NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες"

Transcript

1 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ ρόλοσ των πρωτεϊνών είναι αυτόσ του ενηφμου και των ορμονών. Πολυπεπτιδικι αλυςίδα : Η πολυπεπτιδική αλυςίδα είναι ζνα μεγαλομόριο που αποτελείτε από τθν ζνωςθ απλών μορίων που ονομάηονται αμινοξζα. Η πολυπεπτιδικι αλυςίδα είναι το πολυμερζσ και τα αμινοξζα τα μονομερή. Αμινοξζα : Τπάρχουν 20 διαφορετικά αμινόξεα. Όλα όμωσ ζχουν κάτι κοινό. Και τα 20 αμινοξζα ζχουν μία αμινομάδα -ΝΗ 2 και ζνα καρβοξφλιο -. Δθλαδι το μόριο ενόσ οποιουδιποτε αμινοξζοσ μπορεί απλά να γραφεί ωσ : 2 R Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. Ένζυμα : Εύναι ουςύεσ που δρουν ωσ καταλύτεσ, δηλαδό εύναι ουςύεσ που αυξϊνουν την ταχύτητα των αντιδρϊςεων που ςυμβαύνουν μϋςα ςε ϋνα κύτταρο.ουςιαςτικϊ χωρύσ ϋνζυμα ϋνασ οργανιςμόσ δεν μπορεύ να πραγματοποιόςει καμύα διαδικαςύα, όπωσ πϋψη, αναπνοό,μεταβολιςμόσ κ.α. Ορμόνεσ : Εύναι ουςύεσ που μεταφϋρουν μηνύματα από το ϋνα κύτταρο ςτο ϊλλο.απαραύτητεσ ςε πολυκύτταρουσ οργανιςμούσ όπωσ ο ϊνθρωποσ. Στουσ πολυκύτταρουσ οργανιςμούσ τα κύτταρα πρϋπει να δρουν ςε ςυνεργαςύα μεταξύ τουσ και όχι αυτόνομα. Μύα πρωτεΐνη μπορεύ να αποτελεύται από μύα ό και περιςςότερεσ πολυπεπτιδικϋσ αλυςύδεσ ( ςυνόθωσ 2 ό 3 ό 4 ). Ο όροσ πολυμερϋσ μόριο ιςχύει και για ϊλλα μεγϊλα μόρια που προκύπτουν από την ςυνϋνωςη πολλών μικρών μορύων. Τα μικρϊ μόρια ονομϊζονται μονομερό. Υπϊρχουν 20 διαφορετικϊ αμινοξϋα, ϊρα και εύκοςι διαφορετικϊ τμόματα R. X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 1

2 2 Πρωτεΐνες Πεπτιδικόσ δεςμόσ : Δφο αμινοξζα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με πεπτιδικό δεςμό. Η πολυπεπτιδικι αλυςίδα προκφπτει από τθν ζνωςθ πολλών αμινοξζων με τον τρόπο που δείχνει το ςχιμα. Σριπεπτίδιο : Αποτελείτε από τρία αμινοξζα, το τετραπεπτίδιο από τζςςερα κ.ο.κ. R 1 1ο αμινοξύ R 2 2ο αμινοξύ Σο 1 ο αμινοξφ που προςκζςαμε αν παρατθριςετε ςτο διπεπτίδιο ζχει τθν αμινομάδα ΝΗ 2 του ελεφκερθ. Σο 2 ο αμινοξφ του διπεπτιδίου ζχει ελεφκερο το καρβοξφλιο. R 1 R 2 Αν προςτεκεί και ζνα τρίτο αμινοξφ ςτο διπεπτίδιο αυτό κα προςτεκεί με πεπτιδικό δεςμό ανάμεςα ςτο καρβοξφλιο του 2 ο αμινοξζοσ και τθσ αμινομάδασ του τρίτου. Με αυτό τον τρόπο ςχθματίηεται θ πολυπετιδικι αλυςίδα. 1ο αμινοξύ 2ο αμινοξύ Σο 1 ο αμινοξφ μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ ζχει πάντα ελεφκερθ μία αμινομάδα -ΝΗ 2, ενώ το τελευταίο ζνα καρβοξφλιο. - R 1 R 2 Πεπτίδιο που αποτελείται από δύο αμινοξέα (Διπεπτίδιο) X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 2

3 3 Πρωτεΐνες Πρωτοταγισ δομι : Αν μεταξφ των αμινοξζων μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ, ο μόνοσ δεςμόσ που αναπτφςςονταν ιταν ο πεπτιδικόσ δεςμόσ τότε το ςχιμα τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ κα ιταν ςχετικά απλό. Σο ςχιμα αυτό αποτελεί τθν πρωτοταγι δομι τθσ πρωτεΐνθσ. Δευτεροταγισ δομι : Αν μεταξφ των αμινοξζων τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ αναπτφςςονταν μόνο ο πεπτιδικόσ δεςμόσ και δεςμοί υδρογόνου ανάμεςα ςτα τμιματα ( -R-) των αμινοξζων το ςχιμα τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ κα ιταν ελικοειδζσ (ζλικα). Σο ςχιμα αυτό αποτελεί τθ δευτεροταγι δομι. Τριτοταγισ δομι : Είναι το πραγματικό ςχιμα τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ. Αυτό προκφπτει από τθν ζνωςθ των αμινοξζων με πεπτιδικό δεςμό, δεςμοφσ υδρογόνου και με άλλουσ δεςμοφσ ομοιοπολικοφσ, διαμοριακοφσ (Van der Waals) μεταξφ των τμθμάτων(-r-) των αμινοξζων Σο πραγματικό ςχιμα είναι πολφπλοκο. Επειδι κάκε πολυπεπτιδικι αλυςίδα ζχει και το δικό τθσ ςχιμα, ςε αυτό οφείλεται και θ λειτουργία τθσ. Δθλαδι ότι μία πρωτεΐνθ μπορεί να λειτουργεί ωσ ζνηυμο ι ωσ ορμόνθ ι ωσ δομικόσ λίκοσ ενόσ κυττάρου οφείλεται ςτο μοναδικό ςχιμα (ςτο χώρο) που ζχει θ πολυπεπτιδικι τθσ αλυςίδα ( ι αλυςίδεσ). Για τισ πρωτεΐνεσ που αποτελοφνται από παραπάνω από μία πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ υπάρχει και θ τεταρτοταγισ δομι, όπου είναι το τελικό ςχιμα τθσ πρωτεΐνθσ ςτο χώρο. Μία πολυπεπτιδικι αλυςίδα αποτελείται από τθν ζνωςθ 50 ζωσ και 1000 ι 2000 αμινοξζων. Υπάρχουν 20 διαφορετικά είδθ αμινοξζων. Η ςειρά (αλλθλουχία) με τθν οποία κα προςτεκοφν ζτςι ώςτε να ςχθματιςτεί θ πολυπεπτιδικι αλυςίδα κα κακορίςει το ςχιμα τθσ. Το ςχιμα τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ το κακορίηει θ ςειρά των αμινοξζων που τθν αποτελοφν. X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 3

4 4 Πρωτεΐνες Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ςτισ πρωτεΐνεσ. Να ςημειώςετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Για να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 1 ζωσ και 6 διαβάςτε προςεκτικά τθ ςελίδα Οι πρωτεΐνεσ.: α. λειτουργοφν ωσ ςυςτατικά των κυττάρων β. λειτουργοφν ωσ ορμόνεσ γ. λειτουργοφν ωσ ζνηυμα δ. όλα τα παραπάνω 2. Ο ρόλοσ των ενηφμων είναι : α. να «χτίηουν» ωσ δομικοί λίκοι το κφτταρο β. να επιταχφνουν τισ αντιδράςεισ μζςα ςτα κφτταρα ώςτε να πραγματοποιθκοφν οι διαδικαςίεσ μζςα ςτον οργανιςμό. γ. να «ςτζλνουν» μθνφματα ςτα γειτονικά κφτταρα δ. όλεσ οι παραπάνω απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 3. Ο ρόλοσ των ορμονών είναι : α. να λειτουργοφν ωσ καταλφτεσ ( να αυξάνουν τθν ταχφτθτα των αντιδράςεων ) β. να λειτουργοφν ωσ δομικοί λίκοι του κυττάρου γ. να λειτουργοφν ωσ πρωτεΐνεσ. δ. να λειτουργοφν ωσ διαβιβαςτισ μθνυμάτων ςτα κφτταρα. 4. Οι πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ προκφπτουν από τθν ζνωςθ : α. πεπτιδίων β. πρωτεϊνών γ. πολυμερών δ. αμινοξζων 5. Σα διαφορετικά είδθ αμινοξζων που υπάρχουν είναι : α. είκοςι β. πενιντα ζωσ και δφο χιλιάδεσ X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 4

5 5 Πρωτεΐνες γ. τζςςερα δ. ζνα 6.Σι κοινό ζχουν τα είκοςι διαφορετικά είδθ αμινοξζων : α. τίποτα β. μία αμινομάδα και ζνα καρβοξφλιο γ. μία αμινομάδα δ. ζνα καρβοξφλιο. 7. Δφο αμινοξζα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με : α. ετεροπολικό δεςμό β. δεςμοφσ ιόντοσ-ιόντοσ γ. πεπτιδικό δεςμό δ. θμιπολικό δεςμό. 8. Μία πολυπεπτιδικι αλυςίδα αποτελείται.. : α. από τθν ζνωςθ 50 ζωσ και 2000 αμινοξζα, όπου ςε αυτόν τον αρικμό υπάρχουν και τα είκοςι διαφορετικά αμινοξζα. β. από τθν ζνωςθ 50 ζωσ και 2000 αμινοξζα, όπου όλα είναι όμοια μεταξφ τουσ. γ. από τθν ζνωςθ 20 αμινοξζων όπου όλα είναι διαφορετικά μεταξφ τουσ δ. από τθν ζνωςθ 20 ίδιων αμινοξζων. 9. Σο ςχιμα μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ αν μεταξφ των αμινοξζων υπιρχε μόνο ο πεπτιδικόσ δεςμόσ είναι : α. θ πρωτοταγισ δομι β. θ δευτεροταγισ δομι γ. θ τριτοταγισ δομι δ. θ τεταρτοταγισ δομι. Στθν 7 εννοεί με ποιον δεςμό αρχικά ενώνονται τα αμινοξζα προκειμζνου να ςχθματίςουν τθν πολυπεπτιδικι αλυςίδα Σθμαντικι ερώτθςθ είναι θ 8. Προςοχι είναι ςθμαντικό να κατανοθκεί από τι αποτελείται μία πολυπεπτιδικι αλυςίδα.σκεφτείτε ότι είναι ζνα πολφπλοκο μόριο. X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 5

6 6 Πρωτεΐνες 9. Σο ςχιμα μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ αν μεταξφ των αμινοξζων υπιρχε μόνο ο πεπτιδικόσ δεςμόσ και δεςμοί υδρογόνου είναι : α. θ πρωτοταγισ δομι β. θ δευτεροταγισ δομι γ. θ τριτοταγισ δομι δ. θ τεταρτοταγισ δομι. 10. Σο πραγματικό ςχιμα τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ είναι : α. θ πρωτοταγισ δομι β. θ δευτεροταγισ δομι γ. θ τριτοταγισ δομι δ. θ τεταρτοταγισ δομι. 11.Σο πραγματικό ςχιμα μίασ πρωτεΐνθσ που αποτελείται από 2 ι περιςςότερεσ πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ είναι : α. θ πρωτοταγισ δομι β. θ δευτεροταγισ δομι γ. θ τριτοταγισ δομι δ. θ τεταρτοταγισ δομι. Στθ ςελίδα 3 περιγράφεται τι αποτελεί τθν πρωτοταγι δομι, τθ δευτεροταγι, τθν τριτοταγι και τθν τεταρτοταγι δομι. Θα πρζπει να μπορείτε να ξεχωρίηετε τθ διαφορά ανάμεςα ςτθν πολυπεπτιδικι αλυςίδα και τθν πρωτεΐνθ. Πολλζσ πρωτεΐνεσ αποτελοφνται μόνο από μία πολυπεπτιδικι αλυςίδα, άλλεσ πρωτεΐνεσ αποτελοφνται από 2 ι και περιςςότερεσ πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ. Σε κάκε περίπτωςθ πρωτεΐνθσ θ ςωςτι λειτουργία τθσ οφείλεται ςτθ ςειρά των αμινοξζων. 12. Σο ςχιμα μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ ςτο χώρο το κακορίηει : α. το είδοσ των αμινοξζων που ςυμμετζχουν ςε αυτι. β. ο αρικμόσ των αμινοξζων που ςυμμετζχει ςε αυτι γ. θ ςειρά με τθν οποία τοποκετοφνται τα είκοςι διαφορετικά αμινοξζα ςε αυτι. δ. ςε όλα τα παραπάνω 13. Που οφείλεται θ λειτουργία μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ : α. ςτο μοναδικό τθσ ςχιμα ςτο χώρο β. ςτον αρικμό των αμινοξζων που τθν απαρτίηουν X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 6

7 7 Πρωτεΐνες γ. ςτο ότι είναι πρωτεΐνθ δ. ςτθν πρωτοταγι τθσ δομι Διαβάςτε προςεκτικά τισ ςελίδεσ 1,2 και 3 για να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν Ερωτιςεισ τφπου ςωςτό-λάκοσ ςτισ πρωτεΐνεσ. Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω φράςεισ ωσ ςωςτζσ (Σ) ή λανθαςμζνεσ (Λ). 1. Χωρίσ τα ζνηυμα πραγματοποιοφνται οι διαδικαςίεσ ςτουσ οργανιςμοφσ. 2. Σα κφτταρα ενόσ πολυκφτταρου οργανιςμοφ δεν πρζπει να λειτουργοφν αυτόνομα, αλλά να «ςυνεννοοφνται» μεταξφ τουσ. 3. Οι ορμόνεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν ςυντονιςμζνθ λειτουργία των κυττάρων ςε ζναν πολυκφτταρο οργανιςμό. 4. Η πολυπεπτιδικι αλυςίδα είναι το μονομερζσ και τα αμινοξζα τα πολυμερι. 5. Σα αμινοξζα είναι όλα όμοια μεταξφ τουσ. 6. Μία πολυπεπτιδικι αλυςίδα αποτελείται από είκοςι αμινοξζα. 7. Σο 1 ο αμινοξφ μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ ζχει ελεφκερθ μία αμινομάδα (-ΝΗ 2 ) ενώ το τελευταίο ζνα καρβοξφλιο (-). 8. To πραγματικό ςχιμα μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ είναι θ τριτοταγισ δομι. 9. To πραγματικό ςχιμα μίασ πρωτεΐνθσ που αποτελείται από τζςςερισ πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ είναι θ τριτοταγισ δομι. X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 7

8 8 Πρωτεΐνες 10. Σο ςχιμα μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ ςτο χώρο κακορίηεται από τθν ςειρά με τθν οποία τοποκετοφνται τα αμινοξζα ςε αυτι. 11. Η λειτουργία μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ και κατά επζκταςθ και τισ πρωτεΐνθσ οφείλεται ςτο μοναδικό τθσ ςχιμα ςτο χώρο. Ερωτιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενών ςτισ πρωτεΐνεσ. Να ςυμπληρώςετε τα κενά του παρακάτω κειμζνου με τουσ ςωςτοφσ όρουσ Οι αποτελοφνται από μία ι περιςςότερεσ αλυςίδεσ. Η πολυπεπτιδικι αλυςίδα αποτελείται από ζναν μεγάλο αρικμό. Τπάρχουν διαφορετικά είδθ. Σο τελικό ςχιμα μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ αποτελεί τθν δομι τθσ, θ οποία εξαρτάται από τθν ςειρά των αμινοξζων. Η λειτουργία μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ και άρα και τισ πρωτεΐνθσ οφείλεται ςτο τθσ ςτο χώρο X. K. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ ελίδα 8

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Επαναληπτικό διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/3/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΓΘΤ, ΓΘΤ, ΠαΘΤ Θέμα Α Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Οι James Watson Francis Crick δίπλα το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA που τους εξασφάλισε το Βραβείο Νόμπελ. 2013 2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Περιέχει 67 ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, 116 ασκήσεις ανοικτού- κλειστού τύπου µε µ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΙΣΟΤ ΜΙΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΑΜ: 5389 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 27: Βιομόρια, αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 27: Βιομόρια, αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 27: Βιομόρια, αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες 1. Γενικά Πρωτεΐνες: μεγάλα βιομόρια που απαντούν σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς Διαφορετικά είδη πρωτεϊνών με ποικίλη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα