ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε

2 1

3 ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΗ ΕΚΔΟΗ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Δρ. Βαςιλειάδθσ Αναςτάςιοσ, υγγραφι και επεξεργαςία δεδομζνων Κουτοφδθσ Παναγιώτθσ, Γρθγορίου Κωνςταντίνοσ, Παρίηα Χριςτίνα, 2

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΗ ΕΚΔΟΗ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ... 4 ΕΙΑΓΩΓΗ... 5 ΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ... 6 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ... 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ... 7 ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ (2011 ΕΩ ΗΜΕΡΑ)... 8 Α. 0-3 ζτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςφμβουλοσ... 9 Β. 4-7 ζτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςφμβουλοσ Γ ζτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςφμβουλοσ Δ. 10 ζτη και άνω εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςφμβουλοσ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΣΕ ΟΣΑΝ ΠΡΟΚΗΡΤΕΣΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

5 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ Γράφθμα 1: Ζτθ εμπειρίασ / δραςτθριοποίθςθσ ςυμβοφλου Γράφθμα 2: Περιοχι δραςτθριοποίθςθσ ςυμβοφλου Γράφθμα 3: Προγράμματα ςτα οποία ζχουν υποβλθκεί επενδυτικζσ προτάςεισ από το 2011 ζωσ και ςιμερα Γράφθμα 4: Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά Γράφθμα 4.1.: Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά, εμπειρία 0-3 ζτθ Γράφθμα 4.2.: Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά, εμπειρία 4-7 ζτθ Γράφθμα 4.3.: Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά, εμπειρία 7-10 ζτθ Γράφθμα 4.4.: Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά, εμπειρία άνω των 10 ετών Γράφθμα 5: Προβλιματα πριν τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων Γράφθμα 6: Προβλιματα κατά τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων Γράφθμα 7: Προβλιματα μετά τθν υποβολι και κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικών προτάςεων Γράφθμα 8: Προβλιματα όταν προκθρφςςεται ζνα νζο πρόγραμμα 4

6 ΕΙΑΓΩΓΗ Το, ςτο πλαίςιο ςυνεχοφσ ζρευνασ και εξζλιξθσ των δραςτθριοτιτων του, εκπόνθςε εξειδικευμζνθ ζρευνα θ οποία απευκυνόταν ςε ςυμβοφλουσ επιχειριςεων, λογιςτζσ, οικονομολόγουσ, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των επιδοτοφμενων και ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων και, γενικότερα, ςτθ ςτιριξθ των επιχειριςεων και ιδιαίτερα των startups. Στόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των αναγκών / δυςκολιών που αντιμετωπίηονται κατά τθ διαχείριςθ τζτοιων προγραμμάτων (από τθν υποβολι τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ζωσ και τθν τελικι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ). Η ζρευνα εκπονικθκε με βάςθ το ποςοτικό πρότυπο ςε ςυμβοφλουσ επιχειριςεων, λογιςτζσ, οικονομολόγουσ και γενικότερα επαγγελματίεσ του κλάδου πανελλαδικά. Το δείγμα τθσ ζρευνασ κεωρείται ικανοποιθτικό κακώσ ςυλλζχκθκαν ςυνολικά 44 ερωτθματολόγια. Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων καταρτίςκθκε δομθμζνο ερωτθματολόγιο που περιελάμβανε κυρίωσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, ερωτιςεισ πεντάβακμθσ κλίμακασ Likert και ερωτιςεισ πολλαπλών επιλογών. Συγκεκριμζνα, τα ερωτθματολόγια διερευνοφςαν: Τα ζτθ εμπειρίασ / δραςτθριοποίθςθσ ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων Τθν περιοχι δραςτθριοποίθςθσ του ςυμβοφλου Τα επιδοτοφμενα προγράμματα ςτο πλαίςιο των οποίων ο ςφμβουλοσ ζχει υποβάλλει επενδυτικζσ προτάςεισ για επιχειριςει-πελάτεσ του από το 2011 ζωσ και ςιμερα Τον αρικμό των επενδυτικών προτάςεων που ζχει υποβάλλει ςτο πλαίςιο των παραπάνω προγραμμάτων Τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ πριν τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων Τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ κατά τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων Τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ μετά τθν υποβολι και κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικών προτάςεων Τθ χριςθ / τθ δυνατότθτα χριςθσ κάποιου λογιςμικοφ για τθ διαχείριςθ των επιδοτοφμενων προγραμμάτων Τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά και το επίπεδο ςθμαντικότθτασ αυτών ενόσ τζτοιου λογιςμικοφ 5

7 Τθν τιμι ςτθν οποία κα ιταν διατεκειμζνοσ ο ςφμβουλοσ να αγοράςει ζνα λογιςμικό το οποίο κα εμπεριζχει τα παραπάνω χαρακτθριςτικά Τα γενικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ όταν προκθρφςςεται ζνα νζο επιδοτοφμενο πρόγραμμα Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ παρουςιάηονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ μελζτθσ που ακολουκοφν. ΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Στθ πρώτθ ερώτθςθ εξετάςτθκε θ επαγγελματικι εμπειρία του ερωτώμενου / ςυμβοφλου. Όπωσ παρατθροφμε και ςτο γράφθμα, το 43,18% των ερωτθκζντων δθλώνει επαγγελματικι εμπειρία μεγαλφτερθ των 10 ετών ςτο τομζα των ςυμβουλευτικών υπθρεςιών. Ακολουκοφν με ίδιο ποςοςτό 22,73% από 0-3 ζτθ και 4-7 ζτθ δραςτθριοποίθςθσ ενώ, τζλοσ, το 11,36% των ερωτθκζντων δραςτθριοποιείται από 7-10 ζτθ ςτο κλάδο των ςυμβουλευτικών υπθρεςιών. ΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 43,18% 22,73% 22,73% 11,36% 0-3 ζτθ 4-7 ζτθ 7-10 ζτθ Άνω των 10 ετών Γράφημα 1: Έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ςυμβοφλου 6

8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Στθ δεφτερθ ερώτθςθ εξετάςτθκε θ περιοχι ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται οι ςφμβουλοι. Το ιμιςυ ςχεδόν των ερωτθκζντων (52,27%) απάντθςαν ότι δραςτθριοποιοφνται πανελλαδικά, το 34,09% αυτών δραςτθριοποιοφνται ςτθν τοπικι αγορά ενώ, τζλοσ, μόλισ ςε ποςοςτό 13,64% δραςτθριοποιοφνται ςτθ περιφζρεια. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Πανελλαδικά 52,27% Περιφζρεια 13,64% Τοπικι αγορά 34,09% Γράφημα 2: Περιοχή δραςτηριοποίηςησ ςυμβοφλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Στθ τρίτθ ερώτθςθ εξετάςτθκε ςε ποια επιδοτοφμενα προγράμματα ζχουν υποβάλλει επενδυτικζσ προτάςεισ οι ερωτώμενοι από το 2011 ζωσ και ςιμερα. Το 13,18% ζχουν υποβάλλει προγράμματα «Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ» και «Ενίςχυςθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Μεταποίθςθσ Τουριςμοφ Εμπορίου Υπθρεςιών (ΠΕΠ)» αντίςτοιχα. Ακολουκοφν τα προγράμματα «Επιχειρθματικότθτα νζων με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία (ΟΑΕΔ)», «Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα» και «Πρόγραμμα LEADER» με ποςοςτό 8,91% αντίςτοιχα. Το 7,75% των ερωτθκζντων ζχουν υποβάλλει το πρόγραμμα «Μεταποίθςθσ ςτισ Νζεσ Συνκικεσ» ενώ το 6,98% ζχουν υποβάλλει προγράμματα «Επενδυτικοφ Νόμου 3908/2011» και «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» αντιςτοίχωσ. Ακολουκοφν ςε μικρότερα ποςοςτά τα προγράμματα «Εξωςτρζφεια» (5,98%), «Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ» και «Digi-mobile» αντίςτοιχα με ίδιο ποςοςτό 5,43% αντίςτοιχα. Τζλοσ ακολουκοφν τα προγράμματα με ποςοςτό 3,49% «Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικών Οδικών 7

9 Μεταφορών», με ποςοςτό 3,10% «Πρόγραμμα 123Α (ΥπΑΑΤ)» ενώ το 1,94% διλωςαν άλλο πρόγραμμα ςτο οποίο ζχουν υποβάλλει πρόταςθ το οποίο δεν περιλαμβάνεται ςτισ παραπάνω επιλογζσ. Προγράμματα ςτα οποία ζχετε υποβάλλει επενδυτικζσ προτάςεισ από το 2011 ζωσ και ςιμερα ΆΛΛΟ 1,94% Digi-mobile 5,43% Ενίςχυςθ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που 13,18% Πρόγραμμα 123Α (ΥπΑΑΤ) 3,10% Πρόγραμμα LEADER Επιχειρθματικότθτα νζων με ζμφαςθ ςτθν 8,91% 8,91% Επενδυτικόσ Νόμοσ 3908/2011 Μεταποίθςθσ ςτισ Νζεσ Συνκικεσ 6,98% 7,75% Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικών Οδικών 3,49% Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ Εξωςτρζφεια Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων 5,43% 5,81% 6,98% Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα 8,91% Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα 13,18% Γράφημα 3: Προγράμματα ςτα οποία ζχουν υποβληθεί επενδυτικζσ προτάςεισ από το 2011 ζωσ και ςήμερα ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ (2011 ΕΩ ΗΜΕΡΑ) Στθν ερώτθςθ αυτι εξετάςτθκε ο αρικμόσ των επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά. Το 34,09% των ερωτθκζντων ζχει υποβάλλει από 1 ζωσ 10 επενδυτικζσ προτάςεισ, ενώ ακολουκεί με ποςοςτό 29,55% από 50 και άνω επενδυτικζσ προτάςεισ. Ακολουκεί ςε μικρότερο ποςοςτό (15,91% ) το εφροσ από επενδυτικζσ προτάςεισ, επενδυτικζσ προτάςεισ με ποςοςτό 11,36% και, τζλοσ, το 9,09% των ερωτθκζντων ζχει υποβάλλει από 31 ζωσ 50 επενδυτικζσ προτάςεισ. 8

10 Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά 34,09% 29,55% 15,91% 11,36% 9,09% Γράφημα 4: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011 και μετά Ο αρικμόσ των επενδυτικών προτάςεων που ζχει υποβάλλει ο κάκε ςφμβουλοσ ςχετίηεται άμεςα με τθν επαγγελματικι του εμπειρία και τα ζτθ δραςτθριοποίθςισ του ςτον κλάδο παροχισ ςυμβουλευτικών υπθρεςιών. Συνεπώσ, και για να ζχουμε μια πιο αναλυτικι εικόνα, κρίνεται απαραίτθτο να παρουςιαςτοφν οι επενδυτικζσ προτάςεισ που ζχουν υποβλθκεί ςε ςυνάρτθςθ με τθν επαγγελματικι εμπειρία των ςυμβοφλων. Α. 0-3 έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςύμβουλοσ Το 50% των ερωτθκζντων που διλωςε 0-3 ζτθ εμπειρίασ ζχει κατακζςει 1-10 επενδυτικζσ προτάςεισ, ενώ με το ίδιο ποςοςτό 20% ζχει κατακζςει και επενδυτικζσ προτάςεισ αντίςτοιχα. Τζλοσ το 10% ζχει κατακζςει από επενδυτικζσ προτάςεισ. 9

11 Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0-3 ΕΣΗ Γράφημα 4.1.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011 και μετά, εμπειρία 0-3 ζτη Β. 4-7 έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςύμβουλοσ Το 60% των ςυμβοφλων με 4-7 ζτθ δραςτθριοποίθςθσ ςτον κλάδο ζχει υποβάλλει από 1 ζωσ 10 επενδυτικζσ προτάςεισ ενώ ακολουκοφν με το ίδιο ποςοςτό 20% από και 50 και άνω αντίςτοιχα. Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4-7 ΕΣΗ Γράφημα 4.2.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011 και μετά, εμπειρία 4-7 ζτη 10

12 Γ έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςύμβουλοσ Το 60% των ερωτθκζντων δθλώνει ότι ζχει υποβάλλει περιςςότερεσ από 50 επενδυτικζσ προτάςεισ, ενώ το 20% ζχει υποβάλλει από 1-10 και το ίδιο ποςοςτό επενδυτικζσ προτάςεισ. Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7-10 ΕΣΗ Γράφημα 4.3.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011 και μετά, εμπειρία 7-10 ζτη Δ. 10 ζτθ και άνω εμπειρίασ / δραςτθριοποίθςθσ ωσ ςφμβουλοσ Το 42,11% των ερωτθκζντων με άνω των 10 ετών εμπειρία / δραςτθριοποίθςθ ζχει υποβάλλει περιςςότερεσ από 50 επενδυτικζσ προτάςεισ. 21 ζωσ 30 επενδυτικζσ προτάςεισ ζχει υποβάλλει 21,05%, ενώ το ίδιο ποςοςτό (15,79%) ζχει υποβάλλει 1-10 και επενδυτικζσ προτάςεισ. Τζλοσ, ζνα μικρό ποςοςτό των ερωτθκζντων αυτισ τθσ κατθγορίασ (5,26%) ζχει υποβάλλει επενδυτικζσ προτάςεισ. 11

13 Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 2011 και μετά 42,11% 15,79% 15,79% 21,05% 5,26% ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ Γράφημα 4.4.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011 και μετά, εμπειρία άνω των 10 ετών ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Στθ ερώτθςθ αυτι παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα προβλιματα πριν τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων, όπωσ αυτά δθλώκθκαν από τουσ ερωτώμενουσ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ των προβλθμάτων χρθςιμοποιικθκε θ κλίμακα Likert με 1 = κακόλου ςθμαντικό και 5 = πάρα πολφ ςθμαντικό. Στο γράφθμα παρακάτω παρουςιάηεται και αναλφεται ο μζςοσ όροσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςθμαντικότθτασ του κάκε προβλιματοσ. Η ίδια τακτικι ανάλυςθσ ακολουκικθκε και ςτισ δφο επόμενεσ κατθγορίεσ (προβλιματα κατά και μετά τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων). Όςον αφορά τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι επαγγελματίεσ του κλάδου πριν τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων ςτο πλαίςιο κάποιου επιδοτοφμενου προγράμματοσ, θ ανάλυςθ των δικαιολογθτικών που κα απαιτθκοφν κεωρείται ωσ το πιο ςθμαντικό, με 3,11 μζςο όρο. Ακολουκοφν: Η ιεράρχθςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων ανάλογα με το ενδιαφζρον τουσ αλλά και τθ δυνατότθτα υπαγωγισ τουσ ςτο επενδυτικό πρόγραμμα, με μζςο όρο 2,86 12

14 Η ενθμζρωςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων του προγράμματοσ, με μζςο όρο 2,81 Η μελζτθ τθσ αντίςτοιχθσ προκιρυξθσ, με μζςο όρο 2,67 Η διατιρθςθ αρχείου επικοινωνιών με εν δυνάμει δικαιοφχουσ (με πλιρθ ιςτορικό), με μζςο όρο 2,54 Προβλιματα πριν τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων Η ιεράρχθςθ εν δυνάμει δικαιοφχων ανάλογα με το ενδιαφζρον τουσ αλλά και τθ δυνατότθτα υπαγωγισ τουσ ςε επενδυτικό πρόγραμμα 2,86 Η διατιρθςθ αρχείου επικοινωνιών με εν δυνάμει δικαιοφχουσ, με πλιρεσ ιςτορικό 2,54 Η ενθμζρωςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων των προγραμμάτων 2,81 Η ανάλυςθ των δικαιολογθτικών που κα απαιτθκοφν 3,11 Η μελζτθ τθσ αντίςτοιχθσ προκιρυξθσ 2,67 1:Κακόλου ςυμαντικό εώσ 5:Πολφ ςθμαντικό Γράφημα 5: Προβλήματα πριν την υποβολή επενδυτικών προτάςεων ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Στθν ερώτθςθ αυτι παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα προβλιματα κατά τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων. Μζςο όρο 3,63 ςυγκεντρώνει θ «Άμεςθ ενθμζρωςθ για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων», ενώ ακολουκεί με μζςο όρο 3,61 θ «Αναηιτθςθ ςτοιχείων για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ (ςτοιχεία κλάδου, αγοράσ κλπ)» και τζλοσ ο «Χρόνοσ που απαιτείται για τθ ςυγγραφι και υποβολι των προτάςεων ςτο ΠΚΕ ι ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα» με βακμό 3,31. 13

15 Προβλιματα κατά τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων Άμεςθ ενθμζρωςθ για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων 3,63 Αναηιτθςθ ςτοιχείων για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ (ςτοιχεία κλάδου, αγοράσ κλπ) 3,61 Χρόνοσ που απαιτείται για τθ ςυγγραφι και υποβολι των προτάςεων ςτο ΠΣΚΕ ι ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα 3,31 1:Κακόλου ςυμαντικό εώσ 5:Πολφ ςθμαντικό Γράφημα 6: Προβλήματα κατά την υποβολή επενδυτικών προτάςεων ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Στθν ερώτθςθ αυτι παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα προβλιματα μετά τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων και κατά τθ διαχείριςθ / υλοποίθςθ του επιδοτοφμενου προγράμματοσ. Η «Παρακολοφκθςθ των ενθμερώςεων ςχετικά με τθν τεχνικι διαχείριςθ και υποςτιριξθ των προτάςεων» και ο «Χρονοπρογραμματιςμόσ ι/και παρακολοφκθςθ απαραίτθτων εργαςιών για τθν υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ» είναι τα ςθμαντικότερα προβλιματα που παρουςιάηονται μετά τθν υποβολι των επενδυτικών προγραμμάτων και τα οποία ςυγκζντρωςαν μζςο όρο 3,09 και 3,02 αντίςτοιχα. Ακολουκοφν ςε μικρότερο βακμό 2,56 θ «Ανάπτυξθ και εκπόνθςθ των παραδοτζων ςυμβουλευτικισ (όπου απαιτοφνται)» και βακμό 2,25 ι «Υποςτιριξθ των πελατών ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ». 14

16 Προβλιματα μετά τθν υποβολι και κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικών προτάςεων Υποςτιριξθ των πελατών ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ 2,25 Ανάπτυξθ και εκπόνθςθ των παραδοτζων ςυμβουλευτικισ (όπου απαιτοφνται) 2,56 Χρονοπρογραμματιςμόσ ι/και παρακολοφκθςθ απαραίτθτων εργαςιών για τθν υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ 3,02 Παρακολοφκθςθ των ενθμερώςεων ςχετικά με τθν τεχνικι διαχείριςθ και υποςτιριξθ των προτάςεων 3,09 1:Κακόλου ςυμαντικό εώσ 5:Πολφ ςθμαντικό Γράφημα 7: Προβλήματα μετά την υποβολή και κατά την υλοποίηςη των επενδυτικών προτάςεων ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΣΕ ΟΣΑΝ ΠΡΟΚΗΡΤΕΣΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στθ τελευταία ερώτθςθ οι ερωτώμενοι κλικθκαν να απαντιςουν για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν όταν προκθρφςςεται ζνα νζο πρόγραμμα. Τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςυγκζντρωςαν τα προβλιματα ςχετικά με το ότι «Τπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να ενθμερωκοφν όλοι οι εν δυνάμει δικαιοφχοι» με ποςοςτό 24,26% και ακολουκεί με ποςοςτό 23,53% ςχετικά με το ότι «Τπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να υποβλθκοφν όλεσ οι προτάςεισ». Ακολουκοφν με το ίδιο ποςοςτό (13,97 %) θ απάντθςθ «Κατά τθν ενθμζρωςθ και επικοινωνία με τουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ «χάνονται» χριςιμεσ πλθροφορίεσ» και θ απάντθςθ ότι «Τπάρχει πίεςθ χρόνου ενθμζρωςθσ των δικαιοφχων για τθ πορεία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ (διαδικαςία αποπλθρωμισ κλπ)». Επίςθσ και πάλι με το ίδιο ποςοςτό (11,76%) εμφανίηονται οι απαντιςεισ «Τπάρχει πίεςθ χρόνου ςτθν μετζπειτα τεχνικι υποςτιριξθ των ενταγμζνων προτάςεων» και «Δυςκολία παρακολοφκθςθσ και 15

17 χρονοπρογραμματιςμοφ των εργαςιών υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ». Τζλοσ, με πολφ μικρό ποςοςτό (0,74%) εμφανίηεται θ επιλογι «Άλλο : Η αςάφεια των οδθγών και θ πολυπλοκότθτα (δικαιολογθτικά ςε 2 ι 3 ςθμεία κα)». Προβλιματα που αντιμετωπίηετε όταν προκθρφςςεται ζνα νζο πρόγραμμα Άλλο : Η αςάφεια των οδθγών και θ πολυπλοκότθτα (δικαιολογθτικά ςε 2 ι 3 ςθμεία κα) 0,74% Υπάρχει πίεςθ χρόνου ενθμζρωςθσ των δικαιοφχων για τθ πορεία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ (διαδικαςία αποπλθρωμισ κλπ) Δυςκολία παρακολοφκθςθσ και χρονοπρογραμματιςμοφ των εργαςιών υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ 11,76% 13,97% Κατά τθν ενθμζρωςθ και επικοινωνία με τουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ «χάνονται» χριςιμεσ πλθροφορίεσ 13,97% Υπάρχει πίεςθ χρόνου ςτθν μετζπειτα τεχνικι υποςτιριξθ των ενταγμζνων προτάςεων 11,76% Υπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να υποβλθκοφν όλεσ οι προτάςεισ 23,53% Υπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να ενθμερωκοφν όλοι οι εν δυνάμει δικαιοφχοι 24,26% Γράφημα 8: Προβλήματα όταν προκηρφςςεται ζνα νζο πρόγραμμα 16

18 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Ο κλάδοσ παροχισ ςυμβουλευτικών υπθρεςιών είναι ζνασ ιδιαίτεροσ απαιτθτικόσ κλάδοσ, με το επάγγελμα του Συμβοφλου Επιχειριςεων να εμφανίηει πάρα πολλζσ δυςκολίεσ. Οι δυςκολίεσ αυτζσ μεγεκφνονται και αυξάνονται ςε περιόδουσ όπωσ θ ςθμερινι, κατά τθν οποία θ υλοποίθςθ και ομαλι ολοκλιρωςθ επιδοτοφμενων προγραμμάτων είναι μια διαδικαςία που «δοκιμάηει τισ αντοχζσ» των ςυμβοφλων. Με γνώμονα τα όςα προαναφζρκθκαν και με ςτόχο τθν ομαδοποιθμζνθ καταγραφι των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι επαγγελματίεσ του κλάδου εκπονικθκε θ παροφςα μελζτθ. Όπωσ παρατθροφμε και ςτα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ, τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι επαγγελματίεσ του κλάδου πριν τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων είναι: Η ανάλυςθ των δικαιολογθτικών που κα απαιτθκοφν Η ιεράρχθςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων ανάλογα με το ενδιαφζρον τουσ αλλά και τθ δυνατότθτα υπαγωγισ τουσ ςτο επενδυτικό πρόγραμμα Η ενθμζρωςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων του προγράμματοσ Κατά τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων, τα ςθμαντικότερα προβλιματα είναι τα εξισ: Η άμεςθ ενθμζρωςθ για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων Η αναηιτθςθ ςτοιχείων για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ (ςτοιχεία κλάδου, αγοράσ κλπ) Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθ ςυγγραφι και υποβολι των προτάςεων ςτο ΠΣΚΕ ι ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα Μετά τθν υποβολι και κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικών προτάςεων τα ςθμαντικότερα προβλιματα είναι τα εξισ: Η παρακολοφκθςθ των ενθμερώςεων ςχετικά με τθν τεχνικι διαχείριςθ και υποςτιριξθ των προτάςεων Ο χρονοπρογραμματιςμόσ ι/και παρακολοφκθςθ απαραίτθτων εργαςιών για τθν υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ 17

19 Στα γενικότερα προβλιματα όταν προκθρφςςεται ζνα νζο επιδοτοφμενο πρόγραμμα, οι επαγγελματίεσ του κλάδου φαίνεται να εςτιάηουν ςτα εξισ: Υπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να ενθμερωκοφν όλοι οι εν δυνάμει δικαιοφχοι Υπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να υποβλθκοφν όλεσ οι προτάςεισ 18

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του myschool με το Εκνικό Δθμοτολόγιο

Οδθγόσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του myschool με το Εκνικό Δθμοτολόγιο Οδθγόσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του myschool με το Εκνικό Δθμοτολόγιο Αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων που αφοροφν ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1 Πολυπλέκτες Ο πολυπλζκτθσ (multipleer - ) είναι ζνα ςυνδυαςτικό κφκλωμα που επιλζγει δυαδικι πλθροφορία μιασ από πολλζσ γραμμζσ ειςόδου και τθν κατευκφνει ςε μια και μοναδικι γραμμι εξόδου. Η επιλογι μιασ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α 2-3 Δ ε κε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 7 Εκνικό Στάδιο Βαρςοβίασ - Εκκεςιακό Κζντρο PGE National Stadium Η Πολωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Αλζξιοσ Βανδώροσ, αρχιτζκτων άντρα Καλλιάγρα, αρχιτζκτων, διδάςκουςα Π.Δ.407/80 Τμιμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ GRA Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Μζκοδοι ιςοηφγιςθσ δζντρων Μονι Περιςτροφι Διπλι Περιςτροφι Β - δζντρα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Η μορφι ενόσ δυαδικοφ δζντρου

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων Ζκκεςθ αποτελεςμάτων ερωτθματολογίων ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ isea, ςτισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ: «Θάλαςςα και πράςινο οι δυο πνεφμονεσ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Σπφροσ Καρφτςασ Οικονομολόγοσ M.Sc. Τμιμα Γεωκερμικισ Ενζργειασ Σκοπόσ ζρευνασ 1. Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Διαδίκτυο Αποτελεί ι όχι νομικά κατοχυρωμζνο μζςο, που αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων των ΜΜΕ να λειτουργοφν ωσ εργαλείο εκπαίδευςθσ για νζουσ και ενιλικεσ Projekt Nr. 2015-1-DE02-KA204-002532

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση 1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση Εργαςτιριο Δαςικισ Διαχειριςτικισ και Τθλεπιςκόπθςθσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Διαβαλκανικό Κζντρο Περιβάλλοντοσ Ιοφνιοσ 2014 Επιςτθμονικι ερευνθτικι ομάδα Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Συχνά ςυμβαίνει ςτα πρϊτα ςτάδια ενόσ βελτιωτικοφ προγράμματοσ να μθν υπάρχει επαρκι ποςότθτα γενετικοφ υλικοφ των νζων ςειρϊν, γεγονόσ που δυςχεράνει τθν πραγματοποίθςθ πειραμάτων αξιολόγθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Περιεχόμενα Ρυθμίςεισ αςφάλειασ κατά την εγκατάςταςη τησ εφαρμογήσ TAXISnet offline ςε JAVA 1.6... 2 Χρήςη Εφαρμογήσ-υνοπτικά Βήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα