Νέα κέζνδνο αλίρλεπζεο πηζαλήο λνζείαο ζε πξνϊόληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) κε βάζε ην DNA, από ην ΙΝΔΒ/ΔΚΔΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα κέζνδνο αλίρλεπζεο πηζαλήο λνζείαο ζε πξνϊόληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) κε βάζε ην DNA, από ην ΙΝΔΒ/ΔΚΔΤΑ"

Transcript

1 Έ κ δ οσ η 07 Ι Ο Υ Λ ΙΟ Σ 2013 Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο & Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα Ανίχνευση νοθείας σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) 1 Νέα κέζνδνο αλίρλεπζεο πηζαλήο λνζείαο ζε πξνϊόληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) κε βάζε ην DNA, από ην ΙΝΔΒ/ΔΚΔΤΑ Δεινόσαυροι ζωντανεύουν στα κινητά σας υμμετοχή του Visual Computing Lab στην Greek Innovation Expo Προοπτικές Κατάρτισης των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας υνεργασία του ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ με την Τποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδας Κινητό Εργαστήριο MOBILAB Πράσινη Αγροτική «Κοινότητα» Ελάτης Ανανεώσιμο υδρογόνο από φωτοβολταϊκά και ηλεκτρόλυση. Ηλιακό Τδρογόνο στο ΕΚΕΣΑ Εκλογή του κ. Γεώργιου Γιαννόπουλου Διευθυντή του ΙΜΕΣ/ΕΚΕΣΑ στην Ακαδημία Αθηνών Διάκριση για το Εργαστήριο Ανόργανων Τλικών του ΙΔΕΠ Μελλοντικά σενάρια εξέλιξης του τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη: Προώθηση του σιδηροδρόμου στην εμπορευματική σύνδεση Ευρώπης-Ασίας Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την έρευνα των μεταφορών από την ΕΕ Η πορεία προς μια ολοκληρωμένη Ευρώπη: Η οδηγία της ΕΕ για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων κυκλοφορίας Μία νέα μέθοδος ανίχνευσης του ενδεχομένου πρόσμιξης (νοθείας) σε προϊόντα ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) αναπτύχθηκε πρόσφατα στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ/ΕΚΕΣΑ, έχοντας στόχο την προστασία παραγωγών, εταιρειών και καταναλωτών. Εφαρμόζεται από την ερευνητική ομάδα του Δρ. Παναγιώτη Μαδέση και βασίζεται στην εξέταση μικρών περιοχών στο DNA των φυτών (DNA barcoding) σε συνδυασμό με την ανάλυση υψηλής διακριτικής ικανότητας καμπυλών τήξης με την οποία μπορεί να διεξαχθεί η ιχνηλασιμότητα τυχόν προσμίξεων, ακόμα και 1% από άλλα είδη. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ταυτοποίηση ειδών, αλλά και εμπορικών προϊόντων, που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στην αναγνώριση ειδών ή ακόμη και ποικιλιών τόσο σε μη επεξεργασμένα, όσο και σε πλήρως επεξεργασμένα τρόφιμα, αποκαλύπτοντας τη μοριακή ταυτότητα του προϊόντος και εξασφαλίζοντας τη γνησιότητά του. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην ταυτοποίηση της φάβας αντορίνης και αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται μέχρι σήμερα μόνο στα εργαστήρια του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΣΑ. Σα νωπά προϊόντα, τα οποία πωλούνται χωρίς καμία επεξεργασία μπορούν να ταυτοποιηθούν με διάφορες αναλυτικές τεχνικές ή α- κόμη και οπτικά. Όμως οι περισσότερες τροφές υφίστανται μικρού ή μεγάλου βαθμού επεξεργασία πριν καταλήξουν στο ράφι, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η αναγνώριση των ειδών από τα οποία προήλθαν. Παρόλα αυτά, το DNA των ειδών παραμένει στα προϊόντα, όμως είναι κατακερματισμένο σε μικρά θραύσματα και με τη βοήθεια της μεθόδου που εφαρμόζεται στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΣΑ μπορεί να ανιχνευθεί. Η σημαντικότητα της μεθόδου ενισχύεται από τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα, την ανάπτυξη του ε- μπορίου και την τεχνολογική πρόοδο στην παραγωγή τροφίμων κατά τη τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση τα φυτά έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον για την ανίχνευση του ενδεχομένου νοθείας με είδη κατώτερης ποιότητας. Η παραπάνω μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση, αποτίμηση, ανάδειξη και κατοχύρωση της ελληνικής βιοποικιλότητας που είναι από τις πλουσιότερες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσπάθεια ταυτοποίησης και ανίχνευσης προσμίξεων στα τρόφιμα και η ανάπτυξη της παραπάνω μεθόδου βραβεύτηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα προβιοτικά τρόφιμα στα πλαίσια της Detrop Δρ. Παναγιώτης Μαδέσης, Σηλ , Προσεχή συνέδρια 9

2 Γεηλόζαπξνη δωληαλεύνπλ ζηα θηλεηά ζαο ελίδα 2 την εποχή των κινητών συσκευών, του πολυμεσικού περιεχομένου και των τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων, η εμπειρία της αλληλεπίδρασης ενός επισκέπτη με τα εκθέματα μια έκθεσης μπορεί να λάβει μια ριζικά διαφορετική και συναρπαστική διάσταση. Υανταστείτε τα εκθέματα να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη, να αποκτούν φωνή, να πραγματοποιούν κινήσεις ή ακόμα και να αλληλεπιδρούν μαζί του, εμπλουτίζοντας σημαντικά την παρεχόμενη πληροφορία αλλά και την ίδια την εμπειρία που αποκομίζει ο επισκέπτης από την έκθεση. Τλοποιώντας το παραπάνω φουτουριστικό σενάριο, το Ινστιτούτο Σεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΙΠΣΗΛ του ΕΚΕΣΑ, σε συνεργασία με την εταιρία Tetragon που ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική εκθεσιακών και μουσειακών χώρων και το Μουσείο Υυσικής Ιστορίας Α- πολιθωμένου Δάσους Λέσβου, κατάφεραν να εισάγουν μια διάσταση επαυξημένης πραγματικότητας στην έκθεση ΑΙΓΑΙΟΝ Η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους που φιλοξενείται στο κέντρο διάδοσης επιστημών NOESIS και είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε επιτρέπει στους επισκέπτες της έκθεσης να σαρώνουν με μία κινητή συσκευή εικόνες από δεινόσαυρους που εμφανίστηκαν κατά περιόδους στη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου και να εμφανίζονται στην οθόνη τους τρισδιάστατα μοντέλα αναπαράστασης των δεινοσαύρων με τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να αλληλεπιδράσει και να εξερευνήσει πολλαπλές πτυχές της μορφής τους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή στηρίζεται σε τεχνολογίες ε- παυξημένης πραγματικότητας και οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων για κινητές συσκευές που αναπτύχθηκαν από το ΙΠΣΗΛ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Live+Gov (http://liveandgov.eu/). Σο συντονισμό της δράσης και τον καθορισμό του περιεχομένου ανέλαβε η Tetragon, ενώ το Μουσείο Υυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου έχει αναλάβει την επίδειξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας στους επισκέπτες της έκθεσης. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής εργάστηκαν από το Ι- ΠΣΗΛ οι Δημήτριος Βερβερίδης (επαυξημένη πραγματικότητα και αναπαράσταση τρισδιάστατων μοντέλων σε κινητά τηλέφωνα), Γιώργος Λιάρος και Ελισάβετ Φατζηλάρη (αλγόριθμοι οπτικής αναγνώρισης για κινητά τηλέφωνα) και ο Ηλίας Παπαδόπουλος αρχιτέκτονας, υπεύθυνος σχεδιασμού από την Tetragon. Δρ. πύρος Νικολόπουλος & Δρ. Γιάννης Κομπατσιάρης, Σπκκεηνρή ηνπ Visual Computing Lab ηνπ ΙΠΤΗΛ ζηελ Greek Innovation Expo Σο εργαστήριο Visual Computing Lab (http:// vcl.iti.gr) του Ινστιτούτου Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών -ΙΠΣΗΛ του ΕΚΕΣΑ συμμετείχε με επιτυχία στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση καινοτομίας Greek Innovation Expo 2013 που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Palace, στο Μαρούσι Αττικής. Σο εργαστήριο VCL συμμετείχε στην έκθεση μέσω της δράσης υποστήριξης SA EMC 2 που έχει ως στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων έρευνας του εργαστηρίου αλλά και των λοιπών εταίρων της δράσης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου και τη βιομηχανία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επίτευξη συνεργασιών και την πραγμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και προϊόντων. Απώτερος σκοπός της δράσης υποστήριξης SA EMC 2 είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας υπό τον τίτλο European Centre of Excellence in Media Computing and Communications (EMC 2 ) το οποίο θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και επιτευγμάτων στον τομέα της επεξεργασίας πολυμέσων. Η ομάδα του VCL παρουσίασε στην έκθεση περισσότερες από εικοσιπέντε καινοτόμες εφαρμογές βασισμένες στην έρευνα των εταίρων της δράσης SA EMC 2 (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Queen Mary University του Λονδίνου και το Fraunhofer HHI Institute του Βερολίνου) εκ των οποίων πάνω από δέκα καινοτόμες ιδέες ανήκουν στο ίδιο το εργαστήριο του ΙΠΣΗΛ. Δεκάδες εκπρόσωποι εταιριών, επαγγελματίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της ομάδας ενώ οι εκπρόσωποι της ομάδας διεξήγαγαν κατ ιδίαν συναντήσεις στις οποίες τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες με επίκεντρο την αξιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων της ομάδας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Σέλος, κατόπιν προσκλήσεως των διοργανωτών η ομάδα παρουσίασε το έργο της σε ειδική ημερίδα της έκθεσης. κ. Λάζαρος Γυμνόπουλος, Σηλ: ,

3 ελίδα 3 Πξννπηηθέο Καηάξηηζεο ηωλ Δζεινληώλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Σριήμερο συνέδριο με τίτλο «Προοπτικές κατάρτισης των εθελοντών πολιτικής προστασίας» πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΙΠΣΗΛ, σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης και άλλους φορείς, στο πλαίσιο του έργου Εδαφικής υνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, «OUTLAND: Ανάπτυξη Ανοικτών Πρωτοκόλλων και Εργαλείων για την Εκπαίδευση Κατάρτιση Εθελοντών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Υυσικών Καταστροφών (Δασικών Πυρκαγιών) σε Ελλάδα Βουλγαρία. Σο έργο OUTLAND αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστηματικού πλαισίου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Βουλγαρίας, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, υποδομές, εργαλεία και μεθοδολογίες (με έμφαση στην χρήση της πληροφορικής), με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών καθώς και τη διασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των εθελοντών. το συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από κρατικές και τοπικές αρχές, αρμόδιοι για την πολιτική προστασία, καθώς και εθελοντές πολιτικής προστασίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ε- φαρμογές (πληροφορικής), τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μέσω των παρουσιάσεων όπως και να παρακολουθήσουν εκτενείς επιδείξεις εργαλείων και εφαρμογών. κ. Νίκος Γραμμαλίδης, Σηλ: , Ε-mail: Σπλεξγαζία ηνπ ΙΠΤΗΛ/ΔΚΔΤΑ κε ηελ Υπνδηεύζπλζε Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ Βόξεηαο Διιάδαο Η ταχύτατη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών έχει σαν αποτέλεσμα την αυξανόμενη δημιουργία ψηφιακών αρχείων, καθώς και τη διευκόλυνση ανταλλαγής πολυμεσικών δεδομένων. Ψστόσο, οι ψηφιακές τεχνολογίες, παρά τις ευεργετικές τους συνέπειες στην επικοινωνία, αποτέλεσαν παράλληλα το όχημα για την εξέλιξη και την καλλιέργεια νέων μορφών παράνομων δραστηριοτήτων, που συνιστούν το ηλεκτρονικό έγκλημα. τα πλαίσια διερεύνησης του τελευταίου, η Τποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας (ΤΕΕΒΕ) βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με υποθέσεις διακίνησης παράνομου ψηφιακού υλικού, υποκλοπή πληροφοριών κτλ., οι οποίες απαιτούν ενδελεχή εξέταση μεγάλου όγκου ψηφιακών πειστηρίων, προκειμένου να εντοπιστεί παράνομο περιεχόμενο. υνεπώς, σε ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΤΕΕΒΕ θα ήταν δυνατό να μειωθεί αισθητά ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασης με τη χρήση λογισμικού, που θα υποστηρίζει γραφικό διαδραστικό περιβάλλον, δεικτοδότηση πολυμεσικού υλικού και φιλτράρισμα με βάση το οπτικό περιεχόμενο. ε αυτά τα πλαίσια, το ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ συνεργάζεται με την ΤΕΕΒΕ προκειμένου να αναπτύξει εργαλεία, που θα ολοκληρώνουν τις καινοτόμες τεχνολογίες ανάλυσης και αναζήτησης πολυμέσων του ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ με στόχους την ταχεία προσπέλαση πολυμεσικού υλικού και τον αυτόματο εντοπισμό παράνομου περιεχομένου. Σα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής αποτυπώνονται στην ανάπτυξη μίας διαδραστικής μηχανής αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου από το ΙΠΣΗΛ/ΕΚΕΣΑ με την καθοδήγηση και την διενέργεια δοκιμών από την πλευρά της ΤΕΕΒΕ. Η μηχανή αναζήτησης ολοκληρώνει τεχνικές αναζήτησης βίντεο και εικόνων με βάση το περιεχόμενο, καθώς και αυτόματους μηχανισμούς αναγνώρισης πορνογραφικού υλικού βασισμένους στη μηχανική μάθηση. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πιλοτικά από τον Σομέα Εξέτασης Χηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων της ΤΕΕΒΕ ώστε να επικουρήσει την εξέταση και επίλυση υποθέσεων σχετικών με τον εντοπισμό παιδικής πορνογραφίας και παρεμφερούς παράνομου πολυμεσικού περιεχομένου. Γρ. Σηέθανος Βροτίδης, ΙΠΤΗΛ/ΔΚΔΤΑ Τηλ: Γρ. Γιάννης Κομπαηζιάρης, ΙΠΤΗΛ/ΔΚΔΤΑ Τηλ:

4 ελίδα 4 Κηλεηό Δξγαζηήξην MOBILAB Σο κινητό εργαστήριο μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και εκπομπών καυσαερίων MOBILAB έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από το Εργαστήριο Σεχνολογίας ωματιδίων και Αερολυμάτων (Ε.ΣΕ..Α.), μέσω του προγράμματος Archimed (Interreg IIIB). Σο MOBILAB αποτελεί ένα κινητό εργαστήριο, με πλήθος εργαστηριακών οργάνων για τη μέτρηση αερίων και σωματιδιακών ρύπων. Η κινητή πλατφόρμα του εργαστηρίου, βασισμένη σε ένα όχημα ελαφρού φορτηγού (van) είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις διαφόρων αναγκών και ε- ρευνητικών προγραμμάτων, είτε με την τοποθέτηση επιπλέον οργάνων, είτε με κατάλληλη μετατροπή του συστήματος δειγματοληψίας. Ο διαθέσιμος χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την τοποθέτηση μετρητικών οργάνων, αισθητήρων, συστημάτων καταγραφής δεδομένων, αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού (γεννήτρια ρεύματος, συμπιεστή αέρα, κτλ) που το καθιστά πλήρως αυτόνομο. Σο MOBILAB έχει λάβει μέρος σε πολλές καμπάνιες μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο στο εσωτερικό (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καβάλα, κ.α.), όσο και στο εξωτερικό (Ιταλία, Βουλγαρία). Με το διαθέσιμο εξοπλισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος στο MOBILAB μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μετρήσεις: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Οξείδια του αζώτου (NO X) Διοξείδιο του θείου (SO 2) υγκέντρωση μάζας διαφόρων κλασμάτων σωματιδίων (PM1, PM2.5, PM10) Αριθμητική συγκέντρωση σωματιδίων (PN) Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ως προς τη διάμετρό τους (dn/dd P) Εκτός από τις παραπάνω μετρήσεις, που αφορούν κυρίως δημόσιους οργανισμούς, φορείς αυτοδιοίκησης, κ.α., υ- πάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων κατά παραγγελία, είτε από την ατμόσφαιρα είτε από κάποιο άλλο αέριο ρεύμα. κ. Απόστολος Σσάκης, τηλ Πξάζηλε Αγξνηηθή «Κνηλόηεηα» Διάηεο το πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου ερβίων-βελβεντού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την ένταξη της Σοπικής Κοινότητας Ελάτης στο Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Σαμείο υνοχής. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοποριακή πρόταση ο Δήμος ερβίων - Βελβεντού προσπαθεί να αναδείξει την αγροτική «Κοινότητα» Ελάτης ως ένα πρότυπο διαφορετικής, βιώσιμης, ανθρώπινης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης. Σο Πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Τπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΤΠΕΚΑ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με απώτερο στόχο το σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία κατάλληλων παρεμβάσεων που θα υποστηρίξουν με πολλαπλασιαστικό και επιδεικτικό αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια, το μοντέλο της Πράσινης Ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνοσν: Σην ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και μόνιμων ιδιωτικών κατοικιών Σην αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης σε κτίρια Σην κάλυψη αναγκών ΖΝΦ σε κατοικίες Ση βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας και κοινόχρηστων χώρων Σην αναβάθμιση Δημοτικού Υωτισμού Σην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κατασκευή σταθμού φόρτισης Σον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων Σον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ο σχεδιασμός του έργου και η υποβολή της πρότασης πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δ. ερβίων-βελβεντού και υπό την επιστημονική επίβλεψη του προσωπικού του ΕΚΕΣΑ. Οι μελέτες εφαρμογής του έργου έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να φέρει θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών CO 2 καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της αύξησης της ελκυστικότητας της Κοινότητας. Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Σηλ: ,

5 ελίδα 5 Ηιηαθό Υδξνγόλν ζην ΔΚΔΤΑ Μια εναλλακτική και πολλά υποσχόμενη προοπτική για το ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος είναι η χρήση του υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα που μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων. Σα συστήματα κυψελών καυσίμου αποτελούν μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη τεχνολογική εξέλιξη για την αξιοποίηση του υδρογόνου. Απαντώντας στις παραπάνω προκλήσεις το εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων υστημάτων Διεργασιών (ΑΝΟΤ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΣΑ σχεδίασε και κατασκεύασε έναν σταθμό παραγωγής ηλιακού υδρογόνου που συμβάλει στην ανάπτυξη υποδομών που προάγουν την οικονομία του υδρογόνου στη Βόρεια Ελλάδα. Η παραγωγή του υδρογόνου γίνεται σε συσκευή ηλεκτρόλυσης νερού με χρήση στερεού ηλεκτρολύτη τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEM) και η απαιτούμενη ενέργεια προέρχεται από μια συστοιχία φωτοβολταϊκών πάνελ, ονομαστικής ισχύος 10kW. Ο σταθμός λειτουργεί συνεχώς και αυτόνομα υποβοηθούμενος από μια συστοιχία μπαταριών μολύβδου-οξέος, παράγοντας σε ημερήσια βάση 15Νm 3 υδρογόνου που αποθηκεύονται σε φιάλες υψηλής πίεσης (200 bar). Ο σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2012 χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρουσία και η παρακολούθησή του γίνεται από απόσταση. Σο μεγάλο πλεονέκτημα του σταθμού, είναι η αυτοματοποιημένη και βέλτιστη λειτουργία του, που προσαρμόζεται στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, στοχεύοντας στη μέγιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας. Σο παραγόμενο υδρογόνο εξυπηρετεί τις ανάγκες εργαστηρίων του ΕΚΕΣΑ, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει και συστήματα κυψελών καυσίμου (για πλήρωση οχημάτων μικρής δυναμικότητας ή σταθερές εγκαταστάσεις). Ο σταθμός υλοποιήθηκε στα πλαίσια των έργων BIOFUELS-2G - 2nd generation biofuels for urban environment (www.biofuels.gr) και «Βελτίωση Αειφορίας Σεχνολογίας Παραγωγής Ντίζελ SustainDiesel» (www.sustaindiesel.gr) που χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμματα LIFE+ και υνεργασία. πύρος Βουτετάκης, , Φρυσοβαλάντου Ζιώγου, , Υπόγεηα Αεξηνπνίεζε Άλζξαθα Η τεχνολογία Τπόγειας Αεριοποίησης Άνθρακα (Underground Coal Gasification/UCG) είναι μια μέθοδος insitu εκμετάλλευσης βαθέων κοιτασμάτων άνθρακα και λιγνίτη. τα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «UCG-CO 2 Storage» του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΣΑ που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της μεθόδου σε κοιτάσματα της Βορειοανατολικής Βουλγαρίας, οι γεωλογικές και τεχνικές παράμετροι καθώς και οι όποιες περιβαλλοντικές συνέπειες. Η ανάπτυξη του θερμομηχανικού μοντέλου καθώς και η ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων αεριοποίησης κατέδειξαν ότι η ελάχιστη απόσταση του καναλιού αεριοποίησης από τα ρήγματα της περιοχής είναι 150m ενώ η σύνθετη γεωλογική δομή της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε διαφορική καθίζηση. Σο υδρογεωλογικό μοντέλο απέκλεισε την πιθανότητα έντονης επιβάρυνσης του τοπικού υδροφόρου ορίζοντα ενώ μικρές διαφοροποιήσεις στη σύσταση του υδροφόρου θεωρούνται αποδεκτές. Επίσης, στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε αναλυτικό διατρητικό πρόγραμμα και προς όφελος της οικονομικότητας του έργου αποφασίστηκε ότι σημαντικός αριθμός από τις ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τις κατάλληλες μετατροπές. κ. Νίκος Κούκουζας, Σηλ: Κατανομή τάσεων κατά την αεριοποίηση (ψυχρές αποχρώσεις-αυξημένες τάσεις)

6 ελίδα 6 Δθινγή ηνπ θ. Γεώξγηνπ Γηαλλόπνπινπ, Γηεπζπληή ηνπ ΙΜΔΤ/ΔΚΔΤΑ ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 4 ης Απριλίου 2013 το Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΣ) του ΕΚΕΣΑ, και ομότιμο καθηγητή της υγκοινωνιακής Σεχνικής του ΑΠΘ κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο ως αντεπιστέλλον μέλος της, στην προκηρυχθείσα έδρα της Σάξης των θετικών επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη των Μεταφορών και υγκοινωνιών». Ο κ. Γιαννόπουλος, που είναι μέλος του Δ και αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΣΑ), κατέχει μια σειρά τιμητικών διακρίσεων και θέσεων στην έρευνα των Μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των οποίων και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής υμμαχίας για την Έρευνα των Μεταφορών (ETRA), πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ινστιτούτων Μεταφορών (ECTRI), και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Δράσεων του Αμερικανικού υμβουλίου για την Έρευνα των Μεταφορών της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Η συγκεκριμένη εκλογή, εκτός από την τιμή και αναγνώριση στο πρόσωπο και το επιστημονικό έργο του κ. Γιαννόπουλου, αποτελεί και ένα ιδιαίτερο γεγονός για τον κλάδο της έρευνας των Μεταφορών, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Ακαδημία Αθηνών αναγνωρίζει και εισάγει στους κόλπους της αυτήν την επιστήμη και ειδικότητα. Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της «επιστήμης των Μεταφορών και υγκοινωνιών» στη σχετική απόφαση της ολομέλειας της Ακαδημίας, περιλαμβάνει την έννοια των «μεταφορών» ως σύστημα παροχής μεταφορικού έργου, με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, για επιβάτες και εμπορεύματα και την έννοια των «συγκοινωνιών» ως σύστημα παροχής υπηρεσιών Δημοσίων υγκοινωνιών με τακτά δρομολόγια με όλα τα μεταφορικά μέσα. Η εκλογή και δραστηριοποίηση του κ. Γιαννόπουλου στην Ακαδημία Αθηνών αναμένεται να δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας σειράς δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών και στον τομέα των Μεταφορών και υγκοινωνιών. Γηάθξηζε γηα ην Δξγαζηήξην Αλόξγαλωλ Υιηθώλ ηνπ ΙΓΔΠ/ΔΚΔΤΑ Διάκριση για την καλύτερη εργασία έλαβε η ομάδα του Εργαστηρίου Ανόργανων Τλικών του Ινστιτούτου Φημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΣΑ στο 11 ο Διεθνές υνέδριο Υερριτών (11 th International Conference on Ferrites ICF11) που διεξήχθη στην Okinawa της Ιαπωνίας τον Απρίλιο του Σο βραβείο Yamazaki Yohtaro Memorial Student Award for outstanding paper δόθηκε στον κ. Γιώργο Κόγια για την εργασία με τίτλο New MnZn-Ferrite with High Saturation Flux Density. ανταγωνιστικά του προϊόντα στην παγκόσμια αγορά φερριτών. την Ιαπωνία ταξίδεψε η ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από τους κ. Γιώργο Κόγια, Δρ. Βασιλική Σσακαλούδη και καθ. Βασίλη Ζασπάλη, επιστημονικό υπεύθυνο του Εργαστηρίου Ανόργανων Τλικών για την υποστήριξη συνολικά 5 επιστημονικών εργασιών στους τομείς των προηγμένων υλικών για εφαρμογές ισχύος/ μετασχηματισμού, ενέργειας και διαστήματος. Η εργασία αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέου μαγνητικού κεραμικού υλικού το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα μαγνητικής ροής κόρου σε συνδυασμό με χαμηλές απώλειες ισχύος και υψηλή μαγνητική διαπερατότητα για εφαρμογές στη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά panels) και στην αυτοκινητοβιομηχανία (e-charging). Σο συγκεκριμένο προϊόν επιδεικνύει το βέλτιστο συνδυασμό ιδιοτήτων σε σύγκριση με τα

7 ελίδα 7 Μειινληηθά ζελάξηα εμέιημεο ηνπ ηνκέα ηωλ κεηαθνξώλ ζηελ Δπξώπε: Νέεο ηερλνινγίεο θαη ν ξόινο ηεο θαηλνηνκίαο Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί βασικό πυλώνα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και έναν κλάδο ζωτικής σημασίας τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων σε καθημερινό επίπεδο. Παρόλα αυτά το μέλλον του τομέα των μεταφορών (όσο και γενικότερα) περνάει σε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας, καθώς νέα δεδομένα διαμορφώνονται σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό επίπεδο. Κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί η προσπάθεια κατανόησης των μελλοντικών τάσεων που διαφαίνονται ώστε να αναζητηθούν εκείνα τα μέτρα και οι πολιτικές που θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στις μεταφορές, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα. Ψς απάντηση στα ζητήματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FUTRE (FUture prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of Europe) με συντονιστή το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών. Σο έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Σο FUTRE έχει ως στόχο να αναπτύξει και να εξετάσει μελλοντικά σενάρια ζήτησης και προσφοράς στις μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο (για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές), με σκοπό να διερευνήσει τις συνέπειες διαφόρων πα- Η αύξηση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, λόγω της ανάπτυξης των ασιατικών χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία, και η Ρωσία, οδήγησε στην αύξηση στη θαλάσσια διακίνηση φορτίων κατά 6% το χρόνο. Σο μονοπώλιο αυτό δημιουργεί προβλήματα, με πιο σημαντικό την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους μεγάλους θαλάσσιους κόμβους. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη η, έστω μερική μετατόπιση, των εμπορευματικών ροών στους χερσαίους Ευρω-ασιατικούς διαδρόμους, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για το σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι σε θέση να καλύψει διαμετακομιστικές ανάγκες και απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις χώρες που παρεμβάλλονται, με τρόπο αποδοτικό, παρά τα όποια κενά στις συνδέσεις. Σο βασικότερο όμως πλεονέκτημα μια τέτοιας μετατόπισης εμπορευματικών ροών, θα είναι η σημαντική μείωση στους χρόνους διαδρομής. Για να καταστεί ο σιδηρόδρομος ανταγωνιστικός, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα, πολλά από τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών συστημάτων. Σο ερευνητικό έργο NEAR2 (Network of European- Asian Rail Research Capacities) που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012, με συντονιστή το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, έρχεται να απαντήσει στα θέματα αυτά. Βασικός στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα Ερευνητικό Δίκτυο Αριστείας σε θέματα ιδηροδρομικών Μεταφορών κατά μήκος του κέτων πολιτικών στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη βιομηχανία μεταφορών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Πορτογαλία με μία ομάδα επιλεγμένων ειδικών από Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής με διαφορετικά επιστημονικά υπόβαθρα και εξειδίκευση, η ο- ποία κλήθηκε να συγκεντρώσει ιδέες και απόψεις για το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, με έμφαση στον τομέα των μεταφορών. τα επόμενα στάδια του έργου θα διαμορφωθούν τα σενάρια εξέλιξης του τομέα των μεταφορών για το 2030 και το 2050, και θα μελετηθούν οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στις μεταφορές με τελικό στόχο να προσδιορισθούν οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας για τον τομέα των μεταφορών. Δρ. Μαρία Μποιλέ, υντονιστής έργου Σηλ: , Ανέστης Παπανικολάου, Σηλ: , Πξνώζεζε ηνπ ζηδεξνδξόκνπ ζηελ εκπνξεπκαηηθή ζύλδεζε Δπξώπεο Αζίαο Ευρώ-ασιατικού διαδρόμου, εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους φορείς και χώρες, αλλά κυρίως την ερευνητική κοινότητα σε μια εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την προώθηση του σιδηροδρόμου. Σο Δίκτυο θα χτίσει πάνω στη μακρόχρονη εμπειρία του Ευρωπαϊκού ιδηροδρομικού Ερευνητικού Δικτύου Αριστείας (EURNEX), το οποίο συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος του έργου. Άλλοι στόχοι του έργου αφορούν στη μελέτη των υπαρχόντων σιδηροδρομικών διαδρόμων, στην αναγνώριση και καταγραφή των προβλημάτων σε συνδυασμό με προτεινόμενες λύσεις, καθώς και στη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. Η ο- μάδα του έργου έχει στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους και με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών. Δρ. Μαρία Μποιλέ, υντονιστής έργου Σηλ: , κα Άννη Κορτσάρη, Σηλ: ,

8 ελίδα 8 Πξνζδηνξίδνληαο ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ηωλ ζπλδπαζκέλωλ κεηαθηλήζεωλ 1ε Ηκεξίδα θνξέωλ ηνπ επξωπαϊθνύ έξγνπ City-HUB Η 1η ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου City-HUB που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΣ) του ΕΚΕΣΑ σε συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους, πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη. Η ημερίδα στόχευε στον προσδιορισμό των υφιστάμενων αδυναμιών και κενών στον τομέα του σχεδιασμού κόμβων αστικών υπεραστικών μεταφορών και των συναφών πολιτικών, καθώς και στην περαιτέρω έρευνα καλών πρακτικών και τη διερεύνηση συνθηκών εφαρμογής τους. το πλαίσιο της ημερίδας οργανώθηκαν 3 θεματικές ομάδες: η ομάδα διαχειριστών μεταφορικών συστημάτων, εστίασε σε θέματα παροχής έγκυρης ενημέρωσης των μετακινούμενων σε πραγματικό χρόνο συμβάντων δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας κοινής πλατφόρμας πληροφόρησης για όλα τα μεταφορικά μέσα ενός επιβατικού κόμβου μεταφορών, η ομάδα πολιτικής των μεταφορών και διακυβέρνησης, κατέδειξε το σημαντικό ρόλο της διακυβέρνησης στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μεταφορικών κόμβων και η ομάδα χρηστών, κατέληξε στο ότι η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική, κατανοητή, προσβάσιμη σε όλους και κατατοπιστική σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού του σταθμού. Σα συμπεράσματα που προέκυψαν θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη του επιχειρησιακού μοντέλου του City- HUB το οποίο θα αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένων, «έξυπνων», «καθαρών» και ασφαλών συστημάτων συνδυασμένων αστικών μεταφορών. Σο μοντέλο θα επικυρωθεί σε 6 ευρωπαϊκούς τερματικούς σταθμούς, ενώ 5 ακόμη τερματικοί σταθμοί, εξετάζονται πιλοτικά, ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος σχεδιασμού και λειτουργίας τους, αλλά και να καταγραφούν καλές ή/και κακές πρακτικές. Ο Νέος ιδηροδρομικός ταθμός της Θεσσαλονίκης, αποτελεί την πιλοτική περίπτωση μελέτης που εξετάζει το ΙΜΕΣ/ΕΚΕΣΑ, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και έχουν συλλεχθεί σημαντικά στοιχεία. Επιστημονική Τπεύθυνη έργου για την Ελλάδα Επ. Καθ. Ευτυχία Ναθαναήλ, Σηλ: , Πξνώζεζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ έξεπλα ηωλ κεηαθνξώλ από ηελ ΔΔ, κε ζπληνληζηή ην ΙΜΔΤ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές, ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες «παγκοσμίου» σημασίας πλήττονται από κοινά προβλήματα και αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών. Για το λόγο αυτό, η διεθνής συνεργασία στον τομέα της έρευνας των μεταφορών επιδιώκεται ως μια πολιτική για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων με πιο α- ποδοτική αξιοποίηση των πόρων. Τπό το πλαίσιο της δημιουργίας του ενιαίου χώρου έρευνας (ERA) δηλαδή της πλήρους και ανεμπόδιστης ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών μελών της Ευρώπης, υλοποιείται το έργο EUTRAIN (EUropean Transport Research Area INternational Cooperation Activities). υντονιστής εταίρος του έργου είναι η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ινστιτούτων Μεταφορών (ECTRI). To Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET) του ΕΚΕΣΑ συμμετέχει εκ μέρους του ECTRI (ως third party) ως συντονιστής φορέας του έργου, αρμόδιος για τον επιστημονικό συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του, με επιστημονικό υπεύθυνο το Διευθυντή του ΙΜΕΣ και πρόεδρο του ECTRI καθ. Γ. Γιαννόπουλο. Κύριο αντικείμενο του έργου EUTRAIN αποτελεί η καταγραφή και η ανάλυση υφιστάμενων εμποδίων και περιοριστικών παραγόντων στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας των μεταφορών μεταξύ της Ε.Ε. και του υπόλοιπου κόσμου καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων για πολιτικές «ώριμες» για εφαρμογή με σκοπό την προώθηση της εν λόγω συνεργασίας. Σο πεδίο εφαρμογής του έργου είναι ιδιαίτερα ευρύ, τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενό, όσο και στη γεωγραφική του έκταση. Σο τελικώς ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας των Μεταφορών. κα Κατερίνα Φρυσοστόμου, Σηλ: ,

9 Η πνξεία πξνο κηα νινθιεξωκέλε Δπξώπε: Η νδεγία 2010/40/EE ηεο ΔΔ γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ θπθινθνξίαο τα πλαίσια του ερευνητικού έργου «SEE-ITS Intelligent Transport Systems in South East Europe», το οποίο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ΙΜΕΣ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης, διεξήχθη στη Βουδαπέστη διημερίδα με τίτλο «Η πορεία προς μια ολοκληρωμένη Ευρώπη: Η οδηγία 2010/40/EE της ΕΕ για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων κυκλοφορίας». Βασικό αντικείμενό της αποτέλεσε η βέλτιστη χρήση των δεδομένων κυκλοφορίας με τη βοήθεια των Ευφυών υστημάτων Μεταφορών (ITS), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/40/ΕΕ για την εφαρμογή των ITS. Η διημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Ουγγρική Αρχή Μεταφορών (ΚΚΚ) και το ΙΜΕΣ/ΕΚΕΣΑ. Επίσημη προσκεκλημένη στη συνάντηση ήταν η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) κα Dorota Szeligowska, η οποία στην ομιλία της αναφέρθηκε στις νέες οδηγίες για την εφαρμογή των ITS στο αστικό περιβάλλον και τόνισε ότι τα αποτελέσματα του έργου SEE- ITS αναμένεται να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της κοινοτικής οδηγίας με στόχο την εξάπλωση των ITS στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. την συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του οργανισμού ERTICO, κ. Pierpaolo Tona, ο Τφυπουργός Τποδομών του Ουγγρικού Τπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης, κ. Zoltán Schváb και ο Πρόεδρος του Ουγγρικού οργανισμού ITS, κ. Lajos Szucs. Την εκδήλωζη ταιρέηιζαν η εκπρόζωπος ηοσ προγράμμαηος διακραηικής ζσνεργαζίας South East Europe, κα Roberta Calcina, ο Αναπληρωηής Γενικός Γιεσθσνηής ηοσ ΚΚΚ, κ. Simon Atila, και ο ερεσνηηής ηοσ ΙΜΔΤ/ ΔΚΔΤΑ, Γρ Δσάγγελος Μηηζάκης. Σο SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στην τόνωση της συνεργασίας μεταξύ απομονωμένων συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την εναρμόνισή τους και τη διαλειτουργικότητά τους. Σο έργο επικεντρώνεται στη θέσπιση ενός πλαισίου για την ανάπτυξη συστημάτων ITS βασισμένο στις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικής με την ανάπτυξη των ITS ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/40/ΕΕ. Σα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να δημιουργήσουν ένα μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για τη θεσμική και λειτουργική ενσωμάτωση των συστημάτων ITS σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σο έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «South East Europe Transnational Cooperation Programme» και επικεφαλής εταίρος είναι το ΙΜΕΣ. Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, Σηλ: , ελίδα 9 Πξνζερή ζπλέδξηα Σο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Ιταλικό ύνδεσμο Φημικών Μηχανικών AIDIC, συνδιοργανώνουν το 16 ο υνέδριο PRES με τίτλο «Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction» που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το διάστημα 29 επτεμβρίου-2 Οκτωβρίου κοπός του συνεδρίου PRES είναι να ανασκοπήσει τις τελευταίες εξελίξεις και εφαρμογές των ολοκληρωμένων διεργασιών για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπανσης και σχετικών θεμάτων. Η βιομηχανική εμπειρία εφαρμογής όποιας διαθέσιμης μεθόδου είναι ευπρόσδεκτη. Θεματολογία του συνεδρίου: Ολοκλήρωση διεργασιών για βιώσιμη ανάπτυξη Σεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας Ελαχιστοποίηση και εξάλειψη CO2 υνδυασμένοι κύκλοι θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής Εναλλάκτες θερμότητας ως εξοπλισμός και ως ολοκληρωμένα τμήματα Ολοκληρωμένα συστήματα των ανανεώσιμων τεχνολογιών και των τεχνολογιών βιομάζας και μετατροπής ενέργειας Ολοκληρωμένες και πολλαπλών λειτουργιών διεργασίες Λειτουργική έρευνα και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας Πολτός και χαρτί Καθαρές τεχνολογίες- Σεχνολογίες χαμηλών εκπομπών Βιώσιμη επεξεργασία και παραγωγή Ελαχιστοποίηση αποβλήτων, επεξεργασία και διαχείριση Θερμική επεξεργασία αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια Ασυνεχείς διεργασίες Δυναμική, ευέλικτη και βιώσιμη λειτουργία μονάδας Βιομηχανικές και πειραματικές μελέτες Βιομηχανική εφαρμογή και βέλτιστος σχεδιασμός Ηλεκτρονική εκμάθηση, διδασκαλία και γνώση CFD και ανάπτυξη αριθμητικών προτύπων μεταφοράς θερμότητας Βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων Για περισσότερες πληροφορίες:

10 ελίδα 10 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗ ΑΝ ΑΠΣΤΞΗ 6ο χλμ. Φαριλάου Θέρμης ΣΘ , Θέρμη Σηλ: Fax: Γραφείο Διαμεσολάβησης Σηλ: , Fax: Γραφείο Επικοινωνίας για θέματα Τύπου Σηλ: , Fax: Σο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Σεχνολογικής Α- νάπτυξης (ΕΚΕΣΑ) ιδρύθηκε το 2000, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας, του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. το ΕΚΕΣΑ λειτουργούν σήμερα πέντε ερευνητικά Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ε- νεργειακών Πόρων ΙΔΕΠ Ινστιτούτο Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΙΠΣΗΛ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ΙΜΕΣ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ Ινστιτούτο Έρευνας και Σεχνολογίας Θεσσαλίας ΙΕΣΕΘ Βασική επιδίωξη του ΕΚΕΣΑ είναι η συνεργασία με βιομηχανίες και επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση και οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του.

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ 427-347 πχ Ένα αληθινό παράδειγμα στην πόλη μας Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης () Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6988 Μυτιλήνη, 31/07/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6988 Μυτιλήνη, 31/07/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6988 Μυτιλήνη, 31/07/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα