Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ"

Transcript

1 Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΕΠ-Τ): Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Σάββατο 9 Απριλίου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων ΑΘΗΝΑ προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ: Δρ Ευκφμιοσ Κάκουροσ Κακθγθτισ Τ.Ε.Ι. Ακινασ Δρ Κατερίνα Μανιαδάκθ Επίκουρθ Κακθγιτρια Τ.Ε.Ι. Ακινασ διοργάνωζη χορηγός επικοινωνίας

2 Εισαγωγή Σα τελευταία είκοςι περίπου χρόνια θ Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ - Τπερκινθτικότθτα (ΔΕΠ-Τ) απαςχολεί τουσ ειδικοφσ οι οποίοι εργάηονται ςτο χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ του παιδιοφ και του εφιβου περιςςότερο από κάκε άλλθ διαταραχι. Σο γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτθ μεγάλθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ ΔΕΠ-Τ ςτον παιδικό πλθκυςμό κακϊσ και ςτο γεγονόσ ότι πολλά προβλιματα μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ ςχετίηονται με αυτι τθ διαταραχι. Η θμερίδα αυτι απευκφνεται πρωταρχικά ςτουσ ειδικοφσ (ψυχολόγουσ, παιδοψυχιάτρουσ, λογοπεδικοφσ, εργοκεραπευτζσ, ειδικοφσ παιδαγωγοφσ κ.ά.) οι οποίοι εργάηονται ςτο χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ του παιδιοφ και του εφιβου και αντιμετωπίηουν κακθμερινά κζματα που αφοροφν ςτισ διαταραχζσ τθσ ςυμπεριφοράσ και τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Επίςθσ, μπορεί να φανεί χριςιμο ςτουσ φοιτθτζσ οι οποίοι ενδιαφζρονται να αςχολθκοφν μελλοντικά με τθν κλινικι ψυχολογία του παιδιοφ κακϊσ και ςτουσ γονείσ και εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι επικυμοφν να κατανοιςουν καλφτερα τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν. τα πλαίςια τθσ θμερίδασ αυτισ: α) επιχειρείται θ παρουςίαςθ τθσ φφςθσ τθσ ΔΕΠ-Τ ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα ερευνθτικά δεδομζνα και τισ επικρατζςτερεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ β) παρουςιάηονται οι ςφγχρονεσ διαδικαςίεσ διάγνωςθσ και γ) περιγράφεται θ πολυεπίπεδθ κεραπευτικι προςζγγιςθ τθσ ΔΕΠ-Τ θ οποία ακολουκεί τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ γνωςιακισ ςυμπεριφορικισ κεωρίασ και εφαρμόηεται εδϊ και πολλά χρόνια ςτο Ψυχολογικό Κζντρο ΑΡΗ. Σισ παρουςιάςεισ ςυνοδεφει θ προβολι βιντεοςκοπθμζνων αποςπαςμάτων από κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ παιδιϊν με ΔΕΠ-Τ. Οι ειςθγθτζσ τθσ θμερίδασ αυτισ αςχολοφνται ςυςτθματικά με τθ διάγνωςθ και τθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ ΔΕΠ-Τ τα τελευταία δεκαπζντε χρόνια. το διάςτθμα αυτό, παράλλθλα με το κλινικό τουσ ζργο, ζχουν επιδείξει πολφ ζντονθ ερευνθτικι και ςυγγραφικι δραςτθριότθτα ςε κζματα που ςχετίηονται με τθ ΔΕΠ-Τ. Ζχουν δθμοςιεφςει πολλζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά για τθ διαταραχι αυτι και είναι οι ςυγγραφείσ του πρϊτου βιβλίου το οποίο ζχει κυκλοφοριςει από Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ για τθ ΔΕΠ-Τ.

3 Πρόγραμμα θμερίδασ : : : Προςζλευςθ Ειςαγωγι Α ΕΝΟΣΗΣΑ: Η ΦΤΗ, ΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΔΕΠ-Τ 1. Η φφςθ και τα χαρακτθριςτικά τθσ ΔΕΠ-Τ α) Επιδθμιολογικά ςτοιχεία β) Τα πρωτογενι ςυμπτώματα τθσ ΔΕΠ-Υ γ) Τα ςυνοδά προβλιματα τθσ ΔΕΠ-Υ δ) Η ςυννοςθρότθτα τθσ ΔΕΠ-Υ με άλλεσ διαταραχζσ ε) Η διάκριςθ μεταξφ ηωθροφ και υπερκινθτικοφ παιδιοφ 2. Η αιτιολογία τθσ ΔΕΠ-Τ και τα δευτερογενι προβλιματα των παιδιϊν με ΔΕΠ-Τ α) Η νευροβιολογικι βάςθ τθσ ΔΕΠ-Υ β) Οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και θ ςχζςθ τουσ με τθ δυςλεξία γ) Η επίδραςθ τθσ ΔΕΠ-Υ ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των παιδιών δ) Προβλιματα ςυμπεριφοράσ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ 3. Η διαδικαςία και οι ςφγχρονεσ τεχνικζσ διάγνωςθσ τθσ ΔΕΠ-Τ α) Η πολυεπίπεδθ προςζγγιςθ ςτθ διάγνωςθ τθσ ΔΕΠ-Υ β) Μζςα αξιολόγθςθσ τθσ ΔΕΠ-Υ γ) Η διαδικαςία τθσ διάγνωςθσ τθσ ΔΕΠ-Υ : : Διάλειμμα Β ΕΝΟΣΗΣΑ: H ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΔΕΠ-Τ 4. Ειςαγωγι ςτθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ ΔΕΠ-Τ α) Οι ςφγχρονεσ κεραπευτικισ προςεγγίςεισ για τθ ΔΕΠ-Υ β) Η φαρμακευτικι αγωγι γ) Τα χαρακτθριςτικά του αποτελεςματικοφ κεραπευτι για τθν περίπτωςθ τθσ ΔΕΠ-Υ δ) Η πολυεπίπεδθ προςζγγιςθ ςτθ κεραπευτικι αντιμετώπιςθ τθσ ΔΕΠ-Υ 5. Σεχνικζσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ των παιδιϊν με ΔΕΠ-Τ α) Η δομι μιασ τυπικισ κεραπευτικισ ςυνεδρίασ β) Κανόνεσ οι οποίοι πρζπει να τθροφνται κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνεδρίασ γ) Πρόγραμμα τροποποίθςθσ των δυςλειτουργικών μορφών ςυμπεριφοράσ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ δ) Τεχνικζσ αντιμετώπιςθσ των μακθςιακών δυςκολιών των παιδιών με ΔΕΠ-Υ 6. Η αντιμετϊπιςθ τθσ ΔΕΠ-Τ ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου. α) Η αντιμετώπιςθ των δυςκολιών του παιδιοφ με ΔΕΠ-Υ ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ β) Η αντιμετώπιςθ των δυςκολιών του παιδιοφ με ΔΕΠ-Υ ςτο πλαίςιο ςχολικισ τάξθσ : 15.30: Ερωτιςεισ-ςυηιτθςθ Λιξθ θμερίδασ - Παραλαβι βεβαιώςεων

4 Ημερομθνία, ώρεσ και χώροσ διεξαγωγισ Ημερομθνία διεξαγωγισ: άββατο 9 Απριλίου 2011 Ϊρα προςζλευςθσ: π.μ π.μ. Ϊρεσ διεξαγωγισ: π.μ μ.μ. Η θμερίδα κα διεξαχκεί ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ακθναίων (πίςω από τθν Ακαδθμία των Ακθνών) ςτθν οδό Ακαδθμίασ 50 ςτθν Ακινα. (ςτάςθ μετρό: Πανεπιςτιμιο) Ειςθγθτζσ Δρ. ΕΤΘΤΜΙΟ ΚΑΚΟΤΡΟ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Ευκφμιοσ Κάκουροσ ζχει κάνει βαςικζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν ψυχολογία και ζχει ανακθρυχκεί διδάκτωρ ψυχολογίασ από το Σμιμα Ψυχολογίασ του πανεπιςτθμίου Eotvos Lorand. Ζχει επίςθσ μετεκπαιδευκεί ςε Σεχνικζσ τροποποίθςθσ ςυμπεριφοράσ ςτο Beech Tree School (North) Preston, England, κακϊσ και ςε μεκόδουσ κακοδθγθτικισ εκπαίδευςθσ ςτο Peto Institute for Conductive Education, Budapest. Εργάηεται με παιδιά και εφιβουσ ςε υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό επί τριάντα περίπου χρόνια. Σο επίκεντρο του επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ και των δραςτθριοτιτων του είναι οι αναπτυξιακζσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ των παιδιϊν. Σο 1990 ίδρυςε ςτθν Ακινα το Ψυχολογικό Κζντρο Αναπτυξιακϊν και Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν «ΑΡΗ» όπου, με τθ ςυνεργαςία ομάδασ ειδικϊν, αςχολείται με τθν ζρευνα, τθ διάγνωςθ και τθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των αναπτυξιακϊν και μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Ζχει εςτιάςει το επιςτθμονικό του ενδιαφζρον κυρίωσ ςτθν ζρευνα και τθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ Διαταραχισ Ελλειμματικισ Προςοχισ Τπερκινθτικότθτασ (ΔΕΠ-Τ), των Διαταραχϊν Άγχουσ και του Σραυλιςμοφ. Ζχει ςυγγράψει μαηί με τθν κυρία Μανιαδάκθ τζςςερα επιςτημονικά βιβλία ςε κζματα παιδοψυχοπακολογίασ και ζχει επιμελθκεί τθν ζκδοςθ του βιβλίου «Σο υπερκινθτικό παιδί και οι δυςκολίεσ του ςτθ μάκθςθ και τθ ςυμπεριφορά». Επίςθσ ζχει ςυγγράψει κεφάλαια ςε οκτϊ ακόμθ επιςτθμονικά βιβλία. Ζχει δθμοςιεφςει ςε Ελλθνικά και διεκνι επιςτημονικά περιοδικά περιςςότερεσ από 50 επιςτθμονικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςχετικά με τισ αναπτυξιακζσ δυςκολίεσ των παιδιϊν. Ζχει ςυμμετάςχει ςε περιςςότερα από 100 διεκνι και πανελλινια επιςτθμονικά ςυνζδρια με ειςθγιςεισ του. το ερευνθτικό του ζργο ζχουν γίνει πολλζσ αναφορζσ (citations) τόςο από Ζλλθνεσ όςο και από ξζνουσ επιςτιμονεσ. Επίςθσ ζχει ςυμμετάςχει ωσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςε πολλά ςεμινάρια και θμερίδεσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Από το 1995 είναι Κακθγθτισ ςτο Σμιμα Προςχολικισ Αγωγισ του ΣΕΙ Ακινασ όπου διδάςκει μακιματα Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ και Αναπτυξιακισ Ψυχοπακολογίασ. Δρ. ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Η Κατερίνα Μανιαδάκθ είναι ψυχολόγοσ, με διδακτορικό από το University of Southampton τθσ Μ. Βρετανίασ. Κατζχει επίςθσ πτυχίο Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, πτυχίο ψυχολογίασ (Maitrise) του Universite Louis Pasteur-Strasbourg I, κακϊσ και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν (D.E.S.S.) ςτθν Ψυχολογία του Παιδιοφ και του Εφιβου από το Universite Rene Descartes-Paris VIII ςτθ Γαλλία. Από το 2002 ζωσ το 2007 ιταν επιςτθμονικι ςυνεργάτθσ του Σμιματοσ Κοινωνικισ

5 Εργαςίασ του ΣΕΙ Ακινασ ενϊ από το 2007 είναι επίκουρθ κακθγιτρια ψυχολογίασ ςτο ίδιο τμιμα. Διδάςκει κυρίωσ αναπτυξιακι ψυχολογία, αναπτυξιακι ψυχοπακολογία και κοινωνικι ψυχολογία. Από το 1996 μζχρι ςιμερα είναι ψυχολόγοσ ςτο Ψυχολογικό Κζντρο Αναπτυξιακϊν και Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν «ΑΡΗ» με αρμοδιότθτεσ τθν ψυχολογικι αξιολόγθςθ και διάγνωςθ αναπτυξιακϊν διαταραχϊν, τθ χοριγθςθ ψυχομετρικϊν τεςτ, τθν εφαρμογι εξατομικευμζνων κεραπευτικϊν προγραμμάτων ςε παιδιά και εφιβουσ, τθ ςυμβουλευτικι γονζων και εκπαιδευτικϊν και τθν επιλογι, εκπαίδευςθ και εποπτεία προςωπικοφ. Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ ΔΕΠ-Τ, των διαταραχϊν άγχουσ και του τραυλιςμοφ ςτα παιδιά βρίςκονται ςτο επίκεντρο των ερευνθτικϊν και κλινικϊν τθσ ενδιαφερόντων. Επίςθσ είναι επόπτρια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ψυχολογίασ ςε ςυνεργαςία με ελλθνικά και ξζνα Πανεπιςτιμια. Από το 2008 ζχει τθ κζςθ τθσ Διευκφντριασ ςτο Παράρτθμα του Κζντρου που λειτουργεί ςτθν οδό Μιςτριϊτου 8. Μαηί με τον Ευκφμιο Κάκουρο είναι ςυγγραφείσ τριϊν βιβλίων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ενόσ ςτθν αγγλικι ςε κζματα αναπτυξιακισ ψυχοπακολογίασ. Σα ελλθνικά βιβλία χρθςιμοποιοφνται ωσ διδακτικά ςυγγράμματα ςε περιςςότερα από 25 τμιματα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Επίςθσ ζχει 11 διεκνείσ και 8 ελλθνικζσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ ςε κζματα αναπτυξιακισ ψυχολογίασ και ψυχοπακολογίασ με πολφ μεγάλο αρικμό ετεροαναφορϊν. Ζχει ςυμμετάςχει με ειςθγιςεισ τθσ ςε περιςςότερα από 50 διεκνι και 20 πανελλινια ςυνζδρια. Είναι πολφ ςυχνά προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια ςε ςεμινάρια και θμερίδεσ για τισ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ των παιδιϊν. ε διεκνζσ επίπεδο, είναι κριτισ (reviewer) ςε περιςςότερα από 10 διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά και μζλοσ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ των περιοδικϊν Creative Education, Psychology, και Frontiers in Child and Neurodevelopmental Psychiatry. Είναι επίςθσ μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων του Κυπριακοφ Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ. Παροχζσ & δθλώςεισ ςυμμετοχισ ε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ παρζχεται: Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ χετικό επιςτθμονικό υλικό ςε ψθφιακι μορφι Φάκελοσ ςυνζδρου Μπλοκ ςθμειϊςεων τυλό Δθλώςεισ ςυμμετοχισ Μζχρι και τισ Εκπαιδευτικοί-επαγγελματίεσ-ιδιϊτεσ 55 Φοιτθτζσ - ςπουδαςτζσ 45 Άνεργοι (με κάρτα ανεργίασ) 45 Εγγραφι μετά τισ ι απευκείασ εγγραφι τθν θμζρα διεξαγωγισ: (και εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ) 65 για όλεσ τισ κατθγορίεσ

6 Πλθροφορίεσ για κράτθςθ και δζςμευςθ κζςθσ Δθλϊνοντασ ςυμμετοχι είτε τθλεφωνικά είτε μζςω διαδικτφου ςτο link (http://www.e-employ.gr/application.php) πραγματοποιείτε μια προκράτθςθ κζςθσ. Η ςυμμετοχι ςασ ςτθν επιμόρφωςθ κεωρείται δεδομζνθ μόνο με εμπρόκεςμθ προπλθρωμι του ποςοφ ςυμμετοχισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ εταιρείασ που είναι ο ακόλουκοσ: ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ αρικμόσ λογαριαςμοφ κατάκεςθσ δικαιοφχοσ EMPLOY Ωσ αιτιολογία κατάκεςθσ γράφετε τον κωδικό Τ16 και το ονοματεπώνυμο ςασ και κρατάτε το αποδεικτικό τθσ τραπζηθσ το οποίο επιδεικνφετε κατά τθν προςζλευςθ ςασ (μαηί με το φοιτθτικό πάςο για τουσ φοιτθτζσ ι τθν κάρτα ανεργίασ για τουσ ανζργουσ) ςτθ γραμματεία τθσ θμερίδασ τθν θμζρα διεξαγωγισ. θμαντικι ςθμείωςθ: Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ, παρακαλοφμε μθν προχωριςετε ςε πλθρωμι εάν προθγουμζνωσ δεν ζχετε δθλϊςει τθλεφωνικι ι θλεκτρονικι ςυμμετοχι, κακϊσ ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ και κα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ. Ακυρϊςεισ κζςεων και επιςτροφι του ποςοφ γίνονται δεκτζσ μζχρι και 10 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διεξαγωγισ, και εφόςον ειδοποιθκεί εγκαίρωσ τθλεφωνικά το αρμόδιο τμιμα τθσ εταιρείασ. ε διαφορετικι περίπτωςθ το ποςό παρακρατείται εξ ολοκλιρου και επιτρζπονται μόνο αντικαταςτάςεισ ςυμμετοχϊν με άλλο άτομο. Γραμματεία θμερίδασ Για δθλώςεισ ςυμμετοχισ και οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία τθσ θμερίδασ. Σ F M. Url. Ϊρεσ επικοινωνίασ: 10:00 ζωσ 19:00 κακθμερινά από Δευτζρα - Παραςκευι

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Επιςτθμονικι θμερίδα ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Αίτια, Διάγνωςθ, & Αντιμετώπιςθ Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια: Δρ Γιάννακα Νατάςςα Διδάκτορασ Κλινικισ Ψυχολογίασ Ψυχοπακολογίασ του παιδιοφ & Διδάςκουςα Παν.

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ!

Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ! Λογο-Νζα Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011 Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ! Με χαρά ςασ παρουςιάηουμε τα τελευταία εςωτερικά και εξωτερικά κζματα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα