Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 3717/1996

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 3717/1996"

Transcript

1 ΠολΠρωτΑθ 3717/1996 Προστασία καταναλωτών. Αγορά εξ αποστάσεως. Έννοια παραπλανητικής διαφήμισης. Η διαφήμιση των προϊόντων με αγορά εξ αποστάσεως, είναι παραπλανητική, όταν από το περιεχόμενό της προκαλείται πλάνη στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και εξ αιτίας της οποίας επηρεάζεται αποφασιστικά η οικονομική τους συμπεριφορά, καθόσον δημιουργεί στους καταναλωτές την πεποίθηση ότι είναι δικαιούχοι μίας πρόσθετης παροχής μεγάλης αξία. ( ) Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της επικαλείται ότι με την υπ' αριθμό 2000/1995 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου έχει αναγνωρισθεί ως Ενωση Καταναλωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 Προστασία των Καταναλωτών, αριθμεί πλέον των πεντακοσίων ενεργών μελών και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της 5 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου με την υπ' αριθ. 4728/ απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1, ότι η εναγομένη εταιρία της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής είναι ο δεύτερος των εναγομένων διαφημίζει και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα αναφερόμενα σ' αυτήν προϊόντα δια της μεθόδου της αγοράς εξ αποστάσεως. Οτι η εναγομένη εταιρία προβαίνει στις διαφημίσεις των προϊόντων της, το περιεχόμενο των οποίων, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην αγωγή, προκαλεί πλάνη στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται εκ των οποίων και μέλη της ενάγουσας ενώσεως και εξαιτίας της πλάνης αυτής, επηρεάζεται η οικονομική τους συμπεριφορά. Ζητεί, λοιπόν, η ενάγουσα: α) να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρία να της καταβάλει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ( ) δραχμών ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν και υφίστανται οι καταναλωτές εκ των οποίων και μέλη της ενάγουσας ενώσεως εκ των παρανόμων ενεργειών της, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής, β) να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη εταιρία οφείλει να καταβάλει για την ηθική βλάβη που υπέστησαν και υφίστανται οι καταναλωτές, εκ των οποίων και μέλη της ενάγουσας ενώσεως, εκ των παρανόμων ενεργειών της το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ( ) δραχμών, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής, γ) να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρία να παύσει κάθε παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση των προϊόντων της, δ) να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρία να επανορθώσει τις παραπλανητικές και αθέμιτες διαφημίσεις των προϊόντων της με κάθε πρόσφορο τρόπο, μέσω της τηλεοράσεως, του ραδιοφώνου, των εφημερίδων και των περιοδικών με έξοδα αυτής, ε) να παύσει η εναγομένη εταιρία να προβαίνει σε πωλήσεις από 1

2 απόσταση κατά παράβαση των σχετικών επιταγών του νόμου, ήτοι υπό ψευδή επωνυμία, χωρίς ακριβή δήλωση διευθύνσεως - έδρας αυτής, χωρίς υπόδειγμα δήλωσης υπαναχωρήσεως, στ) να απειληθεί κατά του δευτέρου εναγομένου χρηματική ποινή δρχ. υπέρ αυτής (ενάγουσας) για κάθε παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων και να απειληθεί προσωπική κράτηση ενός (1) έτους κατά του δευτέρου των εναγομένων, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστού της εναγομένης εταιρίας και ζ) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, αρμοδίου καθ ύλην και κατά τόπον (άρθρο του ν. 2251/1994 Προστασία των Καταναλωτών ) κατά την προκείμενη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο εδ. α ν. 2251/1994). Είναι δε νόμιμη και επαρκώς ορισμένη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 3 και 4, 4 1, 2 και 9, 9 1, 2 και 4, 10 9, 10 και 12 εδ. γ, 14 7 του ν. 2251/1994 "Προστασία των Καταναλωτών", 345, 346 του ΑΚ 907, 908 και ΚΠολΔ, απορριπτομένου ως μη νόμιμου κατ άρθρον 10 9β του ν. 2251/1994 Προστασία των Καταναλωτών του ισχυρισμού των εναγομένων σύμφωνα με τον οποίο η ενάγουσα δεν μπορεί να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι καταναλωτές, αφού η αξίωση αυτή ανήκε σ εκείνον που υπέστη άμεσα ηθική βλάβη από την προσβολή δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντός του. Το παρεπόμενο αίτημα της αγωγής περί κηρύξεως της εκδοθησομένης απόφασης προσωρινά εκτελεστής ως προς την αναγνωριστική της διάταξη, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι κατά την αληθή έννοια της διατάξεως του άρθρου 904 2α ΚΠολΔ η αναγνωριστική απόφαση δεν αποτελεί τίτλο εκτελεστό, ο οποίος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα αυτού του αιτήματος (βλ. Χ. Φραγκίστα - Π. Γεσίου - Φαλτσή, Αναγκαστική Εκτέλεση, έκδοση δεύτερη, τόμος Ι, γενικό μέρος, σ. 50 και 53). Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν η αγωγή κατά τα μέρη που κρίθηκε νόμιμη (...). Από την εκτίμηση των καταθέσεων κ.λπ.... αποδεικνύονται τ' ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη εταιρία διαθέτει στην ελληνική αγορά και σε ευρύτατο κύκλο καταναλωτών διάφορα προϊόντα στα οποία περιλαμβάνονται είδη για το σπίτι, καλλυντικά, εργαλεία, είδη ταξιδίου κ.λπ. Για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων της η εναγομένη εταιρία χρησιμοποιεί ένθετα πολλών σελίδων τα οποία κυκλοφορούν σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, όπως ο Τ.**, C.**, T.**, Ε.** ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε διάφορους καταναλωτές οι οποίοι επιλέγονται τυχαία και στα οποία (ένθετα) η εναγομένη εταιρία περιγράφει τα προϊόντα της με έγχρωμες φωτογραφίες και σχετικό κείμενο, ανακοινώνοντας όμως ταυτόχρονα και με εντυπωσιακούς τίτλους στο εξώφυλλο των εντύπων αυτών και ένα διαγωνισμό και κάποιο πλουσιοπάροχα δώρα που προσφέρει στους αγοραστές των προϊόντων της. Συγκεκριμένα: 1) Στην πρώτη σελίδα ενός από τα ένθετα που χρησιμοποιεί η εναγομένη εταιρία καλούνται οι αναγνώστες να ανακαλύψουν πώς να κερδίσουν τη 2

3 βαλίτσα με τα δρχ. Στο εσωτερικό του φυλλαδίου υπάρχει ειδικό τετρασέλιδο με την επίσημη βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία ο αναγνώστης που θα βρει κάτω από το ξυστό τετραγωνάκι το σωστό συνδυασμό που ανοίγει τη βαλίτσα έχει ήδη κερδίσει τη βαλίτσα με τα δρχ., ή ένα από τα άλλα καταπληκτικά βραβεία συνολικής αξίας πάνω από δρχ. Η αρχική εντύπωση που δημιουργείται στον καταναλωτή είναι ότι βρίσκοντας το σωστό συνδυασμό αριθμών κερδίζει αυτομάτως τα δρχ. ή τουλάχιστον ένα από τα υπόλοιπα δώρα αξίας συνολικής δρχ. Στη συνέχεια ανακλύπτει ότι πρέπει να παραγγείλει κάποιο από τα διαφημιζόμενα προϊόντα της εταιρίας, προκειμένου να παραλάβει το δώρο του. Στο τέλος του τετρασέλιδου με πολύ μικρά γράμματα και υπό τον τίτλο "Ανακοίνωση προς τους νικητές" αναφέρονται ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με το διαγωνισμό. Στην 5 της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένες σε Συμβολαιογράφο Αθηνών, χωρίς να αναγράφεται το όνομά του. Επίσης στην 8 της ίδιας ανακοίνωσης αναφέρεται ότι η απονομή των βραβείων στους νικητές θα γίνει με κλήρωση στις παρουσία Συμβολαιογράφου στα γραφεία της εταιρίας, χωρίς όμως να διευκρινίζεται η ακριβής ώρα, ούτε και ο τόπος όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας. 2) Η εναγομένη εταιρία έκανε έναν άλλο διαγωνισμό για 12 δώρα συνολικής αξίας πάνω από δρχ., τα οποία ήταν χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες: Ταξίδι - Σπίτι - Κόσμημα. Σε κάθε ένα από τα δώρα αυτά αντιστοιχούσε και ένα τριψήφιο νούμερο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διαγωνισμού για να κερδίσει ο αναγνώστης θα πρέπει να ξύσει το ασημί τετραγωνάκι που βρισκόταν πίσω από το Κουπόνι Παραγγελίας και Δοκιμής Χωρίς Υποχρέωση και αν ο μυστικός αριθμός ήταν ένας από τους 12 αριθμούς που αντιστοιχούσαν στα δώρα τότε είχε κερδίσει ένα από τα βραβεία του διαγωνισμού, ίσως μάλιστα και το πρώτο βραβείο αξίας δρχ. Σύμφωνα όμως με την ίδια ανακοίνωση για να είχε δικαίωμα ο αναγνώστης να παραλάβει το βραβείο του έπρεπε να στείλει αμέσως το Κουπόνι Παραγγελίας συμπληρωμένο με ένα τουλάχιστον προϊόν από τον κατάλογο Postmarket, που θα ήθελε να δοκιμάσει για 15 ημέρες χωρίς καμμία υποχρέωση. Κατά τρόπο όμως παραπλανητικό αναφερόταν ότι ο καταναλωτής μπορούσε να δοκιμάσει ένα από τα είδη του καταλόγου της Postmarket χωρίς υποχρέωση για 15 ημέρες, τη στιγμή κατά την οποία έπρεπε αυτός με την παραλαβή των προϊόντων να καταβάλει το αντίτιμο. 3) Σε έναν άλλο διαγωνισμό που οργάνωσε η εναγομένη εταιρία, έπρεπε ο αναγνώστης και υποψήφιος καταναλωτής, προκειμένου να κερδίσει κάποιο από τα βραβεία του διαγωνισμού μεταξύ των οποίων και ένα αυτοκίνητο Renault Clio καθώς και ένα ταξίδι στη Γαλλία 7 ημερών για 2 άτομα, να ξύσει το ασημί τετραγωνάκι που βρισκόταν πίσω από το Κουπόνι Παραγγελίας και Δοκιμής Χωρίς Υποχρέωση και αν ανακάλυπτε ότι το τυχερό του νούμερο ήταν από το 1 έως το 7, τότε είχε κερδίσει ένα από τα πλούσια δώρα του διαγωνισμού. Εάν όμως το τυχερό νούμερο ήταν μεγαλύτερο από το 7, δηλαδή 8, τότε ο αναγνώστης είχε πάλι κερδίσει ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια. Για να είναι όμως έγκυρη η συμμετοχή έπρεπε οι νικητές να παραγγείλουν τουλάχιστον ένα από 3

4 τα προϊόντα του καταλόγου Biotonic. Και πάλι στο διαγωνισμό αυτό αναφερόταν κατά τρόπο παραπλανητικό ότι ο καταναλωτής μπορούσε να παραλάβει για μία Δωρεάν Δοκιμή 30 ημερών ένα τουλάχιστον προϊόν από τον κατάλογο Biotonic τη στιγμή που αυτός έπρεπε με την παραλαβή του σχετικού δέματος να καταβάλει το αντίτιμο. 4) Ενας άλλος τρόπος διαφήμισης των προϊόντων της εναγομένης εταιρίας είναι και η απευθείας αποστολή ενός μεγάλου μεγέθους φυλλαδίου το οποίο τιτλοφορείται Τα Νέα της Postmarket, Απόλυτη Εγγύηση Νομιμότητας του Διαγωνισμού και Απονομής Βραβείου. Το φυλλάδιο αυτό αποστέλλεται προσωπικά σε διαφόρους καταναλωτές, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία. Με τεράστια γράμματα αναγράφεται Ο κύριος... έχει κερδίσει, με μικρότερα δε γράμματα αναγράφεται παραπλεύρως Μήπως το BMW Κουπέ;. Και πάλι ο καταναλωτής έχει κερδίσει ένα από τα βραβεία που παρουσιάζονται στην πίσω σελίδα, εάν βρει το τυχερό νούμερο που αντιστοιχεί στο δώρο, με την προϋπόθεση βέβαια να παραγγείλει ένα από τα προϊόντα της εναγομένης εταιρίας που διαφημίζονται στον κατάλογο που αποστέλλεται μαζί. Το αξιοπερίεργο είναι ότι σε όλα τα έντυπα που έχουν λάβει οι καταναλωτές φαίνεται πως όλοι έχουν κερδίσει το πρώτο βραβείο δηλαδή την BMW. 5) Σε μία άλλη επιστολή που απέστειλε η εναγομένη εταιρία σε διάφορους καταναλωτές τους ενημερώνει ότι κερίζουν ένα αμάξι Fiat Punto ή ένα βραχιόλι με αληθινά σμαράγδια εφόσον όμως θα παρήγγειλαν βιβλία της Best Seller. σοι καταναλωτές παρήγγειλαν τα παραπάνω βιβλία έλαβαν μαζί μ αυτά ένα βραχιόλι ευτελούς αξίας. 6) Η εναγομένη εταιρία είχε οργανώσει έναν άλλο διαγωνισμό με βραβείο ένα αυτοκίνητο Fiat Punto καθώς και άλλα πανάκριβα δώρα, ένα από τα οποία κέρδιζε ο καταναλωτής εάν, ξύνοντας το ειδικό ασημί τετραγωνάκι έβρισκε τρία τριφύλλια. Και στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής ήταν υποχρεωμένος, αν και νικητής, προκειμένου να παραλάβει το δώρο του να αγοράσει κάποιο από τα διαφημιζόμενα προϊόντα και πάλι κατόπιν μιας κλήρωσης κατά την οποία θα κατανέμονταν τα δώρα στους νικητές. 7) Σε έναν άλλο διαγωνισμό της εναγομένης εταιρίας γινόταν αναφορά στο τέλος του εντύπου σε μία αληθινή ιστορία που συνέβη στην κυρία Θ.Α.** από τη Θεσ/νίκη της οποίας όμως δεν αναγράφονταν τα πλήρη στοιχεία και η οποία σύμφωνα με το έντυπο πήρε στα χέρια της έναν κατάλογο της εναγομένης εταιρίας και όπως αποδείχθηκε από τη Συμβολαιογράφο της εναγομένης είχε κερδίσει ένα μεγάλο βραβείο αξίας δρχ. Αυτή όμως δεν πίστεψε στην τύχη της. Αποφάσισε να μην απαντήσει και πέταξε στα σκουπίδια το έγγραφο της εναγομένης εταιρίας. Πώς όμως ήταν πρακτικώς δυνατόν να γνωρίζει η Συμβολαιογράφος ότι η κ. Θ.Α.** είχε κερδίσει, αφού αυτή δεν είχε απαντήσει και δεν είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό; Από τα προαναφερόμενα σαφώς συνάγεται ότι η εναγομένη εταιρία προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα της δελεάζει το καταναλωτικό κοινό σε υπερβολικό βαθμό με την παραπλανητική παρουσίαση της βεβαιωμένης απόκτησης κάποιου δώρου, το οποίο είναι δυσανάλογα μεγάλο σε αξία σε σχέση με οποιαδήποτε από τα προϊόντα 4

5 της, η αγορά των οποίων καλυπτομένη κάτω από τη δωρεάν δοκιμή με πληρωμή όμως επί αντικαταβολή τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του ήδη σίγουρα κερδισμένου από τον καταναλωτή δώρου, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι τελικώς ευτελούς ποιότητας και αξίας. Παραλείπει δε σκοπίμως η εναγομένη εταιρία να γνωστοποιήσει ταυτοχρόνως στον καταναλωτή και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου που ρυθμίζει τις συμβάσεις από απόσταση, την ακριβή ταυτότητά της και τα πλήρη στοιχεία της, τους πλήρεις όρους παροχής των προϊόντων της (π.χ. όροι πληρωμής ή πίστωσης, παράδοσης, ανταλλαγής, επιστροφής, επισκευής, συντήρησης, εγγύησης κ.λπ.), τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών (π.χ. προδιαγραφές, προέλευση, αναμενόμενα από τη χρήση αποτελέσματα). Επίσης ο διαφημιστικός κατάλογος των προϊόντων της εναγομένης εταιρίας δεν αναφέρει εάν οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή όχι και δεν περιλαμβάνει χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση. Τέλος η εναγομένη εταιρία δεν πληροφορεί τους καταναλωτές για την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος αυτής ως προμηθευτού. Συνεπώς, η διαφήμιση των προϊόντων της εναγομένης εταιρίας είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι έχει περιεχόμενο το οποίο προκαλεί πλάνη στα πρόσωπα στων οποίων τη γνώση περιέρχεται, μεταξύ των οποίων και μέλη της ενάγουσας και ένεκα της πλάνης αυτής επηρεάζεται αποφασιστικά η οικονομική τους συμπεριφορά, καθ όσον δημιουργεί στους καταναλωτές την πεποίθηση ότι είναι δικαιούχοι μίας πρόσθετης παροχής μεγάλης αξίας, και με την αγορά ενός προϊόντος της εναγομένης εταιρίας και με τον τρόπο αυτό τους προσελκύει και τους κάνει προθυμότερους στη λήψη απόφασης να προβούν στην αγορά των εν λόγω προϊόντων. Επίσης η διαφήμιση των προϊόντων της εναγομένης εταιρίας είναι αθέμιτη, διότι δημιουργεί στους καταναλωτές την εικόνα υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς και έτσι αυτοί παροτρύνονται στην αγορά των προϊόντων της εναγομένης, όχι με γνώμονα την ποιότητα και την τιμή τους, ούτε με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες, αλλά με κριτήριο την παραλαβή του ήδη βεβαιωμένα κερδισμένου και μεγάλης αξίας δώρου. Ετσι η εναγομένη εταιρία επιτυγχάνει να πωλήσει τα προϊόντα της και να αυξήσει το κέρδος της, ενώ ο καταναλωτής βρίσκεται να έχει αγοράσει ένα προϊόν το οποίο υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα το είχε προσέξει καθόλου, ζημιώνοντας βεβαίως την τσέπη του. Περαιτέρω, εν όψει της έντασης της προσβολής της έννομης τάξης που συνιστά η ως άνω συμπεριφορά της εναγομένης εταιρίας, του μεγέθους της εναγομένης επιχείρησης του προμηθευτή καθώς και των αναγκών γενικής και ειδικής πρόληψης πρέπει να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρία να καταβάλει ως χρηματική ικανοποίηση 5

6 για την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι καταναλωτές το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ( ) δραχμών νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη εταιρία οφείλει για τον ίδιο λόγο το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ( ) δραχμών νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής τα οποία (ποσά) μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων κρίνονται εύλογα. Οσον αφορά το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που να επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα αλλ' ούτε και ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα, γι' αυτό το περί τούτο αίτημα πρέπει να απορριφθεί. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η αγωγή κατά ένα μέρος ως κατ' ουσίαν βάσιμη. 6

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα