ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 3/10/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αρ. ιακήρυξης 4/2011 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ανοικτός διαγωνισµός Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ Σε ευρώ - Ελεύθερο Πληροφορίες : Κώστας Χονδρός Τηλέφωνο: (26310) Αρ.Πρωτ. Φ.8.12/3738 ΦΑΞ : (26310) Τεχνικές Προδιαγραφές (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Ηµεροµηνία αποστολής για ηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.E. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο Ηµεροµηνία αποστολής για ηµοσίευση στο ΦΕΚ ΝΑΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Τον Ν.1404/83 «οµή και λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/ /τ.Α) 1.2 Του Ν.2286/1995 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19 Α /1995) 1.3 Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (EL ) «για τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 1.4 Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 1.5 Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Περί Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Κ.Π..)» 1.6 Του Ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α'/ ) Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 1.7 Του Ν.2362/1995 Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.(φεκ 247 Α /1995), 1.8 Του Ν. 2198/94 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος» ΦΕΚ 43/Α / Της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, 1.10 Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (άρθρο 8 Κρατικές Προµήθειες - Περί προσυµβατικού ελέγχου από κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου)» Τις διατάξεις του Ν 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/ ). 2. Τις αριθ. 3/ και 19/ αποφάσεις του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, για την προκήρυξη δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι., Μεσολογγίου και του Παραρτήµατος Ναυπάκτου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι., Μεσολογγίου και του Παραρτήµατος Ναυπάκτου, για διάστηµα τριών (3) ετών, συνολικού προϋπολογισµού ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2 Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία(52 ηµερών τουλάχιστον) από την ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση περίληψης αυτής της διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει ή να αποστείλουν προσφορά µε οποιοδήποτε τρόπο µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ( ) ή να καταθέσουν προσφορά µε τα δικαιολογητικά που ζητούνται, στο Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου, κτίριο Πολυδύναµης αίθουσας (αρµόδιοι υπάλληλοι κα Μυλωνά Καχριµάνη Βασιλική και Καβάγιας Γεώργιος) µέχρι και ώρα π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισµός θα γίνει στις: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 24 Νοεµβρίου 2011 Πέµπτη π.µ. 1. ικαίωµα συµµετοχής α) Έλληνες πολίτες β) Αλλοδαποί β) Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά γ) Συνεταιρισµοί δ) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, Οι ενώσεις και κοινοπραξίες προµηθευτών δεν υποχρεούνται να έχουν ορισµένη νοµική µορφή για να υποβάλουν προσφορά. 2. Περιεχόµενα ιακήρυξης Ο ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συνηµµένα Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και είναι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 3. Παροχή ιευκρινίσεων 2

3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης ένστασης του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της παραπάνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται οι ως άνω πληροφορίες, αυτές αποστέλλονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη λήξη υποβολής των προσφορών, χωρίς ο ενδιαφερόµενος να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2 του Π 118/ Παραλαβή τευχών ιακήρυξης Τα τεύχη των ιακηρύξεων και πληροφορίες σχετικά µε αυτά δίνονται από το Τµήµα Μισθοδοσίας Αποζηµιώσεων Προµηθειών και Περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι την προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Τηλέφωνα πληροφοριών: , (FAX) Πληροφορίες σχετικές µε το αντικείµενο του έργου, τη λειτουργία του εστιατορίου και τους όρους της διακήρυξης που έχουν σχέση µε την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών δίνονται από το αρµόδιο τµήµα, τηλ , Οι παραλήπτες της παρούσας διακήρυξης, καταβάλλουν έναντι απόδειξης, (ή µε αντικαταβολή όταν αυτή αποστέλλεται ταχυδροµικά) ποσό 10, στο παραπάνω Τµήµα του Τ.Ε.Ι. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να συµπληρώνεται σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. 5. Όλη η διακήρυξη βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 6. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις εφηµερίδες: ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗ - ΑΓΡΙΝΙΟ και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων των: 1) Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος - ΑΘΗΝΑ, 2) ΕΟΜΜΕΧ - ΑΘΗΝΑ, 3) Βιοµηχανικό Εµπορικό Επιµελητήριο - ΑΘΗΝΑ, 4) Βιοτεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο - ΑΘΗΝΑ, 5) Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών - ΑΘΗΝΑ, 6) Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ΑΓΡΙΝΙΟ, 7) Εµπορικό Σύλλογο Μεσολογγίου, ΕΦΗΜΕΡΙ Α Ε.Ε. 7. Η δαπάνη για τη δηµοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει το ΤΕΙ Μεσολογγίου. Ο Πρόεδρος Βαγγέλης Πολίτης - Στεργίου 3

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 / 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Είδος ιαγωνισµού Κριτήριο κατακύρωσης Αντικείµενο του διαγωνισµού Είδος ζητουµένων υπηρεσιών Ποσότητα και διάρκεια υνατότητα πρόσθετων υπηρεσιών Ανοικτός διεθνής µε σφραγισµένες προσφορές Συµφερότερη προσφορά Ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση φοιτητών του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου στην έδρα του Τ.Ε.Ι και του Παραρτήµατος Ναυπάκτου (Πλήρως εξοπλισµένο µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου) Παροχή σίτισης (πρωινό,γεύµα, δείπνο) σε φοιτητές, για 3 χρόνια επί 280 ηµέρες το χρόνο (1 Σεπτεµβρίου- 30 Ιουνίου, πλην διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα) Συµπληρωµατικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράτασης διδακτικού έτους Υπηρεσία για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και Παράρτηµα Ναυπάκτου ΕΥΡΩ, περιλαµβανοµένου Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΦΠΑ 13% Εγκαταστάσεις φοιτητικού εστιατορίου Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου (πολυδύναµη Τόπος παροχής των υπηρεσιών αίθουσα), Ενοικιαζόµενο ή ιδιόκτητο κτίριο του αναδόχου για το Παράρτηµα Ναυπάκτου Πιστώσεις τακτικού προϋπολογισµού (ΚΑ Πηγή Χρηµατοδότησης 2631) του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου Έκδοση τακτικού χρηµατικού εντάλµατος Τρόπος Πληρωµής τµηµατικά κάθε 1 µήνα 3% Μ.Τ.Π.Υ 2% χαρτόσηµο επί του Κρατήσεις Μ.Τ.Π.Υ & 20% επί του χαρτοσήµου Φόροι Ν. 2198/94 άρθρο 24 4

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 / 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΣ 1. Περιγραφή ζητουµένων Υπηρεσιών Ο ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, πλήρως εξοπλισµένο µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου για την παροχή σίτισης 700 φοιτητών του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και 300 του Παραρτήµατος Ναυπάκτου, για τρία (3) χρόνια. Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται: α. Η λειτουργία εστιατορίου πλήρως εξοπλισµένου µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και σε κατάλληλο χώρο του Παραρτήµατος Ναυπάκτου µε δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων 300 τουλάχιστον ατόµων για το φοιτητικό εστιατόριο της έδρας του Τ.Ε.Ι. και 300 του Παραρτήµατος Ναυπάκτου. β. Η πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και κατάλληλου για τη λειτουργία του ΦΕ προσωπικού. γ. Η προµήθεια των πρώτων υλών, ετοιµασία και διανοµή των φαγητών. δ. Η εξασφάλιση της καθαριότητας όλων των εσωτερικών χώρων καθώς και των εξωτερικών που οδηγούν σε εισόδους του φοιτητικού εστιατορίου (είσοδοι σιτιζοµένων, τροφοδοσίας και προσωπικού) και των χώρων εναπόθεσης των απορριµµάτων. 2. Όροι παροχής της σίτισης 2.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λειτουργεί το φοιτητικό εστιατόριο όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2.2 και 2.3 κατωτέρω, εξασφαλίζοντας ηµερησίως τη δυνατότητα σίτισης 700 και 300 δικαιουµένων δωρεάν σίτισης φοιτητών, µε ηµερήσια αποζηµίωση 2.500,00 ΕΥΡΩ (µη περιλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ο οποίος βαρύνει το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου). Μετά τη συµπλήρωση ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 14 (παρ.6) του Ν 2817/2000, να τροποποιήσει τον αριθµό των δικαιουµένων δωρεάν σίτισης φοιτητών, οπότε και η καταβαλλόµενη αποζηµίωση του αναδόχου θα προσαρµόζεται ανάλογα. Επίσης, σε περίπτωση αναπροσαρµογής της αξίας του ηµερησίου σιτηρεσίου ανά φοιτητή ή αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για τη σίτιση, η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου προσαρµόζεται ανάλογα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης, σε περίπτωση που η αρµοδιότητα καθορισµού του ηµερησίου σιτηρεσίου ανήκει σε άλλο όργανο και δεν απαιτείται δηµοσίευση σε ΦΕΚ. 2.2 Η ανάθεση του έργου της σίτισης γίνεται για χρονικό διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 εκεµβρίου Στο διάστηµα αυτό δεν περιλαµβάνονται οι µήνες Ιούλιος και Αύγουστος κάθε έτους, καθώς και οι διακοπές Χριστουγέννων (23 εκεµβρίου έως και 2 Ιανουαρίου) και Πάσχα (από Μεγάλη Τετάρτη έως και Τετάρτη του Πάσχα), µε την επιφύλαξη απρόβλεπτων γεγονότων και του προγράµµατος έναρξης-διάρκειας λήξης των εξαµήνων, που ανακοινώνεται κατ έτος από το αρµόδιο όργανο του Τ.Ε.Ι. Η έναρξη και λήξη της περιόδου λειτουργίας του Φ.Ε. µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι/Μ. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης ή λήξης. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης διδακτικού έτους πέραν των ανωτέρω ορίων, θα υπάρξει τροποποιητική σύµβαση µε απόφαση αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι για παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών, µε τους ίδιους όρους και ανάλογη µε τον αριθµό των σιτιζοµένων αµοιβή. Σε περίπτωση µη ανάδειξης αναδόχου µέχρι , η τριετία θα αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του αναδόχου. Εάν κατά τη λήξη της ως άνω αναφερόµενης τριετίας δεν έχει ολοκληρωθεί για απρόβλεπτους λόγους η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την επόµενη χρονική περίοδο, για την εξασφάλιση της λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου αποφασίζει το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι/Μ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 2.3 Στην έννοια της ηµερήσιας σίτισης περιλαµβάνεται η παροχή πρωινού, γεύµατος και δείπνου. Στο γεύµα και στο δείπνο θα προσφέρονται δύο εναλλακτικά φαγητά ως κυρίως πιάτο και συνοδευτικά, σύµφωνα µε το ενδεικτικό εβδοµαδιαίο µενού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ) της παρούσας διακήρυξης, και τις βελτιώσεις της προσφοράς του αναδόχου. Το γαρνίρισµα, όπου απαιτείται, θα είναι διαφορετικό σε κάθε ένα από τα δύο εναλλακτικά πιάτα. 5

6 Θα υπάρχει επίσης διαθέσιµο 3 ο ειδικό πιάτο για κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών σιτιζοµένων, που για ιατρικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους δεν µπορούν να ακολουθήσουν το κανονικό πρόγραµµα σίτισης. 2.4 Με βάση το προτεινόµενο από τον ανάδοχο εβδοµαδιαίο µενού και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για τη σύνθεση και τις προδιαγραφές των γευµάτων, ο ανάδοχος, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου, θα καταρτίζει πρόγραµµα σίτισης 4 εβδοµάδων, το οποίο θα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων στην αρχή κάθε µήνα. Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος θα λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο µαγειρέµατος των φαγητών και στο γαρνίρισµα, καθώς και προσαρµογή σε νωπές πρώτες ύλες της κάθε εποχής. Στο πρόγραµµα αυτό θα αναγράφεται και το συγκεκριµένο είδος του 3 ου ειδικού πιάτου, το οποίο θα προκύπτει µετά από καταγραφή των σχετικών αναγκών. 2.5 Οι σιτιζόµενοι φοιτητές θα µπορούν ελεύθερα, εφόσον θέλουν, να προσέρχονται για «συµπλήρωµα» του κυρίως πιάτου. 2.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε τραπέζι ξύδι, λεµόνι και αλάτι. 2.7 Σε τρία τουλάχιστον σηµεία της αίθουσας θα υπάρχει κατάλληλος πάγκος µε διαθέσιµο λάδι για σαλάτες και τα συνήθη καρυκεύµατα (πιπέρι, κανέλα, µουστάρδα, κέτσαπ κ.λπ.) 2.8 Ο ανάδοχος πέραν των άριστων πρώτων υλών, συστατικών ή έτοιµων τροφών που υποχρεούται να χρησιµοποιεί, θα πρέπει να φροντίζει ώστε το τελικό προϊόν να έχει προετοιµαστεί και µαγειρευτεί µε τον κατάλληλο τρόπο, να µεριδοποιείται σωστά, να έχει καλή εµφάνιση και να σερβίρεται µε άψογο τρόπο. 2.9 Στο Φ.Ε. Μεσολογγίου και Ναυπάκτου, σιτίζονται µόνο φοιτητές του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και του Παραρτήµατος Ναυπάκτου αντίστοιχα. Μέλη του προσωπικού κάθε κατηγορίας ή οµάδες φιλοξενουµένων του Τ.Ε.Ι. µπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά Εστιατόρια. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται για κάθε συµµετοχή σε γεύµα ή δείπνο το ποσό των 2. Μη µέλη της κοινότητας του ΤΕΙ απαγορεύεται να σιτιστούν χωρίς άδεια του ΤΕΙ Η προετοιµασία και παρασκευή των φαγητών και των συνοδευτικών, καθώς και η παροχή της σίτισης θα γίνεται στους χώρους των Φ.Ε. µε τον εξοπλισµό που ο ανάδοχος διαθέτει και ο οποίος θα αναγράφεται ρητά στην Τεχνική Προσφορά. Απαγορεύεται ρητά η παρασκευή φαγητών εκτός του χώρου των εστιατορίων και η µεταφορά τους στη συνέχεια στα εστιατόρια. Επίσης απαγορεύεται η παρασκευή φαγητών στα εστιατόρια του ΤΕΙ και η µεταφορά τους εκτός ΤΕΙ. Οι ώρες παροχής της σίτισης θα είναι : το πρωινό, το γεύµα και έως το δείπνο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόµενοι φοιτητές, οι ώρες αυτές µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι./Μ., µετά από εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου Η συντήρηση του εξοπλισµού γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου Για το Φ.Ε του Παραρτήµατος Ναυπάκτου, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο χώρο για τη λειτουργία εστιατορίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υγειονοµικού Κανονισµού (Υπουρ. Απόφ. 8577/1983 ΦΕΚ 526 τ. Β ), στο οποίο θα µπορούν να εξυπηρετούνται τουλάχιστον 300 άτοµα. Το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος, του Παραρτήµατος Ναυπάκτου, θα είναι ανάλογο του αριθµού των εξυπηρετουµένων ατόµων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υγειονοµικού Κανονισµού. Επίσης, όλοι οι αναγκαίοι χώροι (αίθουσα σιτιζόµενων, χώρος πλύσεως σκευών, παρασκευαστήριο και προπαρασκευαστήριο, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκη τροφίµων) θα είναι ανάλογοι του αριθµού των καθισµάτων και θα πρέπει να αποτυπώνονται στην κάτοψη που συνοδεύει την τεχνική προσφορά. 6

7 2.13 Μέσα στη διάρκεια του πρώτου 6µήνου της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένο και σε ορθή λειτουργία σύστηµα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίµων, σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS), σε εφαρµογή της κοινής υπουργικής απόφασης 487/2000 (ΦΕΚ 1219 Β ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου τουλάχιστον 8 άτοµα για το Φ.Ε Της έδρας του Τ.Ε.Ι. και 5 άτοµα για το Φ.Ε του Παραρτήµατος Ναυπάκτου, πλήρους απασχόλησης. Το Τ.Ε.Ι./Μ δεν ευθύνεται για την επιλογή του προσωπικού από τον ανάδοχο και για κάθε υποχρέωσή του προς αυτό, θα παρακολουθεί όµως και θα ελέγχει αυστηρά την τήρηση κάθε υποχρέωσης που απορρέει από τη σύµβαση, την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία Το Τ.Ε.Ι./Μ µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Φ.Ε., έχει το δικαίωµα να αξιώσει την αποµάκρυνση κάθε µέλους του προσωπικού του αναδόχου, εφόσον αποδεδειγµένα δείχνει απροθυµία συνεργασίας και η εν γένει συµπεριφορά του δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του Φ.Ε. Επίσης σε περίπτωση που τα αρµόδια όργανα διαπιστώνουν ότι µε το απασχολούµενο από τον ανάδοχο προσωπικό δεν εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του Φ.Ε., έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άµεση και έκτακτη πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους και τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων για τις δικαιούµενες αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, µέτρα για την ασφάλεια κατά την ώρα εργασίας. Επίσης υποχρεούται να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο απ αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. εν αποκλείεται και η απασχόληση φοιτητών Η αντισυµβατική συµπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο αποκλεισµού του σε επόµενους διαγωνισµούς του Ιδρύµατος Η άποψη των σιτιζοµένων για την ποιότητα, ποσότητα, το σερβίρισµα και γενικά την εξυπηρέτησή τους από τον ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου. Για το λόγο αυτόν υπάρχουν σε εµφανή σηµεία του εστιατορίου ειδικά κουτιά όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να διατυπώνουν εγγράφως τις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Φ.Ε. Στο άνοιγµα και τον έλεγχο των παραπάνω κουτιών θα παρευρίσκεται και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του. Επίσης, δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο θα γίνεται από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου αξιολόγηση της σίτισης µε τη διανοµή και συµπλήρωση από τους σιτιζόµενους ειδικού ερωτηµατολογίου Απαγορεύεται η ολική ή µερική υποµίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως του Φοιτητικού Εστιατορίου και η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση υποχρεώσεων σίτισης σε τρίτο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις νοµικές συνέπειες της έκπτωσης. 3. Έλεγχοι, Ποινές 3.1 Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των εργασιών και της πιστής εφαρµογής των όρων της παρούσας διακήρυξης και της Σύµβασης θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. 3.2 Η τήρηση των όρων υγιεινής των χώρων, η εµφάνιση του προσωπικού, η καταλληλότητα των πρώτων υλών και των προσφεροµένων ειδών ελέγχεται από το Τ.Ε.Ι./Μ και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να διευκολύνει τα εντεταλµένα όργανα στο έργο αυτό. 3.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου καθώς και των αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 3.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλονται χρηµατικές και διοικητικές ποινές ως ακολούθως: Εάν κατά τον έλεγχο της ποσότητας (βάρους) των µερίδων διαπιστωθεί απόκλιση µέχρι 10% κάτω από τα όρια που ορίζονται στη διακήρυξη, σε περισσότερες από 5 τυχαίες µερίδες, επιβάλλεται χρηµατική ποινή 500 ΕΥΡΩ. 7

8 3.4.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, η ποινή θα είναι διπλάσια από αυτήν που αφορά στον έλεγχο της ποσότητας Σε περίπτωση που κρίνεται ότι το απασχολούµενο προσωπικό δεν επαρκεί για την οµαλή λειτουργία της σίτισης και ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ενίσχυσή του, η ποινή θα είναι όπως στην παραπάνω περίπτωση Εάν σε επόµενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόµοια παράβαση η χρηµατική ποινή διπλασιάζεται Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί για τρίτη φορά, κινείται ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι./Μ η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Τ.Ε.Ι./Μ Οι παραπάνω χρηµατικές ποινές επιβάλλονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι./Μ. και η παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το αµέσως επόµενο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του αναδόχου Για κάθε άλλη απόκλιση από τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, καθώς και για περιπτώσεις µη τήρησης των υποχρεώσεων προς τους εργαζόµενους, το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι./Μ έχει το δικαίωµα να επιβάλει χρηµατικής ποινής ανάλογης αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση υποτροπής ισχύουν τα αναφερόµενα στα στοιχεία 3.4.3, και της παραγράφου αυτής. 8

9 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 /2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό: 1.1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή, εξοπλισµό και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ειδικότερα: Να διαθέτει πιστοποίηση HACCP για τις υπηρεσίες σίτισης και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO των παρεχόµενων υπηρεσιών του Να διαθέτει ικανή και κατάλληλη στελέχωση για την εκτέλεση του έργου Να αναλαµβάνει τη δέσµευση δηµιουργίας γραφείου και παρουσίας υπευθύνου στον χώρο του εστιατορίου για την παραγωγική συνεργασία των στελεχών του Αναδόχου µε όλους του εµπλεκόµενους φορείς του έργου στους χώρους υλοποίησης, το αργότερο σε δύο εβδοµάδες από την υπογραφή της σύµβασης και διατήρησής του µέχρι και τη λήξη του έργου. 1.2 Να διαθέτει αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένη γνώση και κατάλληλα τεκµηριωµένη εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε αυτό του παρόντος διαγωνισµού. Συγκεκριµένα : Τα τρία (3) τελευταία χρόνια να δραστηριοποιείται σε παροχή υπηρεσιών σίτισης, οπωσδήποτε δε και µε ποινή αποκλεισµού, το τελευταίο έτος να παρέχει συστηµατικά και επί καθηµερινής βάσεως, υπηρεσίες πλήρους σίτισης (πρωινό, γεύµα και δείπνο) τουλάχιστον σε 300 άτοµα για συνεχές διάστηµα όχι µικρότερο των 9 µηνών Ο ετήσιος µέσος όρος του κύκλου εργασιών της ατοµικής ή άλλης µορφής επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία χρόνια να µην είναι µικρότερος από το 100% της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του υπό ανάθεση έργου (περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). 1.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκµηριώνει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία: Υπόµνηµα µε πληροφορίες για την επιχειρηµατική δοµή, τους τοµείς δραστηριότητας, τα µέσα που διαθέτει, τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει, Τα µέτρα που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και συγκεκριµένα ότι διαθέτει πιστοποίηση HACCP για τις υπηρεσίες σίτισης και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Τη σύνθεση (συνοπτικά αριθµητικά στοιχεία κατά ειδικότητα), της Οµάδας Έργου, που θα αναλάβει την υλοποίηση της σύµβασης, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η συµµετοχή τουλάχιστον 8 ατόµων πλήρους απασχόλησης και η κάλυψη όλων των ειδικοτήτων που απαιτεί η φύση του υπό εκτέλεση έργου. (Για τα στελέχη αυτά θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο β του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ως περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς) Κατάλογο των έργων παροχής σίτισης που εκτέλεσε τα τρία τελευταία έτη µε συνοπτική περιγραφή και ακριβή ποσοτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση ύπαρξης της προϋπόθεσης που ορίζεται στην παρ , ανωτέρω, Στοιχεία για το συνολικό κύκλο εργασιών των τριών(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τα οποία να προκύπτει σαφώς η ύπαρξη της προϋπόθεσης 1.2.2, ανωτέρω. (Τα στοιχεία και θα παρουσιαστούν αναλυτικά και θα τεκµηριωθούν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρ του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ως περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς) 9

10 1.3.4 Υπεύθυνη δήλωση ότι α) οι πληροφορίες που περιέχονται στο υπόµνηµα της παρ και τα στοιχεία των παρ και είναι ακριβή, β) αναλαµβάνει τη δέσµευση για τη δηµιουργία γραφείου, κατά τα οριζόµενα στην παρ και γ) τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα περιλαµβάνονται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ως µέρος των αντίστοιχων υπό αξιολόγηση στοιχείων. 10

11 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1 Τρόπος Κατάρτισης και υποβολής προσφοράς Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, σύµφωνα µε τα άρθρα του Π 118/2007 στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 παρ.3 του Π 118/ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινήσεις που δίνονται από τους διαγωνιζόµενους µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στον γενικό φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος που διενεργεί το διαγωνισµό: Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ο αριθµός της διακήρυξης «4/2011» Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον γενικό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται υπό µορφή υποφακέλων : Η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2 κατωτέρω. Τα Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς (βλ. παρ.2.3 κατωτέρω περιεχόµενο τεχνικής προσφοράς). Ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων της Προσφοράς θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών θα συνοδεύεται από αναλυτικό ευρετήριο. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 11

12 συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 2.2 ικαιολογητικά συµµετοχής Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α (κεφ.β 1 α του Π 118/2007) και τις οικείες διατάξεις: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π 118/2007, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (µε ΦΠΑ), ήτοι ύψους ΕΥΡΩ Υπεύθυνη δήλωση (κατά το άρθρο 6, παρ.1 περ. β του Π 118/2007)της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: α. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου του Π 118/07, ήτοι: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της σελ.1). ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3, παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της σελ.2), Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ε.Κ. (EE C της , σελ.48), Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 116 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,EE L 344 της , σελ.76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2331/1995 (ΦΕΚ Α 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 (ΦΕΚ Α 305), β. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµείωση: Η ήλωση της παρ πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ανεξάρτητα µε την ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, που µπορεί να είναι και προγενέστερη. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα τη δήλωση αυτή, ιδίως όσον αφορά τα υπό στοιχεία α και β αδικήµατα, υποβάλλουν οι διαχειριστές, όταν πρόκειται για ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος για τις ΑΕ, ο νόµιµος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, ο Πρόεδρος για τους Συνεταιρισµούς και κάθε µέλος όταν πρόκειται για Ένωση Προµηθευτών ή Κοινοπραξία. γ. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 καταστάσεις πτώχευσης ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σηµείωση: Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. δ. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π /118/2007, καταστάσεις, ήτοι, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 12

13 Σηµείωση: Το στοιχείο αυτό δηλώνεται από νοµικά πρόσωπα και συνεταιρισµούς. ε. εν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, στ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ζ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, το ειδικό επάγγελµά τους ή αν ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του Π 118/2007, Σηµείωση: Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, η. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου υπουργού κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π 118/2007, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) και ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ.2 και 3 του άρθρου 6 του Π 118/2007, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 20 του ιδίου Π. /τος Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1γ του Π 118/07, εφόσον οι προµηθευτές µετέχουν µε αντιπρόσωπό τους Νοµιµοποιητικά έγγραφα (πλήρης σειρά) ως ακολούθως κατά περίπτωση: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Φωτοτυπία ταυτότητας Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και τυχόν µεταβολής της. ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ (O.E) - (Ε.Ε) Καταστατικό και τροποποιήσεις ή πρόσφατη κωδικοποίηση του Καταστατικού, µε σφραγίδα καταχώρησης στο βιβλίο εταιρειών του Αρµόδιου Πρωτοδικείου. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της προκήρυξης του διαγωνισµού. ήλωση ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, πλην των αναφερθέντων. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού ή πρόσφατη κωδικοποίηση του Καταστατικού, µε σφραγίδα καταχώρησης στο βιβλίο εταιρειών του αρµοδίου Πρωτοδικείου. ΦΕΚ µε δηµοσίευση περιλήψεως του Καταστατικού της εταιρείας (Σύστασης). ΦΕΚ µε δηµοσίευση περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού, αν υπήρξαν(ιδιαίτερα εάν αφορούν στην εκπροσώπηση της εταιρείας). Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της προκήρυξης του διαγωνισµού. ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, πλην των αναφερθέντων στα σχετικά ΦΕΚ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού ή πρόσφατη κωδικοποίηση Καταστατικού, µε σφραγίδα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της αρµόδιας Νοµαρχίας. ΦΕΚ µε δηµοσίευση περίληψης του Καταστατικού (Σύστασης). ΦΕΚ µε δηµοσίευση των τροποποιήσεων του Καταστατικού (αν υπήρξαν) και Ανακοινώσεων. 13

14 ΦΕΚ µε δηµοσίευση περί των Μελών του.σ και περί των εκπροσώπων και των αρµοδιοτήτων τους. Πρακτικό Γ.Σ περί εκλογής του τελευταίου.σ. Πρακτικό Σ περί συγκροτήσεως αυτού σε σώµα και περί καθορισµού των εκπροσώπων και των αρµοδιοτήτων αυτών. Βεβαίωση της αρµόδιας Νοµαρχίας περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της προκήρυξης του διαγωνισµού. ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, πλην των αναφερθέντων στα σχετικά ΦΕΚ. Επίσης έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από τα ανωτέρω νοµιµοποιητικά έγγραφα Τα αναφερόµενα στην παρ.1.3 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, στοιχεία τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής που ορίζονται στην παρ. 1.1 και 1.2 του ιδίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.( Υπόµνηµα, Κατάλογος έργων, Κύκλος εργασιών, Υπεύθυνη ήλωση) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει ανάθεση, οφείλει να καταθέσει, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. 14

15 2.3 Περιεχόµενο Τεχνικής Προσφοράς Ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαµβάνει: Το συνηµµένο στην παρούσα διακήρυξη εβδοµαδιαίο βασικό µενού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ) υπογραµµένο και σφραγισµένο, Τη σύνθεση, τη διάρκεια και τον τρόπο παροχής του πρωινού, Προσφορά βελτιώσεων του ανωτέρω βασικού µενού µε αναλυτική, και συγκεκριµένη περιγραφή των επί πλέον προσφεροµένων ανά εβδοµάδα συνοδευτικών και επιδόρπιων. Συγκεκριµένα θα κατονοµάζονται ποια είδη από τα αναφερόµενα στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η και πόσα από το καθένα θα προσφέρονται επί πλέον την εβδοµάδα. Για όλα δε τα συνοδευτικά, τόσο αυτών που περιλαµβάνει το βασικού µενού όσο και των επί πλέον προσφεροµένων, θα αναφέρεται πόσο συχνά θα γίνεται εναλλαγή ώστε να υπάρχει ποικιλία και τέλος η ποσότητα που θα µπορούν να παίρνουν οι σιτιζόµενοι από τα διάφορα είδη της αυτής κατηγορίας (π.χ. δύο σαλάτες, δύο γλυκά κ.λ.π.) Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου: Οι ενδιαφερόµενοι, µε βάση τους όρους λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, τον προσφερόµενο εξοπλισµό και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που µπορεί να τους παρασχεθεί από το Τµήµα Μισθοδοσίας Αποζηµιώσεων προµηθειών και Περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου θα γίνεται πλήρης και λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο σκέπτονται να λειτουργήσουν το φοιτητικό εστιατόριο. Στη µελέτη αυτή, εκτός από την περιγραφή όλων των φάσεων εκτέλεσης του έργου µέχρι και τη διάθεση του τελικού προϊόντος, είναι απαραίτητο να περιέχονται ακριβή στοιχεία για τα ακόλουθα: α) Τα µέσα και τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των γευµάτων ήτοι: i) Η καταλληλότητα καταστήµατος, που θα τεκµηριώνεται µε σχετική κάτοψη, στην οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι αναγκαίοι χώροι (αίθουσα σιτιζοµένων, χώρος πλύσεως σκευών, παρασκευαστήριο και προπαρασκευαστήριο, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκη τροφίµων) καθώς και οι θέσεις του απαραίτητου για την κάθε εργασία εξοπλισµού. ii) Η θέση του καταστήµατος, που θα σηµειώνεται σε επίσηµο χάρτη της πόλεως της Ναυπάκτου ώστε να είναι σαφής και ακριβής η τοπογραφική θέση ( ιεύθυνση) του κτιρίου και η οδική πρόσβαση µε µέσα µαζικής µεταφοράς από την έδρα του Παραρτήµατος και το κέντρο της πόλης. iii) Ο διαθέσιµος εξοπλισµός (µαγειρικά σκεύη, τραπέζια, καθίσµατα, ψυγεία κ.λ.π.) β) Πίνακα καταγραφής των στελεχών (µόνιµων ή εξωτερικών συνεργατών), που άµεσα ή έµµεσα θα αποτελούν την Οµάδα εκτέλεσης του Έργου, µε αναφορά στην ειδικότητα, το πλήθος, το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει ο καθένας, τη σχέση εργασίας* και στον ακριβή χρόνο απασχόλησής του. Ο πίνακας καταγραφής των στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, καταρτίζεται σύµφωνα µε το ακόλουθο ενδεικτικό υπόδειγµα πίνακα: Α/Α Ειδικότητα 1.. Μάγειρας Α Μάγειρας Β. Κτηνίατρος 1... ΣΥΝΟΛΟ Αριθµός Θέση στην Οµάδα Έργου- Είδος υπηρεσιών- 1 Προσωπικό κουζίνας 2 Κουζίνα- ιανοµή Έλεγχος προϊόντων ζωικής προέλευσης Σχέση Εργασίας * µόνιµος µόνιµος Εξωτερικός συνεργάτης Εµπειρία 5ετής 3ετής τουλάχιστον *Στη στήλη «Σχέση Εργασίας» οι δυνατές αναφορές είναι οι ακόλουθες: Ανθρωποµήνες (σε σύνολο έργου 30 µήνες) Κατά περίπτωση Μόνιµο Στέλεχος (πλήρους ή µερικής απασχόλησης): Άτοµο για τον οποίο ο Προσφέρων υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 15

16 Εξωτερικός Συνεργάτης: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του ότι υπάρχει η συµφωνία αυτή και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, εάν δε είναι υπάλληλος άλλης εταιρείας υποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της εταιρείας αυτής ότι τελεί εν γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας. γ) Τον τεχνικό εξοπλισµό, που κατά την κρίση τους απαιτείται και προτίθενται να διαθέσουν για την εκτέλεση της σύµβασης. δ) Τα µέτρα που θα εφαρµόζονται για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων, των φοιτητών και την προστασία του περιβάλλοντος. ε) Τη διαδικασία που θα εφαρµόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει: ι) ότι οι προµήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούµενες προδιαγραφές ποιότητας και ιι) ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων. στ) Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει σκόπιµο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση του έργου και θα συµβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του Έργου Πίνακα µε πλήρη στοιχεία του κύκλου εργασιών από τις υπηρεσίες µαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα µε την παρούσα µορφή της επιχείρησης την τελευταία τριετία. Ο πίνακας θα συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα (συµβάσεις ή τιµολόγια, βεβαιώσεις, κλπ.), από τα οποία πρέπει να προκύπτουν µε σαφήνεια οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, ο αριθµός των σιτισθέντων και η αξία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται στη µορφή του παρακάτω πίνακα και να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εµπεριστατωµένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του προσφέροντος στην υλοποίηση αντίστοιχων µε το αντικείµενο της παρούσας ιακήρυξης Έργων. Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Πανεπιστήµιο Σίτιση φοιτητών 1. Νοσοκοµείο Σίτιση Εργαζοµένων Ειδικό Παροχή Σχολείο γεύµατος σε µαθητές 24 µήνες Σε εξέλιξη Ολική εκτέλεση έργου 12 µήνες Σε εξέλιξη Ολική εκτέλεση έργου 9 µήνες ολοκληρωµένο Παρασκευή γευµάτων, όχι διανοµή ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΣΗ* ΣΙΤΙΣΘΕΝΤΩΝ (ηµερήσιος µ.ο.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟ- ΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 100% 50% *Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη / υπό ανάληψη Περιγραφή των µέτρων που εφαρµόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης συνοδευόµενη από αντίστοιχα πιστοποιητικά (HACCP, ISO), και βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές για την επιτυχή εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων. Αν τα στοιχεία αυτά δεν είναι σαφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά τη βαθµολόγηση των προσφορών. Σηµειώσεις: 1. Ως «µαζική σίτιση» για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ανωτέρω στοιχείων θεωρείται η συστηµατική επί καθηµερινής βάσεως παροχή πλήρους σίτισης (τουλάχιστον γεύµα και δείπνο) και όχι η περιστασιακή εξυπηρέτηση αναγκών τροφοδοσίας κοινωνικών ή άλλων εκδηλώσεων. 2. Σε περίπτωση που κάποιες από τις ανωτέρω υπηρεσίες παρασχέθηκαν από τον προσφέροντα σε συνεργασία µε άλλο φυσικό πρόσωπο ή µε συµµετοχή σε νοµικό πρόσωπο διαφορετικό από την παρούσα µορφή της επιχείρησης, θα πρέπει να αποδεικνύεται το ποσοστό συµµετοχής του προσφέροντος στην υλοποίηση του κάθε Έργου, ή το ειδικό µέρος του Έργου που τυχόν εκτέλεσε. 16

17 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 / 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, παρουσία των Υποψηφίων Αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους, από την Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού (Ε ). Η Ε προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία έναρξης του διαγωνισµού στις πµ. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς εκτελείται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς ανά φύλλο. Η Ε καταγράφει τους Υποψηφίους Αναδόχους σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί µε τον κύριο φάκελο της προσφοράς καθώς και των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Η Ε ενηµερώνει τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο όπου µπορούν να µελετηθούν από τους διαγωνιζόµενους τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Οι φάκελοι "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ελέγχονται µετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών. Η αξιολόγηση αυτή αφορά τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων οι οποίες ως προς τα δικαιολογητικά έχουν γίνει αποδεκτές. Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Ε θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: α. Η Ε ελέγχει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της ιακήρυξης και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό τις προσφορές που γίνονται δεκτές και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. β. Η Ε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Υποψηφίους Αναδόχους να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις, σύµφωνα µε το Π. 118/2007 και το Π.. 60/2007. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκοµισθούν µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα, η προσφορά δύναται να απορριφθεί. γ. Η Ε ενηµερώνει τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο όπου µπορούν να µελετηθούν από τους διαγωνιζόµενους οι Τεχνικές Προσφορές των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. δ. Μετά τον έλεγχο ύπαρξης των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών και ελάχιστων προϋποθέσεων, η Ε θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε. 17

18 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 / 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει µε βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα κριτηρίων: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Α ΟΜΑ Α (Τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης) 1) Πληρότητα µελέτης λειτουργίας για την παραγωγή γευµάτων κ.λ.π. για το κεντρικό Φ.Ε. στην έδρα του ΤΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (1) 30% ΒΑΘΜΟΣ (Από 100 έως 110) (2) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) Χ (2) 2. Πληρότητα µελέτης λειτουργίας για την παραγωγή γευµάτων κ.λ.π. για το Παράρτηµα Ναυπάκτου 20% 2) Πληρότητα πρωινού 10% 3) Βελτιώσεις βασικού µενού (Συνοδευτικά, επιδόρπια κλπ) 4) Μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή προσωπικού και τελικού προϊόντος, την προστασία των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος 10% 10% ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑ ΑΣ 80% Β ΟΜΑ Α (Εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου) 1) Εµπειρία παροχής υπηρεσιών µαζικής σίτισης τελευταίας τριετίας 10% 2) Επιτυχής υλοποίηση παρόµοιων έργων και ποιότητα υπηρεσιών 10% ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑ ΑΣ 20% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β) 100% 1.2 Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθµολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 1.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσµάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 18

19 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 1.4 Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και γίνεται συγκριτικά µεταξύ των προσφορών. 1.5 Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 1.6 Πλέον συµφέρουσα είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο άθροισµα βαθµολογίας. 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1 Στην Α ΟΜΑ Α αξιολογούνται: Η µελέτη για την παραγωγή γευµάτων ήτοι: Από την περιγραφή της οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου µε αναφορά στη χρήση όλων των προσφεροµένων µέσων (εγκαταστάσεις, εξοπλισµός) σε κάθε φάση µέχρι και τη διάθεση του τελικού προϊόντος, αξιολογούνται και βαθµολογούνται συγκριτικά η πληρότητα της µελέτης, ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου, η συµφωνία µε τις προδιαγραφές ποιότητας του έργου, η σύνθεση και η επάρκεια της οµάδας έργου, τα πρόσθετα µέσα που θα διατεθούν Η θέση του καταστήµατος σε σχέση µε το Παράρτηµα, η ευκολία πρόσβασης µε τα πόδια ή µε µαζικά µέσα µεταφοράς, ο βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτούµενες από το νόµο προδιαγραφές ως καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις προδιαγραφές της παρούσας (ολική επιφάνεια, αριθµός τραπεζοκαθισµάτων κλπ) Η παροχή πρωινού (πληρότητα, ποσοτική και ποιοτική σύνθεση, διάρκεια, συµφωνία µε προδιαγραφές πρώτων υλών) Η συµβολή στη βελτίωση του βασικού µενού των επιπλέον προσφεροµένων συνοδευτικών από πλευράς ποικιλίας, δυνατοτήτων επιλογής και διατροφικής αξίας Η επάρκεια των µέτρων που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια των εργαζοµένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείται ώστε οι προµήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούµενες προδιαγραφές και να διασφαλίζονται οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των παρεχοµένων φαγητών. Σηµειώνεται ότι τυχόν προσφερόµενα είδη που αφορούν το βασικό µενού ή και άλλα στοιχεία της σίτισης πλην των αναφεροµένων ανωτέρω δεν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή ιαγωνισµού και δεν θα αξιολογηθούν. 2.3 Στη Β ΟΜΑ Α Αξιολογείται και βαθµολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων και οι εγγυήσεις να παράσχουν τις ζητούµενες υπηρεσίες µε βάση: Την εµπειρία σε υπηρεσίες µαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο µε την σηµερινή µορφή της επιχείρησης κατά τα 3 προηγούµενα έτη. Συγκεκριµένα λαµβάνεται υπόψη το πλήθος των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ο ηµερήσιος µέσος όρος των σιτισθέντων από την παραπάνω µαζική σίτιση (αξία εκτελεσθέντων έργων) Την επιτυχή υλοποίηση παρόµοιων έργων, ιδιαίτερα φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, που έχει αναλάβει η επιχείρηση, σε συνδυασµό µε τα εφαρµοσθέντα σε κάθε περίπτωση µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σίτισης που παρείχε. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από συστατικές επιστολές, πιστοποιήσεις ISO, HACCP κλπ. 19

20 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου του παρόντος Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσµίας στο τµήµα ιοικητικής µέριµνας και πρωτοκόλλου Εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί Το αρµόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκλησηανακοίνωση της Υπηρεσίας Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στο αρµόδιο Τµήµα ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: Οι Έλληνες πολίτες: α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ.77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 20

δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. ιακήρυξης 2/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Μεσολόγγι 5/4/2012 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ανοικτός διαγωνισμός Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30200 Πληροφορίες : Κώστας Χονδρός Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 25/01/2017 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καραολή & Δημητρίου 80-Πειραιάς Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210-41 42 091 210 41 42 241 Fax: 210-41 42 469 Πειραιάς, 20-04-2010 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 07/03-04- 2014 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Ηλεκτρόδια απινίδωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ Τ Ω Ν Φ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας:

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: Χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών Κέντρων και των ιοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: ,

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 107 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ.

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 16/06/2017 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα