Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκατάσταση «Μισθός 2005»"

Transcript

1 Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\ *Εντάξει+ Όποσ: Έτος 10 Μήνας 01 Ημέρα Βιμα 2 ο. δίςκο. Ζξοδοσ από το πρόγραμμα και φφλαξθ του καταλόγου C:\MstEuro\ ςε άλλο (Προαιρετικά) Βιμα 3 ο. Κατεβάηουμε (Download) τθν τελευταία Ζκδοςθ του προγράμματοσ από τον Server.

2 Βιμα 4 ο. Κάνουμε εγκατάςταςθ τθσ νζασ ζκδοςθσ του προγράμματοσ. LastUpd.exe Βιμα 5 ο. Μπαίνουμε ςτο πρόγραμμα (Νζα ζκδοςθ), και επιλζγουμε τθν χριςθ ςτθν οποία δουλεφαμε. Εργαλεία Επιλογή Χρήςησ π.χ. MSTD2012 *Εντάξει+ Βιμα 6 ο. Μετατροπι αρχείων ςτθν νζα ζκδοςθ. Εργαλεία Μετατροπή βάςησ ςε Νζα ζκδοςη [Μετατροπή] Αφοφ τελειώςει θ διαδικαςία, επιλζγουμε τθν υπθρεςία ςτθν οποία εργαηόμαςτε και ελζγχουμε αν υπάρχουν όλα τα αρχεία μασ, και είναι ςωςτά. (Υπάλλθλοι, Τελευταίεσ μιςκοδοςίεσ). Αν όλα πάνε καλά προχωροφμε ςτο επόμενο βιμα.

3 Βιμα 7 ο. Βιβλιοθήκεσ Κατηγορίεσ Υπαλλήλων 2012 Eφ όςον δεν υπάρχουν οι κατθγορίεσ και οι Βαςικοί Μιςκοί των κλιμακίων, πατάμε «Ενθμζρωςθ από Πρότυπο». Βιμα 8 ο. Βιβλιοθήκεσ Κλίμακα Φόρου Αν δεν ζχουμε ιδθ ενθμερώςει τθν κλίμακα, πατάμε «Ενθμζρωςθ από Πρότυπο».

4 Βιμα 9 ο. Δθμιουργοφμε Μπαλαντζρ για τθν ειςαγωγι των ποςών των Ταμείων που Συμμετζχουν ςτθ Σφνταξθ (Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Π.Δ.Υ., Κ. Σφνταξθσ κ.ο.κ.). Αυτά κα ενθμερωκοφν από τθν Μιςκοδοςία του Οκτωβρίου του 2011 ι όποια άλλθ ζχουμε «κακαρι» χωρίσ τισ αναδρομικζσ κρατιςεισ που είχαν γίνει, και κα παραμείνουν ςτακερά ζωσ το 2015 (Σφμφωνα με τισ ζωσ τώρα τουλάχιςτον διευκρινιςεισ). Επίςθσ Δθμιουργοφμε ζνα Μπαλαντζρ (Διαφ.Μιςκοδοςίασ πχ. Στο Μπαλαντζρ 17) ςτο οποίο μετά τον υπολογιςμό τθσ Μιςκοδοςίασ (Φεβρουαρίου 2012) με το Νζο Ενιαίο Μιςκολόγιο, κα ειςάγουμε τθν διαφορά από το προθγοφμενο Μιςκολόγιο θ οποία κα προςτεκεί ι κα αφαιρεκεί από τισ αποδοχζσ του Υπαλλιλου. (ΑΔΑ: 4574Η 8ΜΘ, Άρκρο 29 ) Αρχείο Αρχείο Υπαλλήλων

5 Βήμα 10 ο. Ενθμζρωςθ Πεδίων Μπαλαντζρ (Μ.Τ.Π.Υ , Τ.Π.Δ.Υ κλπ) από τθν «Κακαρι μασ Μιςκοδοςία». Βιβλιοθήκεσ Ενημζρωςη πεδίου Καρτζλασ ή Μιςθοδοςίασ Προκειμζνου για παράδειγμα να ενθμερώςουμε το Μ.Τ.Π.Υ που είχε ο υπάλλθλοσ τθν 31/10/2011 και κα ςυνεχίςει να ζχει ζωσ το 2015, επιλζγουμε το Μπαλαντζρ 21. Μ.Τ.Π.Υ και από δεξιά ενθμζρωςθ από πεδίο Μιςκοδοςίασ. Επιλζγουμε τθν Μιςκοδοςία από τθν οποία κα πάρουμε τθν τιμι του ταμείου και το πεδίο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μιςκοδοςίασ. Πατάμε «Ενθμζρωςθ». Το ίδιο κάνουμε για όλα τα ταμεία που κα παραμείνουν ςτακερά. (ςτο παράδειγμά μασ Μπαλαντζρ 21, 22, 23, 24,25) Αφοφ τελειώςουμε με τθν ενθμζρωςθ των ταμείων, κλείνουμε τθν φόρμα και πθγαίνουμε ςτισ Βιβλιοκικεσ Ταμεία-Κρατιςεισ για να Τροποποιιςουμε το Τφπο Υπολογιςμοφ των Ταμείων που

6 ςυμμετζχουν ςτθν Σφνταξθ. (Προςοχι τα υπόλοιπα ταμεία π.χ. Υγειονομικι, Ο.Π.Α.Δ., Αλλθλεγγφθσ κα υπολογίηονται με βάςθ τισ Αποδοχζσ του Νζου Μιςκολογίου.) Βιμα 11 ο. Βιβλιοθήκεσ Ταμεία-Κρατήςεισ. Εδώ λοιπόν αντί να είναι το Ταμείο υπολογιηόμενο αντικακιςτοφμε τον τφπο υπολογιςμοφ με το Αντίςτοιχο Μπαλαντζρ (π.χ. ςτο παράδειγμά μασ αν πρόκειται για το Μ.Τ.Π.Υ ο τφποσ υπολογιςμοφ γίνεται όπωσ παραπάνω: Μπαλαντζρ % ). (Στο Μπαλαντζρ 21 περάςαμε το ποςό το Μ.Τ.Π.Υ. που είχε ο υπάλλθλοσ τθν 31/10/2011) Το ίδιο κάνουμε και για τα υπόλοιπα Ταμεία που κα Παραμείνουν ςτακερά.

7 Βιμα 12 ο. Ενθμζρωςθ Οικογενειακισ Παροχισ. (ΑΔΑ: 4574Η 8ΜΘ, Αρκρο 17 Οικογενειακι Παροχι ) Βιβλιοθήκεσ Ενημζρωςη πεδίου Καρτζλασ ή Μιςθοδοςίασ Εδώ ενθμερώνουμε το Επίδομα τζκνων το Νζου Μιςκολογίου ςφμφωνα με τα το επίδομα τζκνων που είχε ο Υπάλλθλοσ: π.χ. Αν Επίδομα Τζκνων 2011 ιταν 18 άρα 1 παιδί κα γίνει 50 Αν Επίδομα Τζκνων 2011 ιταν 36 άρα 2 παιδιά κα γίνει 70 κ.λ.π Τζλοσ Επιλζγουμε Επίδομα Γάμου και βάηουμε Νζα Τιμι : 0 Επιλζγουμε «Ενθμζρωςθ όλων των Υπαλλιλων»

8 Βιμα 13 ο. Ενθμζρωςθ Βακμών και Κλιμακίων Κατάταξθσ. Βιβλιοθήκεσ Ενημζρωςη πεδίου Καρτζλασ ή Μιςθοδοςίασ 1. Επιλζγουμε το πεδίο «Βακμόσ» και από αριςτερά επιλζγουμε «Ενθμζρωςθ από Excel». 2. Επιλζγουμε το Αρχείο Excel από το οποίο κα γίνει θ ενθμζρωςθ. 3. Επιλζγουμε το φφλλο και ςτθν ςυνζχεια τθ ςτιλθ που περιζχει τον Βακμό 4. Επιλζγουμε τα Πεδία ςυςχζτιςθσ (Στο παράδειγμά μασ Αρ.Μθτρώου Υπουργείου. Θα μποροφςε να είναι π.χ. το ΑΦΜ ι το ΑΜΚΑ) 5. Πατάμε «Ενθμζρωςθ» Τθν ίδια Διαδικαςία ακολουκοφμε και για τθν Κατθγορία των Υπαλλιλων και για το Κλιμάκιο κατάταξθσ. Βιμα 14 ο. Ζκδοςθ δοκιμαςτικισ Μιςκοδοςίασ Φεβρουαρίου Αρχείο Υπολογιςμοί Μιςθοδοςίασ Μιςθοδοςία Μηνόσ 2 οσ Ειςαγωγή Ημερών Εργαςίασ, Υπολογιςμόσ Μιςθοδοςίασ

9 Βήμα 15 ο. Υπολογιςμόσ Διαφοράσ Παλαιοφ Και Νζου Μιςκολογίου. Εκτυπώςεισ Έξοδοσ Μιςθοδοςιών Σε Excel Εδώ Δημιουργοφμε δφο (2) αρχεία Excel (Μιςθοδοςία Μηνόσ Φεβρουαρίου 2012 και Μιςθοδοςία Μηνόσ Οκτωβρίου 2011) και ςυγκρίνουμε τα ποςά των ακαθάριςτων αποδοχών χωρίσ βζβαια τισ Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ. Αν η διαφορά είναι με το Νζου με το Παλιό Μιςθολόγιο είναι θετική (Προκφπτει άυξηςη) τότε: Αν η διαφορά ζιναι ζωσ 50 δίνεται ολόκληρη (Οπότε δεν κάνουμε τίποτα) Αν η διάφορα ζιναι τότε δίνεται ςε το ½ ζωσ 31/10/2012 και τα 2/2 μετά τισ 31/10/2012 (που ςημαίνει ότι πρζπει από το Βαςικό Μιςθό να αφαιρζςουμε το αντίςτοιχο ποςό. π.χ. Για διαφορά 76 θα αφαιρζςουμε 76 / 2 = 38 από τον Β.Μιςθο) Αν η διάφορα ζιναι μεγαλφτερη από 100 τότε δίνεται ςε το 1/3 ζωσ 31/10/2012 και τα 2/3 μετά τισ 31/10/2012 και τα 3/3/ μετά τισ 31/10/2013 (που ςημαίνει ότι πρζπει από το Βαςικό Μιςθό να αφαιρζςουμε το αντίςτοιχο ποςό. π.χ. Για διαφορά 120 θα αφαιρζςουμε 120 / 3 = 40 από τον Β.Μιςθο τον 2 ο χρόνο, και 80 τον 1 ο χρόνο) τότε: Αν η διαφορά είναι με το Νζου με το Παλιό Μιςθολόγιο είναι Αρνητική (Προκφπτει μείωςη) Αν η μείωςη δεν υπερβαίνει το 25 % των αποδοχών τότε γίνεται όλη η κράτηςη. (Οπότε δεν κάνουμε τίποτα) Αν η μείωςη υπερβαίνει το 25 % των αποδοχών τότε ο υπάλληλοσ θα πάρει διαφορά Μιςθολογίου για το υπόλοιπο τησ υπζρβαςησ. Η Διαφορά αυτή θα δηλωθεί μζςα ςτισ Αποδοχζσ- Επιδόματα Με εκτίμηςη, Βαγγζλησ Α.Τςιακυροφδησ

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45%

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45% 1 ο Βήμα: Αίτηση εγγραφής στο σύστημα Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να εντάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο σύστημα του ΟΑΕΔ, ακόμη και αν είχαν πραγματοποιήσει αυτή την διαδικασία στο παρελθόν. Μπαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.133.00 3 Ιουνίου 2015 > Βεβαιώσεις Εφορίας. Προστέθηκε ο ΑΜΚΑ του φορολογούμενου στην εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών. > Συγχρονισμός με PayrAll.Net. Προστέθηκε σχετικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα