aktina-ape ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ 52200

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "aktina-ape ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ 52200"

Transcript

1 ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗΣΗ ΧΡΟΝΟ ΜΕΛΕΣΗ ΙΟΤΝΙΟ 2011 ΦΡΑΓΙΔΑ ΛΕΟΝΣΙΟ ΧΑΣΖΗΛΕΟΝΣΙΑΔΗ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ & Μηχανικόσ Τπολογιςτών ΑΠΘ ΕΛΕΓΧΟ 1

2 ΥΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ (PANELS) Επιλογή τύπου panel Για τθν επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ιςχφοσ αιχμισ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, δεδομζνου του διακζςιμου εμβαδοφ (δϊμα και ςκίαςτρο), επιλζχκθκαν panels τφπου Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά Σο φωτοβολταϊκό ςτοιχείο Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp ξεχωρίηει για τθν άριςτθ επεξεργαςία των υψθλισ ποιότθτασ εξαρτθμάτων του. 60 πολυκρυςταλλικζσ κυψζλεσ πυριτίου ςε κάκε ςτοιχείο ευκφνονται για τθν εξαιρετικι απόδοςθ, ακόμα και όταν θ θλιακι ακτινοβολία 2

3 είναι περιοριςμζνθ. Η ςχεδόν αμελθτζα ανοχι ιςχφοσ επιτρζπει τθ διαςφνδεςθ των ςτοιχείων με τισ ελάχιςτεσ απϊλειεσ αςυμβατότθτασ και απϊλειεσ καλωδιϊςεων. Ο ενιαίοσ ςκελετόσ από ανωδιωμζνο αλουμίνιο εξαςφαλίηει ιςχυρι ανκεκτικότθτα ςε ςυςτροφζσ, ενϊ όλο το panel παρουςιάηει εξαιρετικι αντοχι ςε πιζςεισ και αναρροφιςεισ (ζωσ και 5,400 Pa (=550 kg)/m 2 ) ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC (ed. 2). Ο βελτιωμζνοσ ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ του εξαςφαλίηει πολφ υψθλι απόδοςθ, ακόμθ και ςε πολφ ακραίεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ. Σα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp χουν πιςτοποιθκεί με βάςθ τα ιςχφοντα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα IEC/EN ed. 2, IEC/EN 61730, Electrical Protection Class II, και πλθροφν τισ απαιτιςεισ των οδθγιϊν CE. Επιπλζον, θ εταιρία Schott Solar GmbH ζχει πιςτοποιθκεί με ISO 9001 και ISO Η εγγφθςθ απόδοςθσ ιςχφοσ εξόδου του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου ανζρχεται βάςει των όρων εγγφθςθσ τθσ εταιρείασ ςε 10 χρόνια και 25 χρόνια για το 90% και το 80% τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ εξόδου, αντίςτοιχα, ενϊ θ εγγφθςι του είναι 5 χρόνια. Διάταξη panels-υςτοιχίεσ φμφωνα με τισ διακζςιμεσ διαςτάςεισ, υπολογίςτθκαν 43 panels ςυνολικά, τα οποία ομαδοποιικθκαν ςε δφο (2) ςυςτοιχίεσ των δεκατεςςάρων (14) panels θ κάκε μία και μία (1) ςυςτοιχία των δεκαπζντε (15) panels. Σα panels ταξινομικθκαν ςτο χϊρο του υπόςτεγου ςφμφωνα με το ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί με προςανατολιςμό Νότια και με κλίςθ ίςθ με τθν υπάρχουςα κλίςθ του υπόςτεγου : 3

4 Η ςυνολικι ιςχφσ αιχμισ των panels τθσ εγκατάςταςθσ που επιτυγχάνεται είναι 9.89 kw p (43x230 W p ) και θ κατανομι των panels ζγινε 15 (No 1-15)/14 (No 16-29)/14 (No 30-43) ανά L1/L2/L3 (τριφαςικό), αντίςτοιχα, αποφεφγοντασ φαινόμενα αςυμμετρίασ φόρτιςθσ του δικτφου, τείνοντασ όςο είναι δυνατόν τθν τάςθ ςτο ςθμείο μζγιςτθσ ιςχφοσ (ςε 45 ο C) ανά ςυςτοιχία προσ τθν τιμι τθσ τάςθσ μζγιςτθσ απόδοςθσ του αντιςτροφζα (~520). ΑΝΣΙΣΡΟΥΕΙ (INVERTERS) Επιλογή τύπου αντιςτροφέα Για κάκε μία από τισ 3 ςυςτοιχίεσ χρθςιμοποιικθκε ζνασ αντιςτροφζασ (inverter) ανά φάςθ, τφπου Sunny Boy SB 3300TL HC τθσ SMA με τα παρακάτω γενικά χαρακτθριςτικά: 4

5 υνδυάηοντασ ζνα μεγάλο εφροσ τιμϊν τάςθσ και ρεφματοσ ειςόδου, ο Sunny Boy 3300TL HC χωρίσ μεταςχθματιςτι μπορεί να ςυνδεκεί ςε όλα τα κρυςταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίςια που διατίκενται ςτθν αγορά. Είναι αξιόπιςτοσ με εγγυθμζνθ τεχνολογία (10 χρόνια εγγφθςθ) και δεν απαιτεί ςυντιρθςθ, χάρθ ςτθν ψφξθ με μεταφορά κερμότθτασ. 5

6 Ειδικά χαρακτηριςτικά 6

7 Η καμπφλθ απόδοςθσ του Sunny Boy 3300TL HC δίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 7

8 Διατάξεισ προςταςίασ Ο αντιςτροφζασ Sunny Boy 3300TL HC ζχει a. προςταςία από αντιςτροφι πόλων DC, b. θλεκτρονικό διακόπτθ απόηευξθσ φορτίου DC ESS, c. αντοχι ςε βραχυκφκλωμα AC, d. επιτιρθςθ βραχυκυκλϊματοσ προσ γθ, e. επιτιρθςθ δικτφου (SMA grid guard), f. ενςωματωμζνθ μονάδα επιτιρθςθσ ρεφματοσ ςφάλματοσ ευαίςκθτθ ςε όλα τα ρεφματα. Ρυθμίςεισ Οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςεωσ και ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα Sunny Boy 3300TL HC αντιςτοιχοφν ςε <10% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ και <±0,5 Hz τθσ ονομαςτικισ ςυχνότθτασ (50Ηz), αντίςτοιχα, ενϊ ζχει γίνει πρόβλεψθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των εν λόγω ορίων ο αντιςτροφζασ να τίκεται εκτόσ (αυτόματθ απόηευξθ με αυτόνομθ διάταξθ μεταγωγισ (grid guard 2.1), διπλι ζκδοςθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ: a. κζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε χρόνο <0,5 δευτερόλεπτα, b. επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από τρία πρϊτα λεπτά (>180s), c. χρόνοσ λειτουργίασ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποίθςθσ: ςυνεχϊσ. 8

9 Φαρακτηριςτικά από-νηςιδοποίηςησ (Anti-Islanding) Μζςω του αυτόνομου ςυςτιματοσ απομόνωςθσ χωρίσ ςυντιρθςθ SMA Grid Guard 2, ο αντιςτροφζασ Sunny Boy 3300TL HC παρζχει ενεργι μορφι επιτιρθςθσ του δικτφου (Loss of Mains-LOM), του οποίου θ ποιότθτα προςδιορίηεται μζςω του ελζγχου τθσ τάςθσ, τθσ ςυχνότθτασ και τθσ εμπζδθςθσ (ςφνκετθσ αντίςταςθσ), με διαςφάλιςθ τθσ ανοχισ ςε απλό ςφάλμα. Ακολουκεί τα πρότυπα αςφάλειασ του γερμανικοφ προτφπου του 1999 VDE (MSD-Main monitoring with allocated Switching Devices) και τθσ ανακεϊρθςισ του (2 Ιανουαρίου 2006) (βλ. Παράρτθμα-SMA Grid Guard Certificate). το ακόλουκο διάγραμμα απεικονίηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του SMA Grid Guard 2, όπου φαίνεται ότι θ ενεργι επιτιρθςθ του δικτφου αποτελείται από δφο αυτοματοποιθμζνεσ διακοπτικζσ διατάξεισ MSD, οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ και ςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά. Κάκε μία 9

10 από τισ διατάξεισ ςυνεχϊσ επιτθρεί τθν ποιότθτα του διαςυνδεδεμζνου δικτφου ελζγχοντασ τθν τάςθ, τθ ςυχνότθτα και τθν εμπζδθςθ, ικανοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ των ρυκμίςεων που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ και εξαςφαλίηοντασ διαρκϊσ τθν προςταςία ζναντι του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ. το Παράρτθμα παρατίκενται τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά του αντιςτροφζα Sunny Boy 3300TL HC. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΑΤΝΔΕΗ Η μζγιςτθ AC ιςχφσ του κάκε μετατροπζα είναι 3,30 kw p και ςυνολικά για όλα τα πάνελ 9,9 kw p. Η χριςθ ενόσ μετατροπζα ανά κλάδο των panels εξαςφαλίηει ςχεδόν ιςοδφναμθ φόρτιςθ ανά φάςθ και μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ, ακολουκϊντασ τα ςθμεία μζγιςτθσ ιςχφοσ των επιμζρουσ ςτοιχειοςειρϊν μζςω του ξεχωριςτοφ ανιχνευτι ςθμείων μζγιςτθσ ιςχφοσ (MPPT) κάκε αντιςτροφζα μζςω του ςυςτιματοσ SMA OptiTrac, όπωσ φαίνεται ςυγκριτικά και ςτο ακόλουκο ςχιμα: 10

11 Η ςυμβατότθτα και τα χαρακτθριςτικά καλωδίωςθσ τθσ όλθσ εγκατάςταςθ απεικονίηονται ςτα ςχιματα που ακολουκοφν (βάςει του λογιςμικοφ Sunny Design): 2 κλάδοι (2x14 panels): 11

12 12

13 1 κλάδοσ (15 panels): 13

14 Από τα παραπάνω, θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ ετιςια απόδοςθ προκφπτει =10820 kwh. ΓΕΙΩΕΙ Σα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα κα πρζπει να γειωκοφν, ϊςτε να: a. αποφευχκοφν ηθμιζσ που μπορεί να υποςτεί ο θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ λόγω κρουςτικϊν υπερτάςεων διάρκειασ s, π.χ., από κεραυνοφσ, χειριςμοφσ διακοπτϊν, βραχυκυκλϊματα, b. αςφαλιςκεί το προςωπικό ςυντιρθςθσ από θλεκτροπλθξία λόγω διαρροισ ρευμάτων. Αν χρθςιμοποιθκεί ξεχωριςτό κφκλωμα γείωςθσ για τθ φωτοβολταϊκι ςυςτοιχία ςε ςχζςθ με αυτό του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, κα πρζπει και τα δφο κυκλϊματα γείωςθσ να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Η ενεργειακι απόδοςθ του ςυνολικοφ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υπολογίηεται κατ εκτίμθςθ βάςει τθσ παρεχόμενθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτθν περιοχι του Άργουσ Ορεςτικοφ, όπωσ αυτι καταγράφεται από το European Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθσ λειτουργίασ των επιλεγμζνων δομικϊν ςτοιχείων του ςυςτιματοσ (panels, αντιςτροφείσ). τα παρακάτω ςχιματα απεικονίηεται οι θλιακι ακτινοβολία τθσ περιοχισ του Άργουσ Ορεςτικοφ ςτθν περίοδο ενόσ ζτουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ τιμζσ τθσ γωνίασ. 14

15 Από τθν παραπάνω καμπφλθ γίνεται φανερι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςτάκμθσ θλιακισ ακτινοβολίασ τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο ςε τιμζσ των 6.89 kwh/m 2 /day και τθν ικανοποιθτικι 15

16 ςτάκμθ για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ, με τθν θλιακι ακτινοβολία να καλφπτει ζνα εφροσ τιμϊν ςτο διάςτθμα *1.5-6] kwh/m 2 /day. τθ ςυνζχεια δίνεται ο ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ και θ καμπφλθ μθνιαίασ ενεργειακισ απόδοςθσ του επιλεγμζνου panel (Schott Solar GmbH POLY ΣΜ 230 Wp) ςε γωνία =16 ο : το ςχιμα που ακολουκεί απεικονίηονται μαηί οι μθνιαίεσ αποδόςεισ του επιλεγμζνου panel και θ θλιακι ακτινοβολία τθσ περιοχισ του Άργουσ Ορεςτικοφ για όλο το ζτοσ. 16

17 Από τθν παραπάνω καμπφλθ φαίνεται ότι θ ενεργειακι ςυμπεριφορά του επιλεγμζνου panel ακολουκεί τθν κατανομι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ τθσ περιοχισ τθσ Σινου. τθ ςυνζχεια δίνεται θ ςυγκεντρωτικι ενεργειακι απόδοςθ (κατ εκτίμθςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κλίςθ = =16 ο ) του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τον υπολογιςμό του λογιςμικοφ PV Estimation. 17

18 2 ςυςτοιχίεσ (2x14 panels x 230 Wp=6.44 kwp) 18

19 1 ςυςτοιχία (1x15 panels x 230 Wp=3.45 kwp) 19

20 Design. Από τουσ υπολογιςμοφσ τθσ εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ ετιςιασ παραγωγισ προκφπτει μια εκτιμϊμενθ ςυνολικι ετιςια παραγωγι του ςυνολικοφ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ γφρω ςτισ kwh 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΥΕΛΟ Σο περιβαλλοντικό όφελοσ των δφο κλάδων (28 panels) και του ενόσ κλάδου (15 panels), αντίςτοιχα, δίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 1 Η απόκλιςθ των μεταξφ των δφο λογιςμικϊν Sunny Design: kwh και PV Estimation: kwh οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το λογιςμικό PV Estimation υπολογίηει τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (Άργουσ Ορεςτικοφ) και όχι τθσ προςζγγιςισ τθσ (Θεςςαλονίκθ) που υιοκετεί το Sunny 20

21 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 21

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ) 22

23 EN Crystalline module with POLY cells SCHOTT POLY 220/225/230/235 SCHOTT POLY 220/225/230/235 At a glance Double of the required standard High resistance to mechanical loads High performance output Long-term reliability Increased resistance to reverse current Improved temperature coefficient The long-established German company SCHOTT Solar operates worldwide and started with the development and manufacturing of components for the solar industry in SCHOTT Solar polycrystalline modules are specifically designed for both roof- and ground-mounted applications. Due to strict internal quality standards, all modules benefit from exceptionally long durability, which results in maximised profitability. The polycrystalline cells within each module are sorted to particularly narrow performance tolerances, thereby allowing series interconnections with minimal mismatch losses. Double of the required standard: SCHOTT Solar tests its modules for twice as long as is required by the IEC. High resistance to mechanical loads: The solid anodised aluminium frame ensures superior torsional resistance. SCHOTT Solar polycrystalline modules are also tested to an extreme loading pressure and suction of 5,400 Pa which equates to 550 kg per square metre and a reassuring level of security for your investment. High performance output: All SCHOTT Solar polycrystalline modules hold a positive tolerance of their nominal power rating. This ensures a stable high-energy output and a quick return on investment. Long-term reliability: SCHOTT Solar offers a power output guarantee of 25 years and a product warranty of five years. Increased resistance to reverse current: SCHOTT Solar polycrystalline modules have a high resistance to reverse current, minimising the wiring costs. Improved temperature coefficient: The improved temperature coefficient of the modules lead to an increased module efficiency at high ambient temperature.

24 Technical Data Data at standard test conditions (STC) Module type SCHOTT POLY 220 SCHOTT POLY 225 SCHOTT POLY 230 SCHOTT POLY 235 Nominal power [Wp] P mpp Voltage at nominal power [V] U mpp Current at nominal power [A] I mpp Open-circuit voltage [V] U oc Short-circuit current [A] I sc Module efficiency (%) STC (1000W/m 2 ; AM 1.5; cell temperature 25 C) Power tolerance (as measured by flasher): -0 W / W Power measurement accuracy: ± 4 % Data at normal operating cell temperature (NOCT) Nominal power [Wp] P mpp Voltage at nominal power [V] U mpp Open-circuit voltage [V] U oc Short-circuit current [A] I sc Temperature [ C] T NOCT NOCT (800 W/m 2, AM 1.5, windspeed 1 m/s, ambient temperature 20 C) Power measurement accuracy: ± 4 % Data at low irradiation At a low irradiation intensity of 200 W/m 2 (AM 1.5 and cell temperature 25 C) 97 % of the STC module efficiency (1000 W/m 2 ) will be achieved. Temperature coefficients Power [%/K] P mpp Open-circuit voltage [%/K] U oc Short-circuit current [%/K] I sc Characteristic data Solar cells per module 60 Cell type MAIN-iso (multicrystalline, 156 mm x 156 mm) Junction box IP65 with three bypass diodes Connector Tyco-Connector IP67 Dimensions junction box [mm] 110 x 115 x 25 Front panel low iron solar glass 4.0 mm Backside panel foil Frame material anodised aluminium Dimensions and weight Dimensions [mm] 1,685 x 993 Thickness [mm] 50 Weight [kg] approx. 23 Limits Maximum system voltage [V DC] 1000 Maximum reverse current I R [A]* 20 Operating module temperature [ C] Maximum load (to IEC ed. 2) pressure: 5,400 N/m 2 or 550 kg/m 2 suction: 5,400 N/m 2 or 550 kg/m 2 Application classification (to IEC 61730) A Fire classification (to IEC 61730) C * No external voltage in excess of U oc shall be applied to the module. Permission and certificates The modules are certified to IEC ed. 2 and IEC 61730, Electrical Protection Class II and the CE-guidelines. Moreover SCHOTT Solar is certified and registered to ISO 9001 and ISO The installation manual contains additional information on installation and operation. All information complies with the requirements of the standard EN ± frame section 993 ±3 50 ±1 4x mounting hole Ø 9 2x grounding hole Ø 4.25 all dimensions in mm 1685 ±3 May 2010 SCHOTT Solar AG Prod-Data-L SCHOTT Solar AG Hattenbergstrasse Mainz Germany Phone: +49 (0)6131/ Fax: +49 (0)6023/

25 0J35mt804 \ I CLASE 8.' i il ili [ l r illi ilrl l]1lil lr rsls 7*, u/,.-z>á* tb.é "-t-rr,l"o 8*/*r rt". )zrc. :lc qk*.,. e.zz.7r*,/,"*r*a",ázy,o,r7 á9"2"*-*zy'/r/,>tnoá9.,r.'á"or,z"-.á "rr* á" o.lrrár/ot r,a.sz Zb.c b b 4f*4* r'rá "/./"zz//ez b n zc.b2. r / Thutt tottgtsr vúe e2" /,/a á 1:r álo u,á ",,"*.y,,2,,, z-^,no,tu,y'z,cr'2, tz,t e, /2, z / z r rá o/o o /*o o. L,.t I "ott f- lá rr- y Vrtz.$zázzJttétl-'/oty.ozbrz áá7zrot-r*/ rz r/ cdúz,tr/i /r/1"*lo,/lr/rorrr,./o r,,/i,z.tz/ %r*r*fr* twuley taz*z á "/fo"7ou,/u*t/- *r, zzzzzzztbz, eerlr;.t'rz/. árr'ttte"z* l u/r.zril "ou z,'l,z* u-?3? 3 Jull200g Z00g 7'z-á "-V/y- /,%rá'.,/8"r-á./ á "1rr" ccl.'z V e *.á. tárr- 9a lon/oo.r ru')..:) t7.. ),, or.,rát Z onn Lrgro- ez/zrtfz.z alza-l/ár*,7 zzbruzuz Vzta tr..l -, á,,,7-fryrus*,fro./.t lez z L. l r'a lc./, 4* I -tr,a,á z,s á &,rr, á,22"yot.o",.a",/ 9.'g*.', á1,...'%r,llr',á Mnurn 8*."r'r""t ze,/z9ga Z t6,/" "r",o.

26 II\TERPRETES JT]RADOS LEGISI-q.CION VIGENTE sobre rxrénpnnres JURADos RE GLAME NTO de la Oficina de Interpretación de knguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 79/1996, de 26 de enero. CAPITULO III De los Intérpretes Jurados Artículo 13. Las traducciones escrituras u orales de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Intérpretes Jurados tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones escritas cuando 1o exijan las autoridades competentes. Los Intérpretes Jurados podrán certificar con sll firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. Artículo 14. El nombramiento de Intérpretes Jurados se hará por el Ministerio de Asuntos Exteriores, previo examen de los candidatos por la Oficina de Interpretación de Lenguas de las lenguas extranjeras para cuya traducción escrita u oral al castellano y viceversa desee ser autorizado el solicitante.

27 0*J657t-842 CLASE 8.' QLrnüurrxsn Jlurfiüü VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut APROBACIÓN DE MARCA SCHOTT Solar AG Carl-Zeiss-StraBe 4 D Alzenau está autorizada para usar en su producto Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres las marcas protegidas legalmente indicadas a continuación para los tipos indicados en la página 2 Probado y certificado de conformidad con DIN EN (VDE ): ; EN 61215: DIN EN (VDE 0126 Teil 30-1): ; EN : DIN EN (VDE 0126 Teil30-2): ; EN : IEC (ed. 2) IEC (ed. 1) IEC (ed.1) ffi ;ti:if'f*\--.-+"t2' *' ijut$)' lnstituto de Pruebas y Certificación VDE Certificación [Consta firma] Ref. del expediente: Certificado n.o Pá9. 1 Puede consultar todas las condiciones a/ dorso y en las

28 0J CLASE 8.' t,[ i lil ll Íil] tlr üiilil I urrflurrüruü llutilüü páginass,gu enfes. En Offenbach, a (Actualizado el ) Los certificados VDE únicamenfe son válidos cuando se hallan publicados en: VDE

29 0J6571e44 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Wrnlurain ]lurnüa Expediente n.o: I / FG13 / ROT Actualizado el: Fecha: El presente complemento únicamente será válido junto con la página 1 del certificado n.o Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres Tipo(s): C LAS E 8.' A) SCHOTT X B) SCHOTT POLY TM X c) schott PoLY TM X D) lndax-v-170 Código deltipo: Certificado n.o Pá9.2 >: :l,i l X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 140 y 170. Para A) X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 195 y 240. Para B) X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 155 y 180. Para C), D) Voltaje máximo del sistema: DC 1000 V.

30 0J6571_845 Categoría: lpágina 3:l Fusible: clase 8.' l irü1l tlll lilrtili, I rírl iff Categoría de aplicación : I nformación adicional : il. A. Pruebas de resistencia alfuego: Resistencia alfuego clase C. 15 A. Cf. anexo 1-2. La presente Aprobación de Marcas constituye la base para la Declaración de Conformidad CE y el Marcado GE por parte del fabricante o su agente, y acredita la conformidad con las citadas normas, según constan en la Directiva de Bajo voltaje ce 2006/95/CE. lnstituto de Prueba y Certificación Departamento FG13

31 0J657:1"846 C LAS E 8.' VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau ü,rsüucüsn jfiureüa Expediente n.o: I FG13 / ROT Certificado n.o Anexo Actualizado el: Fecha: El presente anexo forma parte integrante del certificado n.o Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres lnstalaciones de producción: Referencia: Schott Solar CR s.r.o. lnstituto de Prueba y Certificación Departamento FG13 Solárni 870 CZ Valasské Mezirici,14 Í L.." /k",' >/ 'J ni át 3t JT\ \.n\ i\v\ "'r"{ i*1 I r-:f I t i srf,'at} r'.i -/ r -,.

32 -,..'4;, t;;iít::i i 'i. i :;tr tsíji j i'l 0J657t"847 r.t :il :j..::.'ri; fl ". ',.r..i1:., ü t_as E 8.' VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau ülrnsuruon g$rffiüü Expediente n.o: I / FG13 / ROT Actualizado el: Fecha: Certificado n.o Hoja informativa El presente complemento únicamente será válido junto con la página 1 del certificado n.o Autorización para hacer uso la Marca protegida legalmente de VDE, según consta en la primera página: Su uso estará sujeto a los términos y condiciones generales del lnstituto de Prueba y Certificación VDE. El derecho a hacer uso de la marca se concede exclusivamente a la sociedad previamente indicada, para las instalaciones de producción y los productos enumerados con las correspondientes referencias de tipo. Las instalaciones de producción deberán estar equipadas de manera que permitan la continuidad en la fabricación de los prod uctos certificados. La autorización será válida mientras se respeten las especificaciones VDE, en las que se basa el certificado, salvo en caso de que haya sido expedido atendiendo a otras disposiciones distintas del Procedimiento de Prueba y Certificación (PM102). El período de validez de la Autorización de Marca-GS-VDE podrá ser ampliado a instancia de la parte interesada. En caso de que los requisitos legales ylo normativos hubieran experimentado cambios, podrá reducirse dicho período de validez. La presente autorización está únicamente firmada en su primera página.

33 Wffiffi Priit- und Inrtifizierungsinstitut &trffiffiffi

34 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. page Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seat of the Certificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT Max. Systemspannung Max. system voltage Schutzklasse C/ass Anw endungsklasse C/ass of application Brennbarkeitsprüf ung Burning test letzte Anderung I updated Datum / Dafe Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr ' This supptement is onty vatid in conjunction with page 1 of the Ce fificate No Terrestrische Photovoltaik-M odule mit Silizium-Solarzellen Crystalline silicon terrestrial photovoltaic modules Typ(en) I Type(s): A) SCHOTT B) SCHOTT POLY TM x c) schott PoLY TM X D) lndax-v-170 Typenschlüssel Types code X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert aruischen 140 und 170 sein. X replaces the power in Watt of SIC and can be any number between 140 and 170. Für I for A) X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert zwischen 195 und 240 sein. X replaces the power in Watt of SfC and can be any number between 195 and 240. Für I for B) X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert zruischen 155 und 180 sein. X replaces the power in Watt of SIC and can number between 155 and 180. Fúr I for C), D) DC 1000 v il A Brandklasse C fire rating c/ass C Fortsetzung siehe Blatt 3 / continued on page 3 vde Priif- und Zert fiz erungsinstitut GmbH ' T6t ng and Certif tion lnstitute Mer anstrasse 28. D Offenbach Telefon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

35 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. page Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seaf of the Ceñificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraRe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT letáe Anderung I updated Datum / Date Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Cerfificate No Sicherung Fuse Weitere Angaben Further information 15 A sieheanhangl -2 seeannexl-2 Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitátserklárung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmáchtigten und bescheinigt die Konformitát mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niedenspannungsrichtlinie 2006/95/EG. This Marks Approval ls fhe basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shor s the conformity with the said standards as defined by the EC Low -Voltage Dircct'tve /9 5 / EC. VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Testing and Certification lnstitute Fachgebiet FG13 Section FG13 VDE Pri f- und Zertifizierungslnstltut GmbH ' Testing and Certifi tion lnstltute Msianstrasse 28, D{3069 Offenbach Tolofon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

36 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Beiblatt / Certificate No. SuPPlement Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seat of the Certificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT letáe Anderung I updated Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr This supptement is pañ of the Ce tificate No' ' Terrestrische Photovoltaik-M odule mit Silizium-Solarzellen Crystaltine silicon terrestrial photovoltaic modules Fertigungsstátte(n) Place(s) of manufacture Ref eren/ref erence Schott Solar CR s.r.o. Solárni 870 CZ Valasské Mezirici VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Testing and Certification lnstitute Fachgebiet FG13 Section FG13 Datum / Dafe Ms anstrasse 28, D offenbach vde Ri f- und Zertifiz erungs nstitut GmbH * I6t ng and Certifi t on lnstitute Telefon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

37 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / lnfoblatt I Certificate No. lnfo sheet Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seaf of the Ceftificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraRe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref OOO1 I / FG13 / ROT letzte Anderung I updated Datum / Dafe Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr ' This supptemént is onty vatid in óonjunction with page 1 of the Certificate No Genehmigung zum Benutzen des auf Seite I abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE: Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Gescháftsbedingungen (AGB) des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den génannten Fertigungsstátten und die oben auf gef ührten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnuñgen. Die Fertigungéstátte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmárige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewáhrleistet ist' Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde getégeñ haben, -sie soférn nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM1 02) zurückgezogen werden muss' Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlángert werden' Bei gesetzlichén und / oder normativen Anderungen kann die vde-gs-zeichengenehmigung ihre Gültigkeit iu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren' Der VDE-Zeichengenehmig ungsausw eis w ird aussch lieblich auf der ersten Seite unterzeichnet. Approvat fo use the legally protected Mark of the vde as shown on the Basls for fhe use are the gerneral terms and conditions of the vde tnstitute. The right fo use the mark is granted onty to the mentio.ned t p/aces of manifacture and the listed products with the related type 'manufacture shatl be equipped in a way that a constant manufacturing t ls assured. The approvat is vatid as long as the vde specifications are in force, based"on, unless it is withdrawn according to other provisions of Procedure (PM102). The vatidity period of a vde-gs-mark Approvat may be protonged on request- ln case of changes in tegat and / or normative requirements, the vatidity period of a VDE'GS-Mark Approval may be shortened. The approval ls so/e/y signed on the first page e

38

39

40

41

42

43 Sunny Boy 3300TL HC SB 3300TL HC Εξαιρετική απόδοση Βαθμός απόδοσης 96 % Χωρίς μετασχηματιστή Ασφάλεια Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακόπτης απόζευξης φορτίου DC ESS Αξιοπιστία Εγγυημένη τεχνολογία Χωρίς συντήρηση, χάρη στην ψύξη με μεταφορά θερμότητας SUNNY BOY 3300TL HC Ευέλικτος και ισχυρός Ευκολία Ενιαίο σύστημα σύνδεσης DC SUNCLIX Η τοπολογία χωρίς μετασχηματιστή του Sunny Boy 3300TL HC προσφέρει δύο καθοριστικά πλεονεκτήματα: Υψηλό βαθμό απόδοσης και απλή εγκατάσταση χάρη στο μικρό συνολικό βάρος. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την ευέλικτη χρήση της. Χάρη στο μεγάλο εύρος λειτουργίας τάσης και ρεύματος, ο Sunny Boy 3300TL HC μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια της αγοράς. Επιπλέον, το πρότυπο προστασίας IP 65 και το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο Sunny Boy 3300TL HC διαθέτει, επίσης, μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος, η οποία εγγυάται ασφαλή λειτουργία. Όπως όλες οι συσκευές Sunny Boy, ο Sunny Boy 3300TL HC είναι συμβατός με τα προϊόντα τηλεμετρίας της SMA.

44 Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Boy 3300TL HC Είσοδος (DC) Μέγιστη ισχύς DC cos ϕ= 1) 3440 W Μέγιστη τάση DC 750 V Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) 313 V 600 V Ονομαστική τάση DC 520 V Ελάχιστη τάση DC / Τάση εκκίνησης 125 V / 150 V Μέγιστο ρεύμα εισόδου / ανά στοιχειοσειρά 11 A / 11 A Αριθμός ανιχνευτών MPP / Στοιχειοσειρές ανά ανιχνευτή MPP 1 / 2 Έξοδος (AC) Ονομαστική ισχύς AC 230 V, 50 Hz) 3000 W Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC 3300 VA Ονομαστική τάση, περιοχή τάσεων AC 220, 230, 240 V, 180 V 265 V Συχνότητα δικτύου, εύρος AC 50 Hz, 4,5 Hz, +2,5 Hz Μέγιστο ρεύμα εξόδου 16 A Συντελεστής ισχύος (cos ϕ) 1 Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης 1 / 1 Βαθμός απόδοσης Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Euro-Eta (ΕΒΑ) 96,0 % / 94,6 % Διατάξεις προστασίας Προστασία αντιστροφής πόλων συνεχούς ρεύματος Αποζεύκτης φορτίου DC ESS Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC Επιτήρηση βραχυκυκλώματος προς τη γη Επιτήρηση δικτύου (SMA Grid Guard) Γαλβανική απομόνωση / μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα / Κατηγορία προστασίας / Κατηγορία υπέρτασης I / III Γενικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις (Π / Υ / Β) σε mm 470 / 490 / 225 Βάρος 28 kg Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας 25 C +60 C Εκπομπή θορύβου, τυπική 29 db(a) Ιδία κατανάλωση (νύχτα) < 0,25 W Τοπολογία Χωρίς μετασχηματιστή Τρόπος ψύξης Μεταφορά θερμότητας Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος / Περιοχή σύνδεσης (κατά το πρότυπο IEC 60529) IP65 / IP65 Κατηγορία κλίματος (κατά το πρότυπο IEC ) 4K4H Εξοπλισμός Σύνδεση DC: SUNCLIX Σύνδεση AC: Κοχλιωτός συνδετήρας / Βύσμα σύνδεσης / Ελατηριωτός συνδετήρας / / Οθόνη: Γραμμή κειμένου / Γραφικά / Διεπαφές: RS485 / Bluetooth / Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια / / / / Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) CE, VDE , DK 5940*, PPC, EN 50438**, C10/C11, PPDS * Ισχύει μόνο για την παραλλαγή IT ** Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά προσαρτήματα του προτύπου EN Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικά Δεν διατίθεται Στοιχεία για ονομαστικές συνθήκες Χειρισμός Εξαρτήματα Διεπαφή RS PB-NR SB 3300TL HC Bluetooth Piggy-Back BTBINV-NR SB3300TLHC-DEL SMA και Sunny Boy αποτελούν σήματα κατατεθέντα της SMA Solar Technology AG. Το σήμα Bluetooth αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. Το σήμα SUNCLIX αποτελεί σήμα κατατεθέν της PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Τα κείμενα και οι εικόνες αντιστοιχούν στα τεχνολογικά δεδομένα τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση σφαλμάτων εκτύπωσης. Εκτυπωμένο σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο. SMA Solar Technology AG

45 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Γερμανία Τηλέφωνο: Φαξ: Internet: Δικαστήριο τόπου τήρησης μητρώου: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Πιστοποιητικό για μετατροπείς σε φωτοβολταϊκά συστήματα διασυνδεδεμένα στο Ελληνικό δημόσιο δίκτυο Τύπος μετατροπέα Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος Μέγιστη ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος Βαθμός απόδοσης Ρύθμιση χαμηλής τάσης Ρύθμιση υψηλής τάσης Ρύθμιση χαμηλής συχνότητας ηπειρωτική Ελλαδα Ρύθμιση υψηλής συχνότητας ηπειρωτική Ελλάδα Sunny Boy W 1200 W 92,1 % 186 V 253 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 1700 W 93,5 % 186 V 253 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 2500 W 94,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3000 W 95,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3600 W 95,2 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy 3300TLHC 3000 W 3300 W 96,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3800 W 95,6 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 4600A 4600 W 5000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 5000A 5000 W 5500 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 6000A 6000 W 6000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000HV 6650 W 7000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000HV VA 7000 VA 96,2 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 6000TL 6000 W 6000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000TL 7000 W 7000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 8000TL 8000 W 8000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 9000TL W 9000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 10000TL W W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 11000TL W W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 9000TLRP VA 9000 VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 10000TLRP VA VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 11000TLRP VA VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy 2000HF W 2000 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 2500HF W 2500 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 3000HF W 3000 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 3000TL W 3000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 4000TL W 4000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 5000TL W 5000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 10000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 12000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 15000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 17000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Zert-ZGR /2

46 Ισχυεί για όλους τους μετατροπείς που αναφέρονται πιο πάνω: Εύρος τάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος: 0,8 V nom 1,15 V nom (V nom = 230 V) Κατώτερο όριο >184 V Ανώτατο όριο: < 264,5 V Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόμενου ρεύματος: 45,5 Hz 54,5 Hz (περιοχή συχνοτήτων του μετατροπέα) Ρύθμιση χαμηλής συχνότητας: 47,5 Hz για τα μή συνδεδεμένα στο δίκτυο νησιά Ρύθμιση υψηλής συχνότητας: 51,0 Hz για τα μή συνδεδεμένα στο δίκτυο νησιά Συντελεστής παραμόρφωσης ρεύματος: < 4% DC-Current Injection: < 0,5 % του ονομαστικού ρεύματος Active Anti Islanding (Επιτήρηση δικτύου): SMA Grid Guard, επιτήρηση δικτύου active anti islanding σύμφωνα με την DIN VDE Με μέτρηση τάσης/συχνότητας/σύνθετης αντίστασης/lom (Loss Of Mains) Ο χρόνος αποσύνδεσης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συχνότητας και τάσης είναι <0,5 s. Ο χρόνος επανασύνδεσης μετά την επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180 s Οι ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι τα όρια της αποσύνδεσης για την τάση και τη συχνότητα παραμένουν τα ίδια. Niestetal, SMA Solar Technology AG i. V. Tobias Henne (Director T M PM) Zert-ZGR /2

47 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Germany Phone: Fax: Internet: Register court: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Clean report of findings switch-disconnector (ESS Electronic Solar Switch) Valid for the following inverter families SUNNY BOY and SUNNY MINI CENTRAL: SB 1200 / 1700 SB 2000HF-30 SMC 4600A / 5000A / 6000A SB 2100TL SB 2500HF-30 SMC 7000HV-11 SB 2500 / 3000 SB 3000HF-30 SMC 6000TL / 7000TL / 8000TL SB 3300TL HC SMC 9000TL-10 / 10000TL-10 / 11000TL-10 SB 3300 / 3800 SMC 9000TLRP-10 / 10000TLRP-10 / 11000TLRP-10 Product: Type: Intended use: Translation Clean report of findings switch-disconnector for PV plants ESS; 12 kw, max. 35 A, max. 800 V Disconnection of the DC side of a solar inverter under load Testing based on: "Low-voltage switchgear - Part 3: following load switches, disconnectors, switch-disconnectors and DIN EN / fuse-combination units" VDE : and DIN VDE : "Electrical installations of buildings - Part 7-712: IEC : Requirements for special installations or locations: HD : solar photovoltaic (PV) power supply systems" The tested safety concept of the product described above meets the technical safety requirements applicable at the time of issue of this report of fi ndings for the normal intended use. This clean report of fi ndings will become invalid on at the latest. Signature -Mehem- Head of testing and certifi cation body BG_ESS_07010-ZEN /2

48 BG_ESS_07010-ZEN /2

49 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Germany Phone: Fax: Internet: Register court: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Clean report of findings for automatic disconnection device (SMA Grid Guard) Valid for the following SUNNY BOY and SUNNY MINI CENTRAL inverter families: SB 1200 / 1700 SMC 4600A / 5000A / 6000A SB 2100TL SMC 7000HV-11 SB 2500 / 3000 SMC 6000TL / 7000TL / 8000TL SB 3300TL HC SMC 9000TL-10 / 10000TL-10 / 11000TL-10 SB 3300 / 3800 SMC 9000TLRP-10 / 10000TLRP-10 / 11000TLRP-10 Product: Type: Intended use: Translation Clean report of findings Automatic disconnection device (MSD) SMA Grid Guard Version 2.1 The automatic disconnection device, which is inaccessible to the distribution network operator, serves as a safety interface between a generator system and the low-voltage grid. It is an equivalent replacement for a disconnection device accessible at all times to the distribution network operator. The disconnection device is an integral part of the Sunny Boy and Sunny Mini Central inverter family in the 700 W to 11 kw power range. Testing based on: DIN V VDE V "Automatic disconnection device between a generator and the public ( ) low-voltage grid" excluding section 5 "EMC" The safety concept of the product described above and tested in report Az. UB / from CW 35, 2007 meets the safety-related requirements for appropriate usage applicable at the time of issue of this report of fi ndings. Observance of the EMC requirements must be demonstrated for each inverter. This clean report of fi ndings will become invalid on at the latest. Signature -Mehlem- Head of testing and certifi cation body BG_GG2.1_07006-ZEN /2

50 BG_GG2.1_07006-ZEN /2

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-39 Έκδοση 3.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-38 Έκδοση 3.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι μοναδική αλλά η SMA έχει την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη. Sunny Boy 1,6 έως 5 kw Sunny Mini Central 5 έως 11 kw Sunny Tripower

Διαβάστε περισσότερα

Medium Power Solutions

Medium Power Solutions EL Medium Power Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

SMA Bluetooth. Περιεχόμενο. SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη. Περαιτέρω έγγραφα για την τεχνολογία SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Περιεχόμενο. SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη. Περαιτέρω έγγραφα για την τεχνολογία SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη Περιεχόμενο Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται οι κύριες ιδιότητες της τεχνολογίας Wireless Technology και παρέχονται απαντήσεις σε πρακτικά ερωτήματα. Περαιτέρω έγγραφα για

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα SolarMax, σειρά P Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα Η ασφαλής λύση για το μέλλον Οι απαιτήσεις σε ιδιωτικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Διαβάστε περισσότερα

Μειώνει τα έξοδα εγκατάστασης!

Μειώνει τα έξοδα εγκατάστασης! Σειρά TripleLynx Το σηµείο αναφοράς στους αντιστροφείς Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων από την Danfoss Τριφασικοί Χωρίς Μετασχηµατιστή 10, 12.5 και 15 kw 98% Μέγιστη ισχύς όλη την ηµέρα Οι αντιστροφείς TripleLynx

Διαβάστε περισσότερα

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21" x.26" (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46" x.51" (Typ. 2)

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21 x.26 (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46 x.51 (Typ. 2) 0-700 Volts, 100 Amps Bussmann BH-0 Series Dimensional Data - All tolerances (± 0.25) mm (± 0.01) inches B 54.23 2.135" 71.42 2.812" Catalog Symbol: BH-0 Series Base: Light-weight, high temperature thermoplastic

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Αριθμός εισόδων DC / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Power Plant Solutions

Power Plant Solutions EL Power Plant Solutions THE FUTURE OF SOLAR TECHNOLOGY SUNNY FAMILY 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων Μονοφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας PIKO 3.0...4 Αντιστροφέας PIKO 3.6...5 Τριφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ELECTRO

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Πιστοποιητικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Πιστοποιητικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Smart connections. Πιστοποιητικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Η εταιρία KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 79108 Freiburg i. Br., Deutschland δηλώνει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές τύπου. Εγκρίσεις. ISMG Μονοφασικοί Ηλιακοί μετατροπείς 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW. Γενική Περιγραφή ISMG 1 45 EN PL3

Επιλογές τύπου. Εγκρίσεις. ISMG Μονοφασικοί Ηλιακοί μετατροπείς 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW. Γενική Περιγραφή ISMG 1 45 EN PL3 Μονοφασικοί 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW Γενική Περιγραφή Ευρύ πεδίο τάσης (κατάλληλο για 100 VDC έως 450VDC) & αποτελεσματικά κυκλώματα παρακολούθησης MPP 23 ανεξάρτητα & αποτελεσματικά κυκλώματα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

214 1,40 1,37 1,34 235 1,67 1,65 1,63 240 1,68 1,66 1,64 250 1,79 1,76 1,74 235 1,12 1,10 1,08 240 1,14 1,12 1,10

214 1,40 1,37 1,34 235 1,67 1,65 1,63 240 1,68 1,66 1,64 250 1,79 1,76 1,74 235 1,12 1,10 1,08 240 1,14 1,12 1,10 SANYO DOUBLE HIT SANYO HIP- 214NKHE5 (με παραγγελία) N235SE10 N240SE10 H250E01 SCHOTT PERFORM POLY TM 235 SCHOTT PERFORM POLY TM 240 SCHOTT ASI TM100 (TF) BOSCH SOLAR M245 3BB c-si Mono 60 210 (εμπρόςόψη)

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Περιεχόμενα Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ή τύποι δικτύων για τη δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία παραγωγής με βάση το πυρίτιο 1980 s Εμπορική διάθεση των Φ/Β πλαισίων και inverter Siemens PV 1987

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου

Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου Οδηγίες τοποθέτησης Windsensor-IGR101010 98-0025510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SINVERT PVM (10 20kW) ΣΗΜΕΝΣ Siemens A.E AG 2010. All 03-2011 Rights Reserved. Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία Φ/Β πάνελ με βάση το πυρίτιο 1980

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή ( /W) 80kW 2,18 2,16 2,14 214 1,39 1,36 1,33 235 1,51 1,49 1,47 240 1,55 1,52 1,50 250 1,49 1,48 1,47 235 0,85 0,83 0,81 240 0,88 0,86 0,84

Τιμή ( /W) 80kW 2,18 2,16 2,14 214 1,39 1,36 1,33 235 1,51 1,49 1,47 240 1,55 1,52 1,50 250 1,49 1,48 1,47 235 0,85 0,83 0,81 240 0,88 0,86 0,84 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΣ Wp SANYO DOUBLE HIT SANYO HIP- 214NKHE5 (με παραγγελία) SANYO HIT- N235SE10 SANYO HIT- NSE10 SANYO HIT- HE01 SCHOTT PERFORM POLY TM 235 SCHOTT PERFORM POLY TM SCHOTT ASI TM100 (TF) BOSCH

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από υπέρταση

Προστασία από υπέρταση Προστασία από υπέρταση Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση για Sunny Boy και Sunny Tripower Περιεχόμενα Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις η φωτοβολταϊκή γεννήτρια βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Development and sale of 2 Photovoltaic Parks in Area of southern Greece. www.sfaira.org

Development and sale of 2 Photovoltaic Parks in Area of southern Greece. www.sfaira.org Development and sale of 2 Photovoltaic Parks in Area of southern Greece Περιεχόμενα Contents Engineering - Architecture i. Η Εταιρεία & χρήςιμεσ Πληροφορίεσ ii. Παρουςίαςη Πάρκου 498,60kWp iii. Παρουςίαςη

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς TripleLynx Pro Φέρνουν απλότητα, ευελιξία και απόδοση στο Φωτοβολταϊκό σας σύστημα TripleLynx Pro Απλότητα. Ευελιξία. Απόδοση 2 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα Ilias Garidis COO 0 Παγκόσμια ενεργειακή κάλυψη έως το 2100 1 Η εταιρεία μας 2 Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα Εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10 SPECIFICATIONS PRODUCT NAME: AC COB5W LED module (320) CUSTOMER: General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 205-09-0 APT Electronics Ltd. CUSTOMER Prepared by Checked by Approved by Approved by He

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL : Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Τεχνική περιγραφή SB_SMC_Par-TGR092830 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Contact grid (Silver) Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Minus pole (Copper wire)

Contact grid (Silver) Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Minus pole (Copper wire) Φ/Β στοιχείο Contact grid (Silver) Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Minus pole (Copper wire) Anti reflex coating Lecturer: Ioannis Nikoletatos Photovoltaic Energy Sector Email: inikol@cres.gr n-doped Silizium

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp»

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT

Οδηγίες χρήσης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT Οδηγίες χρήσης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT SCCPXT-BA-E7-el-55 98-100900.05 Έκδοση 5.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF 1000 VDC 1-30 Amperes Περιγραφή Η σειρά ασφαλειών προστασίας Solar SPF σχεδιάστηκε ειδικά για την προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β). Αυτή η οικογένεια μίνι ασφαλειών (10 x 38 mm) μπορεί να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ή ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10.000VA

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ή ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10.000VA Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΕΔΥ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4 ος όροφος Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα