Κοµοτηνή Αριθ. Πρωτ. 1291

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοµοτηνή 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ. 1291"

Transcript

1 Ταχ. /νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ. Μερέτη Κοµοτηνή Αριθ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 2 ο ΚΑΠΗ Ο Πρόεδρος του Ν.Π... «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» ιακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση χώρου που προορίζεται να λειτουργήσει ως κυλικείο στο 2 ου ΚΑΠΗ του Ν.Π. επί της οδού Γρ. Μαρασλή 1. Η δηµοπρασία διεξάγεται σύµφωνα µε τους πιο κάτω όρους: Άρθρο 1 Αντικείµενο εκµίσθωσης Το ΝΠ «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» διενεργεί διαγωνισµό για την εκµίσθωση τoυ κυλικείου στεγασµένου εντός του καταστήµατος του 2 ου ΚΑΠΗ του Ν.Π. επί της οδού Γρ. Μαρασλή 1 στην Κοµοτηνή. Άρθρο 2 Τρόπος διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα είναι πλειοδοτικός, φανερός και προφορικός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 270/81 και θα διενεργηθεί ενώπιον της ορισθείσας µε την 48/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου επιτροπής, στα γραφεία ιοίκησης του νοµικού προσώπου, Γρ. Μαρασλή 1, 1 ο όροφος, κτίριο Πολυλειτουργικό, την 18η του µήνα Ιουνίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ. σύµφωνα µε την 48/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση της εκµίσθωσης του κυλικείου 2 ου ΚΑΠΗ του Ν.Π. Άρθρο 3 ικαίωµα συµµετοχής- ικαιολογητικά - Εγγυήσεις Εκπροσώπηση Εγγυητές - Ελάχιστο όριο προσφοράς 1. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα-ιδιώτες. ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό: α) Όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.. µε οποιαδήποτε εργατική σχέση. β) Συνταξιούχοι οποιοδήποτε ταµείου γ) Όσοι έχουν κώλυµα διορισµού στο ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 21, 22, 23 και 25 του Π..611/77. δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου 2. Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. β) Πιστοποιητικό / Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας γ) Βεβαίωση του ήµου Κοµοτηνής ότι δεν οφείλει στο ήµο ο ίδιος και ο εγγυητής του. δ) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του.

2 ε) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς του ετήσιου µισθώµατος, δηλαδή 150,00. στ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου ζ) Φορολογική ενηµερότητα του ιδίου. η) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή και µάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισµού παρουσιάζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου, υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής, κατά την υπογραφή της σύµβασης, µε άλλη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 10% του ετήσιου τιµήµατος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δηµοπρασία. Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό γίνονται επίσης δεκτά και τα έντοκα γραµµάτια ή οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Άρθρο 4 Τόπος επιφάνεια χρονική διάρκεια µίσθωσης τρόπος πληρωµής µισθώµατος Ο προς εκµίσθωση χώρος βρίσκεται µέσα στο κτίριο που στεγάζεται το 2 ο ΚΑΠΗ του Ν.Π. επί της οδού Γρ. Μαρασλή 1, στην Κοµοτηνή. Στο 2 ο ΚΑΠΗ η έκταση είναι µ² και περιέχει ένα ψυγείο λευκό µε καταψύκτη, ένα πάγκο κουζίνας µε ντουλάπια πάνω κάτω, τραπέζι και καρέκλες. Η µίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών και θα αρχίζει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η πληρωµή των µισθωµάτων θα γίνεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα (προκαταβολικά) µε κατάθεση των χρηµάτων σε λογαριασµό τραπέζης του Ν.Π... «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Άρθρο 5 Κατώτατο όριο προσφοράς Ως κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ µηνιαίως για τη διάρκεια των τριών (3) ετών της µίσθωσης. Κάθε επόµενη προσφορά δεν µπορεί να είναι µικρότερη κατά 10,00 από την προηγούµενη. Άρθρο 6 Τρόπος δηµοσίευσης - απάνες που βαρύνουν τον πλειοδότη Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου του ΝΠ τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π..., Γρ. Μαρασλή 1, 1 ος Όροφος, Κτίριο Πολυλειτουργικό ήµου Κοµοτηνής, Τ.Κ Κοµοτηνή, στον πίνακα ανακοινώσεων του 2 ου ΚΑΠΗ του Ν.Π. επί της οδού Γρ. Μαρασλή 1, ισόγειο, στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµαρχείου Κοµοτηνής, στην ιστοσελίδα του ήµου Κοµοτηνής και η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του τύπου της Κοµοτηνής. Η δηµοσίευση της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο. Άρθρο 7

3 Κρατήσεις Οι κατά το νόµο κρατήσεις, τέλος χαρτοσήµου κ.λπ., όπως ισχύουν κάθε φορά, βαρύνουν το µισθωτή. Άρθρο 8 Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου. Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα αποζηµίωσης από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. Άρθρο 9 Επανάληψη δηµοπρασίας Εάν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα επαναλαµβάνεται, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 6 του Π.. 270/1981, ήτοι για µία ακόµη φορά εντός του ηµίσεως χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης και εφ όσον και η επανάληψη αποβεί άγονη η εκµίσθωση γίνεται µε απ ευθείας συµφωνία τους όρους της οποίας καθορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 10 Ενστάσεις Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, υποβάλλεται µέχρι την επόµενη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στο ιοικητικό Συµβούλιο που είναι αρµόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψη της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 11 Υπογραφή σύµβασης - εγγυήσεις Ο τελευταίος πλειοδότης για την εκµίσθωση του κυλικείου, υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου που αφορά στο αποτέλεσµα του διαγωνισµού, να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του Ν.Π... «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» δίχως δικαστική παρέµβαση. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο ηµόσιο και κατατίθενται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Κατά την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης παρίσταται και συνυπογράφει ο εγγυητής. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις µισθωτή Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου να υποβάλει αίτηση στο ήµο, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για την έκδοση της κατά τον νόµο άδειας λειτουργίας του κυλικείου, τους όρους της οποίας οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα. Ο µισθωτής υποχρεούται να ασφαλίζεται, να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας στη.ο.υ., να προµηθευτεί ταµειακή µηχανή και να τηρεί τις φορολογικές, αγορανοµικές, υγειονοµικές κλπ. διατάξεις που ισχύουν. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, µε την λήξη δε της σύµβασης να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Το Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει

4 γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή την λύση της µίσθωσης. Ο µισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και ο ευπρεπισµός του περιβάλλοντος χώρου αποτελούν επίσης βασική µέριµνα και καθηµερινή υποχρέωση του υπεύθυνου λειτουργίας του κυλικείου. Απαγορεύεται απολύτως στο µισθωτή να εναποθέσει στο µίσθιο αντικείµενα που προκαλούν κρότους, θορύβους, δυσοσµία όπως επίσης και εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα άσχετα µε τον προορισµό του µίσθιου και ικανά να προξενήσουν βλάβη σ αυτό ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Για τα ανωτέρω φέρει ευθύνη ο µισθωτής. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κατοικίδιων ζώων κάθε είδους. Άρθρο 13 Ωράριο κυλικείων Είδη πώλησης 1. Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί το ωράριο λειτουργίας που ορίζει το διοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του. Το κυλικείο λειτουργεί καθηµερινά και το Σαββατοκύριακο (Κυριακή απόγευµα κλειστά) και τις αργίες, µε το εξής ωράριο: Καθηµερινά π.µ µ.µ. και µ.µ µ.µ. Κυριακή 9:00 π.µ. -12:00 µ.µ. Επίσης το κυλικείο θα λειτουργεί οπωσδήποτε τις ηµέρες και τις ώρες που θα συνεδριάζει το ηµοτικό Συµβούλιο και θα πραγµατοποιούνται στο χώρο του κτιρίου διάφορες εκδηλώσεις. Κάθε αλλαγή στις ηµέρες ή ώρες λειτουργίας του κυλικείου θα αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π. είτε ύστερα από αίτηση του µισθωτή είτε όχι. 2. Η χορήγηση ροφηµάτων, αναψυκτικών ποτών και εδεσµάτων θα διενεργείται από άτοµα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις των τακτικών υγειονοµικών ελέγχων-βιβλιάρια υγείας ατοµικά (Υγειονοµική διάταξη Α1Β/8577/83, άρθρο 14 (ΦΕΚ 526/ ΤΒ ) και (ΦΕΚ 1497/2000 ΤΒ ). 3. Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί τον κατάλογο των ειδών, οι προσφορές των παραπάνω ειδών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιµές και σε περίπτωση αναπροσαρµογής των τιµολογίων στα ανωτέρω είδη καθώς επίσης και σε περίπτωση πρόσθεσης νέων ειδών οι τιµές τους θα πρέπει να γίνονται δεκτές από το.σ. του Ν.Π. και µετά θα γίνεται αναπροσαρµογή των τιµών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟ-ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ (500ml) 0,50 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330 ml (ΣΟΔΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΓΚΑΖΟΖΑ, ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ) 0,70 ΧΥΜΟΣ 0,60 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 0,40 ΤΣΑΪ ΖΕΣΤΟ 0,40 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ 0,70 ΝΕΣ-ΚΑΦΕ / ΓΑΛΛΙΚΟΣ 0,60 ΖΕΣΤΗ / ΚΡΥΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 0,60 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 0,50 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ 0,50 ΤΥΡΟΨΩΜΟ ΕΛΙΟΨΩΜΟ 1,00 ΤΟΣΤ 0,60 Τα αναψυκτικά θα πρέπει να σερβίρονται µε το µπουκάλι 4. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να αναρτήσει σε εµφανές σηµείο εντός του µίσθιου, πίνακα µε τα είδη που σερβίρονται καθώς και τις τιµές τους. 5. Απαγορεύεται στον µισθωτή να παρασκευάζει ζεστό φαγητό εντός του κυλικείου ή να σερβίρει είδη εκτός του καταλόγου.

5 6. Ο µισθωτής οφείλει να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τα µέλη του ΚΑΠΗ και τα µέλη άλλων ΚΑΠΗ από οργανωµένες επισκέψεις, και να εφαρµόζει τον τιµοκατάλογο. Άρθρο 15 Χρήση Η χρήση του χώρου ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων των µελών του Κ.Α.Π.Η., εντός του οποίου θα δραστηριοποιείται ο µισθωτής, αποτελεί απαραβίαστο και πρωταρχικό δικαίωµα των µελών για κάθε δραστηριότητα που εντάσσεται στους σκοπούς και δράσεις του καταστατικού του Ν.Π... Το Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» θα έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί από κοινού µε το µισθωτή το κυλικείο στην περίπτωση οργάνωσης εκδηλώσεων ή σχετικών µε τους σκοπούς του δραστηριοτήτων. Ο µισθωτής θα πρέπει να παραβρίσκεται υποχρεωτικά στις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ και να προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αµοιβή. εν είναι σε καµία περίπτωση υποχρεωτική η παραγγελία ειδών του κυλικείου από τα µέλη του ΚΑΠΗ όταν βρίσκονται στην αίθουσα ψυχαγωγίας. Άρθρο 16 Εξοπλισµός κυλικείου Ο απαραίτητος για τη λειτουργία του κυλικείου εξοπλισµός που υπάρχει στο κυλικείο, θα παραληφθεί από το µισθωτή µε υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής - παράδοσης. Ο µισθωτής θα είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισµό που θα παραλάβει και θα τον παραδώσει άρτιο και σε καλή κατάσταση µε το τέλος της σύµβασης. Άρθρο 17 Συντήρηση Λογαριασµοί.Ε.Κ.Ο Οι δαπάνες συντήρησης και φυσιολογικής φθοράς του κτιρίου και του εξοπλισµού, οι λογαριασµοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και θέρµανσης βαρύνουν το Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής». Άρθρο 18 Μεταβίβαση Εκµετάλλευσης 1. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή. 2. Η µεταβίβαση της παραχώρησης µε οποιονδήποτε τύπο από τον µισθωτή ολική ή µερική µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ν.Π..., απαγορεύεται απόλυτα, δεν αναγνωρίζεται και συνεπάγεται την έκπτωση του µισθωτή. Πρόσληψη συνεταίρου ή δηµιουργία αφανούς εταιρείας ισούται προς µεταβίβαση. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο παρέχοντας την έγκριση µεταβίβασης της παραχώρησης, ολική ή µερική, µπορεί να θέτει νέους περιοριστικούς ή εξασφαλιστικούς όρους υπέρ του Ν.Π.... Σε κάθε περίπτωση όµως η ευθύνη του παλιού µισθωτού θα εξακολουθεί να είναι αλληλέγγυα, αδιαίρετη και εξολοκλήρου ως πρωτοφειλέτη, µαζί µε το νέο µισθωτή τον οποίο γίνεται η µεταβίβαση. 4. Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή και εφόσον οι κληρονόµοι του προτείνουν την ολική ή µερική µεταβίβαση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου στους εαυτούς τους ή σε τρίτους, για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης, το Ν.Π... δεσµεύεται και υποχρεούται να συναινέσει στη µεταβίβαση διατηρώντας όµως το δικαίωµα του για την επιβολή και νέων δεσµευτικών ή εξασφαλιστικών όρων υπέρ του Ν.Π Αν οι κληρονόµοι του αποβιώσαντα µισθωτή δεν επιθυµούν την αυτοπρόσωπη εκµετάλλευση ούτε την σε τρίτους µεταβίβαση µε υπόδειξη τους, τότε η σύµβαση θεωρείται αυτοδίκαια και αµετάκλητα λυµένη εφόσον παρέλθει ένας µήνας από τον θάνατο του µισθωτή και οι κληρονόµοι δεν δηλώσουν έγγραφα την βούλησή τους. ιαφορετικά θεωρείται συνεχιζόµενη µε τους κληρονόµους οι οποίοι και ευθύνονται έναντι του Ν.Π... όπως και ο αποθανών µισθωτής. 6. Αν ο µισθωτής ή αν πρόκειται για εταιρεία, ένα µέλος της, πτωχεύσει, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καταβολή αποζηµίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή οποιεσδήποτε άλλες ζηµιές. Άρθρο 19 Μείωση µισθώµατος

6 Η µείωση του µισθώµατος δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο, παρεκτός ειδικών περιπτώσεων εκτάκτων προσωπικών αναγκών και συνθηκών διαβίωσης του µισθωτή, για τους οποίους θα αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» εφόσον το επιτρέπει η σχετική νοµοθεσία. Άρθρο 20 Έκπτωση Προσφυγή - Συνέπειες Η εποπτεία της τήρησης των όρων της εκµίσθωσης ανήκει στο ιοικητικό Συµβούλιο. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης ή παράβαση υποχρεώσεων του µισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη τους ως έκπτωτου µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Κατά της απόφασης και αν δεν αποκλείεται από όρο της σύµβασης, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρµόδιας κατά το νόµο επιτροπής µέσα σε πέντε πλήρεις ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης στο µισθωτή. Η κήρυξη έκπτωτου του µισθωτή επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες: Εκπίπτει υπέρ του Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 11 της παρούσας και κάθε προκαταβολή ως ποινική ρήτρα, µη υπολογιζόµενη στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου µισθωτή προς το ήµο Κοµοτηνής. Ο έκπτωτος χάνει κάθε συµβατικό δικαίωµα του και κάθε απαίτηση του από εκτέλεση σχετικών µε τη λειτουργία του κυλικείου εργασιών. Ο έκπτωτος µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ν.Π, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία ορίζεται στο δεκαπλάσιο (10πλάσιο) της κατατεθειµένης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης για κάθε µήνα καθυστέρησης. Άρθρο 21 Λύση Σύµβασης Το Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύσης της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. εν υποχρεούται επίσης στην καταβολή αποζηµίωσης προς το µισθωτή για τυχόν διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση οποιασδήποτε ζηµιάς. Το Ν.Π... «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι ή χρειαστεί το ακίνητο για δική του χρήση ειδοποιώντας το µισθωτή ένα (1) µήνα πριν. Η σύµβαση λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου µίσθωσης, β) Στις περιπτώσεις του άρθρου 18 της παρούσης και γ) Με την κατά το άρθρο 20 της παρούσης, καθ οιονδήποτε τρόπο έκπτωση. Όλοι οι παραπάνω όροι υποχρεωτικά θα περιλαµβάνονται στη σχετική σύµβαση. Θεωρούνται και είναι ουσιώδης και η παραβίαση ενός και µόνον εξ αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του φορέα του ΝΠ, Γρ. Μαρασλή 1, 1 ος όροφος, ΤΚ Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο και Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους, µέχρι και την 17/06/2015. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) Πολύγυρος 5-5-2015 Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 725 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης με Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5614 Άρθρο 1 ο : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 30-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 Ταχ.Κωδικας : 121 35 Πληροφορίες : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

23/6/2015 : & : 2015

23/6/2015 : & :       2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟ Ταχ. ιεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά, 18.8. 2015 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ: 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ. Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα 10 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17.243 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κεχαγιά- Άμφισσα Πληροφορ. : Νικ. Τούμπας Τηλέφ. : 2265350914 FAX. : 22650 91128

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα