ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθη κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσή λιο στο ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύ που. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ θρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Τύπου & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως αυτό ισχύει β) του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμ ματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 116) γ) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α 102) δ) των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). ε) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφω ση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38). στ) του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159), όπως αντι καταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152) ζ) του Α.Ν. 1092/1938 «Περί Τύπου», όπως ισχύει η) του ν. 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων» θ) του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α 191), όπως ισχύει ι) της υπ αριθμ /Σ1/2158/ κοινής υπουρ γικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 712), όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1252) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 712) και κατάργηση της υπ αριθμ /Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1674)» ια) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 145) ιβ) της υπ αριθμ. Υ353/ απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β 1603) ιγ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 2. Την ανάγκη εξορθολογισμού και αρτιότερης οργά νωσης του συστήματος διανομής των εντύπων 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/ Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν: α) οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνο νται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,

2 23396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβά νονται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, γ) εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποί ων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), δ) άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιοκτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιο γράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρο νικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελ λιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα. 2. Για την υπαγωγή εφημερίδας ή περιοδικού των περι πτώσεων γ και δ στα ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσω τερικό της χώρας, απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέ σεων των παρ. 2 και 3 της υπ αριθμ /Σ1/2158/ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρ θρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 712), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1252) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 712), και κατάργηση της υπ αριθμ /Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1674)». 3. Οι ιδιοκτήτες των εντύπων της περίπτωσης δ κα λούνται εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμμα τεία Ενημέρωσης υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη των εντύπων τους στο καθεστώς των ειδικών τιμο λογίων διακίνησης κι επιθυμούν την ένταξή τους στο καθεστώς αυτό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επι κοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε την υποβολή και να διενεργήσουν τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιε χομένου της υπεύθυνης δήλωσης. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει, επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 8 ν. 1599/1986, τη διαγραφή του εντύπου από τον πίνακα των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης. 4. Η διαγραφή εφημερίδας από τον πίνακα των δι καιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΕ ΓΓΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ίδιου νόμου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή της εφημερίδας από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολο γίων διακίνησης. Αντιστρόφως, η ένταξη εφημερίδας στον πίνακα των δικαιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας λόγω αποκλει σμού της εφημερίδας από τον πίνακα των δικαιούχων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ένταξή της στον πίνακα των δικαιούχων και στο αντίστοιχο για την κατηγορία της ειδικό τιμολόγιο διακίνησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ ΓΓΕ γνωστοποιούν στο τοπικό κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ., μέσω του οποίου δια κινείται η εφημερίδα, τη διαγραφή της από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης ή, αντιστρόφως, την ένταξή της στον εν λόγω πίνακα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ F Αριθμ. Υ4α/οικ (2) Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α ) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. β του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνι κού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του Ν. 1278/1982 (Α 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α ), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρ θρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α ) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 99/Β ) «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 5. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ /2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2303/Β ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινή υπουργική από φαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 6. Την υπ αριθμ. Υ 350/ (ΦΕΚ 1603/Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι νίδη και Παντελή Οικονόμου». 7. Την υπ αριθμ. 12 της 230ης Ολομ./ απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ. 8. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ασφαλι στικών Οργανισμών, αποφασίζουμε: Την εφαρμογή νέας τιμολόγησης Κλειστών Ενοποιη μένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) και του Ημερήσιου Νοσηλίου για τους νοσηλευόμενους ασθενείς στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ βάσει του παρακάτω πίνακα:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚ. ΚΕΝ (*) ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝ ΜΔΝ (*) Ε ΤΚΑ Εκτός ταξινόμισης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων Ε04Α Μεταμοσχεύσεις Πνευμόνων Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς Ε06Μ Ε06Χα Ε06Χβ Ε06Χγ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις ή τραχειοστομία/(ή) μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών Ε08Μ Ε08Χ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ε09Α Μεταμόσχευση νεφρού + παγκρέατος Ε09Β Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Γ Μεταμόσχευση παγκρέατος Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης Ε11Μ Ε11Χ Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές συ νυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ε12Α Εμφύτευση συσκευής νευροδιέγερσης Ε13Α Εξωσωματική συσκευή οξυγόνωσης ECMO ΤΚΑ 01 Ν01Μ Ν01Χ Ασθένειες και δυσλειτουργίες του νευρικού συστήματος (Ν) Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν02Μα Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν02Μβ Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν02Χ Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν03Μ Ν03Χ Ν04Μ Ν04Χ Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Ν05Α Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα Ν06Μ Ν06Χ Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με συνυπάρ χουσες παθήσεις Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς συνυ πάρχουσες παθήσεις

4 23398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν07Μ Ν07Χ Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευ ρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Ν10Α Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσο συμμετοχή, την ίδια ημέρα Ν11Α Τηλεμετρικός έλεγχος καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος Ν12Μ Ν12Χ Ν20Μ Ν20Χ Ν21Μ Ν21Χ Διάγνωση νοσήματαoς νευρικού συστήματος με υποστήριξη αναπνευστήρα με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Διάγνωση νoσήματος νευρικού συστήματος με υποστήριξη αναπνευστήρα χωρίς καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς κα ταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν22Α Αφαίρεση εξωσωματική θεραπεία αίματος Ν23Α Άνοια (ανοικτή συνδρομή) και άλλες χρόνιες δυσλειτουργίες της εγκεφαλικής λειτουργίας Ν24Μ Παραλήρημα/Διέγερση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν24Χ Παραλήρημα/Διέγερση με/χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν25Α Εγκεφαλική παράλυση Ν26Μ Ν26Χ Ν27Μα Ν27Μβ Ν27Χ Ν28Μ Ν68Χ Ν29Μ Ν29Χ Ν30Α Ν30Μα Ν30Μβ Ν30Χ Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος με μεσαίας βαρύτητας συνυπάρ χουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα (διαταραχές) νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Παροδικό εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική απόφραξη με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική απόφραξη χωρίς καταστροφικές ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, ασθε νούς που κατέληξε ή διακοσμήθηκε σε <5ημέρες Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν31Μ Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων με συνυπάρχουσες παθήσεις Ν31Χ Ν32Μ Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν32Χ Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν33Α Ιογενής μηνιγγίτιδα Ν34Μ Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότητα λήθαργος και κώμα με συνυπάρχουσες παθήσεις Ν34Χ Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότητα λήθαργος και κώμα χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Ν35Α Πυρετικοί σπασμοί Ν36Μ Σπασμοί με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν36Χ Σπασμοί χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν37Α Κεφαλαλγία Ν38Μ Ν38Χ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν39Μ Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν39Χ Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν40Α Άλλες κακώσεις κεφαλής Ν41Μ Ν41Χ Ν42Μα Ν82Μβ Ν82Χ ΤΚΑ 02 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχου σες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παθήσεις και δυσλειτουργίες των οφθαλμών (Ο) Ο01Α Επεμβάσεις για διατρηταίνοντες τραυματισμούς των οφθαλμών Ο02Α Εκπυρήνωση εξόρυξη και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου Ο03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς Ο04Α Σοβαρές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα Ο05Α Ασκορυνοστομία Ο10Α Επεμβάσεις Στραβισμού Ο11Α Επεμβάσεις βλεφάρων Ο12Α Λοιπές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα Ο13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής Ο14Α Λοιπές επεμβάσεις οφθαλμού Ο15Α Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις καταρράκτη Ο15Β Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις καταρράκτη την ίδια μέρα Ο16Α Επεμβάσεις φακού (από καταράκτη κ.λπ.) Ο17Α Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς Ο20Μ Ο20Χ Ο21Μ Ο61Χ Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Ο22Α Ύφαιμα και ιατρική αντιμετώπιση τραυματισμών του οφθαλμού 327 2

6 23400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο23Α Λοιπές δυσλειτουργίες οφθαλμού ΤΚΑ 03 Παθήσεις και δυσλειτουργίες του ΩΡΛ και Στόματος (Ω) Ω01Α Κοχλιακά εμφυτεύματα Ω02Μα Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ω02Μβ Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με κακοήθεια ή μετριοπαθείς συνυπάρχουσες παθήσεις Ω02Χ Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς κακοήθεια χωρίς μετριοπαθείς συνυπάρχουσες παθήσεις Ω03Α Χειρουργική διόρθωση ή επισκευή παθήσεων του λαγώχειλου ή λυκοστόματος Ω04Μ Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις Ω04Χ Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Ω05Α Επεμβάσεις της παρωτίδος Ω06Α Επεμβάσεις παραρηνίων κόλπων και σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός Ω10Α Επεμβάσεις ρινικές Ω11Α Αμυγδαλεκτομές και/ή Αδενοηδεκτομές Ω12Α Άλλες επεμβάσεις του ΩΡΛ και στόματος Ω13Α Τυμπανοτωμή (Μυριγγεκτομή) με εισαγωγή σωλήνα Ω14Α Επεμβάσεις του στόματος και σιαλογόνων αδένων Ω15Α Επεμβάσεις μαστοειδούς Ω20Α Οδοντικές εξαγωγές και αποκαταστάσεις Ω30Μ Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ω30Χ Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με καταστροφικές χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ω31Α Ίλλιγγος Ω32Α Ρινορραγία Ω33Α Μέση ωτίτιδα και λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού Ω34Α Λαρυγγοτραχειίτιδα και επιγλωττίτις Ω35Α Ρινικό τραύμα και δυσμορφία Ω36Μ Ω36Χ Ω37Α Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος με συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις, την ίδια ημέρα Ω37Β Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις ΤΚΑ 04 Α01Μ Παθήσεις και δυσλειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος (Α) Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α01Χ Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α02Μα Α02Μβ Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύ τητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α02Χ Λοιπές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α10Μ Α10Χ Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική αναπνευστική υποστήριξη με καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική αναπνευστική υποστήριξη χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α11Χ Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος χωρίς επεμβατικό μηχανικό αερισμό Α12Α Βρογχοσκόπηση, την ίδια ημέρα Α12Μ Βρογχοσκόπηση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α12Χ Βρογχοσκόπηση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α20Μ Κυστική ίνωση με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Α20Χ Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Α21Μ Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α21Χ Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α22Μα Αναπνευστικές λοιμώξεις/φλεγμονές με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α22Μβ Αναπνευστικές λοιμώξεις/φλεγμονές με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α22Χ Αναπνευστικές λοιμώξεις/φλεγμονές χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α23Α Σύνδρομο άπνοιας ύπνου Α24Μ Α24Χ Α25Μ Α25Χ Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α26Μα Μείζον τραύμα Θώρακος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α26Μβ Μείζον τραύμα Θώρακος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α26Χ Μείζον τραύμα Θώρακος με συνυπάρχουσες παθήσεις Α27Μ Α27Χ Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Α28Μ Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες παθήσεις Α28Χ Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α29Μ Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες παθήσεις Α29Χ Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α30Μ Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με συνυπάρχουσες παθήσεις Α30Χ Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α31Μ Νεοπλάσματα αναπνευστικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α31Χ Νεοπλάσματα αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α32Α Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα από τη νεογνική περίοδο Α33Μα Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α33Μβ Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μεσαίου βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α33Χ Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α34Μα Διάμεση πνευμονική νόσος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α34Μβ Διάμεση πνευμονική νόσος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α34Χ Διάμεση πνευμονική νόσος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α35Μα Α35Μβ Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρ χουσες παθήσεις Α35Χ Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α36Α Φυματίωση αναπνευστικού ΤΚΑ 05 Κ01Μ Παθήσεις και δυσλειτουργίες κυκλοφορικού (Κ) Τοποθέτηση ή αντικατάσταση εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό σύστημα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

8 23402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ01Χ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό σύστημα χωρίς καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ02Α Άλλες επεμβάσεις επί εμφυτεύσιμου απινιδωτή Κ03Μ Κ03Χ Κ04Μ Κ04Χ Κ05Μ Κ05Χ Κ06Μ Κ06Χ Κ07Μα Κ07Μβ Κ07Χ Κ08Μ Κ08Χ Κ09Μα Κ09Μβ Κ09Χ Κ10Μ Κ10Χ Κ11Μ Κ11Χ Κ12Μ Κ12Χ Κ13Μ Κ13Χ Κ14Μα Κ14Μβ Κ14Χ Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό και με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό και χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με κατα στροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιο θώρακοχειρουργικές/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλο φορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιο θώρακοχειρουργικές/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλο φορία με σοβαρές ή μετρίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιο θώρακοχειρουργικές/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλο φορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με κα ταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες κάρδιο θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με σοβα ρής ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες κάρδιο θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς συ νυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας, πλην άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας, πλην άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος, με καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος χωρίς καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω νοσήματος κυκλοφορικού με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω καρδιαγγειακού νοσήματος χω ρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυ κλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυ κλοφορία, με σοβαρού ή μετρίου βαθμού συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυ κλοφορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ15Μ Κ15Χ Κ16Μ Κ16Χ Κ17Μ Κ17Χ Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτη ση ενδοπρόθεσης (stent) με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέ τηση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοπο θέτηση ενδοπρόθεσης (stent) με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές μέθοδοι στα στεφανιαία χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοπο θέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη με σοβαρού βαθμού ή καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ18Μ Λοιπές επεμβάσεις με βηματοδότη με συνυπάρχουσες παθήσεις Κ18Χ Λοιπές επεμβάσεις με βηματοδότη χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Κ19Α Διαδερμικές ενδοαγγειακές καρδιακές επεμβάσεις Κ20Α Απολίνωση φλέβας Κ21Μ Λοιπές επεμβάσεις νοσημάτων κυκλοφορικού με συνυπάρχουσες παθήσεις Κ21Χ Λοιπές επεμβάσεις νοσημάτων κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Κ22Α Αορτικά Βαλβιδοφόρα Μοσχεύματα Κ30Μ Κ30Χ Κ31Μ Κ31Χ Κ32Α Κ32Μ Κ32Χ Νοσήματα κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής (αναπνευστήρα) με καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Νοσήματα κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής (αναπνευστήρα) χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Νοσήματα κυκλοφορικού με ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις παθήσεις του κυκλοφορικού με ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνι κή χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική, την ίδια ημέρα παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ33Α Διάγνωση κυκλοφορικού με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό Κ40Μ Κ40Χ Διαταραχές κυκλοφορικού με ΟΕΜ χωρίς διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική με κα ταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαταραχές κυκλοφορικού με ΟΕΜ χωρίς διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ41Μ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ41Χ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ42Μ Κ42Χ Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία (SCHOCK) με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία (SCHOCK) χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ43Μ Φλεβοθρόμβωση με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ33Χ Κ34Μ Κ34Χ Κ35Μ Φλεβοθρόμβωση χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Δερματικά έλκη σε παθήσεις κυκλοφορικού με σοβαρού βαθμού ή καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Δερματικά έλκη σε παθήσεις κυκλοφορικού χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Περιφερική αγγειοπάθεια με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ.18051 Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27 7 2011 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30.

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30. ΚΩΔΙΚ. ΚΕΝ (*) Νέο ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νέα ΜΔΝ Νέο Κόστος ΚΥΑ 1/2/12 Υφιστάμενο κόστος ανά ΚΕΝ ΚΥΑ 1/10/11 Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907 Ε03Α Μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

67 ΑΡΘΡΟ 9 9.1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (70% επί αποδ. µέχρι) 37,00 9.2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Παρέχεται ΜΟΝΟΝ από επιχειρήσεις ή φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών συµβεβληµένες µε το Τ.Π..Θ. και ΜΟΝΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην φλεβοκαθετήρα). Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. χωρίς συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας για Οικονομικούς Μετανάστες και Αλλοδαπούς Health insurance for immigrant

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3677 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές λοιμώξεις A05 Άλλες περιπτώσεις μικροβιακής τροφογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ------------------------------------------------- σελ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -----------------------------------------------------------------------σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καθορισµός τραύµατος Καθορισµός τραύµατος δακτύλου ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασµός δακτύλου χεριού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου 2013. Ο αριθµός των θέσεων θα κοινοποιηθεί µε νέα προκήρυξη (συµπληρωµατική), µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3100 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων... 1 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Πίνακας Αμοιβών ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 1. Οισοφαγική-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση 60 2. Οισοφαγική-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση με CLO test 90 3. Ολική κολονοσκόπηση 325 4. Εύκαμπτος σιγμοειδοσκόπηση 100 5. Πρωκτοσκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Δ/ΤΑ 157/1991, 163/1988, 81/1988, 138/1990, 427/1991, 38/1993, 65/1996 ΚΑΙ 114/2000 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Επίσκεψη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο ιαβήτη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο

Διαβάστε περισσότερα