ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται ως εξής: Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) μεταξύ του τίτλου και του πίνακα, η σημείωση αντικαθίσταται από την ακόλουθη σημείωση: «(*) Αναστολή που αφορά προϊόν του παρόντος παραρτήματος του οποίου ο κωδικός ΣΟ ή TARIC ή η περιγραφή εμπορευμάτων ή η τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 722/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα (ΕΕ L 192 της , σ. 9), με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1341/2014 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και με τον κανονισμό (ΕΕ) / του Συμβουλίου, της, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα (ΕΕ )» β) οι ακόλουθες σειρές για τα προϊόντα προστίθενται σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πίνακα Κωδικός ΣΟ TARIC Περιγραφή εμπορευμάτων * ex ex Χυμός πασιφλόρας και συμπυκνωμένος χυμός πασιφλόρας, έστω και κατεψυγμένοι: με αξία Brix 13,7 ή περισσότερο, όχι όμως άνω του 55, αξίας άνω των 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο 50 λίτρων ή άνω, και με προσθήκη ζάχαρης για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών EL 2 EL

3 * ex Νερό ινδικής καρύδας 0 % που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης ή ζάχαρης, και σε άμεση συσκευασία περιεκτικότητας 50 λίτρων ή άνω (2) * ex Πρώτη ύλη με κατά βάρος περιεκτικότητα: 0 % ex τουλάχιστον 88 %, όχι όμως άνω του 92 %, σε αιθανόλη, ex τουλάχιστον 2,2 %, όχι όμως άνω του 2,7 %, σε μονοαιθυλενογλυκόλη, τουλάχιστον 1,0 %, όχι όμως άνω του 1,3 %, σε μεθυλαιθυλοκετόνη, τουλάχιστον 0,36 %, όχι όμως άνω του 0,40 %, σε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες (δραστικότητα περίπου 30 %), τουλάχιστον 0,0293 %, όχι όμως άνω του 0,0396 %, σε μεθυλισοπροπυλοκετόνη, τουλάχιστον 0,0195 % όχι όμως άνω του 0,0264 %, σε 5 μεθυλ-επτανόνη-3, τουλάχιστον 10 ppm, όχι όμως άνω των 12 ppm, σε βενζοϊκό δενατόνιο (Bitrex), όχι άνω του 0,01 σε αρώματα, τουλάχιστον 6,5 %, όχι όμως άνω του 8,0 %, σε νερό, για χρήση στην παραγωγή συμπυκνωμάτων καθαρισμού παρμπρίζ και άλλων αντιψυκτικών παρασκευασμάτων ex Καταλυτικά αποκηρωμένο βασικό έλαιο, που συντίθεται από αέριους υδρογονάνθρακες, και υπόκειται στη συνέχεια σε διαδικασία μετατροπής βαρείας παραφίνης (HPC), το οποίο περιέχει: θείο σε μέγιστη αναλογία 1mg/kg κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99 % κατά βάρος n- και ισο-παραφινικούς υδρογονάνθρακες, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 75 % κατά βάρος, με ελάχιστο μήκος της ανθρακικής αλυσίδας 18 και μέγιστο 50 EL 3 EL

4 και κινηματικό ιξώδες στους 40 C μεγαλύτερο των 6,5 mm 2 /s, ή κινηματικό ιξώδες στους 40 C μεγαλύτερο των 11mm 2 /s με δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 120 * ex Πυροσυσσωματωμένο κορούνδιο, μικροκρυσταλλικής δομής, που συνίσταται από οξείδιο του αργιλίου (CAS RN ), αργιλικό μαγνήσιo (CAS RN ) και αργιλικά σπάνιων γαιών υττρίου, λανθανίου και νεοδυμίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα (υπολογιζόμενα ως οξείδια): 0 % τουλάχιστον 94 %, αλλά λιγότερο από 98,5 % σε οξείδιο του αργιλίου 2 % (± 1,5 %) σε οξείδιο του μαγνησίου, 1 % (± 0,6 %) σε οξείδιο του υττρίου, και είτε 2 % (± 1,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου είτε 2 % (± 1,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου και οξείδιο του νεοδυμίου, με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να έχει μέγεθος σωματιδίων άνω των 10 mm ex Iωδίδιο του νάτριου (CAS RN ) ex Επταμολυβδαινικό εξααμμώνιο, άνυδρο (CAS RN ) ή ως τετραένυδρο (CAS RN ) ex Πενταφθοροαιθάνιο (CAS RN ) ex Trans-1-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπένιο (CAS RN ) ex Χλωρο-2-νιτρoβενζόλιο (CAS RN ) ex Λιναλόλη (CAS RN ) που περιέχει κατά βάρος 90,7 % και άνω (3R)-(-)- Λιναλόλη (CAS RN ) ex π-κρεσόλη (CAS RN ) ex Υδροξυβενζυλική αλκοόλη (CAS RN ) EL 4 EL

5 ex ,2'-Μεθυλενοδις (6-κυκλοεξυλο-p-κρεσόλη) (CAS RN ) ex ,6,9-Τριαιθυλο-3,6,9-τριμεθυλο-1,4,7-triperoxonane (CAS RN ), διαλυμένο σε ισοπαραφινικούς υδρογονάνθρακες ex Μάζα αντίδρασης της 2-(1,2-διμεθυλοπροπυλο)ανθρακινόνης (CAS RN ) και της 2-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)ανθρακινόνης (CAS RN ) ex ,4-Διχλωροφαινυλοξικό οξύ (CAS RN ) ex (2,4,6- Τριμεθυλοφαινυλο) ακετυλοχλωρίδιο (CAS RN ) ex ,8-Μονοανυδρίτης του 1,4,5,8- ναφθαλινοτετρακαρβοξυλικού οξέος- (CAS RN ) ex Υπερυλενο-3,4:9,10-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης (CAS RN ) ex ,5-Διιωδοσαλικυλικό oξύ (CAS RN ) ex [4-Χλωρο-3-(χλωροσουλφονυλ)βενζοϋλ]βενζοϊκό οξύ (CAS RN ) ex Στεαρυλ γλυκυρρητινικός εστέρας (CAS RN ) ex Οξικό οξύ, διφθορο[1,1,2,2-τετραφθορο-2-(πενταφθοροαιθοξυ)αιθοξυ]-, αμμωνιακό άλας (CAS RN ) ex ,4-Διμεθοξυβενζoϊκό oξύ (CAS RN ) ex Σουλφανιλικό νάτριο (CAS RN ), και σε μορφή των μονοένυδρων ή διένυδρών του (CAS RN ή ) ex (E)-Αιθυλο 4-( διμεθυλαμινο)βουτ- 2-ενοϊκός μηλεϊνεστέρας (CUS ) ex Όξινο φθαλικό τετραμεθυλαμμώνιο (CAS RN ) ex Ακεταμίδιο (CAS RN ) EL 5 EL

6 ex Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN ) ex N-(4-Αμινο-2-αιθοξυφαινυλο)ακεταμίδιο (CAS RN ) ex Napropamide (ISO) (CAS RN ) * ex C.C -Αζωδιφορμαμίδιο (CAS RN ) σε μορφή κίτρινης σκόνης με θερμοκρασία αποσύνθεσης 180 C ή μεγαλύτερη που όμως δεν υπερβαίνει τους 220 C, που χρησιμοποιείται ως διογκωτικό στην παρασκευή θερμοπλαστικών ρητινών, ελαστομερών και αφρού πολυαιθυλενίου με σταυροδεσμούς ex Κυμοξανίλη (ISO) (CAS RN ) ex Ακετονοξίμη (CAS RN ) καθαρότητας κατά βάρος 99 % και άνω ex (Διμεθοξυμεθυλοσιλάνιο)-1-προπανοθειόλη (CAS RN ) * ex Νικελιούχος [2,2 -δις-θειο(4-οκτυλφαινολατο)]-n-βουτυλαμίνη (CAS RN ) 0 % ex Υδρογονοθειϊκό 2-[(4-αμινο-3- μεθοξυφαινυλο)σουλφονυλ]αιθύλιο(cas RN ) ex Αμινο-5-{[2-(σουλφοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο} βενζενοσουλφονικό οξύ (CAS RN ) ex Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-4-(3-μεθοξυπροποξυ)-3-μεθυλοπυριδίνης (CAS RN ) ex Boscalid (ISO) (CAS RN ) ex Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-3-μεθυλο-4-(2,2,2-τριφθοροαιθοξυ)πυριδίνης (CAS RN ) ex Αμινο-1,3-διμεθυλουρακίλη (CAS RN ) ex Metamitrοn (ISO) (CAS RN ) EL 6 EL

7 ex Fenbuconazole (ISO) (CAS RN ) ex Μυκλοβουτανίλιο (ISO) (CAS RN ) ex (2,4-Διχλωροφαινυλ)-3-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)προπαν-1-όλη (CAS RN ) ex Fluralaner (INN) (CAS RN ) ex Difenoconazole (ISO) (CAS RN ) ex [4-(Διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπιν-11-υλο)πιπεραζίν-1-υλο] αιθανόλη (CAS RN ) ex Florasulam (ISO) (CAS RN ) ex Χρωστική ύλη Acid Red 52 (CASRN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 97 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Basic Violet 11 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Direct Black 80 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Direct Blue 80 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Direct Red 23 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN , υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα ρητινικών οξέων (περίπου 35 % δυσανάλογη ρητίνη), με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % και άνω, σε μορφή κόκκων παραγόμενων με εξώθηση με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 1 % κατά βάρος 0 % EL 7 EL

8 ex Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN ), με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % και άνω, σε μορφή εξελασμένων σφαιριδίων, με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 1 % κατά βάρος 0 % ex Χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (επίσης γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN ) και παρασκευάσματα αυτής με τη χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (επίσης γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) περιεκτικότητας 90 % ή περισσότερο κατά βάρος ex Επιμεταλλωμένη ταινία: ex που αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ ή περισσότερα στρώματα αλουμινίου (CAS RN ) καθαρότητας 99,8 % ή περισσότερο, οπτικής πυκνότητας έως 3,0 ανά στρώμα αλουμινίου, με στρώμα ρητίνης για τον διαχωρισμό κάθε στρώματος αλουμινίου, με φορέα ταινία από PET (τερεφθαλοπολυαιθυλένιο), σε κυλίνδρους μήκους έως μέτρα ex Βρωμοχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ) που περιέχει: 1,3-Διχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ), 1,3-Διβρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ), 1-Βρωμο,3-χλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ), και 1-Χλωρο,3-βρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ) ex Πρόσθετα: που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπροπυλαμίδιου με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN ), που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 31,9 % όχι όμως άνω του 43,3 % κατά βάρος, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %, και με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 20, EL 8 EL

9 για χρήση στην παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια * ex Πρόσθετα που περιέχουν: υπεραλκαλικό σουλφονικό παράγωγο πετρελαίου του ασβεστίου (CAS ) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σουλφονικά άλατα τουλάχιστον 15 %, όχι όμως άνω του 30 %, και ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %, με δείκτη αλκαλικότητας τουλάχιστον 280, όχι όμως άνω του 420, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων * ex Πρόσθετα που περιέχουν: 0 % ενώσεις βοριωμένου ηλεκτριμίδιου (CAS RN ), ορυκτέλαια και με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 40, για χρήση στην παραγωγή μείγματος προσθέτων για λιπαντικά έλαια ex ,4 -ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη C12-15 φωσφορώδης αλκοόλη που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 1 % όχι όμως άνω του 3 % δισφαινόλη A (CAS RN ) ex Διάλυμα τερτ-βουτυλοχλωροδιμεθυλοσιλανίου (CAS RN ) σε τολουόλιο * ex Παρασκεύασμα αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες γλυκόλες: 0 % διπροπυλενογλυκόλη τριπροπυλενογλυκόλη τετραπροπυλενογλυκόλη και πενταπροπυλενογλυκόλη * ex Υδρογονο-3-αμινοναφθαλενο-1,5-δισουλφονικό νάτριο (CAS RN ) με 0 % EL 9 EL

10 κατά βάρος περιεκτικότητα: το πολύ 20 % σε θειικό του δινατρίου, το πολύ 5 % σε χλωριούχο νάτριο * ex ex Υψηλής ροής γραμμικό πολυαιθυλένιο-1-βουτένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) (CAS RN ), σε μορφή σκόνης, με ταχύτητα ροής τήγματος (MFR 190 C / 2,16 kg) 16g / 10 min και άνω, το πολύ όμως 24g / 10 min, πυκνότητα (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 και άνω, το πολύ όμως 0,926 g/cm3 και θερμοκρασία μαλάκυνσης vicat τουλάχιστον 94 C * ex Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) (CAS RN ), σε μορφή σκόνης, με 0 % περιεκτικότητα σε συμμονομερές όχι άνω του 5 % κατά βάρος, ταχύτητα ροής τήγματος τουλάχιστον 15g/10 min, όχι όμως άνω των 60g/10min, και πυκνότητα τουλάχιστον 0,922g/cm 3, όχι όμως άνω των 0,928g/cm 3 * ex Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) (CAS RN ), σε μορφή σκόνης, με 0 % περιεκτικότητα σε συμμονομερές άνω του 5 %, όχι όμως άνω του 8 % κατά βάρος, ταχύτητα ροής τήγματος τουλάχιστον 15 g/10 min, όχι όμως άνω των 60 g/10 min, και πυκνότητα τουλάχιστον 0,922 g/cm 3, όχι όμως άνω των 0,928 g/cm 3 * ex Κρυσταλλικό πολυστυρόλιο με: 0 % σημείο τήξεως τουλάχιστον 268 C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 272 C σημείο πήξεως τουλάχιστον 232 C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 247 C, ανεξαρτήτως του εάν περιέχει πρόσθετα ή υλικό πληρώσεως EL 10 EL

11 ex Παρασκεύασμα σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: σε συμπολυμερές ακρυλίου-στυρολίου 86 % και άνω, το πολύ όμως 90 % σε αιθοξυλιωμένο λιπαρό οξύ (CAS RN ) 9 % και άνω, το πολύ όμως 11 % ex Παρασκεύασμα σε μορφή υδατικού εναιωρήματος, με κατά βάρος περιεκτικότητα: σε συμπολυμερές ακρυλίου-στυρολίου 25 % και άνω, το πολύ όμως 26 % σε γλυκόλη 5 % και άνω, το πολύ όμως 6 % ex Συμπολυμερές που περιέχει: 1,3-βενζολοδιμεθαναμίνη (CAS RN ) και αδιπικό οξύ (CAS RN ) έστω και αν περιέχει ισοφθαλικό οξύ (CAS RN ) ex Πολυμερές φορμαλδεΰδης με 1,3-διμεθυλοβενζόλιο και τριτ. βουτυλο-φαινόλη (CAS RN ) ex Παρασκεύασμα που περιέχει: ομοπολυμερές κυανικού οξέως, C,C -[(1-μεθυλαιθυλιδενο) δι-4,1-φαινυλέν] εστέρα (CAS RN ), 1,3-Δις(4-κυανοφαινυλο)προπάνιο (CAS RN ), σε διάλυμα βουτανόνης (CAS RN ) με περιεκτικότητα κάτω του 50 % κατά βάρος * ex Νιτροκυτταρίνη (CAS RN ) 0 % * ex Ανακλαστικό φύλλο, αποτελούμενο από: 0 % ex ex μεμβράνη πολυανθρακικού ή ακρυλικού πολυμερούς που φέρει σε ολόκληρη τη μία πλευρά ανάγλυφο επαναλαμβανόμενο σχέδιο, είναι επικαλυμμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές με ένα ή περισσότερα στρώματα πλαστικού ή μεταλλικού υλικού, έστω και επικαλυμμένο στη μία πλευρά με αυτοκόλλητο στρώμα και αποσπώμενο φύλλο EL 11 EL

12 * ex Αυτοκόλλητο ανακλαστικό φύλλο, έστω και σε τεμάχια: 0 % ex με επαναλαμβανόμενο σχέδιο, με ή χωρίς στρώμα ταινίας εφαρμογής, αποτελούμενο από μεμβράνη ακρυλικού πολυμερούς και επάλληλο στρώμα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) ή πολυανθρακικό που περιέχει μικροπρίσματα, έστω και με πρόσθετο πολυεστερικό στρώμα και κόλλα με τελικό αποσπώμενο φύλλο * ex Διαφανής μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο: επιστρωμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην υπεριώδη ακτινοβολία με αντοχή πρόσφυσης 70 N/m και άνω, που μειώνεται κατά την ακτινοβόληση, με πολυεστερική επένδυση συνολικού πάχους τουλάχιστον 78µm χωρίς αποσπώμενη επένδυση ex Τυπωμένη ανάγλυφη μεμβράνη από πολυμερή του αιθυλενίου βάρους 0,94 g/cm3 και άνω πάχους 0,019 mm± 0,003 mm, με μόνιμα γραφικά που αποτελούνται από δύο διαφορετικά εναλλασσόμενα σχέδια των οποίων το ατομικό μήκος είναι 525 mm και άνω * ex Μεμβράνη πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου): 0 % πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 µm, με επικάλυψη τουλάχιστον στη μία πλευρά από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία EL 12 EL

13 ή οξείδιο αργιλίου και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 µm ex Μονοστρωματική, διαξονικώς προσανατολισμένη μεμβράνη: αποτελούμενη από άνω του 85 % κατά βάρος πολυ(γαλακτικό οξύ) και όχι περισσότερο από 10,50 % κατά βάρος τροποποιημένο πολυμερές πολυ(γαλακτικού οξέως), πολυγλυκολεστέρα και τάλκη, πάχους 20 µm και άνω, το πολύ όμως 120 µm βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο EN13432) ex Μονοστρωματική, εγκαρσίως προσανατολισμένη, συρρικνούμενη μεμβράνη: αποτελούμενη από άνω του 80 % κατά βάρος πολυ(γαλακτικό οξύ) και όχι περισσότερο από 15,75 % κατά βάρος πρόσθετα τροποποιημένου πολυ(γαλακτικού οξέως), πάχους 45 µm και άνω, το πολύ όμως 50 µm, βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο EN13432) ex Φύλλα χρωματισμένης βουλκανισμένης ινοσανίδας με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 mm ex Φύλλο θαμπής (ματ) θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με: πλάτος 1640 mm (± 10 mm), στιλπνότητα 3,3 βαθμών και άνω, το πολύ όμως 3,8 (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D2457), επιφανειακή τραχύτητα 1,9 Ra και άνω, το πολύ όμως 2,8 Ra (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO 4287), πάχος άνω των 365 μm, το πολύ όμως 760 μm, σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: Shore A (ASTM D2240)), επιμήκυνση θραύσεως 470 % (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: EN ISO 527) ex Φύλλο θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με: πλάτος άνω των 900 mm, το πολύ όμως 1016 mm, EL 13 EL

14 θαμπό (ματ) τελείωμα, πάχος 0,43 mm(± 0,03 mm), επιμήκυνση θραύσεως 420 % και άνω, το πολύ όμως 520 %, εφελκυστική αντοχή 55 N/mm² (± 3) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο EN ISO 527) σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: Shore A [ASTM D2240]), εσωτερική πτύχωση (κυματισμό) 6,35 mm, επιπεδότητα 0,025 mm ex Μεμβράνη πολυ(βινυλοβουτυράλης) θερμομόνωσης και μόνωσης υπέρυθρου και υπεριώδους: επικαλυμμένη με μεταλλικό στρώμα πάχους 0,05 mm(± 0,01 mm), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε δι (2-αιθυλεξανική) τριαιθυλενογλυκόλη ως πλαστικοποιητή 29,75 % και άνω, το πολύ όμως 40,25 %, με μετάδοση φωτός 70 % και άνω (προσδιοριζόμενη με το πρότυπο ISO 9050) με μετάδοση υπεριώδους 1 % ή λιγότερο (προσδιοριζόμενη με το πρότυπο ISO 9050) συνολικού πάχους 0,43 mm (± 0,043 mm) ex Δίσκοι συνθετικών διαμαντιών που είναι συσσωματωμένοι με μεταλλικό κράμα, κεραμικό κράμα ή κράμα πλαστικού, έχουν την ιδιότητα του αυτοακονίσματος με σταθερή αποδέσμευση διαμαντιών, είναι κατάλληλοι για δισκοτροχοκοπή πλακιδίων, με ή χωρίς οπή στο κέντρο, έστω και πάνω σε υπόθεμα ex ex ex Φύλλα και ταινίες από καθαρισμένο χαλκό, πάχους το πολύ 400 μm EL 14 EL

15 * ex Ταινία ή λεπτό φύλλο από κράμα αλουμινίου και μαγνησίου: 0 % ex σε κυλίνδρους, πάχους 0,14 mm και άνω, το πολύ όμως 0,40 mm, πλάτους 12,5 mm και άνω, το πολύ όμως 359 mm, με εφελκυστική αντοχή 285 N/mm 2 και άνω και με επιμήκυνση στο όριο θραύσης 1 % και άνω και με κατά βάρος περιεκτικότητα σε: αργίλιο 93,3 % και άνω, μαγνήσιο 0,8 % και άνω, το πολύ όμως 5 %, και άλλα στοιχεία 1,8 % κατά μέγιστο * ex Αλουμινόχαρτο με τις ακόλουθες παραμέτρους: : 0 % περιεκτικότητα σε αλουμίνιο 99,98 % και άνω πάχος 0,070 mm και άνω, το πολύ όμως 0,125 mm υψηλής κυβικής υφής που χρησιμοποιείται για χάραξη υψηλής τάσης ex Βραχίονας μηχανής από αλουμίνιο, με διαστάσεις: ύψος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm πλάτος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm μήκος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, από κράματα αλουμινίου ENAC ή ENAC (με βάση το πρότυπο EN:1706) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: εσωτερικό πορώδες το πολύ 1 mm εξωτερικό πορώδες το πολύ 2 mm σκληρότητα Rockwell HRB 10 και άνω προς χρήση στην παραγωγή συστημάτων ανάρτησης για κινητήρες μηχανοκίνητων EL 15 EL

16 οχημάτων * ex Σύρμα από κράμα τιτανίου-αργιλίου-βαναδίου (TiAl6V4), που πληροί τα πρότυπα AMS 4928, 4965 και % ex Ελάσματα, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο πλάτους άνω των 750 mm πάχους λιγότερο από 3 mm ex Λωρίδες ή φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο: περιεκτικότητας σε οξυγόνο (O 2 ) άνω του 0,07 % κατά βάρος, πάχους τουλάχιστον 0,4 mm, όχι όμως άνω των 2,5 mm, σύμφωνα με το πρότυπο σκληρότητας Vickers HV1 το πολύ 170 του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων για συμπυκνωτές πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής * ex Δομοστοιχείο ελικοειδούς υπερσυμπιεστή για αεριοστρόβιλο: 0 % ex με θερμική αντοχή το πολύ C, με διάμετρο της οπής για την εισαγωγή του στρόφαλου στροβίλου 30 mm και άνω, το πολύ όμως 110 mm έστω και με πολλαπλή εξαγωγή καυσαερίων * ex Κατασκευαστικό στοιχείο αεριοστροβίλου, σχήματος τροχού, με πτερύγια, του είδους που χρησιμοποιείται σε υπερπληρωτές (turbocharger): 0 % από χυτευμένο με ακρίβεια κράμα νικελίου που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN G- NiCr13Al16MoNb ή DIN NiCo10W10Cr9AlTi ή AMS AISI:686, με μέγιστη θερμική αντοχή C, διαμέτρου τουλάχιστον 30 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 100 mm, ύψους τουλάχιστον 20 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 70 mm EL 16 EL

17 ex Μηχάνημα για την ακριβή ευθυγράμμιση και τοποθέτηση φακών σε φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα ευθυγράμμισης σε 5 άξονες και τη στερέωσή τους με εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών ex Μηχάνημα για την παραγωγή ενός επιμέρους συναρμολογούμενου κατασκευαστικού στοιχείου (αγωγός ανόδου και το αρνητικά κλειόμενο πώμα) για την κατασκευή αλκαλικών μπαταριών μεγέθους ΑΑ και/ή AAA * ex Κυλινδρικό έδρανο τριβέων: 0 % από χυτευμένο με ακρίβεια φαιό (γκρίζο) χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN EN 1561, με θαλάμους ελαίου, χωρίς τριβείς, διαμέτρου τουλάχιστον 50 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 250 mm, ύψους τουλάχιστον 40 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 150 mm, έστω και με θαλάμους νερού και συνδετήρες ex Κινητήρας έλξης που αποδίδει: ex ροπή 200 Nm και άνω, το πολύ όμως 300 Nm ισχύ 50 kw και άνω, το πολύ όμως 100 kw ταχύτητα περιστροφής το πολύ ΣΑΛ για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων ex Αναστροφέας ΣΡ προς ΕΡ για τη ρύθμιση του κινητήρα έλξης προς χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων ex Μετατροπέας ισχύος που περιλαμβάνει: μετατροπέα ΣΡ προς ΣΡ φορτιστή ισχύος το πολύ 7 kw EL 17 EL

18 λειτουργίες μεταγωγής για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων ex Πηνίο για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, με: έμβολο διάμετρο 12,9 mm (+/- 0,1), ύψος χωρίς έμβολο 20,5 mm(+/- 0,1), ηλεκτρικό καλώδιο με ρευματοδότη και σε κυλινδρικό μεταλλικό περίβλημα * ex Συσσωρευτές ή αυτοτελείς μονάδες μολύβδου-οξέος, του είδους που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εμβολοφόρων κινητήρων, με 0 % ονομαστική χωρητικότητα το πολύ 32 Ah, μήκος που δεν υπερβαίνει τα 205 mm, πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 130 mm και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 190 mm για χρήση στην κατασκευή ειδών του κωδικού ΣΟ 8711 * ex Ορθογωνικές ενότητες για ενσωμάτωση σε επαναφορτίσιμους συσσωρευτές ιόντων λιθίου: 0 % μήκους 312 mm και άνω, το πολύ όμως 350 mm πλάτους 79,8 mm και άνω, το πολύ όμως 225 mm ύψους 35 mm και άνω, το πολύ όμως 168 mm βάρους 3,95 kg και άνω, το πολύ όμως 8,56 Kg με ονομαστική χωρητικότητα 66,6 Ah και άνω το πολύ όμως 129 Ah * ex Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ιόντων λιθίου: 0 % μήκους mm και άνω, το πολύ όμως mm, EL 18 EL

19 πλάτους 935 mm και άνω, το πολύ όμως mm, ύψους 260 mm και άνω, το πολύ όμως 600 mm, βάρους 320 kg και άνω, το πολύ όμως 700 kg, ονομαστικής χωρητικότητας 18,4 Ah και άνω, το πολύ όμως 130 Ah, σε συσκευασίες των 12 ή 16 αυτοτελών μονάδων * ex Διάταξη πηνίων με ενσωματωμένο αναφλεκτήρα με: αναφλεκτήρα, πηνίο επάνω σε διάταξη βυσμάτων με ενσωματωμένο υποστήριγμα στερέωσης, περίβλημα, μήκος 90 mm και άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 mm(+/- 5 mm), θερμοκρασία λειτουργίας -40 C και άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τους +130 C, τάση 10,5 V και άνω, το πολύ όμως 16 V ex Προβολείς ομίχλης με γαλβανισμένη εσωτερική επιφάνεια, που περιέχουν: πλαστική θήκη με τέσσερεις βραχίονες και άνω, έναν ή περισσότερους, το πολύ όμως δύο λαμπτήρες των 12 V, συνδετικό καλώδιο με βύσμα, πλαστικό κάλυμμα προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Οθόνη πληροφόρησης που εμφανίζει τουλάχιστον την ώρα, την ημερομηνία και την κατάσταση των χαρακτηριστικών ασφαλείας αυτοκινήτου, με τάση λειτουργίας 12 V και άνω, το πολύ όμως 14,4 V, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Συγκρότημα κόρνας που λειτουργεί με βάση την πιεζομηχανική αρχή για την παραγωγή ειδικού ηχητικού σήματος, με τάση 12 V, και περιλαμβάνει: πηνίο, μαγνήτη, EL 19 EL

20 μεταλλική μεμβράνη, σύνδεσμο, στήριγμα, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Αισθητήρας στάθμευσης με υπερήχους, με πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος εντός του περιβλήματος και κύτταρο ανίχνευσης επί του καλύμματος συνδεδεμένα με ακιδωτούς ακροδέκτες, τάση λειτουργίας το πολύ 12 V, ικανότητα λήψης και μετάδοσης σημάτων που επεξεργάζεται η μονάδα ελέγχου προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Συγκρότημα σε κοιλότητα που περιλαμβάνει τουλάχιστον: ex ex μετασχηματιστή με τάση εισόδου το πολύ 240 V και ισχύ εξόδου το πολύ W κινητήρα ανεμιστήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος με ισχύ εξόδου το πολύ 42 W περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα έστω και με μάγνητρο με ισχύ εξόδου μικροκυμάτων το πολύ 900 W προς χρήση στην κατασκευή ενσωματωμένων προϊόντων των κωδικών ΣΟ , και ex Συγκρότημα θύρας στο οποίο ενσωματώνονται χωρητικό στοιχείο σφράγισης και στραγγαλιστικό πηνίο μήκους κύματος, προς χρήση στην κατασκευή ενσωματούμενων προϊόντων των κλάσεων , και ex Ενσωματωμένο περίβλημα μεγαφώνου αυτοκίνητου, αποτελούμενο από: πλαίσιο μεγαφώνου και σύστημα συγκράτησης με μαγνήτη με προστατευτική επικάλυψη και EL 20 EL

21 ανάγλυφο ύφασμα προστασίας από τη σκόνη * ex Συσκευές σάρωσης εικόνων που χρησιμοποιούν: Σύστημα «δυναμικής» ή «στατικής υπέρθεσης γραμμών», NTSC βιντεοσήμα εξόδου, τάση 6,5 V και άνω, φωτισμό τουλάχιστον 0,5 lux * ex Συγκρότημα αποτελούμενο τουλάχιστον από: ex μονάδα ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων και γεννήτρια ήχου, μετασχηματιστή και δέκτη ραδιοφωνικών εκπομπών για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων ex Κεραμικά φίλτρα με εφαρμόσιμο φάσμα συχνοτήτων 10 khz και άνω, το πολύ όμως 100 MHz με περίβλημα από κεραμικές πλάκες εξοπλισμένες με ηλεκτρόδια προς χρήση σε ηλεκτρομηχανικούς μορφοτροπείς ή συνηχητές οπτικοακουστικών συσκευών και συσκευών επικοινωνίας ex Δέκτης που μετατρέπει τα σήματα υψηλών συχνοτήτων σε ψηφιακό σήμα, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων που κατατάσσονται στην κλάση 8527 * ex Δομοστοιχεία LCD: 0 % ex αποτελούμενα αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα γυάλινα ή πλαστικά στοιχεία κρυσταλλοτριόδων (τρανζίστορ) λεπτού υμενίου (TFT), χωρίς να συνδυάζονται με λειτουργίες οθόνης αφής, με μία ή περισσότερες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με ηλεκτρονικά EL 21 EL

22 στοιχεία ελέγχου μόνο για την καθοδήγηση των εικονοστοιχείων, έστω και με μονάδα οπίσθιου φωτισμού και έστω και με αναστροφείς ex Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου για την παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών αυτοκίνητου οχήματος, που αποτελείται από πλαστικό κουτί με πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος στο εσωτερικό του έστω και με μεταλλική θήκη: μήκους 50 mm και άνω, το πολύ όμως 120 mm, πλάτους 20 mm και άνω, το πολύ όμως 40 mm, ύψους 30 mm και άνω, το πολύ όμως 120 mm προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου BCM (ενότητα ελέγχου αμαξώματος), που αποτελείται από πλαστικό κουτί με πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος και μεταλλικό στήριγμα, με τάση 9 V και άνω, το πολύ όμως 16 V, ικανό να ελέγχει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τις λειτουργίες των υπηρεσιών υποβοήθησης σε αυτοκίνητα, τουλάχιστον τον συγχρονισμό του υαλοκαθαριστήρα, τη θέρμανση των παραθύρων, τον εσωτερικό φωτισμό, την υπενθύμιση της ζώνης ασφαλείας προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Ηλεκτρονικό συγκρότημα αποτελούμενο από: μικροεπεξεργαστή, συσκευές ένδειξης με δίοδο φωτοεκπομπής (LED) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία στερεωμένα σε τυπωμένο κύκλωμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενσωματούμενων προϊόντων των κωδικών ΣΟ , και ex Μονωμένα ηλεκτρικά καλώδια χαλκού: EL 22 EL

23 με σύρματα χωριστών αγωγών διαμέτρου άνω των 0,51 mm, για τάση το πολύ V, προς χρήση στην κατασκευή καλωδιώσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία * ex Δομοστοιχεία LCD: 0 % αποτελούμενα αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα γυάλινα ή πλαστικά στοιχεία κρυσταλλοτριόδων (τρανζίστορ) λεπτού υμενίου (TFT), συνδυασμένα με λειτουργίες οθόνης αφής, με μία ή περισσότερες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου μόνο για την καθοδήγηση των εικονοστοιχείων, έστω και με μονάδα οπίσθιου φωτισμού και έστω και με αναστροφείς ex Συγκρότημα πέδησης που περιλαμβάνει ηλεκτρική πέδη, αισθητήρα πίεσης, σύστημα VDC (δυναμικού ελέγχου οχήματος) και εφεδρική πηγή ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήση στην κατασκευή οχημάτων ex Μη αμιαντούχα οργανικά πέλματα πέδης με υλικό τριβής, συναρμολογημένα στην πλάκα στήριξης από χαλύβδινη ταινία, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Σώμα δισκόφρενου σε έκδοση BIR («σφαίρα στη στεφάνη»-«ballinramp») ή EPB («ηλεκτρονική πέδη στάθμευσης») που περιέχει λειτουργικά ανοίγματα, ανοίγματα στερέωσης και αύλακες οδηγούς, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Ψύκτης από αλουμίνιο με νευρώσεις που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, προς EL 23 EL

24 χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Σύστημα οδήγησης τύπου κρεμαγιέρας, σε περίβλημα αλουμινίου με ομοκινητικούς γυγγλιμούς, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Συγκρότημα φακών με: οπτικόπεδίο58,5 deg deg. εστιακή απόσταση από 1,16 mm έως 3,88 mm. σχετικό εύρος ανοίγματος F/ εύρος διακύμανσης διαμέτρου από 17 mm έως 18,5 mm προς χρήση στην κατασκευή εικονοληπτικών μηχανών αυτοκινήτων CMOS ex Αισθητήρας ταχύτητας βασιζόμενος στο φαινόμενο Hall για τη μέτρηση της περιστροφής των τροχών μηχανοκίνητου οχήματος, εξοπλισμένος με πλαστικό περίβλημα και προσδεδεμένος σε συνδετήριο καλώδιο με συνδετήριο σύνδεσμο και υποδοχές στερέωσης, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex ex Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων με πλακέτα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, βηματικό κινητήρα και ενδείξεις LED που εμφανίζουν τη βασική κατάσταση του οχήματος, όσον αφορά τουλάχιστον: την ταχύτητα, τις στροφές κινητήρα, τη θερμοκρασία του κινητήρα, το επίπεδο καυσίμου και επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων CAN-BUS και K-LINE, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Προγραμματιζόμενος διπλός γραμμικός αισθητήρας Hall αποτελούμενος από δύο μη ηλεκτρικώς συνδεόμενα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ένα άνω πλακίδιο και ένα κάτω πλακίδιο, τοποθετημένος στην άνω και κάτω πλευρά αγώγιμου πλαισίου, EL 24 EL

25 σε περίβλημα ημιαγωγού, προς χρήση για τη μέτρηση γωνιών, θέσεων και ηλεκτρικών ρευμάτων σε οχήματα ex Γυροσκοπικός αισθητήρας για τη μέτρηση της πλευρικής επιτάχυνσης του κατακόρυφου άξονα του οχήματος, που περιλαμβάνει πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο για την παραγωγή ηλεκτρικού δυναμικού κατά την παραμόρφωση και πλαστικό κουτί με μεταλλική θήκη προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Αισθητήρας συμφόρησης, πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος και σύνδεσμος, χυτευμένα μαζί σε πλαστικό, για την παρακολούθηση της συμφόρησης «G» και την παροχή τιμών για περαιτέρω αξιολόγηση της ενεργοποίησης των αερόσακων, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Μηχανή δοκιμών λειτουργίας για τη βαθμονόμηση και τις δοκιμές ποιότητας απεικόνισης από φακούς προς χρήση σε εικονοληπτικές μηχανές αυτοκινήτων Η αναστολή των δασμών υπόκειται στα άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της , σ. 1). (2) Πάντως το μέτρο δεν εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή εστιάσεως. (2) EL 25 EL

26 γ) οι ακόλουθες σειρές για τα προϊόντα με τους κωδικούς ΣΟ και TARIC απαλείφονται: Κωδικός ΣΟ TARIC ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex EL 26 EL

27 Κωδικός ΣΟ TARIC ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex EL 27 EL

28 Κωδικός ΣΟ TARIC ex ex EL 28 EL

29 (2) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: α) οι ακόλουθες σειρές για τις συμπληρωματικές μονάδες με τους κωδικούς ΣΟ και TARIC προστίθενται: ΣΟ TARIC ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ p/st m m m m m m m p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st EL 29 EL

30 ΣΟ TARIC ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st EL 30 EL

31 β) οι ακόλουθες σειρές για τις συμπληρωματικές μονάδες με τους κωδικούς ΣΟ και TARIC απαλείφονται: ΣΟ TARIC ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ m m p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st EL 31 EL

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Γερμανία Tηλέφωνο: 0049 7147 220824 Τελεφαξ: 0049 7147 220840 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 5005 ΣΕΙΡΑ 2655 Φωτιστικό Σώμα Φθορισμού για απευθείας εγκατάσταση στην οροφή Το βάψιμο γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε λευκό χρώμα, αφού προηγηθεί φωσφάτωση του

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

Blast Chillers - 10/15 κιλών

Blast Chillers - 10/15 κιλών Ταχυψύξη (chilling) σημαίνει να φτάνει η θερμοκρασία του φαγητού από τους +90ºC στους +3 C σε σύντομο χρόνο, ώστε να μην αναπτύσσονται βακτηρίδια. Οι ταχυψύκτες της Electrolux μειώνουν τη θερμοκρασία από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BLE-15 BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1500L ΜΕ 2 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ Υλικό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ Οι σωλήνες κενού αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Απλό 1 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0180 00 Διπλό 2 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0178 00 Απλό, (ειδικό για κατασκευή καναλιού) Αρ. παραγγελίας: 0802 00 Διπλό,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Β εξαµήνου ΑΡ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ, DO, MPhil, cphd. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Εβδοµάδα ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο κάτω μάγουλα (chaps) μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl) Τομή παράλ ληλη προς το κρανίο μέχρι το επίπεδο των οφθαλμών και στη συν έχεια με κλίση προς το

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933 ΠΟΙΟΤ: 8.8 d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 BHMA (P) 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 ΜΗΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα