ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Γ3γ/οικ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 περ. Γ του άρθρου 54 του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α 114), «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α /2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παράγραφοι 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α /2013), όπως ισχύει σήμερα με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρ μογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 4. Το υπ αριθ. Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ Α 98) «Κώδι κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Το υπ αριθ. Π.Δ. 85/2012, άρθρα 2 και 4 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 6. Το υπ αριθ. Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας». 7. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Το αριθ / εισερχόμενο μήνυμα αλληλογραφίας από το γραφείο Υπουργού. 9. Την αριθ. 533/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ με το συνημμένο παράρτημα σχεδίου συμβάσεως παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης από ιδιωτικές γενικές κλινικές. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., απο φασίζουμε: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των γενικών, μικτών κλινικών και ειδικών κλινικών, πλην των ψυχια τρικών, ορίζεται στα Ευρώ. Για κάθε ένα χωριστά από τους ιδιώτες παρόχους καθορίζεται κλειστός προϋπολογισμός και η υπέρβαση αναζητείται με claw back με βάση τους δείκτες και την μεθοδολογία που περιγράφεται ακολούθως: 1. Υπολογίζεται το μερίδιο κάθε κλινικής στον κλάδο (A), με βάση τις εκκαθαρισμένες μετά από τους ελέγχους απαιτήσεις της δια το σύνολο των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο (δηλαδή του συνόλου των κλινικών) το 2013, όπως προκύπτει από τον κάτωθι λόγο: 2. Υπολογίζεται ο δείκτης ποιότητας νοσηλευτικού έργου (B) κλινικής με βάση το ποσοστό επανεισαγωγών για το 2013 σε σχέση με το μέσο αντίστοιχο ποσοστό του κλάδου. Το ποσοστό υπολογίζεται στις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις και αφορά εισαγωγές που γίνονται εντός 40 ημερών από την αρχική νοσηλεία και έχουν διάρκεια νοσηλείας 3 ημέρες. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό του δείκτη οι κυήσεις υψηλού κινδύνου, λιθοτριψίες, αιμοκαθάρσεις και ημερήσιες νοσηλείες αιμοκαθαρομένων, νοσηλείες για χημειοθεραπείες και λοιπές ημερήσιες νοσηλείες.

2 36104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Υπολογίζεται ο δείκτης επάρκειας υπηρεσιών (Γ) κλινικής με βάση τον αριθμό των ενεργών ειδικοτήτων για το 2013 σε σχέση με το μέγιστο αριθμό ενεργών ειδικοτήτων συνολικά στον κλάδο. Για κάθε ιδιωτική κλινική οι ειδικότητες προσδιορίζονται με βάση την άδεια της και υπολογίζονται στο σύνολο της και όχι με βάση τα επί μέρους τμήματα ή κλινικές της. Ίδια ειδικότητα σε δύο ή περισσότερα τμήματα και κλινικές λογίζεται ως μία. Ενεργή ειδικότητα είναι εκείνη για την οποία οι ετήσιες πραγματοποιημένες ημέρες νοσηλείας της κλινικής που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη ειδικότητα, αναλογούν τουλάχιστον στο 5% του αριθμού των κρεβατιών του νοσοκομείου για την ειδικότητα αυτή επί 365. Οι άνω ημέρες νοσηλείας προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τα ΚΕΝ επί την ΜΔΝ του καθενός από αυτά, όπως αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη λίστα του ΚΕΣΥ. Η κλινική δεν δύναται να αποζημιωθεί για ΚΕΝ τα οποία δεν εμπίπτουν σε Μεγάλες Κατηγορίες Ασθενειών (MDCs) του συστήματος ΚΕΝ για τις οποίες δεν υφίσταται στην κλινική η αντίστοιχη ειδικότητα με βάση την άδεια της. Επι πλέον η κλινική δεν μπορεί να χρεώσει σε μηνιαία βάση σύνολο ημερών νοσηλείας μεγαλύτερο από τον αριθμό των κλινών της επί 365 επί 90%. 4. Υπολογίζεται o δείκτης βαρύτητας περιστατικών (Δ) κλινικής με βάση τον αριθμό και την βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύθηκαν το 2013 σε σχέση με τον κλάδο, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση τους δείκτες βαρύτητας των ΚΕΝ, που έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥ, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης στο παράρτημα Α. Ο υπολογισμός βασίζεται στις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις των παρόχων και δεν αφορά εισαγωγές που γίνονται εντός 40 ημερών από την αρχική νοσηλεία και έχουν διάρκεια νοσηλείας 3 ημέρες και ημερήσιες νοσηλείες παντός είδους. 5. Υπολογίζεται ο δείκτης αξιοπιστίας και φερεγγυότητας (Ε) κλινικής με βάση το ποσοστό των μη αποδεκτών δαπανών του 2013 μετά την σχετική εκκαθάριση από τις ελεγκτικές εταιρείες, ως ακολούθως: 6. Υπολογίζεται ο δείκτης υποδομών αυξημένης φροντίδας (ΣΤ) κλινικής με βάση την αναλογία των κλινών ΜΕΘ και ΜΕΝ για το 2013 της κλινικής σε σχέση με τον κλάδο. Εφόσον κλινική δεν διαθέτει κλίνες ΜΕΝ ή ΜΕΘ, λαμβάνει 0 στον συγκεκριμένο δείκτη. Κρεβάτια ΜΕΝ λογίζονται μόνον σε περιπτώσεις κλινικών με γυναικολο γικό μαιευτικό τμήμα. 7. Καθορίζεται για κ άθε κλινική δείκτης υποδομών και οργάνωσης (Ζ). Ο δείκτης λαμβάνει τιμή 1 στην περίπτωση που η κλινική έχει λάβει άδεια με βάση το προεδρικό διάταγμα 517 ή που έχει διαπίστευση ή πιστοποίηση στο σύνολο των κλινικών και τμημάτων, από διεθνούς κύρους και αναγνωρισμένο φορέα (π.χ. JCI, TUV, Bureau Veritas, DQS, IQNER ή άλλο φορέα διεθνώς αναγνωρισμένο), που θα εγκριθεί και θα αναγνωριστεί με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες ο δείκτης λαμβάνει τιμή Για κάθε κλινική υπολογίζεται ο δείκτης ποιοτικής στάθμισης προϋπολογισμού (Η) ως ακολούθως: 9. Στην συνέχεια υπολογίζονται τα ποιοτικώς σταθμισμένα μερίδια αγοράς ανά κλινική (Θ) ως ακολούθως: 10. Στην συνέχεια υπολογίζονται τα προσαρμοσμένα μερίδια αγοράς ανά κλινική (Ι) ως ακολούθως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην συνέχεια προκύπτει ο ποιοτικώς προσαρμοσμένος προϋπολογισμός κλινικής ως ακολούθως: Κ. Προϋπολογισμός Κλινικής 2013 = Ι * Σύνολο Προϋπολογισμού Έτους 12. Από την άνω μεθοδολογία προκύπτει ο αρχικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός της κάθε κλινικής για κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και το σύνολο του 2014, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Οι άνω υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν αρχικά επί των υποβολών του 2013, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματο ποιούν οι Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες και την επικύρωση τους από τον ΕΟΠΥΥ. Οι υποβολές από τις κλινικές γίνονται εντός 20 ημερών από την λήξη του εκάστοτε μήνα. Σε κάθε εξάμηνο, εφόσον μετά την εφαρμογή του rebate υπάρξει υπέρβαση από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό της κάθε κλινικής το υπόλοιπο αφαιρείται με claw back. Δύναται να υπάρξει συμψηφισμός μεταξύ των εξαμήνων, όταν με την υποβολή των απαιτήσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 γίνει υπολογισμός του rebate και του claw back στην βάση των απαιτήσεων των κλινικών. 13. Στην συνέχεια ολοκληρώνεται με ευθύνη του ΕΟΠΥΥ ο έλεγχος των υποβολών του συνόλου του έτους 2014 από τις ελεγκτικές εταιρείες. Μη αποδεκτές δαπάνες αφαιρούνται από τις απαιτήσεις των κλινικών και στην συνέχεια εφαρμόζεται rebate επί των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων για να προκύψουν οι τελικές απαιτήσεις τους. Επιπρόσθετα οι άνω δείκτες και ο τελικός προϋπολογισμός του 2014 επαναϋπολογίζονται, με βάση τα πραγματικά εκκαθαρισμένα στοιχεία του έτους. Το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει ανάμεσα στον τελικό προϋπολογισμό και στις καθαρές τελικές απαιτήσεις θεωρείται το τελικό ποσό το οποίο αφαιρείται με claw back. Το τελικό αυτό ποσό συμψηφίζεται με το ποσό που έχει υπολογιστεί με βάση τις υποβολές των κλινικών πριν από τον έλεγχο και την υπολογισμό των δεικτών με τα στοιχεία του Εφόσον η κλινική έχει κατά την διάρκεια του 2014 μεταβάλει τους σχετικούς δείκτες της σε σχέση με τον κλάδο, συγκριτικά με το 2013, γίνεται αναδρομική ανακατανομή και τα όρια προϋπολογισμών της αναπροσαρμόζονται αναλόγως. 14. Κλινικές οι οποίες έχουν διακόψει την λειτουργία τους εντός του 2013 δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατανο μές προϋπολογισμών του Κλινικές οι οποίες διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2014 συμμετέχουν στην κατανομή του προϋπολογισμού έως και το μήνα λειτουργίας τους και δεν θα συμπεριληφθούν στις κατανομές προϋπολογισμού των επόμενων μηνών, οι οποίες αναπροσαρμόζονται αναλόγως. 15. Νέες κλινικές που έχουν λάβει άδεια μπορεί να συμμετάσχουν στην κατανομή προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ του επόμενου μηνός μετά από την αίτηση τους και την σχετική έγκριση από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα. Για τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας νέας κλινικής ο προϋπολογισμός καθορί ζεται με εμπεριστατωμένη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η οποία δημοσιοποιείται, και βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν το χρονικό διάστημα λειτουργίας της κλινικής κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, την δυναμικότητα σε κλίνες και μονάδες, τις εγκεκριμένες και ενεργείς ειδικότητες, την πιθανή μέση πληρότητα, το μείγμα και το μέσο κόστος ανά περιστατικό νοσηλείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτί ζεται για την λήψη της αδείας λειτουργίας της. Με βάση τα άνω προκύπτει ο εκάστοτε προϋπολογισμός νέας κλινικής και τα ποσά των υπολοίπων κλινικών αναπροσαρμόζονται. Ομοίως μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να δημοσιοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ απόφαση αποδοχής περί δημιουργίας νέου τμήματος υφιστάμενων ιδιωτικών κλινικών. Ο υπολογισμός του προϋπολογισμού για τις κλινικές αυτές θα προκύψει με μεθοδολογία αντίστοιχη με την παραπάνω. Σε κάθε εισαγωγή νέας κλινικής ή δημιουργία νέου τμήματος αναπροσαρμόζεται η κατανομή του προϋπολογισμού στο σύνολο των κλινικών και ενημερώνονται αναλόγως. Μετά τα 3 έτη λειτουργίας νέας κλινικής ή τμήματος εντάσσονται στις προβλέψεις 1 έως 13 της παρούσης. 16. Πλέον των προβλεπόμενων ποινών καθορίζονται πρόσθετες ποινές στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ ανά κατη γορία παράβασης. Τα ποσά που αναφέρονται στη συνέχεια καταλογίζονται μετά το Rebate και Claw back που αντιστοιχεί στους συγκεκριμένους παρόχους: Α) στους παρόχους που χρέωσαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας πράξεις ανοιχτής περίθαλψης αφαιρείται από τις τιμολογήσεις της κλειστής νοσηλείας ποσό διπλάσιο των συνταγογραφήσεων ανοιχτής περίθαλψης. Β) στους παρόχους που χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ με εικονικές εισαγωγές και εξαγωγές, καταλογίζεται ποσό διπλάσιο των τιμολογήσεων των εικονικών περιστατικών και αφαιρείται από τους λογαριασμούς των παρόχων. Γ) στους παρόχους που χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ με περιστατικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στην άδεια λει τουργίας της κλινικής, καταλογίζεται ποσό διπλάσιο των τιμολογήσεων των περιστατικών αυτών και αφαιρείται από τους λογαριασμούς των παρόχων. Δ) στους παρόχους που χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ με υπερβολικές παρατάσεις νοσηλείας πλέον του ΚΕΝ, με αδικαιολόγητες χρεώσεις διπλών ΚΕΝ και με αναίτιες επανεισαγωγές σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών, καταλογίζονται ποσά διπλάσια των τιμολογήσεων των εν λόγω περιστατικών και αφαιρούνται από τους λογα ριασμούς των παρόχων. Στους παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων, των οποίων οι παραβάσεις υπερβαίνουν το 10% των αιτούμε νων ποσών, επιβάλλεται πρόσθετη ποινή διακοπής της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ ενός μηνός για κάθε μία από τις ανωτέρω παραβάσεις και προκειμένου για υποτρόπους επιβάλλεται ελάχιστη ποινή διακοπής της σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ έξι μηνών. Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

4 36106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) 4.11 Α12Χ Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες 1.85 Α20Μ Κυστική ίνωση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 3.81 Α20Χ Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 2.72 Α22Χ Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 0.65 Α25Μ Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 1.82 Α25Χ Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες 0.98 Α26Χ Μείζον τραύμα θώρακος χωρίς 0.63 Α28Μ Πνευμοθώρακας με 1.42 Α28Χ Πνευμοθώρακας χωρίς 0.64 Α33Χ Πλευριτική συλλογή χωρίς 0.63 Α34Μα Διάμεση πνευμονοπάθεια με καταστροφικές (συστηματικές) 2.04 Α34Μβ Διάμεση πνευμονοπάθεια με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 1.44 Α34Χ Διάμεση πνευμονοπάθεια χωρίς 0.66 Α35Μα Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες 1.61 Α35Μβ Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 1.00 Α36Α Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος 2.49 Β02Μ Διουρηθρική προστατεκτομή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 2.08 Β02Χ Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 1.07 Β03Μ Επεμβάσεις Πέους με χρήση προσθετικών 2.50 Β04Α Επεμβάσεις όρχεων (π.χ. κιρσοκήλη, υδροκήλη, ορχεκτομή) 0.62 Γ04Χ Υστερεκτομή για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 1.53 Γ05Μ Γ05Χ Γ06Μ Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις σαλπίγγων για μη κακοήθεια με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις σαλπίγγων για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Επανορθωτικές επεμβάσεις γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Γ06Χ Επανορθωτικές επεμβάσεις γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 1.15 Γ07Α Άλλες επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για μη κακοήθεια 0.68 Δ01Χ Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για παθήσεις ελλείμματα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 4.89 Δ07A Ελάσσονες επεμβάσεις για παθήσεις μαστού 0.55 Δ08X Δ08Μ Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικό καθαρισμό χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικό καθαρισμό με συνυπάρχουσες παθήσεις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ12Χβ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) χωρίς αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό 1.83 Δ13Μ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή με (αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό) 2.95 Δ13Χ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές), χωρίς (αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό) 1.10 Δ14Α Μείζων πλαστική αποκατάσταση μαστού 3.83 Δ20Μ Δερματικά έλκη με καταστροφικές (συστηματικές) 2.75 Δ23Μ Μη κακοήθεις παθήσεις του μαστού με 1.00 Δ23Χ Μη κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς 0.38 Δ24Χ Κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 0.83 Δ25Μ Δ25Χ Δ28Μα Δ28Μβ Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και μαστό με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και μαστό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Μείζονες βλάβες του δέρματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Μείζονες βλάβες του δέρματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις μακράς διάρκειας Δ28Χ Μείζονες βλάβες του δέρματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 1.00 Ε12Α Εισαγωγή συσκευής νευροδιέγερσης 2.99 Ζ02Χ Άλλα εγκαύματα με δερματικό μόσχευμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 2.04 Ζ03Α Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για άλλα εγκαύματα 1.49 Ζ22Χ Άλλα εγκαύματα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 0.41 Η05Χ Η07Χ Η08Μ Η08Χ Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Ανοικτή χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Η23Χ Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνέπειες 0.54 Η40Χ Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς 0.25 Η43Μ Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια, κίρρωση, αλκοολική ηπατίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 1.40 Η43Χ Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια, κίρρωση, αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 0.43 Η44Μ Διαταραχές των χοληφόρων με 0.73 Η44Χ Διαταραχές των χοληφόρων χωρίς 0.33 Θ07Α Επεμβάσεις για την παχυσαρκία 1.37 Θ08Α Επεμβάσεις θυρεογλωσσικού πόρου

6 36108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θ09Χ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 1.27 Θ10Μ Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για μεταβολικές διαταραχές με καταστροφικές (συστηματικές) Θ10Χ Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για μεταβολικές διαταραχές χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 1.32 Θ21Α Σοβαρή διατροφική διαταραχή 2.68 Θ23Μ Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού με 1.11 Θ23Χ Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού χωρίς 0.42 Ι22Μ Διαταραχή από χρήση οινοπνευματωδών και εξάρτηση 0.94 Ι22Χ Διαταραχή από χρήση οινοπνευματωδών και εξάρτηση, ημερήσια νοσηλεία 0.38 Ι23Α Διαταραχή από χρήση οπιοειδών και εξάρτηση 0.59 Ι24Α Διαταραχή από χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών (ναρκωτικών) και εξάρτηση Κ01Χ Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 4.38 Κ02Α Άλλες επεμβάσεις σχετιζόμενες με αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιακό απινιδωτή 1.90 Κ12Χ Κ14Χ Κ15Μ Κ15Χ Κ16Μ Κ16Χ Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με συνυπάρχουσες παθήσεις Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Κ17Μ Αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 1.81 Κ18Μ Άλλες επεμβάσεις για βηματοδότη με συνυπάρχουσες παθήσεις 2.26 Κ19Α Διαδερμικές ενδοαγγειακές καρδιακές επεμβάσεις 2.07 Κ21Μ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για παθήσεις του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 4.14 Κ21Χ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 1.49 Κ31Χ Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 1.28 Κ32Μ Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 2.13 Κ33M Φλεβική θρόμβωση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 1.11 Κ33Α Πάθηση του κυκλοφορικού με μη επεμβατικό αερισμό 3.61

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ34Μ Κ35Μ Κ36Μ Δερματικά έλκη σε διαταραχές του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Περιφερική αγγειακή νόσος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ38Α Συγγενής καρδιοπάθεια με περίπλοκη θεραπεία πολυανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών, ασθενειών και παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος 2.92 Κ38Μ Συγγενής καρδιοπάθεια με συνυπάρχουσες παθήσεις 1.32 Κ39Μ Βαλβιδοπάθειες με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ40Μ Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 2.06 Κ50Α Κατάλυση νευρικού πλέγματος νεφρικής αρτηρίας 4.17 Κ52Χ Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Κ53Χ Κ54Χ Κ55Χ Λ01Χ Λ02Μ Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Τοκετός με καισαρική τομή χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Κολπικός τοκετός με χειρουργική επέμβαση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Λ02Χ Κολπικός τοκετός με χειρουργική επέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 1.21 Λ20Α Κολπικός τοκετός (φυσιολογικός) 0.90 Λ26Α Προγεννητική και άλλη μαιευτική εισαγωγή 0.26 Μ07Α Ακρωτηριασμός Μ09Μγ Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη χωρίς επείγουσες παρεμβάσεις, χωρίς σπονδυλική παραμόρφωση, χωρίς σπονδυλοδεσία, χωρίς κυφοπλαστική, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή εκτός από παρα/τετραπληγία 2.76 Μ10Χγ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, ή έλξη μέσω Halo με σύνθετες επεμβάσεις 1.42 Μ10Χδ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, ή έλξη μέσω Halo χωρίς σύνθετες επεμβάσεις 0.94 Μ11Α Επεμβάσεις διατατικής επιμήκυνσης άκρου 2.47 Μ12Χ Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις χωρίς 1.65 Μ13Χ Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 1.66 Μ15Α Κρανιοπροσωπικές επεμβάσεις 3.04 Μ16Α Άλλες επεμβάσεις ώμου 1.14 Μ17Χ Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις χωρίς 1.31

8 36110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ18Α Άλλες επεμβάσεις γόνατος 0.63 Μ19Μ Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου με 2.29 Μ19Χ Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου χωρίς 1.28 Μ20Α Άλλες επεμβάσεις άκρου ποδός 1.08 Μ21Α Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου και μηριαίου 0.94 Μ23Α Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης εξαιρουμένων του ισχίου και μηριαίου Μ25Μ Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας με 2.96 Μ27Χ Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς 0.82 Μ28Χ Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού χωρίς 1.08 Μ30Α Επεμβάσεις άκρας χειρός 0.71 Μ63Μ Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα ισχίου, πυέλου και μηρού με συνυπάρχουσες παθήσεις 1.24 Μ66Χ Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Μ68Μα Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας ηλικία > 55 ετών, είτε με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, ή με παρα/τετραπληγία, με δισκίτιδα ή φλεγμονώδη σπονδυλοαρθροπάθεια 2.58 Μ68Χ Μ69Χ Μ71Χ Μ72Μ Μ76Μ Ν01Μ Ν06Χ Ν07Μ Ν20Χ Ν21Χ Ν24Μ Ν27Μβ Ν29Χ Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης,νοσηλία άνω της μίας ημέρας, ηλικία <56 ετών, χωρίς παρα / τετραπληγία, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις ή Παθήσεις των οστών και αρθροπάθειες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Άλλες παθήσεις μυών τενόντων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Ειδικές παθήσεις μυών τενόντων με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής παροχέτευσης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Delirium (Παραλήρημα /Διέγερση) με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος με μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη προεγκεφαλικών αγγείων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν31Μ Ν36Χ Ν38Χ Ν39Χ Ν41Μ Ν42Μα Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων με συνυπάρχουσες παθήσεις Επιληπτικοί σπασμοί χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Ν42Μβ Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 1.65 Ξ01Α Σπληνεκτομή 3.20 Ξ02Χ Άλλη χειρουργική επέμβαση αίματος και αιμοποιητικών οργάνων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 0.88 Ο01Α Επεμβάσεις για διατιτραίνον τραύμα οφθαλμού 1.53 Ο02Α Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου 1.61 Ο04Α Μείζονες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα 1.24 Ο20Μ Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις με συνυπάρχουσες παθήσεις 1.92 Ο20Χ Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 1.07 Ο21Μ Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις 0.96 Π04Μα Π04Μβ Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Π05Χ Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς 1.42 Π06Α Επέμβαση πυλωρομυοτομής 1.42 Π07Χ Σκωληκοειδεκτομή χωρίς κακοήθεια ή περιτονίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 1.05 Π10Μ Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης κτλ) με 1.73 Π10Χ Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης κτλ) χωρίς 0.74 Π12Μβ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας 2.21 Π12Χ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος χωρίς 1.12 Π26Μ Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Π26Χ Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες 1.28 Π27Α Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία 0.26 Π27Μ Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες

10 36112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π27Χ Π28Μ Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Π28Χ Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες 0.90 Π44Χ Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου χωρίς 0.56 Ρ05Χ Ασθένειες σχετιζόμενες με τον HIV χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 2.21 Ρ10Χ Χειρουργικές επεμβάσεις για λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Ρ21Χ Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές λοιμώξεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 0.80 Ρ22Μ Εμπύρετο αγνώστου προέλευσης με συνυπάρχουσες παθήσεις 1.14 Ρ22Χ Εμπύρετο αγνώστου προέλευσης χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 0.46 Ρ24Μβ Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 1.45 Σ21Α Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, ημερήσια νοσηλεία 0.20 Τ06Χ Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς πολλαπλά μείζονα προβλήματα 4.58 Τ26Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο πρόβλημα Τ27Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο πρόβλημα Υ05Μ Υ05Χ Υ06Μ Διουρηθρική προστατεκτομή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Υ07Μ Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός της προστατεκτομής με 1.45 Υ07Χ Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός της προστατεκτομής χωρίς 0.64 Υ08Μ Επεμβάσεις ουρήθρας με συνυπάρχουσες παθήσεις 1.43 Υ08Χ Επεμβάσεις ουρήθρας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 0.62 Υ09Χ Υ20Χ Υ23Μ Υ23Χ Υ25Μ Άλλες επεμβάσεις για παθήσεις των νεφρών και της ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Νεφρική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιμώξεις των νεφρών και της ουροποιητικής οδού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Λοιμώξεις των νεφρών και της ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και της ουροποιητικής οδού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Υ27Μ Άλλες παθήσεις των νεφρών και της ουροποιητικής οδού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 1.73 Υ28Α Περιτοναϊκή κάθαρση 0.18 Υ29Α Αιμοκάθαρση 0.11 Φ11Χ Πολλαπλά τραύματα χωρίς σημαντικές επεμβάσεις και χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φ24Χ Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς κάτω άκρου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 0.94 Φ25Μ Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς της άκρας χειρός με συνυπάρχουσες παθήσεις ή 1.37 Φ25Χ Φ26Μ Φ27Χ Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς της άκρας χειρός χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις ή Άλλες επεμβάσεις για άλλους τραυματισμούς με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Δερματικό μόσχευμα για τραυματισμούς εξαιρουμένης της άκρας χειρός χωρίς μεταφορά μικροαγγειακού ιστού χωρίς (καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ) Φ60Χ Τραυματισμοί χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 0.30 Φ61Α Αλλεργικές αντιδράσεις 0.29 Φ63Χ Δευτερογενείς θεραπείας χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 0.52 Φ64Χ Άλλος τραυματισμός, δηλητηρίαση και τοξική επίδραση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 0.31 Χ01Μ Χειρουργικές επεμβάσεις για διαγνώσεις που σχετίζονται με άλλη χρήση υπηρεσιών υγείας με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 1.45 Χ20Μ Φυσική ιατρική αποκατάσταση, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Χ23Μ Άλλο follow up μετά από χειρουργική επέμβαση και ιατρική φροντίδα, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 1.70 Χ24Μ Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας 0.64 Χ25Α Συγγενείς ανωμαλίες και προβλήματα που αναδύονται από τη νεογνική περίοδο 0.90 Ψ20Α Θεραπεία ψυχικών διαταραχών με ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ημερήσια νοσηλεία Ψ43Α Μείζονες συναισθηματικές διαταραχές Ψ44Α Άλλες συναισθηματικές και σωματόμορφες διαταραχές Ψ48Α Ψυχικές διαταραχές παιδικής ηλικίας Ω04Μ Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις 2.22 Ω10Α Επεμβάσεις ρινικές 0.71 Ω11Α Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή 0.54 Ω12Α Άλλες ΩΡΛ επεμβάσεις και επεμβάσεις στοματικής κοιλότητας 0.84 Ω14Α Επεμβάσεις στόματος και σιαλογόνων αδένων 0.71 Ω34Α Λαρυγγοτραχειΐτιδα επιγλωττίτιδα τραχειοβροχίτιδα 0.30 Ω36Μ Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας με συνυπάρχουσες παθήσεις Ω36Χ Α01Μ Α01Χ Α02Μα Α02Μβ Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας

12 36114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α10Μ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές (συστηματικές) Α10Χ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 4.01 Α11Χ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μη επεμβατικό αερισμό 3.94 Α21Μ Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές (συστηματικές) Α21Χ Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 1.07 Α22Μα Α22Μβ Α24Μ Α24Χ Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Α26Μα Μείζον τραύμα θώρακος με καταστροφικές (συστηματικές) 2.55 Α26Μβ Μείζον τραύμα θώρακος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 1.21 Α31Μ Α31Χ Νεοπλάσματα του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Νεοπλάσματα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Α33Μα Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές (συστηματικές) 2.09 Α33Μβ Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας 1.08 Β01Μ Β01Χ Β20Μ Μείζονες επεμβάσεις πυέλου σε άρρενες με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επεμβάσεις πυέλου σε άρρενες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κακοήθεια του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Β20Χ Κακοήθεια του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 0.40 Γ01Α Πυελική εξεντέρωση και ριζική αιδοιεκτομή 3.03 Γ04Μ Υστερεκτομή για μη κακοήθεια με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 2.20 Γ12Μ Γ12Χ Γ20Μ Γ20Χ Επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για κακοήθεια με καταστροφικές (συστηματικές) Επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Δ01Μ Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για παθήσεις ελλείμματα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 7.69 Δ06A Μείζονες επεμβάσεις για παθήσεις μαστού 1.34

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ12Xα Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) με αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό 3.20 Δ12Μ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, με καταστροφικές (συστηματικές) 5.03 Δ22Μ Κακοήθεις παθήσεις του μαστού με 1.00 Δ22Χ Κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς 0.43 Δ24Μ Κυτταρίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 1.67 Δ29Μ Κακοήθεια του δέρματος με καταστροφικές (συστηματικές) 2.24 Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς Ε06Μ Ε06Χα Ε06Χβ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις ή τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Ε06Χγ Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 7.55 Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών Ε08Μ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 8.38 Ε08Χ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 3.05 Ε09Α Μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Μ Μεταμόσχευση νεφρού με μεταμόσχευση παγκρέατος #REF! Ε09Χ Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος #REF! Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης Ε11Μ Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 6.65 Ε11Χ Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 3.32 Ζ01Α Μηχανική υποστήριξη αναπνοής σε εγκαύματα και σοβαρά ολικού πάχους εγκαύματα Ζ02Μ Άλλα εγκαύματα με δερματικό μόσχευμα με συνυπάρχουσες παθήσεις 6.15 Ζ21Α Σοβαρά εγκαύματα 0.88 Ζ22Μ Άλλα εγκαύματα με συνυπάρχουσες παθήσεις 1.20 Η01Μ Η01Χ Η02Μα Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και αναστόμωση με καταστροφικές (συστηματικές) Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και αναστόμωση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Η02Μβ Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με σοβαρές

14 36116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η02Χ Η05Μ Η06Μ Η06Χ Η07Μ Η20Μ Η20Χ Η23Μ Η40Μα Η40Μβ Η41Μ Η41Χ Η42Μ Η42Χ Θ01Μ Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέατος με καταστροφικές (συστηματικές) Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέατος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Ανοικτή χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με καταστροφικές (συστηματικές) Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία οισοφαγικών κιρσών με καταστροφικές (συστηματικές) Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία οισοφαγικών κιρσών χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος με καταστροφικές (συστηματικές) Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Διαταραχές παγκρέατος εκτός από κακοήθεια με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Διαταραχές παγκρέατος παγκρεατίτιδα χωρίς κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Χειρουργικές επεμβάσεις για του διαβήτη με καταστροφικές (συστηματικές) Θ01Χ Χειρουργικές επεμβάσεις για του διαβήτη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 2.89 Θ02Μ Επεμβάσεις υπόφυσης με 4.76 Θ02Χ Επεμβάσεις υπόφυσης χωρίς 3.01 Θ03Α Επεμβάσεις επινεφριδίων 3.08 Θ04Μ Μείζονες επεμβάσεις για την παχυσαρκία με 3.26 Θ04Χ Μείζονες επεμβάσεις για την παχυσαρκία χωρίς Θ05Μ Θ05Χ Θ06Μ Θ06Χ Θ09Μα Θ09Μβ Επεμβάσεις παραθυρεοειδών με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Επεμβάσεις παραθυρεοειδών χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Επεμβάσεις θυρεοειδούς με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις θυρεοειδούς χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές με καταστροφικές (συστηματικές) Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θ20Μ Διαβήτης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 4.43 Θ24Μ Ενδοκρινολογικές διαταραχές με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Ι20Α Τοξίκωση από οινοπνευματώδη και κατάσταση απόσυρσης (σύνδρομο στέρησης) 1.89 Ι21Α Τοξίκωση από ψυχοδραστικές ουσίες (ναρκωτικά) και κατάσταση απόσυρσης (σύνδρομο στέρησης) Κ01Μ Κ03Μ Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές (συστηματικές) Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κ03Χ Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 7.47 Κ04Μ Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 8.91 Κ04Χ Κ05Μ Κ05Χ Κ06Μ Κ06Χ Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ07Μα Άλλες καρδιο θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 8.81 Κ07Μβ Κ07Χ Κ08Μ Κ08Χ Κ09Μα Κ09Μβ Κ09Χ Κ10Μ Κ10Χ Άλλες καρδιο θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες καρδιο θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις

16 36118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ11Μ Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 7.52 Κ11Χ Κ12Μ Κ13Μ Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός λόγω διαταραχών του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ13Χ Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλων άκρου ποδός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 1.93 Κ14Μα Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 3.79 Κ14Μβ Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 1.82 Κ22Α Αορτικά βαλβιδοφόρα μοσχεύματα 8.00 Κ30Μ Κ30Χ Κ31Μ Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ41Μ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις 4.95 Κ41Χ Κ42Μ Κ42Χ Κ43Μ Κ43Χ Κ45Μα Κ46Μ Κ46Χ Κ47Μ Κ47Χ Κ52Μ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Συγκοπή και collapsus με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Συγκοπή και collapsus χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ασταθής στηθάγχη με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ασταθής στηθάγχη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές συνυπάρχουσες

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ53Μ Κ54Μ Κ55Μ Κ56Μ Κ56Χ Κ57Μ Κ57Χ Κ58Μ Κ58Χ Κ59Α Κ60Α Κ61Α Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές συνυπάρχουσες Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διακορυφαία δια αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διακορυφαία δια αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διακαθετηριακή αντικατάσταση ή διόρθωση καρδιακών βαλβίδων χωρίς καταστροφικές Διακαθετηριακή αντιμετώπιση μυοκαρδιοπάθειας, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις/ Διαδερμική διακαθετηριακή τοποθέτηση συσκευών σε καρδιακή κοιλότητα ή σύγκλειση καρδιακών τρημάτων Κ62Α Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού ελλείμματος σε ασθενή <18 ετών Κ63Α Επεμβατική σύγκλειση αρτηριακού πόρου σε ασθενή <18 ετών 7.50 Κ64Α Επεμβατική σύγκλειση αορτοπνευμονικού παράπλευρου σε ασθενή <18 ετών 3.33 Κ65Α Επεμβατική διάνοιξη μεσοκολπικής επικοινωνίας σε ασθενή <18 ετών 1.67 Κ66Μ Κ66Χ Κ67Α Λ01Μ Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή <18 ετών με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή <18 ετών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε πνευμονική αρτηρία ή στην περιοχή του ισθμού σε ασθενή <18 ετών Τοκετός με καισαρική τομή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λ03Μ Έκτοπη κύηση με καταστροφικές (συστηματικές) 1.34 Λ04Μ Μ01Μ Καταστάσεις μετά τον τοκετό ή μετά την άμβλωση με χειρουργική επέμβαση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων με αναθεώρηση ή με καταστροφικές (συστηματικές) Μ01Χ Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων χωρίς αναθεώρηση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 4.58 Μ02Μ Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού ή (δερματικού μοσχεύματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ), εξαιρουμένης της άκρας χείρας 8.95 Μ03Μ Αρθροπλαστική ισχίου με καταστροφικές (συστηματικές) 4.80

18 36120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ03Χ Aρθροπλαστική ισχίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 3.42 Μ04Μ Μ04Χ Μ05Μ Αρθροπλαστική γόνατος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αρθροπλαστική γόνατος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Μ05Χ Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 2.94 Μ06Α Σοβαρές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης, ινιοαυχενικής μοίρας ηλικία <19 ετών Μ06Μα Σοβαρές επεμβάσεις αποκατάστασης στη σπονδυλική στήλη είτε επεμβάσεις αποκατάστασης θωρακικών παραμορφώσεων, ηλικία < 16 ετών, ή παρα/τετραπληγία με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές, ή επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, ή επεμβάσεις για την αντιμετώπιση φλεγμονής στην περιοχή Μ06Μβ Μ06Μγ Μ06Χ Μ08Μ Μ08Χ Μ09Mα Μ09Μβ Μ09Χ Μ09Χα Μεγάλης βαρύτητας επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος είτε για σοβαρή φλεγμονώδη νόσο, είτε γιά κακοήθη νεοπλασία και συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, πάνω από 6 επίπεδα Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, ινιοαυχενική μοίρα, χωρίς αντικατάσταση του σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρή φλεγμονώδη νόσο ή κακοήθεια, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή Σοβαρές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ινιοαυχενική μοίρα, χωρίς ιδιαίτερα πολύπλοκα ή πολύ σύνθετη λειτουργία, χωρίς σπονδυλική αντικατάσταση του σώματος, χωρίς σοβαρή φλεγμονώδη νόσο ή κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με εσωτερική οστεοσύνθεση και συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές ή διορθωτική οπίσθια σπονδυλοδεσία ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης με εσωτερική οστεοσύνθεση και σοβαρές συνοδές χειρουργικές ή αλλογενές οστικό μόσχευμα ή επεμβάσεις κυφοπλαστικής σε > 2 επίπεδα ή σε 2 επίπεδα με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές Σπονδυλοδεσία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) έως και 3 επίπεδα Εξειδικευμένες χειρουργικέςεπεμβάσεις σε παραμορφωτικέςπαθήσεις της σπονδυλικής στήλης, ή πολύπλοκες σπονδυλοδεσίες ή επεμβάσεις κυφοπλαστικής χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα, χωρίς οπίσθια σπονδυλοδεσία Μ09Χβ Εξειδικευμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με εσωτερική οστεοσύνθεση με χρήση μεσοσπονδύλιων κλωβών ή κυφοπλαστική σε 2 επίπεδα χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή ή με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή πάρα/τετραπληγία 3.02 Μ10Μα Μ10Μβ Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την σπονδυλική στήλη, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή ή με πολύπλοκες επεμμβάσεις Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την σπονδυλική στήλη, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή χωρίς πολύπλοκες επεμμβάσεις

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ10Χα Μ10Χβ Μ12Μα Μ12Μβ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη μέσω Halo, με σπονδυλικό κάταγμα, με πάρα/τετραπληγία Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη μέσω Halo, χωρίς σπονδυλικό κάταγμα, εκτός από πάρα/τετραπληγία Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας Μ13Μ Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου με 3.53 Μ17Μ Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις με 2.06 Μ27Μ Επεμβάσεις μαλακών μορίων με 2.59 Μ28Μ Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού με 2.92 Μ29Α Επανορθωτική επέμβαση γόνατος ή αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος 1.28 Μ31Μ Μ31Χ Μ32Μα Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Μ32Μβ Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με σοβαρές 5.19 Μ32Χ Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 4.62 Μ60Α Κατάγματα διάφυσης μηριαίου 1.77 Μ61Μ Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου οστού με 2.28 Μ61Χ Μ64Μ Μ64Χ Μ65Μ Μ65Χ Μ66Μ Μ67Μ Μ67Χ Μ68Μβ Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου οστού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Οστεομυελίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Οστεομυελίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Σηπτική αρθρίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Σηπτική αρθρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας, ηλικία > 55 ετών, είτε με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές, ή με παρα/τετραπληγία, εξαιρουμένης της δισκίτιδας ή φλεγμονωδών σπονδυλοαρθροπαθειών, με συνυπάρχουσες παθήσεις

20 36122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ68Μγ Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας, ηλικία > 55 ετών, είτε με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές, ή με παρα/τετραπληγία, εξαιρουμένης της δισκίτιδας ή φλεγμονωδών σπονδυλοαρθροπαθειών, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις ή άλλα κατάγματα του μηριαίου 0.91 Μ69Μ Παθήσεις των οστών και αρθροπάθειες με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Μ71Μ Άλλες παθήσεις μυών τενόντων με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 1.37 Μ75Μ Κάκωση ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, κνήμης ή αστραγάλου καταγματα 1.50 Μ75Χ Κάκωση ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, κνήμης ή αστραγάλου επεμβασεισ αγγειων νευρων Μ77Μ Μ77Χ Μ78Μ Μ78Χ Κατάγματα πυέλου με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κατάγματα πυέλου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κατάγματα αυχένος του μηριαίου με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες Κατάγματα αυχένος του μηριαίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ή Μ79Μ Παθολογικό κάταγμα με καταστροφικές (συστηματικές) 3.04 Μ79Χ Παθολογικό κάταγμα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 1.41 Μ95Α Εμφύτευση ογκολογικής πρόθεσης ή ολική αντικατάσταση του μηρού Ν01Χ Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής παροχέτευσης χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 1.91 Ν02Μα Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές (συστηματικές) 7.61 Ν02Μβ Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές 4.60 Ν02Χ Ν03Μ Ν03Χ Ν04Μ Ν04Χ Ν06Μ Ν12Μ Ν12Χ Ν20Μ Ν21Μ Ν26Μ Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με συνυπάρχουσες Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές (συστηματικές) Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Νεόπλασμα νευρικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ3γ/65273 Τροποποίηση της υπ αριθ. Γ3γ/οικ.96176/4 11 2014 (ΦΕΚ 3040/Β/11 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KEN (*) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) 4.11 Α12Χ Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες 1.85 Α20Μ Κυστική ίνωση με καταστροφικές (συστηματικές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/08/2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.: Υ9/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής KEN η. ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βαρύτητας Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις -

Συντελεστής KEN η. ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βαρύτητας Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - KEN η Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 4.11 Α12Χ Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες - 1.85 Α20Μ Κυστική ίνωση με καταστροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω9Θ-04Ξ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Ω9Θ-04Ξ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/03/ 2012 Αρ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Πληροφορίες : Ε. Πρωτονοταρίου Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30.

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30. ΚΩΔΙΚ. ΚΕΝ (*) Νέο ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νέα ΜΔΝ Νέο Κόστος ΚΥΑ 1/2/12 Υφιστάμενο κόστος ανά ΚΕΝ ΚΥΑ 1/10/11 Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907 Ε03Α Μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 940 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.13740 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27 7 11 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Αθήνα, 27/7/2011 Αρ.Πρωτ: Υ4α/οικ. 85649 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 2.8.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ3γ/Γ.Π.οικ 59825 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 1 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ.18051 Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27 7 2011 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για Χρηματοδότηση Δημοσίων Νοσοκομείων με τα ΚΕΝ DRGs

Ανάλυση για Χρηματοδότηση Δημοσίων Νοσοκομείων με τα ΚΕΝ DRGs Ανάλυση για Χρηματοδότηση Δημοσίων Νοσοκομείων με τα ΚΕΝ DRGs ΕΔΟΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Χρήστος Βαράκης 19/9/2011 σελίδα 1 Χρήστος Βαράκης 19/9/2011 σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Επιτελική Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28443 4 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.) και Ηµερήσιο Νοσήλιο για τους νοσηλευόµενους ασθενείς στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ βάσει του παρακάτω πίνακα:

Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.) και Ηµερήσιο Νοσήλιο για τους νοσηλευόµενους ασθενείς στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ βάσει του παρακάτω πίνακα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αθήνα, 17/6/2011 Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.) και Ηµερήσιο Νοσήλιο για τους νοσηλευόµενους ασθενείς στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Υπέρβαροι και παχύσαρκοι: 60% και 23% το 2014 Παγκόσμια πρωτιά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 29/09/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 29/09/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 79 3 13/07/2017 13/07/2017 ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΑΠΛΗ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 91 2 17/08/2017 28/08/2017 Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 92 3 24/08/2017 28/08/2017 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 20/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 20/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16 2 12/10/2017 12/10/2017 15/11/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 13/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 13/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16 2 12/10/2017 12/10/2017 15/11/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, Ή ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 17 2 12/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 13/9/2017 X620159 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΗΣΣΟΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), ΑΥΧΕΝΑΣ 2 13/9/2017 X699699 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ 3 14/9/2017 X643165 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ω.Ρ.Λ. 4 14/9/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 11 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 12 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΘΡΟΜΒΟΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 14/07/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 14/07/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ Ή ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ Ή ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 17/11/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 17/11/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 17 2 12/10/2017 12/10/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, Ή ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 23 2 13/11/2017 16/11/2017

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 16/06/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 16/06/2017 Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 44 3 25/05/2017 31/05/2017 19/06/2017 X678999 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΝΑΤΑΞΙΜΗ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 48 3 01/06/2017 01/06/2017 X600119 ΤΟΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 08/09/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 08/09/2017 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 14 2 10/08/2017 08/09/2017 13/09/2017 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ. ΑΜΕΣΗ, ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ (ΠΧ. ΤΥΠΟΣ CIMINO) (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 15 3 01/08/2017 08/09/2017 13/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 01/09/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 01/09/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΘΑΝΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 13 2 28/08/2017 01/09/2017 06/09/2017 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ. ΑΜΕΣΗ, ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ (ΠΧ. ΤΥΠΟΣ CIMINO) (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ) 79 3 13/07/2017 13/07/2017 ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Α εξάμηνο Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας 1. Ανατομία και κλάδοι της - εισαγωγή 2. Τοπογραφική ανατομία της κεφαλής - εγκεφάλου 3. Τοπογραφική ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 26/05/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 26/05/2017 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 8 2 26/05/2017 26/05/2017 31/05/2017 X655359 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, Ή ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 34 3

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

KΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 10/7/2017 X635031 ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ (ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΠΛΑΤΩ), ΔΥΟ ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ 2 10/7/2017 X679169 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ Ή ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 30/06/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 30/06/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ Ή ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ Ή ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 25/10/2017 X634449 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ, Ή ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΗΛΟ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 25/10/2017 X694999 ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ ΒΙΟΨΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Εκπαιδευτικοί Στόχοι Χειρουργικής Παθολογία Ι και Χειρουργικής Παθολογίας ΙΙ (7 ο 8 ο εξάμηνο) ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 7/7/2017

ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 7/7/2017 ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ (ΔΕ) ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΗΡΟΥ 3/7/2017 ΡΗΞΗ Α.Κ.Α. EVAR 3/7/2017 ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΌ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ - ΕΡΕΥΝ. ΛΑΠΑΡ/ΜΙΑ 3/7/2017 ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 28/04/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 28/04/2017 1 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 3 1 28/04/2017 28/04/2017 03/05/2017 X655359 2 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 4 1 28/04/2017 28/04/2017 03/05/2017 X655359 3 Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 6 3 18/04/2017 18/04/2017 02/05/2017 X675083 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΡΕΚΤΟΜΗ -ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ [ΑΡ] ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠO 16/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠO 16/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠO 16/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 1 16/6/2017 Ε Χ ΚΥΣΤΗ & ΣΠΙΛΟΣ ΡΑΧΗΣ, ΕΚΤΟΜΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 7/27/2017 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ 7/27/2017 ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΑΡ) ΒΙΟΨΙΑ

ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 7/27/2017 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ 7/27/2017 ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΑΡ) ΒΙΟΨΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑ (ΑΡ) ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΩΤΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 7/25/2017 ΕΙΛΕΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ 7/25/2017 ΕΙΛΕΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ 7/25/2017 ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΣ - ΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ (ΜΟΝ. ΑΡΙΘΜ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΗΜ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ (ΜΟΝ. ΑΡΙΘΜ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΗΜ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ (ΜΟΝ. ΑΡΙΘΜ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΗΜ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Ζ161-ΚΡΑΤ ΟΦΘΑΛΜ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7 1 6/13/17 11:59 6/13/17 12:10 6/14/2017 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Καθηγητής Γκοβίνα Ο. Μάργαρη Ν. Κουτσοπούλου Β. Καπάδοχος Θ. Κυρίτση Ε. Ευαγγέλου Ε. Θέματα ανά καθηγητή Αξιολόγηση συμπτωμάτων ασθενών με καρκίνο ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ ΚΟΙΛΙΟ/ΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ EVD ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡ.ΥΠΟΣ/ΔΙΟ Υ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ ΚΟΙΛΙΟ/ΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ EVD ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡ.ΥΠΟΣ/ΔΙΟ Υ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ ΚΟΙΛΙΟ/ΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 23-Μαρ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ 23-Μαρ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ EVD 24-Μαρ ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 26-Μαρ 26-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση

προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση Μηχανισμός εφαρμογής των Μεθοδολογία DRGs στην Ελλάδα προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση ανάπτυξης καταλόγου και και κατηγοριοποίηση αυτών αλφαβητικά, κατά κωδικό και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΗΜΕΡΟΙΑ Σ 2/10/2017 3/10/2017 4/10/2017 ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ* ΚΛΙΝΙΚΗ 2139 ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ 2 2140

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΛ26 ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 2 3/4/ /5/2017

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΛ26 ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 2 3/4/ /5/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα από 19/5/2017 Η ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ, ΔΗΜΟΣIΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΕΡΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ 1/10/2017 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ 1/10/2017 ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΡΑΓΑΔΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΗΜΕΡΟΙΑ Σ 28/8/2017 ΤΡΙΤΗ 29/8/2017 ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ* ΚΛΙΝΙΚΗ 1563 ΣΑΚΚΕΚΤΟΜΗ (ΔΕ) 2 1564 ΟΡΧΕΟΠΗΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα έκτακτων χειρουργικών επεμβασεων από 16/5/2017

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητική λαπαροτομία έλεγχος αιμορραγίας και εκτομή τμήματος [δε] επινεφριδίου 1/6/2017 τοποθέτηση γαστροστομίας 1/6/2017

ερευνητική λαπαροτομία έλεγχος αιμορραγίας και εκτομή τμήματος [δε] επινεφριδίου 1/6/2017 τοποθέτηση γαστροστομίας 1/6/2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα έκτακτων χειρουργικών επεμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ

Γ.Ν.Α << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α > Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 21/07/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 21/07/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 79 3 13/07/2017 13/07/2017 24/07/2017 ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΑΠΛΗ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 81 3 13/07/2017 13/07/2017 24/07/2017 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη.

1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. Μάρθα Κελέση 1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική αντιμετώπιση. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. 3. Ηγετικές ικανότητες προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 15:00-15:30 Έναρξη Συνεδρίου - Εγγραφές 15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA 15:30-15:45 Ασθενής με ιστορικό ΠΕ και

Διαβάστε περισσότερα

29/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

29/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 29/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ µεταµόσχευση νεφρού 1/7/2017

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ µεταµόσχευση νεφρού 1/7/2017 Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση

11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση 11. 3. Μάθημα χειρουργικής ΙΑ εξαμήνου Χειρουργική (ΙΑ0344) Τρίμηνη Κλινική Άσκηση 11. 3.1. Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.) - Σκοπός/Στόχοι: Η εκπαίδευση του φοιτητή στην διάγνωση και αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα χειρουργείου από 09/06/2017 Η ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΑΣΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας Υπογράφηκε Υπουργική απόφαση από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βαλβιδοπάθειες Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Τύποι βαλβίδων Μηνοειδείς 3 πτυχές Αορτική, πνευμονική Κολποκοιλιακές 2 ή 3 γλωχίνες Μιτροειδής, τριγλώχινα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου.

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Στοιχεία Νοσολογίας Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Δηλαδή: - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Βοηθών Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις 1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014

Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014 Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014 Παθητικό Κάπνισμα Το παθητικό κάπνισμα θεωρείται σήμερα η τρίτη προλήψιμη αιτία θνησιμότητας. «Ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος από τους καπνιστές καπνός (καπνός

Διαβάστε περισσότερα