ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Υποβολής προσφορών για την προμήθεια: Παιδαγωγικού Υλικού)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Υποβολής προσφορών για την προμήθεια: Παιδαγωγικού Υλικού)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Υποβολής προσφορών για την προμήθεια: Παιδαγωγικού Υλικού) Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», αποφάσισε την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο Πίνακα (Ι), με απευθείας ανάθεση, ύστερα από τη λήψη τριών (3) τουλάχιστον εγγράφων προσφορών,δεδομένου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 ) χωρίς ΦΠΑ, σε ετήσια βάση. ΗΔ.Ε. του Ιδρύματος αποφάσισε επίσης να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος η παρούσα Πρόσκληση, για λόγους διαφάνειας, και να υποβληθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών. Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα παρακάτω: 1)Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν την Προσφορά τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, ώρα 12:00 μ.μ. 2)Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους : - αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ, είτε - αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), είτε - αποστέλλοντάς την με FAX, είτε - αποστέλλοντάς την με . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επωνυμία : ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Διεύθυνση : Αριστείδου 9, Αθήνα Τηλέφωνα : Fax : Ιστοσελίδα : 3)Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και να είναι νομότυπα υπογεγραμμένες. Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. 4)Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, ως εξής : Α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος.

2 Γ) Τιμή με Φ.Π.Α. 5) Στην προσφορά θα πρέπει να διευκρινίζεται ρητά και σε ευδιάκριτο σημείο εάν η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες του υποψήφιου προμηθευτή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, μεταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτρων, συσκευασίας κ.λπ. 6) Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο είδος δεν είναι διαθέσιμο, δεν θα αναγράφεται τιμή, αλλά θα αναφέρονται οι λέξεις "δεν διατίθεται". 7) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9)Πέραν των ανωτέρω, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν ως απαραίτητο περιεχόμενοα) τα αναλυτικά στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., εκπρόσωπο νομικού προσώπου),β)τη δήλωση εκάστου προμηθευτή ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την αναγραφόμενη σε αυτές ημερομηνία και γ) τη δήλωση εκάστου προμηθευτή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Ιδρύματος να προσέλθει για την υπογραφή σχετικής σύμβασης (μεταξύ του Ιδρύματος και του/των Αναδόχου/χων θα υπογραφεί Σύμβαση προμήθειας αγαθών, σχέδιο της οποίας αναρτάται επίσης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος). Οι προσφορές που θα παραληφθούν θα τεθούν υπόψη της Δ.Ε. προκειμένου να αποφανθεί με αιτιολογημένη απόφασή της σχετικά με το ποια προσφορά κρίνεται η προσφορότερη και συμφέρουσα για το Ίδρυμα. Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Πάντως, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται ύστερα από σύγκριση των προσφορών και επιμέρους εξέταση α) της χαμηλότερη τιμής από τους συμμετέχοντες, β) τυχόν επιπλέον ποσοστού έκπτωσης, γ) της ανάληψης εκ μέρους του προμηθευτή των εξόδων μεταφοράς, δ) άλλες ουσιώδεις παροχές εκ μέρους του προμηθευτή και ε) ποιοτικά κριτήρια. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι προμηθευτές καταθέτουν οικονομική προσφορά για μερικά μόνο αντικείμενα, θα προτιμάται ο προμηθευτής εκείνος, ο οποίος περιέλαβε στην προσφορά του τον μεγαλύτερο αριθμό ειδών.η Δ.Ε. του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3 Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις παρακαλούμε να αποταθείτε στην: κα. Λ. Πατίρη τηλ.: , (κατά τις ώρες 10:00 με 14:00). Αθήνα, 30/05/2014 Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Βίκτωρ Θ. Μελάς ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) Ομάδα: Παιδαγωγικό υλικό ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ- ΔΕΞΙΑ (το σετ περιλαμβάνει φωτογραφίες, που απεικονίζουν την αριστερή και την δεξιά πλευρά, κάρτες με διάφορα αντικείμενα και βραχιόλια) ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟ (περιλαμβάνει κάρτες που δημιουργούν ζευγάρια) ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (περιλαμβάνει κάρτες με διαφορετικές προτάσεις για συσχετισμό) ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΟΙ 5 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (περιλαμβάνει βασικές κάρτες με αισθητήρια όργανα και κάρτες με εικόνες καταστάσεων) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ (περιλαμβάνει κάρτες που δημιουργούν ζευγάρια αντιθέτων) ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΡΟΥΤΑ (παιχνίδι που βασίζεται στο σύστημα συντεταγμένων διπλή είσοδος για την προώθηση της λογικής μαθηματικής σκέψης) ΑΛΛΗΛΛΟΥΧΙΕΣ ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ (κάρτες που μαθαίνουν τα παιδιά το πριν και το μετά) ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (κάρτες που μαθαίνουν τα παιδιά τα στάδια παραγωγής) ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (αποτελείται από χρωματιστό ζάρι, παζλ πυραμίδα και κάρτες φαγητών) ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (περιλαμβάνει κάρτες χωρισμένες σε ζευγάρια που απεικονίζουν τη σωστή και λάθος συμπεριφορά) ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (περιλαμβάνει κάρτες χωρισμένες σε ζευγάρια που απεικονίζουν τη σωστή και λάθος συμπεριφορά) ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (περιλαμβάνει κάρτες χωρισμένες σε ζευγάρια που απεικονίζουν τη σωστή και λάθος συμπεριφορά) ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (περιλαμβάνει πολύχρωμες ξύλινες καραμέλες, ζάρια με χρώματα και δίσκο) ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (περιλαμβάνει ξύλινα σχήματα, ζάρια και ένα δίσκο) ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΖΑ (μαγνητικά γράμματα) ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (μαγνητικά γράμματα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΦΗΣ (περιλαμβάνει κάρτες αφής, κάρτες με τις εικόνες των σχετικών αντικειμένων και μάσκες) ΗΧΟΙ ΖΩΩΝ (περιλαμβάνει cd με ήχους και κάρτες δύο όψεων) ΗΧΟΙ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΠΟΛΗ (περιλαμβάνει cd με ήχους και κάρτες δύο όψεων)

4 ΛΟΤΤΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΟΤΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κάρτες -πηγές τροφίμων & κάρτες-τρόφιμα) ΠΑΝΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ (αποτελείται από κομμάτια τα οποία τοποθετούνται ώστε να μαθαίνουν τις 4 εποχές) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ - ΣΩΜΑ ΗΧΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (περιλαμβάνει cd, κάρτες και κόκκινες μάρκες) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ (γαντοκούκλες με cd που περιέχει ιστορίες και κάρτες) ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (περιλαμβάνει κάρτες με εκφράσεις και κάρτες με φωτογραφίες ανθρώπων που εκφράζονται) ΦΤΙΑΞΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ (πάντες που φτιάχνουν τα παιδιά τον κύριο λυπημένο, χαρούμενο, θυμωμένη κλπ) ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (μαγνητικές εικόνες που περιλαμβάνουν διαφορετικά κομμάτια που μπορούν να δημιουργηθούν πάνω από 100 δραστηριότητες που σχετίζονται με το σώμα) ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ (μαλακά μαξιλαράκια με αποτυπωμένες εκφράσεις) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (αποτελείται από cd με αφήγηση ιστορίας και κάρτες) ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ (αποτελείται από κάδους ανακύκλωσης και κάρτες με διάφορα είδη απορριμμάτων) ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (περιλαμβάνει κάρτες χωρισμένες σε ζευγάρια που δείχνουν τη σωστή και λάθος συμπεριφορά) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΟ ΞΥΛΙΝΟ (αριθμητήριο για ανάλυση αριθμών) ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (αριθμητήριο για ανάλυση αριθμών) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (αποτελείται από γεωμετρικά σχήματα και κάρτες) ΣΕΤ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (γεωμετρικά σχήματα από αφρώδη υλικά) ΒΑΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (γεωμετρικά σχήματα που τοποθετούνται στη βάση) ΣΕΤ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ (σετ από κλεψύδρες με χρωματιστή άμμο) ΖΥΓΑΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ (ζυγαριά για μέτρηση στερεών και υγρών) ΖΥΓΑΡΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ (ζυγαριά με αποσπωμένους δίσκους - περιέχει σταθμά) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ (μεγάλη ζυγαριά με σταθερή βάση αριθμημένα άκρα και πλακίδια που τοποθετούνται σε κάθε άκρο) ΦΑΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΓΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ (φακός παρατήρησης αντικειμένων) ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΓΑΣ (μαγνήτης σε σχήμα πετάλου) ΛΟΓΙΚΑ ΜΠΛΟΚΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ (παλάμες και κορδόνια) ΠΑΖΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ (ζώα με χαμένες ουρές) ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ (συνδυάζουν τα ζώα με τις φωλιές τους) ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ (ανακαλύπτουν τι τρώνε τα ζώα) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑ (γράμματα από Α-Ω με εικόνες) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (μαθαίνουν τα χρώματα) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ανακαλύπτουν τα επαγγέλματα) ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (μαθαίνουν τους μήνες - εποχές) ΑΝΤΙΘΕΤΑ (μαθαίνει με κάρτες τα αντίθετα) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ (κάρτες με σημεία του σώματος) ΠΑΖΛ ΑΡΙΘΜΩΝ (παιχνίδι αντιστοίχησης)

5 ΠΑΖΛ Α-Ω (παιχνίδι αντιστοίχησης) ΛΕΞΟΥΛΕΣ (ενώνεις τα γράμματα και σχηματίζεις λεξούλες) ΟΙ 5 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠO ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ (αποτελείται από ξύλινη βάση δέντρο με διάφορα ζώα και ξύλινα φύλλα και μακριά κορδόνια) ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (περιλαμβάνει κουμπιά και κορδόνια) ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ (περιλαμβάνει καρούλια και κορδόνια) ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ (περιλαμβάνει χάντρες και κορδόνια) ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ (πλαστικές κάρτες και κορδόνια) ΨΑΡΕΜΑΤΑ (περιλαμβάνει ξύλινα καλάμια και μαγνητικά ψαράκια) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΤΑΠΟΔΙ (τουλάχιστον 50 τεμάχια) ΞΥΛΙΝΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟΥΡΠΙΝΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΟΥΒΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ (τουλάχιστον 30 οχήματα των 7 cm) ΔΑΠΕΔΟ ΠΟΛΗ (δάπεδο με απεικόνιση της πόλης) ΣΕΤ ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (μικρά ξύλινα σήματα) ΛΑΧΑΝΙΚΑ (πλαστικά ) ΦΡΟΥΤΑ (πλαστικά ) ΚΑΛΑΘΙΑ (ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ /ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΚΑΦΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΑ (πλαστικά) ΨΑΡΙΑ (πλαστικά) ΓΛΥΚΑ(πλαστικά) ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΤΣΑΓΙΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΙΚΩΝ ΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΤΡΟΛΕΥ ΓΙΑΤΡΟΥ (τρόλεϊ με ιατρικά είδη) ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΓΙΑΤΡΟΥ (με ιατρικά εργαλεία) ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (με εργαλεία) ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΠΑΖΛ ΠΑΖΛ 4 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ 5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟ

6 ΠΑΖΛ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΖΛ ΜΕ 20 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΖΛ ΜΕ 25 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΖΛ ΜΕ 50 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΖΛ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ 30 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΑΖΛ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΕΤ ΠΑΖΛ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΠΙΝΟΚΙΟ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΓΑΝΤΟΚΛΟΥΚΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣΓΑΝΤΟΚΛΟΥΚΛΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα