ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται ως εξής: Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) μεταξύ του τίτλου και του πίνακα, η σημείωση αντικαθίσταται από την ακόλουθη σημείωση: «(*) Αναστολή που αφορά προϊόν του παρόντος παραρτήματος του οποίου ο κωδικός ΣΟ ή TARIC ή η περιγραφή εμπορευμάτων ή η τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 722/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα (ΕΕ L 192 της , σ. 9), με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1341/2014 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και με τον κανονισμό (ΕΕ) / του Συμβουλίου, της, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα (ΕΕ )» β) οι ακόλουθες σειρές για τα προϊόντα προστίθενται σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πίνακα Κωδικός ΣΟ TARIC Περιγραφή εμπορευμάτων * ex ex Χυμός πασιφλόρας και συμπυκνωμένος χυμός πασιφλόρας, έστω και κατεψυγμένοι: με αξία Brix 13,7 ή περισσότερο, όχι όμως άνω του 55, αξίας άνω των 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο 50 λίτρων ή άνω, και με προσθήκη ζάχαρης για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών EL 2 EL

3 * ex Νερό ινδικής καρύδας 0 % που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης ή ζάχαρης, και σε άμεση συσκευασία περιεκτικότητας 50 λίτρων ή άνω (2) * ex Πρώτη ύλη με κατά βάρος περιεκτικότητα: 0 % ex τουλάχιστον 88 %, όχι όμως άνω του 92 %, σε αιθανόλη, ex τουλάχιστον 2,2 %, όχι όμως άνω του 2,7 %, σε μονοαιθυλενογλυκόλη, τουλάχιστον 1,0 %, όχι όμως άνω του 1,3 %, σε μεθυλαιθυλοκετόνη, τουλάχιστον 0,36 %, όχι όμως άνω του 0,40 %, σε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες (δραστικότητα περίπου 30 %), τουλάχιστον 0,0293 %, όχι όμως άνω του 0,0396 %, σε μεθυλισοπροπυλοκετόνη, τουλάχιστον 0,0195 % όχι όμως άνω του 0,0264 %, σε 5 μεθυλ-επτανόνη-3, τουλάχιστον 10 ppm, όχι όμως άνω των 12 ppm, σε βενζοϊκό δενατόνιο (Bitrex), όχι άνω του 0,01 σε αρώματα, τουλάχιστον 6,5 %, όχι όμως άνω του 8,0 %, σε νερό, για χρήση στην παραγωγή συμπυκνωμάτων καθαρισμού παρμπρίζ και άλλων αντιψυκτικών παρασκευασμάτων ex Καταλυτικά αποκηρωμένο βασικό έλαιο, που συντίθεται από αέριους υδρογονάνθρακες, και υπόκειται στη συνέχεια σε διαδικασία μετατροπής βαρείας παραφίνης (HPC), το οποίο περιέχει: θείο σε μέγιστη αναλογία 1mg/kg κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99 % κατά βάρος n- και ισο-παραφινικούς υδρογονάνθρακες, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 75 % κατά βάρος, με ελάχιστο μήκος της ανθρακικής αλυσίδας 18 και μέγιστο 50 EL 3 EL

4 και κινηματικό ιξώδες στους 40 C μεγαλύτερο των 6,5 mm 2 /s, ή κινηματικό ιξώδες στους 40 C μεγαλύτερο των 11mm 2 /s με δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 120 * ex Πυροσυσσωματωμένο κορούνδιο, μικροκρυσταλλικής δομής, που συνίσταται από οξείδιο του αργιλίου (CAS RN ), αργιλικό μαγνήσιo (CAS RN ) και αργιλικά σπάνιων γαιών υττρίου, λανθανίου και νεοδυμίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα (υπολογιζόμενα ως οξείδια): 0 % τουλάχιστον 94 %, αλλά λιγότερο από 98,5 % σε οξείδιο του αργιλίου 2 % (± 1,5 %) σε οξείδιο του μαγνησίου, 1 % (± 0,6 %) σε οξείδιο του υττρίου, και είτε 2 % (± 1,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου είτε 2 % (± 1,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου και οξείδιο του νεοδυμίου, με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να έχει μέγεθος σωματιδίων άνω των 10 mm ex Iωδίδιο του νάτριου (CAS RN ) ex Επταμολυβδαινικό εξααμμώνιο, άνυδρο (CAS RN ) ή ως τετραένυδρο (CAS RN ) ex Πενταφθοροαιθάνιο (CAS RN ) ex Trans-1-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπένιο (CAS RN ) ex Χλωρο-2-νιτρoβενζόλιο (CAS RN ) ex Λιναλόλη (CAS RN ) που περιέχει κατά βάρος 90,7 % και άνω (3R)-(-)- Λιναλόλη (CAS RN ) ex π-κρεσόλη (CAS RN ) ex Υδροξυβενζυλική αλκοόλη (CAS RN ) EL 4 EL

5 ex ,2'-Μεθυλενοδις (6-κυκλοεξυλο-p-κρεσόλη) (CAS RN ) ex ,6,9-Τριαιθυλο-3,6,9-τριμεθυλο-1,4,7-triperoxonane (CAS RN ), διαλυμένο σε ισοπαραφινικούς υδρογονάνθρακες ex Μάζα αντίδρασης της 2-(1,2-διμεθυλοπροπυλο)ανθρακινόνης (CAS RN ) και της 2-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)ανθρακινόνης (CAS RN ) ex ,4-Διχλωροφαινυλοξικό οξύ (CAS RN ) ex (2,4,6- Τριμεθυλοφαινυλο) ακετυλοχλωρίδιο (CAS RN ) ex ,8-Μονοανυδρίτης του 1,4,5,8- ναφθαλινοτετρακαρβοξυλικού οξέος- (CAS RN ) ex Υπερυλενο-3,4:9,10-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης (CAS RN ) ex ,5-Διιωδοσαλικυλικό oξύ (CAS RN ) ex [4-Χλωρο-3-(χλωροσουλφονυλ)βενζοϋλ]βενζοϊκό οξύ (CAS RN ) ex Στεαρυλ γλυκυρρητινικός εστέρας (CAS RN ) ex Οξικό οξύ, διφθορο[1,1,2,2-τετραφθορο-2-(πενταφθοροαιθοξυ)αιθοξυ]-, αμμωνιακό άλας (CAS RN ) ex ,4-Διμεθοξυβενζoϊκό oξύ (CAS RN ) ex Σουλφανιλικό νάτριο (CAS RN ), και σε μορφή των μονοένυδρων ή διένυδρών του (CAS RN ή ) ex (E)-Αιθυλο 4-( διμεθυλαμινο)βουτ- 2-ενοϊκός μηλεϊνεστέρας (CUS ) ex Όξινο φθαλικό τετραμεθυλαμμώνιο (CAS RN ) ex Ακεταμίδιο (CAS RN ) EL 5 EL

6 ex Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN ) ex N-(4-Αμινο-2-αιθοξυφαινυλο)ακεταμίδιο (CAS RN ) ex Napropamide (ISO) (CAS RN ) * ex C.C -Αζωδιφορμαμίδιο (CAS RN ) σε μορφή κίτρινης σκόνης με θερμοκρασία αποσύνθεσης 180 C ή μεγαλύτερη που όμως δεν υπερβαίνει τους 220 C, που χρησιμοποιείται ως διογκωτικό στην παρασκευή θερμοπλαστικών ρητινών, ελαστομερών και αφρού πολυαιθυλενίου με σταυροδεσμούς ex Κυμοξανίλη (ISO) (CAS RN ) ex Ακετονοξίμη (CAS RN ) καθαρότητας κατά βάρος 99 % και άνω ex (Διμεθοξυμεθυλοσιλάνιο)-1-προπανοθειόλη (CAS RN ) * ex Νικελιούχος [2,2 -δις-θειο(4-οκτυλφαινολατο)]-n-βουτυλαμίνη (CAS RN ) 0 % ex Υδρογονοθειϊκό 2-[(4-αμινο-3- μεθοξυφαινυλο)σουλφονυλ]αιθύλιο(cas RN ) ex Αμινο-5-{[2-(σουλφοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο} βενζενοσουλφονικό οξύ (CAS RN ) ex Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-4-(3-μεθοξυπροποξυ)-3-μεθυλοπυριδίνης (CAS RN ) ex Boscalid (ISO) (CAS RN ) ex Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-3-μεθυλο-4-(2,2,2-τριφθοροαιθοξυ)πυριδίνης (CAS RN ) ex Αμινο-1,3-διμεθυλουρακίλη (CAS RN ) ex Metamitrοn (ISO) (CAS RN ) EL 6 EL

7 ex Fenbuconazole (ISO) (CAS RN ) ex Μυκλοβουτανίλιο (ISO) (CAS RN ) ex (2,4-Διχλωροφαινυλ)-3-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)προπαν-1-όλη (CAS RN ) ex Fluralaner (INN) (CAS RN ) ex Difenoconazole (ISO) (CAS RN ) ex [4-(Διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπιν-11-υλο)πιπεραζίν-1-υλο] αιθανόλη (CAS RN ) ex Florasulam (ISO) (CAS RN ) ex Χρωστική ύλη Acid Red 52 (CASRN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 97 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Basic Violet 11 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Direct Black 80 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Direct Blue 80 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Direct Red 23 (CAS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω ex Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN , υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα ρητινικών οξέων (περίπου 35 % δυσανάλογη ρητίνη), με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % και άνω, σε μορφή κόκκων παραγόμενων με εξώθηση με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 1 % κατά βάρος 0 % EL 7 EL

8 ex Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN ), με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % και άνω, σε μορφή εξελασμένων σφαιριδίων, με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 1 % κατά βάρος 0 % ex Χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (επίσης γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN ) και παρασκευάσματα αυτής με τη χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (επίσης γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) περιεκτικότητας 90 % ή περισσότερο κατά βάρος ex Επιμεταλλωμένη ταινία: ex που αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ ή περισσότερα στρώματα αλουμινίου (CAS RN ) καθαρότητας 99,8 % ή περισσότερο, οπτικής πυκνότητας έως 3,0 ανά στρώμα αλουμινίου, με στρώμα ρητίνης για τον διαχωρισμό κάθε στρώματος αλουμινίου, με φορέα ταινία από PET (τερεφθαλοπολυαιθυλένιο), σε κυλίνδρους μήκους έως μέτρα ex Βρωμοχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ) που περιέχει: 1,3-Διχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ), 1,3-Διβρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ), 1-Βρωμο,3-χλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ), και 1-Χλωρο,3-βρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (CAS RN ) ex Πρόσθετα: που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπροπυλαμίδιου με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN ), που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 31,9 % όχι όμως άνω του 43,3 % κατά βάρος, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %, και με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 20, EL 8 EL

9 για χρήση στην παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια * ex Πρόσθετα που περιέχουν: υπεραλκαλικό σουλφονικό παράγωγο πετρελαίου του ασβεστίου (CAS ) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σουλφονικά άλατα τουλάχιστον 15 %, όχι όμως άνω του 30 %, και ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %, με δείκτη αλκαλικότητας τουλάχιστον 280, όχι όμως άνω του 420, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων * ex Πρόσθετα που περιέχουν: 0 % ενώσεις βοριωμένου ηλεκτριμίδιου (CAS RN ), ορυκτέλαια και με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 40, για χρήση στην παραγωγή μείγματος προσθέτων για λιπαντικά έλαια ex ,4 -ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη C12-15 φωσφορώδης αλκοόλη που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 1 % όχι όμως άνω του 3 % δισφαινόλη A (CAS RN ) ex Διάλυμα τερτ-βουτυλοχλωροδιμεθυλοσιλανίου (CAS RN ) σε τολουόλιο * ex Παρασκεύασμα αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες γλυκόλες: 0 % διπροπυλενογλυκόλη τριπροπυλενογλυκόλη τετραπροπυλενογλυκόλη και πενταπροπυλενογλυκόλη * ex Υδρογονο-3-αμινοναφθαλενο-1,5-δισουλφονικό νάτριο (CAS RN ) με 0 % EL 9 EL

10 κατά βάρος περιεκτικότητα: το πολύ 20 % σε θειικό του δινατρίου, το πολύ 5 % σε χλωριούχο νάτριο * ex ex Υψηλής ροής γραμμικό πολυαιθυλένιο-1-βουτένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) (CAS RN ), σε μορφή σκόνης, με ταχύτητα ροής τήγματος (MFR 190 C / 2,16 kg) 16g / 10 min και άνω, το πολύ όμως 24g / 10 min, πυκνότητα (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 και άνω, το πολύ όμως 0,926 g/cm3 και θερμοκρασία μαλάκυνσης vicat τουλάχιστον 94 C * ex Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) (CAS RN ), σε μορφή σκόνης, με 0 % περιεκτικότητα σε συμμονομερές όχι άνω του 5 % κατά βάρος, ταχύτητα ροής τήγματος τουλάχιστον 15g/10 min, όχι όμως άνω των 60g/10min, και πυκνότητα τουλάχιστον 0,922g/cm 3, όχι όμως άνω των 0,928g/cm 3 * ex Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) (CAS RN ), σε μορφή σκόνης, με 0 % περιεκτικότητα σε συμμονομερές άνω του 5 %, όχι όμως άνω του 8 % κατά βάρος, ταχύτητα ροής τήγματος τουλάχιστον 15 g/10 min, όχι όμως άνω των 60 g/10 min, και πυκνότητα τουλάχιστον 0,922 g/cm 3, όχι όμως άνω των 0,928 g/cm 3 * ex Κρυσταλλικό πολυστυρόλιο με: 0 % σημείο τήξεως τουλάχιστον 268 C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 272 C σημείο πήξεως τουλάχιστον 232 C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 247 C, ανεξαρτήτως του εάν περιέχει πρόσθετα ή υλικό πληρώσεως EL 10 EL

11 ex Παρασκεύασμα σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: σε συμπολυμερές ακρυλίου-στυρολίου 86 % και άνω, το πολύ όμως 90 % σε αιθοξυλιωμένο λιπαρό οξύ (CAS RN ) 9 % και άνω, το πολύ όμως 11 % ex Παρασκεύασμα σε μορφή υδατικού εναιωρήματος, με κατά βάρος περιεκτικότητα: σε συμπολυμερές ακρυλίου-στυρολίου 25 % και άνω, το πολύ όμως 26 % σε γλυκόλη 5 % και άνω, το πολύ όμως 6 % ex Συμπολυμερές που περιέχει: 1,3-βενζολοδιμεθαναμίνη (CAS RN ) και αδιπικό οξύ (CAS RN ) έστω και αν περιέχει ισοφθαλικό οξύ (CAS RN ) ex Πολυμερές φορμαλδεΰδης με 1,3-διμεθυλοβενζόλιο και τριτ. βουτυλο-φαινόλη (CAS RN ) ex Παρασκεύασμα που περιέχει: ομοπολυμερές κυανικού οξέως, C,C -[(1-μεθυλαιθυλιδενο) δι-4,1-φαινυλέν] εστέρα (CAS RN ), 1,3-Δις(4-κυανοφαινυλο)προπάνιο (CAS RN ), σε διάλυμα βουτανόνης (CAS RN ) με περιεκτικότητα κάτω του 50 % κατά βάρος * ex Νιτροκυτταρίνη (CAS RN ) 0 % * ex Ανακλαστικό φύλλο, αποτελούμενο από: 0 % ex ex μεμβράνη πολυανθρακικού ή ακρυλικού πολυμερούς που φέρει σε ολόκληρη τη μία πλευρά ανάγλυφο επαναλαμβανόμενο σχέδιο, είναι επικαλυμμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές με ένα ή περισσότερα στρώματα πλαστικού ή μεταλλικού υλικού, έστω και επικαλυμμένο στη μία πλευρά με αυτοκόλλητο στρώμα και αποσπώμενο φύλλο EL 11 EL

12 * ex Αυτοκόλλητο ανακλαστικό φύλλο, έστω και σε τεμάχια: 0 % ex με επαναλαμβανόμενο σχέδιο, με ή χωρίς στρώμα ταινίας εφαρμογής, αποτελούμενο από μεμβράνη ακρυλικού πολυμερούς και επάλληλο στρώμα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) ή πολυανθρακικό που περιέχει μικροπρίσματα, έστω και με πρόσθετο πολυεστερικό στρώμα και κόλλα με τελικό αποσπώμενο φύλλο * ex Διαφανής μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο: επιστρωμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην υπεριώδη ακτινοβολία με αντοχή πρόσφυσης 70 N/m και άνω, που μειώνεται κατά την ακτινοβόληση, με πολυεστερική επένδυση συνολικού πάχους τουλάχιστον 78µm χωρίς αποσπώμενη επένδυση ex Τυπωμένη ανάγλυφη μεμβράνη από πολυμερή του αιθυλενίου βάρους 0,94 g/cm3 και άνω πάχους 0,019 mm± 0,003 mm, με μόνιμα γραφικά που αποτελούνται από δύο διαφορετικά εναλλασσόμενα σχέδια των οποίων το ατομικό μήκος είναι 525 mm και άνω * ex Μεμβράνη πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου): 0 % πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 µm, με επικάλυψη τουλάχιστον στη μία πλευρά από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία EL 12 EL

13 ή οξείδιο αργιλίου και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 µm ex Μονοστρωματική, διαξονικώς προσανατολισμένη μεμβράνη: αποτελούμενη από άνω του 85 % κατά βάρος πολυ(γαλακτικό οξύ) και όχι περισσότερο από 10,50 % κατά βάρος τροποποιημένο πολυμερές πολυ(γαλακτικού οξέως), πολυγλυκολεστέρα και τάλκη, πάχους 20 µm και άνω, το πολύ όμως 120 µm βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο EN13432) ex Μονοστρωματική, εγκαρσίως προσανατολισμένη, συρρικνούμενη μεμβράνη: αποτελούμενη από άνω του 80 % κατά βάρος πολυ(γαλακτικό οξύ) και όχι περισσότερο από 15,75 % κατά βάρος πρόσθετα τροποποιημένου πολυ(γαλακτικού οξέως), πάχους 45 µm και άνω, το πολύ όμως 50 µm, βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο EN13432) ex Φύλλα χρωματισμένης βουλκανισμένης ινοσανίδας με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 mm ex Φύλλο θαμπής (ματ) θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με: πλάτος 1640 mm (± 10 mm), στιλπνότητα 3,3 βαθμών και άνω, το πολύ όμως 3,8 (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D2457), επιφανειακή τραχύτητα 1,9 Ra και άνω, το πολύ όμως 2,8 Ra (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO 4287), πάχος άνω των 365 μm, το πολύ όμως 760 μm, σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: Shore A (ASTM D2240)), επιμήκυνση θραύσεως 470 % (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: EN ISO 527) ex Φύλλο θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με: πλάτος άνω των 900 mm, το πολύ όμως 1016 mm, EL 13 EL

14 θαμπό (ματ) τελείωμα, πάχος 0,43 mm(± 0,03 mm), επιμήκυνση θραύσεως 420 % και άνω, το πολύ όμως 520 %, εφελκυστική αντοχή 55 N/mm² (± 3) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο EN ISO 527) σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: Shore A [ASTM D2240]), εσωτερική πτύχωση (κυματισμό) 6,35 mm, επιπεδότητα 0,025 mm ex Μεμβράνη πολυ(βινυλοβουτυράλης) θερμομόνωσης και μόνωσης υπέρυθρου και υπεριώδους: επικαλυμμένη με μεταλλικό στρώμα πάχους 0,05 mm(± 0,01 mm), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε δι (2-αιθυλεξανική) τριαιθυλενογλυκόλη ως πλαστικοποιητή 29,75 % και άνω, το πολύ όμως 40,25 %, με μετάδοση φωτός 70 % και άνω (προσδιοριζόμενη με το πρότυπο ISO 9050) με μετάδοση υπεριώδους 1 % ή λιγότερο (προσδιοριζόμενη με το πρότυπο ISO 9050) συνολικού πάχους 0,43 mm (± 0,043 mm) ex Δίσκοι συνθετικών διαμαντιών που είναι συσσωματωμένοι με μεταλλικό κράμα, κεραμικό κράμα ή κράμα πλαστικού, έχουν την ιδιότητα του αυτοακονίσματος με σταθερή αποδέσμευση διαμαντιών, είναι κατάλληλοι για δισκοτροχοκοπή πλακιδίων, με ή χωρίς οπή στο κέντρο, έστω και πάνω σε υπόθεμα ex ex ex Φύλλα και ταινίες από καθαρισμένο χαλκό, πάχους το πολύ 400 μm EL 14 EL

15 * ex Ταινία ή λεπτό φύλλο από κράμα αλουμινίου και μαγνησίου: 0 % ex σε κυλίνδρους, πάχους 0,14 mm και άνω, το πολύ όμως 0,40 mm, πλάτους 12,5 mm και άνω, το πολύ όμως 359 mm, με εφελκυστική αντοχή 285 N/mm 2 και άνω και με επιμήκυνση στο όριο θραύσης 1 % και άνω και με κατά βάρος περιεκτικότητα σε: αργίλιο 93,3 % και άνω, μαγνήσιο 0,8 % και άνω, το πολύ όμως 5 %, και άλλα στοιχεία 1,8 % κατά μέγιστο * ex Αλουμινόχαρτο με τις ακόλουθες παραμέτρους: : 0 % περιεκτικότητα σε αλουμίνιο 99,98 % και άνω πάχος 0,070 mm και άνω, το πολύ όμως 0,125 mm υψηλής κυβικής υφής που χρησιμοποιείται για χάραξη υψηλής τάσης ex Βραχίονας μηχανής από αλουμίνιο, με διαστάσεις: ύψος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm πλάτος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm μήκος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, από κράματα αλουμινίου ENAC ή ENAC (με βάση το πρότυπο EN:1706) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: εσωτερικό πορώδες το πολύ 1 mm εξωτερικό πορώδες το πολύ 2 mm σκληρότητα Rockwell HRB 10 και άνω προς χρήση στην παραγωγή συστημάτων ανάρτησης για κινητήρες μηχανοκίνητων EL 15 EL

16 οχημάτων * ex Σύρμα από κράμα τιτανίου-αργιλίου-βαναδίου (TiAl6V4), που πληροί τα πρότυπα AMS 4928, 4965 και % ex Ελάσματα, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο πλάτους άνω των 750 mm πάχους λιγότερο από 3 mm ex Λωρίδες ή φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο: περιεκτικότητας σε οξυγόνο (O 2 ) άνω του 0,07 % κατά βάρος, πάχους τουλάχιστον 0,4 mm, όχι όμως άνω των 2,5 mm, σύμφωνα με το πρότυπο σκληρότητας Vickers HV1 το πολύ 170 του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων για συμπυκνωτές πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής * ex Δομοστοιχείο ελικοειδούς υπερσυμπιεστή για αεριοστρόβιλο: 0 % ex με θερμική αντοχή το πολύ C, με διάμετρο της οπής για την εισαγωγή του στρόφαλου στροβίλου 30 mm και άνω, το πολύ όμως 110 mm έστω και με πολλαπλή εξαγωγή καυσαερίων * ex Κατασκευαστικό στοιχείο αεριοστροβίλου, σχήματος τροχού, με πτερύγια, του είδους που χρησιμοποιείται σε υπερπληρωτές (turbocharger): 0 % από χυτευμένο με ακρίβεια κράμα νικελίου που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN G- NiCr13Al16MoNb ή DIN NiCo10W10Cr9AlTi ή AMS AISI:686, με μέγιστη θερμική αντοχή C, διαμέτρου τουλάχιστον 30 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 100 mm, ύψους τουλάχιστον 20 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 70 mm EL 16 EL

17 ex Μηχάνημα για την ακριβή ευθυγράμμιση και τοποθέτηση φακών σε φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα ευθυγράμμισης σε 5 άξονες και τη στερέωσή τους με εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών ex Μηχάνημα για την παραγωγή ενός επιμέρους συναρμολογούμενου κατασκευαστικού στοιχείου (αγωγός ανόδου και το αρνητικά κλειόμενο πώμα) για την κατασκευή αλκαλικών μπαταριών μεγέθους ΑΑ και/ή AAA * ex Κυλινδρικό έδρανο τριβέων: 0 % από χυτευμένο με ακρίβεια φαιό (γκρίζο) χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN EN 1561, με θαλάμους ελαίου, χωρίς τριβείς, διαμέτρου τουλάχιστον 50 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 250 mm, ύψους τουλάχιστον 40 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 150 mm, έστω και με θαλάμους νερού και συνδετήρες ex Κινητήρας έλξης που αποδίδει: ex ροπή 200 Nm και άνω, το πολύ όμως 300 Nm ισχύ 50 kw και άνω, το πολύ όμως 100 kw ταχύτητα περιστροφής το πολύ ΣΑΛ για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων ex Αναστροφέας ΣΡ προς ΕΡ για τη ρύθμιση του κινητήρα έλξης προς χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων ex Μετατροπέας ισχύος που περιλαμβάνει: μετατροπέα ΣΡ προς ΣΡ φορτιστή ισχύος το πολύ 7 kw EL 17 EL

18 λειτουργίες μεταγωγής για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων ex Πηνίο για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, με: έμβολο διάμετρο 12,9 mm (+/- 0,1), ύψος χωρίς έμβολο 20,5 mm(+/- 0,1), ηλεκτρικό καλώδιο με ρευματοδότη και σε κυλινδρικό μεταλλικό περίβλημα * ex Συσσωρευτές ή αυτοτελείς μονάδες μολύβδου-οξέος, του είδους που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εμβολοφόρων κινητήρων, με 0 % ονομαστική χωρητικότητα το πολύ 32 Ah, μήκος που δεν υπερβαίνει τα 205 mm, πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 130 mm και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 190 mm για χρήση στην κατασκευή ειδών του κωδικού ΣΟ 8711 * ex Ορθογωνικές ενότητες για ενσωμάτωση σε επαναφορτίσιμους συσσωρευτές ιόντων λιθίου: 0 % μήκους 312 mm και άνω, το πολύ όμως 350 mm πλάτους 79,8 mm και άνω, το πολύ όμως 225 mm ύψους 35 mm και άνω, το πολύ όμως 168 mm βάρους 3,95 kg και άνω, το πολύ όμως 8,56 Kg με ονομαστική χωρητικότητα 66,6 Ah και άνω το πολύ όμως 129 Ah * ex Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ιόντων λιθίου: 0 % μήκους mm και άνω, το πολύ όμως mm, EL 18 EL

19 πλάτους 935 mm και άνω, το πολύ όμως mm, ύψους 260 mm και άνω, το πολύ όμως 600 mm, βάρους 320 kg και άνω, το πολύ όμως 700 kg, ονομαστικής χωρητικότητας 18,4 Ah και άνω, το πολύ όμως 130 Ah, σε συσκευασίες των 12 ή 16 αυτοτελών μονάδων * ex Διάταξη πηνίων με ενσωματωμένο αναφλεκτήρα με: αναφλεκτήρα, πηνίο επάνω σε διάταξη βυσμάτων με ενσωματωμένο υποστήριγμα στερέωσης, περίβλημα, μήκος 90 mm και άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 mm(+/- 5 mm), θερμοκρασία λειτουργίας -40 C και άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τους +130 C, τάση 10,5 V και άνω, το πολύ όμως 16 V ex Προβολείς ομίχλης με γαλβανισμένη εσωτερική επιφάνεια, που περιέχουν: πλαστική θήκη με τέσσερεις βραχίονες και άνω, έναν ή περισσότερους, το πολύ όμως δύο λαμπτήρες των 12 V, συνδετικό καλώδιο με βύσμα, πλαστικό κάλυμμα προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Οθόνη πληροφόρησης που εμφανίζει τουλάχιστον την ώρα, την ημερομηνία και την κατάσταση των χαρακτηριστικών ασφαλείας αυτοκινήτου, με τάση λειτουργίας 12 V και άνω, το πολύ όμως 14,4 V, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Συγκρότημα κόρνας που λειτουργεί με βάση την πιεζομηχανική αρχή για την παραγωγή ειδικού ηχητικού σήματος, με τάση 12 V, και περιλαμβάνει: πηνίο, μαγνήτη, EL 19 EL

20 μεταλλική μεμβράνη, σύνδεσμο, στήριγμα, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Αισθητήρας στάθμευσης με υπερήχους, με πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος εντός του περιβλήματος και κύτταρο ανίχνευσης επί του καλύμματος συνδεδεμένα με ακιδωτούς ακροδέκτες, τάση λειτουργίας το πολύ 12 V, ικανότητα λήψης και μετάδοσης σημάτων που επεξεργάζεται η μονάδα ελέγχου προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Συγκρότημα σε κοιλότητα που περιλαμβάνει τουλάχιστον: ex ex μετασχηματιστή με τάση εισόδου το πολύ 240 V και ισχύ εξόδου το πολύ W κινητήρα ανεμιστήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος με ισχύ εξόδου το πολύ 42 W περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα έστω και με μάγνητρο με ισχύ εξόδου μικροκυμάτων το πολύ 900 W προς χρήση στην κατασκευή ενσωματωμένων προϊόντων των κωδικών ΣΟ , και ex Συγκρότημα θύρας στο οποίο ενσωματώνονται χωρητικό στοιχείο σφράγισης και στραγγαλιστικό πηνίο μήκους κύματος, προς χρήση στην κατασκευή ενσωματούμενων προϊόντων των κλάσεων , και ex Ενσωματωμένο περίβλημα μεγαφώνου αυτοκίνητου, αποτελούμενο από: πλαίσιο μεγαφώνου και σύστημα συγκράτησης με μαγνήτη με προστατευτική επικάλυψη και EL 20 EL

21 ανάγλυφο ύφασμα προστασίας από τη σκόνη * ex Συσκευές σάρωσης εικόνων που χρησιμοποιούν: Σύστημα «δυναμικής» ή «στατικής υπέρθεσης γραμμών», NTSC βιντεοσήμα εξόδου, τάση 6,5 V και άνω, φωτισμό τουλάχιστον 0,5 lux * ex Συγκρότημα αποτελούμενο τουλάχιστον από: ex μονάδα ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων και γεννήτρια ήχου, μετασχηματιστή και δέκτη ραδιοφωνικών εκπομπών για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων ex Κεραμικά φίλτρα με εφαρμόσιμο φάσμα συχνοτήτων 10 khz και άνω, το πολύ όμως 100 MHz με περίβλημα από κεραμικές πλάκες εξοπλισμένες με ηλεκτρόδια προς χρήση σε ηλεκτρομηχανικούς μορφοτροπείς ή συνηχητές οπτικοακουστικών συσκευών και συσκευών επικοινωνίας ex Δέκτης που μετατρέπει τα σήματα υψηλών συχνοτήτων σε ψηφιακό σήμα, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων που κατατάσσονται στην κλάση 8527 * ex Δομοστοιχεία LCD: 0 % ex αποτελούμενα αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα γυάλινα ή πλαστικά στοιχεία κρυσταλλοτριόδων (τρανζίστορ) λεπτού υμενίου (TFT), χωρίς να συνδυάζονται με λειτουργίες οθόνης αφής, με μία ή περισσότερες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με ηλεκτρονικά EL 21 EL

22 στοιχεία ελέγχου μόνο για την καθοδήγηση των εικονοστοιχείων, έστω και με μονάδα οπίσθιου φωτισμού και έστω και με αναστροφείς ex Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου για την παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών αυτοκίνητου οχήματος, που αποτελείται από πλαστικό κουτί με πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος στο εσωτερικό του έστω και με μεταλλική θήκη: μήκους 50 mm και άνω, το πολύ όμως 120 mm, πλάτους 20 mm και άνω, το πολύ όμως 40 mm, ύψους 30 mm και άνω, το πολύ όμως 120 mm προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου BCM (ενότητα ελέγχου αμαξώματος), που αποτελείται από πλαστικό κουτί με πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος και μεταλλικό στήριγμα, με τάση 9 V και άνω, το πολύ όμως 16 V, ικανό να ελέγχει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τις λειτουργίες των υπηρεσιών υποβοήθησης σε αυτοκίνητα, τουλάχιστον τον συγχρονισμό του υαλοκαθαριστήρα, τη θέρμανση των παραθύρων, τον εσωτερικό φωτισμό, την υπενθύμιση της ζώνης ασφαλείας προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Ηλεκτρονικό συγκρότημα αποτελούμενο από: μικροεπεξεργαστή, συσκευές ένδειξης με δίοδο φωτοεκπομπής (LED) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία στερεωμένα σε τυπωμένο κύκλωμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενσωματούμενων προϊόντων των κωδικών ΣΟ , και ex Μονωμένα ηλεκτρικά καλώδια χαλκού: EL 22 EL

23 με σύρματα χωριστών αγωγών διαμέτρου άνω των 0,51 mm, για τάση το πολύ V, προς χρήση στην κατασκευή καλωδιώσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία * ex Δομοστοιχεία LCD: 0 % αποτελούμενα αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα γυάλινα ή πλαστικά στοιχεία κρυσταλλοτριόδων (τρανζίστορ) λεπτού υμενίου (TFT), συνδυασμένα με λειτουργίες οθόνης αφής, με μία ή περισσότερες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου μόνο για την καθοδήγηση των εικονοστοιχείων, έστω και με μονάδα οπίσθιου φωτισμού και έστω και με αναστροφείς ex Συγκρότημα πέδησης που περιλαμβάνει ηλεκτρική πέδη, αισθητήρα πίεσης, σύστημα VDC (δυναμικού ελέγχου οχήματος) και εφεδρική πηγή ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήση στην κατασκευή οχημάτων ex Μη αμιαντούχα οργανικά πέλματα πέδης με υλικό τριβής, συναρμολογημένα στην πλάκα στήριξης από χαλύβδινη ταινία, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Σώμα δισκόφρενου σε έκδοση BIR («σφαίρα στη στεφάνη»-«ballinramp») ή EPB («ηλεκτρονική πέδη στάθμευσης») που περιέχει λειτουργικά ανοίγματα, ανοίγματα στερέωσης και αύλακες οδηγούς, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Ψύκτης από αλουμίνιο με νευρώσεις που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, προς EL 23 EL

24 χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Σύστημα οδήγησης τύπου κρεμαγιέρας, σε περίβλημα αλουμινίου με ομοκινητικούς γυγγλιμούς, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Συγκρότημα φακών με: οπτικόπεδίο58,5 deg deg. εστιακή απόσταση από 1,16 mm έως 3,88 mm. σχετικό εύρος ανοίγματος F/ εύρος διακύμανσης διαμέτρου από 17 mm έως 18,5 mm προς χρήση στην κατασκευή εικονοληπτικών μηχανών αυτοκινήτων CMOS ex Αισθητήρας ταχύτητας βασιζόμενος στο φαινόμενο Hall για τη μέτρηση της περιστροφής των τροχών μηχανοκίνητου οχήματος, εξοπλισμένος με πλαστικό περίβλημα και προσδεδεμένος σε συνδετήριο καλώδιο με συνδετήριο σύνδεσμο και υποδοχές στερέωσης, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex ex Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων με πλακέτα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, βηματικό κινητήρα και ενδείξεις LED που εμφανίζουν τη βασική κατάσταση του οχήματος, όσον αφορά τουλάχιστον: την ταχύτητα, τις στροφές κινητήρα, τη θερμοκρασία του κινητήρα, το επίπεδο καυσίμου και επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων CAN-BUS και K-LINE, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Προγραμματιζόμενος διπλός γραμμικός αισθητήρας Hall αποτελούμενος από δύο μη ηλεκτρικώς συνδεόμενα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ένα άνω πλακίδιο και ένα κάτω πλακίδιο, τοποθετημένος στην άνω και κάτω πλευρά αγώγιμου πλαισίου, EL 24 EL

25 σε περίβλημα ημιαγωγού, προς χρήση για τη μέτρηση γωνιών, θέσεων και ηλεκτρικών ρευμάτων σε οχήματα ex Γυροσκοπικός αισθητήρας για τη μέτρηση της πλευρικής επιτάχυνσης του κατακόρυφου άξονα του οχήματος, που περιλαμβάνει πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο για την παραγωγή ηλεκτρικού δυναμικού κατά την παραμόρφωση και πλαστικό κουτί με μεταλλική θήκη προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Αισθητήρας συμφόρησης, πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος και σύνδεσμος, χυτευμένα μαζί σε πλαστικό, για την παρακολούθηση της συμφόρησης «G» και την παροχή τιμών για περαιτέρω αξιολόγηση της ενεργοποίησης των αερόσακων, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ex Μηχανή δοκιμών λειτουργίας για τη βαθμονόμηση και τις δοκιμές ποιότητας απεικόνισης από φακούς προς χρήση σε εικονοληπτικές μηχανές αυτοκινήτων Η αναστολή των δασμών υπόκειται στα άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της , σ. 1). (2) Πάντως το μέτρο δεν εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή εστιάσεως. (2) EL 25 EL

26 γ) οι ακόλουθες σειρές για τα προϊόντα με τους κωδικούς ΣΟ και TARIC απαλείφονται: Κωδικός ΣΟ TARIC ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex EL 26 EL

27 Κωδικός ΣΟ TARIC ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex EL 27 EL

28 Κωδικός ΣΟ TARIC ex ex EL 28 EL

29 (2) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: α) οι ακόλουθες σειρές για τις συμπληρωματικές μονάδες με τους κωδικούς ΣΟ και TARIC προστίθενται: ΣΟ TARIC ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ p/st m m m m m m m p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st EL 29 EL

30 ΣΟ TARIC ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st EL 30 EL

31 β) οι ακόλουθες σειρές για τις συμπληρωματικές μονάδες με τους κωδικούς ΣΟ και TARIC απαλείφονται: ΣΟ TARIC ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ m m p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st EL 31 EL

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60 Αυτά τα Φ/Β στοιχεία χρησιµοποιούν ψευδο-τετράγωνο πολυκρυσταλλικά στοιχεία πυριτίου υψηλής απόδοσης, (οι κυψέλες αποτελούνται από ένα ενιαίο κρύσταλλο πυριτίου, υψηλής καθαρότητας) για να µετασχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E Τύπος: ECB 10/2001E ΣΚΟΠΟΣ Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact H NT 45/1 Τact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Γερμανία Tηλέφωνο: 0049 7147 220824 Τελεφαξ: 0049 7147 220840 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

LBC 3482/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας

LBC 3482/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας Συστήματα επικοινωνίας LBC 3482/ Μεγάφωνο τύπου κόρνας LBC 3482/ Μεγάφωνο τύπου κόρνας www.boschsecrity.gr Οδηγός υψηλής απόδοσης Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας Πρόβλεψη για εσωτερική τοποθέτηση της προαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ 2650 T550 3000 5000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ 2650 T550 3000 5000 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ 2650 T550 3000 5000 ΣΕΙΡΑ 2650 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ Η σκάφη του φωτιστικού σώματος αποτελείται από χαλυβοέλασμα DKP πάχους 0,6mm, διαμορφωμένη με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ drive the change ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ροζ μποεμ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ζαντες amperatrice 15" μαυρο nacre ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.2 16V Σύστημα μετάδοσης κίνησης/κιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα PFG05 Σειρά: με πτερύγια / Για υλικά: Στερεά Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά Τα συστήματα πλύσης Electrolux έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που αποζητούν υψηλή απόδοση, οικονομία και εργονομία κατά την πλύση. Η γκάμα των συστημάτων πλύσης περιλαμβάνει ανεξάρτητα πλυντήρια πιάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 07 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Εμπορική Ονομασία: Κατασκευαστής: Τοποθεσία παραγωγής: Μεταλλικές καπνοδόχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η Sedna Aire είναι προσφέρει με υπερηφάνεια το σύστημα κλιματισμού SolarCool. Είναι ο συνδυασμός ενός πατενταρισμένου ηλιακού συλλέκτη κενού με ένα διβάθμιο μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα