ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` ΑΘΗΝΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : ΤΜΗΜΑ : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6600 ΓΡΑΦΕΙΟ : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακήρυξης 127/10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ MIΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Συμφερότερη προσφορά Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία 1 η Ιουλίου 2011 Ημέρα: Παρασκευή Ωρα: 12:30 μ.μ. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Γρ. Προμηθειών «Λαϊκού» Νοσοκομείου Προϋπολογισμός ,75 χωρίς ΦΠΑ ,25 ΦΠΑ σύνολο ,00 ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ Κωδικός αριθμός (πρώην ΥΠΑΝ) Κωδικός CPV Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο Ημερομηνία αποστολής στο ΦΕΚ Ημέρες ισχύος προσφορών 240 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από Την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Αξία Εγγυητικής επιστολής ,00 για το σύνολο ή όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα Α Χρόνος ισχύος σύμβασης Ένα έτος Λήξη ισχύος εγγυητ. επιστολής 30 ημέρες μετά την λήξη ισχύος των προσφορών Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος Ναι Δεκτή προσφορά για ένα είδος Ναι Eναλλακτικές προσφορές Δεν γίνονται δεκτές Απόφαση ΚΥΑ 1/ Απόφαση Δ.Σ. 7/ (θέμα 12 ο ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει Βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα. 2

3 1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.» Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ ) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ. 113/10 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ΦΕΚ 194/ ). 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την με αριθ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ) Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/ & ΦΕΚ 703/Β/ ). 3

4 2.3. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ & ΦΕΚ 757/Β/ ) Την με αριθ. 1/ ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εντάχθηκε η προμήθειας με τίτλο «Aντιδραστήρια και Αναλώσιμα Μικροβιολογικών αναλυτών» στο ΠΠΥΥ Tην με αριθ. 1983/ Υπουργική απόφαση (οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2010, πιστώσεις 2010 και Το υπ αριθ. 1984/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. (αποστολή για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.) 2.7. Τις υπ αριθ. 7/ (θέμα 12 ο ) απόφαση Δ/κού Σ/λίου του Νοσοκομείου Την υπ αριθμ. Οικ / Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ Διεθνή Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη χορηγητή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων μικροβιολογικών αναλυτών ( με συνοδό εξοπλισμό) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,75 + ΦΠΑ ,25 σύνολο ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 3. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. Στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 4. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 1 η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή, ώρα 8.00 π.μ. έως 12:30μ.μ, και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του «Λαϊκού» Νοσοκομείου. 5. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως και την και ώρα έως 12.30μ.μ. 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 14 ο του παραρτήματος Β (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 9. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 ο του παραρτήματος Β, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 10. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες). 11. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα 4

5 του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 12. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 2. Στις εφημερίδες: ΕΞΠΡΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΡΙΖΟΣ) 3. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων. 4. Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 14. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο (Αναθέτουσα Αρχή). 15. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Αγ. Θωμά 17 Γουδί) έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00 ευρώ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ., στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. 16. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 18. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. 5

6 Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α.- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΣΟ 1. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 5.000,00 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ 2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ 4.000,00 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 3. ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.000,00 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (MIC) ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 4. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1.000,00 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (MIC) ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 1.500,00 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 6. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 500,00 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΟΥΡΩΝ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 1.800,00 ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΙΩΝ KIRBY-BAUER. 8. NEΦΕΛΟΜΕΤΡΟ ,00 9. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ Mycobacterium Tuberculosis 3.000,00 cοmplex ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 11. ΕΝΙΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 7.800,00 ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ DNA (REAL TIME PCR) 12. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝΝΑΝΗΣ 150,00 ΑΣΠΕΡΓΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕ Elisa 13. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΑΝΝΑΝΗΣ Candida ΣΕ ΟΡΟ 150,00 ΜΕ Elisa 14. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 900,00 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ Β.- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.250,00 ή 35,00 / είδος 2. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 500,00 / ή 16,00 / είδος 3. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1.250,00 / ή 10,00 ανά είδος 7

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Συμφωνία με τεχνικές 40% προδιαγραφές Ποιότητα 25% Αποδοτικότητα αναλυτή Λειτουργικά 5% χαρακτηριστικά ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εγγύηση καλής Λειτουργίας SERVICE- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Επίδειξη Λειτουργίας Εκπαίδευση Προσωπικού 10% 15% 3% Χρόνος παράδοσης 2% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β 100% ΟΜΑΔΑ Β 8

9 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Σε όλα τα μηχανήματα αυτόματα ή ημιαυτόματα, ανεξάρτητα με τη δυνατότητα σύνδεσής τους στο εργαστηριακό πληροφοριακό πρόγραμμα (LIS) του νοσοκομείου και τη δυνατότητα άντλησης στατιστικών στοιχείων από αυτό, η προσφέρουσα εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει μέσα στον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, τα στοιχεία του προηγούμενου έτους τα οποία και θα αποτελούν ιδιοκτησία του εργαστηρίου, σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel). Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, φύλο, κλινικές προέλευσης, είδος δείγματος, μικρόβιο το οποίο αναπτύχθηκε, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από το εργαστήριο σε συνεννόηση με την προσφέρουσα εταιρεία. Επίσης όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να προσφέρονται με τον αντίστοιχο σταθεροποιητή τάσης. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 1. ΗΜΙΑΥΤOΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ Προδιαγραφές: -Nα εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις -Να διαθέτει θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό του μικροβιακού εναιωρήματος -Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης αρχείου εξετάσεων -Να ταυτοποιεί μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών -Να αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο των αναλύσεων από bar ή dot code Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Εντεροβακτηριακών 55 kit 25 τεμ 2 Ψευδομονάδων 5 kit 25 τεμ 3 Ναισσεριών 1 kit 10 τεμ 4 Αναεροβίων με μεγάλο αριθμό παραμέτρων 1 kit 25 τεμ 5 Βλαστομυκήτων με βιοχημικές διεργασίες 3 kit 25 τεμ 6 Βλαστομυκήτων με αυξανόγραμμα 1 kit 25 τεμ 7 Κορυνοβακτηριδίων 5 kit 12 τεμ 8 Σταφυλοκόκκων 3 kit 25 τεμ 9 Στρεπτόκοκκων 20 kit 25 τεμ 10 Λιστέριας 1 kit 10 τεμ 9

10 2. ΑΥΤOΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Προδιαγραφές: -Να διαθέτει πάνω από 400 θέσεις ανίχνευσης δειγμάτων -Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης δημογραφικών και στατιστικών στοιχείων -Να αναλύει και προ επωασμένες φιάλες και καθυστερημένης εισόδου στο σύστημα χωρίς περιορισμούς ή απώλεια ευαισθησίας. -Nα έχει έγκριση για ανάλυση στείρων βιολογικών υγρών εκτός αίματος χωρίς προσθήκη αντιδραστηρίων. -Να έχει επιστημονικώς αναγνωρισμένη αρχή μεθόδου για μεγαλύτερη ευαισθησία (να αναλυθεί). -Να έχει επιστημονικώς αναγνωρισμένη αρχή μεθόδου για μεγαλύτερη ευαισθησία (να αναλυθεί). -Να αναλύει ταυτόχρονα κάθε είδους φιάλη αερόβια, αναερόβια και Μυκοβακτήρια στο αίμα. Η ανάλυση Μυκοβακτηριδίων σε πτύελα και στείρα βιολογικά υγρά δεν είναι προαπαιτούμενη και δεν θα θεωρηθεί πλεονέκτημα για την αξιολόγηση. -Να καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό όγκο στο εργαστήριο και να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης -Να διενεργεί αυτόματο ποιοτικό έλεγχο κάθε θέσης επώασης και να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα. -Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με κωδικοποιημένες εντολές barcode. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής κατάστασης εντός ενός κλίβανου. -Να διαθέτει αυτόματη, παράλληλα με τις μετρήσεις, διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 11 Φιάλες για καλλιέργεια αεροβίων μικροβίων φιάλες 12 Φιάλες για καλλιέργεια αναεροβίων μικροβίων φιάλες Φιάλες για καλλιέργεια αεροβίων μικροβίων με ανασταλτικό παράγοντα των αντιβιοτικών φιάλες Φιάλες για καλλιέργεια αναεροβίων μικροβίων με ανασταλτικό παράγοντα των αντιβιοτικών φιάλες Φιάλες για καλλιέργεια μυκοβακτηριδίων στο αίμα 7 25 φιάλες Φιάλες για καλλιέργεια μυκοβακτηριδίων σε βιολογικά υγρά φιάλες Φιάλες για ανίχνευση μικροβίων σε μικρή ποσότητα αίματος ή βιολογικών υγρών, με αδρανοποιητικές ουσίες φιάλες 10

11 3. ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤOΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (MIC) ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ. Προδιαγραφές: Να ταυτοποιεί τα Gram(-) και τα Gram(+) μικρόβια. Η ταυτοποίηση και άλλων μικροβίων όπως τα απαιτητικά (ναισσέρια, αιμόφιλος κλπ), οι μύκητες τα αναερόβια καθώς και το πλήρες αντιβιόγραμμα σε στρεπτοκόκκους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Να προσδιορίζει τo τεστ ευαισθησίας χρησιμοποιώντας πολλές επιλογές αντιβιοτικών σε διάφορα panels / κάρτες για τα Gram(-) και Gram(+) μικρόβια και μύκητες. Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών, που εξετάζονται ανά πλάκα. Η ταυτοποίηση και το τεστ ευαισθησίας να γίνεται ή στην ίδια πλάκα ή σε χωριστές πλάκες/κάρτες (MIC ή MIC-ID). Η δημιουργία του εναιωρήματος του μικροβίου καθώς και ο εμβολιασμός των πλακών να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Να διαχειρίζεται πολλές πλάκες / κάρτες ταυτοχρόνως, παρέχοντας αυτόματη επώαση σε ενσωματωμένο επωαστικό κλίβανο, ανάγνωση, ερμηνεία αποτελεσμάτων και εκτύπωση, να προσκομιστούν οι βάσεις δεδομένων ταυτοποιούμενων οργανισμών ανά δοκιμασία προς αξιολόγηση. Να παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και όσο το δυνατό συντομότερα (εντος 24 ωρών ή και γρηγορότερα). Να διαθέτει υψηλά ανεπτυγμένα software για τηνδιαχειρηση και επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό Expert system για την προειδοπίηση σε περιπτώσεις δυσκόλων αντοχών ή μη αναμενομένων αποτελεσμάτων αντοχής. Η δυνατότητα προσαρμογής σε νέους κανόνες της CLSI, Εucast από τον ίδιο το χρήστη ανα πάσα στιγμή, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Να διαθέτει πρόγραμμα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 18 MIC GRAM αρνητικών panels 19 MIC GRAM θετικών panels 20 MIC ανθεκτικών στελεχών 8 20 panels 21 MIC/ID Gram αρνητικών panels 22 MIC/ID Gram θετικών panels 23 MIC μυκήτων 3 20 panels 24 ID μυκήτων 3 20 panels 25 ID αναεροβίων 5 20 panels 26 ID ναισσεριών 3 20 panels 11

12 4. ΗΜΙΑΥΤOΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (MIC) ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Προδιαγραφές: Να ταυτοποιεί τα Gram(-) και τα Gram(+) μικρόβια. Η ταυτοποίηση και άλλων μικροβίων όπως τα απαιτητικά (ναισσέρια, αιμόφιλος κλπ), οι μύκητες τα αναερόβια καθώς και το πλήρες αντιβιόγραμμα σε στρεπτοκόκκους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Να προσδιορίζει τo τεστ ευαισθησίας χρησιμοποιώντας πολλές επιλογές αντιβιοτικών σε διάφορα panels / κάρτες για τα Gram(-) και Gram(+) μικρόβια και μύκητες. Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών, που εξετάζονται ανά πλάκα. Η ταυτοποίηση και το τεστ ευαισθησίας να γίνεται ή στην ίδια πλάκα ή σε χωριστές πλάκες/κάρτες (MIC ή MIC-ID). Η δημιουργία του εναιωρήματος του μικροβίου καθώς και ο εμβολιασμός των πλακών να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Να διαχειρίζεται πολλές πλάκες / κάρτες ταυτοχρόνως, παρέχοντας αυτόματη επώαση σε ενσωματωμένο επωαστικό κλίβανο, ανάγνωση, ερμηνεία αποτελεσμάτων και εκτύπωση, να προσκομιστούν οι βάσεις δεδομένων ταυτοποιούμενων οργανισμών ανά δοκιμασία προς αξιολόγηση. Να παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και όσο το δυνατό συντομότερα (εντος 24 ωρών ή και γρηγορότερα). Να διαθέτει υψηλά ανεπτυγμένα software για τηνδιαχειρηση και επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό Expert system για την προειδοπο'ιηση σε περιπτώσεις δυσκόλων αντοχών ή μη αναμενομένων αποτελεσμάτων αντοχής. Η δυνατότητα προσαρμογής σε νέους κανόνες της CLSI, Εucast από τον ίδιο το χρήστη ανα πάσα στιγμή, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Να διαθέτει πρόγραμμα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 27 MIC GRAM αρνητικών MIC GRAM θετικών MIC ανθεκτικών στελεχών 8 30 MIC/ID Gram αρνητικών MIC/ID Gram θετικών 40 12

13 5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ Προδιαγραφές: Να μετράει αυτόματα την ανάπτυξη των βακτηρίων σε δείγματα ούρων και άλλων βιολογικών υγρών και να δίνει αποτελέσματα το αργότερο σε 4 ώρες. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης του R.A.A test (Υπολειπόμενη Αντιμικροβιακή Δραστικότητα) παράλληλα με την καλλιέργεια των ούρων ή των βιολογικών υγρών. Τα αποτελέσματα να εκφράζονται σε CFU/ml Η φόρτωση δειγμάτων να είναι συνεχής Να είναι αμελητέα η επιρροή των μολυσματικών παραγόντων Να είναι δυνατή η σύνδεση με πληροφοριακό σύστημα (LIS) του εργαστηρίου για αμφίδρομη επικοινωνία μεταφοράς δεδομένων και αποτελεσμάτων Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 32 Φιαλίδια για καλλιέργεια ούρων φιαλ. 33 Φιαλίδια για καλλιέργεια βιολογικών υγρών φιαλ. ΣΥΝΟΛΟ 6. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΟΥΡΩΝ. Το αυτόματο σύστημα φυσικοχημικής ουροανάλυσης πρέπει : 1. Όλη η διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρουσίας χειριστή. 2. Να έχει αυτόματο δειγματοφορέα τουλάχιστον 80 δειγμάτων και ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 200 τεστ/ώρα. 3. Να μετρά το ειδικό βάρος με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος τουλάχιστον 1,000 1,050 με ανάλυση 0, Να μην απαιτεί ειδική διαδικασία για την προσθήκη/αλλαγή αντιδραστηρίων (συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων) ώστε να μην ακινητοποιείται ή διακόπτεται καθ οιονδήποτε τρόπο η εργασία ρουτίνας του εργαστηρίου. 5. Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης αποτελέσματος από δείγμα σε δείγμα (Carry over) κατά τη λειτουργία του αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας. 6. Να μετρά πολυχρωματικά όλες τις ζητούμενες παραμέτρους, για εξάλειψη πιθανών παρεμβολών. Κατά προτίμηση να διαθέτει τουλάχιστον 4 διαφορετικά μήκη κύματος για τις μετρήσεις του. 7. Τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή και τη βαθμονόμησή του να είναι έτοιμα προς χρήση. 8. Να προσδιορίζει με την μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική ικανότητα και γραμμικότητα (να αναφερθεί αναλυτικά η κλίμακα), τις κάτωθι 11 παραμέτρους: ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ, ΝΙΤΡΙΚΑ, ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΓΛΥΚΟΖΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ph, ΧΡΩΜΑ,ΟΨΗ 9. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης στο αποτέλεσμα της μέτρησης όλων των μετρούμενων παραμέτρων. (συγκρίσιμα αποτελέσματα σε διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης). 10. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων (λιγότερα ψευδή αποτελέσματα). 11. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης πιθανής πρωτεϊνουρίας και γλυκοζουρίας κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση του εβ. 13

14 12. Τα αντιδραστήρια λειτουργίας της συσκευής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με απλή οπτική παρατήρηση σε περιπτώσεις ανάγκης. 13. Να προστατεύει ενεργά τους χρήστες και το περιβάλλον από τα μολυσματικά βιολογικά απόβλητα, βάσει της οδηγίας Η.Π.37591/2031 (να αναφερθεί ο τρόπος). 14. Να μην απαιτεί χρήση ειδικών σωληναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να δεχθεί επείγοντα δείγματα. 15. Να έχει ενσωματωμένο εκτυπωτή, οθόνη και Bar Code reader. 16. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό εκτυπωτή και Η/Υ. 17. Να έχει CE MARK. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 Ταινίες (Strips) ούρων strips 35 Πλυστικό αναλυτή (εφόσον είναι αναγκαίο) LT 7. ΣΥΣΤHΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΙΩΝ KIRBY-BAUER. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τo σύστημα να έχει την δυνατότητα ανάγνωσης των ζωνών αναστολής σε διάφορα θρεπτικά υποστρώματα και να δέχεται τρυβλία διαφορετικών διαστάσεων στρογγυλά ή τετράγωνα.να διαθέτει επιλογή προγραμματισμού panel αντιβιοτικών σε συγκεκριμένες θέσεις ανά τρυβλίο.to σύστημα να έχει βάση δεδομένων των τελευταίων οδηγιών του CLSI και του συστήματος ΕXPERT (SQL database engine), δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων με το WHONET, πρόγραμμα επιδημιολογίας για επεξεργασία δεδομένων και στατιστικές αναλύσεις των μικροβίων, ποιοτικό έλεγχο και δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων της μεθόδου ευαισθησίας, δυνατότητα σύνδεσης του αναλυτή με σύστημα πληροφορικής (LIS), δυνατότητα αποθήκευσης και αρχειοθέτησης δεδομένων.to σύστημα να διαθέτει οπτικό σύστημα αναγνώρισης (κάμερα), των δίσκων ευαισθησίας.to σύστημα να συνοδεύεται από PC, Ηλεκτρονικό Caliper και Printer.Το πρόγραμμα να είναι σε περιβάλλον Windows.To σύστημα να έχει την δυνατότητα σύνδεσης στην ίδια βάση περισσότερα του ενός συστήματα, καθώς και την επιλογή να συνδεθεί με σύστημα αραίωσης π.χ (Vitek, Phoenix, Microscan).Να υπάρχει καταγεγραμμένη Ελληνική επιστημονική εμπειρία. Να προσφερθούν τα περισσότερα επιθυμητό όλα - CLSI και ΕUCAST approved δισκία (συγκεντρώσεις). ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Α) Δισκία αντιβιοτικών για αυτοματοποιημένη ανάγνωση αντιβιογράμματος. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 36 Amikacin (30 µg) δίσκοι 37 Amoxicillin (25 µg) δίσκοι 38 Amoxicillin + κλαβουλανικό οξύ (20 / 10 µg) δίσκοι 39 Ampicillin (10 µg) δίσκοι 40 Ampicillin + Sulbactam (10 / 10 µg) δίσκοι 41 Aztreonam (30 µg) δίσκοι 42 Bacitracin (10 UI) δίσκοι 43 Cefaclor (30 µg) δίσκοι 44 Cefepime(30 µg) δίσκοι 45 Cefotaxime (30 µg) δίσκοι 46 Cefoxitin (30 µg) δίσκοι 14

15 47 Ceftazidime (30 µg) δίσκοι 48 Ceftriaxone (30 µg ) δίσκοι 49 Cefuroxime (30 µg) δίσκοι 50 Cefalotin (30 µg) δίσκοι 51 Chloramphenicol (30 µg) δίσκοι 52 Ciprofloxacin (5 µg) δίσκοι 53 Clarithromycin (15 µg ) δίσκοι 54 Clindamycin (2 µg) δίσκοι 55 Colistin (10 µg) δίσκοι 56 Ertapenem (10 µg ) δίσκοι 57 Erythromycine (15 µg) δίσκοι 58 Fosfomycin (200 µg) δίσκοι 59 Fusidic Acid (10 µg) δίσκοι 60 Nitrofurantoin (300 µg) δίσκοι 61 Gentamicin (10 µg) δίσκοι 62 Gentamicin (με υψηλό φορτίο 120 µg) δίσκοι 63 Imipenem (10 µg) δίσκοι 64 Levofloxacin (5 µg) δίσκοι 65 Linezolid (30 µg) δίσκοι 66 Meropenem (10 µg) δίσκοι 67 METRONIDAZOLE (4 µg) δίσκοι 68 Moxifloxacin (5 µg ) δίσκοι 69 Netilmicin (30 µg ) δίσκοι 70 Nitrofurantoin (300 µg ) δίσκοι 71 Norfloxacin (10 µg) δίσκοι 72 Oxacillin (1 µg ) δίσκοι 73 Penicillin (6 µg) δίσκοι 74 Piperacillin (100 µg) δίσκοι 75 Piperacillin + Tazobactam (100 / 10 µg) δίσκοι 76 Quinupristin-Dalfopristin (15μg) δίσκοι 77 Rifampicin (5 µg) δίσκοι 78 Streptomycin (με υψηλό φορτίο 300 µg) δίσκοι 79 Teicoplanin (30 µg ) δίσκοι 80 Tetracycline (30 µg) δίσκοι 81 Ticarcillin (75 µg) δίσκοι 82 Ticarcillin + κλαβουλανικό οξύ (75 / 10 µg) δίσκοι 83 Tigecycline (15 µg) δίσκοι 84 Tobramycin (10 µg) δίσκοι 85 Vancomycin (30 µg) δίσκοι Trimethoprim + 50 δίσκοι 86 Sulfamethoxazole(1.25/23.75 µg) CEFOTAXIME and CLAVULANIC (30/10μg) δίσκοι CEFTAZIDIME and CLAVULANIC 50 δίσκοι 88 (30/10μg) Imipenem (10 µg)+ EDTA (930 μg) δίσκοι 90 Meropenem (10 µg) + EDTA (930 μg) δίσκοι 15

16 8. ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ Þ Nα είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης πρωτεϊνών. Þ Να είναι ανοικτό σύστημα, τυχαίας προσπέλασης (RANDOM ACCESS) και συνεχούς φόρτωσης (CONTINUOUS LOADING). Þ Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης σε όρο, ούρα, πλάσμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ανάλογα με το είδος της εξέτασης και να δέχεται διαφορετικά είδη πρωτογένων σωληναρίων καθώς και κωνικά μικροσωληνάρια με μέγιστο όγκο του 1,5 ml. Þ Να διαθέτει απαράμιλλη ασφάλεια στο φαινόμενο περίσσειας αντιγόνου. Þ Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι τριών (3 ) διαφορετικών παρτίδων ( lot no.) του ίδιου αντιδραστηρίου, καθώς και πολλών φιαλιδίων με το ίδιο lot no, με αποτέλεσμα το calibration να γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, διατηρώντας σταθερές τις καμπύλες των εξετάσεων Þ Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης βαθμωτού κώδικα ( barcode reader) για αντιδραστήρια, standards, controls καθώς επίσης και για τα δείγματα. Þ Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου της στάθμης αντιδραστηρίων δειγμάτων και προτύπων αντιδραστηρίων (standards, Controls & Buffers) και προειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών. Þ Να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα ασθενών on board. Þ Η ταχύτητα ανάλυσης να ανέρχεται τουλάχιστον στα 180 test/ώρα και να υπάρχει η δυνατότητα επείγουσας μέτρησης δειγμάτων (STAT), χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. Þ Να διαθέτει δύο διανεμητές υγρών για τις αραιώσεις των δειγμάτων αλλά και για την καλύτερη διανομή των αντιδραστηρίων αποφεύγοντας έτσι το ενδεχόμενο επιμόλυνσης (CARRY OVER). Þ Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα εντοπισμού βλαβών του αναλυτή. Þ Να έχει μεγάλο αρχικό εύρος μέτρησης, ώστε να καλύπτει φυσιολογικές και παθολογικές τιμές με ελάχιστη ανάγκη επαναμέτρησης, μειώνοντας το κόστος ανά εξέταση Þ Να διαθέτει κυβέττες αντίδρασης- μέτρησης, οι οποίες να αυτοκαθαρίζονται και να επαναχρησιμοποιούνται, ώστε να μειώνεται το κόστος των αναλωσίμων του αναλυτή. Þ H θερμοκρασία στο χώρο μέτρησης να είναι στους 37 +/-1,5 οc. Þ Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC), με δυνατότητα παρουσίασης μηνιαίων πινάκων των αποτελεσμάτων μέτρησης. Þ Να συνοδεύεται από τερματικό και εκτυπωτή, και τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά και να έχει σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Þ Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με Η/Υ και να μπορεί να συνδεθεί με το LIS σύστημα του νοσοκομείου Þ Να διαθέτει ένα εύχρηστο λειτουργικό πρόγραμμα. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 91 Ποσοτικός προσδιορισμός τίτλου αντι-ο στρεπτολυσίνης με τη μέθοδο της νεφελομετρίας ΚΙΤ αντιδραστηρίων 20 κιτ 100 τεστ 92 C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP) 600 κιτ 100 τεστ 93 Συνοδά αντιδραστήρια και αναλώσιμα 94 Control ανάλογη ποσότητα ανάλογη ποσότητα 16

17 9. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Να είναι Random access, batch mode και STAT function. Η μέθοδος προσδιορισμού που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να παρέχει αξιοπιστία, ευαισθησία και να είναι κατά προτίμηση η χημειοφωταύγεια ή αντίστοιχη. Να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους σωληναρίων. Να είναι συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων και να διαθέτει ανιχνευτή για τη στάθμη των υγρών και των αντιδραστηρίων Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 120 δειγμάτων και να είναι συνεχούς φόρτωσης. Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 120 τεστ ανά ώρα. Να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 13 διαφορετικές εξετάσεις. Η αναγνώριση των αντιδραστηρίων από τον αναλυτή να γίνεται με bar-code. Να εκτελεί αυτόματη αραίωση στα εκτός ορίων δείγματα και να διαθέτει λειτουργία auto reflex test. Το αντιδραστήριο και τα αντίστοιχα διαλύματα των calibrators και των diluents να είναι κατά το δυνατόν στην ίδια συσκευασία και να μην απαιτούν ανασύσταση. Να διαθέτει πρόγραμμα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από Η/Υ με οθόνη υψηλής ευκρίνειας για την επεξεργασία των δεδομένων. Να συνδέεται με εξωτερικό υπολογιστή. Να λειτουργεί στα 220 Volt. Να εκτελεί όλες τις παρακάτω εξετάσεις Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 95 VCA IgG 100 κιτ 100 τεστ 96 EBV - IgM 100 κιτ 100 τεστ 97 EBNA - IgG 5 κιτ 100 τεστ 98 EA-IgG 5 κιτ 100 τεστ 99 Cytomegalovirus IgG 65 κιτ 100 τεστ 100 Cytomegalovirus IgM 65 κιτ 100 τεστ 101 Cytomegalovirus Avidity 5 κιτ 100 τεστ 102 HSV 1/2 - IgG 55 κιτ 100 τεστ 103 HSV 2 IgG 10 κιτ 100 τεστ 104 HSV 1/2 IgM 55 κιτ 100 τεστ 105 Toxoplasma IgG 65 κιτ 100 τεστ 106 Toxoplasma IgM 65 κιτ 100 τεστ 107 Toxoplasma Avidity 5 κιτ 100 τεστ 108 VZV IgG 55 κιτ 100 τεστ 109 VZV IgM 55 κιτ 100 τεστ 110 Anti HAV (total) 10 κιτ 100 τεστ 111 Anti HAV IgM 10 κιτ 100 τεστ 112 Hbs Ag 5 κιτ 100 τεστ 113 Anti Hbs 5 κιτ 100 τεστ 114 HBeAg 5 κιτ 100 τεστ 115 Anti HBe 10 κιτ 100 τεστ 17

18 116 Anti HBc (total) 10 κιτ 100 τεστ 117 Anti HBc IgM 10 κιτ 100 τεστ 118 Borrelia burgdorferi IgG 1 κιτ 100 τεστ 119 Borrelia burgdorferi IgM 1 κιτ 100 τεστ 120 Parvo B19 IgG 5 κιτ 100 τεστ 121 Parvo B19 IgM 5 κιτ 100 τεστ 122 Treponema Screen 1 κιτ 100 τεστ 123 Procalcitonin 5 κιτ 100 τεστ 10. ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Mycobacterium Tuberculosis complex ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ) 18

19 Τεχνικές Προδιαγραφές Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Να επιτρέπεται η άμεση ανίχνευση του Mycobacterium tuberculosis complex τόσο σε δείγματα του αναπνευστικού όσο και σε άλλα, όπως πλευριτικό υγρό, ασκιτικό υγρό, Ε.Ν.Υ., ούρα κ.λ.π., με χρήση μοριακής τεχνικής. Ο μοριακός στόχος πολλαπλασιασμού καθώς και τα παραγόμενα αντίγραφα να είναι το RNA. Η μέθοδος να είναι ισοθερμική. Να ενέχει τους λιγότερους, κατά το δυνατό, κινδύνους επιμόλυνσης από δείγμα σε δείγμα. Η μέθοδος να διαθέτει την έγκριση του FDA, τόσο για τα θετικά όσο και για τα αρνητικά σε οξεάντοχη χρώση μικροσκοπικά παρασκευάσματα. Να είναι κατά το δυνατό σύντομη και με όσο το δυνατό μικρότερες απαιτήσεις χώρων εξειδικευμένου προσωπικού και ειδικού εξοπλισμού. Να μπορεί να εκτελεστεί όλος ο προσδιορισμός στον ίδιο δοκιμαστικό σωλήνα. Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Να μπορεί να μετρά σήμα χημειοφωταύγειας προερχόμενη από διάφορες ουσίες. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης έγχυσης δύο τουλάχιστον διαφορετικών αντιδραστηρίων ως υπόστρωμα για την παραγωγή σήματος χημειοφωταύγειας κατά την τελική μέτρηση. Να μπορεί να εκτελεί τόσο ποιοτικές (cut off) όσο και ποσοτικές αναλύσεις (μέσω πρότυπης καμπύλης). Να δέχεται στη μνήμη του προγραμματισμού τουλάχιστον 10 διαφορετικά πρωτόκολλα μέτρησης. Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (τιμή ανά εξέταση) 124 ΚΙΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ εξετάσεις 125 ΚΙΤ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ 60 εξετάσεις 126 Συνοδά αντιδραστήρια και αναλώσιμα ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 19

20 11. ΕΝΙΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ DNA ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ DNA (REAL TIME PCR) 1. Να εκτελεί την εξέταση μέτρησης ιικού φορτίου CMV, BKV με αντιδραστήρια πιστοποιημένα για διαγνωστική χρήση (CE IVD), τεχνολογίας Real Time PCR. 2. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι υψηλής ευαισθησίας καθώς και μεγάλου δυναμικού εύρους. 3 Τα αντιδραστήρια να εμπεριέχουν τους απαραίτητους μάρτυρες (controls) για τον ποιοτικό έλεγχο της εξέτασης και εσωτερικό μάρτυρα για τον έλεγχο ύπαρξης αναστολέων της PCR. 4 Η απομόνωση των νουκλεϊκών οξέων-στόχων από κλινικά δείγματα να γίνεται αυτόματα, με αντιδραστήρια πιστοποιημένα για διαγνωστική χρήση (CE IVD). 5 Όλα τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται κανενός είδους ανασύσταση ή προθέρμανσή τους. 6 Η ανάγνωση των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων να γίνεται αυτόματα με σύστημα γραμμωτού κώδικα (barcode) και να ελέγχεται η ποσότητα των δειγμάτων, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων κατά την εισαγωγή τους στο αυτόματο σύστημα απομόνωσης (τεχνολογίας μαγνητικών σφαιριδίων). 7 Να διαθέτει τα απαραίτητα λογισμικά συστήματα που ελέγχουν την εξέλιξη της διαδικασίας από την αρχή (εισαγωγή των δειγμάτων στο αυτόματο σύστημα απομόνωσης των νουκλεϊκών οξέων) έως και την έκδοση των αποτελεσμάτων. 8. Το αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων να δύναται να εκτελεί και την προετοιμασία των δειγμάτων για εκτέλεση PCR Real time PCR. 9. Το προσφερόμενο σύστημα να δύναται να διεκπεραιώνει μεγάλο αριθμό δειγμάτων ανά κύκλο. Προδιαγραφές αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 1)Ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό του ιικού φορτίου του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) -Nα είναι πλήρες Kit, έτοιμο προς χρήση, για την ποσοτική ανίχνευση του DNA του ιού CMV με τεχνολογία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR). -Nα προσφέρονται αντιδραστήρια εκχύλισης και απομόνωσης CMV DNA σε ορό, πλάσμα ή ολικό αίμα, εσωτερικό μάρτυρα (internal control) για την αποφυγή έκδοσης ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων και πρότυπα DNA γνωστής συγκέντρωσης για την κατασκευή καμπύλης ποσοτικοποίησης ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του ιϊκού φορτίου. -Η ευαισθησία ανίχνευσης του ιού να είναι η χαμηλότερη δυνατή. -Το kit να είναι κατάλληλο για In vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD σήμανση, Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/ΕC). 2)Aνίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό του ιικού φορτίου του ιού ΒΚ. -Να είναι πλήρες kit έτοιμο προς χρήση για την ποσοτική ανίχνευση του DNA του ιού ΒΚ, με τεχνολογία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR). -Nα προσφέρονται αντιδραστήρια εκχύλισης και απομόνωσης BKV DNA σε ορό, πλάσμα ή ολικό αίμα, εσωτερικό μάρτυρα (internal control) για την αποφυγή έκδοσης ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων και πρότυπα DNA γνωστής συγκέντρωσης για την κατασκευή καμπύλης ποσοτικοποίησης ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του ιϊκού φορτίου. - Η ευαισθησία ανίχνευσης του ιού να είναι η χαμηλότερη δυνατή. - Το kit να είναι κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD σήμανση, Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/ΕC). 20

21 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 127 CMV tests 128 BKV 6 96 tests ΣΥΝΟΛΟ 12. Ανίχνευση αντιγόνου γαλακτομαννάνης ασπεργίλλου στον ορό με Elisa (ποσοτική μέτρηση) Πλήρες κιτ που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ανίχνευση του αντιγόνου γαλακτομαννάνης συμπεριλαμβανομένων των ορών ελέγχου(θετικός,αρνητικός και μάρτυρας αναφοράς). Οι οροί ελέγχου να παρέχονται σε λυοφιλοποιημένη μορφή για μεγαλύτερη σταθερότητα. Η επεξεργασία των δειγμάτων για την απομόνωση της γαλακτομαννάνης να γίνεται σε ένα στάδιο. Δυνατότητα ποσοτικής παρακολούθησης του αντιγόνου γαλακτομαννάνης σε επιμολυσμένους ασθενείς. Η ευαισθησία της εξέτασης να μην είναι μικρότερη του 97% καθώς επίσης και η ειδικότητα να μην είναι μικρότερη από90%. Το αντιδραστήριο να είναι για in vitro διαγνωστική χρήση και να διαθέτει CE Mark. Να υπάρχουν μελέτες- επιστημονικές εργασίες που να πιστοποιούν την καταλληλότητα του αντιδραστηρίου. Να υπάρχει εμπειρία στο Ελλαδικό χώρο-πελατολόγιο. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ tests 21

22 13. Ανίχνευση αντιγόνου μαννάνης Candida σε ορό με Elisa (ποσοτική ποιοτική μέτρηση) Πλήρες κιτ που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ανίχνευση του αντιγόνου μαννάνης συμπεριλαμβανομένων των ορών ελέγχου και βαθμονομητή Η επεξεργασία των δειγμάτων για την απομόνωση της μαννάνης να γίνεται σε ένα στάδιο. Δυνατότητα παραγματοποίησης ποιοτική ή ποσοτικής ανάλυσης της μεθόδου ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου Δυνατότητα ποσοτικής παρακολούθησης του αντιγόνου μαννάνης σε επιμολυσμένους ασθενείς. Η ευαισθησία της εξέτασης να μην είναι μικρότερη του 84,8% καθώς επίσης και η ειδικότητα να μην είναι μικρότερη απο 85,3 %. Το αντιδραστήριο να είναι για in vitro διαγνωστική χρήση και να διαθέτει CE Mark. Να υπάρχουν μελέτες- επιστημονικές εργασίες που να πιστοποιούν την καταλληλότητα του αντιδραστηρίου. Να υπάρχει εμπειρία στο Ελλαδικό χώρο-πελατολόγιο. Συνοδός εξοπλισμός Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από πλυστικό μηχάνημα Elisa καθώς επίσης και φωτόμετρο με έγχρωμη οθόνη αφής. Τα εν λόγω μηχανήματα να διαθέτουν πιστοποιημένα πρωτόκολλα για τις παραπάνω αναλύσεις και να παρέχονται από τον ίδιο προμηθευτή. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ tests 14. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ Προδιαγραφές: Να επωάζει να μετράει να αξιολογεί και να ειδοποιεί με αυτοματοποιημένη διαδικασία για θετικές καλλιέργειες σε δείγματα αναπνευστικού. Φιαλίδια με υλικό Middlebrook 7H9 και δείκτη ανίχνευσης για καλλιέργεια 131 Μυκοβακτηριδίων Αντιβιοτικά-Συμπλήρωμα της καλλιέργειας Υλικά για επεξεργασία - εμπλουτισμό δειγμάτων αναπνευστικού

23 2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Γενικά : Οι εταιρείες θα πρέπει να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση με τις ζητούμενες προδιαγραφές και να αναφέρουν αν καλύπτουν ή όχι τις τεχνικές προδιαγραφές ανά ομάδα αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει φύλλο συμμόρφωσης η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. Μικρές αποκλίσεις σε μη βασικές προδιαγραφές θα αξιολογηθούν από την επιτροπή. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 1 ΕΙΔΟΣ ΧΧΧ 2 ΕΙΔΟΣ ΨΨΨ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΟ ΡΦΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρουν οι προμηθευτές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιτροπή να κατανοήσει και να αξιολογήσει την επίδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά κρίνονται ανεπαρκή (πχ μόνο ονομασία υλικού) δεν θα αξιολογούνται τα υλικά εκτός αν το εργαστήριο έχει ήδη εμπειρία του προσφερόμενου είδους. Τα prospectus θα πρέπει να είναι πρωτότυπα (του οίκου) και να αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των προϊόντων (ειδικά στα latex test). Κριτήρια επιδόσεων ανά ομάδα καθορίζονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν α) ΙSO β) Πιστοποιητικό Ελεύθερης διακίνησης στην Ε.Ε. σύμφωνα με την Απ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/ΦΕΚ 1060 Β / αρθ.1,2 β) για χρήση σε ανθρώπινα δείγματα και γ) package inserts στην Ελληνική γλώσσα. Να φέρουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για κυκλοφορία στην Ε.Ε. Προδιαγραφές Να προσφερθούν απαραιτήτως με όλα τα συνοδά πρόσθετα (supplements) σε μικρές συσκευασίες των 10 fl για (22 τρυβλία / fl) σε λυοφιλοποιημένη μορφή, προς επιλογή του κατάλληλου από το εργαστήριο.να μην περιέχουν τόσο οι αφυδατωμένες μορφές όσο και τα supplement τοξικές ουσίες modified μορφές (ασφάλεια προσωπικού). Να έχουν πιστοποιητικά ποιότητας από διεθνείς Φαρμακοποιίες καθώς και ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ε.Ε. Απ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/ΦΕΚ 1060 Β / (να προσκομιστούν). Εάν είναι πολλά να γίνει σχετική λίστα.οι οδηγίες χρήσης να είναι στα Ελληνικά και να συνοδεύουν τα προϊόντα έως το εργαστήριο μαζί με Q.C. πιστοποιητικό ανά παρτίδα υλικού, να προσκομισθούν ενδεικτικά μερικά Q.C. για την αξιολόγηση των ζητούμενων υλικών. Να προσφερθούν οι ζητούμενες μορφές υλικών και όχι εναλλακτικές. Να αναφέρουν απαραιτήτως τα αποδιδόμενα τεστ / τρυβλία ανά kit θρεπτικού υλικού με χρήση 18 ml / τρυβλίο 90mm επί ποινής απόρριψης. Επίσης να αναφέρεται οπωσδήποτε η ζύγιση σε gr / λίτρο αποσταγμένου νερού. Nα προσκομισθούν τα M.S.D.S. (Material Safety Data Sheets) ανά θρεπτικό υλικό. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει αρχείο M.S.D.S. για τα υλικά που θα του κατακυρωθούν για την άμεση λήψη μέτρων σε περίπτωση ατυχήματος στο εργαστήριο και για την σωστή απόρριψη των συσκευασιών των υλικών ή ληγμένων προϊόντων. 23

24 Α. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 134 Modified Stuart transport medium (Amies Agar) 8 500gr 135 Blood Agar Base no 2 FDA gr 136 Brucella Agar gr 137 Brucella modified supplement 50 fl 138 Columbia CNA Agar gr 139 CΝΑ modified supplement 20 fl 140 Bacteriological Agar 2 500gr 141 Thioglycolate Broth w/o indicator gr 142 Peptone water gr 143 Selenite Cystine Agar gr 144 Selenite Broth gr 145 Stuart Transport Medium 3 500gr 146 Sodium biselenite 1 100gr 147 Bile Esculine Agar 8 500gr 148 SIM Motility Agar gr Brain heart infusion agar (ιστός εγκεφάλου 5 500gr γουρουνιού για ασφάλεια προσωπικου όχι βοοειδών) Simmons Citrate Agar 5 500gr 151 Urea Broth 2 500gr 152 Urea supplement 10 fl Mueller Hinton Agar σύνθεση CLSI και Eucast, gr WHO, FDA approved σταθερής πυκνότητας σε ιόντα Mg++ και Ca++. Η έγκριση με βάση τις οδηγίες CLSI να αναφέρεται απαραιτήτως επί του kit, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και QC ανά παρτίδα να προσκομίζετε στο εργαστήριο Lysed Horse Blood για ειδικά Μ.Η. (αιματούχα / Neisseria ) Mc conkey w/o Crystal violet w/o (bile) salt με αλάτι (Nacl) για αναστολή ερπισμού Proteus spp. 5 fl gr Tryptic Soya Agar gr 157 Tryptic Soya Broth gr Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol gr Salmonella Shigella modified Agar gr 160 Haemophilus Test Medium Agar 5 500gr 161 Haemophilus Test supplement 20 fl 162 Peptone Bacteriological 3 500gr 163 Wilkins Chalgreen Agar 2 500gr 24

25 164 GN supplement για Gram αναερόβια 10 fl 165 GN supplement για Gram αναερόβια 10 fl 166 GP supplement για Gram + αναερόβια 10 fl 167 Chapman gr 168 ORSAB Agar 5 500gr 169 VRE Agar 5 500gr Β. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ Προδιαγραφές Να είναι σε συσκευασία ασφαλή για το περιβάλλον και τον χρήστη Nα προσκομισθούν τα M.S.D.S. ανά προσφερόμενο χημικό. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει αρχείο M.S.D.S. για τα υλικά που θα του κατακυρωθούν για την άμεση λήψη μέτρων σε περίπτωση ατυχήματος στο εργαστήριο και για την σωστή απόρριψη των συσκευασιών των υλικών ή ληγμένων προϊόντων Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 170 Amonium oxalate 1 500gr 171 Crystal violet gr 172 Safranin 8 100gr 173 Κρυσταλικό ιώδιο 2 500gr 174 Ιωδιούχο κάλι 4 500gr 175 Blue de Methylene 5 100gr Πλήρες kit gram χρώσης (Safranine, Lugol, Crystal 20 kit 4x200ml Violet, Aποχρωματιστικό σε συσκευασία 4x200ml και σταθερό ως την λήξη μικρή συσκευασία διότι θα χρησιμοποιείται επικουρικά αφού χρησιμοποιούμε σκόνη χρωστικής) Φουξίνη 5 100gr 178 Ξυλόλη 5 500gr 179 Φαινικό οξύ (φαινόλη) 1 1 lt 180 Μεναδιόνη Βιταμίνη Κ 2 50gr 181 Βromothymol blue 1 100gr 182 Οξειδάση Strips 10 kit 183 Silica gel 1 500gr 184 Αιμίνη 2 25gr 185 Ουρία 1 50gr 186 Bromokresol purple 1 50gr 187 Υδροχλωρικό οξύ (HCL) πυκνό 1 2,5 lt Aminolevulinic acid Hydrochloride mg 189 Ethyl acetate 1 2,5lt 190 Ακετόνη χημικώς καθαρή 200 2,5lt 191 Απόλυτη Αιθυλική Αλκοόλη 200 2,5lt 192 Paradimethylaminobenzaldeyde 2 100gr 25

26 193 Na2 HPO4 1 1 kgr 194 Τρίχρωμη χρώση Wheathey s Stain gr 195 Ισοαμυλική αλκοόλη 2 1 lt 196 Sputasol (DTT) 10 10fl 197 PVA 10 kit 198 Θειικό Οξύ 1 2 lt Πλήρες kit ΖΝ (Φουξίνη, Blue de Methylene και 5 kit 199 αποχρωματιστικό) ΣΥΝΟΛΟ Γ. ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Προδιαγραφές Να προσφερθούν kit με πιστοποίηση ελεύθερης διακίνησης στην Ε.Ε. Απ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/ΦΕΚ 1060 Β / καθώς και ΙSO παραγωγής και διακίνησης. Να φέρουν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά, όπως απαιτεί η νομοθεσία. Τα kit να περιέχουν μεμονωμένα (1) έως 20 τρυβλία το μέγιστο για αποφυγή επιμολύνσεων. Για τα ειδικά θρεπτικά υλικά έως 10 τρυβλία το μέγιστο. Η ποσότητα υλικού εντός του τρυβλίου να είναι 18-20ml για όλα τα 90mm τρυβλία και 4mm ύψος για 90mm / 150mm / 12x12 cm τρυβλία στα Mueller Hinton (οδηγία CLSI). Υλικά μεταφοράς πλήρως πλαστικοποιημένη συσκευασία με μεγάλο μήκος στυλεού διπλής αποστείρωσης σε kit που τα προστατεύει από ήλιο και υγρασία. Nα προσκομίζονται με Q.C. Report / lot. Να προσκομισθούν μερικά (για τα πιο σημαντικά) προς απόδειξη κάλυψης της προδιαγραφής. Τα υλικά να αποστέλλονται γρήγορα 1-3 ημέρες από την παραγγελία. Επιθυμητή ημερομηνία λήξης 2 μήνες από την παραλαβή. Να προσκομιστεί επίσημη λίστα (του οίκου) με την μέγιστη λήξη από την ημερομηνία παραγωγής. Nα έχουν την ίδια (ή ελάχιστα αλλαγμένη) σύσταση με τα ανωτέρω αφυδατωμένα υλικά. Οι ειδικές συνθήκες μικροβίων σε σακουλάκι να επωάζουν 4-5 τεστ / σακουλάκι και να μπορούν να δεχθούν όλα τα γνωστά ταυτοποιητικά test. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 Blood Agar με αίμα αλόγου ή προβάτου σε τρυβλία 90mm τριβλία 201 Anaerobe CDC Agar τριβλία Columbia / Chocolate agar διχοτομημένο σε τρυβλίο mm 10 τριβλία 203 Chocolate Bacitracine σε τρυβλίο 90mm τριβλία 204 Chocolate Haemophilus σε τρυβλίο 90mm τριβλία 205 Τριβλία για ανάπυτξη VRE τριβλία 206 Τριβλία για ανάπυτξη MRSA τριβλία 207 Τριβλία για ανάπυτξη ESBL τριβλία Chocolate Agar γενικής φύσης σε τρυβλίο 90mm τριβλία 26

27 209 Thayer Martin agar σε τρυβλίο 90mm τριβλία 210 SS / XLD διχοτομημένο τριβλία 211 XLD / Χρωμογόνο Salmonella 90mm τριβλία 212 Clostridium CCFA agar 90mm τριβλία 213 Egg Yolk agar 90mm τριβλία 214 Mycoplasma Ureaplasma agar 90mm τριβλία 215 Bacteroides Bile Esculin Agar 90mm τριβλία 216 Ζωμός Urea / Arginine για ταυτοποίηση μυκοπλάσματος σε σωλ Κυτίο 10 Kit 217 Lowenstein Jensen σε βιδωτά σωληνάρια ασφαλείας με μεγάλη κεκλιμένη επιφάνεια Κυτίο 20 σωλ. 218 Camylobacter CCDA Agar 90mm τριβλία 219 Yersinia CIN Agar 90mm kit 10 τρυβλίων τριβλία 220 TCBS Cholera Agar 90mm kit 10 τρυβλίων τριβλία 221 SMAC Agar για Ε.Coli O157:H7 90mm kit 10 τρυβλίων τριβλία 222 Αίμα αλόγου για παρασκευή υλικών 25 φιαλίδια ml 223 Αίμα προβάτου για παρασκευή υλικών 25 φιαλίδια ml 224 Middlebrook 7H11 Agar 10% OADC 1 κυτίο 40 τεμ Middlebrook 7H9 Agar με 0,5% Tween 80 ή 2% γλυκερόλη Sabouraud / Xρωμογόνο μυκήτων διχοτομημένο 90mm kit 10 τρ. Υλικό μεταφοράς δειγμάτων για αναερόβια μικρόβια με Αmies + charcoal διατήρηση μικροβίων πάνω από 48 ώρες, πλήρως πλαστικοποιημένη συσκευασία διπλή αποστείρωση κυτίο 35 τεμ. 10 τριβλία 228 Υλικό μεταφοράς δειγμάτων για αερόβια / αναερόβια / απαιτητικά μικρόβια και μύκητες με Αmies agar διατήρηση μικροβίων πάνω από 48 ώρες, πλήρως πλαστικοποιημένη double wrap συσκευασία διπλή αποστείρωση για παράλληλη χρήση και σε στείρους χώρους (έλεγχος στείρων χώρων). Να προσφερθούν απλοί και για έλεγχο στείρων χώρων. τεμάχιο τεμάχιο 230 B-Lactamase (νιτροσεφίνη) sticks 4 kit 50 sticks Μέθοδος προκαταρκτικής ταυτοποίησης αναεροβίων κατά Sutter kit 6x50 discs 232 S.P.S. για ταυτοποίηση αναεροβίων 5 kit 50 discs 233 Loeffler tubes 12 kit 234 Bile discs 10 kit 50discs 235 Παράγων X για αιμόφιλο 10 kit 5x50discs 236 Παράγων V για αιμόφιλο 10 kit 5x50discs 27

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον ph, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία:10-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5678 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02.06.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6638 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 10822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 6-2-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3552 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 8520. 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 25-6-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καρδάση ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12623 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 24/09/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 23 204670-7 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 360/724030 ΧΑΙΔΑΡΙ 0/03/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών εξωσυμβατικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών εξωσυμβατικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 15512 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:. 09-12-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΑΡΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12203 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 08-10-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 8490. 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 25-6-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καρδάση ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ.

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 11/05/2012 Αρ. πρωτ. 4759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα