ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/ κοινής υπουργικής απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσή λια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ4α/ οικ.13740/ κοινή υπουργική απόφαση «Τρο ποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/ κοινής υπουργικής απόφασης Κλειστά Ενοποιημένα Νο σήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ (ΦΕΚ 1702/ Β /2011)» (ΦΕΚ 940/Β /2012). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α ) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. β του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρε σιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις». 3. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους διατάκτες». 5. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 99/Β ) «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκο μείων». 6. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ /2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2303/Β ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινή υπουργική από φαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 7. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/ κοινή υπουργική απόφαση «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011). 8. Την αριθ. Υ4α/οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφα σης Υ4α/οικ.85649/ «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 2150/Β /2011). 9. Την αριθ. Υ4α/οικ.13740/ κοινή υπουργική από φαση «Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/ κοι νής υπουργικής απόφασης Κλειστά Ενοποιημένα Νοσή λια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ (ΦΕΚ 2150/Β /2011)». 10. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Y.Y.K.A. με αριθμό πρωτοκόλλου οικ από 15/12/2011 με θέμα «Αναθεώρηση ΚΥΑ για τα ΚΕΝ από 01/01/2012» το οποίο συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη: I. Τις προτάσεις των 25 ομάδων ιατρών ΕΣΥ κωδικο ποιητών για ονοματολογία μέση διάρκεια νοσηλείας. II. Τις προτάσεις των 25 ομάδων ιατρών ΕΣΥ κωδικο ποιητών για αντιστοιχήσεις ICD10 ιατρικών πράξεων ΚΕΝ. III. Τελικό πόρισμα Επιτροπής για την παρακολούθηση του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου (ΚΕΝ) στα νοσο κομεία του ΕΣΥ. IV. Τελικό πόρισμα για την κοστολόγηση των ΚΕΝ. V. Τελικό πόρισμα Αξιολόγησης Μηχανισμού Αποτε λεσμάτων και Διορθώσεων Εφαρμογής ΚΕΝ. VI. Έργο ΕΣΔΥ για ΚΕΝ. (1ο παραδοτέο) και πίνακες DRGs Αυστραλίας Γερμανίας Σουηδίας. VII. Προτάσεις 5 μεγαλύτερων ιδιωτικών νοσοκομείων (Ιατρικό ΥΓΕΙΑ Ιασώ Μετροπόλιταν Euromedica). VIII. Πρόταση ΕΠΥ και ΕΟΦ για τα ΚΕΝ. IX. 500 από τα 700 φύλλα κοστολόγησης ΚΕΝ από Διοικητές Νοσοκομείων ΕΣΥ. X. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.29983/3954 επι στολή της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το υπ αριθμ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ καθώς και συγκεντρωτική ανάλυση του Γρ. Γεν. Γραμματέα για όλα τα ανωτέρω. 11. Τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής των ΦΚΑ με επικεφαλής τον Δ/ντή Υγειονομικού ΕΤΑΑ Φ. Ρηγάτο. 12. Τις σχετικές προτάσεις της Ομάδας Εργασίας που συ γκρότησε ο ΕΟΠΥΥ υπό τον Β Αντιπρόεδρο Κ. Σουλιώτη. 13. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ / υπουρ γική απόφαση «Αποδοχή Αποφάσεων του ΚΕΣΥ σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση νόσων και συναφών προβλη μάτων υγείας (ICD 10), τη μετάφραση των κωδικοποιή σεων ταξινομήσεων ΙCD 10 και ICPC 2 και της ελληνικής ονοματολογίας και κωδικοποίησης των ιατρικών πρά ξεων», με ΑΔΑ: 45Β3Θ Π4Λ. 14. Την αριθ. 12 της 230ης Ολομ./ απόφαση γνω μοδότησης της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, καθώς και την αριθ. 1732/ απόφαση του ΚΕΣΥ, όπως διαβιβά στηκε στη Δ/νση ΑΜΥ (ΑΥ6Α/ΔΥ/ ) και από το Γ.Γ. (οικ.30311/ ) στον Υπουργό ΥΥΚΑ.

2 16520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών σε σχέση με την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση και δεδομένου ότι το κριτήριο είναι η οικονομική αναπροσαρμογή των Κ.Ε.Ν. με βάση το νέο μειωμένο ημερήσιο κόστος νοσηλείας (επισυνάπτεται), αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/ κοινής υπουργικής απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2150/Β /2011) και μετέπειτα τροποποιήθηκε από την αριθ. Υ4α/οικ.13740/ κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/ κοινής υπουργικής απόφασης Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο ΕΣΥ (ΦΕΚ 1702/Β /2011)» (ΦΕΚ 940/Β /2012), τα οποία στο εξής θα καλούνται Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια, ως προς τα ακόλουθα: Την αναπροσαρμογή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το Γ.Ν. Παπα γεωργίου και το Ω.Κ.Κ. από. Ε ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς Ε06Μ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με κατα στροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ε06Χα Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς κα ταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι ή τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με κατα στροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ε06Χβ Ε06Χγ Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές (συ στηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών Ε08Μ Ε08Χ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ε09Μ Μεταμόσχευση νεφρού με μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Χ Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Α Μεταμόσχευση παγκρέατος Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης Ε11Μ Ε11Χ Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ε12Α Εισαγωγή συσκευής νευροδιέγερσης Ε20Α ΤΚΑ 01 Ν01Μ Αξιολόγηση ασθενούς για μεταμόσχευση (ημερήσιο κόστος μέχρι τις ημέρες της ΜΔΝ) Παθήσεις και διαταραχές του νευρικού συστήματος (Ν) Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής παροχέτευσης με καταστροφι κές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν01Χ Ν02Μα Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής παροχέτευσης χωρίς καταστρο φικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν02Μβ Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν02Χ Ν03Μ Ν03Χ Ν04Μ Ν04Χ Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστη ματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συ στηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν05Α Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα Ν06Μ Ν06Χ Ν07Μ Ν07Χ Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν10Α Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσο συμμετοχή, ημερήσια νοσηλεία Ν11Α Τηλεμετρική παρακολούθηση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος Ν12Μ Ν12Χ Ν20Μ Ν20Χ Ν21Μ Ν21Χ Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με κα ταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθή σεις επι Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με κα ταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν22Α Αφαίρεση (Αιμαφαίρεση) Ν23Α Άνοια (ανοϊκή συνδρομή) και άλλες χρόνιες δυσλειτουργίες της εγκεφα λικής λειτουργίας

4 16522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν24Μ Ν24Χ Delirium (Παραλήρημα /Διέγερση) με καταστροφικές (συστηματικές) συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Delirium (Παραλήρημα /Διέγερση) χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν25Α Εγκεφαλική παράλυση Ν26Μ Ν26Χ Ν27Μα Ν27Μβ Ν27Χ Ν28Μ Ν28Χ Ν29Μ Ν29Χ Ν30Α Ν30Μα Ν30Μβ Ν30Χ Ν31Μ Ν31Χ Ν32Μ Ν32Χ Νεόπλασμα νευρικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Νεόπλασμα νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος με καταστρο φικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος με μέτριας βα ρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εκφυλιστικά νοσήματα διαταραχές νευρικού συστήματος χωρίς συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς συνυπάρχου σες παθήσεις επι Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη προεγκεφαλι κών αγγείων με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχου σες παθήσεις επι Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη προεγκεφαλι κών αγγείων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων, ασθενούς που κατέληξε ή διακομίσθηκε σε άλλο νοσοκομείο σε <5 ημέρες Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχου σες παθήσεις επι Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων με συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων χωρίς συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα με κατα στροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα χωρίς κα ταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν33Α Ιογενής μηνιγγίτιδα 3 672

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν34Μ Ν34Χ Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία (λήθαργος) και κώμα, με συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία (λήθαργος) και κώμα, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν35Α Πυρετικοί σπασμοί Ν36Μ Επιληπτικοί σπασμοί με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Ν36Χ Επιληπτικοί σπασμοί χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν37Α Κεφαλαλγία Ν38Μ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση με καταστροφικές (συστημα τικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν38Χ Ν39Μ Ν39Χ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση χωρίς καταστροφικές (συστη ματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Ν40Α Άλλες κακώσεις κεφαλής Ν41Μ Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με καταστροφικές (συστη ματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ν41Χ Ν42Μα Ν42Μβ Ν42Χ Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συ στηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χει ρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χει ρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χει ρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι ΤΚΑ 02 Παθήσεις και διαταραχές των οφθαλμών (Ο) Ο01Α Επεμβάσεις για διατιτραίνον τραύμα οφθαλμού Ο02Α Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου Ο03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς Ο04Α Μείζονες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα Ο05Α Ασκορινοστομία Ο10Α Επεμβάσεις Στραβισμού Ο11Α Επεμβάσεις βλεφάρων Ο12Α Άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα Ο13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής Ο14Α Άλλες επεμβάσεις οφθαλμού Ο15Α Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες επεμβάσεις καταρράκτη Ο15Β Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες επεμβάσεις καταρράκτη, ημερή σια νοσηλεία 1 531

6 16524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο16Α Επεμβάσεις φακού (από καταρράκτη ή άλλη αιτία) Ο17Α Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς Ο20Μ Ο20Χ Ο21Μ Ο22Α Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις επι Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού με συνυπάρχου σες παθήσεις επι Ύφαιμα και συντηρητική (μη χειρουργική) διαχείριση τραύματος οφθαλ μού Ο23Α Άλλες διαταραχές οφθαλμού Ο61Χ ΤΚΑ 03 Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Παθήσεις και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και λάρυγγος (Ω) Ω01Α Κοχλιακό εμφύτευμα Ω02Μα Ω02Μβ Ω02Χ Ω03Α Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με κακοήθεια ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις κεφαλής τραχήλου χωρίς κακοήθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χειρουργική αποκατάσταση χειλεοσχιστίας ή υπερωϊοσχιστίας (λαγώ χειλου ή λυκοστόματος) Ω04Μ Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ω04Χ Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ω05Α Επεμβάσεις παρωτίδας Ω06Α Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων και σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός Ω10Α Επεμβάσεις ρινικές Ω11Α Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή Ω12Α Άλλες ΩΡΛ επεμβάσεις και επεμβάσεις στοματικής κοιλότητας Ω13Α Μυριγγοτομή με εισαγωγή σωληνίσκου αερισμού Ω14Α Επεμβάσεις στόματος και σιαλογόνων αδένων Ω15Α Επεμβάσεις μαστοειδούς Ω20Α Εξαγωγές και αποκαταστάσεις οδόντων Ω30Μ Ω30Χ Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος, φάρυγγος και λάρυγγος με καταστρο φικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος, φάρυγγος και λάρυγγος χωρίς κατα στροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Ω31Α Αστάθεια διαταραχές ισορροπίας Ω32Α Επίσταξη (Με απολίνωση αρτηριών) Ω33Α Μέση ωτίτιδα και λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού 2 361

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ω34Α Λαρυγγοτραχειΐτιδα επιγλωττίτιδα τραχειοβροχίτιδα Ω35Α Ρινικό τραύμα και παραμόρφωση Ω36Μ Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας με συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Ω36Χ Ω37Α Ω37Β ΤΚΑ 04 Α01Μ Α01Χ Α02Μα Α02Μβ Α02Χ Α10Μ Α10Χ Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας χωρίς συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκατα στάσεις Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκατα στάσεις, ημερήσια νοσηλεία Παθήσεις και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος (Α) Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτρι ας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχου σες παθήσεις επι Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη ανα πνοής με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη ανα πνοής χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α11Χ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μη επεμβατικό αερισμό Α12Α Βρογχοσκόπηση, ημερήσια νοσηλεία Α12Μ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες πα θήσεις επι Α12Χ Α20Μ Α20Χ Α21Μ Α21Χ Α22Μα Α22Μβ Α22Χ Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συ νέπειες επι Κυστική ίνωση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχου σες παθήσεις επι Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτη τας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις επι

8 16526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α23Α Σύνδρομο άπνοιας ύπνου Μελέτη διαταραχών ύπνου Α24Μ Α24Χ Α25Μ Α25Χ Α26Μα Α26Μβ Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με καταστροφικές (συ στηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μείζον τραύμα θώρακος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχου σες παθήσεις επι Μείζον τραύμα θώρακος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχου σες παθήσεις επι Α26Χ Μείζον τραύμα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α27Μ Α27Χ Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστη ματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συ στηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α28Μ Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α28Χ Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α29Μ Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α29Χ Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α30Μ Α30Χ Α31Μ Α31Χ Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθή σεις επι Νεοπλάσματα του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Νεοπλάσματα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α32Α Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα από τη νεογνική περίοδο Α33Μα Α33Μβ Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α33Χ Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α34Μα Α34Μβ Διάμεση πνευμονοπάθεια με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Διάμεση πνευμονοπάθεια με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχου σες παθήσεις επι Α34Χ Διάμεση πνευμονοπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α35Μα Α35Μβ Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές (συ στηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α35Χ Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Α36Α Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος ΤΚΑ 05 Παθήσεις και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος (Κ) Κ01Μ Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμέ νο σύστημα, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ01Χ Κ02Α Κ03Μ Κ03Χ Κ04Μ Κ04Χ Κ05Μ Κ05Χ Κ06Μ Κ06Χ Κ07Μα Κ07Μβ Κ07Χ Κ08Μ Κ08Χ Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμέ νο σύστημα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθή σεις επι Άλλες επεμβάσεις σχετιζόμενες με αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιακό απινιδωτή Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστη ματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επα νεπέμβαση ή με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθή σεις επι Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χω ρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες καρδιο θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες καρδιο θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες καρδιο θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματι κής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες πα θήσεις επι Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματι κής κυκλοφορίας χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι

10 16528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ09Μα Κ09Μβ Κ09Χ Κ10Μ Κ10Χ Κ11Μ Κ11Χ Κ12Μ Κ12Χ Κ13Μ Κ13Χ Κ14Μα Κ14Μβ Κ14Χ Κ15Μ Κ15Χ Κ16Μ Κ16Χ Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσω ματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσω ματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσω ματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθή σεις επι Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες πα θήσεις επι Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές (συ στηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ακρωτηριασμός άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός λόγω διαταρα χών του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλων άκρου ποδός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με καταστροφικές (συ στηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με σοβαρές ή μέτριας βα ρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγ μα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγ μα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς καταστροφι κές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγ μα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με συνυπάρχου σες παθήσεις επι Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγ μα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις επι

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ17Μ Κ17Χ Κ18Μ Κ18Χ Αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες επεμβάσεις για βηματοδότη με συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Άλλες επεμβάσεις για βηματοδότη χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ19Α Διαδερμικές ενδοαγγειακές καρδιακές επεμβάσεις Κ20Α Απολίνωση και εκρίζωση φλέβας Κ21Μ Κ21Χ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για παθήσεις του κυκλοφορικού με κα ταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ22Α Αορτικά βαλβιδοφόρα μοσχεύματα Κ30Μ Κ30Χ Κ31Μ Κ31Χ Κ32Α Κ32Μ Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με κατα στροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς κα ταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, ημερήσια νοσηλεία Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματι κές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ32Χ Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστημα τικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ33Α Πάθηση του κυκλοφορικού με μη επεμβατικό αερισμό Κ33M Κ33Χ Κ34Μ Κ34Χ Κ35Μ Κ35Χ Φλεβική θρόμβωση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Φλεβική θρόμβωση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Δερματικά έλκη σε διαταραχές του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Δερματικά έλκη σε διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Περιφερική αγγειακή νόσος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι

12 16530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ36Μ Κ36Χ Κ37Μ Κ37Χ Κ38Α Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αρτηριακή υπέρταση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Αρτηριακή υπέρταση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Συγγενής καρδιοπάθεια με περίπλοκη θεραπεία πολυανθεκτικών παθο γόνων μικροοργανισμών, ασθενειών και παθήσεων του κυκλοφορικού συ στήματος Κ38Μ Συγγενής καρδιοπάθεια με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ38Χ Συγγενής καρδιοπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ39Μ Βαλβιδοπάθειες με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Κ39Χ Κ40Μ Κ40Χ Κ41Μ Κ41Χ Κ42Μ Κ42Χ Κ43Μ Κ43Χ Βαλβιδοπάθειες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χω ρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, με καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χω ρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, χωρίς καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχου σες παθήσεις επι Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Συγκοπή και collapsus με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Συγκοπή και collapsus χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ44Α Θωρακικό/προκάρδιο άλγος Κ45Μα Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ45Μβ Κ45Χ Κ46Μ Κ46Χ Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας με κατα στροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς κατα στροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ47Μ Κ47Χ Ασταθής στηθάγχη με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Ασταθής στηθάγχη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Κ48Α Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη Κ49Μα Κ49Μβ Κ49Μγ Κ49Χ Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/ κοιλιακές ταχυκαρδίες με σύστημα χαρτογράφησης και/ή εξειδικευμέ νους καθετήρες και κολπική διαφραγματοστομία Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/ κοιλιακές ταχυκαρδίες με σύστημα χαρτογράφησης και/ή εξειδικευμέ νους καθετήρες χωρίς κολπική διαφραγματοστομία Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοι λιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες με κολπική διαφραγματοστομία Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοι λιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες χωρίς σύστημα χαρτογράφησης και χωρίς κολπική διαφραγματοστομία Κ50Α Κατάλυση νευρικού πλέγματος νεφρικής αρτηρίας Κ51Α Κ52Μ Κ52Χ Κ53Μ Κ53Χ Κ54Μ Κ54Χ Κ55Μ Κ55Χ Κ56Μ Κ56Χ Κ57Μ Κ57Χ Κ58Μ Κ58Χ Εμφύτευση συσκευής συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Insertable loop recorders) Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς κα ταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, χω ρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διακορυφαία δια αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διακορυφαία δια αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς κατα στροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας με καταστροφι κές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστρο φικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι

14 16532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ59Α Κ60Α Κ61Α Κ62Α Διακαθετηριακή αντικατάσταση ή διόρθωση καρδιακών βαλβίδων χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διακαθετηριακή αντιμετώπιση μυοκαρδιοπάθειας, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις/επι Διαδερμική διακαθετηριακή τοποθέτηση συσκευών σε καρδιακή κοιλό τητα ή σύγκλειση καρδιακών τρημάτων Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού ελλείμματος σε ασθενή <18 ετών Κ63Α Επεμβατική σύγκλειση αρτηριακού πόρου σε ασθενή <18 ετών Κ64Α Επεμβατική σύγκλειση αορτοπνευμονικού παράπλευρου σε ασθενή < ετών Κ65Α Επεμβατική διάνοιξη μεσοκολπικής επικοινωνίας σε ασθενή <18 ετών Κ66Μ Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθε νή <18 ετών με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κ66Χ Κ67Α ΤΚΑ 06 Π01Μ Π01Χ Π02Μ Π02Χ Π03Μ Π03Χα Π03Χβ Π04Μα Π04Μβ Π04Χ Π05Μα Π05Μβ Π05Χ Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθε νή <18 ετών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε πνευμονική αρτηρία ή στην περιο χή του ισθμού σε ασθενή <18 ετών Παθήσεις και διαταραχές του πεπτικού συστήματος (Π) Εκτομή ορθού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθή σεις επι Εκτομή ορθού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες πα θήσεις επι Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με καταστροφικές (συ στηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδακτύλου με κακοήθεια ή με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με καταστροφικές (συστηματικές) συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με σοβαρές ή μέτρι ας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς συνυπάρχου σες παθήσεις επι

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π06Α Επέμβαση πυλωρομυοτομής Π07Μ Σκωληκοειδεκτομή με κακοήθεια ή περιτονίτιδα ή με καταστροφικές (συ στηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π07Χ Σκωληκοειδεκτομή χωρίς κακοήθεια ή περιτονίτιδα χωρίς καταστροφι κές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π10Μ Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης κτλ) με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π10Χ Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης κτλ) χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Π11Α Επεμβάσεις πρωκτικής χώρας και κολοστομίες Π12Μα Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π12Μβ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος με σοβαρές ή μέ τριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π12Χ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Π26Μ Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π26Χ Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς κατα στροφικές (συστηματικές) συνέπειες επι Π26Α Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία Π28Μ Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π28Χ Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες επι Π28Α Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία Π41Μ Αιμορραγία γαστρεντερικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π41Χ Αιμορραγία γαστρεντερικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σο βαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π42Α Επιπλεγμένο πεπτικό έλκος Π43Α Μη επιπλεγμένο πεπτικό έλκος Π44Μ Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου με συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Π44Χ Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π45Μ Απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π45Χ Απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π46Α Κοιλιακός πόνος ή μεσεντέριος αδενίτιδα Π47Μ Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π47Χ Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Π50Μ Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος με καταστροφικές (συστημα τικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι

16 16534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π50Χ Π27Μ Π27Χ Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συ στηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού σε καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς καταστρο φικές (συστηματικές) συνέπειες επι Ισχύουν ότι και για το Π26Μ Ισχύουν ότι και για το Π26Χ Π27Α Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία Ισχύουν ότι και για το Π26Α Π40Μ Π40Χ ΤΚΑ 07 H01Μ H01Χ H02Μα H02Χ H05Μ H05Χ H06Μ H06Χ H07Μ H07Χ H08Μ H08Χ H20Μ Κακοήθεια του πεπτικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχου σες παθήσεις επι Κακοήθεια του πεπτικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Παθήσεις και διαταραχές του ηπατοχολικού συστήματος και του πα γκρέατος (Η) Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και αναστόμωση με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και αναστόμωση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστη ματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέ ατος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέ ατος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ανοικτή χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με καταστροφι κές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ανοικτή χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς κατα στροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με κα ταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία οισοφαγικών κιρσών με κατα στροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ισχύουν ότι και για το Π28Μ Ισχύουν ότι και για το Π28Χ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) H20Χ H23Μ H23Χ H40Μα H40Μβ H40Χ H41Μ H41Χ H42Μ H42Χ H43Μ H43Χ Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία οισοφαγικών κιρσών χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε καταστροφι κές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε παθήσεις χω ρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνέπειες επι Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συ νυπάρχουσες παθήσεις επι Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος με καταστρο φικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος χωρίς κατα στροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές παγκρέατος εκτός από κακοήθεια με καταστροφικές (συ στηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές παγκρέατος παγκρεατίτιδα χωρίς κακοήθεια χωρίς κατα στροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια, κίρρωση, αλκοολική ηπατίτι δα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις επι Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια, κίρρωση, αλκοολική ηπατίτι δα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις επι H44Μ Διαταραχές των χοληφόρων με συνυπάρχουσες παθήσεις επι H44Χ H02Μβ ΤΚΑ 08 Μ01Μ Μ01Χ Μ02Μ Μ02Χ Μ03Μ Διαταραχές των χοληφόρων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με σοβαρές συνυπάρχουσες παθή σεις επι Παθήσεις και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνε κτικού ιστού (Μ) Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων με αναθεώρηση ή με καταστροφικές (συστηματικές) συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων χωρίς αναθεώρηση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού ή (δερματικού μοσχεύματος με κατα στροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι ), εξαιρουμένης της άκρας χείρας Δερματικό μόσχευμα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι, εξαιρουμένης της άκρας χείρας Αρθροπλαστική ισχίου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχου σες παθήσεις επι Ισχύουν ότι και για το H02Μα

18 16536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ03Χ Μ04Μ Μ04Χ Μ05Μ Μ05Χ Μ06Μα Μ06Α Μ06Μβ Μ06Μγ Μ06Χ Aρθροπλαστική ισχίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Αρθροπλαστική γόνατος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αρθροπλαστική γόνατος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβα ρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Σοβαρές επεμβάσεις αποκατάστασης στη σπονδυλική στήλη είτε επεμ βάσεις αποκατάστασης θωρακικών παραμορφώσεων, ηλικία < 16 ετών, ή παρα/τετραπληγία με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές επι, ή επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, ή επεμβάσεις για την αντιμετώπιση φλεγμονής στην περιοχή Σοβαρές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης, ινιοαυχενικής μοίρας ηλι κία <19 ετών Μεγάλης βαρύτητας επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, με αντικατάστα ση σπονδυλικού σώματος είτε για σοβαρή φλεγμονώδη νόσο, είτε γιά κακοήθη νεοπλασία και συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές πα θήσεις ή επι, πάνω από 6 επίπεδα Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, ινιοαυχενική μοίρα, χωρίς αντικατά σταση του σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρή φλεγμονώδη νόσο ή κακοήθεια, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι Σοβαρές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ινιοαυχενική μοίρα, χω ρίς ιδιαίτερα πολύπλοκα ή πολύ σύνθετη λειτουργία, χωρίς σπονδυλική αντικατάσταση του σώματος, χωρίς σοβαρή φλεγμονώδη νόσο ή κακόη θες νεόπλασμα, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθή σεις ή επι Μ07Α Ακρωτηριασμός Μ08Μ Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ08Χ Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι M09Mα Χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με εσωτερική οστεο σύνθεση και συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές επι ή δι ορθωτική οπίσθια σπονδυλοδεσία ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώμα τος με εμφύτευμα Μ09Χα Μ09Μβ Μ09Χβ Εξειδικευμένες χειρουργικέςεπεμβάσεις σε παραμορφωτικέςπαθήσεις της σπονδυλικής στήλης, ή πολύπλοκες σπονδυλοδεσίες ή επεμβάσεις κυφοπλαστικής χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύ τευμα, χωρίς οπίσθια σπονδυλοδεσία Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης με εσωτερική οστεοσύνθεση και σοβαρές συνοδές χειρουργικές επι ή αλλογενές οστικό μόσχευμα ή επεμβάσεις κυφοπλαστικής σε > 2 επί πεδα ή σε 2 επίπεδα με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές επι Εξειδικευμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με εσωτερική οστεο σύνθεση με χρήση μεσοσπονδύλιων κλωβών ή κυφοπλαστική σε 2 επίπε δα χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επιπλο κές ή με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή παρα/τετραπληγία

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ09Μγ Μ09Χ Μ10Μα Μ10Μβ Μ10Χα Μ10Χβ Μ10Χγ Μ10Χδ Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη χωρίς επείγουσες παρεμβάσεις, χωρίς σπονδυλική παραμόρφωση, χωρίς σπον δυλοδεσία, χωρίς κυφοπλαστική, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι εκτός από παρα/τετραπληγία Σπονδυλοδεσία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι έως και 3 επίπεδα Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την σπονδυλική στή λη, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι ή με πολύπλοκες επεμμβάσεις Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την σπονδυλική στή λη, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι χωρίς πολύπλοκες επεμμβάσεις Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρ χουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη μέσω Halo, με σπονδυλικό κάταγμα, με πάρα/τετρα πληγία Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρ χουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη μέσω Halo, χωρίς σπονδυλικό κάταγμα, εκτός από πάρα/τετραπληγία Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρ χουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι, ή έλξη μέσω Halo με σύνθετες επεμβάσεις Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρ χουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή επι, ή έλξη μέσω Halo χωρίς σύνθετες επεμβάσεις Μ11Α Επεμβάσεις διατατικής επιμήκυνσης άκρου Μ12Μα Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ12Μβ Μ12Χ Μ13Μ Μ13Χ Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επι Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου με συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου χωρίς συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Μ15Α Κρανιοπροσωπικές επεμβάσεις Μ16Α Άλλες επεμβάσεις ώμου Μ17Μ Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ17Χ Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Μ18Α Άλλες επεμβάσεις γόνατος Μ19Μ Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου με συνυπάρχουσες παθή σεις επι Μ19Χ Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου χωρίς συνυπάρχουσες πα θήσεις επι 2 998

20 16538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ20Α Άλλες επεμβάσεις άκρου ποδός Μ21Α Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου και μηριαίου Μ22Α Άρθροσκόπηση στο γόνατο ή τον αγκώνα ή τον ώμο ή το αντιβραχίο Μ23Α Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης εξαι ρουμένων του ισχίου και μηριαίου Μ24Α Άρθροσκοπική βιοψία Μ25Μ Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ25Χ Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ27Μ Επεμβάσεις μαλακών μορίων με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ27Χ Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Μ28Μ Μ28Χ Μ29Α Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού με συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλο κές Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Επανορθωτική επέμβαση γόνατος ή αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνα τος Μ30Α Επεμβάσεις άκρας χειρός Μ31Μ Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ31Χ Μ32Μα Μ32Μβ Μ32Χ Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με καταστροφικές (συστηματι κές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με σοβαρές συνυπάρχουσες πα θήσεις επι Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος χωρίς καταστροφικές (συστημα τικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επι Μ60Α Κατάγματα διάφυσης μηριαίου Μ61Μ Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου οστού με συνυπάρχου σες παθήσεις επι Μ61Χ Μ63Μ Μ63Χ Μ64Μ Μ64Χ Μ65Μ Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου οστού χωρίς συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα ισχίου, πυέλου και μηρού με συνυπάρχουσες παθήσεις επι Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα ισχίου, πυέλου και μηρού χω ρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επι Οστεομυελίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρ χουσες παθήσεις επι Οστεομυελίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυ πάρχουσες παθήσεις επι Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού με καταστροφικές (συστημα τικές) συνυπάρχουσες παθήσεις επι

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές λοιμώξεις A05 Άλλες περιπτώσεις μικροβιακής τροφογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καθορισµός τραύµατος Καθορισµός τραύµατος δακτύλου ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασµός δακτύλου χεριού,

Διαβάστε περισσότερα

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Επίσκεψη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο ιαβήτη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 Περιεχόμενα 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Με τον όρο «οξύ κοιλιακό άλγος» θεωρούμε κάθε πόνο που εντοπίζεται στην κοιλιά και αναγκάζει τον πάσχοντα να ζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Οι όροι «οξύς κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DR.Αθανάσιος Α.Σαρακιώτης Ιατρός Ρευματολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Μονάχου Ιατρός Ρευματολογικής Κλινικής Aσκληπιείου Βούλας Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα