ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθη κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσή λιο στο ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύ που. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ θρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Τύπου & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως αυτό ισχύει β) του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμ ματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 116) γ) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α 102) δ) των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). ε) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφω ση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38). στ) του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159), όπως αντι καταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152) ζ) του Α.Ν. 1092/1938 «Περί Τύπου», όπως ισχύει η) του ν. 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων» θ) του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α 191), όπως ισχύει ι) της υπ αριθμ /Σ1/2158/ κοινής υπουρ γικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 712), όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1252) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 712) και κατάργηση της υπ αριθμ /Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1674)» ια) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 145) ιβ) της υπ αριθμ. Υ353/ απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β 1603) ιγ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 2. Την ανάγκη εξορθολογισμού και αρτιότερης οργά νωσης του συστήματος διανομής των εντύπων 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/ Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν: α) οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνο νται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,

2 23396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβά νονται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, γ) εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποί ων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), δ) άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιοκτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιο γράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρο νικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελ λιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα. 2. Για την υπαγωγή εφημερίδας ή περιοδικού των περι πτώσεων γ και δ στα ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσω τερικό της χώρας, απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέ σεων των παρ. 2 και 3 της υπ αριθμ /Σ1/2158/ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρ θρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 712), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1252) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 712), και κατάργηση της υπ αριθμ /Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1674)». 3. Οι ιδιοκτήτες των εντύπων της περίπτωσης δ κα λούνται εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμμα τεία Ενημέρωσης υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη των εντύπων τους στο καθεστώς των ειδικών τιμο λογίων διακίνησης κι επιθυμούν την ένταξή τους στο καθεστώς αυτό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επι κοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε την υποβολή και να διενεργήσουν τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιε χομένου της υπεύθυνης δήλωσης. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει, επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 8 ν. 1599/1986, τη διαγραφή του εντύπου από τον πίνακα των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης. 4. Η διαγραφή εφημερίδας από τον πίνακα των δι καιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΕ ΓΓΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ίδιου νόμου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή της εφημερίδας από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολο γίων διακίνησης. Αντιστρόφως, η ένταξη εφημερίδας στον πίνακα των δικαιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας λόγω αποκλει σμού της εφημερίδας από τον πίνακα των δικαιούχων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ένταξή της στον πίνακα των δικαιούχων και στο αντίστοιχο για την κατηγορία της ειδικό τιμολόγιο διακίνησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ ΓΓΕ γνωστοποιούν στο τοπικό κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ., μέσω του οποίου δια κινείται η εφημερίδα, τη διαγραφή της από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης ή, αντιστρόφως, την ένταξή της στον εν λόγω πίνακα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ F Αριθμ. Υ4α/οικ (2) Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α ) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. β του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνι κού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του Ν. 1278/1982 (Α 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α ), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρ θρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α ) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 99/Β ) «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 5. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ /2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2303/Β ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινή υπουργική από φαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 6. Την υπ αριθμ. Υ 350/ (ΦΕΚ 1603/Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι νίδη και Παντελή Οικονόμου». 7. Την υπ αριθμ. 12 της 230ης Ολομ./ απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ. 8. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ασφαλι στικών Οργανισμών, αποφασίζουμε: Την εφαρμογή νέας τιμολόγησης Κλειστών Ενοποιη μένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) και του Ημερήσιου Νοσηλίου για τους νοσηλευόμενους ασθενείς στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ βάσει του παρακάτω πίνακα:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚ. ΚΕΝ (*) ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝ ΜΔΝ (*) Ε ΤΚΑ Εκτός ταξινόμισης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων Ε04Α Μεταμοσχεύσεις Πνευμόνων Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς Ε06Μ Ε06Χα Ε06Χβ Ε06Χγ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις ή τραχειοστομία/(ή) μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών Ε08Μ Ε08Χ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ε09Α Μεταμόσχευση νεφρού + παγκρέατος Ε09Β Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Γ Μεταμόσχευση παγκρέατος Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης Ε11Μ Ε11Χ Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές συ νυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ε12Α Εμφύτευση συσκευής νευροδιέγερσης Ε13Α Εξωσωματική συσκευή οξυγόνωσης ECMO ΤΚΑ 01 Ν01Μ Ν01Χ Ασθένειες και δυσλειτουργίες του νευρικού συστήματος (Ν) Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν02Μα Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν02Μβ Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν02Χ Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν03Μ Ν03Χ Ν04Μ Ν04Χ Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Ν05Α Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα Ν06Μ Ν06Χ Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με συνυπάρ χουσες παθήσεις Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς συνυ πάρχουσες παθήσεις

4 23398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν07Μ Ν07Χ Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευ ρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Ν10Α Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσο συμμετοχή, την ίδια ημέρα Ν11Α Τηλεμετρικός έλεγχος καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος Ν12Μ Ν12Χ Ν20Μ Ν20Χ Ν21Μ Ν21Χ Διάγνωση νοσήματαoς νευρικού συστήματος με υποστήριξη αναπνευστήρα με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Διάγνωση νoσήματος νευρικού συστήματος με υποστήριξη αναπνευστήρα χωρίς καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς κα ταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν22Α Αφαίρεση εξωσωματική θεραπεία αίματος Ν23Α Άνοια (ανοικτή συνδρομή) και άλλες χρόνιες δυσλειτουργίες της εγκεφαλικής λειτουργίας Ν24Μ Παραλήρημα/Διέγερση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν24Χ Παραλήρημα/Διέγερση με/χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν25Α Εγκεφαλική παράλυση Ν26Μ Ν26Χ Ν27Μα Ν27Μβ Ν27Χ Ν28Μ Ν68Χ Ν29Μ Ν29Χ Ν30Α Ν30Μα Ν30Μβ Ν30Χ Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος με μεσαίας βαρύτητας συνυπάρ χουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα (διαταραχές) νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Παροδικό εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική απόφραξη με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική απόφραξη χωρίς καταστροφικές ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, ασθε νούς που κατέληξε ή διακοσμήθηκε σε <5ημέρες Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν31Μ Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων με συνυπάρχουσες παθήσεις Ν31Χ Ν32Μ Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν32Χ Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν33Α Ιογενής μηνιγγίτιδα Ν34Μ Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότητα λήθαργος και κώμα με συνυπάρχουσες παθήσεις Ν34Χ Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότητα λήθαργος και κώμα χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Ν35Α Πυρετικοί σπασμοί Ν36Μ Σπασμοί με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν36Χ Σπασμοί χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν37Α Κεφαλαλγία Ν38Μ Ν38Χ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν39Μ Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν39Χ Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν40Α Άλλες κακώσεις κεφαλής Ν41Μ Ν41Χ Ν42Μα Ν82Μβ Ν82Χ ΤΚΑ 02 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχου σες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παθήσεις και δυσλειτουργίες των οφθαλμών (Ο) Ο01Α Επεμβάσεις για διατρηταίνοντες τραυματισμούς των οφθαλμών Ο02Α Εκπυρήνωση εξόρυξη και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου Ο03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς Ο04Α Σοβαρές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα Ο05Α Ασκορυνοστομία Ο10Α Επεμβάσεις Στραβισμού Ο11Α Επεμβάσεις βλεφάρων Ο12Α Λοιπές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα Ο13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής Ο14Α Λοιπές επεμβάσεις οφθαλμού Ο15Α Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις καταρράκτη Ο15Β Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις καταρράκτη την ίδια μέρα Ο16Α Επεμβάσεις φακού (από καταράκτη κ.λπ.) Ο17Α Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς Ο20Μ Ο20Χ Ο21Μ Ο61Χ Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Ο22Α Ύφαιμα και ιατρική αντιμετώπιση τραυματισμών του οφθαλμού 327 2

6 23400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο23Α Λοιπές δυσλειτουργίες οφθαλμού ΤΚΑ 03 Παθήσεις και δυσλειτουργίες του ΩΡΛ και Στόματος (Ω) Ω01Α Κοχλιακά εμφυτεύματα Ω02Μα Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ω02Μβ Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με κακοήθεια ή μετριοπαθείς συνυπάρχουσες παθήσεις Ω02Χ Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς κακοήθεια χωρίς μετριοπαθείς συνυπάρχουσες παθήσεις Ω03Α Χειρουργική διόρθωση ή επισκευή παθήσεων του λαγώχειλου ή λυκοστόματος Ω04Μ Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις Ω04Χ Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Ω05Α Επεμβάσεις της παρωτίδος Ω06Α Επεμβάσεις παραρηνίων κόλπων και σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός Ω10Α Επεμβάσεις ρινικές Ω11Α Αμυγδαλεκτομές και/ή Αδενοηδεκτομές Ω12Α Άλλες επεμβάσεις του ΩΡΛ και στόματος Ω13Α Τυμπανοτωμή (Μυριγγεκτομή) με εισαγωγή σωλήνα Ω14Α Επεμβάσεις του στόματος και σιαλογόνων αδένων Ω15Α Επεμβάσεις μαστοειδούς Ω20Α Οδοντικές εξαγωγές και αποκαταστάσεις Ω30Μ Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ω30Χ Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με καταστροφικές χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ω31Α Ίλλιγγος Ω32Α Ρινορραγία Ω33Α Μέση ωτίτιδα και λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού Ω34Α Λαρυγγοτραχειίτιδα και επιγλωττίτις Ω35Α Ρινικό τραύμα και δυσμορφία Ω36Μ Ω36Χ Ω37Α Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος με συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις, την ίδια ημέρα Ω37Β Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις ΤΚΑ 04 Α01Μ Παθήσεις και δυσλειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος (Α) Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α01Χ Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α02Μα Α02Μβ Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύ τητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α02Χ Λοιπές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α10Μ Α10Χ Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική αναπνευστική υποστήριξη με καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική αναπνευστική υποστήριξη χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α11Χ Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος χωρίς επεμβατικό μηχανικό αερισμό Α12Α Βρογχοσκόπηση, την ίδια ημέρα Α12Μ Βρογχοσκόπηση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α12Χ Βρογχοσκόπηση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α20Μ Κυστική ίνωση με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Α20Χ Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Α21Μ Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α21Χ Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α22Μα Αναπνευστικές λοιμώξεις/φλεγμονές με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α22Μβ Αναπνευστικές λοιμώξεις/φλεγμονές με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α22Χ Αναπνευστικές λοιμώξεις/φλεγμονές χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α23Α Σύνδρομο άπνοιας ύπνου Α24Μ Α24Χ Α25Μ Α25Χ Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α26Μα Μείζον τραύμα Θώρακος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α26Μβ Μείζον τραύμα Θώρακος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α26Χ Μείζον τραύμα Θώρακος με συνυπάρχουσες παθήσεις Α27Μ Α27Χ Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Α28Μ Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες παθήσεις Α28Χ Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α29Μ Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες παθήσεις Α29Χ Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α30Μ Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με συνυπάρχουσες παθήσεις Α30Χ Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α31Μ Νεοπλάσματα αναπνευστικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α31Χ Νεοπλάσματα αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α32Α Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα από τη νεογνική περίοδο Α33Μα Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α33Μβ Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μεσαίου βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α33Χ Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α34Μα Διάμεση πνευμονική νόσος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Α34Μβ Διάμεση πνευμονική νόσος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α34Χ Διάμεση πνευμονική νόσος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α35Μα Α35Μβ Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρ χουσες παθήσεις Α35Χ Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Α36Α Φυματίωση αναπνευστικού ΤΚΑ 05 Κ01Μ Παθήσεις και δυσλειτουργίες κυκλοφορικού (Κ) Τοποθέτηση ή αντικατάσταση εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό σύστημα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

8 23402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ01Χ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό σύστημα χωρίς καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ02Α Άλλες επεμβάσεις επί εμφυτεύσιμου απινιδωτή Κ03Μ Κ03Χ Κ04Μ Κ04Χ Κ05Μ Κ05Χ Κ06Μ Κ06Χ Κ07Μα Κ07Μβ Κ07Χ Κ08Μ Κ08Χ Κ09Μα Κ09Μβ Κ09Χ Κ10Μ Κ10Χ Κ11Μ Κ11Χ Κ12Μ Κ12Χ Κ13Μ Κ13Χ Κ14Μα Κ14Μβ Κ14Χ Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό και με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδια κό καθετηριασμό και χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με κατα στροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιο θώρακοχειρουργικές/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλο φορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιο θώρακοχειρουργικές/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλο φορία με σοβαρές ή μετρίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιο θώρακοχειρουργικές/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλο φορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές κάρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με κα ταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες κάρδιο θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με σοβα ρής ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες κάρδιο θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς συ νυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας, πλην άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας, πλην άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος, με καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος χωρίς καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω νοσήματος κυκλοφορικού με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω καρδιαγγειακού νοσήματος χω ρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυ κλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυ κλοφορία, με σοβαρού ή μετρίου βαθμού συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυ κλοφορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ15Μ Κ15Χ Κ16Μ Κ16Χ Κ17Μ Κ17Χ Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτη ση ενδοπρόθεσης (stent) με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέ τηση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοπο θέτηση ενδοπρόθεσης (stent) με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβατικές μέθοδοι στα στεφανιαία χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοπο θέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη με σοβαρού βαθμού ή καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ18Μ Λοιπές επεμβάσεις με βηματοδότη με συνυπάρχουσες παθήσεις Κ18Χ Λοιπές επεμβάσεις με βηματοδότη χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Κ19Α Διαδερμικές ενδοαγγειακές καρδιακές επεμβάσεις Κ20Α Απολίνωση φλέβας Κ21Μ Λοιπές επεμβάσεις νοσημάτων κυκλοφορικού με συνυπάρχουσες παθήσεις Κ21Χ Λοιπές επεμβάσεις νοσημάτων κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Κ22Α Αορτικά Βαλβιδοφόρα Μοσχεύματα Κ30Μ Κ30Χ Κ31Μ Κ31Χ Κ32Α Κ32Μ Κ32Χ Νοσήματα κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής (αναπνευστήρα) με καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Νοσήματα κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής (αναπνευστήρα) χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Νοσήματα κυκλοφορικού με ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις παθήσεις του κυκλοφορικού με ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνι κή χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική, την ίδια ημέρα παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ με διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ33Α Διάγνωση κυκλοφορικού με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό Κ40Μ Κ40Χ Διαταραχές κυκλοφορικού με ΟΕΜ χωρίς διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική με κα ταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαταραχές κυκλοφορικού με ΟΕΜ χωρίς διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ41Μ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ41Χ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ42Μ Κ42Χ Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία (SCHOCK) με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία (SCHOCK) χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ43Μ Φλεβοθρόμβωση με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ33Χ Κ34Μ Κ34Χ Κ35Μ Φλεβοθρόμβωση χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Δερματικά έλκη σε παθήσεις κυκλοφορικού με σοβαρού βαθμού ή καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Δερματικά έλκη σε παθήσεις κυκλοφορικού χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Περιφερική αγγειοπάθεια με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

10 23404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ35Χ Κ36Μ Κ36Χ Κ37Μ Κ37Χ Περιφερική αγγειοπάθεια χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχου σες παθήσεις Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Αρτηριακή υπέρταση με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αρτηριακή υπέρταση χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ38Μ Συγγενής καρδιοπάθεια με συνυπάρχουσες παθήσεις Κ38Χ Συγγενής καρδιοπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Κ39Μ Βαλβιδοπάθειες με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ39Χ Κ42Μ Κ42Χ Κ43Μ Κ43Χ Βαλβιδοπάθειες χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ασταθής στηθάγχη με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ασταθής στηθάγχη χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Συγκοπή και λιποθυμία με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Συγκοπή και λιποθυμία χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ44Α Θωρακικό άλγος Κ45Μα Κ45Μβ Λοιπές παθήσεις κυκλοφορικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές παθήσεις κυκλοφορικού με μετρίου ή σοβαρού βαθμού συνυπάρχουσες παθήσεις Κ45Χ Λοιπές παθήσεις κυκλοφορικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Κ46Μ Κ46Χ Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας με σοβαρού βαθμού ή κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς σοβαρού βαθμού ή κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ47Α Κατάλυση αρρυθμιογόνων εστιών ΤΚΑ 06 Παθήσεις και δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος (Π) Π01Μ Εκτομή ορθού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π01Χ Εκτομή ορθού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π02Μ Π02Χ Π03Μ Π03Χα Π03Χβ Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδακτύλου με κακοήθεια ή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια και σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις Π04Μα Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π04Μβ Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Π04Χ Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Π05Μα Π05Μβ Μικρές επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Μικρές επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρ χουσες παθήσεις

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π05Χ Μικρές επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Π06Α Επεμβάσεις πυλορομυοτομής Π07Μ Π07Χ Π10Μ Π10Χ Σκωληκοειδεκτομή με κακοήθεια ή περιτονίτιδα ή με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις Σκωληκοειδεκτομή χωρίς κακοήθεια ή περιτονίτιδα ή χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις κηλών (βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες κτλ) με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις κηλών (βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες κτλ) χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Π11Α Επεμβάσεις που αφορούν κωλοστομίες και πρωκτό Π12Μα Π12Μβ Λοιπές Επεμβάσεις πεπτικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές Επεμβάσεις πεπτικού συστήματος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχου σες παθήσεις Π12Χ Λοιπές Επεμβάσεις πεπτικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Π26Μ Συνδυασμένη γαστροσκόπιση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π26Χ Συνδυασμένη γαστροσκόπιση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π26Α Συνδυασμένη γαστροσκόπιση, την ίδια ημέρα Π27Μ Λοιπές επεμβάσεις γαστροσκόπισης με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π27Χ Λοιπές επεμβάσεις γαστροσκόπισης χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π27Α Λοιπές επεμβάσεις γαστροσκόπισης, την ίδια ημέρα Π28Μ Κολονοσκόπιση με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Π28Χ Κολονοσκόπιση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Π28Α Κολονοσκόπιση, την ίδια ημέρα Π40Μ Κακοήθεια του γαστρεντερικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π40Χ Κακοήθεια του γαστρεντερικού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Π41Μ Π41Χ Αιμορραγία γαστρεντερικού με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αιμορραγία γαστρεντερικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Π42Α Επιπεπλεγμένο πεπτικό έλκος Π43Α Μη επιπεπλεγμένο πετικό έλκος Π44Μ Φλεγμονώδης νόσος εντέρου με συνυπάρχουσες παθήσεις Π44Χ Φλεγμονώδης νόσος εντέρου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Π45Μ Π45Χ Απόφραξη γαστρεντερικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Απόφραξη γαστρεντερικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Π46Α Κοιλιακός πόνος ή μεσεντερική αδενίτιδα Π47Μ Π47Χ Π50Μ Π50Χ ΤΚΑ 07 H01Μ H01Χ Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Διάγνωση άλλων παθήσεων του πεπτικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις Διάγνωση άλλων παθήσεων του πεπτικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες δυσλειτουργίες του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος (Η) Αναστομώσεις πυλαίας κάτω κοίλης, επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και παρακάμψεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αναστομώσεις πυλαίας κάτω κοίλης, επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και παρακάμψεις χω ρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

12 23406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) H02Μα Μείζονες επεμβάσεις χοληφόρων με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις H02Μβ Μείζονες επεμβάσεις χοληφόρων με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις H02Χ H05Μ H05Χ H06Μ H06Χ H07Μ H07Χ H08Μ H08Χ H20Μ H20Χ H23Μ H23Χ Μείζονες επεμβάσεις χοληφόρων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Διαγνωστικές ηπατοχολικές παρεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαγνωστικές ηπατοχολικέςπαρεμβάσεις χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές Διαγνωστικές ηπατοχολικές χειρουργικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις παγκρέα τος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές Διαγνωστικές ηπατοχολικές χειρουργικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις παγκρέα τος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ανοιχτή χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ανοιχτή χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με καταστροφικές ή σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία κιρσων του οισοφάγου με καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία κιρσων του οισοφάγου χωρίς καταστροφικές συ νυπάρχουσες παθήσεις Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγειοπαγκρεατογραφία με καταστροφικές ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγειοπαγκρεατογραφία χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις H40Μα Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις H40Μβ Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθή σεις H40Χ Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις H41Μ H41Χ H42Μ H42Χ H43Μ H43Χ Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος με καταστροφικές συνυπάρχου σες παθήσεις Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος χωρίς καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Διαταραχές παγκρέατος χωρίς κακοήθεια με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαταραχές παγκρέατος χωρίς κακοήθεια χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαταραχές ήπατος χωρίς κακοήθεια, Κύρωση, αλκοολική ηπατίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαταραχές ήπατος χωρίς κακοήθεια, Κύρωση, αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις H44Μ Δαταραχές των χοληφόρων με συνυπάρχουσες παθήσεις H44Χ Δαταραχές των χοληφόρων με/χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις ΤΚΑ 08 Μ01Μ Μ01Χ Μ02Μ Μ02Χ Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού (Μ) Αμφοτερόπλευρες/Πολλαπλές επεμβάσεις μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων με αναθεώρη ση ή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αμφοτερόπλευρες/Πολλαπλές επεμβάσεις μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων χωρίς αναθε ώρηση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μεταφορά μικροαγγειούμενου ιστικού μοσχεύματος ή (Δερματικό μόσχευμα με καταστρο φικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ) εξαιρουμένης άκρας χείρας Δερματικό μόσχευμα (κρημνός) χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις, εξαιρουμένης άκρας χείρας Μ03Μ Αντικατάσταση ισχίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ03Χ Αντικατάσταση ισχίου χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ04Μ Αντικατάσταση γόνατος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ04Χ Μ05Μ Μ05Χ Αντικατάσταση γόνατος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αντικατάσταση άλλων αρθρώσεων με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Αντικατάσταση άλλων αρθρώσεων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Μ06Α Σπονδυλοδεσία με παραμόρφωση Μ07Α Ακρωτηριασμός Μ08Μ Μ08Χ Λοιπές επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοιπές επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ09Μ Σπονδυλοδεσία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ09Χ Σπονδυλοδεσία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ10Μ Μ10Χ Λοιπές επεμβάσεις αυχένος οσφύος θώρακος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχου σες παθήσεις Λοιπές επεμβάσεις αυχένος οσφύος θώρακος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις Μ11Α Επεμβάσεις διατατικής επιμηκύνσεως άκρων Μ12Μα Μ12Μβ Μ12Χ Μ13Μ Μ13Χ Λοίμωξη/φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με σοβα ρής και μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Λοίμωξη/φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοίμωξη/φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις Βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ15Α Κρανιοπροσωπικές επεμβάσεις Μ16Α Λοιπές επεμβάσεις ώμου Μ17Μ Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ17Χ Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ18Α Λοιπές επεμβάσεις γόνατος Μ19Μ Λοιπές επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ19Χ Λοιπές επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ20Α Λοιπές επεμβάσεις άκρου ποδός Μ21Α Τοπική Εκτομή και Αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου και μηριαίου Μ23Α Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης εκτός ισχίου και μηριαίου Μ24Α Άρθροσκόπηση Μ25Μ Μ25Χ Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης βιοψίας με συνυ πάρχουσες παθήσεις Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης βιοψίας χωρίς συ νυπάρχουσες παθήσεις Μ27Μ Επεμβάσεις μαλακών μορίων με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ27Χ Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ28Μ Λοιπές επεμβάσεις μυοσκελετικού με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ28Χ Λοιπές επεμβάσεις μυοσκελετικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ29Α Ανακατασκευή ή αναθεώρηση πρόθεσης γόνατος Μ30Α Επεμβάσεις χειρός 891 1

14 23408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ31Μ Επανεπεμβαση Ισχίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ31Χ Επανεπεμβαση Ισχίου χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ32Μα Επανεπεμβαση γόνατος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ32Μβ Επανεπεμβαση γόνατος με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ32Χ Επανεπεμβαση γόνατος χωρίς καταστροφικές η συνυπάρχουσες παθήσεις Μ60Α Κατάγματα διάφυσης μηριαίου Μ61Μ Κατάγματα περιφερικού μηριαίου με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ61Χ Κατάγματα περιφερικού μηριαίου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ63Μ Μ63Χ Θλάσεις, διαστρέμματα και εξαρθρώματα Ισχίου, Λεκάνης και Μηρού με συνυπάρχουσες παθήσεις Θλάσεις, διαστρέμματα και εξαρθρώματα Ισχίου, Λεκάνης και Μηρού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ64Μ Οστεομυελίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ64Χ Οστεομυελίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ65Μ Μ65Χ Μ66Μ Μ66Χ Κακοήθεις νεοπλασματικοί όγκοι μυοσκελετικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Κακοήθεις νεοπλασματικοί όγκοι μυοσκελετικού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες πα θήσεις Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ67Μ Σηπτική αρθρίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ67Χ Σηπτική αρθρίτιδα με καταστροφικές χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ68Μ Μη χειρουργικές σκελετικές παθήσεις με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ68Χ Μη χειρουργικές παθήσεις νωτιαίου σωλήνα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ68Α Μη χειρουργικές παθήσεις νωτιαιου σωλήνα μιας ημέρας θεραπειών Μ69Μ Μ69Χ Μ71Μ Μ71Χ Μ72Μ Μ72Χ Μ73Μ Μ73Χ Παθήσεις οστών και αρθροπάθειες με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Παθήσεις οστών και αρθροπάθειες χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Λοιπές παθήσεις μυών τενόντων με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές παθήσεις μυών τενόντων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Ειδικές παθήσεις μυών τενόντων με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ειδικές παθήσεις μυών τενόντων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Μετεγχειρητική παρακολούθηση μυοσκελετικών μοσχευμάτων/προθέσεων με καταστροφι κές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μετεγχειρητική παρακολούθηση μυοσκελετικών μοσχευμάτων/προθέσεων χωρίς καταστρο φικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ74Α Κακώσεις αντιβραχίου καρπού, χειρός ή ποδός Μ75Μ Μ75Χ Μ76Μ Μ76Χ Κάκωση ώμου, Βραχιονίου, αγκώνα, γόνατος, ποδιού ή αστραγάλου με συνυπάρχουσες πα θήσεις Κάκωση ώμου, Βραχιονίου, αγκώνα, γόνατος, ποδιού ή αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές μυοσκελετικές παθήσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές μυοσκελετικές παθήσεις με καταστροφικές χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Μ77Μ Κατάγματα λεκάνης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ77Χ Κατάγματα λεκάνης με καταστροφικές χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ78Μ Μ78Χ Κατάγματα αυχένος του μηριαίου με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κατάγματα αυχένος του μηριαίου χωρίς καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις ή Μ79Μ Παθολογικά κατάγματα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μ79Χ Παθολογικά κατάγματα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις ΤΚΑ 09 Δ01Μ Δ01X Παθήσεις και δυσλειτουργίες του δέρματος, υποδόριου ιστού και μαστού (Δ) Μεταφορά μικροαγγειακού μοσχεύματος για διαταραχές δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού με καταστροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μεταφορά μικροαγγειακού μοσχεύματος για διαταραχές δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού χωρίς καταστροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ06A Μείζονες επεμβάσεις μαστού Δ07A Ελάσσονες επεμβάσεις μαστού Δ08Μ Δ08X Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικός καθαρισμός με συνυπάρχου σες παθήσεις Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις Δ09A Περιοδικές επεμβάσεις και επεμβάσεις τριχοφωλεακού συριγγίου Δ10A Χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού Δ11A Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού Δ12Μ Δ12Xα Δ12Χβ Δ13Μ Δ13Χ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθή σεις Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις με επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού κρημνού Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις χωρίς επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού κρημνού Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις ή με επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού κρημνού Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις, χωρίς επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού κρημνού Δ14Α Εκτεταμένη πλαστική αποκατάσταση στήθους Δ20Μ Δερματικά έλκη με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ20Χ Δερματικά έλκη χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ20Α Δερματικά έλκη, την ίδια ημέρα Δ22Μ κακοήθεις παθήσεις του μαστού με συνυπάρχουσες παθήσεις Δ22Χ κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Δ23Μ μη κακοήθεις παθήσεις του μαστού με συνυπάρχουσες παθήσεις Δ23Χ μη κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Δ24Μ Κυτταρίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ24Χ Κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ25Μ Δ25Χ Τραύμα στο δέρμα, υποδορίου και του μαστού με καταστ. η σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Τραύμα στο δέρμα, υποδορίου και του μαστού χωρίς καταστ. η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ27Μ Ελάσσονες παθήσεις του δέρματος Δ27Χ Ελάσσονες παθήσεις του δέρματος την ίδια ημέρα Δ28Μ Μείζονες παθήσεις με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ28Χ Μείζονες παθήσεις χωρίς καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ28Α Μείζονες (μεγάλης βαρύτητας) παθήσεις την ίδια ημέρα 382 1

16 23410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ29Μ Κακοήθειες του δέρματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ29Χ Κακοήθειες του δέρματος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Δ29Α Κακοήθειες του δέρματος την ίδια ημέρα ΤΚΑ 10 Ενδοκρινολογικές, θρεπτικές και μεταβολικές παθήσεις και δυσλειτουργίες (Θ) Θ01Μ Διαβητικές με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Θ01Χ Διαβητικές χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Θ02Μ Επεμβάσεις υποφύσεως με συνυπάρχουσες παθήσεις Θ02Χ Επεμβάσεις υποφύσεως χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Θ03Α Επεμβάσεις επινεφριδίου Θ04Μ Θ04Χ Θ05Μ Θ05Χ Θ06Μ Θ06Χ Μείζονες (εξαιρετικά βαριές) Επεμβάσεις για την Παχυσαρκία με συνυπάρχουσες παθή σεις Μείζονες (εξαιρετικά βαριές) Επεμβάσεις για την Παχυσαρκία χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Επεμβάσεις παραθυρεοειδών με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις παραθυρεοειδών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις του θυρεοειδούς με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις του θυρεοειδούς χωρίς καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Θ07Α Επεμβάσεις για την παχυσαρκία Θ08Α Επεμβάσεις θυρεογλωσσικές Θ09Μ Θ09Χα Θ09Χβ Θ20Μ Θ20Χ Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διατα ραχές με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διατα ραχές χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες Ενδοκρινολογικές, θρεπτικών και μεταβολικές επεμβάσεις χωρίς σοβαρές και μετριο παθή συνυπάρχουσες παθήσεις Ενδοσκοπικές ή διερευνητικές επεμβάσεις για μεταβολικές δυσλειτουργίες με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Ενδοσκοπικές ή διερευνητικές επεμβάσεις για μεταβολικές δυσλειτουργίες χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Θ20Α Ενδοσκοπικές ή διερευνητικές επεμβάσεις για μεταβολικές δυσλειτουργίες την ίδια ημέρα Θ20Μ Διαβήτης με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Θ20Χ Διαβήτης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Θ21Α Σοβαρές διατροφικές διαταραχές Θ22Μ Θ22Χ Διάφορες δυσλειτουργίες του μεταβολισμού με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διάφορες δυσλειτουργίες του μεταβολισμού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχου σες παθήσεις Θ23Μ Συγγενή ασθένειες του μεταβολισμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Θ23Χ Συγγενή ασθένειες του μεταβολισμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Θ24Μ Θ24Χ ΤΚΑ 11 Υ02Μ Υ02Χ Υ03Μα Ενδοκρινολογικές δυσλειτουργίες με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ενδοκρινολογικές δυσλειτουργίες χωρίς καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Παθήσεις και δυσλειτουργίες νεφρού και ουροποιητικού συστήματος (Υ) Επέμβαση τοποθέτησης εισαγωγής καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επέμβαση τοποθέτησης εισαγωγής καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης χωρίς καταστροφι κές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης για νεοπλασία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υ03Μβ Υ03Χ Υ04Μ Υ04Χα Υ04Χβ Υ05Μ Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης για νεοπλασία με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης για νεοπλασία χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης για μη νεοπλα σία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης για μη νεοπλα σία με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης για μη νεοπλα σία χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διουρηθρική προστατεκτομή με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Υ05Χ Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Υ06Μ Υ06Χ Υ07Μ Υ07Χ Μικρές επεμβάσεις Ουροδόχου κύστεως με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Μικρές επεμβάσεις Ουροδόχου κύστεως χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός προστατεκτομικές με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός προστατεκτομικές χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις Υ08Μ Επεμβάσεις ουρήθρας με συνυπάρχουσες παθήσεις Υ08Χ Επεμβάσεις ουρήθρας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Υ09Μ Υ09Χα Υ09Χβ Άλλες επεμβάσεις για δυσλειτουργία νεφρού και ουροποιητικού συστήματος με καταστρο φικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες επεμβάσεις για δυσλειτουργία νεφρού και ουροποιητικού συστήματος χωρίς κατα στροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες επεμβάσεις στα νεφρά και το ουροποιητικό σύστημα χωρίς καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Υ20Α Ουρηθροσκόπηση Υ21Α Ουρηθροσκόπηση σε μία ημέρα Υ22Α Εξωσωματική λιθοτριψία για λίθους του ουροποιητικού Υ20Μα Νεφρική ανεπάρκεια με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Υ20Μβ Νεφρική ανεπάρκεια με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Υ20Χ Νεφρική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Υ21Α Αιμοκάθαρση Υ22Μ Υ22Χ Υ23Μ Υ23Χ Νεοπλάσματα νεφρού και ουροποιητικού με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Νεοπλάσματα νεφρού και ουροποιητικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιμώξεις νεφρού και ουροποιητικού με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Λοιμώξεις νεφρού και ουροποιητικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Υ24Α Λιθίαση ουροποιητικού και απόφραξη Υ25Μ Υ25Χ Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος χωρίς καταστρο φικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Υ26Α Στενώματα ουρήθρας Υ27Μ Υ27Χ Λοιπές διαγνώσεις των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές διαγνώσεις των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις

18 23412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υ28Α Περιτοναϊκή κάθαρση ΤΚΑ 12 Β01Μ Β01Χ Ασθένειες και δυσλειτουργίες του ανδρικού αναπαραγωγικού συτήματος (Β) Μείζονες ανδρικές πυελικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις Μείζονες ανδρικές πυελικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Β02Μ Διουρηθρική προστατεκτομή με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες Β02Χ Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες Β03Α Επεμβάσεις Πέους Β04Α Επεμβάσεις όρχεων Β05Α Περιτομή Β06Μ Β06Χ Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις Β10Α Κυστεοσκόπηση, την ίδια ημέρα Β20Μ Β20Χ Κακοήθεια του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις Κακοήθεια του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Β21Α Καλοήθης υπερτροφία προστάτη Β22Α Φλεγμονή του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος Β23Α Αντρική στείρωση Β24Α Άλλη διάγνωση αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος ΤΚΑ 13 Παθήσεις και διαταραχές του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος (Γ) Γ01Α Πυελική εξπλάχνιση και ριζική βουλβεκτομή Γ04Μ Γ04Χ Γ05Μ Γ05Χ Γ06Μ Γ06Χ Υστερεκτομή για μη κακοήθεια με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Υστερεκτομή για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων για μη κακοήθεια με καταστροφικές ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επανορθωτική επέμβαση γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επανορθωτική επέμβαση γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Γ07Α Λοιπές επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για μη κακοήθεια Γ08Α Ενδοσκοπικές και λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα Γ09Α Επεμβάσεις αΐδιου, τραχήλου και κόλπου Γ10Α Διαγνωστική υστεροσκόπηση απόξεση Γ11Α Άλλες επεμβάσεις στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα Γ12Μ Γ12Χ Γ20Μ Γ20Χ Επέμβαση για κακοήθεια μήτρας και δευτερευόντων οργάνων με καταστροφικές συνυπάρ χουσες παθήσεις Επέμβαση για κακοήθεια μήτρας και δευτερευόντων οργάνων χωρίς καταστροφικές συνυ πάρχουσες παθήσεις Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Γ21Α Λοιμώξεις του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος Γ22Α Διαταραχές εμμήνου ρύσεως και άλλες διαταραχές του γυναικείου αναπαραγωγικού συ στήματος 257 1

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΚΑ 14 Εγκυμοσύνη, γέννηση και λοχία (Λ) Λ01Μ Λ01Χ Λ02Μ Λ02Χ Τοκετός με καισαρική τομή με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Τοκετός με καισαρική τομή χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κολπικός τοκετός με παρέμβαση στο χειρουργείο με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις Κολπικός τοκετός με επέμβαση στο χειρουργείο χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις Λ03Μ Έκτοπη κύηση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λ03Χ Έκτοπη κύηση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λ04Μ Λ04Χ Επέμβαση στο χειρουργείο μετά τον τοκετό ή μετά την άμβλωση με καταστροφικές ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επέμβαση σο χειρουργείο μετά τον τοκετό ή μετά την άμβλωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λ05Α Άμβλωση με χειρουργική επέμβαση Λ20Α Κολπικός τοκετός Λ21Α Μετά τοκετός άμβλωση χωρίς χειρουργική επέμβαση Λ23Α Άμβλωση χωρίς επέμβαση στο χειρουργείο Λ24Α Αποβολή Λ26Α Προγεννητική και άλλη μαιευτική εισαγωγή ΤΚΑ 15 Τ01Α Νεογέννητα και άλλα νεογνά (Τ) Νεογνά που κατέληξαν ή διακομίστηκαν σε <5 ημέρες από την εισαγωγή με σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις Τ02Α Καρδιοθωρακική/αγγειοχειρουργική επέμβαση σε νεογνά Τ03Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος εισαγωγής gr Τ04Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος εισαγωγής gr Τ05Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος εισαγωγής gr Τ06Μ Τ06Χ Τ20Μ Τ20Χ Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499 gr με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα Νεογνά που κατέληξαν ή διακομίστηκαν σε <5 ημέρες από την εισαγωγή χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση, νεογέννητα Νεογνά που κατέληξαν ή διακομίστηκαν σε <5 ημέρες από την εισαγωγή χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση εκτός νεογέννητων Τ21Α Νεογνά με βάρος εισαγωγής <750 gr Τ22Α Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr Τ23Α Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση Τ24Α Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση Τ25Μα Τ25Μβ Τ25Μγ Τ25Χ Τ26Μα Τ26Μβ Τ26Μγ Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολ λαπλά μείζονα προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με ση μαντικά προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλα προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση χωρίς προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση σημα ντικά προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με λοι πά προβλήματα

20 23414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τ26Χ Τ27Μα Τ27Μβ Τ27Μγ Τ27Χ Νεογνά με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση χωρίς προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση πολλαπλά μείζονα προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση σημαντικά προβλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση λοιπά προ βλήματα Νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση χωρίς προ βλήματα ΤΚΑ 16 Παθήσεις και δυσλειτουργίες του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ανοσολογικές δυσλειτουργείες (Ξ) Ξ01Α Σπληνεκτομή Ξ02Μ Ξ02Χ Ξ20Μ Ξ20Χα Ξ20Χβ Ξ21Μ Ξ21Χ Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αίματος και αιμοποιητικών οργάνων με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αίματος και αιμοποιητικών οργάνων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δυσλειτουργίες δικτυοενδοθηλιακού και ανοσοποιητικού με καταστροφικές ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις Δυσλειτουργίες δικτυοενδοθηλιακού και ανοσοποιητικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις με κακοήθεια Δυσλειτουργίες δικτυοενδοθηλιακού και ανοσοποιητικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις χωρίς κακοήθεια Δυσλειτουργίες ερυθρόκυττάρων με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Δυσλειτουργίες ερυθρόκυττάρων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις Ξ22Α Διαταραχές πήξεως αίματος ΤΚΑ 17 Σ01Μ Σ01Χ Σ02Μ Σ02Χα Σ02Χβ Σ03Μ Σ03Χ Σ04Μ Σ04Χ Νεοπλαστικές Δυσλειτουργίες (αιματολογικές και στερεά νεοπλάσματα) (Σ) Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες χειρουργικές Επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες νεοπλαστικές δυσλειτουργίες με μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες νεοπλαστικές δυσλειτουργίες με μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές ή μεσαίου μεγέθους συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες νεοπλαστικές δυσλειτουργίες με μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις με μείζονες χειρουργικές επεμ βάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές νεοπλαστικές διαταραχές με χειρουργικές επεμβάσεις με συνυπάρχουσες παθή σεις Λοιπές νεοπλαστικές διαταραχές με χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις Σ20Μ Οξεία λευχαιμία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Σ20Χ Οξεία λευχαιμία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Σ21Μ Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Σ21Χ Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Σ21Α Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, την ίδια ημέρα Σ22Μ Λοιπές νεοπλαστικές παθήσεις με συνυπάρχουσες παθήσεις Σ22Χ Λοιπές νεοπλαστικές παθήσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις ΤΚΑ 18 Μολυσματικές και παρασιτικές αρρώστιες (Ρ) Ρ01Α Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV), ίδια μέρα 443 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Αθήνα, 27/7/2011 Αρ.Πρωτ: Υ4α/οικ. 85649 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Πληροφορίες : Ε. Πρωτονοταρίου Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω9Θ-04Ξ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Ω9Θ-04Ξ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/03/ 2012 Αρ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.) και Ηµερήσιο Νοσήλιο για τους νοσηλευόµενους ασθενείς στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ βάσει του παρακάτω πίνακα:

Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.) και Ηµερήσιο Νοσήλιο για τους νοσηλευόµενους ασθενείς στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ βάσει του παρακάτω πίνακα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αθήνα, 17/6/2011 Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.) και Ηµερήσιο Νοσήλιο για τους νοσηλευόµενους ασθενείς στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 940 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.13740 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27 7 11 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για Χρηματοδότηση Δημοσίων Νοσοκομείων με τα ΚΕΝ DRGs

Ανάλυση για Χρηματοδότηση Δημοσίων Νοσοκομείων με τα ΚΕΝ DRGs Ανάλυση για Χρηματοδότηση Δημοσίων Νοσοκομείων με τα ΚΕΝ DRGs ΕΔΟΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Χρήστος Βαράκης 19/9/2011 σελίδα 1 Χρήστος Βαράκης 19/9/2011 σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Επιτελική Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ3γ/65273 Τροποποίηση της υπ αριθ. Γ3γ/οικ.96176/4 11 2014 (ΦΕΚ 3040/Β/11 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ.18051 Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27 7 2011 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3040 11 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Γ3γ/οικ.96176 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KEN (*) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) 4.11 Α12Χ Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες 1.85 Α20Μ Κυστική ίνωση με καταστροφικές (συστηματικές)

Διαβάστε περισσότερα

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30.

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30. ΚΩΔΙΚ. ΚΕΝ (*) Νέο ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νέα ΜΔΝ Νέο Κόστος ΚΥΑ 1/2/12 Υφιστάμενο κόστος ανά ΚΕΝ ΚΥΑ 1/10/11 Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907 Ε03Α Μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής KEN η. ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βαρύτητας Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις -

Συντελεστής KEN η. ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βαρύτητας Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - KEN η Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 4.11 Α12Χ Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες - 1.85 Α20Μ Κυστική ίνωση με καταστροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση

προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση Μηχανισμός εφαρμογής των Μεθοδολογία DRGs στην Ελλάδα προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση ανάπτυξης καταλόγου και και κατηγοριοποίηση αυτών αλφαβητικά, κατά κωδικό και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου.

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Στοιχεία Νοσολογίας Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Δηλαδή: - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Βοηθών Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ 2 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ 3 4 5 ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 6 ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 7 ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ 8 9 10 11 ΑΤΛΑΝΤΟΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 12 13 14 15 ΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και περιοδικών» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και περιοδικών» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 5 Απριλίου 2006 Α.Π.: 9267 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις 1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας Υπογράφηκε Υπουργική απόφαση από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ

- ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ - ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Τι είναι η ακράτεια ούρων; Η ακράτεια ούρων είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας Οριστικές αναπηρικές συντάξεις αποκτούν... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ Α. ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ISBN 978-960-372-098-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Απάντηση του οργανισμού στην κάκωση... 1 Φυσιολογία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Καθηγητής Γκοβίνα Ο. Μάργαρη Ν. Κουτσοπούλου Β. Καπάδοχος Θ. Κυρίτση Ε. Ευαγγέλου Ε. Θέματα ανά καθηγητή Αξιολόγηση συμπτωμάτων ασθενών με καρκίνο ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη.

1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. Μάρθα Κελέση 1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική αντιμετώπιση. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. 3. Ηγετικές ικανότητες προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση

11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση 11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση 11. 3.1. Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.) - Σκοπός/Στόχοι: Η εκπαίδευση του φοιτητή στην διάγνωση και αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΑΞΗ Τ... ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΓΑΜΜΑ ΠΟΥΔΝ ΚΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΤΤΑΟ ΚΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΥΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΚΛΟΦΟΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΙΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΠΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Υποχρεωτικό κατ επιλογήν μάθημα) Διδάσκων: ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διάρκεια : Ε εξάμηνο Διδασκαλία: Παραδόσεις Εξετάσεις: Σκοπός: Προφορικές Μελέτη των σχέσεων των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή Θωρακικό άλγος Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Θωρακικό άλγος Το θωρακικό άλγος είναι συχνό σύμπτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

συκώτι (ήπαρ) στομάχι χοληδόχος κύστη πάγκρεας δωδεκαδάκτυλο έντερο

συκώτι (ήπαρ) στομάχι χοληδόχος κύστη πάγκρεας δωδεκαδάκτυλο έντερο Αλκοόλ και ασθένειες του Συκωτιού (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcohol-and-liver-disease) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 21 Ιούνιος :14

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 21 Ιούνιος :14 Γράφει: Ιωάννης Τσαπακίδης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Αποτελεί την πιο συχνή περιφερική συμπιεστική νευροπάθεια που καλούμαστε να θεραπεύσουμε είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά (5% του πληθυσμού). Περιγράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ I. Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες. αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους

ΑΝΑΤΟΜΙΑ I. Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες. αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΠΤΩΜΑ: Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους προσφέρει τη δυνατότητα, µετά από ερωτήσεις του κ. Παπαδόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ) 0001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ 0137 LASER : LASER : ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ LASER ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 25% ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΣΤΟ Π. /ΓΜΑ ΤΙΜΩΝ. 0116 ΑΣΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 10,48 10,48

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 Επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτών που εργάζονται σε

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 Επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτών που εργάζονται σε Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 Επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτών που εργάζονται σε Κελέση Μάρθα ψυχιατρικά Νοσοκομεία 2 Η σημασία της θέσης του νοσηλευτή σε κέντρα λήψης αποφάσεων για Κελέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρθα Κελέση Μπαμπάτσικου Φωτούλα Καμπά Ευρυδίκη Φασόη Γεωργία

Μάρθα Κελέση Μπαμπάτσικου Φωτούλα Καμπά Ευρυδίκη Φασόη Γεωργία Μάρθα Κελέση 1.Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική αντιμετώπιση. 2.Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. 3.Ηγετικές ικανότητες προϊσταμένων νοσηλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι η αιτιολογία της σιδηροπενικής αναιµίας; (Μονάδες 8) Β. Τι είναι το «ερεθισµαταγωγό σύστηµα» (Μονάδες 4) και από ποια µέρη αποτελείται; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Μάθημα: 26.9.2016 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 Ο πρώτος χρόνος μετά τη γέννηση έχει τις μεγαλύτερες και ταχύτερες φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογική Κλινική Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Πέμπτη 9-11πμ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα