Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών"

Transcript

1 ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) και τθν Ζνωςθ Ελλινων Βιβλιοκθκονόμων & Επιςτθμόνων Πλθροφόρθςθσ (ΕΕΒΕΠ) ςτο πλαίςιο του 22ου Ετιςιου EBLIDA - NAPLE Συνεδρίου με κζμα Βιβλιοκικεσ ςε μετάβαςθ. Αλλαγζσ; Κρίςθ; Ευκαιρίεσ! Σύντομα βιογραφικά ομιλητών Klaus-Peter Böttger Πρόεδροσ τθσ EBLIDA Ο Klaus-Peter Böttger είναι βιβλιοκθκονόμοσ. Είναι διευκυντισ ςτθ δθμόςια βιβλιοκικθ του Ζςςεν (Γερμανία). Από το 1984 ςυμμετζχει ςε διάφορεσ επιτροπζσ ςχετικζσ με κζματα βιβλιοκθκονομικϊν ενϊςεων, μεταξφ άλλων κζςεων. Τϊρα είναι πρόεδροσ του EBLIDA. Το κυριότερο επαγγελματικό του ενδιαφζρον είναι θ ανάπτυξθ χρθςτοκεντρικϊν υπθρεςιϊν και, ςε διεκνζσ επίπεδο, ςτθ δικτφωςθ και ενθμζρωςθ των τοπικϊν βιβλιοκθκϊν ςχετικά με τθ λιψθ αποφάςεων και τισ αλλαγζσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ. Jan Braeckman Λειτουργικι Διαχείριςθ, Προϊςτάμενοσ Ο Jan Braeckman είναι προϊςτάμενοσ Λειτουργικισ Διαχείριςθσ του Bibnet. Το Bibnet είναι ζνασ φορζασ που ιδρφκθκε από το Φλαμανδικό Υπουργείο Πολιτιςμοφ. Αποςτολι του είναι θ ανάπτυξθ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ για όλεσ τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ τθσ Φλάνδρασ και των

2 Βρυξελλϊν. Ο Jan Braeckman είναι Πρόεδροσ του NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe), και Προεδρεφει ςτο SA&S (Partnership for Copyright & Society) ζνα φλαμανδικό δίκτυο πολιτιςτικϊν, εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ινςτιτοφτων. Ξεκίνθςε τθν καριζρα του ςτθ βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου του Leuven. Ζχει ςπουδάςει κοινωνιολογία και βιβλιοκθκονομία και επιςτιμθ τθσ πλθροφορίασ. Ιωάννησ Σαγιάσ Programme manager ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ο Ιωάννθσ Σαγιάσ εργάηεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ programme manager ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ ςτθ μονάδα ISA. Κατζχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν από το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο. Είναι επίςθσ κάτοχοσ MBA από το Διατμθματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ και του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΚΠΑ). Πριν τθν ζνταξι του ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ΕΚ εργάςτθκε για πολλά χρόνια ςτον ιδιωτικό τομζα ωσ project manager. Σιμερα είναι υπεφκυνοσ για τθν κατάρτιςθ του επόμενου προγράμματοσ τθσ ΕΕ για τθν διαλειτουργικότθτα Ανδρέασ Δημητρίου Υπθρεςία Ανάπτυξθσ Πλθροφορικισ ςτο ΥΔΜΗΔ Ο Ανδρζασ Δθμθτρίου είναι κάτοχοσ πτυχίου Πλθροφορικισ από το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτα Πλθροφοριακά Συςτιματα από το UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology). Εργάηεται ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν Υπθρεςία Ανάπτυξθσ Πλθροφορικισ, τα τελευταία 5 χρόνια. Στο διάςτθμα από το 2000 ζωσ το 2009 εργάςτθκε ςτθ Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ ςτθν εταιρεία WIND. Μανώλησ Τερροβίτησ Συνεργαηόμενοσ ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ερευνθτικοφ Κζντρου «Ακθνά». Ο Δρ. Μανϊλθσ Τερροβίτθσ είναι ςυνεργαηόμενοσ ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ερευνθτικοφ Κζντρου «Ακθνά». Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα επικεντρϊνονται ςτθν προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ, ςτισ μεκόδουσ ανωνυμοποίθςθσ και ςε κλιμακοφμενεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ. Ζχει εκπονιςει τθν

3 διδακτορικι του διατριβι ςτο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και ζχει δουλζψει ωσ μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ ςτο Τμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου του Χονγκ-Κονγκ ωσ ( ). Το δθμοςιευμζνο ζργο του εμφανίηεται ςε μερικά από τα ςθμαντικότερα περιοδικά και ςυνζδρια του χϊρου τθσ διαχείριςθσ δεδομζνων (VLDB, VLDBJ) και το Google Scholar αναφζρει παραπάνω από 700 αναφορζσ ςτο ζργο του. Μαρία Μονόπωλη Βιβλιοκθκονόμοσ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Η Μαρία Μονόπωλθ είναι απόφοιτοσ του τμιματοσ Βιβλιοκθκονομίασ & Συςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ (Τ.Ε.Ι. Ακινασ) και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ διπλϊματοσ του τμιματοσ Information Science, School of Informatics του City University του Λονδίνου. Τα τελευταία χρόνια εργάηεται ωσ βιβλιοκθκονόμοσ ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και ζχει διδάξει, επί ςειρά ετϊν, ςτο Τμιμα Βιβλιοκθκονομίασ & Συςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ του ΤΕΙ Ακινασ. Στο παρελκόν ζχει εργαςτεί ωσ βιβλιοκθκονόμοσ ςε ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ τθσ Μ. Βρετανίασ και Ελλάδασ και ωσ ςτζλεχοσ ςτο Τμιμα «Βιβλιοκικθ και Αρχείο», ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι Ολυμπιακϊν Αγϊνων (ΟΕΟΑ), Ακινα 2004 Α.Ε. Ζχει ςυμμετάςχει ωσ αναλφτρια ςε μελζτεσ χρθςτϊν που διεξιγε θ Βιβλιοκικθ και Υπθρεςία Πλθροφόρθςθσ του South Bank University του Λονδίνου και ωσ ερευνιτρια ςτο πρόγραμμα NHS Direct Online Project που διενεργικθκε από το τμιμα Information Science, School of Informatics του City University του Λονδίνου. Τα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα επικεντρϊνονται ςτο χϊρο τθσ αξιολόγθςθσ των ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν και ςυγκεκριμζνα ςε κζματα που αφοροφν τθ χρθςτικότθτα και χρθςιμότθτα των ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν, τθ διαδικαςία και μεκοδολογία αξιολόγθςθσ και τον τρόπο ςκζψθσ του χριςτθ κατά τθ διαδικαςία ανάκτθςθσ των πλθροφοριϊν. Άννα Μάςτορα Βιβλιοκθκονόμοσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ Η Άννα Μάςτορα είναι απόφοιτοσ του τμιματοσ βιβλιοκθκονομίασ (Τ.Ε.Ι. Ακινασ) και κάτοχοσ MSc in Information Management του τμιματοσ Computer and Information Sciences (Strathclyde University Γλαςκϊβθ, Ην. Βαςίλειο). Είναι υποψιφια διδάκτορασ του τμιματοσ Αρχειονομίασ, Βιβλιοκθκονομίασ και Μουςειολογίασ (Ιόνιο Πανεπιςτιμιο Κζρκυρα). Ζχει εργαςτεί ωσ βιβλιοκθκονόμοσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (ΑΒΕΚΤ), βιβλιοκθκονόμοσ μεταδεδομζνων (ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ και ΗΛΙΟΣ του ΕΚΤ/ΕΙΕ) και ςιμερα εργάηεται ωσ βιβλιοκθκονόμοσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ ςυλλογισ ςτθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ

4 Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τισ κυβερνθτικζσ βιβλιοκικεσ. Φίλιπποσ Τςιμπόγλου Γενικόσ Διευκυντισ ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ Ο Φίλιπποσ Τςιμπόγλου είναι από τον Απρίλθ του 2014 Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ. Διετζλεςε, από το 1999 ζωσ το Μάρτθ 2014, Διευκυντισ Βιβλιοκικθσ, ex officio μζλοσ τθσ Συγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Κατζχει διδακτορικό ςτθ Βιβλιοκθκονομία-Επιςτιμθ Πλθροφόρθςθσ (Ιόνιο Πανεπιςτιμιο) και Πτυχίο Οικονομικϊν, Ανωτάτθ Σχολι Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Επιςτθμϊν. Για δεκαζξι χρόνια ( ) εργαηόταν ςτο Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ ωσ Προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Ανάπτυξθσ Βιβλιοκθκϊν όπου δθμιοφργθςε το Εκνικό Δίκτυο Επιςτθμονικϊν και Τεχνολογικϊν Βιβλιοκθκϊν (ΕΔΕΤΒ/ΕΚΤ), μοναδικό δίκτυο διαδανειςμοφ άρκρων επιςτθμονικϊν περιοδικϊν ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ, ςχεδίαςε και επζβλεψε τθν ψθφιοποίθςθ Διδακτορικϊν Διατριβϊν (ςυνολικά ψθφιακϊν ςελίδων) του Εκνικοφ Αρχείου Διδακτορικϊν Διατριβϊν. Επιπλζον ςυνζταξε τθν πρόταςθ ARGOS (ARchaeological Greek Online System). Υπιρξε ςυντονιςτισ, , του ζργου «Δθμιουργία Συλλογικοφ Καταλόγου των ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, και μζλοσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για τισ υποδομζσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ιδιωτικϊν Πανεπιςτθμίων Κφπρου (2006-). Ομάδασ εργαςίασ «Πλθροφόρθςθ, Τθλεπικοινωνίεσ, θλεκτρονικό επιχειρείν» του ζργου Τεχνολογικι διερεφνθςθ Technological Foresight. Ελλάδα Το 2008 κυκλοφόρθςε το βιβλίο του «Συνεργαςίεσ βιβλιοκθκϊν. Μια ςυςτθμικι προςζγγιςθ». Χρήςτοσ Παπαθεοδώρου Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και Πρόεδροσ του Τμιματοσ Αρχειονομίασ, Βιβλιοκθκονομίασ και Μουςειολογίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου Ο Χριςτοσ Παπακεοδϊρου είναι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και Πρόεδροσ του Τμιματοσ Αρχειονομίασ, Βιβλιοκθκονομίασ και Μουςειολογίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Διδάςκει Πλθροφοριακά Συςτιματα, Ανάκτθςθ Πλθροφοριϊν, Μεταδεδομζνα και Συςτιματα Οργάνωςθσ Γνϊςθσ. Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν, ςτθ διαλειτουργικότθτα των μεταδεδομζνων, ςτθν ψθφιακι επιμζλεια και διατιρθςθ, ςτθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν αρχείων, ςτθν εξόρυξθ γνϊςθσ και ςτθν εξατομικευμζνθ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ. Είναι Πρόεδροσ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ του International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries

5 (TPDL) και ςυνεργάτθσ - ερευνθτισ ςτθ Μονάδα Ψθφιακισ Επιμζλειασ του Ινςτιτοφτου Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Ερευνθτικοφ Κζντρου "Ακθνά". Ζχει διατελζςει αξιολογθτισ ςε ευρωπαϊκά και εκνικά χρθματοδοτοφμενα προγράμματα και ζχει ςυμμετάςχει ωσ ερευνθτισ ςε διάφορα ερευνθτικά ζργα. Επίςθσ ζχει ςυμμετάςχει ωσ πρόεδροσ και μζλοσ τθσ επιτροπισ προγράμματοσ ςε διάφορα ςυνζδρια του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ.

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα