Νέα κέζνδνο αλίρλεπζεο πηζαλήο λνζείαο ζε πξνϊόληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) κε βάζε ην DNA, από ην ΙΝΔΒ/ΔΚΔΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα κέζνδνο αλίρλεπζεο πηζαλήο λνζείαο ζε πξνϊόληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) κε βάζε ην DNA, από ην ΙΝΔΒ/ΔΚΔΤΑ"

Transcript

1 Έ κ δ οσ η 07 Ι Ο Υ Λ ΙΟ Σ 2013 Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο & Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα Ανίχνευση νοθείας σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) 1 Νέα κέζνδνο αλίρλεπζεο πηζαλήο λνζείαο ζε πξνϊόληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) κε βάζε ην DNA, από ην ΙΝΔΒ/ΔΚΔΤΑ Δεινόσαυροι ζωντανεύουν στα κινητά σας υμμετοχή του Visual Computing Lab στην Greek Innovation Expo Προοπτικές Κατάρτισης των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας υνεργασία του ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ με την Τποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδας Κινητό Εργαστήριο MOBILAB Πράσινη Αγροτική «Κοινότητα» Ελάτης Ανανεώσιμο υδρογόνο από φωτοβολταϊκά και ηλεκτρόλυση. Ηλιακό Τδρογόνο στο ΕΚΕΣΑ Εκλογή του κ. Γεώργιου Γιαννόπουλου Διευθυντή του ΙΜΕΣ/ΕΚΕΣΑ στην Ακαδημία Αθηνών Διάκριση για το Εργαστήριο Ανόργανων Τλικών του ΙΔΕΠ Μελλοντικά σενάρια εξέλιξης του τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη: Προώθηση του σιδηροδρόμου στην εμπορευματική σύνδεση Ευρώπης-Ασίας Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την έρευνα των μεταφορών από την ΕΕ Η πορεία προς μια ολοκληρωμένη Ευρώπη: Η οδηγία της ΕΕ για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων κυκλοφορίας Μία νέα μέθοδος ανίχνευσης του ενδεχομένου πρόσμιξης (νοθείας) σε προϊόντα ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) αναπτύχθηκε πρόσφατα στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ/ΕΚΕΣΑ, έχοντας στόχο την προστασία παραγωγών, εταιρειών και καταναλωτών. Εφαρμόζεται από την ερευνητική ομάδα του Δρ. Παναγιώτη Μαδέση και βασίζεται στην εξέταση μικρών περιοχών στο DNA των φυτών (DNA barcoding) σε συνδυασμό με την ανάλυση υψηλής διακριτικής ικανότητας καμπυλών τήξης με την οποία μπορεί να διεξαχθεί η ιχνηλασιμότητα τυχόν προσμίξεων, ακόμα και 1% από άλλα είδη. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ταυτοποίηση ειδών, αλλά και εμπορικών προϊόντων, που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στην αναγνώριση ειδών ή ακόμη και ποικιλιών τόσο σε μη επεξεργασμένα, όσο και σε πλήρως επεξεργασμένα τρόφιμα, αποκαλύπτοντας τη μοριακή ταυτότητα του προϊόντος και εξασφαλίζοντας τη γνησιότητά του. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην ταυτοποίηση της φάβας αντορίνης και αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται μέχρι σήμερα μόνο στα εργαστήρια του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΣΑ. Σα νωπά προϊόντα, τα οποία πωλούνται χωρίς καμία επεξεργασία μπορούν να ταυτοποιηθούν με διάφορες αναλυτικές τεχνικές ή α- κόμη και οπτικά. Όμως οι περισσότερες τροφές υφίστανται μικρού ή μεγάλου βαθμού επεξεργασία πριν καταλήξουν στο ράφι, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η αναγνώριση των ειδών από τα οποία προήλθαν. Παρόλα αυτά, το DNA των ειδών παραμένει στα προϊόντα, όμως είναι κατακερματισμένο σε μικρά θραύσματα και με τη βοήθεια της μεθόδου που εφαρμόζεται στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΣΑ μπορεί να ανιχνευθεί. Η σημαντικότητα της μεθόδου ενισχύεται από τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα, την ανάπτυξη του ε- μπορίου και την τεχνολογική πρόοδο στην παραγωγή τροφίμων κατά τη τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση τα φυτά έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον για την ανίχνευση του ενδεχομένου νοθείας με είδη κατώτερης ποιότητας. Η παραπάνω μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση, αποτίμηση, ανάδειξη και κατοχύρωση της ελληνικής βιοποικιλότητας που είναι από τις πλουσιότερες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσπάθεια ταυτοποίησης και ανίχνευσης προσμίξεων στα τρόφιμα και η ανάπτυξη της παραπάνω μεθόδου βραβεύτηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα προβιοτικά τρόφιμα στα πλαίσια της Detrop Δρ. Παναγιώτης Μαδέσης, Σηλ , Προσεχή συνέδρια 9

2 Γεηλόζαπξνη δωληαλεύνπλ ζηα θηλεηά ζαο ελίδα 2 την εποχή των κινητών συσκευών, του πολυμεσικού περιεχομένου και των τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων, η εμπειρία της αλληλεπίδρασης ενός επισκέπτη με τα εκθέματα μια έκθεσης μπορεί να λάβει μια ριζικά διαφορετική και συναρπαστική διάσταση. Υανταστείτε τα εκθέματα να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη, να αποκτούν φωνή, να πραγματοποιούν κινήσεις ή ακόμα και να αλληλεπιδρούν μαζί του, εμπλουτίζοντας σημαντικά την παρεχόμενη πληροφορία αλλά και την ίδια την εμπειρία που αποκομίζει ο επισκέπτης από την έκθεση. Τλοποιώντας το παραπάνω φουτουριστικό σενάριο, το Ινστιτούτο Σεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΙΠΣΗΛ του ΕΚΕΣΑ, σε συνεργασία με την εταιρία Tetragon που ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική εκθεσιακών και μουσειακών χώρων και το Μουσείο Υυσικής Ιστορίας Α- πολιθωμένου Δάσους Λέσβου, κατάφεραν να εισάγουν μια διάσταση επαυξημένης πραγματικότητας στην έκθεση ΑΙΓΑΙΟΝ Η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους που φιλοξενείται στο κέντρο διάδοσης επιστημών NOESIS και είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε επιτρέπει στους επισκέπτες της έκθεσης να σαρώνουν με μία κινητή συσκευή εικόνες από δεινόσαυρους που εμφανίστηκαν κατά περιόδους στη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου και να εμφανίζονται στην οθόνη τους τρισδιάστατα μοντέλα αναπαράστασης των δεινοσαύρων με τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να αλληλεπιδράσει και να εξερευνήσει πολλαπλές πτυχές της μορφής τους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή στηρίζεται σε τεχνολογίες ε- παυξημένης πραγματικότητας και οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων για κινητές συσκευές που αναπτύχθηκαν από το ΙΠΣΗΛ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Live+Gov (http://liveandgov.eu/). Σο συντονισμό της δράσης και τον καθορισμό του περιεχομένου ανέλαβε η Tetragon, ενώ το Μουσείο Υυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου έχει αναλάβει την επίδειξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας στους επισκέπτες της έκθεσης. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής εργάστηκαν από το Ι- ΠΣΗΛ οι Δημήτριος Βερβερίδης (επαυξημένη πραγματικότητα και αναπαράσταση τρισδιάστατων μοντέλων σε κινητά τηλέφωνα), Γιώργος Λιάρος και Ελισάβετ Φατζηλάρη (αλγόριθμοι οπτικής αναγνώρισης για κινητά τηλέφωνα) και ο Ηλίας Παπαδόπουλος αρχιτέκτονας, υπεύθυνος σχεδιασμού από την Tetragon. Δρ. πύρος Νικολόπουλος & Δρ. Γιάννης Κομπατσιάρης, Σπκκεηνρή ηνπ Visual Computing Lab ηνπ ΙΠΤΗΛ ζηελ Greek Innovation Expo Σο εργαστήριο Visual Computing Lab (http:// vcl.iti.gr) του Ινστιτούτου Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών -ΙΠΣΗΛ του ΕΚΕΣΑ συμμετείχε με επιτυχία στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση καινοτομίας Greek Innovation Expo 2013 που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Palace, στο Μαρούσι Αττικής. Σο εργαστήριο VCL συμμετείχε στην έκθεση μέσω της δράσης υποστήριξης SA EMC 2 που έχει ως στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων έρευνας του εργαστηρίου αλλά και των λοιπών εταίρων της δράσης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου και τη βιομηχανία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επίτευξη συνεργασιών και την πραγμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και προϊόντων. Απώτερος σκοπός της δράσης υποστήριξης SA EMC 2 είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας υπό τον τίτλο European Centre of Excellence in Media Computing and Communications (EMC 2 ) το οποίο θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και επιτευγμάτων στον τομέα της επεξεργασίας πολυμέσων. Η ομάδα του VCL παρουσίασε στην έκθεση περισσότερες από εικοσιπέντε καινοτόμες εφαρμογές βασισμένες στην έρευνα των εταίρων της δράσης SA EMC 2 (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Queen Mary University του Λονδίνου και το Fraunhofer HHI Institute του Βερολίνου) εκ των οποίων πάνω από δέκα καινοτόμες ιδέες ανήκουν στο ίδιο το εργαστήριο του ΙΠΣΗΛ. Δεκάδες εκπρόσωποι εταιριών, επαγγελματίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της ομάδας ενώ οι εκπρόσωποι της ομάδας διεξήγαγαν κατ ιδίαν συναντήσεις στις οποίες τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες με επίκεντρο την αξιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων της ομάδας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Σέλος, κατόπιν προσκλήσεως των διοργανωτών η ομάδα παρουσίασε το έργο της σε ειδική ημερίδα της έκθεσης. κ. Λάζαρος Γυμνόπουλος, Σηλ: ,

3 ελίδα 3 Πξννπηηθέο Καηάξηηζεο ηωλ Δζεινληώλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Σριήμερο συνέδριο με τίτλο «Προοπτικές κατάρτισης των εθελοντών πολιτικής προστασίας» πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΙΠΣΗΛ, σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης και άλλους φορείς, στο πλαίσιο του έργου Εδαφικής υνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, «OUTLAND: Ανάπτυξη Ανοικτών Πρωτοκόλλων και Εργαλείων για την Εκπαίδευση Κατάρτιση Εθελοντών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Υυσικών Καταστροφών (Δασικών Πυρκαγιών) σε Ελλάδα Βουλγαρία. Σο έργο OUTLAND αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστηματικού πλαισίου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Βουλγαρίας, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, υποδομές, εργαλεία και μεθοδολογίες (με έμφαση στην χρήση της πληροφορικής), με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών καθώς και τη διασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των εθελοντών. το συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από κρατικές και τοπικές αρχές, αρμόδιοι για την πολιτική προστασία, καθώς και εθελοντές πολιτικής προστασίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ε- φαρμογές (πληροφορικής), τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μέσω των παρουσιάσεων όπως και να παρακολουθήσουν εκτενείς επιδείξεις εργαλείων και εφαρμογών. κ. Νίκος Γραμμαλίδης, Σηλ: , Ε-mail: Σπλεξγαζία ηνπ ΙΠΤΗΛ/ΔΚΔΤΑ κε ηελ Υπνδηεύζπλζε Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ Βόξεηαο Διιάδαο Η ταχύτατη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών έχει σαν αποτέλεσμα την αυξανόμενη δημιουργία ψηφιακών αρχείων, καθώς και τη διευκόλυνση ανταλλαγής πολυμεσικών δεδομένων. Ψστόσο, οι ψηφιακές τεχνολογίες, παρά τις ευεργετικές τους συνέπειες στην επικοινωνία, αποτέλεσαν παράλληλα το όχημα για την εξέλιξη και την καλλιέργεια νέων μορφών παράνομων δραστηριοτήτων, που συνιστούν το ηλεκτρονικό έγκλημα. τα πλαίσια διερεύνησης του τελευταίου, η Τποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας (ΤΕΕΒΕ) βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με υποθέσεις διακίνησης παράνομου ψηφιακού υλικού, υποκλοπή πληροφοριών κτλ., οι οποίες απαιτούν ενδελεχή εξέταση μεγάλου όγκου ψηφιακών πειστηρίων, προκειμένου να εντοπιστεί παράνομο περιεχόμενο. υνεπώς, σε ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΤΕΕΒΕ θα ήταν δυνατό να μειωθεί αισθητά ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασης με τη χρήση λογισμικού, που θα υποστηρίζει γραφικό διαδραστικό περιβάλλον, δεικτοδότηση πολυμεσικού υλικού και φιλτράρισμα με βάση το οπτικό περιεχόμενο. ε αυτά τα πλαίσια, το ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ συνεργάζεται με την ΤΕΕΒΕ προκειμένου να αναπτύξει εργαλεία, που θα ολοκληρώνουν τις καινοτόμες τεχνολογίες ανάλυσης και αναζήτησης πολυμέσων του ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ με στόχους την ταχεία προσπέλαση πολυμεσικού υλικού και τον αυτόματο εντοπισμό παράνομου περιεχομένου. Σα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής αποτυπώνονται στην ανάπτυξη μίας διαδραστικής μηχανής αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου από το ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ με την καθοδήγηση και την διενέργεια δοκιμών από την πλευρά της ΤΕΕΒΕ. Η μηχανή αναζήτησης ολοκληρώνει τεχνικές αναζήτησης βίντεο και εικόνων με βάση το περιεχόμενο, καθώς και αυτόματους μηχανισμούς αναγνώρισης πορνογραφικού υλικού βασισμένους στη μηχανική μάθηση. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πιλοτικά από τον Σομέα Εξέτασης Χηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων της ΤΕΕΒΕ ώστε να επικουρήσει την εξέταση και επίλυση υποθέσεων σχετικών με τον εντοπισμό παιδικής πορνογραφίας και παρεμφερούς παράνομου πολυμεσικού περιεχομένου. Γρ. Σηέθανος Βροτίδης, ΙΠΤΗΛ/ΔΚΔΤΑ Τηλ: Γρ. Γιάννης Κομπαηζιάρης, ΙΠΤΗΛ/ΔΚΔΤΑ Τηλ:

4 ελίδα 4 Κηλεηό Δξγαζηήξην MOBILAB Σο κινητό εργαστήριο μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και εκπομπών καυσαερίων MOBILAB έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από το Εργαστήριο Σεχνολογίας ωματιδίων και Αερολυμάτων (Ε.ΣΕ..Α.), μέσω του προγράμματος Archimed (Interreg IIIB). Σο MOBILAB αποτελεί ένα κινητό εργαστήριο, με πλήθος εργαστηριακών οργάνων για τη μέτρηση αερίων και σωματιδιακών ρύπων. Η κινητή πλατφόρμα του εργαστηρίου, βασισμένη σε ένα όχημα ελαφρού φορτηγού (van) είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις διαφόρων αναγκών και ε- ρευνητικών προγραμμάτων, είτε με την τοποθέτηση επιπλέον οργάνων, είτε με κατάλληλη μετατροπή του συστήματος δειγματοληψίας. Ο διαθέσιμος χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την τοποθέτηση μετρητικών οργάνων, αισθητήρων, συστημάτων καταγραφής δεδομένων, αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού (γεννήτρια ρεύματος, συμπιεστή αέρα, κτλ) που το καθιστά πλήρως αυτόνομο. Σο MOBILAB έχει λάβει μέρος σε πολλές καμπάνιες μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο στο εσωτερικό (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καβάλα, κ.α.), όσο και στο εξωτερικό (Ιταλία, Βουλγαρία). Με το διαθέσιμο εξοπλισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος στο MOBILAB μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μετρήσεις: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Οξείδια του αζώτου (NO X) Διοξείδιο του θείου (SO 2) υγκέντρωση μάζας διαφόρων κλασμάτων σωματιδίων (PM1, PM2.5, PM10) Αριθμητική συγκέντρωση σωματιδίων (PN) Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ως προς τη διάμετρό τους (dn/dd P) Εκτός από τις παραπάνω μετρήσεις, που αφορούν κυρίως δημόσιους οργανισμούς, φορείς αυτοδιοίκησης, κ.α., υ- πάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων κατά παραγγελία, είτε από την ατμόσφαιρα είτε από κάποιο άλλο αέριο ρεύμα. κ. Απόστολος Σσάκης, τηλ Πξάζηλε Αγξνηηθή «Κνηλόηεηα» Διάηεο το πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου ερβίων-βελβεντού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την ένταξη της Σοπικής Κοινότητας Ελάτης στο Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Σαμείο υνοχής. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοποριακή πρόταση ο Δήμος ερβίων - Βελβεντού προσπαθεί να αναδείξει την αγροτική «Κοινότητα» Ελάτης ως ένα πρότυπο διαφορετικής, βιώσιμης, ανθρώπινης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης. Σο Πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Τπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΤΠΕΚΑ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με απώτερο στόχο το σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία κατάλληλων παρεμβάσεων που θα υποστηρίξουν με πολλαπλασιαστικό και επιδεικτικό αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια, το μοντέλο της Πράσινης Ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνοσν: Σην ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και μόνιμων ιδιωτικών κατοικιών Σην αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης σε κτίρια Σην κάλυψη αναγκών ΖΝΦ σε κατοικίες Ση βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας και κοινόχρηστων χώρων Σην αναβάθμιση Δημοτικού Υωτισμού Σην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κατασκευή σταθμού φόρτισης Σον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων Σον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ο σχεδιασμός του έργου και η υποβολή της πρότασης πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δ. ερβίων-βελβεντού και υπό την επιστημονική επίβλεψη του προσωπικού του ΕΚΕΣΑ. Οι μελέτες εφαρμογής του έργου έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να φέρει θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών CO 2 καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της αύξησης της ελκυστικότητας της Κοινότητας. Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Σηλ: ,

5 ελίδα 5 Ηιηαθό Υδξνγόλν ζην ΔΚΔΤΑ Μια εναλλακτική και πολλά υποσχόμενη προοπτική για το ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος είναι η χρήση του υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα που μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων. Σα συστήματα κυψελών καυσίμου αποτελούν μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη τεχνολογική εξέλιξη για την αξιοποίηση του υδρογόνου. Απαντώντας στις παραπάνω προκλήσεις το εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων υστημάτων Διεργασιών (ΑΝΟΤ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΣΑ σχεδίασε και κατασκεύασε έναν σταθμό παραγωγής ηλιακού υδρογόνου που συμβάλει στην ανάπτυξη υποδομών που προάγουν την οικονομία του υδρογόνου στη Βόρεια Ελλάδα. Η παραγωγή του υδρογόνου γίνεται σε συσκευή ηλεκτρόλυσης νερού με χρήση στερεού ηλεκτρολύτη τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEM) και η απαιτούμενη ενέργεια προέρχεται από μια συστοιχία φωτοβολταϊκών πάνελ, ονομαστικής ισχύος 10kW. Ο σταθμός λειτουργεί συνεχώς και αυτόνομα υποβοηθούμενος από μια συστοιχία μπαταριών μολύβδου-οξέος, παράγοντας σε ημερήσια βάση 15Νm 3 υδρογόνου που αποθηκεύονται σε φιάλες υψηλής πίεσης (200 bar). Ο σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2012 χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρουσία και η παρακολούθησή του γίνεται από απόσταση. Σο μεγάλο πλεονέκτημα του σταθμού, είναι η αυτοματοποιημένη και βέλτιστη λειτουργία του, που προσαρμόζεται στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, στοχεύοντας στη μέγιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας. Σο παραγόμενο υδρογόνο εξυπηρετεί τις ανάγκες εργαστηρίων του ΕΚΕΣΑ, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει και συστήματα κυψελών καυσίμου (για πλήρωση οχημάτων μικρής δυναμικότητας ή σταθερές εγκαταστάσεις). Ο σταθμός υλοποιήθηκε στα πλαίσια των έργων BIOFUELS-2G - 2nd generation biofuels for urban environment (www.biofuels.gr) και «Βελτίωση Αειφορίας Σεχνολογίας Παραγωγής Ντίζελ SustainDiesel» (www.sustaindiesel.gr) που χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμματα LIFE+ και υνεργασία. πύρος Βουτετάκης, , Φρυσοβαλάντου Ζιώγου, , Υπόγεηα Αεξηνπνίεζε Άλζξαθα Η τεχνολογία Τπόγειας Αεριοποίησης Άνθρακα (Underground Coal Gasification/UCG) είναι μια μέθοδος insitu εκμετάλλευσης βαθέων κοιτασμάτων άνθρακα και λιγνίτη. τα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «UCG-CO 2 Storage» του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΣΑ που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της μεθόδου σε κοιτάσματα της Βορειοανατολικής Βουλγαρίας, οι γεωλογικές και τεχνικές παράμετροι καθώς και οι όποιες περιβαλλοντικές συνέπειες. Η ανάπτυξη του θερμομηχανικού μοντέλου καθώς και η ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων αεριοποίησης κατέδειξαν ότι η ελάχιστη απόσταση του καναλιού αεριοποίησης από τα ρήγματα της περιοχής είναι 150m ενώ η σύνθετη γεωλογική δομή της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε διαφορική καθίζηση. Σο υδρογεωλογικό μοντέλο απέκλεισε την πιθανότητα έντονης επιβάρυνσης του τοπικού υδροφόρου ορίζοντα ενώ μικρές διαφοροποιήσεις στη σύσταση του υδροφόρου θεωρούνται αποδεκτές. Επίσης, στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε αναλυτικό διατρητικό πρόγραμμα και προς όφελος της οικονομικότητας του έργου αποφασίστηκε ότι σημαντικός αριθμός από τις ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τις κατάλληλες μετατροπές. κ. Νίκος Κούκουζας, Σηλ: Κατανομή τάσεων κατά την αεριοποίηση (ψυχρές αποχρώσεις-αυξημένες τάσεις)

6 ελίδα 6 Δθινγή ηνπ θ. Γεώξγηνπ Γηαλλόπνπινπ, Γηεπζπληή ηνπ ΙΜΔΤ/ΔΚΔΤΑ ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 4 ης Απριλίου 2013 το Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΣ) του ΕΚΕΣΑ, και ομότιμο καθηγητή της υγκοινωνιακής Σεχνικής του ΑΠΘ κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο ως αντεπιστέλλον μέλος της, στην προκηρυχθείσα έδρα της Σάξης των θετικών επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη των Μεταφορών και υγκοινωνιών». Ο κ. Γιαννόπουλος, που είναι μέλος του Δ και αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΣΑ), κατέχει μια σειρά τιμητικών διακρίσεων και θέσεων στην έρευνα των Μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των οποίων και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής υμμαχίας για την Έρευνα των Μεταφορών (ETRA), πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ινστιτούτων Μεταφορών (ECTRI), και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Δράσεων του Αμερικανικού υμβουλίου για την Έρευνα των Μεταφορών της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Η συγκεκριμένη εκλογή, εκτός από την τιμή και αναγνώριση στο πρόσωπο και το επιστημονικό έργο του κ. Γιαννόπουλου, αποτελεί και ένα ιδιαίτερο γεγονός για τον κλάδο της έρευνας των Μεταφορών, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Ακαδημία Αθηνών αναγνωρίζει και εισάγει στους κόλπους της αυτήν την επιστήμη και ειδικότητα. Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της «επιστήμης των Μεταφορών και υγκοινωνιών» στη σχετική απόφαση της ολομέλειας της Ακαδημίας, περιλαμβάνει την έννοια των «μεταφορών» ως σύστημα παροχής μεταφορικού έργου, με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, για επιβάτες και εμπορεύματα και την έννοια των «συγκοινωνιών» ως σύστημα παροχής υπηρεσιών Δημοσίων υγκοινωνιών με τακτά δρομολόγια με όλα τα μεταφορικά μέσα. Η εκλογή και δραστηριοποίηση του κ. Γιαννόπουλου στην Ακαδημία Αθηνών αναμένεται να δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας σειράς δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών και στον τομέα των Μεταφορών και υγκοινωνιών. Γηάθξηζε γηα ην Δξγαζηήξην Αλόξγαλωλ Υιηθώλ ηνπ ΙΓΔΠ/ΔΚΔΤΑ Διάκριση για την καλύτερη εργασία έλαβε η ομάδα του Εργαστηρίου Ανόργανων Τλικών του Ινστιτούτου Φημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΣΑ στο 11 ο Διεθνές υνέδριο Υερριτών (11 th International Conference on Ferrites ICF11) που διεξήχθη στην Okinawa της Ιαπωνίας τον Απρίλιο του Σο βραβείο Yamazaki Yohtaro Memorial Student Award for outstanding paper δόθηκε στον κ. Γιώργο Κόγια για την εργασία με τίτλο New MnZn-Ferrite with High Saturation Flux Density. ανταγωνιστικά του προϊόντα στην παγκόσμια αγορά φερριτών. την Ιαπωνία ταξίδεψε η ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από τους κ. Γιώργο Κόγια, Δρ. Βασιλική Σσακαλούδη και καθ. Βασίλη Ζασπάλη, επιστημονικό υπεύθυνο του Εργαστηρίου Ανόργανων Τλικών για την υποστήριξη συνολικά 5 επιστημονικών εργασιών στους τομείς των προηγμένων υλικών για εφαρμογές ισχύος/ μετασχηματισμού, ενέργειας και διαστήματος. Η εργασία αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέου μαγνητικού κεραμικού υλικού το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα μαγνητικής ροής κόρου σε συνδυασμό με χαμηλές απώλειες ισχύος και υψηλή μαγνητική διαπερατότητα για εφαρμογές στη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά panels) και στην αυτοκινητοβιομηχανία (e-charging). Σο συγκεκριμένο προϊόν επιδεικνύει το βέλτιστο συνδυασμό ιδιοτήτων σε σύγκριση με τα

7 ελίδα 7 Μειινληηθά ζελάξηα εμέιημεο ηνπ ηνκέα ηωλ κεηαθνξώλ ζηελ Δπξώπε: Νέεο ηερλνινγίεο θαη ν ξόινο ηεο θαηλνηνκίαο Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί βασικό πυλώνα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και έναν κλάδο ζωτικής σημασίας τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων σε καθημερινό επίπεδο. Παρόλα αυτά το μέλλον του τομέα των μεταφορών (όσο και γενικότερα) περνάει σε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας, καθώς νέα δεδομένα διαμορφώνονται σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό επίπεδο. Κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί η προσπάθεια κατανόησης των μελλοντικών τάσεων που διαφαίνονται ώστε να αναζητηθούν εκείνα τα μέτρα και οι πολιτικές που θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στις μεταφορές, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα. Ψς απάντηση στα ζητήματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FUTRE (FUture prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of Europe) με συντονιστή το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών. Σο έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Σο FUTRE έχει ως στόχο να αναπτύξει και να εξετάσει μελλοντικά σενάρια ζήτησης και προσφοράς στις μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο (για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές), με σκοπό να διερευνήσει τις συνέπειες διαφόρων πα- Η αύξηση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, λόγω της ανάπτυξης των ασιατικών χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία, και η Ρωσία, οδήγησε στην αύξηση στη θαλάσσια διακίνηση φορτίων κατά 6% το χρόνο. Σο μονοπώλιο αυτό δημιουργεί προβλήματα, με πιο σημαντικό την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους μεγάλους θαλάσσιους κόμβους. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη η, έστω μερική μετατόπιση, των εμπορευματικών ροών στους χερσαίους Ευρω-ασιατικούς διαδρόμους, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για το σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι σε θέση να καλύψει διαμετακομιστικές ανάγκες και απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις χώρες που παρεμβάλλονται, με τρόπο αποδοτικό, παρά τα όποια κενά στις συνδέσεις. Σο βασικότερο όμως πλεονέκτημα μια τέτοιας μετατόπισης εμπορευματικών ροών, θα είναι η σημαντική μείωση στους χρόνους διαδρομής. Για να καταστεί ο σιδηρόδρομος ανταγωνιστικός, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα, πολλά από τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών συστημάτων. Σο ερευνητικό έργο NEAR2 (Network of European- Asian Rail Research Capacities) που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012, με συντονιστή το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, έρχεται να απαντήσει στα θέματα αυτά. Βασικός στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα Ερευνητικό Δίκτυο Αριστείας σε θέματα ιδηροδρομικών Μεταφορών κατά μήκος του κέτων πολιτικών στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη βιομηχανία μεταφορών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Πορτογαλία με μία ομάδα επιλεγμένων ειδικών από Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής με διαφορετικά επιστημονικά υπόβαθρα και εξειδίκευση, η ο- ποία κλήθηκε να συγκεντρώσει ιδέες και απόψεις για το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, με έμφαση στον τομέα των μεταφορών. τα επόμενα στάδια του έργου θα διαμορφωθούν τα σενάρια εξέλιξης του τομέα των μεταφορών για το 2030 και το 2050, και θα μελετηθούν οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στις μεταφορές με τελικό στόχο να προσδιορισθούν οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας για τον τομέα των μεταφορών. Δρ. Μαρία Μποιλέ, υντονιστής έργου Σηλ: , Ανέστης Παπανικολάου, Σηλ: , Πξνώζεζε ηνπ ζηδεξνδξόκνπ ζηελ εκπνξεπκαηηθή ζύλδεζε Δπξώπεο Αζίαο Ευρώ-ασιατικού διαδρόμου, εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους φορείς και χώρες, αλλά κυρίως την ερευνητική κοινότητα σε μια εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την προώθηση του σιδηροδρόμου. Σο Δίκτυο θα χτίσει πάνω στη μακρόχρονη εμπειρία του Ευρωπαϊκού ιδηροδρομικού Ερευνητικού Δικτύου Αριστείας (EURNEX), το οποίο συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος του έργου. Άλλοι στόχοι του έργου αφορούν στη μελέτη των υπαρχόντων σιδηροδρομικών διαδρόμων, στην αναγνώριση και καταγραφή των προβλημάτων σε συνδυασμό με προτεινόμενες λύσεις, καθώς και στη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. Η ο- μάδα του έργου έχει στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους και με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών. Δρ. Μαρία Μποιλέ, υντονιστής έργου Σηλ: , κα Άννη Κορτσάρη, Σηλ: ,

8 ελίδα 8 Πξνζδηνξίδνληαο ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ηωλ ζπλδπαζκέλωλ κεηαθηλήζεωλ 1ε Ηκεξίδα θνξέωλ ηνπ επξωπαϊθνύ έξγνπ City-HUB Η 1η ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου City-HUB που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΣ) του ΕΚΕΣΑ σε συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους, πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη. Η ημερίδα στόχευε στον προσδιορισμό των υφιστάμενων αδυναμιών και κενών στον τομέα του σχεδιασμού κόμβων αστικών υπεραστικών μεταφορών και των συναφών πολιτικών, καθώς και στην περαιτέρω έρευνα καλών πρακτικών και τη διερεύνηση συνθηκών εφαρμογής τους. το πλαίσιο της ημερίδας οργανώθηκαν 3 θεματικές ομάδες: η ομάδα διαχειριστών μεταφορικών συστημάτων, εστίασε σε θέματα παροχής έγκυρης ενημέρωσης των μετακινούμενων σε πραγματικό χρόνο συμβάντων δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας κοινής πλατφόρμας πληροφόρησης για όλα τα μεταφορικά μέσα ενός επιβατικού κόμβου μεταφορών, η ομάδα πολιτικής των μεταφορών και διακυβέρνησης, κατέδειξε το σημαντικό ρόλο της διακυβέρνησης στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μεταφορικών κόμβων και η ομάδα χρηστών, κατέληξε στο ότι η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική, κατανοητή, προσβάσιμη σε όλους και κατατοπιστική σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού του σταθμού. Σα συμπεράσματα που προέκυψαν θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη του επιχειρησιακού μοντέλου του City- HUB το οποίο θα αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένων, «έξυπνων», «καθαρών» και ασφαλών συστημάτων συνδυασμένων αστικών μεταφορών. Σο μοντέλο θα επικυρωθεί σε 6 ευρωπαϊκούς τερματικούς σταθμούς, ενώ 5 ακόμη τερματικοί σταθμοί, εξετάζονται πιλοτικά, ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος σχεδιασμού και λειτουργίας τους, αλλά και να καταγραφούν καλές ή/και κακές πρακτικές. Ο Νέος ιδηροδρομικός ταθμός της Θεσσαλονίκης, αποτελεί την πιλοτική περίπτωση μελέτης που εξετάζει το ΙΜΕΣ/ΕΚΕΣΑ, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και έχουν συλλεχθεί σημαντικά στοιχεία. Επιστημονική Τπεύθυνη έργου για την Ελλάδα Επ. Καθ. Ευτυχία Ναθαναήλ, Σηλ: , Πξνώζεζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ έξεπλα ηωλ κεηαθνξώλ από ηελ ΔΔ, κε ζπληνληζηή ην ΙΜΔΤ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές, ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες «παγκοσμίου» σημασίας πλήττονται από κοινά προβλήματα και αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών. Για το λόγο αυτό, η διεθνής συνεργασία στον τομέα της έρευνας των μεταφορών επιδιώκεται ως μια πολιτική για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων με πιο α- ποδοτική αξιοποίηση των πόρων. Τπό το πλαίσιο της δημιουργίας του ενιαίου χώρου έρευνας (ERA) δηλαδή της πλήρους και ανεμπόδιστης ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών μελών της Ευρώπης, υλοποιείται το έργο EUTRAIN (EUropean Transport Research Area INternational Cooperation Activities). υντονιστής εταίρος του έργου είναι η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ινστιτούτων Μεταφορών (ECTRI). To Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET) του ΕΚΕΣΑ συμμετέχει εκ μέρους του ECTRI (ως third party) ως συντονιστής φορέας του έργου, αρμόδιος για τον επιστημονικό συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του, με επιστημονικό υπεύθυνο το Διευθυντή του ΙΜΕΣ και πρόεδρο του ECTRI καθ. Γ. Γιαννόπουλο. Κύριο αντικείμενο του έργου EUTRAIN αποτελεί η καταγραφή και η ανάλυση υφιστάμενων εμποδίων και περιοριστικών παραγόντων στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας των μεταφορών μεταξύ της Ε.Ε. και του υπόλοιπου κόσμου καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων για πολιτικές «ώριμες» για εφαρμογή με σκοπό την προώθηση της εν λόγω συνεργασίας. Σο πεδίο εφαρμογής του έργου είναι ιδιαίτερα ευρύ, τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενό, όσο και στη γεωγραφική του έκταση. Σο τελικώς ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας των Μεταφορών. κα Κατερίνα Φρυσοστόμου, Σηλ: ,

9 Η πνξεία πξνο κηα νινθιεξωκέλε Δπξώπε: Η νδεγία 2010/40/EE ηεο ΔΔ γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ θπθινθνξίαο τα πλαίσια του ερευνητικού έργου «SEE-ITS Intelligent Transport Systems in South East Europe», το οποίο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ΙΜΕΣ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης, διεξήχθη στη Βουδαπέστη διημερίδα με τίτλο «Η πορεία προς μια ολοκληρωμένη Ευρώπη: Η οδηγία 2010/40/EE της ΕΕ για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων κυκλοφορίας». Βασικό αντικείμενό της αποτέλεσε η βέλτιστη χρήση των δεδομένων κυκλοφορίας με τη βοήθεια των Ευφυών υστημάτων Μεταφορών (ITS), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/40/ΕΕ για την εφαρμογή των ITS. Η διημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Ουγγρική Αρχή Μεταφορών (ΚΚΚ) και το ΙΜΕΣ/ΕΚΕΣΑ. Επίσημη προσκεκλημένη στη συνάντηση ήταν η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) κα Dorota Szeligowska, η οποία στην ομιλία της αναφέρθηκε στις νέες οδηγίες για την εφαρμογή των ITS στο αστικό περιβάλλον και τόνισε ότι τα αποτελέσματα του έργου SEE- ITS αναμένεται να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της κοινοτικής οδηγίας με στόχο την εξάπλωση των ITS στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. την συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του οργανισμού ERTICO, κ. Pierpaolo Tona, ο Τφυπουργός Τποδομών του Ουγγρικού Τπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης, κ. Zoltán Schváb και ο Πρόεδρος του Ουγγρικού οργανισμού ITS, κ. Lajos Szucs. Την εκδήλωζη ταιρέηιζαν η εκπρόζωπος ηοσ προγράμμαηος διακραηικής ζσνεργαζίας South East Europe, κα Roberta Calcina, ο Αναπληρωηής Γενικός Γιεσθσνηής ηοσ ΚΚΚ, κ. Simon Atila, και ο ερεσνηηής ηοσ ΙΜΔΤ/ ΔΚΔΤΑ, Γρ Δσάγγελος Μηηζάκης. Σο SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στην τόνωση της συνεργασίας μεταξύ απομονωμένων συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την εναρμόνισή τους και τη διαλειτουργικότητά τους. Σο έργο επικεντρώνεται στη θέσπιση ενός πλαισίου για την ανάπτυξη συστημάτων ITS βασισμένο στις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικής με την ανάπτυξη των ITS ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/40/ΕΕ. Σα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να δημιουργήσουν ένα μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για τη θεσμική και λειτουργική ενσωμάτωση των συστημάτων ITS σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σο έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «South East Europe Transnational Cooperation Programme» και επικεφαλής εταίρος είναι το ΙΜΕΣ. Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, Σηλ: , ελίδα 9 Πξνζερή ζπλέδξηα Σο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Ιταλικό ύνδεσμο Φημικών Μηχανικών AIDIC, συνδιοργανώνουν το 16 ο υνέδριο PRES με τίτλο «Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction» που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το διάστημα 29 επτεμβρίου-2 Οκτωβρίου κοπός του συνεδρίου PRES είναι να ανασκοπήσει τις τελευταίες εξελίξεις και εφαρμογές των ολοκληρωμένων διεργασιών για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπανσης και σχετικών θεμάτων. Η βιομηχανική εμπειρία εφαρμογής όποιας διαθέσιμης μεθόδου είναι ευπρόσδεκτη. Θεματολογία του συνεδρίου: Ολοκλήρωση διεργασιών για βιώσιμη ανάπτυξη Σεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας Ελαχιστοποίηση και εξάλειψη CO2 υνδυασμένοι κύκλοι θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής Εναλλάκτες θερμότητας ως εξοπλισμός και ως ολοκληρωμένα τμήματα Ολοκληρωμένα συστήματα των ανανεώσιμων τεχνολογιών και των τεχνολογιών βιομάζας και μετατροπής ενέργειας Ολοκληρωμένες και πολλαπλών λειτουργιών διεργασίες Λειτουργική έρευνα και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας Πολτός και χαρτί Καθαρές τεχνολογίες- Σεχνολογίες χαμηλών εκπομπών Βιώσιμη επεξεργασία και παραγωγή Ελαχιστοποίηση αποβλήτων, επεξεργασία και διαχείριση Θερμική επεξεργασία αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια Ασυνεχείς διεργασίες Δυναμική, ευέλικτη και βιώσιμη λειτουργία μονάδας Βιομηχανικές και πειραματικές μελέτες Βιομηχανική εφαρμογή και βέλτιστος σχεδιασμός Ηλεκτρονική εκμάθηση, διδασκαλία και γνώση CFD και ανάπτυξη αριθμητικών προτύπων μεταφοράς θερμότητας Βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων Για περισσότερες πληροφορίες:

10 ελίδα 10 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗ ΑΝ ΑΠΣΤΞΗ 6ο χλμ. Φαριλάου Θέρμης ΣΘ , Θέρμη Σηλ: Fax: Γραφείο Διαμεσολάβησης Σηλ: , Fax: Γραφείο Επικοινωνίας για θέματα Τύπου Σηλ: , Fax: Σο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Σεχνολογικής Α- νάπτυξης (ΕΚΕΣΑ) ιδρύθηκε το 2000, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας, του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. το ΕΚΕΣΑ λειτουργούν σήμερα πέντε ερευνητικά Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ε- νεργειακών Πόρων ΙΔΕΠ Ινστιτούτο Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΙΠΣΗΛ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ΙΜΕΣ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ Ινστιτούτο Έρευνας και Σεχνολογίας Θεσσαλίας ΙΕΣΕΘ Βασική επιδίωξη του ΕΚΕΣΑ είναι η συνεργασία με βιομηχανίες και επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση και οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1 η Συνάντηση εργασίας του έργου SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe στην Βουδαπέστη, 21-22/03/2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1 η Συνάντηση εργασίας του έργου SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe στην Βουδαπέστη, 21-22/03/2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1 η Συνάντηση εργασίας του έργου SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe στην Βουδαπέστη, 21-22/03/2013. Έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «South East Europe Transnational

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε. Κακαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ 427-347 πχ Ένα αληθινό παράδειγμα στην πόλη μας Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης () Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον Καθηγ. Πέτρος Π. Γρουμπός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Π.Π. Τρίτη, 8 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα