα νηολογήσεώς του, η αρμόδια αρχή μπορεί κατόπιν συνεννοήσεων με τις εφοπλιστικές οργανώσεις και (ή) τους εφοπλιστές και τις αντιπροσωπευτικές ναυτεργατικές οργανώσεις να απαιτήσει να γίνουν στο πλοίο οι μετατροπές που κρίνει σκόπιμες και δυνατές για τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της Συμβάσεως, λαμβανομένων υπόψη ιδιαίτερα των τεχνικών, οικονομικών ή άλλων προβλημάτων, που ανακύπτουν εκ της εφαρμογής των άρθρων 5, 8 και 10. Οι μετατροπές αυτές θα συνιστούν οριστική συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης. 3. Όταν ένα πλοίο, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή για το οποίο εφαρμοζόταν η παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της ναυπηγήσεώς τους, επανανηολογείται σε μια χώρα μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας σύμβασης για τη χώρα αυτή, η αρμόδια αρχή μπορεί κατόπιν συνεννοήσεων με τις εφοπλιστικές οργανώσεις και (ή) τους εφοπλιστές και τις αντιπροσωπευτικές ναυτεργατικές οργανώσεις να απαιτήσει να γίνουν στο πλοίο οι μετατροπές που κρίνει σκόπιμες και δυνατές για τη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις της σύμβασης, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των τεχνικών, οικονομικών ή άλλων προβλημάτων τα οποία προκύπτουν εκ της εφαρμογής των άρθρων 5, 8 και 10. Οι μετατροπές αυτές θα συνιστούν οριστική συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης. ΜΕΡΟΣ IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14. Οι επίσημες επικυρώσεις της παρούσας σύμβασης ανακοινώνονται στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Άρθρο Η παρούσα σύμβαση δεσμεύει μόνο τα μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας των οποίων η επικύρωση έχει καταχωρισθεί από το Γενικό Διευθυντή. 2. Τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία καταχωρίσεως των επικυρώσεων δώδεκα Μελών, καθένα από τα οποία έχει εμπορικό στόλο ολικής χωρητικότητας άνω του ενός εκατομμυρίου κόρων, υπό τον όρο ότι τέσσερα τουλάχιστον απ' αυτά έχουν εμπορικό στόλο ολικής χωρητικότητας τουλάχιστο 2 εκατομμυρίων κόρων το καθένα. 3. Ακολούθως η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ για κάθε Μέλος έξη μήνες μετά την ημερομηνία καταχωρίσεως της επικυρώσεώς του. Άρθρο Μέλος που επικυρώνει την παρούσα σύμβαση μπορεί να την καταγγείλει μετά πάροδο δεκαετίας από την αρχική ισχύ της με πράξη που ανακοινώνεται στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Η καταγγελία έχει αποτέλεσμα μετά πάροδο έτους από την καταχώρησή της. 2. Κάθε Μέλος που επικυρώνει την παρούσα σύμβαση και που μέσα σε προθεσμία έτους από τη λήξη της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο δεκαετίας δεν έχει κάμει χρήση της προβλεπόμενης από το άρθρο τούτο δυνατότητας καταγγελίας, δεσμεύεται για μια νέα δεκαετία και συνεπώς μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη λήξη κάθε δεκαετίας με τους προβλεπόμενους στο άρθρο τούτο όρους. Άρθρο 17.

8 1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί σε όλα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώριση όλων των επικυρώσεων και καταγγελιών που του έχουν ανακοινωθεί από τα Μέλη της Οργανώσεως. 2. Ο Γενικός Διευθυντής, γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργανώσεως, την καταχώριση τελευταίας επικυρώσεως που απαιτείται για να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση, εφικτά την προσοχή τους για την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση τίθεται σε ισχύ. Άρθρο 18. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινώνει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πλήρεις πληροφορίες για όλες τις επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας τις οποίες έχει καταχωρίσει σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Άρθρο 19. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας πρέπει να υποβάλλει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και να εξετάζει εάν συντρέχει περίπτωση εγγραφής στην ημερήσια διάταξη της Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής. Άρθρο Στην περίπτωση κατά την οποία η Συνδιάσκεψη αποδεχθεί νεότερη σύμβαση που συνεπάγεται ολική ή μερική αναθεώρηση της παρούσας σύμβασης και εφόσον η νεότερη σύμβαση δεν ορίζει αλλιώς. α) η επικύρωση υπό Μέλους της νεότερης Σύμβασης που αναθεωρεί την παρούσα επάγεται αυτοδικαίως, παρά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 16, άμεση καταγγελία της παρούσας σύμβασης με την επιφύλαξη ότι έχει τεθεί σε ισχύ η αναθεωρούσα αυτή νεότερη σύμβαση. β) Από την ημερομηνία, που η νεότερη αναθεωρημένη Σύμβαση, τεθεί σε ισχύ, η παρούσα σύμβαση παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως από τα Μέλη. 2. Η παρούσα σύμβαση παραμένει οπωσδήποτε σε ισχύ, με τον τύπο και το περιεχόμενο αυτής, για τα Μέλη τα οποία την έχουν επικυρώσει και δεν θελήσουν να επικυρώσουν την αναθεωρημένη σύμβαση. Άρθρο 21. Το γαλλικό και αγγλικό κείμενο της παρούσας σύμβασης είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο δεύτερο. Έκδοση διαταγμάτων. Με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται: α) Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της κυρούμενης σύμβασης στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία. β) Οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις στα πλαίσια που ορίζει η Σύμβαση. γ) Η επέκταση όλων ή μέρους των διατάξεων της κυρούμενης σύμβασης και στα εμπορικά πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν στα ελληνικά λιμάνια, στα πλαίσια που ορίζει η Σύμβαση. δ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του νόμου αυτού και της κυρούμενης σύμβασης καθώς και η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού σε περίπτωση πολέμου. Άρθρο τρίτο.

9 Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, της κυρούμενης σύμβασης και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενων π.διαταγμάτων αρμόδιοι είναι η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές. Άρθρο τέταρτο. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις. Οι επιτρεπόμενες, από την κυρούμενη σύμβαση και τα π. διατάγματα που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις χορηγούνται από την ΕΕΠ. Άρθρο πέμπτο. Κείμενο. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου της Σύμβασης υπερισχύει το αγγλικό. Άρθρο έκτο. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμος του Κράτους. Αθήνα, 29 Απριλίου 1986 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 30 Απριλίου 1986 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/18-07-86)

Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/18-07-86) ΝΟΜΟΣ: 1637/86 Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/18-07-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90)

Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90) ΝΟΜΟΣ: 1879/90 Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 30 Ιανουαρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3738 Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρο μικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Όνομα Μονάδας: Κατηγορία: Τάξη: Website: Διεύθυνση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HILTON PARK NICOSIA Ξενοδοχείο 4 αστέρων www.hilton.com Έγκωμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.12.22 17:35:53 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 11.8.93 30.6.2000 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ)

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιος είναι ο διαχειριστής της παραλίας? Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ " Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : :

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ Β (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012 Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Του Χ. Κακαρούγκα (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

Του Χ. Κακαρούγκα (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ «Μέλος πληρώματος πτήσεως είναι ο κάτοχος αεροπορικού πτυχίου ιπτάμενου ο οποίος εκτελεί ουσιώδη καθήκοντα σχετικά με την πτήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 11.8.93. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Κέντρων Αναψυχής ρυθμίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα