ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο"

Transcript

1 Π ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΟ ΟΛ ΛΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΙΙ Ε ΕΙΙΚ ΚΤ ΤΕ ΕΣ Σ Πρωτολυτικοί δείκτες ονοµάζονται οι ενώσεις που έχουν την ιδιότητα να µεταβάλλουν το χρώµα τους µέσα σε καθορισµένα όρια του ph ενός διαλύµατος. Είναι συνήθως ασθενή οργανικά οξέα (του τύπου Η ) ή ασθενείς οργανικές βάσεις πολύπλοκης δοµής, των οποίων τα µη ιοντισµένα µόρια έχουν διαφορετικό χρώµα από τα αντίστοιχα ιόντα (ανιόντα για τα οξέαδείκτες και κατιόντα για τις βάσεις-δείκτες) κατά τη διάλυ τους σε νερό. Η ιδιότητα αυτή των δεικτών οφείλεται στο γεγονός ότι από τις δυο συζυγείς µορφές (Η και -) είτε: α) µόνο η µια µορφή απορροφά στο ορατό φάσµα, είτε, β) απορροφούν και οι δύο µορφές, σε διαφορετικές περιοχές του ορατού φάσµατος. Σηµείω: Όταν τα µόρια ή τα ιόντα του δείκτη απορροφούν ακτινοβολία σε ορισµένη περιοχή του ορατού φάσµατος, εµείς βλέπουµε το συµπληρωµατικό χρώµα της απορροφούµενης ακτινοβολίας. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η3Ο+ + Η + Η2Ο (χρώµα 1) Η σταθερά της ισορροπίας είναι: Κα(Η ) = (χρώµα 2) [H3O + ].[ ] [H ] Σε όξινο περιβάλλον (π.χ. διάλυµα οξέος άρα µεγάλη συγκέντρω Η3Ο+) η ισορροπία είναι µετατοπισµένη προς τα αριστερά και επικρατεί το χρώµα 1 των µη ιοντισµένων µορίων Η του δείκτη. Σε βασικό περιβάλλον (π.χ. διάλυµα βάς άρα µεγάλη συγκέντρω ΟΗκατά συνέπεια µικρή συγκέντρω Η3Ο+) η ισορροπία είναι µετατοπισµένη προς τα δεξιά και επικρατεί το χρώµα 2 των ανιόντων - του δείκτη. Παρατήρη Γενικά το χρώµα του δείκτη καθορίζεται από την τιµή του λόγου η [ - ] οποία καθορίζεται από το ph του διαλύµατος. Για να επικρατήσει το χρώµα της µιας από τις δυο µορφές του δείκτη θα πρέπει η συγκέντρω της να είναι δεκαπλάσια, ή, µεγαλύτερη από τη συγκέντρω της άλλης 1

2 µορφής, άρα ο λόγος θα πρέπει να έχει τιµές 10 και 0,1. [ ] [ - ] Συνοπτικά : Αν 10, επικρατεί το χρώµα των µη ιοντισµένων µορίων Η [ - ] Αν 1, επικρατεί το χρώµα των ιόντων 10 [ ] Π Πεερ ριιο οχχή ήp ph Hα αλ λλ λα αγ γή ήςς χχρ ρώ ώµ µα αττο οςς δ δεείίκ κττη η pkα(η )-1 Χρώµα Η pkα(η ) Ανάµιξη χρωµάτων Η και (Βαθµιαία µεταβολή χρώµατος) pkα(η )+1 Χρώµα - Απόδειξη Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + (χρώµα 1) Κα(Η ) Η2 Ο Η3 Ο (χρώµα 2) [H3O + ].[ ] [H3O+ ] = = [H ] [ - ] Kα(Η ) + 10 [H3O ] 10 [Η3Ο+] 10.Κα(Η ) [ ] Kα(Η ) -log[η3ο+] -log(10.κα(η )) ph -log10 - logkα(η ) ph pkα(η ) -1, δηλ. όταν 10 άρα και όταν ph pkα(η ) -1 επικρατεί το χρώµα των [ - ] αδιαστάτων µορίων Η του δείκτη (χρώµα 1). 1 [H3O+ ] 10-1 [Η3Ο+] 10-1.Κα(Η ) ) [ ] 10 Kα(Η ) -log[η3ο+] -log(10-1.κα(η )) ph -log10-1 -logkα(η ) ph pkα(η )+1, 2

3 δηλ. όταν 1 άρα και όταν ph pkα(η ) + 1 επικρατεί το χρώµα [ ] 10 των ιόντων - του δείκτη (χρώµα 2). Παρατήρη Ο κάθε δείκτης έχει διαφορετική περιοχή αλλαγής χρώµατος η οποία εξαρτάται από τη Κα(Η ) του δείκτη. Επίς ένας δείκτης µπορεί να προσδιορίσει µια περιοχή ph και όχι να χαρακτηρίσει ένα διάλυµα σαν όξινο ή βασικό. Αυτό διότι το χρώµα της όξινης µορφής που εµφανίζεται σε ph pkα(η )-1 είναι δυνατό να εµφανιστεί και σε βασικό διάλυµα π.χ. η φαινολοφθαλεïνη µε pkα = 9,5 είναι άχρωµη 3

4 Ο ΟΓ ΓΚ ΚΟ ΟΜ ΜΕ ΕΤ ΤΡ ΡΗ ΗΣ ΣΗ Η Ογκοµέτρη είναι ένας τρόπος ποσοτικού προσδιορισµού µιας ένως που στηρίζεται στη µέτρη του ελάχιστου όγκου ενός διαλύµατος γνωστής συγκέντρως µιας άλλης ένως (πρότυπο διάλυµα), που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε την αρχική ένω. Παρουσία ογκοµέτρης διαλύµατος οξέος (άγνωστο) µε πρότυπο διαλύµατος βάς (NaOH) Ισοδύναµο µείο είναι εκείνο το µείο (τιµή ph) της διαδικασίας της ογκοµέτρης στο οποίο έχουν αντιδράσει πλήρως (στοιχειοµετρικά) το πρότυπο διάλυµα µε την ένω που ογκοµετρείται. Ο εντοπισµός του ισοδύναµου µείου πραγµατοποιείται µε τη χρή ενός δείκτη ο οποίος στην περιοχή ph του ισοδύναµου µείου υφίσταται απότοµη αλλαγή χρώµατος. Στο µείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το ισοδύναµο µείο προσδιορίζεται θεωρητικά από τη στοιχειοµετρία της αντίδρας. Τελικό µείο είναι εκείνο το µείο (τιµή ph) της διαδικασίας της ογκοµέτρης στο οποίο παρατηρείται η απότοµη αλλαγή χρώµατος του δείκτη, οπότε και σταµατάει η προσθήκη του πρότυπου διαλύµατος. Το τελικό µείο αποτελεί πειραµατικό δεδοµένο. Παρατήρη Σφάλµα ογκοµέτρης είναι η διαφορά µεταξύ του τελικού και του ισοδύναµου µείου. Όσο µικρότερη είναι η διαφορά αυτή τόσο πιο ακριβής είναι η ογκοµέτρη. 4

5 Οξυµετρία είναι η περίπτω της ογκοµέτρης στην οποία προσδιορίζεται η άγνωστη συγκέντρω διαλύµατος µιας βάς µε τον υπολογισµό του όγκου πρότυπου διαλύµατος ενός οξέος, ο οποίος απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρω του διαλύµατος της βάς. Αλκαλιµετρία είναι η περίπτω της ογκοµέτρης στην οποία προσδιορίζεται η άγνωστη συγκέντρω διαλύµατος ενός οξέος µε τον υπολογισµό του όγκου πρότυπου διαλύµατος µιας βάς, ο οποίος απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρω του διαλύµατος του οξέος. Παρατήρη Ουσιαστικά και οι δύο περιπτώσεις είναι ογκοµετρήσεις εξουδετέρως και στηρίζονται στην αντίδρα : Η3Ο+(aq) + OH-(aq) 2H2O(l) Καµπύλη ογκοµέτρης είναι η γραφική παράστα της τιµής του ph του διαλύµατος που ογκοµετρείται σε συνάρτη µε τον όγκο του πρότυπου διαλύµατος Ο Ογγκ κο οµ µέέττρ ρη ησ η ιισ σχχυ υρ ρο ού ύο οξξέέο οςς µ µεε ιισ σχχυ υρ ρή ήβ βά άσ η Έστω ότι θέλουµε να προσδιορίσουµε την άγνωστη συγκέντρω ενός διαλύµατος ισχυρού οξέος (HCl συγκέντρως CM, VHCl=25 ml) µε πρότυπο διάλυµα βάς (NaOH 0,1M). Η ογκοµέτρη αυτή είναι µια περίπτω αλκαλιµετρίας. Στο σχήµα που ακολουθεί δίνεται η καµπύλη ογκοµέτρης και οι αντίστοιχες µετρήσεις. Καµπύλη ογκοµέτρης ισχυρού οξέος (HCl) µε πρότυπο διάλυµα ισχυρής βάς (NaOH) 5

6 Η αντίδρα εξουδετέρως που πραγµατοποιείται είναι: HCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O(ℓ) Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρας στο ισοδύναµο µείο έχουµε πλήρη εξουδετέρω, οπότε έχουµε: nhcl = nnaoh CHCl.VHCl = CNaOH.VNaOH CHCl.0,025 = 0,1.0,025 CHCl = 0,1M Παρατηρήσεις 1. Το αρχικό διάλυµα HCl έχει C=0,1M. Το HCl είναι ισχυρό οξύ, οπότε το ph του διαλύµατος καθορίζεται από τον πλήρη ιοντισµό του HCl και είναι ph = Πριν από το ισοδύναµο µείο (VNaOH<25ml) το HCl έχει εξουδετερωθεί µερικώς, οπότε στο τελικό διάλυµα υπάρχουν HCl που δεν αντέδρασε και NaCl που παράγεται από την αντίδρα. Τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάστα του άλατος, (Na+ και Cl ), δεν αντιδρούν µε το Η2Ο, οπότε το ph του τελικού διαλύµατος καθορίζεται από τον πλήρη ιοντισµό του HCl. Εποµένως το τελικό διάλυµα είναι όξινο (σε θ=25 C έχει ph<7). 3. Στο ισοδύναµο µείο (VNaOH=25ml) το HCl έχει εξουδετερωθεί πλήρως, οπότε στο τελικό διάλυµα υπάρχει µόνο NaCl που παράγεται από την αντίδρα. Τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάστα του άλατος, Na+, Cl, δεν αντιδρούν µε το Η2Ο, οπότε το τελικό διάλυµα είναι ουδέτερο (σε θ=25 C έχει ph=7). 4. Μετά από το ισοδύναµο µείο (VNaOH>25ml) στο τελικό διάλυµα υπάρχουν NaOH που δεν αντέδρασε και NaCl που παράγεται από την αντίδρα. Τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάστα του άλατος, Na+, Cl, δεν υδρολύονται, οπότε το ph του τελικού διαλύµατος καθορίζεται από την πλήρη διάστα του NaOH. Εποµένως το τελικό διάλυµα είναι βασικό (σε θ=25 C έχει ph>7). 5. Κατάλληλος δείκτης για την ογκοµέτρη αυτή είναι η φαινολοφθαλεΐνη και το πράσινο της βρωµοκρεζόλης γιατί η περιοχή ph αλλαγής χρώµατος των δεικτών βρίσκεται, στο κατακόρυφο τµήµα της καµπύλης ογκοµέτρης. 6

7 2 2.. Ο Ογγκ κο οµ µέέττρ ρη ησ ηα ασ σθ θεεννο ού ύςς ο οξξέέο οςς µ µεε ιισ σχχυ υρ ρή ήβ βά άσ η Έστω ότι θέλουµε να προσδιορίσουµε την άγνωστη συγκέντρω ενός διαλύµατος ασθενούς οξέος (CH3COOH συγκέντρως CM, VCH3COOH=25ml) µε πρότυπο διάλυµα βάς (NaOH 0,1M). Η ογκοµέτρη αυτή είναι µια περίπτω αλκαλιµετρίας. Στο σχήµα που ακολουθεί δίνεται η καµπύλη ογκοµέτρης και οι αντίστοιχες µετρήσεις. Καµπύλη ογκοµέτρης ασθενούς οξέος (CH3COOH) µε πρότυπο διάλυµα ισχυρής βάς (NaOH) Η αντίδρα εξουδετέρως που πραγµατοποιείται είναι: CH3COOH(aq) + NaOH(aq) CH3COONa(aq) + H2O(l) Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρας στο ισοδύναµο µείο έχουµε πλήρη εξουδετέρω, οπότε έχουµε: nch3cooh = nnaoh CCH3COOH.VCH3COOH = CNaOH.VNaOH CCH3COOH.0,025 = 0,1.0,025 CCH3COOH = 0,1M Παρατηρήσεις 1. Το αρχικό διάλυµα CH3COOH έχει C=0,1M. Το CH3COOH είναι ασθενές οξύ, οπότε το ph του διαλύµατος καθορίζεται από τον µερικό ιοντισµό του CH3COOH και είναι ph = 2, Πριν από το ισοδύναµο µείο (VNaOH<25ml) το CH3COOH έχει εξουδετερωθεί µερικώς, οπότε στο τελικό διάλυµα υπάρχουν 7

8 το CH3COOH που δεν αντέδρασε και το CH3COONa που παράγεται από την αντίδρα, εποµένως έχουµε ρυθµιστικό διάλυµα. Το ph του τελικού διαλύµατος θα βρίσκεται στο διάστηµα 3<pH<8,78 (θ=25 C) Στο ισοδύναµο µείο (VNaOH=25ml) το CH3COOH έχει εξουδετερωθεί πλήρως, οπότε στο τελικό διάλυµα υπάρχει µόνο το CH3COONa που παράγεται από την αντίδρα. Από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάστα του άλατος, (Na+ και CH3COO ), αντιδρούν µε το Η2Ο µόνο τα CH3COO που δίνουν OH, οπότε το τελικό διάλυµα είναι βασικό και έχει ph = 8,78 (θ=25 C). 4. Μετά από το ισοδύναµο µείο (VNaOH>25ml) στο τελικό διάλυµα υπάρχουν το NaOH που δεν αντέδρασε και το CH3COONa που παράγεται από την αντίδρα. Από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάστα του άλατος, (Na+, CH3COO ), αντιδρούν µε το Η2Ο µόνο τα CH3COO που δίνουν OH. Επειδή όµως υπάρχουν και OH που προκύπτουν από τη πλήρη διάστα του NaOH (ισχυρός ηλεκτρολύτης) το τελικό ph του διαλύµατος καθορίζεται από το NaOH (Ε.Κ.Ι.), οπότε το τελικό διάλυµα είναι βασικό (πιο βασικό από την παρατήρη 3) και έχει ph>8,78 (θ=25 C). 5. Κατάλληλος δείκτης για την ογκοµέτρη αυτή είναι η φαινολοφθαλεΐνη γιατί η περιοχή ph αλλαγής χρώµατος του δείκτη βρίσκεται, στο κατακόρυφο τµήµα της καµπύλης ογκοµέτρης. Αντίθετα, ο δείκτης πράσινο της βρωµοκρεζόλης κρίνεται ακατάλληλος, καθώς η περιοχή ph αλλαγής χρώµατος του δείκτη δεν περιλαµβάνει το ισοδύναµο µείο και ούτε βρίσκεται στο κατακόρυφο τµήµα της καµπύλης ογκοµέτρης. 6. Στο µέσο της ογκοµέτρης ασθενούς οξέος µε πρότυπο διάλυµα ισχυρής βάς ισχύει ότι ph=pka. Ο Ογγκ κο οµ µέέττρ ρη ησ ηα ασ σθ θεεννο ού ύςς β βά άσ ηςς µ µεε ιισ σχχυ υρ ρό όο οξξύ ύ Έστω ότι θέλουµε να προσδιορίσουµε την άγνωστη συγκέντρω ενός διαλύµατος ασθενούς βάς (NH3 συγκέντρως CM, VΝH3=25 ml) µε πρότυπο διάλυµα οξέος (HCl 0,1M). Η ογκοµέτρη αυτή είναι µια περίπτω οξυµετρίας. 8

9 Στο σχήµα που ακολουθεί δίνεται η καµπύλη ογκοµέτρης και οι αντίστοιχες µετρήσεις. Καµπύλη ογκοµέτρης ασθενούς βάς (NH3) µε πρότυπο διάλυµα ισχυρού οξέος (HCl) Η αντίδρα εξουδετέρως που πραγµατοποιείται είναι: NH3(aq) + HCl(aq) NH4Cl(aq) Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρας στο ισοδύναµο µείο έχουµε πλήρη εξουδετέρω, οπότε έχουµε: nnh3 = nhcl C NH3.V NH3 = CHCl.VHCl C NH3.0,025 = 0,1.0,025 C NH3 = 0,1M Παρατηρήσεις 1. Το αρχικό διάλυµα NH3 έχει C=0,1M. Η NH3 είναι ασθενής βά, οπότε το ph του διαλύµατος καθορίζεται από τον µερικό ιοντισµό της NH3 και είναι ph = 11, Πριν από το ισοδύναµο µείο (VHCl<25ml) η NH3 έχει εξουδετερωθεί µερικώς, οπότε στο τελικό διάλυµα υπάρχουν η NH3 που δεν αντέδρασε και το NH4Cl που παράγεται από την αντίδρα, εποµένως έχουµε ρυθµιστικό διάλυµα. Το ph του τελικού διαλύµατος θα βρίσκεται στο διάστηµα 5,28 < ph < 11,13 (θ=25 C). 9

10 3. Στο ισοδύναµο µείο (VHCl=25ml) η NH3 έχει εξουδετερωθεί πλήρως, οπότε στο τελικό διάλυµα υπάρχει µόνο το NH4Cl που παράγεται από την αντίδρα. Από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάστα του άλατος, (NH4+ και Cl ), αντιδρούν µε το Η2Ο µόνο τα NH4+ που δίνουν H3O+, οπότε το τελικό διάλυµα είναι όξινο και έχει ph = 5,28 (θ=25 C). 4. Μετά από το ισοδύναµο µείο (VHCl>25ml) στο τελικό διάλυµα υπάρχουν το HCl που δεν αντέδρασε και το NH4Cl που παράγεται από την αντίδρα. Από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάστα του άλατος, (NH4+ και Cl ), αντιδρούν µε το Η2Ο µόνο τα NH4+ που δίνουν H3O+. Επειδή όµως έχουµε και H3O+ που προκύπτουν από τον πλήρη ιοντισµό του HCl (ισχυρός ηλεκτρολύτης), το τελικό ph του διαλύµατος καθορίζεται από το HCl (E.K.I.), οπότε το τελικό διάλυµα είναι όξινο (πιο όξινο από την παρατήρη 3) και έχει ph < 5,28 (θ=25 C). 5. Κατάλληλος δείκτης για την ογκοµέτρη αυτή είναι το κόκκινο του µεθυλίου γιατί η περιοχή ph αλλαγής χρώµατος του δείκτη βρίσκεται, στο κατακόρυφο τµήµα της καµπύλης ογκοµέτρης. Αντίθετα, ο δείκτης φαινολοφθαλεΐνη κρίνεται ακατάλληλος, καθώς η περιοχή ph αλλαγής χρώµατος του δείκτη δεν περιλαµβάνει το ισοδύναµο µείο και ούτε βρίσκεται στο κατακόρυφο τµήµα της καµπύλης ογκοµέτρης. 6. Στο µέσο της ογκοµέτρης ασθενούς βάς µε πρότυπο διάλυµα ισχυρού οξέος ισχύει ότι ph = pkα ή poh = pkb. 10

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ( ιχηνετ) ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Χημεία-Βιοχημεία ΓΕΛ» Θέμα Α Α1 δ Α2 β Α3 α) Λ β) Λ γ) Σ Α4 α) 2H 3 OΟΗ + Na 2 O 3 2H 3 OONa + O 2 + H 2 O β) H 3 N + 2H 2 Ni H 3 H 2 NH 2

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα