aktina-ape ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ 52200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "aktina-ape ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΕΡΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ 52200"

Transcript

1 ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΤΠΟΣΕΓΟ ΜΕΓΙΣΗ ΙΧΤΟ 9.89 kw p ΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟ ΛΑΓΟΤΡΑ-ΝΕΑ ΦΑΓΕΙΑ, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗΣΗ ΧΡΟΝΟ ΜΕΛΕΣΗ ΙΟΤΝΙΟ 2011 ΦΡΑΓΙΔΑ ΛΕΟΝΣΙΟ ΧΑΣΖΗΛΕΟΝΣΙΑΔΗ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ & Μηχανικόσ Τπολογιςτών ΑΠΘ ΕΛΕΓΧΟ 1

2 ΥΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ (PANELS) Επιλογή τύπου panel Για τθν επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ιςχφοσ αιχμισ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, δεδομζνου του διακζςιμου εμβαδοφ (δϊμα και ςκίαςτρο), επιλζχκθκαν panels τφπου Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά Σο φωτοβολταϊκό ςτοιχείο Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp ξεχωρίηει για τθν άριςτθ επεξεργαςία των υψθλισ ποιότθτασ εξαρτθμάτων του. 60 πολυκρυςταλλικζσ κυψζλεσ πυριτίου ςε κάκε ςτοιχείο ευκφνονται για τθν εξαιρετικι απόδοςθ, ακόμα και όταν θ θλιακι ακτινοβολία 2

3 είναι περιοριςμζνθ. Η ςχεδόν αμελθτζα ανοχι ιςχφοσ επιτρζπει τθ διαςφνδεςθ των ςτοιχείων με τισ ελάχιςτεσ απϊλειεσ αςυμβατότθτασ και απϊλειεσ καλωδιϊςεων. Ο ενιαίοσ ςκελετόσ από ανωδιωμζνο αλουμίνιο εξαςφαλίηει ιςχυρι ανκεκτικότθτα ςε ςυςτροφζσ, ενϊ όλο το panel παρουςιάηει εξαιρετικι αντοχι ςε πιζςεισ και αναρροφιςεισ (ζωσ και 5,400 Pa (=550 kg)/m 2 ) ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC (ed. 2). Ο βελτιωμζνοσ ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ του εξαςφαλίηει πολφ υψθλι απόδοςθ, ακόμθ και ςε πολφ ακραίεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ. Σα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία Schott Solar GmbH POLY TM 230 Wp χουν πιςτοποιθκεί με βάςθ τα ιςχφοντα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα IEC/EN ed. 2, IEC/EN 61730, Electrical Protection Class II, και πλθροφν τισ απαιτιςεισ των οδθγιϊν CE. Επιπλζον, θ εταιρία Schott Solar GmbH ζχει πιςτοποιθκεί με ISO 9001 και ISO Η εγγφθςθ απόδοςθσ ιςχφοσ εξόδου του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου ανζρχεται βάςει των όρων εγγφθςθσ τθσ εταιρείασ ςε 10 χρόνια και 25 χρόνια για το 90% και το 80% τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ εξόδου, αντίςτοιχα, ενϊ θ εγγφθςι του είναι 5 χρόνια. Διάταξη panels-υςτοιχίεσ φμφωνα με τισ διακζςιμεσ διαςτάςεισ, υπολογίςτθκαν 43 panels ςυνολικά, τα οποία ομαδοποιικθκαν ςε δφο (2) ςυςτοιχίεσ των δεκατεςςάρων (14) panels θ κάκε μία και μία (1) ςυςτοιχία των δεκαπζντε (15) panels. Σα panels ταξινομικθκαν ςτο χϊρο του υπόςτεγου ςφμφωνα με το ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί με προςανατολιςμό Νότια και με κλίςθ ίςθ με τθν υπάρχουςα κλίςθ του υπόςτεγου : 3

4 Η ςυνολικι ιςχφσ αιχμισ των panels τθσ εγκατάςταςθσ που επιτυγχάνεται είναι 9.89 kw p (43x230 W p ) και θ κατανομι των panels ζγινε 15 (No 1-15)/14 (No 16-29)/14 (No 30-43) ανά L1/L2/L3 (τριφαςικό), αντίςτοιχα, αποφεφγοντασ φαινόμενα αςυμμετρίασ φόρτιςθσ του δικτφου, τείνοντασ όςο είναι δυνατόν τθν τάςθ ςτο ςθμείο μζγιςτθσ ιςχφοσ (ςε 45 ο C) ανά ςυςτοιχία προσ τθν τιμι τθσ τάςθσ μζγιςτθσ απόδοςθσ του αντιςτροφζα (~520). ΑΝΣΙΣΡΟΥΕΙ (INVERTERS) Επιλογή τύπου αντιςτροφέα Για κάκε μία από τισ 3 ςυςτοιχίεσ χρθςιμοποιικθκε ζνασ αντιςτροφζασ (inverter) ανά φάςθ, τφπου Sunny Boy SB 3300TL HC τθσ SMA με τα παρακάτω γενικά χαρακτθριςτικά: 4

5 υνδυάηοντασ ζνα μεγάλο εφροσ τιμϊν τάςθσ και ρεφματοσ ειςόδου, ο Sunny Boy 3300TL HC χωρίσ μεταςχθματιςτι μπορεί να ςυνδεκεί ςε όλα τα κρυςταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίςια που διατίκενται ςτθν αγορά. Είναι αξιόπιςτοσ με εγγυθμζνθ τεχνολογία (10 χρόνια εγγφθςθ) και δεν απαιτεί ςυντιρθςθ, χάρθ ςτθν ψφξθ με μεταφορά κερμότθτασ. 5

6 Ειδικά χαρακτηριςτικά 6

7 Η καμπφλθ απόδοςθσ του Sunny Boy 3300TL HC δίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 7

8 Διατάξεισ προςταςίασ Ο αντιςτροφζασ Sunny Boy 3300TL HC ζχει a. προςταςία από αντιςτροφι πόλων DC, b. θλεκτρονικό διακόπτθ απόηευξθσ φορτίου DC ESS, c. αντοχι ςε βραχυκφκλωμα AC, d. επιτιρθςθ βραχυκυκλϊματοσ προσ γθ, e. επιτιρθςθ δικτφου (SMA grid guard), f. ενςωματωμζνθ μονάδα επιτιρθςθσ ρεφματοσ ςφάλματοσ ευαίςκθτθ ςε όλα τα ρεφματα. Ρυθμίςεισ Οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςεωσ και ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα Sunny Boy 3300TL HC αντιςτοιχοφν ςε <10% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ και <±0,5 Hz τθσ ονομαςτικισ ςυχνότθτασ (50Ηz), αντίςτοιχα, ενϊ ζχει γίνει πρόβλεψθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των εν λόγω ορίων ο αντιςτροφζασ να τίκεται εκτόσ (αυτόματθ απόηευξθ με αυτόνομθ διάταξθ μεταγωγισ (grid guard 2.1), διπλι ζκδοςθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ: a. κζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε χρόνο <0,5 δευτερόλεπτα, b. επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από τρία πρϊτα λεπτά (>180s), c. χρόνοσ λειτουργίασ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποίθςθσ: ςυνεχϊσ. 8

9 Φαρακτηριςτικά από-νηςιδοποίηςησ (Anti-Islanding) Μζςω του αυτόνομου ςυςτιματοσ απομόνωςθσ χωρίσ ςυντιρθςθ SMA Grid Guard 2, ο αντιςτροφζασ Sunny Boy 3300TL HC παρζχει ενεργι μορφι επιτιρθςθσ του δικτφου (Loss of Mains-LOM), του οποίου θ ποιότθτα προςδιορίηεται μζςω του ελζγχου τθσ τάςθσ, τθσ ςυχνότθτασ και τθσ εμπζδθςθσ (ςφνκετθσ αντίςταςθσ), με διαςφάλιςθ τθσ ανοχισ ςε απλό ςφάλμα. Ακολουκεί τα πρότυπα αςφάλειασ του γερμανικοφ προτφπου του 1999 VDE (MSD-Main monitoring with allocated Switching Devices) και τθσ ανακεϊρθςισ του (2 Ιανουαρίου 2006) (βλ. Παράρτθμα-SMA Grid Guard Certificate). το ακόλουκο διάγραμμα απεικονίηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του SMA Grid Guard 2, όπου φαίνεται ότι θ ενεργι επιτιρθςθ του δικτφου αποτελείται από δφο αυτοματοποιθμζνεσ διακοπτικζσ διατάξεισ MSD, οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ και ςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά. Κάκε μία 9

10 από τισ διατάξεισ ςυνεχϊσ επιτθρεί τθν ποιότθτα του διαςυνδεδεμζνου δικτφου ελζγχοντασ τθν τάςθ, τθ ςυχνότθτα και τθν εμπζδθςθ, ικανοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ των ρυκμίςεων που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ και εξαςφαλίηοντασ διαρκϊσ τθν προςταςία ζναντι του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ. το Παράρτθμα παρατίκενται τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά του αντιςτροφζα Sunny Boy 3300TL HC. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΑΤΝΔΕΗ Η μζγιςτθ AC ιςχφσ του κάκε μετατροπζα είναι 3,30 kw p και ςυνολικά για όλα τα πάνελ 9,9 kw p. Η χριςθ ενόσ μετατροπζα ανά κλάδο των panels εξαςφαλίηει ςχεδόν ιςοδφναμθ φόρτιςθ ανά φάςθ και μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ, ακολουκϊντασ τα ςθμεία μζγιςτθσ ιςχφοσ των επιμζρουσ ςτοιχειοςειρϊν μζςω του ξεχωριςτοφ ανιχνευτι ςθμείων μζγιςτθσ ιςχφοσ (MPPT) κάκε αντιςτροφζα μζςω του ςυςτιματοσ SMA OptiTrac, όπωσ φαίνεται ςυγκριτικά και ςτο ακόλουκο ςχιμα: 10

11 Η ςυμβατότθτα και τα χαρακτθριςτικά καλωδίωςθσ τθσ όλθσ εγκατάςταςθ απεικονίηονται ςτα ςχιματα που ακολουκοφν (βάςει του λογιςμικοφ Sunny Design): 2 κλάδοι (2x14 panels): 11

12 12

13 1 κλάδοσ (15 panels): 13

14 Από τα παραπάνω, θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ ετιςια απόδοςθ προκφπτει =10820 kwh. ΓΕΙΩΕΙ Σα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα κα πρζπει να γειωκοφν, ϊςτε να: a. αποφευχκοφν ηθμιζσ που μπορεί να υποςτεί ο θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ λόγω κρουςτικϊν υπερτάςεων διάρκειασ s, π.χ., από κεραυνοφσ, χειριςμοφσ διακοπτϊν, βραχυκυκλϊματα, b. αςφαλιςκεί το προςωπικό ςυντιρθςθσ από θλεκτροπλθξία λόγω διαρροισ ρευμάτων. Αν χρθςιμοποιθκεί ξεχωριςτό κφκλωμα γείωςθσ για τθ φωτοβολταϊκι ςυςτοιχία ςε ςχζςθ με αυτό του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, κα πρζπει και τα δφο κυκλϊματα γείωςθσ να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Η ενεργειακι απόδοςθ του ςυνολικοφ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υπολογίηεται κατ εκτίμθςθ βάςει τθσ παρεχόμενθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτθν περιοχι του Άργουσ Ορεςτικοφ, όπωσ αυτι καταγράφεται από το European Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθσ λειτουργίασ των επιλεγμζνων δομικϊν ςτοιχείων του ςυςτιματοσ (panels, αντιςτροφείσ). τα παρακάτω ςχιματα απεικονίηεται οι θλιακι ακτινοβολία τθσ περιοχισ του Άργουσ Ορεςτικοφ ςτθν περίοδο ενόσ ζτουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ τιμζσ τθσ γωνίασ. 14

15 Από τθν παραπάνω καμπφλθ γίνεται φανερι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςτάκμθσ θλιακισ ακτινοβολίασ τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο ςε τιμζσ των 6.89 kwh/m 2 /day και τθν ικανοποιθτικι 15

16 ςτάκμθ για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ, με τθν θλιακι ακτινοβολία να καλφπτει ζνα εφροσ τιμϊν ςτο διάςτθμα *1.5-6] kwh/m 2 /day. τθ ςυνζχεια δίνεται ο ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ και θ καμπφλθ μθνιαίασ ενεργειακισ απόδοςθσ του επιλεγμζνου panel (Schott Solar GmbH POLY ΣΜ 230 Wp) ςε γωνία =16 ο : το ςχιμα που ακολουκεί απεικονίηονται μαηί οι μθνιαίεσ αποδόςεισ του επιλεγμζνου panel και θ θλιακι ακτινοβολία τθσ περιοχισ του Άργουσ Ορεςτικοφ για όλο το ζτοσ. 16

17 Από τθν παραπάνω καμπφλθ φαίνεται ότι θ ενεργειακι ςυμπεριφορά του επιλεγμζνου panel ακολουκεί τθν κατανομι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ τθσ περιοχισ τθσ Σινου. τθ ςυνζχεια δίνεται θ ςυγκεντρωτικι ενεργειακι απόδοςθ (κατ εκτίμθςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κλίςθ = =16 ο ) του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τον υπολογιςμό του λογιςμικοφ PV Estimation. 17

18 2 ςυςτοιχίεσ (2x14 panels x 230 Wp=6.44 kwp) 18

19 1 ςυςτοιχία (1x15 panels x 230 Wp=3.45 kwp) 19

20 Design. Από τουσ υπολογιςμοφσ τθσ εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ ετιςιασ παραγωγισ προκφπτει μια εκτιμϊμενθ ςυνολικι ετιςια παραγωγι του ςυνολικοφ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ γφρω ςτισ kwh 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΥΕΛΟ Σο περιβαλλοντικό όφελοσ των δφο κλάδων (28 panels) και του ενόσ κλάδου (15 panels), αντίςτοιχα, δίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 1 Η απόκλιςθ των μεταξφ των δφο λογιςμικϊν Sunny Design: kwh και PV Estimation: kwh οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το λογιςμικό PV Estimation υπολογίηει τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (Άργουσ Ορεςτικοφ) και όχι τθσ προςζγγιςισ τθσ (Θεςςαλονίκθ) που υιοκετεί το Sunny 20

21 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 21

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ) 22

23 EN Crystalline module with POLY cells SCHOTT POLY 220/225/230/235 SCHOTT POLY 220/225/230/235 At a glance Double of the required standard High resistance to mechanical loads High performance output Long-term reliability Increased resistance to reverse current Improved temperature coefficient The long-established German company SCHOTT Solar operates worldwide and started with the development and manufacturing of components for the solar industry in SCHOTT Solar polycrystalline modules are specifically designed for both roof- and ground-mounted applications. Due to strict internal quality standards, all modules benefit from exceptionally long durability, which results in maximised profitability. The polycrystalline cells within each module are sorted to particularly narrow performance tolerances, thereby allowing series interconnections with minimal mismatch losses. Double of the required standard: SCHOTT Solar tests its modules for twice as long as is required by the IEC. High resistance to mechanical loads: The solid anodised aluminium frame ensures superior torsional resistance. SCHOTT Solar polycrystalline modules are also tested to an extreme loading pressure and suction of 5,400 Pa which equates to 550 kg per square metre and a reassuring level of security for your investment. High performance output: All SCHOTT Solar polycrystalline modules hold a positive tolerance of their nominal power rating. This ensures a stable high-energy output and a quick return on investment. Long-term reliability: SCHOTT Solar offers a power output guarantee of 25 years and a product warranty of five years. Increased resistance to reverse current: SCHOTT Solar polycrystalline modules have a high resistance to reverse current, minimising the wiring costs. Improved temperature coefficient: The improved temperature coefficient of the modules lead to an increased module efficiency at high ambient temperature.

24 Technical Data Data at standard test conditions (STC) Module type SCHOTT POLY 220 SCHOTT POLY 225 SCHOTT POLY 230 SCHOTT POLY 235 Nominal power [Wp] P mpp Voltage at nominal power [V] U mpp Current at nominal power [A] I mpp Open-circuit voltage [V] U oc Short-circuit current [A] I sc Module efficiency (%) STC (1000W/m 2 ; AM 1.5; cell temperature 25 C) Power tolerance (as measured by flasher): -0 W / W Power measurement accuracy: ± 4 % Data at normal operating cell temperature (NOCT) Nominal power [Wp] P mpp Voltage at nominal power [V] U mpp Open-circuit voltage [V] U oc Short-circuit current [A] I sc Temperature [ C] T NOCT NOCT (800 W/m 2, AM 1.5, windspeed 1 m/s, ambient temperature 20 C) Power measurement accuracy: ± 4 % Data at low irradiation At a low irradiation intensity of 200 W/m 2 (AM 1.5 and cell temperature 25 C) 97 % of the STC module efficiency (1000 W/m 2 ) will be achieved. Temperature coefficients Power [%/K] P mpp Open-circuit voltage [%/K] U oc Short-circuit current [%/K] I sc Characteristic data Solar cells per module 60 Cell type MAIN-iso (multicrystalline, 156 mm x 156 mm) Junction box IP65 with three bypass diodes Connector Tyco-Connector IP67 Dimensions junction box [mm] 110 x 115 x 25 Front panel low iron solar glass 4.0 mm Backside panel foil Frame material anodised aluminium Dimensions and weight Dimensions [mm] 1,685 x 993 Thickness [mm] 50 Weight [kg] approx. 23 Limits Maximum system voltage [V DC] 1000 Maximum reverse current I R [A]* 20 Operating module temperature [ C] Maximum load (to IEC ed. 2) pressure: 5,400 N/m 2 or 550 kg/m 2 suction: 5,400 N/m 2 or 550 kg/m 2 Application classification (to IEC 61730) A Fire classification (to IEC 61730) C * No external voltage in excess of U oc shall be applied to the module. Permission and certificates The modules are certified to IEC ed. 2 and IEC 61730, Electrical Protection Class II and the CE-guidelines. Moreover SCHOTT Solar is certified and registered to ISO 9001 and ISO The installation manual contains additional information on installation and operation. All information complies with the requirements of the standard EN ± frame section 993 ±3 50 ±1 4x mounting hole Ø 9 2x grounding hole Ø 4.25 all dimensions in mm 1685 ±3 May 2010 SCHOTT Solar AG Prod-Data-L SCHOTT Solar AG Hattenbergstrasse Mainz Germany Phone: +49 (0)6131/ Fax: +49 (0)6023/

25 0J35mt804 \ I CLASE 8.' i il ili [ l r illi ilrl l]1lil lr rsls 7*, u/,.-z>á* tb.é "-t-rr,l"o 8*/*r rt". )zrc. :lc qk*.,. e.zz.7r*,/,"*r*a",ázy,o,r7 á9"2"*-*zy'/r/,>tnoá9.,r.'á"or,z"-.á "rr* á" o.lrrár/ot r,a.sz Zb.c b b 4f*4* r'rá "/./"zz//ez b n zc.b2. r / Thutt tottgtsr vúe e2" /,/a á 1:r álo u,á ",,"*.y,,2,,, z-^,no,tu,y'z,cr'2, tz,t e, /2, z / z r rá o/o o /*o o. L,.t I "ott f- lá rr- y Vrtz.$zázzJttétl-'/oty.ozbrz áá7zrot-r*/ rz r/ cdúz,tr/i /r/1"*lo,/lr/rorrr,./o r,,/i,z.tz/ %r*r*fr* twuley taz*z á "/fo"7ou,/u*t/- *r, zzzzzzztbz, eerlr;.t'rz/. árr'ttte"z* l u/r.zril "ou z,'l,z* u-?3? 3 Jull200g Z00g 7'z-á "-V/y- /,%rá'.,/8"r-á./ á "1rr" ccl.'z V e *.á. tárr- 9a lon/oo.r ru')..:) t7.. ),, or.,rát Z onn Lrgro- ez/zrtfz.z alza-l/ár*,7 zzbruzuz Vzta tr..l -, á,,,7-fryrus*,fro./.t lez z L. l r'a lc./, 4* I -tr,a,á z,s á &,rr, á,22"yot.o",.a",/ 9.'g*.', á1,...'%r,llr',á Mnurn 8*."r'r""t ze,/z9ga Z t6,/" "r",o.

26 II\TERPRETES JT]RADOS LEGISI-q.CION VIGENTE sobre rxrénpnnres JURADos RE GLAME NTO de la Oficina de Interpretación de knguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 79/1996, de 26 de enero. CAPITULO III De los Intérpretes Jurados Artículo 13. Las traducciones escrituras u orales de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Intérpretes Jurados tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones escritas cuando 1o exijan las autoridades competentes. Los Intérpretes Jurados podrán certificar con sll firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. Artículo 14. El nombramiento de Intérpretes Jurados se hará por el Ministerio de Asuntos Exteriores, previo examen de los candidatos por la Oficina de Interpretación de Lenguas de las lenguas extranjeras para cuya traducción escrita u oral al castellano y viceversa desee ser autorizado el solicitante.

27 0*J657t-842 CLASE 8.' QLrnüurrxsn Jlurfiüü VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut APROBACIÓN DE MARCA SCHOTT Solar AG Carl-Zeiss-StraBe 4 D Alzenau está autorizada para usar en su producto Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres las marcas protegidas legalmente indicadas a continuación para los tipos indicados en la página 2 Probado y certificado de conformidad con DIN EN (VDE ): ; EN 61215: DIN EN (VDE 0126 Teil 30-1): ; EN : DIN EN (VDE 0126 Teil30-2): ; EN : IEC (ed. 2) IEC (ed. 1) IEC (ed.1) ffi ;ti:if'f*\--.-+"t2' *' ijut$)' lnstituto de Pruebas y Certificación VDE Certificación [Consta firma] Ref. del expediente: Certificado n.o Pá9. 1 Puede consultar todas las condiciones a/ dorso y en las

28 0J CLASE 8.' t,[ i lil ll Íil] tlr üiilil I urrflurrüruü llutilüü páginass,gu enfes. En Offenbach, a (Actualizado el ) Los certificados VDE únicamenfe son válidos cuando se hallan publicados en: VDE

29 0J6571e44 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Wrnlurain ]lurnüa Expediente n.o: I / FG13 / ROT Actualizado el: Fecha: El presente complemento únicamente será válido junto con la página 1 del certificado n.o Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres Tipo(s): C LAS E 8.' A) SCHOTT X B) SCHOTT POLY TM X c) schott PoLY TM X D) lndax-v-170 Código deltipo: Certificado n.o Pá9.2 >: :l,i l X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 140 y 170. Para A) X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 195 y 240. Para B) X sustituye la potencia en vatios de STC, y podrá ser cualquier valor entre 155 y 180. Para C), D) Voltaje máximo del sistema: DC 1000 V.

30 0J6571_845 Categoría: lpágina 3:l Fusible: clase 8.' l irü1l tlll lilrtili, I rírl iff Categoría de aplicación : I nformación adicional : il. A. Pruebas de resistencia alfuego: Resistencia alfuego clase C. 15 A. Cf. anexo 1-2. La presente Aprobación de Marcas constituye la base para la Declaración de Conformidad CE y el Marcado GE por parte del fabricante o su agente, y acredita la conformidad con las citadas normas, según constan en la Directiva de Bajo voltaje ce 2006/95/CE. lnstituto de Prueba y Certificación Departamento FG13

31 0J657:1"846 C LAS E 8.' VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau ü,rsüucüsn jfiureüa Expediente n.o: I FG13 / ROT Certificado n.o Anexo Actualizado el: Fecha: El presente anexo forma parte integrante del certificado n.o Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres lnstalaciones de producción: Referencia: Schott Solar CR s.r.o. lnstituto de Prueba y Certificación Departamento FG13 Solárni 870 CZ Valasské Mezirici,14 Í L.." /k",' >/ 'J ni át 3t JT\ \.n\ i\v\ "'r"{ i*1 I r-:f I t i srf,'at} r'.i -/ r -,.

32 -,..'4;, t;;iít::i i 'i. i :;tr tsíji j i'l 0J657t"847 r.t :il :j..::.'ri; fl ". ',.r..i1:., ü t_as E 8.' VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Denominación y domicilio social del titular del certificado: SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau ülrnsuruon g$rffiüü Expediente n.o: I / FG13 / ROT Actualizado el: Fecha: Certificado n.o Hoja informativa El presente complemento únicamente será válido junto con la página 1 del certificado n.o Autorización para hacer uso la Marca protegida legalmente de VDE, según consta en la primera página: Su uso estará sujeto a los términos y condiciones generales del lnstituto de Prueba y Certificación VDE. El derecho a hacer uso de la marca se concede exclusivamente a la sociedad previamente indicada, para las instalaciones de producción y los productos enumerados con las correspondientes referencias de tipo. Las instalaciones de producción deberán estar equipadas de manera que permitan la continuidad en la fabricación de los prod uctos certificados. La autorización será válida mientras se respeten las especificaciones VDE, en las que se basa el certificado, salvo en caso de que haya sido expedido atendiendo a otras disposiciones distintas del Procedimiento de Prueba y Certificación (PM102). El período de validez de la Autorización de Marca-GS-VDE podrá ser ampliado a instancia de la parte interesada. En caso de que los requisitos legales ylo normativos hubieran experimentado cambios, podrá reducirse dicho período de validez. La presente autorización está únicamente firmada en su primera página.

33 Wffiffi Priit- und Inrtifizierungsinstitut &trffiffiffi

34 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. page Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seat of the Certificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT Max. Systemspannung Max. system voltage Schutzklasse C/ass Anw endungsklasse C/ass of application Brennbarkeitsprüf ung Burning test letzte Anderung I updated Datum / Dafe Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr ' This supptement is onty vatid in conjunction with page 1 of the Ce fificate No Terrestrische Photovoltaik-M odule mit Silizium-Solarzellen Crystalline silicon terrestrial photovoltaic modules Typ(en) I Type(s): A) SCHOTT B) SCHOTT POLY TM x c) schott PoLY TM X D) lndax-v-170 Typenschlüssel Types code X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert aruischen 140 und 170 sein. X replaces the power in Watt of SIC and can be any number between 140 and 170. Für I for A) X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert zwischen 195 und 240 sein. X replaces the power in Watt of SfC and can be any number between 195 and 240. Für I for B) X ersetzt die Leistung bei STC in Watt und kann jeder Wert zruischen 155 und 180 sein. X replaces the power in Watt of SIC and can number between 155 and 180. Fúr I for C), D) DC 1000 v il A Brandklasse C fire rating c/ass C Fortsetzung siehe Blatt 3 / continued on page 3 vde Priif- und Zert fiz erungsinstitut GmbH ' T6t ng and Certif tion lnstitute Mer anstrasse 28. D Offenbach Telefon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

35 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. page Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seaf of the Ceñificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraRe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT letáe Anderung I updated Datum / Date Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Cerfificate No Sicherung Fuse Weitere Angaben Further information 15 A sieheanhangl -2 seeannexl-2 Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitátserklárung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmáchtigten und bescheinigt die Konformitát mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niedenspannungsrichtlinie 2006/95/EG. This Marks Approval ls fhe basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shor s the conformity with the said standards as defined by the EC Low -Voltage Dircct'tve /9 5 / EC. VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Testing and Certification lnstitute Fachgebiet FG13 Section FG13 VDE Pri f- und Zertifizierungslnstltut GmbH ' Testing and Certifi tion lnstltute Msianstrasse 28, D{3069 Offenbach Tolofon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

36 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / Beiblatt / Certificate No. SuPPlement Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seat of the Certificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraBe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref I / FG13 / ROT letáe Anderung I updated Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr This supptement is pañ of the Ce tificate No' ' Terrestrische Photovoltaik-M odule mit Silizium-Solarzellen Crystaltine silicon terrestrial photovoltaic modules Fertigungsstátte(n) Place(s) of manufacture Ref eren/ref erence Schott Solar CR s.r.o. Solárni 870 CZ Valasské Mezirici VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Testing and Certification lnstitute Fachgebiet FG13 Section FG13 Datum / Dafe Ms anstrasse 28, D offenbach vde Ri f- und Zertifiz erungs nstitut GmbH * I6t ng and Certifi t on lnstitute Telefon + 49 (0) Telefax + 49 (0)

37 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Ausweis-Nr. / lnfoblatt I Certificate No. lnfo sheet Name und Sitz des Genehmigungs-lnhabers I Name and registered seaf of the Ceftificate holder SCHOTT Solar AG, Carl-Zeiss-StraRe 4, Alzenau Aktenzeichen I File ref OOO1 I / FG13 / ROT letzte Anderung I updated Datum / Dafe Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr ' This supptemént is onty vatid in óonjunction with page 1 of the Certificate No Genehmigung zum Benutzen des auf Seite I abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE: Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Gescháftsbedingungen (AGB) des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den génannten Fertigungsstátten und die oben auf gef ührten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnuñgen. Die Fertigungéstátte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmárige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewáhrleistet ist' Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde getégeñ haben, -sie soférn nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM1 02) zurückgezogen werden muss' Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlángert werden' Bei gesetzlichén und / oder normativen Anderungen kann die vde-gs-zeichengenehmigung ihre Gültigkeit iu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren' Der VDE-Zeichengenehmig ungsausw eis w ird aussch lieblich auf der ersten Seite unterzeichnet. Approvat fo use the legally protected Mark of the vde as shown on the Basls for fhe use are the gerneral terms and conditions of the vde tnstitute. The right fo use the mark is granted onty to the mentio.ned t p/aces of manifacture and the listed products with the related type 'manufacture shatl be equipped in a way that a constant manufacturing t ls assured. The approvat is vatid as long as the vde specifications are in force, based"on, unless it is withdrawn according to other provisions of Procedure (PM102). The vatidity period of a vde-gs-mark Approvat may be protonged on request- ln case of changes in tegat and / or normative requirements, the vatidity period of a VDE'GS-Mark Approval may be shortened. The approval ls so/e/y signed on the first page e

38

39

40

41

42

43 Sunny Boy 3300TL HC SB 3300TL HC Εξαιρετική απόδοση Βαθμός απόδοσης 96 % Χωρίς μετασχηματιστή Ασφάλεια Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακόπτης απόζευξης φορτίου DC ESS Αξιοπιστία Εγγυημένη τεχνολογία Χωρίς συντήρηση, χάρη στην ψύξη με μεταφορά θερμότητας SUNNY BOY 3300TL HC Ευέλικτος και ισχυρός Ευκολία Ενιαίο σύστημα σύνδεσης DC SUNCLIX Η τοπολογία χωρίς μετασχηματιστή του Sunny Boy 3300TL HC προσφέρει δύο καθοριστικά πλεονεκτήματα: Υψηλό βαθμό απόδοσης και απλή εγκατάσταση χάρη στο μικρό συνολικό βάρος. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την ευέλικτη χρήση της. Χάρη στο μεγάλο εύρος λειτουργίας τάσης και ρεύματος, ο Sunny Boy 3300TL HC μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια της αγοράς. Επιπλέον, το πρότυπο προστασίας IP 65 και το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο Sunny Boy 3300TL HC διαθέτει, επίσης, μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος, η οποία εγγυάται ασφαλή λειτουργία. Όπως όλες οι συσκευές Sunny Boy, ο Sunny Boy 3300TL HC είναι συμβατός με τα προϊόντα τηλεμετρίας της SMA.

44 Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Boy 3300TL HC Είσοδος (DC) Μέγιστη ισχύς DC cos ϕ= 1) 3440 W Μέγιστη τάση DC 750 V Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) 313 V 600 V Ονομαστική τάση DC 520 V Ελάχιστη τάση DC / Τάση εκκίνησης 125 V / 150 V Μέγιστο ρεύμα εισόδου / ανά στοιχειοσειρά 11 A / 11 A Αριθμός ανιχνευτών MPP / Στοιχειοσειρές ανά ανιχνευτή MPP 1 / 2 Έξοδος (AC) Ονομαστική ισχύς AC 230 V, 50 Hz) 3000 W Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC 3300 VA Ονομαστική τάση, περιοχή τάσεων AC 220, 230, 240 V, 180 V 265 V Συχνότητα δικτύου, εύρος AC 50 Hz, 4,5 Hz, +2,5 Hz Μέγιστο ρεύμα εξόδου 16 A Συντελεστής ισχύος (cos ϕ) 1 Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης 1 / 1 Βαθμός απόδοσης Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Euro-Eta (ΕΒΑ) 96,0 % / 94,6 % Διατάξεις προστασίας Προστασία αντιστροφής πόλων συνεχούς ρεύματος Αποζεύκτης φορτίου DC ESS Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC Επιτήρηση βραχυκυκλώματος προς τη γη Επιτήρηση δικτύου (SMA Grid Guard) Γαλβανική απομόνωση / μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα / Κατηγορία προστασίας / Κατηγορία υπέρτασης I / III Γενικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις (Π / Υ / Β) σε mm 470 / 490 / 225 Βάρος 28 kg Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας 25 C +60 C Εκπομπή θορύβου, τυπική 29 db(a) Ιδία κατανάλωση (νύχτα) < 0,25 W Τοπολογία Χωρίς μετασχηματιστή Τρόπος ψύξης Μεταφορά θερμότητας Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος / Περιοχή σύνδεσης (κατά το πρότυπο IEC 60529) IP65 / IP65 Κατηγορία κλίματος (κατά το πρότυπο IEC ) 4K4H Εξοπλισμός Σύνδεση DC: SUNCLIX Σύνδεση AC: Κοχλιωτός συνδετήρας / Βύσμα σύνδεσης / Ελατηριωτός συνδετήρας / / Οθόνη: Γραμμή κειμένου / Γραφικά / Διεπαφές: RS485 / Bluetooth / Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια / / / / Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) CE, VDE , DK 5940*, PPC, EN 50438**, C10/C11, PPDS * Ισχύει μόνο για την παραλλαγή IT ** Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά προσαρτήματα του προτύπου EN Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικά Δεν διατίθεται Στοιχεία για ονομαστικές συνθήκες Χειρισμός Εξαρτήματα Διεπαφή RS PB-NR SB 3300TL HC Bluetooth Piggy-Back BTBINV-NR SB3300TLHC-DEL SMA και Sunny Boy αποτελούν σήματα κατατεθέντα της SMA Solar Technology AG. Το σήμα Bluetooth αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. Το σήμα SUNCLIX αποτελεί σήμα κατατεθέν της PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Τα κείμενα και οι εικόνες αντιστοιχούν στα τεχνολογικά δεδομένα τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση σφαλμάτων εκτύπωσης. Εκτυπωμένο σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο. SMA Solar Technology AG

45 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Γερμανία Τηλέφωνο: Φαξ: Internet: Δικαστήριο τόπου τήρησης μητρώου: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Πιστοποιητικό για μετατροπείς σε φωτοβολταϊκά συστήματα διασυνδεδεμένα στο Ελληνικό δημόσιο δίκτυο Τύπος μετατροπέα Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος Μέγιστη ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος Βαθμός απόδοσης Ρύθμιση χαμηλής τάσης Ρύθμιση υψηλής τάσης Ρύθμιση χαμηλής συχνότητας ηπειρωτική Ελλαδα Ρύθμιση υψηλής συχνότητας ηπειρωτική Ελλάδα Sunny Boy W 1200 W 92,1 % 186 V 253 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 1700 W 93,5 % 186 V 253 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 2500 W 94,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3000 W 95,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3600 W 95,2 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy 3300TLHC 3000 W 3300 W 96,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy W 3800 W 95,6 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 4600A 4600 W 5000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 5000A 5000 W 5500 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 6000A 6000 W 6000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000HV 6650 W 7000 W 96,1 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000HV VA 7000 VA 96,2 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 6000TL 6000 W 6000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 7000TL 7000 W 7000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 8000TL 8000 W 8000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 9000TL W 9000 W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 10000TL W W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 11000TL W W 98,0 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 9000TLRP VA 9000 VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 10000TLRP VA VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Mini Central 11000TLRP VA VA 97,7 % 186 V 260 V 49,51 Hz 50,49 Hz Sunny Boy 2000HF W 2000 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 2500HF W 2500 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 3000HF W 3000 W 96,3 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 3000TL W 3000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 4000TL W 4000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Boy 5000TL W 5000 W 97,0 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 10000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 12000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 15000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Sunny Tripower 17000TL VA VA 98,1 % 184 V 264,5 V 49,50 Hz 50,50 Hz Zert-ZGR /2

46 Ισχυεί για όλους τους μετατροπείς που αναφέρονται πιο πάνω: Εύρος τάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος: 0,8 V nom 1,15 V nom (V nom = 230 V) Κατώτερο όριο >184 V Ανώτατο όριο: < 264,5 V Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόμενου ρεύματος: 45,5 Hz 54,5 Hz (περιοχή συχνοτήτων του μετατροπέα) Ρύθμιση χαμηλής συχνότητας: 47,5 Hz για τα μή συνδεδεμένα στο δίκτυο νησιά Ρύθμιση υψηλής συχνότητας: 51,0 Hz για τα μή συνδεδεμένα στο δίκτυο νησιά Συντελεστής παραμόρφωσης ρεύματος: < 4% DC-Current Injection: < 0,5 % του ονομαστικού ρεύματος Active Anti Islanding (Επιτήρηση δικτύου): SMA Grid Guard, επιτήρηση δικτύου active anti islanding σύμφωνα με την DIN VDE Με μέτρηση τάσης/συχνότητας/σύνθετης αντίστασης/lom (Loss Of Mains) Ο χρόνος αποσύνδεσης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συχνότητας και τάσης είναι <0,5 s. Ο χρόνος επανασύνδεσης μετά την επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180 s Οι ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι τα όρια της αποσύνδεσης για την τάση και τη συχνότητα παραμένουν τα ίδια. Niestetal, SMA Solar Technology AG i. V. Tobias Henne (Director T M PM) Zert-ZGR /2

47 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Germany Phone: Fax: Internet: Register court: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Clean report of findings switch-disconnector (ESS Electronic Solar Switch) Valid for the following inverter families SUNNY BOY and SUNNY MINI CENTRAL: SB 1200 / 1700 SB 2000HF-30 SMC 4600A / 5000A / 6000A SB 2100TL SB 2500HF-30 SMC 7000HV-11 SB 2500 / 3000 SB 3000HF-30 SMC 6000TL / 7000TL / 8000TL SB 3300TL HC SMC 9000TL-10 / 10000TL-10 / 11000TL-10 SB 3300 / 3800 SMC 9000TLRP-10 / 10000TLRP-10 / 11000TLRP-10 Product: Type: Intended use: Translation Clean report of findings switch-disconnector for PV plants ESS; 12 kw, max. 35 A, max. 800 V Disconnection of the DC side of a solar inverter under load Testing based on: "Low-voltage switchgear - Part 3: following load switches, disconnectors, switch-disconnectors and DIN EN / fuse-combination units" VDE : and DIN VDE : "Electrical installations of buildings - Part 7-712: IEC : Requirements for special installations or locations: HD : solar photovoltaic (PV) power supply systems" The tested safety concept of the product described above meets the technical safety requirements applicable at the time of issue of this report of fi ndings for the normal intended use. This clean report of fi ndings will become invalid on at the latest. Signature -Mehem- Head of testing and certifi cation body BG_ESS_07010-ZEN /2

48 BG_ESS_07010-ZEN /2

49 SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Germany Phone: Fax: Internet: Register court: Amtsgericht Kassel HRB 3972 Clean report of findings for automatic disconnection device (SMA Grid Guard) Valid for the following SUNNY BOY and SUNNY MINI CENTRAL inverter families: SB 1200 / 1700 SMC 4600A / 5000A / 6000A SB 2100TL SMC 7000HV-11 SB 2500 / 3000 SMC 6000TL / 7000TL / 8000TL SB 3300TL HC SMC 9000TL-10 / 10000TL-10 / 11000TL-10 SB 3300 / 3800 SMC 9000TLRP-10 / 10000TLRP-10 / 11000TLRP-10 Product: Type: Intended use: Translation Clean report of findings Automatic disconnection device (MSD) SMA Grid Guard Version 2.1 The automatic disconnection device, which is inaccessible to the distribution network operator, serves as a safety interface between a generator system and the low-voltage grid. It is an equivalent replacement for a disconnection device accessible at all times to the distribution network operator. The disconnection device is an integral part of the Sunny Boy and Sunny Mini Central inverter family in the 700 W to 11 kw power range. Testing based on: DIN V VDE V "Automatic disconnection device between a generator and the public ( ) low-voltage grid" excluding section 5 "EMC" The safety concept of the product described above and tested in report Az. UB / from CW 35, 2007 meets the safety-related requirements for appropriate usage applicable at the time of issue of this report of fi ndings. Observance of the EMC requirements must be demonstrated for each inverter. This clean report of fi ndings will become invalid on at the latest. Signature -Mehlem- Head of testing and certifi cation body BG_GG2.1_07006-ZEN /2

50 BG_GG2.1_07006-ZEN /2

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-39 Έκδοση 3.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-38 Έκδοση 3.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι μοναδική αλλά η SMA έχει την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη. Sunny Boy 1,6 έως 5 kw Sunny Mini Central 5 έως 11 kw Sunny Tripower

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Χρήση διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαφυγής για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Medium Power Solutions

Medium Power Solutions EL Medium Power Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SMA Bluetooth. Περιεχόμενο. SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη. Περαιτέρω έγγραφα για την τεχνολογία SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Περιεχόμενο. SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη. Περαιτέρω έγγραφα για την τεχνολογία SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη Περιεχόμενο Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται οι κύριες ιδιότητες της τεχνολογίας Wireless Technology και παρέχονται απαντήσεις σε πρακτικά ερωτήματα. Περαιτέρω έγγραφα για

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Interference Suppression Capacitor

Interference Suppression Capacitor MOLDED BOX CONSTRUCTION, SUPPRESSION CAPACITOR, RADIAL LEAD FEATURES UL, CSA, VDE, CQC, CE, ENEC APPROVALS X2 SAFETY CAP CLASSIFICATION FOR USE IN ACROSS-THE-LINE APPLICATIONS METALLIZED POLYPROPYLENE

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Island Η ιδανική λύση για αυτόνομα δίκτυα

Sunny Island Η ιδανική λύση για αυτόνομα δίκτυα Sunny Island 5048 Η ιδανική λύση για αυτόνομα δίκτυα Sunny Island Η καρδιά κάθε συστήματος αυτόνομης τροφοδοσίας ενέργειας Οι μετατροπείς συσσωρευτών Sunny Island που είναι σχεδιασμένοι από την SMA, χάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21" x.26" (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46" x.51" (Typ. 2)

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21 x.26 (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46 x.51 (Typ. 2) 0-700 Volts, 100 Amps Bussmann BH-0 Series Dimensional Data - All tolerances (± 0.25) mm (± 0.01) inches B 54.23 2.135" 71.42 2.812" Catalog Symbol: BH-0 Series Base: Light-weight, high temperature thermoplastic

Διαβάστε περισσότερα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα SolarMax, σειρά P Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα Η ασφαλής λύση για το μέλλον Οι απαιτήσεις σε ιδιωτικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

Μειώνει τα έξοδα εγκατάστασης!

Μειώνει τα έξοδα εγκατάστασης! Σειρά TripleLynx Το σηµείο αναφοράς στους αντιστροφείς Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων από την Danfoss Τριφασικοί Χωρίς Μετασχηµατιστή 10, 12.5 και 15 kw 98% Μέγιστη ισχύς όλη την ηµέρα Οι αντιστροφείς TripleLynx

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Αριθμός εισόδων DC / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Power Plant Solutions

Power Plant Solutions EL Power Plant Solutions THE FUTURE OF SOLAR TECHNOLOGY SUNNY FAMILY 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

SolarMax, σειρά S. Τόσο απλό είναι να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των ηλιακών εγκαταστάσεων

SolarMax, σειρά S. Τόσο απλό είναι να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των ηλιακών εγκαταστάσεων SolarMax, σειρά S Τόσο απλό είναι να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των ηλιακών εγκαταστάσεων Η λύση που πείθει. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια σχεδιάζουμε και παράγουμε μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Πιστοποιητικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Πιστοποιητικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Smart connections. Πιστοποιητικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Η εταιρία KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 79108 Freiburg i. Br., Deutschland δηλώνει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων Μονοφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας PIKO 3.0...4 Αντιστροφέας PIKO 3.6...5 Τριφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα Σημερινή κατάσταση στα θέματα Ενέργειας Τιμές Ηλεκτρικού Ρεύματος Προοπτική Ηλιακής Ενέργειας Εξελίξεις σε θέματα ΦΒ τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ELECTRO

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec.

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. PRODUCT DETAIL Electrical Characteristics μh L (Min) Q MHz (Min) SRF Ω DCR IDC ma TEST FREQ: MHz TEST LEVEL: 100 mv Test Instruments HP4291

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές τύπου. Εγκρίσεις. ISMG Μονοφασικοί Ηλιακοί μετατροπείς 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW. Γενική Περιγραφή ISMG 1 45 EN PL3

Επιλογές τύπου. Εγκρίσεις. ISMG Μονοφασικοί Ηλιακοί μετατροπείς 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW. Γενική Περιγραφή ISMG 1 45 EN PL3 Μονοφασικοί 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW Γενική Περιγραφή Ευρύ πεδίο τάσης (κατάλληλο για 100 VDC έως 450VDC) & αποτελεσματικά κυκλώματα παρακολούθησης MPP 23 ανεξάρτητα & αποτελεσματικά κυκλώματα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

214 1,40 1,37 1,34 235 1,67 1,65 1,63 240 1,68 1,66 1,64 250 1,79 1,76 1,74 235 1,12 1,10 1,08 240 1,14 1,12 1,10

214 1,40 1,37 1,34 235 1,67 1,65 1,63 240 1,68 1,66 1,64 250 1,79 1,76 1,74 235 1,12 1,10 1,08 240 1,14 1,12 1,10 SANYO DOUBLE HIT SANYO HIP- 214NKHE5 (με παραγγελία) N235SE10 N240SE10 H250E01 SCHOTT PERFORM POLY TM 235 SCHOTT PERFORM POLY TM 240 SCHOTT ASI TM100 (TF) BOSCH SOLAR M245 3BB c-si Mono 60 210 (εμπρόςόψη)

Διαβάστε περισσότερα

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors SERIES Subminiature Coaxial Connectors FEATURES Subminiature coaxial connectors with 50Ω impedance for applications up to 4GHz. Suited for cables with dielectric diameters of up to 1.5mm. The connectors

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Περιεχόμενα Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ή τύποι δικτύων για τη δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Οδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-BGR111320 TBGR-SMC9-11TL Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία παραγωγής με βάση το πυρίτιο 1980 s Εμπορική διάθεση των Φ/Β πλαισίων και inverter Siemens PV 1987

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SINVERT PVM (10 20kW) ΣΗΜΕΝΣ Siemens A.E AG 2010. All 03-2011 Rights Reserved. Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία Φ/Β πάνελ με βάση το πυρίτιο 1980

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου

Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου Οδηγίες τοποθέτησης Windsensor-IGR101010 98-0025510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor

Current Sensing Chip Resistor Features -3 atts power rating in 1 att size, 1225 package -Low CR of ±100 PPM/ C -Resistance values from 1m to 1 ohm -High purity alumina substrate for high power dissipation -Long side terminations with

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή ( /W) 80kW 2,18 2,16 2,14 214 1,39 1,36 1,33 235 1,51 1,49 1,47 240 1,55 1,52 1,50 250 1,49 1,48 1,47 235 0,85 0,83 0,81 240 0,88 0,86 0,84

Τιμή ( /W) 80kW 2,18 2,16 2,14 214 1,39 1,36 1,33 235 1,51 1,49 1,47 240 1,55 1,52 1,50 250 1,49 1,48 1,47 235 0,85 0,83 0,81 240 0,88 0,86 0,84 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΣ Wp SANYO DOUBLE HIT SANYO HIP- 214NKHE5 (με παραγγελία) SANYO HIT- N235SE10 SANYO HIT- NSE10 SANYO HIT- HE01 SCHOTT PERFORM POLY TM 235 SCHOTT PERFORM POLY TM SCHOTT ASI TM100 (TF) BOSCH

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς TripleLynx Pro Φέρνουν απλότητα, ευελιξία και απόδοση στο Φωτοβολταϊκό σας σύστημα TripleLynx Pro Απλότητα. Ευελιξία. Απόδοση 2 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V)

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V) SERIES 5 C Long Life. Low impedance. (Rated Voltage 6.3~V.DC) FEATURES Load Life : 5 C 4~hours. Low impedance at khz with selected materials. SPECIFICATIONS Items Operating Temperature Range Rated Voltage

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα