ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)"

Transcript

1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Οι συνημμένες συνοπτικές τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 28/05/2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑ όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία σύνταξης και δημοσιοποίησής τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λεωφόρος Θησέως 67, Κηφισιά, Τηλ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/06)

2 [Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΕΝΗ] 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/03/ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01-31/03/2015)... 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01-31/03/2015)... 6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (01/01-31/03/2015)... 7 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (01/01-31/03/2015)... 8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/03/ EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2015). 10 EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2014). 11 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2015) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2014) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (01/01-31/03/2015) ΙΙ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Όπως χρησιμοποιούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά: «Εταιρεία», «Όμιλος», «MIG» «ATTICA» «BVI» «EVEREST» «FAI rent-a-jet» «FAI ASSET MANAGEMENT» «GOODY S» «MARFIN CAPITAL» «MIG AVIATION 3» «MIG AVIATION (UK)» «MIG LEISURE» «MIG LRE CROATIA» «MIG REAL ESTATE» «MIG REAL ESTATE SERBIA» «MIG SHIPPING» «OLYMPIC AIR» «ΑΤΗΕΝΙΑΝ ENGINEERING» «SKYSERV» «RKB» «SINGULARLOGIC» «SUNCE» «VIVARTIA» «ΔΕΛΤΑ» «ΔπΠ» «ΔΠΧΑ» «KETA» «ΜΕΒΓΑΛ» «ΜΗΤΕΡΑ» «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» «ΜΟΔ» αναφέρεται στην «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναφέρεται στην «ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναφέρεται στα BRITISH VIRGIN ISLANDS αναφέρεται στην «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» αναφέρεται στην «FLIGHT AMBULANCE INTERNATIONAL RENT-A-JET AKTIENGELLSCHAFT» αναφέρεται στην «FAI ASSET MANAGEMENT GmbH» αναφέρεται στην «GOODY S A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» αναφέρεται στην «MARFIN CAPITAL S.A.» αναφέρεται στην «MIG AVIATION 3 LTD» αναφέρεται στην «MIG AVIATION (UK) LTD» αναφέρεται στην «MIG LEISURE LTD» αναφέρεται στην «MIG LEISURE & REAL ESTATE CROATIA B.V.» αναφέρεται στην «MIG REAL ESTATE A.E.Ε.Α.Π.» αναφέρεται στην «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.» αναφέρεται στην «MIG SHIPPING S.A.» αναφέρεται στην «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» αναφέρεται στην «ATHENIAN ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» πρώην «OLYMPIC ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» αναφέρεται στην «SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» πρώην «OLYMPIC HANDLING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» αναφέρεται στην «JSC ROBNE KUCE BEOGRAD» αναφέρεται στην «SINGULAR LOGIC A.E.» αναφέρεται στην «SUNCE KONCERN D.D. ZAGREB» αναφέρεται στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» αναφέρεται στην «ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ» αναφέρεται στο Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο αναφέρεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αναφέρεται στην «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ.» αναφέρεται στην «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφέρεται στην «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» αναφέρεται στην «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» αναφέρεται στο «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο» «ΥΓΕΙΑ» αναφέρεται στο «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ» 4

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ι. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/03/2015 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01-31/03/2015) Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/03/2014 Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/03/2015 (Αναμορφωμένη) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 18 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης (27.205) (27.034) Έξοδα διάθεσης (41.403) (41.972) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (1.672) (2.870) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 19 (6.697) (87) Χρηματοοικονομικά έξοδα (26.684) (25.365) Χρηματοοικονομικά έσοδα Έσοδα από μερίσματα 12 - Κέρδη/(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (1.726) (1.021) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (40.629) (55.740) Φόρος εισοδήματος 20 (787) 692 Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (41.416) (55.048) Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες 7.3 (222) (1.153) Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά φόρων (41.638) (56.201) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής (39.466) (51.707) - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (39.244) (50.554) - από διακοπείσες δραστηριότητες (222) (1.153) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.172) (4.494) - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.172) (4.494) - από διακοπείσες δραστηριότητες - - Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή ( / μετοχή) : Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 21 (0,0421) (0,0672) - Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,0419) (0,0657) - Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες (0,0002) (0,0015) Mειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 21 (0,0228) (0,0484) - Μειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,0226) (0,0472) - Μειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες (0,0002) (0,0012) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση: Τα κονδύλια της προηγούμενα παρουσιαζόμενης περιόδου έχουν αναπροσαρμοσθεί προκειμένου να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σημείωση (βλ. σημείωση 7), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 5

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01-31/03/2015) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/03/ /01-31/03/2014 (Αναμορφωμένη) Έσοδα/(Έξοδα) από συμμετοχές και χρημ/κά στοιχεία επενδυτικού χαρτοφυλακίου - (3) Έξοδα χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (3) (2) Σύνολο λειτουργικών εσόδων (3) (5) Παροχές & προμήθειες τρίτων (746) (606) Παροχές προσωπικού (1.301) (1.247) Αποσβέσεις (118) (117) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (1.075) (1.105) Σύνολο λειτουργικών εξόδων (3.240) (3.075) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (8.885) (5.664) Ζημιές περιόδου προ φόρων (11.633) (7.917) Φόρος εισοδήματος - - Ζημιές περιόδου μετά φόρων (11.633) (7.917) Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή ( / μετοχή) : - Βασικά 21 (0,0124) (0,0103) - Mειωμένα 21 (0,0038) (0,0046) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση: Τα κονδύλια της προηγούμενα παρουσιαζόμενης περιόδου έχουν αναπροσαρμοστεί προκειμένου να παρουσιαστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής, καθώς οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις με βάση την πολιτική του κόστους (βλ. σημειώσεις 3.3 και 4.2). 6

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (01/01-31/03/2015) Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/03/2014 Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/03/2015 (Αναμορφωμένη) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) Λοιπά συνολικά έσοδα: Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Αντιστάθμιση ταμειακών ροών : (41.638) (56.201) - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού : - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου (8) 3 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (1.369) (5) Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης : - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 87 (128) (130) Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (130) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (38.500) (56.331) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής (36.649) (51.835) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.851) (4.496) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 7

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (01/01-31/03/2015) Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/03/2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/03/2014 (Αναμορφωμένη) Ζημιές περιόδου μετά από φόρους (11.633) (7.917) Λοιπά συνολικά έσοδα: Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Επενδύσεις σε συγγενείς: - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (11.633) (6.933) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση: Τα κονδύλια της προηγούμενα παρουσιαζόμενης περιόδου έχουν αναπροσαρμοστεί προκειμένου να παρουσιαστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής, καθώς οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις με βάση την πολιτική του κόστους (βλ. σημειώσεις 3.3 και 4.2). 8

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/03/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 Σημ. 31/03/ /12/ /03/ /12/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού Ενσώματα πάγια Υπεραξία επιχείρησης Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Εμπορικό χαρ/κιο και λοιπά χρημ/κά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες καταθέσεις Σύνολο Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας (3.796) (7.893) - - Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Παράγωγα χρημ/κά μέσα Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 9

10 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2015) Ποσά σε '000 Σημ. Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Ίδ. Κεφάλαια Αποδιδ. στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμ/χές Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ (7.893) ( ) Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου Μεταβολή αύξηση/(μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές (197) (24) (24) (19) (43) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες (197) 173 (24) (19) (43) Αποτέλεσμα περιόδου (39.466) (39.466) (2.172) (41.638) Λοιπά συνολικά έσοδα: Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου αναταξινόμηση στα αποτελέσματα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (6) - - (6) (2) (8) (1.367) - (1.367) (2) (1.369) (1.280) (1.280) (39.466) (36.649) (1.851) (38.500) Υπόλοιπο την 31/03/ (3.796) ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 10

11 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2014) Ποσά σε '000 Σημ. Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Ίδ. Κεφάλαια Αποδιδ. στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμ/χές Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Yπόλοιπο την 01/01/2014 (Aναμορφωμένο) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου Μεταβολή αύξηση/(μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές Μερίσματα σε ιδιοκτήτες μη ελεγχουσών συμμ/χών θυγατρικών εταιρειών (4.008) ( ) (784) (784) 554 (230) (237) (237) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες (784) (753) 317 (436) Αποτέλεσμα περιόδου (51.707) (51.707) (4.494) (56.201) Λοιπά συνολικά έσοδα: Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - ζημιές τρέχουσας περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων Υπόλοιπο την 31/03/2014 (Αναμορφωμένο) (2) - (2) (3) (5) (128) - (128) - (128) (130) - (128) (2) (130) (130) (51.707) (51.835) (4.496) (56.331) (4.006) ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 11

12 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2015) Ποσά σε '000 Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ ( ) Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (197) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες (197) Αποτέλεσμα περιόδους (11.633) (11.633) Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (11.633) (11.633) Υπόλοιπο την 31/03/ ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (01/01-31/03/2014) Ποσά σε '000 Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Yπόλοιπο την 01/01/2014 (Aναμορφωμένο) ( ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Αποτέλεσμα περιόδου (7.917) (7.917) Λοιπά συνολικά έσοδα: Επενδύσεις σε συγγενείς: - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (7.917) (6.933) Υπόλοιπο την 31/03/2014 (Αναμορφωμένο) ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση: Τα κονδύλια των προηγούμενα παρουσιαζόμενων περιόδων έχουν αναπροσαρμοστεί προκειμένου να παρουσιαστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής, καθώς οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις με βάση την πολιτική του κόστους (βλ. σημειώσεις 3.3 και 4.2). 12

13 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (01/01-31/03/2015) Ποσά σε '000 01/01-31/03/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/03/ /01-31/03/2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/03/2014 (Αναμορφωμένη) Ζημιές περιόδου προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (40.629) (55.740) (11.633) (7.917) Προσαρμογές στα κέρδη Ταμ. Ροές από λειτ/κές δραστ/τες πριν τις μεταβολές του κεφ. κίνησης (7.228) (3.117) (2.946) Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (2.017) - - (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (11.369) (17.317) (617) (596) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (205) 376 (Αύξηση)/μείωση εμπορικού χαρτοφυλακίου (8.783) (13.544) (822) (86) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (20.772) (3.939) (3.032) Καταβληθέντες τόκοι (18.685) (14.570) (10.262) (5.015) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (3.349) (895) - - Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (12.333) (36.237) (14.201) (8.047) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες (803) (85) - - Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (13.136) (36.322) (14.201) (8.047) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων (4.613) (3.512) (22) (5) Αγορές ασώματων παγίων (1.049) (1.159) - (1) Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (2) (815) - - Πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων Μερίσματα εισπραχθέντα Επενδύσεις εμπορικού χαρτ/κίου και χρημ/κών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς (40) (160) (39.963) (36.482) Τόκοι που εισπράχθηκαν Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη - - (3.403) (5.550) Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη Εισπράξεις επιχορηγήσεων Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.485) (309) (43.078) (40.792) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (4.485) (281) (43.078) (40.792) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αναληφθέντα Δάνεια πληρωθέντα (68.398) (42.714) (19.406) - Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (135) (195) - - Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (92) (130) - (3) Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (13.599) (29.185) (3) Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες - (20) - - Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (13.599) (29.205) (3) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις (31.220) (65.808) (21.790) (48.842) Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην αρχή της περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (10) Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στο τέλος της περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 13

14 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως ακολούθως: Ποσά σε '000 Προσαρμογές για: 01/01-31/03/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/03/ /01-31/03/2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/03/2014 (Αναμορφωμένη) Απόσβεση ενσώµατων/άυλων περιουσιακών στοιχείων Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού Προβλέψεις Απομείωση στοιχείων ενεργητικού (Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων & άυλων παγίων (48) (634) - - (Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/κών στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων και εμπορικού χαρτοφυλακίου Μερίδιο καθαρών (κερδών) / ζημιών από συγγενείς που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (Κέρδη)/ζημιές από πώληση χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και εμπορικού χαρτοφυλακίου (11) - - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (876) (849) (495) (827) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Έσοδα από μερίσματα (12) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (227) (260) - - Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (441) (524) - - Μη ταμειακά (έσοδα)/έξοδα Σύνολο Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση Τα κονδύλια της εταιρικής Κατάστασης των Ταμειακών Ροών της συγκριτικής τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την 31/03/2014 αναπροσαρμόστηκαν προκειμένου να παρουσιαστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής, καθώς οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις με βάση την πολιτική του κόστους (βλ. σημειώσεις 3.3 και 4.2). Από την εν λόγω προσαρμογή δεν υπήρξε καμία αλλαγή στα σύνολα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών ροών της Εταιρείας. 14

15 ΙΙ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG), εδρεύει στην στον δήμο Κηφισιάς Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 100 χρόνια από τη σύστασή της και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η MIG λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ως αυτός ισχύει. Οι Οικονομικές Καταστάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. H μετοχή της Εταιρείας συμμετέχει στον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. (Bloomberg Ticker: MIG GA, Reuters ticker: MIGr.AT, σύμβολο ΟΑΣΗΣ: ΜΙΓ). Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Ομίλου είναι η επικέντρωση σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις στην, στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετά την αποεπένδυση των τραπεζικών και χρηματοδοτικών συμμετοχών το 2007 και μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών, η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται σε 6 λειτουργικούς τομείς: Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά, Μεταφορές, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας, και Εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων. Κατά την 31 η Μαρτίου 2015 το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου ήταν άτομα, ενώ την 31 η Μαρτίου 2014 ήταν άτομα (εκ των οποίων 1 αντιστοιχούσε στις διακοπείσες δραστηριότητες). Κατά την 31 η Μαρτίου 2015 και 2014 ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας ήταν 50 και 51 εργαζόμενοι, αντίστοιχα. Οι εταιρείες της MIG που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου MIG ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία είναι εγκατεστημένη στην και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 31/03/2015 ανέρχεται σε 28,50%. 15

16 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η δομή του Ομίλου την 31/03/2015 έχει ως εξής: 16

17 2.1 Πίνακας ενοποιούμενων εταιρειών κατά την 31/03/2015 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ενοποιούμενες εταιρείες της MIG κατά την 31/03/2015, τις έδρες τους, το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας επί των μετοχικών τους κεφαλαίων, τη μέθοδο ενοποίησης, καθώς και τις ανέλεγκτες χρήσεις. Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Αντικείμενο δραστηριότητας % Άμεσης Συμ/χής % Έμμεσης Συμ/χής % Συν/κής Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Ανέλεγκτες Φορ/κές Χρήσεις (5) MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Εταιρεία συμμετοχών Μητρική Εταιρεία Θυγατρικές της MIG MARFIN CAPITAL S.A. BVI (4) Εταιρεία συμμετοχών 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση - (1) VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. MIG LEISURE LTD Κύπρος Εταιρεία συμμετοχών & επενδύσεων Διαχείριση επενδύσεων 92,08% - 92,08% Ολική Ενοποίηση ,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση - MIG SHIPPING S.A. BVI (4) Εταιρεία συμμετοχών 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση - (1) MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V. MIG LEISURE & REAL ESTATE CROATIA B.V. SINGULARLOGIC Α.Ε. SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (πρώην OLYMPIC HANDLING ΕΤ. ΕΠ. ΕΞΥΠ. ΑΕΡ/ΦΩΝ A.E.) ATHENIAN ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (πρώην OLYMPIC ENGINEERING ΑΝ.ΕΤ.ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΑΕΡ) Ολλανδία Ολλανδία Διαχείριση επενδύσεων Διαχείριση επενδύσεων Εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών πληροφορικής Εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών Εταιρεία συντήρησης & επισκευής αερ/φών 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση - 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση - 63,20% 22,50% 85,70% Ολική Ενοποίηση ,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση ,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση MIG AVIATION HOLDINGS LTD Κύπρος Εταιρεία συμμετοχών 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση - TOWER TECHNOLOGY LTD Κύπρος Εταιρεία συμμετοχών 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση - MIG ENVIRONMENT A.E. Εταιρεία συμμετοχών 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ MIG MEDIA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θυγατρική της MIG LEISURE LTD ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ Κύπρος Υπηρεσίες διαφήμισης Διαχείριση ξενοδοχειακής μονάδας 100,00% - 100,00% Ολική Ενοποίηση ,08% 75,08% Ολική Ενοποίηση - Θυγατρική της MIG SHIPPING S.A. ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εταιρεία συμμετοχών 11,60% 77,78% 89,38% Ολική Ενοποίηση Θυγατρική της MARFIN CAPITAL S.A. Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ A.E. Παροχή υπηρεσιών 1βάθμιας & 2βάθμιας περίθαλψης 32,76% 37,62% 70,38% Ολική Ενοποίηση Θυγατρική της MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V. JSC ROBNE KUCE BEOGRAD Σερβία Διαχείριση ακινήτων - 82,92% 82,92% Ολική Ενοποίηση - (RKB) Θυγατρικές της MIG AVIATION HOLDINGS LTD MIG AVIATION 1 LTD Κύπρος Εκμετάλευση ελικοπτέρου - 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση - MIG AVIATION 2 LTD Κύπρος Αδρανής - 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση - FAI RENT - A - JET Αεροδιακομιδή Γερμανία AKTIENGESELLSCHAFT ασθενών - 51,00% 51,000% Ολική Ενοποίηση - FAI ASSET MANAGEMENT GMBH Γερμανία Διαχείριση αεροσκαφών - 50,00% 50,000% Ολική Ενοποίηση - Θυγατρική της FAI RENT - A - JET AKTIENGESELLSCHAFT Συντήρηση FAI TECHNIK GMBH Γερμανία αεροσκαφών - 51,00% 51,00% Ολική Ενοποίηση - 17

18 Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Αντικείμενο δραστηριότητας % Άμεσης Συμ/χής % Έμμεσης Συμ/χής % Συν/κής Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Ανέλεγκτες Φορ/κές Χρήσεις (5) Συγγενής της MIG LEISURE & REAL ESTATE CROATIA B.V. SUNCE KONCERN D.D. Κροατία Εταιρεία συμμετοχών - 49,99998% 49,99998% Καθαρή Θέση - ΟΜΙΛΟΣ VIVARTIA Θυγατρικές της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) GOODY'S A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (πρώην INVESTAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ A.E.) ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (πρώην ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.) VIVARTIA LUXEMBURG S.A. Λουξεμβούργο Θυγατρικές της ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΓΛΑ Α.Ε.Β.Ε. UNITED MILK HOLDINGS LTD UNITED MILK COMPANY AD Κύπρος Βουλγαρία Παραγωγή & εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων Εταιρεία συμμετοχών & επενδύσεων Παραγωγή & εμπορία κατεψυγμένων προϊόντων Εταιρεία συμμετοχών & επενδύσεων Παραγωγή & εμπορεία ζωοτροφών Παραγωγή & εμπορία τυροκομικών προϊόντων Παραγωγή & εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων Εταιρεία συμμετοχών & επενδύσεων - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,07% 92,07% Ολική Ενοποίηση - Θυγατρικές της GOODY'S Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BALKAN RESTAURANTS S.A. Βουλγαρία Καφεζαχαροπλαστείο - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση - HELLENIC CATERING A.E. Βιομηχανία φαγητών & τροφίμων ,25% 90,25% Ολική Ενοποίηση εμπορία HELLENIC FOOD INVESTMENTS Εταιρεία συμμετοχών A.E. & επενδύσεων - 50,27% 50,27% Ολική Ενοποίηση ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Καφεζαχαροπλαστείο - 74,52% 74,52% Ολική Ενοποίηση Α.Ε.Β.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Εστιατόρια - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστεία - 55,25% 55,25% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Εστιατόρια - ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστεία - 56,40% 56,40% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Εστιατόρια - ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστεία - 50,55% 50,55% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Εστιατόρια - Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστεία - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε. WHITE MOUNTAIN A.E. (πρώην ΝΑΥΠΛΙΟΣ Α.Ε.) ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο (Αδρανής) Καφεζαχαροπλαστείο (Αδρανής) - 89,61% 89,61% Ολική Ενοποίηση ,40% 78,40% Ολική Ενοποίηση Καφεζαχαροπλαστείο - 41,59% 41,59% Ολική Ενοποίηση Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση Καφεζαχαροπλαστείο - 91,87% 91,87% Ολική Ενοποίηση ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 47,42% 47,42% Ολική Ενοποίηση EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & Εταιρεία συμμετοχών ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & επενδύσεων - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο - 75,50% 75,50% Ολική Ενοποίηση ALBANIAN RESTAURANTS Εστιατόρια - Αλβανία Sh.P.K. Καφεζαχαροπλαστεία - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση - 18

19 Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Αντικείμενο δραστηριότητας % Άμεσης Συμ/χής % Έμμεσης Συμ/χής % Συν/κής Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Ανέλεγκτες Φορ/κές Χρήσεις (5) W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο - 70,24% 70,24% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΕΖΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 36,83% 36,83% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΒΑΝΑ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 91,75% 91,75% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση N.E. 3 Θυγατρικές της HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Εστιατόρια - HOLLYWOOD Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστεία - 48,61% 48,61% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Εστιατόρια - ΖΕΥΞΗ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστεία - 48,82% 48,82% Ολική Ενοποίηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο (αδρανής) - 37,70% 37,70% Ολική Ενοποίηση ΕΖΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 35,19% 35,19% Ολική Ενοποίηση ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο - 31,84% 31,84% Ολική Ενοποίηση Θυγατρικές της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. GREENFOOD Α.Ε. UNCLE STATHIS EOD ΑΛΕΣΙΣ Α.Ε.Β.Ε ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Βουλγαρία Επεξεργασία & τυποποίηση οπωροκηπευτικών προϊόντων Παραγωγή & εμπορία κατεψυγμένων λαχανικών & τροφίμων Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων Εργ.παραγωγής τυροπιτών, ζύμης αρτοποιϊας & ζαχαροπλαστικής - 71,49% 71,49% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,12% 45,12% Ολική Ενοποίηση Θυγατρικές της EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τροφοδοσία OLYMPIC CATERING A.E. αεροσκαφών & - 91,05% 91,05% Ολική Ενοποίηση κυλικεία - εστιατόρια EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ Υπηρεσίες αυλων αγαθών & Aναψ/ριο ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση Φαστ ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εταιρεία συμμετοχών ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & επενδύσεων - 91,29% 91,29% Ολική Ενοποίηση Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 71,36% 71,36% Ολική Ενοποίηση ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε. (σε - 63,70% 63,70% Ολική Ενοποίηση εκκαθάριση) ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε. - 73,66% 73,66% Ολική Ενοποίηση ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Ε. - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 87,93% 87,93% Ολική Ενοποίηση ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 56,17% 56,17% Ολική Ενοποίηση ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (σε - 75,37% 75,37% Ολική Ενοποίηση εκκαθάριση) EVENIS Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 46,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ - 64,45% 64,45% Ολική Ενοποίηση

20 Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Αντικείμενο δραστηριότητας % Άμεσης Συμ/χής % Έμμεσης Συμ/χής % Συν/κής Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Ανέλεγκτες Φορ/κές Χρήσεις (5) ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (πρώην Δ.ΝΤΖΑΝΗ - Η.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.) EVERCAT A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ EVERFOOD A.E.E. Λ.ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ EVERHOLD LTD ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ OLYMPUS PLAZA CATERING A.E. MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ FOOD CENTER A.E. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. OLYMPUS PLAZA A.E. ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η. ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ - Ε. ΚΛΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. EVERSTORY Α.Ε. ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Ε.Π.Ε. Κύπρος Εταιρεία παροχής τεχνογνωσίας & εκπαίδευσης Εταιρεία συμμετοχών & επενδύσεων Εστιατόρια - Σνακ καφέ & Μίνι μάρκετ Υπηρεσίες αϋλων αγαθών & Αναψ/ριο - Φαστ Θυγατρικές της ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε. Εστιατόριο - Αναψ/ριο ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. Εστιατόριο - Αναψ/ριο ΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. Εστιατόριο - Αναψ/ριο PANACOTTA A.E. ΕΙΔΩΝ Εστιατόριο - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αναψ/ριο Εστιατόριο - ΠΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Αναψ/ριο (σε εκκαθάριση) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ Εστιατόριο - ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. Αναψ/ριο (σε - 60,77% 60,77% Ολική Ενοποίηση ,24% 90,24% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,62% 27,62% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,22% 67,22% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,83% 36,83% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,34% 78,34% Ολική Ενοποίηση ,69% 61,69% Ολική Ενοποίηση ,02% 23,02% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,23% 32,23% Ολική Ενοποίηση ,19% 91,19% Ολική Ενοποίηση ,38% 90,38% Ολική Ενοποίηση ,21% 50,21% Ολική Ενοποίηση ,91% 21,91% Ολική Ενοποίηση ,56% 46,56% Ολική Ενοποίηση ,47% 68,47% Ολική Ενοποίηση

21 Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Αντικείμενο δραστηριότητας % Άμεσης Συμ/χής % Έμμεσης Συμ/χής % Συν/κής Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Ανέλεγκτες Φορ/κές Χρήσεις (5) PRIMAVERA A.E. CAPRESE A.E. PESTO A.E. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Θυγατρική της ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. εκκαθάριση) Εστιατόριο - Αναψ/ριο Εστιατόριο - Αναψ/ριο Εστιατόριο - Αναψ/ριο (αδρανής) - 63,91% 63,91% Ολική Ενοποίηση ,56% 46,56% Ολική Ενοποίηση ,56% 46,56% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση Θυγατρική της HELLENIC CATERING A.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Καφεζαχαροπλαστείο - 0,23% 0,23% Ολική Ενοποίηση ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. HELLENIC FOOD SERVICE Χονδρικό εμπόριο ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. (αδρανής) - 90,25% 90,25% Ολική Ενοποίηση ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο - 13,40% 13,40% Ολική Ενοποίηση WHITE MOUNTAIN A.E. (πρώην ΝΑΥΠΛΙΟΣ Α.Ε.) Καφεζαχαροπλαστείο - 5,26% 5,26% Ολική Ενοποίηση ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστείο - 0,21% 0,21% Ολική Ενοποίηση Θυγατρική της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε. ΕΖΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Θυγατρική της FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ PANACOTTA A.E. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Θυγατρική της ΑΛΕΣΙΣ ΑΕΒΕ BULZYMCO LTD Θυγατρική της BULZYMCO LTD ALESIS BULGARIA EOOD Κύπρος Βουλγαρία Θυγατρική της MAGIC FOOD A.E. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε. Θυγατρική της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ A.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΖΕΥΞΗ Α.Ε. Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία Εστιατόριο - Αναψ/ριο Εταιρεία συμμετοχών & επενδύσεων Παραγωγή τυροπιτών, Ζύμης αρτοποιϊας & ζαχαροπλαστικής Εστιατόριο - Αναψ/ριο Εστιατόρια - Καφεζαχαροπλαστεία - 11,74% 11,74% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,96% 46,96% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,35% 1,35% Ολική Ενοποίηση Θυγατρική της UNITED MILK COMPANY AD DELTA GREEK FOODS USA INC Αμερική Εμπορική εταιρεία - 92,07% 92,07% Ολική Ενοποίηση - (πρώην VIVARTIA USA INC) Θυγατρική της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Καφεζαχαροπλαστείο - 92,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Α.Ε. Θυγατρικές της ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Καφεζαχαροπλαστείο - 16,57% 16,57% Ολική Ενοποίηση ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Εστιατόρια - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - 0,08% 0,08% Ολική Ενοποίηση Καφεζαχαροπλαστεία ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. Θυγατρικές της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Θυγατρική της ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Συγγενής της ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. HAE Παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης & σφολιάτας Συγγενείς της EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 45,12% 45,12% Ολική Ενοποίηση ,14% 4,14% Ολική Ενοποίηση ,08% 92,08% Ολική Ενοποίηση ,34% 15,34% Καθαρή Θέση

22 Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Αντικείμενο δραστηριότητας % Άμεσης Συμ/χής % Έμμεσης Συμ/χής % Συν/κής Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Ανέλεγκτες Φορ/κές Χρήσεις (5) ΟΛΥΜΠΟΥΣ ΠΛΑΖΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΖΑ Α.Ε. Εστιατόρια - Σνακ καφέ & Μίνι μάρκετ (αδρανής) Εστιατόρια - Σνακ καφέ & Μίνι μάρκετ - 40,51% 40,51% Καθαρή Θέση ,23% 32,23% Καθαρή Θέση Συγγενής της ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) EXCEED VIVARTIA INVESTMENT Εταιρεία συμμετοχών HAE - 45,12% 45,12% Καθαρή Θέση - (EVI) & επενδύσεων Θυγατρικές της EXCEED VIVARTIA INVESTMENT (EVI) EXCEED VIVARTIA GENERAL TRADING (EVGT) HAE Εμπορική εταιρεία - 44,67% 44,67% Καθαρή Θέση - EXCEED VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE (EVGB) HAE Εμπορική εταιρεία - 44,67% 44,67% Καθαρή Θέση - ΟΜΙΛΟΣ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Θυγατρικές της ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε. Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε. Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε. Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ATTICA CHALLENGE LTD Μάλτα Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση - ATTICA SHIELD LTD Μάλτα Θαλάσσιες μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση - ΑΤΤΙΚΑ ΠΡΙΜΙΟΥΜ Α.Ε. Υπό εκκαθάριση - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση Θαλάσσιες & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ Υπό εν. ακτοπλοϊκές ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ Διεύ/ση(2) μεταφορές SUPERFAST FERRIES S.A. Λιβερία Υπηρεσίες διαχ/σης ποντοπόρων πλοίων - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση SUPERFAST PENTE INC. Λιβερία Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση μεταφορές SUPERFAST EXI INC. Λιβερία Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση μεταφορές SUPERFAST ENDEKA INC. Λιβερία Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση μεταφορές SUPERFAST DODEKA INC. Λιβερία Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE STAR FERRIES S.A. Λιβερία μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Υπηρεσίες διαχ/σης ποντοπόρων πλοίων - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση Υπό εν. Διεύ/ση(2) ,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση WATERFRONT NAVIGATION COMPANY Λιβερία Υπό εκκαθάριση - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση - THELMO MARINE S.A. Λιβερία Υπό εκκαθάριση - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση - BLUE ISLAND SHIPPING INC. Παναμάς Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση - STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. SUPERFAST ONE INC SUPERFAST TWO INC ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. Κύπρος Λιβερία Λιβερία Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές - 89,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση

23 Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Αντικείμενο δραστηριότητας % Άμεσης Συμ/χής % Έμμεσης Συμ/χής % Συν/κής Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Ανέλεγκτες Φορ/κές Χρήσεις (5) Κ/ΞΙΑ BLUE STAR FERRIS NAE & ΣΙΑ BLUE STAR Ν.Ε. BLUE STAR FERRIES Ν.Ε. ΑΤΤΙCΑ FERRIS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές Υπό εν. Διεύ/ση(2) ,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ,38% 89,38% Ολική Ενοποίηση ΟΜΙΛΟΣ SINGULARLOGIC Θυγατρικές της SINGULARLOGIC Α.Ε. PROFESSIONAL COMPUTER Ανάπτυξη SERVICES SA εφαρμογών Η/Υ - 43,28% 43,28% Ολική Ενοποίηση Παροχή SINGULAR BULGARIA EOOD Βουλγαρία μηχανογράφησης & - 85,70% 85,70% Ολική Ενοποίηση - εμπορία SINGULAR ROMANIA SRL Ρουμανία Παροχή μηχανογράφησης & - 85,70% 85,70% Ολική Ενοποίηση - εμπορία METASOFT A.E. Εμπόριο Η/Υ - 85,70% 85,70% Ολική Ενοποίηση SYSTEM SOFT A.E. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών - 85,70% 85,70% Ολική Ενοποίηση μηχανογράφησης SINGULARLOGIC CYPRUS LTD Κύπρος Παροχή μηχανογράφησης & - 84,67% 84,67% Ολική Ενοποίηση - εμπορία G.I.T.HOLDINGS A.E. Εταιρεία συμμετοχών - 85,70% 85,70% Ολική Ενοποίηση G.I.T.CYPRUS Κύπρος Εταιρεία επενδύσεων - 85,70% 85,70% Ολική Ενοποίηση - Συγγενείς της SINGULARLOGIC A.E. INFOSUPPORT A.E. Παροχή μηχανογράφησης & - 29,14% 29,14% Καθαρή Θέση εμπορία DYNACOMP A.E. Εμπόριο Η/Υ - 21,42% 21,42% Καθαρή Θέση INFO A.E. Εμπόριο Η/Υ - 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση LOGODATA A.E. Μηχανογραφικές εφαρμογές - 20,47% 20,47% Καθαρή Θέση ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ Θυγατρικές του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ A.E. Παροχή υπηρεσιών 1βάθμιας & 2βάθμιας περίθαλψηςμαιευτικές & - 70,03% 70,03% Ολική Ενοποίηση παιδιατρικές υπηρεσίες ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. Εταιρεία συμμετοχών - 70,38% 70,38% Ολική Ενοποίηση ΛΗΤΩ Α.Ε. Παροχή μαιευτικών & γυναικολογικών υπηρεσιών 1βάθμιας - 65,58% 65,58% Ολική Ενοποίηση & 2βάθμιας περίθαλψης ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εταιρεία συμμετοχών - 62,38% 62,38% Ολική Ενοποίηση ΛΗΤΩ LAB Α.Ε. Παροχή υπηρεσιών 62,77% 62,77% Ολική Ενοποίηση ΑΛΦΑ-LAB A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. HYGEIA HOSPITAL-TIRANA ShA Y-LOGIMED A.E. (πρώην ALAN MEDICAL A.E.) Αλβανία 1βάθμιας υγείας Διαγνωστικό εργαστήριο μοριακής βιολογίας και κυτταρογεννετικής Παροχή υπηρεσιών 1βάθμιας υγείας Παροχή υπηρεσιών 1βάθμιας και 2βάθμιας περίθαλψης και μαιευτικές υπηρεσίες Εμπορική εταιρεία ιατρικών υλικών & συσκευών ιατρικών μηχανημάτων - 65,58% 65,58% Ολική Ενοποίηση ,38% 70,38% Ολική Ενοποίηση ,38% 70,38% Ολική Ενοποίηση ,38% 70,38% Ολική Ενοποίηση Y-PHARMA A.E. Εμπορική εταιρεία - 59,83% 59,83% Ολική Ενοποίηση

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και τις επ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και τις επ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 30.04.2013

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 30.04.2013 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 30.04.2013 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα το άρθρο 6 του Ν.3556/2007) (ποσά σε χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2015 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Οι ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2012 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών: 2,8εκ έναντι 6,6εκ το Α Τρίμηνο 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-30/09/2014 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: εν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-30/09/2010 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 για την περίοδο REDS AΝΩΝΥΜ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 27 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα