Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 383/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : Fax : ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανανέωση - τροποποίηση της αρ /8286/ απόφασης ανανέωσης τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (που αντικατέστησε την αρ / ΚΥΑ) για την βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας τρωκτικοκτόνων και παρασιτοκτόνων δημόσιας υγείας με απλή ανάμειξη και αραίωση αντίστοιχα και υποσυσκευασίας διαφυλλικών και κρυσταλλικών λιπασμάτων και αγροχημικών στη θέση «ΓΚΙΟΝΕΖΑ» περιοχής Άρματος Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το ΠΔ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 3. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 4. Τις διατάξεις του Ν.4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 5. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 6. Τον Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168Α/94) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» 7. Τον Ν.2773/99 (ΦΕΚ 286Α/99) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» 8. Την Υ.Α. 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α'209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ) ως ισχύει. 9. Την ΚΥΑ Αριθ. οικ (ΦΕΚ 2703/Β/2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209).

2 Την ΚΥΑ με αρ /12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των ΑΕΠΟ και των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ. 11. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048B/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» ως ισχύει. 12. Την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1077/Β) Για την εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην ΑΕΠΟ της έγκρισης επέμβασης επί δασικών εκτάσεων. 13. Την Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 14. Το Ν.3937/ (ΦΕΚ 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 15. Την ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ Β 1016/ ) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 16. Το Π.Δ. 117/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ήδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» (ΦΕΚ 82Α/ ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 17. Η με αρ /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010)ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» 18. Το Π.Δ. 15/2006 «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 (Α 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 ΦΕΚ 12/Α/03/02/ Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των Χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 20. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 21. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Β' 604)». 22. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /1159 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 (ΦΕΚ 383Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης...». 23. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρoυ ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ ). 24. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 25. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/ ) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» και την τροποποίηση αυτής Κ.Υ.Α. Γ1/17831/ (ΦΕΚ 986/Β/ ) όπως ισχύει. 26. Την Κ.Υ.Α. με αριθ / (ΦΕΚ 354Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, την υπεδάφια διάθεση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 27. Το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 28. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 663Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης

3 - 3 - Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/2002». 29. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 663Β/ ) «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.E.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).». 30. Την ΚΥΑ υπ αριθμ. Δ13/Ο/121/ (ΦΕΚ 53/Β/2007) «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων.της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», ως ισχύει. 31. Την αριθμ. 9071/96881/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με την οποία συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΑΔΑ:Β4ΛΒΟΡ10-ΚΛ4), όπως τροποποιήθηκε με τις 14400/146247/ , 14669/156261/ και 17622/191005/ αποφάσεις της ιδίας ως άνω Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ10-ΟΕΧ, ΑΔΑ: 7ΔΖΡΟ10-ΨΞ7 και ΑΔΑ: 7ΘΞΧΟΡ10-ΩΟΤ αντίστοιχα). 32. Την αρ / Κοινή Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Υφυπουργού ΒΕΤ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων φυτοπροστασίας και Δημόσιας Υγείας (με απλή ανάμιξη και υποσυσκευασία) της εταιρείας «Κ. Ζαρακοβίτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Γκιονέζα» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 33. Την αρ / Κοινη Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΑΝ ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων της «Κ. Ζαρακοβίτης και ΣΙΑ Ε.Ε.». 34. Την αρ. 3736/ Απόφαση Ανανέωσης του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της (32) σχετικής απόφασης. 35. Τη με αρ. 3641/ Απόφαση Τροποποίησης του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της (32) σχετικής απόφασης. 36. Η αριθμ /8286/ απόφαση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων φυτοπροστασίας και Δημόσιας Υγείας (με απλή ανάμιξη και υποσυσκευασία) της εταιρείας «Κ. Ζαρακοβίτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Γκιονέζα» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 37. Την από 8/7/2014 αίτηση της «Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» δια του μελετητή της με συνημμένο νέο φάκελο ανανέωσης - τροποποίησης 38. Το αρ. πρωτ. 5229/238792/ έγγραφό μας με το οποίο ζητούσαμε δύο (2) επιπλέον τεύχη του φακέλου τροποποίησης 39. Την από αίτηση της «Κ. Ζαρακοβίτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» δια του μελετητή της με συνημμένα τεύχη 40. Το με αρ. πρωτ. 5841/270283/14/ έγγραφό μας με το οποίο αποστείλαμε Φάκελο Τροποποίησης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας για δημοσιοποίηση, χωρίς διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4014/ Την από αίτηση της «Κ. Ζαρακοβίτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» με διευκρινιστικά στοιχεία. 42. Το γεγονός ότι από την προτεινόμενη αντικατάσταση των α υλών των αγροχημικών και την παραγωγή των σαλιγκαροκτόνων και των παρασιτοκτόνων δημόσιας υγείας δεν παράγονται επιπλέον απόβλητα και επομένως δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ανανεώνουμε - τροποποιούμε τους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίστηκαν με την αρ /8286/ απόφαση ανανέωσης τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με την οποία έπαυσε να ισχύει η αρ / ΚΥΑ) για την βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας τρωκτικοκτόνων και παρασιτοκτόνων δημόσιας υγείας με απλή ανάμειξη και αραίωση αντίστοιχα και υποσυσκευασίας διαφυλλικών και κρυσταλλικών λιπασμάτων και αγροχημικών στη θέση «ΓΚΙΟΝΕΖΑ» περιοχής Άρματος Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας ως εξής: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

4 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Βιομηχανία Παραγωγής με απλή ανάμιξη και συσκευασίας τρωκτικοκτόνων δολωμάτων, υποσυσκευασίας μη τοξικών αγροχημικών και διαφυλλικών και κρυσταλλικών λιπασμάτων, ΚΑΤΑΤΑΞΗ: βάσει της ΥΑ 1958/(ΦΕΚ 21/Β/ ): α/α: 97, Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ βάσει της ΚΥΑ οικ.3137/191/φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): Μέση όχληση ΣΤΑΚΟΔ 2008: 20.2 «Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων», πρωτεύουσα δραστηριότητα Η δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376/ ) Δυναμικότητα μονάδας: Παραγωγή Τρωκτικοκτόνων δολωμάτων και υποσυσκευασία τους : 180 t/έτος Υποσυσκευασία διαφυλλικών και κρυσταλλικών λιπασμάτων : 12 t/έτος Υποσυσκευασία αγροχημικών και βιοκτόνων (σαλιγκαροκτόνων): 22 t/έτος Παραγωγή με απλή ανάμιξη και υποσυσκευασία παραφινικού ελαίου: 15 t/έτος Παραγωγή με απλή αραίωση βιοκτόνου παρασιτοκτόνου δημόσιας υγείας: 20 t/έτος (νέα κατηγορία προϊόντος) Επιφάνεια γηπέδου: 4.037,90 m 2 Κτιριακές εγκαταστάσεις: Κάλυψη: m 2, Δόμηση: m 2 Εργαζόμενο προσωπικό: 5 άτομα Χρόνος Λειτουργίας: 200 ημέρες/έτος, 8 ώρες/24ωρο Εγκατεστημένη Ισχύς Παραγωγικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος: Κινητήρια Ισχύς: ΚW, Θερμική Ισχύς: 3 ΚW ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Ελ. Βενιζέλου 158, Ηλιούπολη, Τ.Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Θέση «ΓΚΙΟΝΕΖΑ» Άρμα, Δήμος Τανάγρας Ν. Βοιωτίας Συντεταγμένες ορίων του γηπέδου κατά ΕΓΣΑ 87 γηπέδου (Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Φανή Κωδωνά) : Κορυφή Χ Ψ Α , ,19 Β , ,32 Γ , ,71 Δ , ,87

5 - 5 - Κορυφή Χ Ψ Ε , ,78 Ζ , ,18 Η , ,27 2. Παραγωγική Διαδικασία 2.1 Παραγωγή Τρωκτικοκτόνων α. Block Αναμιγνύονται η στεατίνη με την παραφίνη σε συγκεκριμένη αναλογία και τήκονται σε υδρόλουτρο (μπαιν μαρί). Από το Σιλό όπου είναι αποθηκευμένα τα σιτηρά (καλαμποκάλευρο) οδηγούνται στον αναμικτήρα (κλειστό δοχείο) όπου μετά από κάποιο διάστημα ανάμιξης μεταξύ τους και με το μίγμα παραφίνης στεατίνης προστίθεται το διάλυμα της δολωματικής ουσίας. Η ανάμιξη συνεχίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αν απαιτείται προστίθεται χρώμα. Στη συνέχεια τοποθετείται με κουτάλα σε φόρμα και ισιάζεται με ξύστρα. Τοποθετείται για ξήρανση. Μετά την ξήρανση αναποδογυρίσεται και περνάει από κόσκινο. Στη συνέχεια οδηγείται για συσκευασία. β. Δολώματα (Bait) Από το Σιλό όπου είναι αποθηκευμένα τα σιτηρά οδηγούνται στον αναμικτήρα (κλειστό δοχείο) όπου μετά από κάποιο διάστημα ανάμιξης για την απομάκρυνση των ελαφρών στοιχείων (π.χ. αγάνες) προστίθεται το διάλυμα της δολωματικής ουσίας. Η ανάμιξη συνεχίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια το προϊόν οδηγείται με κοχλία προς συσκευασία γ. Πελλέτες Ανάμιξη εντός κλειστού δοχείου της α ύλης (δ/μα 0,25% με γλυκόλη ή παραφινικό λάδι) με τις πελλέτες. 2.2 Υποσυσκευασία τρωκτικοκτόνων Με χρήση ημιαυτόνομων συσκευών γίνεται υποσυσκευασία των τρωκτικοκτόνων σε συσκευασίες: 2.3 Υποσυσκευασία διαφυλλικών και κρυσταλλικών λιπασμάτων Με χρήση ημιαυτόνομων συσκευών γίνεται υποσυσκευασία των διαφυλλικών και κρυσταλλικών λιπασμάτων. Τα διαφυλλικά υγρά υποσυσκευάζονται σε συσκευασίες: 50ml, 100ml, 200ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 4lt, 5lt,10lt,12lt,20lt Τα κρυσταλλικά υποσυσκευάζονται σε συσκευασίες : 50gr, 100gr, 150gr, 200gr, 500gr, 1kgr, 2kgr, 10kgr, 20kgr. 2.4 Υποσυσκευασία αγροχημικών βιοκτόνων Με χρήση ημιαυτόνομων συσκευών γίνεται υποσυσκευασία: Των pellets σε συσκευασίες : 50gr, 100gr, 150gr, 200gr, 250gr, 500gr, 1kgr, 2kgr, 5kgr, 10kgr, Των υγρών σε συσκευασίες: 50ml, 100ml, 500ml, 1000ml, 5lt,10lt, 20lt 2.4 Παραγωγή με απλή ανάμιξη και υποσυσκευασία παραφινικού ελαίου Το παραφινικό λάδι παραλαμβάνεται σε πλαστικές δεξαμενές του 1 tn. Σε αυτές τις δεξαμενές προστίθενται τα επιφανειοδραστικά σε ποσοστό έως 2% αθροιστικά. Με πτερυγιοφόρο αναδευτήρα γίνεται η ανάμιξη. Η δεξαμενή φέρει κάνουλα στο κάτω μέρος η οποία επιτρέπει την υποσυσκευασία του προϊόντος. 2.4 Παραγωγή με απλή αραίωση βιοκτόνου, παρασιτοκτόνου δημόσιας υγείας Μέσα σε δοχείο ανάμιξης τοποθετούνται 96 κg απιονισμένου νερού και 4 kg δ/τος που περιέχει τις ενεργές ουσίες (δελταμεθρίνες και πυρεθρίνες). Γίνεται ανάδευση και από την κάνουλα του δοχείου στο κάτω μέρος γεμίζονται δοχεία των 400ml. 2.5 Αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων H αποθήκευση των α υλών γίνεται εντός στεγανού, στεγασμένου, κλειστού χώρου. 3. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ο Μηχανολογικός Εξοπλισμός της Εγκατάστασης απεικονίζεται αναλυτικά στο θεωρημένο σχέδιο «Κάτοψη Μηχανολογικού Εξοπλισμού» που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Ανά κατηγορία μηχανημάτων η ισχύς είναι

6 - 6 - ΙΣΧΥΣ ( KW ) ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 16,69 3,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10,33 0,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 27,02 3,00 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1,3 1,74 4. Κατανάλωση νερού Ως πόσιμο χρησιμοποιείται νερό από το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Τανάγρας (Βεβαίωση Δήμου Τανάγρας: αρ. πρωτ / ) Κατανάλωση: ~800 m 3 ετησίως. Οι χρήσεις του νερού είναι: Ανθρώπινη Κατανάλωση Πότισμα Κήπου Α ύλη στα προϊόντα αραίωση 5. Κατανάλωση καυσίμων & ενέργειας Για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της μονάδας δεν χρησιμοποιείται καύσιμο παρά μόνο καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: KWh/ έτος Για την κίνηση περονοφόρου καταναλώνονται ~ 500 lt πετρελαίου κίνησης το χρόνο. 6. Πρώτες & βοηθητικές ύλες (Μέγιστη Δυναμικότητα) Η εν λόγω κατανάλωση κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής: Α ΎΛΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Α ΥΛΩΝ (tn/ έτος) ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (tn) Σιτάρι σκληρό α ποιότητας tn Βρώμη αποφλοιωμένη α 10 1 tn ποιότητας Άλλα σιτηρά και αλέσματα 10 1 tn αυτών Παραφίνες και Στεατίνες Παραφινέλαιο 15 5 Επιφανειοδραστικά 0,3 - Γαλακτωματοποιητές (2% επί του παραφινελαίου) Διάλυμα Χλωροφασινόνης (0,005%) Διάλυμα Bromadiolone (0,25%) Διάλυμα Difenacoum (0,25%) Διάλυμα Brodifacoum (0,25%) Λιπάσματα (υγρά και στερεά) 10 5 Λιπάσματα (στερεά 2 1 Αγροχημικά (μη τοξικά 20 1 χαλκούχα) Σαλιγκαροκτόνα - Βιοκτόνα 2 2 Ready Technical Στερεά & επικίνδυνα απόβλητα Είδος Αποβλήτων ΕΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Στερεά Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * 350 Ληγμένα Ακατάλληλα φυτοφάρμακα * 50

7 - 7 - Είδος Αποβλήτων ΕΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων * ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 250 Aπορροφητικά Υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από * επικίνδυνες ουσίες 5 Κορεσμένος Ενεργός άνθρακας και φίλτρο αδρανών * 20 Ξύλινη συσκευασία Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Πλαστική συσκευασία Μικτή Συσκευασία, κωδ ΕΚΑ Ανάμικτα Δημοτικά Απόβλητα Μπαταρίες Κατά διαστήματα δύναται να προκύψουν και τα παρακάτω απόβλητα: Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, κωδ. ΕΚΑ * 8. Υγρά απόβλητα Λύματα προσωπικού 9. Αέριες Εκπομπές Σωματίδια σιτηρών Σκόνες πρώτων υλών Ατμοί αέριες εκπομπές από θέρμανση πρώτων υλών Β. Περιβάλλον της περιοχής Η εν λόγω δραστηριότητα είναι υφιστάμενη και έχει εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 4.037,9 στη θέση «ΓΚΙΟΝΕΖΑ» περιοχής Άρματος Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας, όπου κύρια χρήση της περιοχής αποτελεί η γεωργική καλλιέργεια. Το γήπεδο της δραστηριότητας είναι εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός εν ισχύ Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Η δραστηριότητα δεν βρίσκεται - σε προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, - σε περιοχή του Ν. 3937/11, - σε θεσμοθετημένη περιοχή ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας. Γ. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών< 1180/81, άρθρο 2). 100mg/Nm 3 (ΠΔ Δ. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 4488/Β) για το Διοξείδιο του θείου (SO 2 ), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ 2 ) και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟ Χ ), τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 10 /ΑΣ 2,5 ), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. Ε. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της βιομηχανίας να είναι τα 65 dba (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α).

8 ΣΤ Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 1 Αποθήκευση 1.1 Η αποθήκευση χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (πρώτων υλών και προϊόντων) θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστούς περιέκτες, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS). 1.2 Γενικά ο χώρος αποθήκευσης των α υλών δεν πρέπει να δέχεται άμεσο ηλιακό φως ή να έχει πηγές θερμάνσεως (π.χ. σωλήνες κεντρικής θέρμανσης, θερμαντικά σώματα) Ο αέρας της αποθήκης πρέπει να ανανεώνεται μηχανικά τουλάχιστον 6 φορές ανά ώρα Η αποθήκη πρέπει να έχει ανιχνευτές καπνού και πυροσβεστήρες για την περίπτωση φωτιάς Η αποθήκη δεν πρέπει να έχει υψηλή υγρασία Η αποθήκευση των χημικών ουσιών να γίνεται σύμφωνα με τις γενικές κατηγορίες όπως οξειδωτικά, φωτοευαίσθητα, εύφλεκτα, εύφλεκτα μέταλλα και αναγωγικά οξέα, οξειδωτικά οξέα, στερεές βάσεις και υγρές βάσεις. Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται δοχεία χωρίς ετικέτα, ή δοχεία με χημικά απόβλητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα 1.3 Η αποθήκευση υγρών πρώτων υλών που φέρουν σήμανση επικινδυνότητας, να τοποθετούνται πάνω σε δοχεία ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο διαρροής της πρώτης ύλης σε περίπτωση που το δοχείο πρωτογενούς συσκευασίας (βαρέλι) υποστεί ζημιά (π.χ. τρυπήσει). 1.4 Οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των βιοκτόνων, και τα βιοκτόνα που παρασκευάζονται / συσκευάζονται να είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 205/2001 που αφορά την έγκριση, διάθεση στην αγορά και τον έλεγχο των βιοκτόνων προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε/ συμπληρώθηκε και ισχύει από τα Π.Δ. 159/08 (ΦΕΚ 219/Α/08) και Π.Δ. 52/09 (ΦΕΚ 71/Α/09) καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1451/2007/ Ατμοσφαιρικές Εκπομπές 2.1 Η ζύγιση, ανάδευση και θέρμανση των α υλών με σήμανση επικινδυνότητας να πραγματοποιείται κάτω από απαγωγείς του αέρα (απορροφητήρες) ώστε να απομακρύνονται οι αέριες εκπομπές των επικίνδυνων ουσιών καθώς και οι σκόνες που προκύπτουν.ν 2.2 Οι απορροφητήρες των χώρων παραγωγικής διαδικασίας να φέρουν φίλτρα (σακκόφιλτρα) τα οποία να κατακρατούν τα σωματίδια που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του αναδευτήρα και των συσκευαστικών μηχανών. Τα φίλτρα να συντηρούνται τακτικά προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η εκπομπή σε καμιά περίπτωση να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία σχετικό όριο (παρ.ε). 2.3 Γενικά να υπάρχει καλός εξαερισμός του χώρου της παραγωγής και να γίνεται συνεχής ανανέωση του αέρα. 3 Απόβλητα και λύματα 3.1 Η διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών της ΠΕ Βοιωτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 κα της ΚΥΑ Η.Π /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/ ). Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει άδεια σε ισχύ συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ και ο οποίος να διαθέτει σύμβαση σε ισχύ με αποδέκτη (εγκατάσταση παραλαβής), η ΑΕΠΟ και η άδεια λειτουργίας του οποίου να επιτρέπει την παραλαβή αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω ΚΥΑ.

9 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών που περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4042/2012 και της ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383 Β/ ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ» και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 791 Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 3.3 Από την παραγωγική διαδικασία δεν παράγονται υγρά απόβλητα. Σε περίπτωση που κατ εξαίρεση γίνει πλύση του εξοπλισμού, το απόβλητο της πλύσης είναι επικίνδυνο απόβλητο με κωδικό ΕΚΑ *. Το απόβλητο αυτό να αποθηκεύεται προσωρινά στο χώρο της μονάδας. Στη συνέχεια να παραδίδεται κατόπιν σχετικής σύμβασης σε φορέα ο οποίος να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή και διαχείριση του εν λόγω αποβλήτου στην εγκατάστασή του. 3.4 Οι υγρές και στερεές πρώτες ύλες που δεν είναι κατάλληλες για χρήση (κωδ. ΕΚΑ *), τα ληγμένα ακατάλληλα φυτοφάρμακα ( *) καθώς επίσης και οι συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών (κωδ ΕΚΑ *) να αποθηκεύονται προσωρινά στο χώρο της μονάδας. Τα εν λόγω απόβλητα να παραδίνονται κατόπιν σχετικής σύμβασης σε φορέα ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η άδεια λειτουργίας του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή και διαχείριση του εν λόγω αποβλήτου στην εγκατάστασή του. Η εταιρεία «Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» να ενημερώσει το φάκελο της ΜΠΕ με τα προαναφερόμενα στοιχεία (συμβάσεις και ΑΕΠΟ). 3.5 Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής πρώτων υλών να μην χρησιμοποιείται νερό αλλά ξηρή μέθοδος καθαρισμού. Το προσροφητικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πιθανής διαρροής πρώτων υλών να διαχειριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383 Β/ ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ» και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 791 Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 3.6 Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων να είναι στεγασμένοι, να φέρουν κατάλληλη σήμανση και να πληρούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). 3.7 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) ως ισχύει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Ειδικότερα: Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που προκύπτουν κατά την επισκευή συντήρηση των μηχανημάτων πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) και να παραδίδονται ακολούθως, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου φορέα συλλογής τους, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2004) Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα της ΚΥΑ 23615/651/Ε103 (ΦΕΚ 1184/ ) και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625/2010) Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01

10 (ΦΕΚ 179Α). Η «Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες των προϊόντων που θέτει στην αγορά και τα οποία παράγει ή εμπορεύεται και αναφορικά με τις συσκευασίες των πρώτων ή βοηθητικών υλών της. Ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να είναι συμβεβλημένη με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (π.χ. ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία). 3.8 Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων του οικείου Δήμου και να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ). 3.9 Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (συντεταγμένες βόθρου κατά EΓΣΑ 87 Χ=453942, Ψ= ). Σε περίπτωση πληρώσεως του βόθρου τα λύματα να μεταφέρονται με αδειοδοτημένο βυτιοφόρο όχημα σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Σε καμία δε περίπτωση να μη διατίθενται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον. Να τηρούνται τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β) 3.11 Η επιχείρηση υποχρεούται στην ετήσια σύνταξη έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, η οποία να αποστέλλεται (εις διπλούν) στην υπηρεσία μας το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ /4266/ εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ. 4 Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι 4.1 Ο αύλειος χώρος στον οποίο κινούνται οχήματα να ασφαλτοστρωθεί για την αποφυγή σκόνης. Να γίνει δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου με φυτά ανθεκτικά στις διαμορφούμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 4.2 Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ /97 και αναγράφεται στη ΜΠΕ. Να τηρείται από την επιχείρηση σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος. 4.3 Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 4.4 Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. 4.5 Τα όμβρια του γηπέδου της μονάδας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού Κανονισμού. 4.6 Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 4.7 Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης όπως περιλαμβάνεται στη θεωρημένη ΜΠΕ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το οποίο να περιλαμβάνει; Να καταγράφονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και να τηρούνται τα απαραίτητα παραστατικά για τη διακίνησή τους. Να καταγράφεται η συχνότητα συντήρησης του συστήματος εξαερισμού και των απορροφητήρων καθώς και η συχνότητα αλλαγής των φίλτρων συγκράτησης σκόνης

11 Να καταγράφει στο Βιβλίο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό ατύχημα (π.χ. διαρροή ποσότητας υγρών αποβλήτων Α Υλών) καθώς και όλες τις ενέργειες διορθωτικές ή αντιμετώπισης που ακολουθήθηκαν. Να καταγράφει στο Βιβλίο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οποιαδήποτε ασυνήθιστη κατάσταση (π.χ. ανεξήγητη εκπομπή οσμών) ώστε να είναι εύκολη η ανατροφοδότηση του Συστήματος και ακολούθως η βελτίωση της εγκατάστασης. 4.8 Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της και να απομακρυνθούν όλα τα απόβλητα από αυτόν σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Ειδικότερα: o η διαχείριση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. αντιστροφείς τάσης, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ.) που θα παραμείνει εντός του γηπέδου της δραστηριότητας μετά την οριστική παύση λειτουργίας της, να γίνει σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (ΦΕΚ82A/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών...». o η διαχείριση των συσσωρευτών, που θα βρίσκονται εντός του γηπέδου να γίνει o σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α /2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β/ ). Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, με στόχο την απομάκρυνση σχετικών επικίνδυνων ουσιών 4.9 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, στο σύνολό του ή εν μέρει, ανακυκλούμενος ή με μεταπώληση και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5 Χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγούμενης απόφασης ανανέωσης-τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων- Προϋποθέσεις για την ανανέωση/ τροποποίησής της & άλλες διατάξεις Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ 5.1 Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή του τρόπου λειτουργίας της δραστηριότητας ή της ισχύουσας νομοθεσίας. 5.2 Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας οφείλει να μεριμνήσει για την ανανέωση της παρούσας απόφασης τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα αρμοδίως. 5.3 Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 5.4 Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του αρθ. 6 του Ν. 4014/ Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει: - Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, κλπ.) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του γηπέδου της δραστηριότητας. - να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο - να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες - να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας

12 Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/ Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από τη υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του γηπέδου της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας. 5.8 Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 5.9 Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργίας της Ισχύουν οι όροι που προτείνονται στο εγκεκριμένο τεύχος ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εφόσον αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω Η παρούσα απόφαση με την εγκεκριμένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκονται στα χώρο του γηπέδου της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από το φορέα λειτουργίας της σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002. Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν Με την έκδοση της παρούσης παύει να ισχύει η αρ /8286/ απόφασης ανανέωσης τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (που αντικατέστησε αρ / Κοινή Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Υφυπουργού ΒΕΤ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθ. 19 του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012). Κατά της παρούσας Απόφασής μας, μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2), προσφυγή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται γνώση αυτής καθώς και τα ένδικα μέσα προστασίας βάσει του αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β). Ε.Δ. 1. Χρον. Αρχείο 2. Φ Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/ντης Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ. Τζήκα Ι. Παπαγιαννόπουλος Ε. Μπουρλής Αγορ. Παπαρίζου Πολ. Μηχανικός

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Ελ. Βενιζέλου 158Α ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (συν. θεωρημένος φάκελος)