aktina-ape ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ 52200

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "aktina-ape ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ 52200"

Transcript

1 ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗΣΗ ΧΡΟΝΟ ΜΕΛΕΣΗ ΙΟΤΝΙΟ 2011 ΦΡΑΓΙΔΑ ΛΕΟΝΣΙΟ ΧΑΣΖΗΛΕΟΝΣΙΑΔΗ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ & Μηχανικόσ Τπολογιςτών ΑΠΘ ΕΛΕΓΧΟ 1

2 ΥΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ (PANELS) Επιλογή τύπου panel Για τθν επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ιςχφοσ αιχμισ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, δεδομζνου του διακζςιμου εμβαδοφ (δϊμα και ςκίαςτρο), επιλζχκθκαν panels τφπου Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά Σο φωτοβολταϊκό ςτοιχείο Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp ξεχωρίηει για τθν άριςτθ επεξεργαςία των υψθλισ ποιότθτασ εξαρτθμάτων του. 60 πολυκρυςταλλικζσ κυψζλεσ πυριτίου ςε κάκε ςτοιχείο ευκφνονται για τθν εξαιρετικι απόδοςθ, ακόμα και όταν θ θλιακι ακτινοβολία 2

3 είναι περιοριςμζνθ. Η ςχεδόν αμελθτζα ανοχι ιςχφοσ επιτρζπει τθ διαςφνδεςθ των ςτοιχείων με τισ ελάχιςτεσ απϊλειεσ αςυμβατότθτασ και απϊλειεσ καλωδιϊςεων. Ο ενιαίοσ ςκελετόσ από ανωδιωμζνο αλουμίνιο εξαςφαλίηει ιςχυρι ανκεκτικότθτα ςε ςυςτροφζσ, ενϊ όλο το panel παρουςιάηει εξαιρετικι αντοχι ςε πιζςεισ και αναρροφιςεισ (ζωσ και 5,400 Pa (=550 kg)/m 2 ) ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC (ed. 2). Ο βελτιωμζνοσ ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ του εξαςφαλίηει πολφ υψθλι απόδοςθ, ακόμθ και ςε πολφ ακραίεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ. Σα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp χουν πιςτοποιθκεί με βάςθ τα ιςχφοντα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα IEC/EN ed. 2, IEC/EN 61730, Electrical Protection Class II, και πλθροφν τισ απαιτιςεισ των οδθγιϊν CE. Επιπλζον, θ εταιρία Schott Solar GmbH ζχει πιςτοποιθκεί με ISO 9001 και ISO Η εγγφθςθ απόδοςθσ ιςχφοσ εξόδου του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου ανζρχεται βάςει των όρων εγγφθςθσ τθσ εταιρείασ ςε 10 χρόνια και 25 χρόνια για το 90% και το 80% τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ εξόδου, αντίςτοιχα, ενϊ θ εγγφθςι του είναι 5 χρόνια. Διάταξη panels-υςτοιχίεσ φμφωνα με τισ διακζςιμεσ διαςτάςεισ, υπολογίςτθκαν 43 panels ςυνολικά, τα οποία ομαδοποιικθκαν ςε δφο (2) ςυςτοιχίεσ των δεκατεςςάρων (14) panels θ κάκε μία και μία (1) ςυςτοιχία των δεκαπζντε (15) panels. Σα panels ταξινομικθκαν ςτο χϊρο του υπόςτεγου ςφμφωνα με το ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί με προςανατολιςμό Νότια και με κλίςθ ίςθ με τθν υπάρχουςα κλίςθ του υπόςτεγου : 3

4 Η ςυνολικι ιςχφσ αιχμισ των panels τθσ εγκατάςταςθσ που επιτυγχάνεται είναι 9.89 kw p (43x230 W p ) και θ κατανομι των panels ζγινε 15 (No 1-15)/14 (No 16-29)/14 (No 30-43) ανά L1/L2/L3 (τριφαςικό), αντίςτοιχα, αποφεφγοντασ φαινόμενα αςυμμετρίασ φόρτιςθσ του δικτφου, τείνοντασ όςο είναι δυνατόν τθν τάςθ ςτο ςθμείο μζγιςτθσ ιςχφοσ (ςε 45 ο C) ανά ςυςτοιχία προσ τθν τιμι τθσ τάςθσ μζγιςτθσ απόδοςθσ του αντιςτροφζα (~520). ΑΝΣΙΣΡΟΥΕΙ (INVERTERS) Επιλογή τύπου αντιςτροφέα Για κάκε μία από τισ 3 ςυςτοιχίεσ χρθςιμοποιικθκε ζνασ αντιςτροφζασ (inverter) ανά φάςθ, τφπου Sunny Boy SB 3300TL HC τθσ SMA με τα παρακάτω γενικά χαρακτθριςτικά: 4

5 υνδυάηοντασ ζνα μεγάλο εφροσ τιμϊν τάςθσ και ρεφματοσ ειςόδου, ο Sunny Boy 3300TL HC χωρίσ μεταςχθματιςτι μπορεί να ςυνδεκεί ςε όλα τα κρυςταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίςια που διατίκενται ςτθν αγορά. Είναι αξιόπιςτοσ με εγγυθμζνθ τεχνολογία (10 χρόνια εγγφθςθ) και δεν απαιτεί ςυντιρθςθ, χάρθ ςτθν ψφξθ με μεταφορά κερμότθτασ. 5

6 Ειδικά χαρακτηριςτικά 6

7 Η καμπφλθ απόδοςθσ του Sunny Boy 3300TL HC δίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 7

8 Διατάξεισ προςταςίασ Ο αντιςτροφζασ Sunny Boy 3300TL HC ζχει a. προςταςία από αντιςτροφι πόλων DC, b. θλεκτρονικό διακόπτθ απόηευξθσ φορτίου DC ESS, c. αντοχι ςε βραχυκφκλωμα AC, d. επιτιρθςθ βραχυκυκλϊματοσ προσ γθ, e. επιτιρθςθ δικτφου (SMA grid guard), f. ενςωματωμζνθ μονάδα επιτιρθςθσ ρεφματοσ ςφάλματοσ ευαίςκθτθ ςε όλα τα ρεφματα. Ρυθμίςεισ Οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςεωσ και ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα Sunny Boy 3300TL HC αντιςτοιχοφν ςε <10% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ και <±0,5 Hz τθσ ονομαςτικισ ςυχνότθτασ (50Ηz), αντίςτοιχα, ενϊ ζχει γίνει πρόβλεψθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των εν λόγω ορίων ο αντιςτροφζασ να τίκεται εκτόσ (αυτόματθ απόηευξθ με αυτόνομθ διάταξθ μεταγωγισ (grid guard 2.1), διπλι ζκδοςθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ: a. κζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε χρόνο <0,5 δευτερόλεπτα, b. επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από τρία πρϊτα λεπτά (>180s), c. χρόνοσ λειτουργίασ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποίθςθσ: ςυνεχϊσ. 8

9 Φαρακτηριςτικά από-νηςιδοποίηςησ (Anti-Islanding) Μζςω του αυτόνομου ςυςτιματοσ απομόνωςθσ χωρίσ ςυντιρθςθ SMA Grid Guard 2, ο αντιςτροφζασ Sunny Boy 3300TL HC παρζχει ενεργι μορφι επιτιρθςθσ του δικτφου (Loss of Mains-LOM), του οποίου θ ποιότθτα προςδιορίηεται μζςω του ελζγχου τθσ τάςθσ, τθσ ςυχνότθτασ και τθσ εμπζδθςθσ (ςφνκετθσ αντίςταςθσ), με διαςφάλιςθ τθσ ανοχισ ςε απλό ςφάλμα. Ακολουκεί τα πρότυπα αςφάλειασ του γερμανικοφ προτφπου του 1999 VDE (MSD-Main monitoring with allocated Switching Devices) και τθσ ανακεϊρθςισ του (2 Ιανουαρίου 2006) (βλ. Παράρτθμα-SMA Grid Guard Certificate). το ακόλουκο διάγραμμα απεικονίηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του SMA Grid Guard 2, όπου φαίνεται ότι θ ενεργι επιτιρθςθ του δικτφου αποτελείται από δφο αυτοματοποιθμζνεσ διακοπτικζσ διατάξεισ MSD, οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ και ςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά. Κάκε μία 9

10 από τισ διατάξεισ ςυνεχϊσ επιτθρεί τθν ποιότθτα του διαςυνδεδεμζνου δικτφου ελζγχοντασ τθν τάςθ, τθ ςυχνότθτα και τθν εμπζδθςθ, ικανοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ των ρυκμίςεων που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ και εξαςφαλίηοντασ διαρκϊσ τθν προςταςία ζναντι του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ. το Παράρτθμα παρατίκενται τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά του αντιςτροφζα Sunny Boy 3300TL HC. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΑΤΝΔΕΗ Η μζγιςτθ AC ιςχφσ του κάκε μετατροπζα είναι 3,30 kw p και ςυνολικά για όλα τα πάνελ 9,9 kw p. Η χριςθ ενόσ μετατροπζα ανά κλάδο των panels εξαςφαλίηει ςχεδόν ιςοδφναμθ φόρτιςθ ανά φάςθ και μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ, ακολουκϊντασ τα ςθμεία μζγιςτθσ ιςχφοσ των επιμζρουσ ςτοιχειοςειρϊν μζςω του ξεχωριςτοφ ανιχνευτι ςθμείων μζγιςτθσ ιςχφοσ (MPPT) κάκε αντιςτροφζα μζςω του ςυςτιματοσ SMA OptiTrac, όπωσ φαίνεται ςυγκριτικά και ςτο ακόλουκο ςχιμα: 10

11 Η ςυμβατότθτα και τα χαρακτθριςτικά καλωδίωςθσ τθσ όλθσ εγκατάςταςθ απεικονίηονται ςτα ςχιματα που ακολουκοφν (βάςει του λογιςμικοφ Sunny Design): 2 κλάδοι (2x14 panels): 11

12 12

13 1 κλάδοσ (15 panels): 13

14 Από τα παραπάνω, θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ ετιςια απόδοςθ προκφπτει =10820 kwh. ΓΕΙΩΕΙ Σα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα κα πρζπει να γειωκοφν, ϊςτε να: a. αποφευχκοφν ηθμιζσ που μπορεί να υποςτεί ο θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ λόγω κρουςτικϊν υπερτάςεων διάρκειασ s, π.χ., από κεραυνοφσ, χειριςμοφσ διακοπτϊν, βραχυκυκλϊματα, b. αςφαλιςκεί το προςωπικό ςυντιρθςθσ από θλεκτροπλθξία λόγω διαρροισ ρευμάτων. Αν χρθςιμοποιθκεί ξεχωριςτό κφκλωμα γείωςθσ για τθ φωτοβολταϊκι ςυςτοιχία ςε ςχζςθ με αυτό του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, κα πρζπει και τα δφο κυκλϊματα γείωςθσ να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Η ενεργειακι απόδοςθ του ςυνολικοφ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υπολογίηεται κατ εκτίμθςθ βάςει τθσ παρεχόμενθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτθν περιοχι του Άργουσ Ορεςτικοφ, όπωσ αυτι καταγράφεται από το European Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθσ λειτουργίασ των επιλεγμζνων δομικϊν ςτοιχείων του ςυςτιματοσ (panels, αντιςτροφείσ). τα παρακάτω ςχιματα απεικονίηεται οι θλιακι ακτινοβολία τθσ περιοχισ του Άργουσ Ορεςτικοφ ςτθν περίοδο ενόσ ζτουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ τιμζσ τθσ γωνίασ. 14

15 Από τθν παραπάνω καμπφλθ γίνεται φανερι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςτάκμθσ θλιακισ ακτινοβολίασ τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο ςε τιμζσ των 6.89 kwh/m 2 /day και τθν ικανοποιθτικι 15

16 ςτάκμθ για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ, με τθν θλιακι ακτινοβολία να καλφπτει ζνα εφροσ τιμϊν ςτο διάςτθμα *1.5-6] kwh/m 2 /day. τθ ςυνζχεια δίνεται ο ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ και θ καμπφλθ μθνιαίασ ενεργειακισ απόδοςθσ του επιλεγμζνου panel (Schott Solar GmbH POLY ΣΜ 230 Wp) ςε γωνία =16 ο : το ςχιμα που ακολουκεί απεικονίηονται μαηί οι μθνιαίεσ αποδόςεισ του επιλεγμζνου panel και θ θλιακι ακτινοβολία τθσ περιοχισ του Άργουσ Ορεςτικοφ για όλο το ζτοσ. 16

17 Από τθν παραπάνω καμπφλθ φαίνεται ότι θ ενεργειακι ςυμπεριφορά του επιλεγμζνου panel ακολουκεί τθν κατανομι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ τθσ περιοχισ τθσ Σινου. τθ ςυνζχεια δίνεται θ ςυγκεντρωτικι ενεργειακι απόδοςθ (κατ εκτίμθςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κλίςθ = =16 ο ) του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τον υπολογιςμό του λογιςμικοφ PV Estimation. 17

18 2 ςυςτοιχίεσ (2x14 panels x 230 Wp=6.44 kwp) 18

19 1 ςυςτοιχία (1x15 panels x 230 Wp=3.45 kwp) 19

20 Design. Από τουσ υπολογιςμοφσ τθσ εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ ετιςιασ παραγωγισ προκφπτει μια εκτιμϊμενθ ςυνολικι ετιςια παραγωγι του ςυνολικοφ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ γφρω ςτισ kwh 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΥΕΛΟ Σο περιβαλλοντικό όφελοσ των δφο κλάδων (28 panels) και του ενόσ κλάδου (15 panels), αντίςτοιχα, δίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 1 Η απόκλιςθ των μεταξφ των δφο λογιςμικϊν Sunny Design: kwh και PV Estimation: kwh οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το λογιςμικό PV Estimation υπολογίηει τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (Άργουσ Ορεςτικοφ) και όχι τθσ προςζγγιςισ τθσ (Θεςςαλονίκθ) που υιοκετεί το Sunny 20

21 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 21

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ) 22

23 EN Crystalline module with POLY cells SCHOTT POLY 220/225/230/235 SCHOTT POLY 220/225/230/235 At a glance Double of the required standard High resistance to mechanical loads High performance output Long-term reliability Increased resistance to reverse current Improved temperature coefficient The long-established German company SCHOTT Solar operates worldwide and started with the development and manufacturing of components for the solar industry in SCHOTT Solar polycrystalline modules are specifically designed for both roof- and ground-mounted applications. Due to strict internal quality standards, all modules benefit from exceptionally long durability, which results in maximised profitability. The polycrystalline cells within each module are sorted to particularly narrow performance tolerances, thereby allowing series interconnections with minimal mismatch losses. Double of the required standard: SCHOTT Solar tests its modules for twice as long as is required by the IEC. High resistance to mechanical loads: The solid anodised aluminium frame ensures superior torsional resistance. SCHOTT Solar polycrystalline modules are also tested to an extreme loading pressure and suction of 5,400 Pa which equates to 550 kg per square metre and a reassuring level of security for your investment. High performance output: All SCHOTT Solar polycrystalline modules hold a positive tolerance of their nominal power rating. This ensures a stable high-energy output and a quick return on investment. Long-term reliability: SCHOTT Solar offers a power output guarantee of 25 years and a product warranty of five years. Increased resistance to reverse current: SCHOTT Solar polycrystalline modules have a high resistance to reverse current, minimising the wiring costs. Improved temperature coefficient: The improved temperature coefficient of the modules lead to an increased module efficiency at high ambient temperature.

24 Technical Data Data at standard test conditions (STC) Module type SCHOTT POLY 220 SCHOTT POLY 225 SCHOTT POLY 230 SCHOTT POLY 235 Nominal power [Wp] P mpp Voltage at nominal power [V] U mpp Current at nominal power [A] I mpp Open-circuit voltage [V] U oc Short-circuit current [A] I sc Module efficiency (%) STC (1000W/m 2 ; AM 1.5; cell temperature 25 C) Power tolerance (as measured by flasher): -0 W / W Power measurement accuracy: ± 4 % Data at normal operating cell temperature (NOCT) Nominal power [Wp] P mpp Voltage at nominal power [V] U mpp Open-circuit voltage [V] U oc Short-circuit current [A] I sc Temperature [ C] T NOCT NOCT (800 W/m 2, AM 1.5, windspeed 1 m/s, ambient temperature 20 C) Power measurement accuracy: ± 4 % Data at low irradiation At a low irradiation intensity of 200 W/m 2 (AM 1.5 and cell temperature 25 C) 97 % of the STC module efficiency (1000 W/m 2 ) will be achieved. Temperature coefficients Power [%/K] P mpp Open-circuit voltage [%/K] U oc Short-circuit current [%/K] I sc Characteristic data Solar cells per module 60 Cell type MAIN-iso (multicrystalline, 156 mm x 156 mm) Junction box IP65 with three bypass diodes Connector Tyco-Connector IP67 Dimensions junction box [mm] 110 x 115 x 25 Front panel low iron solar glass 4.0 mm Backside panel foil Frame material anodised aluminium Dimensions and weight Dimensions [mm] 1,685 x 993 Thickness [mm] 50 Weight [kg] approx. 23 Limits Maximum system voltage [V DC] 1000 Maximum reverse current I R [A]* 20 Operating module temperature [ C] Maximum load (to IEC ed. 2) pressure: 5,400 N/m 2 or 550 kg/m 2 suction: 5,400 N/m 2 or 550 kg/m 2 Application classification (to IEC 61730) A Fire classification (to IEC 61730) C * No external voltage in excess of U oc shall be applied to the module. Permission and certificates The modules are certified to IEC ed. 2 and IEC 61730, Electrical Protection Class II and the CE-guidelines. Moreover SCHOTT Solar is certified and registered to ISO 9001 and ISO The installation manual contains additional information on installation and operation. All information complies with the requirements of the standard EN ± frame section 993 ±3 50 ±1 4x mounting hole Ø 9 2x grounding hole Ø 4.25 all dimensions in mm 1685 ±3 May 2010 SCHOTT Solar AG Prod-Data-L SCHOTT Solar AG Hattenbergstrasse Mainz Germany Phone: +49 (0)6131/ Fax: +49 (0)6023/

25 0J35mt804 \ I CLASE 8.' i il ili [ l r illi ilrl l]1lil lr rsls 7*, u/,.-z>á* tb.é "-t-rr,l"o 8*/*r rt". )zrc. :lc qk*.,. e.zz.7r*,/,"*r*a",ázy,o,r7 á9"2"*-*zy'/r/,>tnoá9.,r.'á"or,z"-.á "rr* á" o.lrrár/ot r,a.sz Zb.c b b 4f*4* r'rá "/./"zz//ez b n zc.b2. r / Thutt tottgtsr vúe e2" /,/a á 1:r álo u,á ",,"*.y,,2,,, z-^,no,tu,y'z,cr'2, tz,t e, /2, z / z r rá o/o o /*o o. L,.t I "ott f- lá rr- y Vrtz.$zázzJttétl-'/oty.ozbrz áá7zrot-r*/ rz r/ cdúz,tr/i /r/1"*lo,/lr/rorrr,./o r,,/i,z.tz/ %r*r*fr* twuley taz*z á "/fo"7ou,/u*t/- *r, zzzzzzztbz, eerlr;.t'rz/. árr'ttte"z* l u/r.zril "ou z,'l,z* u-?3? 3 Jull200g Z00g 7'z-á "-V/y- /,%rá'.,/8"r-á./ á "1rr" ccl.'z V e *.á. tárr- 9a lon/oo.r ru')..:) t7.. ),, or.,rát Z onn Lrgro- ez/zrtfz.z alza-l/ár*,7 zzbruzuz Vzta tr..l -, á,,,7-fryrus*,fro./.t lez z L. l r'a lc./, 4* I -tr,a,á z,s á &,rr, á,22"yot.o",.a",/ 9.'g*.', á1,...'%r,llr',á Mnurn 8*."r'r""t ze,/z9ga Z t6,/" "r",o.

26 II\TERPRETES JT]RADOS LEGISI-q.CION VIGENTE sobre rxrénpnnres JURADos RE GLAME NTO de la Oficina de Interpretación de knguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 79/1996, de 26 de enero. CAPITULO III De los Intérpretes Jurados Artículo 13. Las traducciones escrituras u orales de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Intérpretes Jurados tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones escritas cuando 1o exijan las autoridades competentes. Los Intérpretes Jurados podrán certificar con sll firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. Artículo 14. El nombramiento de Intérpretes Jurados se hará por el Ministerio de Asuntos Exteriores, previo examen de los candidatos por la Oficina de Interpretación de Lenguas de las lenguas extranjeras para cuya traducción escrita u oral al castellano y viceversa desee ser autorizado el solicitante.

27 0*J657t-842 CLASE 8.' QLrnüurrxsn Jlurfiüü VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut APROBACIÓN DE MARCA SCHOTT Solar AG Carl-Zeiss-StraBe 4 D Alzenau está autorizada para usar en su producto Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres las marcas protegidas legalmente indicadas a continuación para los tipos indicados en la página 2 Probado y certificado de conformidad con DIN EN (VDE ): ; EN 61215: DIN EN (VDE 0126 Teil 30-1): ; EN : DIN EN (VDE 0126 Teil30-2): ; EN : IEC (ed. 2) IEC (ed. 1) IEC (ed.1) ffi ;ti:if'f*\--.-+"t2' *' ijut$)' lnstituto de Pruebas y Certificación VDE Certificación [Consta firma] Ref. del expediente: Certificado n.o Pá9. 1 Puede consultar todas las condiciones a/ dorso y en las

28 0J CLASE 8.' t,[ i lil ll Íil] tlr üiilil I urrflurrüruü llutilüü páginass,gu enfes. En Offenbach, a (Actualizado el ) Los certificados VDE únicamenfe son válidos cuando se hallan publicados en: VDE

29 0J6571e44 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Wrnlurain ]lurnüa Expediente n.o: I / FG13 / ROT Actualizado el: Fecha: El presente complemento únicamente será válido junto con la página 1 del certificado n.o Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres Tipo(s): C LAS E 8.' A) SCHOTT X B) SCHOTT POLY TM X c) schott PoLY TM X D) lndax-v-170 Código deltipo: Certificado n.o Pá9.2 >: :l,i l X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 140 y 170. Para A) X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 195 y 240. Para B) X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 155 y 180. Para C), D) Voltaje máximo del sistema: DC 1000 V.

30 0J6571_845 Categoría: lpágina 3:l Fusible: clase 8.' l irü1l tlll lilrtili, I rírl iff Categoría de aplicación : I nformación adicional : il. A. Pruebas de resistencia alfuego: Resistencia alfuego clase C. 15 A. Cf. anexo 1-2. La presente Aprobación de Marcas constituye la base para la Declaración de Conformidad CE y el Marcado GE por parte del fabricante o su agente, y acredita la conformidad con las citadas normas, según constan en la Directiva de Bajo voltaje ce 2006/95/CE. lnstituto de Prueba y Certificación Departamento FG13

31 0J657:1"846 C LAS E 8.' VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau ü,rsüucüsn jfiureüa Expediente n.o: I FG13 / ROT Certificado n.o Anexo Actualizado el: Fecha: El presente anexo forma parte integrante del certificado n.o Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres lnstalaciones de producción: Referencia: Schott Solar CR s.r.o. lnstituto de Prueba y Certificación Departamento FG13 Solárni 870 CZ Valasské Mezirici,14 Í L.." /k",' >/ 'J ni át 3t JT\ \.n\ i\v\ "'r"{ i*1 I r-:f I t i srf,'at} r'.i -/ r -,.

32 -,..'4;, t;;iít::i i 'i. i :;tr tsíji j i'l 0J657t"847 r.t :il :j..::.'ri; fl ". ',.r..i1:., ü t_as E 8.' VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau ülrnsuruon g$rffiüü Expediente n.o: I / FG13 / ROT Actualizado el: Fecha: Certificado n.o Hoja informativa El presente complemento únicamente será válido junto con la página 1 del certificado n.o Autorización para hacer uso la Marca protegida legalmente de VDE, según consta en la primera página: Su uso estará sujeto a los términos y condiciones generales del lnstituto de Prueba y Certificación VDE. El derecho a hacer uso de la marca se concede exclusivamente a la sociedad previamente indicada, para las instalaciones de producción y los productos enumerados con las correspondientes referencias de tipo. Las instalaciones de producción deberán estar equipadas de manera que permitan la continuidad en la fabricación de los prod uctos certificados. La autorización será válida mientras se respeten las especificaciones VDE, en las que se basa el certificado, salvo en caso de que haya sido expedido atendiendo a otras disposiciones distintas del Procedimiento de Prueba y Certificación (PM102). El período de validez de la Autorización de Marca-GS-VDE podrá ser ampliado a instancia de la parte interesada. En caso de que los requisitos legales ylo normativos hubieran experimentado cambios, podrá reducirse dicho período de validez. La presente autorización está únicamente firmada en su primera página.

33 Wffiffi Priit- und Inrtifizierungsinstitut &trffiffiffi

34 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. page Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seat of the Certificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT Max. Systemspannung Max. system voltage Schutzklasse C/ass Anw endungsklasse C/ass of application Brennbarkeitsprüf ung Burning test letzte Anderung I updated Datum / Dafe Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr ' This supptement is onty vatid in conjunction with page 1 of the Ce fificate No Terrestrische Photovoltaik-M odule mit Silizium-Solarzellen Crystalline silicon terrestrial photovoltaic modules Typ(en) I Type(s): A) SCHOTT B) SCHOTT POLY TM x c) schott PoLY TM X D) lndax-v-170 Typenschlüssel Types code X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert aruischen 140 und 170 sein. X replaces the power in Watt of SIC and can be any number between 140 and 170. Für I for A) X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert zwischen 195 und 240 sein. X replaces the power in Watt of SfC and can be any number between 195 and 240. Für I for B) X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert zruischen 155 und 180 sein. X replaces the power in Watt of SIC and can number between 155 and 180. Fúr I for C), D) DC 1000 v il A Brandklasse C fire rating c/ass C Fortsetzung siehe Blatt 3 / continued on page 3 vde Priif- und Zert fiz erungsinstitut GmbH ' T6t ng and Certif tion lnstitute Mer anstrasse 28. D Offenbach Telefon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

35 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. page Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seaf of the Ceñificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraRe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT letáe Anderung I updated Datum / Date Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Cerfificate No Sicherung Fuse Weitere Angaben Further information 15 A sieheanhangl -2 seeannexl-2 Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitátserklárung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmáchtigten und bescheinigt die Konformitát mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niedenspannungsrichtlinie 2006/95/EG. This Marks Approval ls fhe basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shor s the conformity with the said standards as defined by the EC Low -Voltage Dircct'tve /9 5 / EC. VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Testing and Certification lnstitute Fachgebiet FG13 Section FG13 VDE Pri f- und Zertifizierungslnstltut GmbH ' Testing and Certifi tion lnstltute Msianstrasse 28, D{3069 Offenbach Tolofon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

36 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Beiblatt / Certificate No. SuPPlement Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seat of the Certificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT letáe Anderung I updated Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr This supptement is pañ of the Ce tificate No' ' Terrestrische Photovoltaik-M odule mit Silizium-Solarzellen Crystaltine silicon terrestrial photovoltaic modules Fertigungsstátte(n) Place(s) of manufacture Ref eren/ref erence Schott Solar CR s.r.o. Solárni 870 CZ Valasské Mezirici VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Testing and Certification lnstitute Fachgebiet FG13 Section FG13 Datum / Dafe Ms anstrasse 28, D offenbach vde Ri f- und Zertifiz erungs nstitut GmbH * I6t ng and Certifi t on lnstitute Telefon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

37 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / lnfoblatt I Certificate No. lnfo sheet Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seaf of the Ceftificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraRe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref OOO1 I / FG13 / ROT letzte Anderung I updated Datum / Dafe Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr ' This supptemént is onty vatid in óonjunction with page 1 of the Certificate No Genehmigung zum Benutzen des auf Seite I abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE: Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Gescháftsbedingungen (AGB) des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den génannten Fertigungsstátten und die oben auf gef ührten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnuñgen. Die Fertigungéstátte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmárige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewáhrleistet ist' Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde getégeñ haben, -sie soférn nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM1 02) zurückgezogen werden muss' Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlángert werden' Bei gesetzlichén und / oder normativen Anderungen kann die vde-gs-zeichengenehmigung ihre Gültigkeit iu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren' Der VDE-Zeichengenehmig ungsausw eis w ird aussch lieblich auf der ersten Seite unterzeichnet. Approvat fo use the legally protected Mark of the vde as shown on the Basls for fhe use are the gerneral terms and conditions of the vde tnstitute. The right fo use the mark is granted onty to the mentio.ned t p/aces of manifacture and the listed products with the related type 'manufacture shatl be equipped in a way that a constant manufacturing t ls assured. The approvat is vatid as long as the vde specifications are in force, based"on, unless it is withdrawn according to other provisions of Procedure (PM102). The vatidity period of a vde-gs-mark Approvat may be protonged on request- ln case of changes in tegat and / or normative requirements, the vatidity period of a VDE'GS-Mark Approval may be shortened. The approval ls so/e/y signed on the first page e

38

39

40

41

42

43 Sunny Boy 3300TL HC SB 3300TL HC Εξαιρετική απόδοση Βαθμός απόδοσης 96 % Χωρίς μετασχηματιστή Ασφάλεια Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακόπτης απόζευξης φορτίου DC ESS Αξιοπιστία Εγγυημένη τεχνολογία Χωρίς συντήρηση, χάρη στην ψύξη με μεταφορά θερμότητας SUNNY BOY 3300TL HC Ευέλικτος και ισχυρός Ευκολία Ενιαίο σύστημα σύνδεσης DC SUNCLIX Η τοπολογία χωρίς μετασχηματιστή του Sunny Boy 3300TL HC προσφέρει δύο καθοριστικά πλεονεκτήματα: Υψηλό βαθμό απόδοσης και απλή εγκατάσταση χάρη στο μικρό συνολικό βάρος. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την ευέλικτη χρήση της. Χάρη στο μεγάλο εύρος λειτουργίας τάσης και ρεύματος, ο Sunny Boy 3300TL HC μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια της αγοράς. Επιπλέον, το πρότυπο προστασίας IP 65 και το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο Sunny Boy 3300TL HC διαθέτει, επίσης, μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος, η οποία εγγυάται ασφαλή λειτουργία. Όπως όλες οι συσκευές Sunny Boy, ο Sunny Boy 3300TL HC είναι συμβατός με τα προϊόντα τηλεμετρίας της SMA.

44 Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Boy 3300TL HC Είσοδος (DC) Μέγιστη ισχύς DC cos ϕ= 1) 3440 W Μέγιστη τάση DC 750 V Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) 313 V 600 V Ονομαστική τάση DC 520 V Ελάχιστη τάση DC / Τάση εκκίνησης 125 V / 150 V Μέγιστο ρεύμα εισόδου / ανά στοιχειοσειρά 11 A / 11 A Αριθμός ανιχνευτών MPP / Στοιχειοσειρές ανά ανιχνευτή MPP 1 / 2 Έξοδος (AC) Ονομαστική ισχύς AC 230 V, 50 Hz) 3000 W Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC 3300 VA Ονομαστική τάση, περιοχή τάσεων AC 220, 230, 240 V, 180 V 265 V Συχνότητα δικτύου, εύρος AC 50 Hz, 4,5 Hz, +2,5 Hz Μέγιστο ρεύμα εξόδου 16 A Συντελεστής ισχύος (cos ϕ) 1 Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης 1 / 1 Βαθμός απόδοσης Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Euro-Eta (ΕΒΑ) 96,0 % / 94,6 % Διατάξεις προστασίας Προστασία αντιστροφής πόλων συνεχούς ρεύματος Αποζεύκτης φορτίου DC ESS Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC Επιτήρηση βραχυκυκλώματος προς τη γη Επιτήρηση δικτύου (SMA Grid Guard) Γαλβανική απομόνωση / μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα / Κατηγορία προστασίας / Κατηγορία υπέρτασης I / III Γενικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις (Π / Υ / Β) σε mm 470 / 490 / 225 Βάρος 28 kg Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας 25 C +60 C Εκπομπή θορύβου, τυπική 29 db(a) Ιδία κατανάλωση (νύχτα) < 0,25 W Τοπολογία Χωρίς μετασχηματιστή Τρόπος ψύξης Μεταφορά θερμότητας Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος / Περιοχή σύνδεσης (κατά το πρότυπο IEC 60529) IP65 / IP65 Κατηγορία κλίματος (κατά το πρότυπο IEC ) 4K4H Εξοπλισμός Σύνδεση DC: SUNCLIX Σύνδεση AC: Κοχλιωτός συνδετήρας / Βύσμα σύνδεσης / Ελατηριωτός συνδετήρας / / Οθόνη: Γραμμή κειμένου / Γραφικά / Διεπαφές: RS485 / Bluetooth / Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια / / / / Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) CE, VDE , DK 5940*, PPC, EN 50438**, C10/C11, PPDS * Ισχύει μόνο για την παραλλαγή IT ** Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά προσαρτήματα του προτύπου EN Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικά Δεν διατίθεται Στοιχεία για ονομαστικές συνθήκες Χειρισμός Εξαρτήματα Διεπαφή RS PB-NR SB 3300TL HC Bluetooth Piggy-Back BTBINV-NR SB3300TLHC-DEL SMA και Sunny Boy αποτελούν σήματα κατατεθέντα της SMA Solar Technology AG. Το σήμα Bluetooth αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. Το σήμα SUNCLIX αποτελεί σήμα κατατεθέν της PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Τα κείμενα και οι εικόνες αντιστοιχούν στα τεχνολογικά δεδομένα τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση σφαλμάτων εκτύπωσης. Εκτυπωμένο σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο. SMA Solar Technology AG

45 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Γερμανία Τηλέφωνο: Φαξ: Internet: Δικαστήριο τόπου τήρησης μητρώου: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Πιστοποιητικό για μετατροπείς σε φωτοβολταϊκά συστήματα διασυνδεδεμένα στο Ελληνικό δημόσιο δίκτυο Τύπος μετατροπέα Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος Μέγιστη ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος Βαθμός απόδοσης Ρύθμιση χαμηλής τάσης Ρύθμιση υψηλής τάσης Ρύθμιση χαμηλής συχνότητας ηπειρωτική Ελλαδα Ρύθμιση υψηλής συχνότητας ηπειρωτική Ελλάδα Sunny Boy W 1200 W 92,1 % 186 V 253 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 1700 W 93,5 % 186 V 253 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 2500 W 94,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3000 W 95,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3600 W 95,2 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy 3300TLHC 3000 W 3300 W 96,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3800 W 95,6 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 4600A 4600 W 5000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 5000A 5000 W 5500 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 6000A 6000 W 6000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000HV 6650 W 7000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000HV VA 7000 VA 96,2 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 6000TL 6000 W 6000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000TL 7000 W 7000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 8000TL 8000 W 8000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 9000TL W 9000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 10000TL W W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 11000TL W W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 9000TLRP VA 9000 VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 10000TLRP VA VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 11000TLRP VA VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy 2000HF W 2000 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 2500HF W 2500 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 3000HF W 3000 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 3000TL W 3000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 4000TL W 4000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 5000TL W 5000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 10000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 12000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 15000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 17000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Zert-ZGR /2

46 Ισχυεί για όλους τους μετατροπείς που αναφέρονται πιο πάνω: Εύρος τάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος: 0,8 V nom 1,15 V nom (V nom = 230 V) Κατώτερο όριο >184 V Ανώτατο όριο: < 264,5 V Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόμενου ρεύματος: 45,5 Hz 54,5 Hz (περιοχή συχνοτήτων του μετατροπέα) Ρύθμιση χαμηλής συχνότητας: 47,5 Hz για τα μή συνδεδεμένα στο δίκτυο νησιά Ρύθμιση υψηλής συχνότητας: 51,0 Hz για τα μή συνδεδεμένα στο δίκτυο νησιά Συντελεστής παραμόρφωσης ρεύματος: < 4% DC-Current Injection: < 0,5 % του ονομαστικού ρεύματος Active Anti Islanding (Επιτήρηση δικτύου): SMA Grid Guard, επιτήρηση δικτύου active anti islanding σύμφωνα με την DIN VDE Με μέτρηση τάσης/συχνότητας/σύνθετης αντίστασης/lom (Loss Of Mains) Ο χρόνος αποσύνδεσης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συχνότητας και τάσης είναι <0,5 s. Ο χρόνος επανασύνδεσης μετά την επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180 s Οι ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι τα όρια της αποσύνδεσης για την τάση και τη συχνότητα παραμένουν τα ίδια. Niestetal, SMA Solar Technology AG i. V. Tobias Henne (Director T M PM) Zert-ZGR /2

47 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Germany Phone: Fax: Internet: Register court: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Clean report of findings switch-disconnector (ESS Electronic Solar Switch) Valid for the following inverter families SUNNY BOY and SUNNY MINI CENTRAL: SB 1200 / 1700 SB 2000HF-30 SMC 4600A / 5000A / 6000A SB 2100TL SB 2500HF-30 SMC 7000HV-11 SB 2500 / 3000 SB 3000HF-30 SMC 6000TL / 7000TL / 8000TL SB 3300TL HC SMC 9000TL-10 / 10000TL-10 / 11000TL-10 SB 3300 / 3800 SMC 9000TLRP-10 / 10000TLRP-10 / 11000TLRP-10 Product: Type: Intended use: Translation Clean report of findings switch-disconnector for PV plants ESS; 12 kw, max. 35 A, max. 800 V Disconnection of the DC side of a solar inverter under load Testing based on: "Low-voltage switchgear - Part 3: following load switches, disconnectors, switch-disconnectors and DIN EN / fuse-combination units" VDE : and DIN VDE : "Electrical installations of buildings - Part 7-712: IEC : Requirements for special installations or locations: HD : solar photovoltaic (PV) power supply systems" The tested safety concept of the product described above meets the technical safety requirements applicable at the time of issue of this report of fi ndings for the normal intended use. This clean report of fi ndings will become invalid on at the latest. Signature -Mehem- Head of testing and certifi cation body BG_ESS_07010-ZEN /2

48 BG_ESS_07010-ZEN /2

49 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Germany Phone: Fax: Internet: Register court: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Clean report of findings for automatic disconnection device (SMA Grid Guard) Valid for the following SUNNY BOY and SUNNY MINI CENTRAL inverter families: SB 1200 / 1700 SMC 4600A / 5000A / 6000A SB 2100TL SMC 7000HV-11 SB 2500 / 3000 SMC 6000TL / 7000TL / 8000TL SB 3300TL HC SMC 9000TL-10 / 10000TL-10 / 11000TL-10 SB 3300 / 3800 SMC 9000TLRP-10 / 10000TLRP-10 / 11000TLRP-10 Product: Type: Intended use: Translation Clean report of findings Automatic disconnection device (MSD) SMA Grid Guard Version 2.1 The automatic disconnection device, which is inaccessible to the distribution network operator, serves as a safety interface between a generator system and the low-voltage grid. It is an equivalent replacement for a disconnection device accessible at all times to the distribution network operator. The disconnection device is an integral part of the Sunny Boy and Sunny Mini Central inverter family in the 700 W to 11 kw power range. Testing based on: DIN V VDE V "Automatic disconnection device between a generator and the public ( ) low-voltage grid" excluding section 5 "EMC" The safety concept of the product described above and tested in report Az. UB / from CW 35, 2007 meets the safety-related requirements for appropriate usage applicable at the time of issue of this report of fi ndings. Observance of the EMC requirements must be demonstrated for each inverter. This clean report of fi ndings will become invalid on at the latest. Signature -Mehlem- Head of testing and certifi cation body BG_GG2.1_07006-ZEN /2

50 BG_GG2.1_07006-ZEN /2

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι μοναδική αλλά η SMA έχει την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη. Sunny Boy 1,6 έως 5 kw Sunny Mini Central 5 έως 11 kw Sunny Tripower

Διαβάστε περισσότερα

Medium Power Solutions

Medium Power Solutions EL Medium Power Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑριθμΠρωτ. Αριθμός μελέτης: 36/2011 ΜΕΛΕΤΗ. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0. Προϋπολογισμού 1.093.383,90 συμπεριλαμβανομενου του φπα 23%

ΑριθμΠρωτ. Αριθμός μελέτης: 36/2011 ΜΕΛΕΤΗ. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0. Προϋπολογισμού 1.093.383,90 συμπεριλαμβανομενου του φπα 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells 15 Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells Γιά να έχετε πάντα ηλεκτρική ενέργεια στο σκάφος Κυψέλες καυσίμου EFOY Ελευθερία χωρίς όρια Τώρα μπορείτε πλέον να αγκυροβολήσετε όπου θέλετε, χωρίς συμβιβασμούς στις ανέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Power Plant Solutions

Power Plant Solutions EL Power Plant Solutions THE FUTURE OF SOLAR TECHNOLOGY SUNNY FAMILY 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ www.apostolosbobolas.gr 1 Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία «apostolos bobolas Α.Ε.» Ο επιχειρηματικός οργανισμός apostolos bobolas δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX Έξυπνες Μετρήσεις με KNX Smart Metering with KNX Περιεχόμενα / Content Οι Μετρήσεις KNX είναι Έξυπνες KNX Metering is Smart 4 KNX Προδιαγραφές Μετρήσεων Το μοναδικό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Έξυπνες Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η

Διαβάστε περισσότερα

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology EL Off-Grid Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 20/202 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Πιστοποιητικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Πιστοποιητικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Smart connections. Πιστοποιητικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Η εταιρία KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 79108 Freiburg i. Br., Deutschland δηλώνει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-39 Έκδοση 3.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-38 Έκδοση 3.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 Διπλωματική εργασία με θέμα Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP. εργα υποδομησ. ιαμόρφωση του χώρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP. εργα υποδομησ. ιαμόρφωση του χώρου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP εργα υποδομησ ιαμόρφωση του χώρου Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions PRESSURE WASHER PHD 100 E2 PRESSURE WASHER Translation of the original instructions ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων > Αντιστροφείς > Πίνακες > Προστασία και Έλεγχος DC > Αντικεραυνική Προστασία > Μέτρηση και Επιτήρηση Ενέργειας > Υπηρεσίες 1 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2-3 Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας WILO Stratos 25/1-7 D GB GR Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Deutsch 1 Allgemeines 1.1 Über dieses Dokument Die Einbau- und Betriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Περιεχόμενα 1 Παραδοτέα 2 2 Γενικά / Υποδείξεις ασφαλείας 2 3 Εισαγωγή 3 4 Σύστημα 3 4.1 Αξιολόγηση δεδομένων και επικοινωνία 3 4.2 Τεχνική δομή του Solar Inverter 4 4.3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102868. CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

IAN 102868. CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL Translation of original operation manual ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα