: Ερευνήτρια Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2003 2008: Ερευνήτρια Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς"

Transcript

1 Όνοµα, Επώνυµο Καλλιόπη Α. Πάγκου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 46.7 χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ Υπηκοότητα Ελληνική Φύλο Θήλυ Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική γλώσσα : Ελληνικά Γλώσσα Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Ιταλικά Μέτριο Μέτριο Μέτριο Εκπαίδευση και κατάρτιση 1994: ιδακτορικό δίπλωµα (PhD), Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Τµήµα Περιβάλλοντος, «Οικολογικές παράµετροι του φυτοπλαγκτού σχετιζόµενες µε τον ευτροφισµό του θαλάσσιου περιβάλλοντος» 1985: Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας Βιολογική Ωκεανογραφία (MSc), Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας, «Ανάλυση της περιοδικότητας του φυτοπλαγκτονικού πληθυσµού στην ευτροφική περιοχή τoυ Σαρωνικού κόλπου» 1981: Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) : Ερευνήτρια Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Σελίδα 1/10 - Βιογραφικό

2 Οικολογία και φυσιολογία θαλάσσιου φυτοπλαγκτού: Οριζόντια και κάθετη κατανοµή, εποχιακές και υπερετήσιες διακυµάνσεις, µεταβολές στον χώρο των φυτοπλαγκτονικών παραµέτρων. οµή και λειτουργία φυτοπλαγκτονικών κοινωνιών σε παράκτιες περιοχές, αλλά και στην ανοικτή θάλασσα. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη σύνθεση και ρυθµούς αύξησης του φυτοπλαγκτού. Σχέση φυτοπλαγκτού µε θρεπτικά άλατα, αλλά και µε άλλους θαλάσσιους οργανισµούς (στο πεδίο και σε εργαστηριακά πειράµατα) σε µελέτες θήρευσης ή/και αλληλεπιδράσεων µεταξύ τροφικών επιπέδων. Μελέτη αυτότροφου πικοπλαγκτού Μελέτη κύστεων δινοµαστιγωτών Πρωτογενής Παραγωγή Βιολογικές διεργασίες Ροή άνθρακα: Σε σχέση µε θέµατα οικολογίας του φυτοπλαγκτού, όπως οριζόντια-κάθετη κατανοµή, εποχιακές διακυµάνσεις, επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών στις αντιδράσεις φωτοσύνθεσης. Επίσης θέµατα φυσιολογίας της πρωτογενούς παραγωγής, όπως πειράµατα βιοδοκιµών ή εµπλουτισµού (bioassays or enrichment experiments) στο πεδίο (φυσικοί πληθυσµοί, πειράµατα in situ) και στο εργαστήριο (καλλιέργειες φυτοπλαγκτού), σχετικά µε τους ρυθµούς ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού και επίδρασης διαφόρων εργαστηριακών συνθηκών. Εκτίµηση της συνεισφοράς του φυτοπλαγκτού στην ροή του άνθρακα µέσα στο πλαγκτονικό τροφικό πλέγµα και σχέση µε ανώτερα τροφικά επίπεδα. Οικοσυστήµατα που έχουν υποστεί διατάραξη από ανθρώπινες δραστηριότητες ευτροφισµός τοξικό φυτοπλαγκτό: Μελέτη των φυτοπλαγκτονικών κοινωνιών και περιβαλλοντικών παραµέτρων σε παράκτιες περιοχές, όπου παρουσιάζονται ευτροφικά φαινόµενα, ιδιαίτερα λόγω αστικής ρύπανσης. Υποβάθµιση και εξέλιξη (µελέτη χρονοσειρών) της τροφικής και οικολογικής κατάστασης των παράκτιων οικοσυστηµάτων. Μελέτη έντονων φυτοπλαγκτονικών εξάρσεων (Harmful Algae Blooms = HABs). Σχέση των φυτοπλαγκτονικών εξάρσεων µε την δηµιουργία κύστεων από τα δινοµαστιγωτά και επίδραση περιβαλλοντικών παραµέτρων στην εγκύστωση και εκβλάστηση αυτών. Μελέτη Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων και ειδικά της εµφάνισης τοξικού φυτοπλαγκτού (HABs), σχέση µε εισροές Ν και Ρ στα θαλασσινά νερά, µεταβολές στο οικοσύστηµα λόγω της παραγωγής τοξινών, µεταφορά/συσσώρευση τοξινών φυτοπλαγκτού µέσα και µεταξύ των διάφορων τροφικών επιπέδων στην υδάτινη στήλη και τους βενθικούς οργανισµούς. Συµµετοχή στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών µεθόδων ανίχνευσης τοξινών φυτοπλαγκτού Συµµετοχή στη διαµόρφωση και εφαρµογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών και άλλων διεθνών συµβάσεων (όπως η Συνθήκη της Βαρκελώνης), σε οικοσυστήµατα που έχουν διαταραχθεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο διαταραχής από ανθρωπογενής δραστηριότητες. Καλλιέργειες τοξικού φυτοπλαγκτού στο εργαστήριο µε σκοπό την µελέτη των παραγόντων που επιδρούν στη παραγωγή και τη µεταφορά των τοξινών από το φυτοπλαγκτό σε άλλους θαλάσσιους οργανισµούς, σε συνδιασµό µε την µελέτη των HABs στο πεδίο και τις µεθόδους ανίχνευσης των τοξινών. Συστηµατική θαλάσσιου φυτοπλαγκτού: Συστηµατική διατόµων, δινοµαστιγωτών, κοκκολιθοφόρων, πυριτιοµαστιγωτών, λοιπών µαστιγωτών, κύστεων δινοµαστιγωτών. Εφαρµογή στατιστικών µεθόδων στην οικολογία του φυτοπλαγκτού: Χρήση µεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών ή σειρών δεδοµένων στον χώρο, συµβατικών δεικτών (π.χ. ποικιλότητας, επικράτησης) και πολυπαραγοντικών τεχνικών σε δεδοµένα φυτοπλαγκτού και άλλων περιβαλλοντικών παραµέτρων ή και άλλων πληθυσµών σε µελέτες βιοκοινωνιών ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) : SPICOSA IP: Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment, FP6 / ΕΕ (66.21%) & ΓΓΕΤ (33.79%), Συµµετοχή στη διαµόρφωση ενός Πλαισίου Συστηµικής Προσέγγισης (System Approach Framework: SAF) µε σκοπό τη διερεύνηση της δυναµικής των παράκτιων οικοσυστηµάτων και πιθανές επιπτώσεις της εφαρµογής πολιτικών σεναρίων στα πλαίσια της Ολοκληρωµένης ιαχείρησης της Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού κόλπου. Εξετάζεται η βιωσιµότητα των µυδοκαλλιεργειών σε σχέση µε τον ευτροφισµό του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις αυτού (πχ τοξικές ανθίσεις φυτοπλαγκτού). Παροχή δεδοµένων : Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση του κέντρου επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ). ΕΥ Ε/ΑΕΛΜΠ/ΥΠΕΧΩ Ε Υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί, πρωτογενής παραγωγή). Εκτίµηση ευτροφισµού. Σύνταξη έκθεσης : SESAME IP: Southern European Seas: Assessing and Modeling Ecosystem changes, FP6 / ΕΕ (66.21%) & ΓΓΕΤ (33.79%), Σχεδιασµός και εκτέλεση πειραµάτων στο πεδίο και το εργαστήριο σχετικά µε σύνθεση φυτοπλαγκτονικών πληθυσµών, πρωτογενή παραγωγικότητα, ρυθµούς ανάπτυξης φυσικών πληθυσµών και χαρακτηριστικών ειδών αποµονωθέντων από τις ελληνικές θάλασσες, σε σχέση µε τη κλιµατική αλλαγή. Συλλογή και καταγραφή δεδοµένων φυτοπλαγκτού (βιοµάζα, πληθυσµοί, κλπ). Παροχή δεδοµένων από προγράµµατα ανοικτών θαλασσών και κόλπων του Ινστ. Ωκεανογραφίας γιά τη βάση δεδοµένων του προγράµµατος. Σελίδα 2/10 - Βιογραφικό

3 : Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα ως σύστηµα αρχικής προειδοποίησης γιά την ανίχνευση τοξινών κατά την εµφάνιση Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs). Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΥΠΑΝ) στα πλαίσια του «Προγράµµατος Ενταξης στο Ελληνικό Ε &. Τ Σύστηµα, Ερευνητών από το Εξωτερικό (PhD), ΕΝΤΕΡ-2004» (χρηµατοδότηση: 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κ 25% από Εθνικούς πόρους) Συντονιστής / Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006: Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης γιά το έτος 2006 Ειδική Υπηρεσία ηµοσίων Εργων (ΕΥ Ε) Υδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυµάτων Μείζονος Περιοχής Θεσ/νίκης, (Γεν. Γραµµατεία ηµ. Εργων, ΥΠΕΧΩ Ε). Συντονιστής / Επιστηµονικός Υπεύθυνος : Technical Support in Relation to the Implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC). DG ENVIRONMENT (EC) Αναπληρώτρια Eπιστηµoνική Υπεύθυνη : EUROCEANS: European Network of Excellence for Ocean Ecosystem Analysis, FP6 / ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Συλλογή και καταγραφή δεδοµένων φυτοπλαγκτού (βιοµάζα, πληθυσµοί, κλπ) απο προγράµµατα ανοικτών θαλασσών του Ινστ. Ωκεανογραφίας γιά τη βάση δεδοµένων του προγράµµατος : Εκτίµηση ευτροφισµού των Μεσογειακών Παράκτιων Υδάτων» (Assessment of Eutrophication in the Mediterranean coastal waters). UNEP/MAP Συντονιστής/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος : IASON-SSA: ιεθνής δράση γιά την αειφορία του θαλασσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. FP6 / ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Συλλογή και καταγραφή βιβλιογραφίας γιά τη Μεσόγειο γιά θέµατα ποθ αφορούν στη µελέτη φυτοπλαγκτού, πρωτογενούς παραγωγής, κλπ : Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση του κέντρου επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ). ΕΥ Ε/ΑΕΛΜΠ/ΥΠΕΧΩ Ε Υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί, πρωτογενής παραγωγή). Εκτίµηση ευτροφισµού. Σύνταξη έκθεσης : Τεχνική Υποστήριξη γιά την Οδηγία Πλαίσιο γιά τα Νερά (2000/60/EU). ΕΕ (DG Environment) Συµµετοχή στη τριµελή τεχνική γραµµατεία της Συντονιστικής Επιτροπής γιά τη δραστηριότητα «Ευτροφισµός» στη DG Environment στα πλαίσια της κοινής εφαρµογής της Οδηγίας γιά τα Νερά (WFD) και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής γιά τη Θάλασσα (European Marine Strategy). Συµµετοχή στη συγγραφή Οδηγού γιά την εφαρµογή της WFD σε σχέση µε τον ευτροφισµό : Ανάληψη µελετών και υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου γιά τον Σαρωνικό κόλπο: Εκτίµηση της τροφικής και οικολογικής κατάστασης του Σαρωνικού κόλπου. ΕΥ Ε/ΑΕΛΜΠ/ΥΠΕΧΩ Ε Εκτίµηση ευτροφισµού. Σύνταξη έκθεσης : FACTS: Fluxes in the Aegean of carbon and thorium study. ΕΛΚΕΘΕ Μελέτη πρωτογενούς παραγωγής. Συνεργασία του Graduate School of Oceanography, University of Rhodes Island µε το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας : ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2004: Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης γιά το έτος Ειδική Υπηρεσία ηµοσίων Εργων (ΕΥ Ε) Υδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυµάτων Μείζονος Περιοχής Θεσ/νίκης, (Γεν. Γραµµατεία ηµ. Εργων, ΥΠΕΧΩ Ε) Συντονιστής / Επιστηµονικός Υπεύθυνος : The integrated monitoring of the Romanian Black Sea Coast between Midia-Varna Veche. ΕΕ (µέσω προγράµµατος PHARE) Καθορισµός προδιαγραφών προγράµµατος monitoring των ακτών της Ρουµανίας. Καθορισµός προδιαγραφών αναγκαίων οργάνων, πλωτών µέσων, µεθοδολογιών κλπ για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος monitoring των ακτών της Ρουµανίας. Σε σχέση µε τον ευτροφισµό : FATE: Transfer and Fate of Harmful Algal Bloom (HAB) Toxins in European Marine Waters. FP5 / ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Συντονιστής της επιστηµονικής οµάδας του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ (κύριος εταίρος) και επιστηµονικός υπεύθυνος του WP6: Pathways for HAB toxin accumulation in benthic organisms, στο οποίο συµµετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράµµατος. Μέλος της Συντονιστικής επιτροπής (Steering Committee) του προγράµµατος : FERRYBOX: FERRYBOX from on line oceanographic observations to environmental information. FP5 / ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Επεξεργασία δεδοµένων χλωροφύλλης γιά την εφαρµογή του συστήµατος στο Αιγαίο, σε διαβάθµιση τροφικών συνθηκών : EUROCAT: European Catchments. Catchment changes and their impact on the coast FP5 / ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Επεξεργασία δεδοµένων φυτοπλαγκτού, θρεπτικών µε σκοπό την εφαρµογή µοντέλων για την λεκάνη του Αξιού. Επίδραση ευτροφισµού στο παράκτιο οικοσύστηµα του Θερµαϊκού κόλπου. ιαµόρφωση διαχειριστικών προτάσεων γιά τη περιοχή σύµφωνα µε την αειφόρο ανάπτυξη και την εφαρµογή του σχήµατος DPSIR (Drivers, Presssures, State, Impact, Response) : Παρακολούθηση οικοσυστήµατος Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση του αγωγού της Ψυττάλειας. ΕΥ Ε/ΑΕΛΜΠ/ΥΠΕΧΩ Ε Υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί, πρωτογενής Παραγωγή). Εκτίµηση ευτροφισµού. Σύνταξη έκθεσης. Σελίδα 3/10 - Βιογραφικό

4 : INTERPOL: Impact of natural and trawling events on resuspension, dispersion and fate of pollutants. FP5 / ΕΕ & ΓΓΕΤ Επιστηµονική υπεύθυνη γιά τα ακόλουθα έργα (στα πλαίσια του WP4: Transport pathways and cycling of the resuspended key elements and pollutants and released nutrients to the near bottom waters. Impact to the (coastal-shelf) ecosystem and associated biochemical processes): Subtask 4.1. Biochemical effects of resuspension in water column (recycling of nutrients and key elements), Subtask 4.2. Possible environmental (toxic blooms) effects of resuspended resting phytoplankton stages (cysts) : Εκτίµηση της συµµετοχής των διαφόρων πηγών ρύπανσης στην ποιότητα των νερών του κόλπου Θεσσαλονίκης. Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Συντονιστής / Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2000: Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης γιά την διετία Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Συντονιστής / Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ιερεύνηση σχέσεων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και βιωσιµότητα µυδοκαλλιεργειών: Μελέτη περίπτωσης Περιοχή Χαλάστρας Λουδία. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί). Εκτίµηση υπάρχουσας τροφικής κατάστασης, επίδρασης υπάρχοντος αποθέµατος φυτοπλαγκτού και τοξικών ειδών στα µύδια. Σύνταξη έκθεσης : Ερευνητικό πρόγραµµα γεωφυσικών, διασκοπήσεων, µετρήσεων περιβαλλοντικών παραµέτρων, ποιότητας υδάτων και παρακολούθησης της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας για το Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά (2000). Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων 2004 Υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί). Εκτίµηση υπάρχουσας τροφικής κατάστασης. Σύνταξη έκθεσης : KEYCOP: Key coastal processes in the mesotrophic Skagerrak and the oligotrophic Northern Aegean: A comparative study. MAST III / ΕΕ & ΓΓΕΤ Επιστηµονικά υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί, πρωτογενής παραγωγή µε 14 C και 15 Ν στο Αιγαίο και 15 Ν στο Skagerrak), πειράµατα εµπλουτισµού - τροφικών σχέσεων (εν πλώ). Σύνταξη εκθέσεων : INTERREG Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: ηµιουργία υποδοµής γιά τη µελέτη της διασυνοριακής ρύπανσης στο βόρειο Αιγαίο. Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί), σε σχέση µε υδρολογικές δοµές Β. Αιγαίου, εφαρµογή νέων µεθόδων (HPLC, flow cytometer), τροφικό πλέγµα. Εργασίες πεδίου. Σύνταξη έκθεσης : MED POL Σαρωνικού: Μελέτη και παρακολούθηση της ρύπανσης του Σαρωνικού κόλπου. UNEP-ΥΠΕΧΩ Ε Υπεύθυνη γιά το σχεδιασµό και εκτέλεση εργασιών σχετικών µε το φυτοπλαγκτό (βιοµάζα, πληθυσµοί). Εκτίµηση ευτροφισµού. Σύνταξη έκθεσης Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) 2008: Συµµετοχή µε παρουσίαση γιά τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕΘΕ στο Θερµαϊκό κόλπο, σε ηµερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μαρτίου 2008 µε θέµα «Θερµαϊκός, η θάλασσα δίπλα µας» 2008: Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας του Θερµαϊκού SSA (Study Site Application) γιά το πρόγραµµα SPICOSA, Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, 20 Μαρτίου : Επιστηµονική συνάντηση µεταξύ ερευνητών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας-ΕΛΚΕΘΕ και του τµήµατος Επιστηµών της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου γιά την παρουσίαση και επεξεργασία αποτελεσµάτων του προγράµµατος «Coastal upwelling in the Aegean Sea, 6-7 Μαρτίου 2008, Μυτιλήνη 2007: Συµµετοχή στη 1 η Συνάντηση Εργασίας του Θερµαϊκού SSA (Study Site Application) γιά το πρόγραµµα SPICOSA, Ανάβυσσος (ΕΛΚΕΘΕ), 14 εκεµβρίου : Συµµετοχή στο «Review Meeting of MED POL Monitoring Activities and the use of indicators», Athens, December 2007, κατόπιν πρόσκλησης ως εµπειρογνώµονα γιά τον ευτροφισµό 2007: Συµµετοχή στο 10 th International Conference on Shellfish Restoration (ICSR) στο Vlissingen, Ολλανδία, Νοεµβρίου : Σύνοδος εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράµµατος SPICOSA (Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment, στο Plymouth (Μ. Βρεττανία), Σεπτεµβρίου : Συµµετοχή στη ηµόσια ιαβούλευση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/νίκης και του ΑΠΘ γιά «Σύστηµα εικτών Περιβάλλοντος και Αειφορίας γιά τη Θεσ/νίκη», 11 Ιουνίου 2007, Θεσσαλονίκη (κατόπιν πρόσκλησης). 2007: Σύνοδος εργασίας του MEDGIG Phytoplankton Subgroup στα πλαίσια της διαβαθµονόνισης των βιολογικών στοιχείων της οικοπεριοχής της Μεσογείου (MED GIG) γιά την Οδηγία γιά τα Νερά (WFD, 2000/60/EC), ISPRA (Italy), Μαίου 2007 Σελίδα 4/10 - Βιογραφικό

5 2007: 4 η Σύνοδος εργασίας γιά τη διαβαθµονόνιση των βιολογικών στοιχείων της οικοπεριοχής της Μεσογείου (MED GIG) γιά την Οδηγία γιά τα Νερά (WFD, 2000/60/EC), γιά τα παράκτια και µεταβατικά νερά, στην Ανάβυσσο (ΕΛΚΕΘΕ), 7-9 Φεβρουαρίου : Στο Kickoff Meeting του SESAME IP, στην Ανάβυσσο (Αττική), 29 Νοεµβρίου 1 εκεµβρίου : Στο «12 th International Conference on Harmful Algae» στην Κοπεγχάγη, 4-8 Σεπτεµβρίου : Στο «The international symposium on research and management of eutrophication in coastal ecosystems», Ιουνίου 2006, Nyborg ( ανία) 2006: 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη 2006: 8 η Συνάντηση εργασίας του Steering Group και της Τεχνικής Γραµµατείας γιά τη Eutrophication Activity under the implementation of the Τεχνικής Γραµµατείας, 31 Μαρτίου 2006, Βρυξέλλες, Βέλγιο 2006: 3 η Σύνοδος εργασίας γιά τη διαβαθµονόνιση των βιολογικών στοιχείων της οικοπεριοχής της Μεσογείου γιά την Οδηγία γιά τα Νερά (WFD, 2000/60/EC), γιά τα παράκτια και µεταβατικά νερά, στο Sète (Γαλλία), 27 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου : Σύνοδος εργασίας µε θέµα «Eutrophication case study Workshop» στο Joint Research Center Ispra (Ιταλία), Ιανουαρίου Στα πλαίσια των υποχρεώσεων γιά το πρόγραµµα «Τεχνική υποστήριξη γιά την εφαρµογή της Οδηγίας γιά τα Νερά (2000/60/EC)» 2006: Συµµετοχή στην επιστηµονική Σύνοδο Εργασίας του Ινστ. Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ιανουαρίου : 3 rd Review meeting on MED POL PHASE III monitoring activities, Παλέρµο (Ιταλία), εκεµβρίου 2005, κατόπιν πρόσκλησης ως εµπειρογνώµονα γιά τον ευτροφισµό. 2005: 7 η Συνάντηση εργασίας του Steering Group και της Τεχνικής Γραµµατείας γιά τη Eutrophication Activity under the implementation of the Τεχνικής Γραµµατείας, 6 Οκτωβρίου 2005, Βρυξέλλες, Βέλγιο 2005: Συνάντηση εργασίας στη Ρώµη (ICRAM) γιά τις δραστηριότητες του προγράµµατος MED POL, οι οποίες σχετίζονται µε θέµατα του ευτροφισµού του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου. Πρόσκληση από MED POL Programme / UNEP, 3-4 Οκτωβρίου : 2 nd Workshop on A Conceptual Framework for the Assessment of Eutrophication in European Waters, 7-9 Σεπτεµβρίoυ 2005, Βρυξέλλες, Βέλγιο. ιοργάνωση, EC (DG Environment)- Steering group - Technical Secreteriat, Μέλος της Τεχνικής Γραµµατείας 2005: 6 η Συνάντηση εργασίας του Steering Group και της Τεχνικής Γραµµατείας γιά τη Eutrophication Activity under the implementation of the Τεχνικής Γραµµατείας, 5 Ιουλίου 2005, Βρυξέλλες, Βέλγιο. 2005: ASLO 2005 Summer meeting, Santiago de Compostela, Ισπανία Ιουνίου : 5 η Συνάντηση εργασίας του Steering Group και της Τεχνικής Γραµµατείας γιά τη Eutrophication Activity under the implementation of the Τεχνικής Γραµµατείας, 21 Απριλίου 2005, Βρυξέλλες, Βέλγιο 2005: Εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου αριστείας EUR-OCEANS, Παρίσι, Αρπριλίου : 4 η Συνάντηση εργασίας του Steering Group και της Τεχνικής Γραµµατείας γιά τη Eutrophication Activity under the implementation of the Τεχνικής Γραµµατείας, 17 Μαρτίου 2005, Βρυξέλλες, Βέλγιο 2005: 1 η Σύνοδος εργασίας γιά τη διαβαθµονόνιση των βιολογικών στοιχείων της οικοπεριοχής της Μεσογείου (WFD), γιά τα παράκτια και µεταβατικά νερά, στην Ισπρα (Ιταλία), 6-9 Φεβρουαρίου : ιηµερίδα γιά το «Οικοσύστηµα του Σαρωνικού κόλπου: Εκτίµηση και Εξέλιξη» Ανάβυσσος, εκεµβρίου 2004, διοργάνωση: Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2004: Final Meeting of the EU project FATE: Transfer and Fate of Harmful Algal Bloom (HAB) toxins in European Marine Waters, 8-9 December 2004, Υπεύθυνη διοργάνωσης, Αθήνα, Ελλάδα 2004: Workshop on A Conceptual Framework for the Assessment of Eutrophication in European Waters, Σεπτεµβρίoυ, ISPRA, (Ιταλία). ιοργάνωση, EC (DG Environment)-JRC 2004: 2 η Συνάντηση Εργασίας του Steering Group και της Τεχνικής Γραµµατείας γιά τη Eutrophication Activity under the implementation of the Τεχνικής Γραµµατείας, 1 Ιουνίου 2004, Βρυξέλλες, Βέλγιο 2004: 3 rd Progress Meeting of the project ROSES, Μαρτίου 2004, Ανάβυσσος 2004: Ηµερίδα γιά το «Τοξικό φυτοπλαγκτό στις Ελληνικές Θάλασσες: Ερευνα, προβλήµατα, αντιµετώπιση» Ανάβυσσος, 18 Μαρτίου 2004, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, ιοργάνωση: Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 2004: 1 η Συνάντηση Εργασίας του Steering Group και της Τεχνικής Γραµµατείας of the Eutrophication Activity under the implementation of the Τεχνικής Γραµµατείας, 24 Φεβρουαρίου 2004, Βρυξέλλες, Βέλγιο Σελίδα 5/10 - Βιογραφικό

6 2004: FERRY-BOX eutrophication and data management meeting, 23 Φεβρουαρίου 2004, NIOZ, Texel, Ολλανδία 2004: 2 nd Review Meeting of MEDPOL Phase III Monitoring Activities, 9-11 December 2003, Εµπειρογνώµων γιά τον ευτροφισµό, Anavyssos, Greece (πρόσκληση UNEP). 2003: Final INTERPOL extended Steering Committee Meeting, 6 December 2003, Anavyssos, Greece 2003: ιεθνής Συνάντηση Εργασίας γιά την υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράµµατος TOPHAB στην ΕΕ στα πλαίσια του 6 th Framework Programme: Sustainable Development Global Changes and Ecosystems Biodiversity and Ecosystems (όργανο: STREP). 2-4 Σεπτεµβρίου 2003, Κοπεγχάγη, ανία. 2003: IASON: International Conference on the Sustainable Development of the Mediterranean and Black Sea Environment, Μαϊου 2003, Θεσσαλονίκη. 2003: Ατυπη Συνάντηση Εµπειρογνωµώνων των κρατών-µελών της ΕΕ στο πλαίσιο συζητήσεων γιά την «Νέα Οδηγία γιά την ποιότητα των νερών κολύµβησης», 22 Μαϊου 2003, Βρυξέλλες, Οργάνωση: Ελληνική Προεδρία (πρόσκληση ΥΠΕΧΩ Ε). 2003: 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 6-9 Μαϊου 2003, Χερσόνησος, Κρήτη. 2003: 2 nd Annual Meeting of the EU project FATE: Transfer and Fate of Harmful Algal Bloom (HAB) toxins in European Marine Waters, 8-9 March 2003, Υπεύθυνη ιοργάνωσης, Thessaloniki, Greece 2002: 2 nd Workshop of the EU project Impact of natural and trawling events on resuspension, dispersion and fate of pollutants (INTERPOL). Energy, Environment and Sustainable development. Key action 3: Sustainable Marine Ecosystem ( ), Athens - Greece, November : Συναντήση εργασίας στην ΕΥΑΘ (Οκτώβριος 2002) στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2000» και πιθανής υποβολής πρότασης ΕΠΑΝ 2002: Consultation Meeting on MED POL Eutrophication Monitoring Strategy. UNEP, Athens, September : The EU-US Workshop on Harmful Algal Blooms, 5-8 September 2002, Trieste, Italy (Προσκεκληµένη από EC Research Directorate General) 2002: EUROCAT, First annual meeting, June 2002, Rhodes, Greece. 2002: 1 st Workshop of the EU project FATE: Transfer and Fate of Harmful Algal Bloom (HAB) Toxins in European Marine Waters March 2002, Vigo, Spain. 2001: Review Meeting on MED POL Phase III. Monitoring activities. Rome, 5-7 December Προσκεκληµένη από την UNEP ως εµπειρογνώµων στον ευτροφισµό. 2001: Meeting in Brussels, 7 November 2001 on The research and infrastructural needs fοr the management of Harmful Algal Blooms in European Seas, European Commission, Research Directorate-General (προσκεκληµένη από DG Research) 2001: Meeting in Brussels, 6 November 2001 on «Thresholds of Environmental Sustainability: The case of nutrients». European Commission, Research Directorate-General (προσκεκληµένη από DG Research). 2001: Final Workshop of the KEYCOP project: Key coastal processes in the mesotrophic Skagerrak and the oligotrophic Northern Aegean: a comparative study. Athens, Greece, 6-8 September : EUROCAT-WP2, 1 st Workshop on Indicators & Models, Geesthacht, Germany, June : EΕA s (European Environment Agency) Inter-Regional Forum (IRF): EEA-Marine Conventions joint Workshop on Indicators, ISPRA, Italy, June 2001 (προσκεκληµένη, χρηµατοδότηση: (EUROTHEM)). Rapporteur στο Working Group 3: Ecological quality (biology and impacts). 2001: Final INTERREG Meeting N. Aegean System Functioning and Inter-Regional Pollution, Kavala, Greece, May : Ηµερίδα µε θέµα: «Θαλάσσιο περιβάλλον Β. Αιγαίου. Πλούτος Ρύπανση Προστασία. Ειδική αναφορά γιά το θαλάσσιο χώρο της Χίου» Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «εσµός του Φραγκοµαχαλά», ΟΜΗΡΕΙΟ Πνευµατικό Κέντρο ήµου Χίου, ΕΚΘΕ, 28 Απριλίου 2001, Χίος. Προσκεκληµένη από τους τοπικούς φορείς. 2001: 1 st Regional Meeting of the EUROCAT project, March 2001, Mytilini, Greece 2001: 1 st Workshop and Steering Committee Meeting of the EU project Impact of natural and trawling events on resuspension, dispersion and fate of pollutants (INTERPOL, ), Athens - Greece, February : LOICZ/ELOISE/UNEP Workshop on Estuarine Systems of the Mediterranean and Black Sea region, 5-8 February 2001, Athens, Greece. 2000: Συµµετοχή σε συναντήσεις εργασίας εκπροσώπων του ΥΠΕΧΩ Ε, ελληνικών οργανισµών και της ΕΕ γιά την τροφική κατάσταση και επεξεργασία των αποβλήτων ελληνικών παράκτιων περιοχών. Αθήνα, Νοέµβριος- εκέµβριος : Meeting in Brussels, October 2000 on The research and infrastructural needs fοr the management of Harmful Algal Blooms in European Seas, European Commission, Research Directorate-General (προσκεκληµένη από DG Research) 2000: Ηµερίδα γιά τις Μυδοκαλλιέργειες, Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεµβρίου 2000, Οργάνωση: ΕΚΘΕ Νοµαρχία Θεσ/νίκης 2000: 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, Χίος, Μαϊου 2000 Σελίδα 6/10 - Βιογραφικό

7 2000: Τελική Συνάντηση Εργασίας - Ηµερίδα Ερευνητικού Προγράµµατος INTERREG ( ηµιουργία υποδοµής για τη µελέτη της διασυνοριακής ρύπανσης στο Β. Αιγαίο), Aθήνα Φεβρουαρίου : 2 nd Workshop of the KEYCOP project: Key coastal processes in the mesotrophic Skagerrak and the oligotrophic Northern Aegean: a comparative study. Roenbjerg, Denmark, January 2000 Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Reizopoulou, S., Strogyloudi, E., Giannakourou, A., Pagou, K., Hatzianestis, I., Pyrgaki, C., Graneli, E. (2008). Okadaic acid accumulation in macrofilter feeders subjected to natural blooms of Dinophysis acuminata. Harmful Algae, 7: ; doi: /j.hal Zervoudaki S., Christou E.D. T. G. Nielsen T.G., Siokou-Frangou I., Assimakopoulou G., Giannakourou A., Maar M., Pagou K., Krasakopoulou E., Christaki U., and Moraitou-Apostolopoulou M. (2007). The importance of small-sized copepods in a frontal area of the Aegean Sea. Journal of Plankton Research, 29: ; doi: /plankt/fbm018 Nikolaidis N.P., Karageorgis A., Kapsimalis V., Marconis G., Drakopoulou P., Kontoyiannis H., Krasakopoulou E., Pavlidou A., Pagou K. (2006). Circulation and nutrient modeling of Thermaikos Gulf, Greece. J. Mar. Sys., 60: Price N.B., Karageorgis A.P., Kaberi H., Zeri C., Krasakopoulou E., Voutsinou-Taliadouri F., Lindsay F., Assimakopoulou G. & Pagou K. (2005). Temporal and spatial variations in the geochemistry of major and minor particulate and selected dissolved elements of the Thermaikos Gulf, northwestern Aegean Sea. Continental Shelf Research, 25(19-20): Giannakourou A., Orlova, T., Assimakopoulou, G., Pagou K. (2005). Dinoflagellate cysts in Recent Marine Sediments from Thermaikos Gulf, Greece. Possible implications of resuspension events on the onset of phytoplankton blooms. Continental Shelf Research, 25(19-20): Karageorgis A.P., Skourtos M.S., Kapsimalis V., Kontogianni A.D., Skoulikidis N.Th., Pagou K., Nikolaidis N.P., Drakopoulou P., Zanou B., Karamanos H., Levkov Z., Anagnostou Ch. (2005). An Integrated Approach to Watershed Management within the DPSIR Framework: Axios River Catchment and Thermaikos Gulf. Regional Environmental Change, 5: Svensen C., Strogyloudi E., Wexels Riser C., Dahlmann J., Legrand, C., Wassmann P., Graneli, E., Pagou K. (2005). Reduction of cyanobacterial toxins through coprophagy in Mytilus edulis. Harmful Algae, 4: Ignatiades L., Psarra S., Zervakis V., Pagou K., Souvermezoglou E., Assimakopoulou, G., Gotsis-Skretas, O. (2002). Phytoplankton size-based dynamics in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). J. Mar. Sys., 36: Pagou K., Krasakopoulou E., Pavlidou A., Assimakopoulou G., Kontoyiannis H. & Anagnostou Ch. (2001). Inner Thermaikos Gulf (NW Aegean Sea, E. Mediterranean): a preliminary approach. In: Dupra V. et al. (eds) Coastal and Black Sea regions: carbon, nitrogen and phosphorous fluxes LOICZ Reports and Studies, No 19, i+101 pages, LOICZ, Texel, The Netherlands, pp.: (βρίσκεται επίσης και στο website του LOICZ: Siokou-Frangou, I., Bianchi, M., Christaki, U., Christou, E., Giannakourou, A., Gotsis, O., Ignatiades, L., Pagou, K., Pitta, P., Psarra, S., Souvermezoglou, E., Van Wambeke, F., Zervakis V. (2002). Carbon flow in the planktonic food web along a gradient of oligotrophy in the Aegean Sea (Mediterranean Sea). J. Mar. Sys., 33-34: Moncheva, S., Gotsis-Skretas, O., Pagou, K. & A. Krastev (2001). Phytoplankton blooms in Black Sea and Mediterranean coastal ecosystems: similarities and differences. Est. Coast. Shelf Sci., 53(3): ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ // ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ UNEP / MAP (2007). Approaches to the assessment of eutrophication in Mediterranean coastal waters (Draft). UNEP(DEPI)/MED WG.321/Inf. 6: 98 pp ΒΙΒΛΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ της ΕΕ και άλλων ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Pagou K. (2005). Eutrophication in Hellenic coastal areas, p.: In: State of the Hellenic Marine Environment. E. Papathanassiou & A. Zenetos (eds), Inst. Oceanoraphy, HCMR publ., 360p. (ISBN ). Glibert P, Granéli E, Anderson D, Lipiatou E, Sellner K, Smetacek V, Smayda T, Estrada M, Wassman P, Armbrust G, Banahan S, Blauw A, Boicourt W, Dale B, Dortch Q, Donaghay P, Fennel W, Figueiras F, Fonda Umani S, Franca S, Franks P, Garrison D, Gentien P, Hansen P.-J, Hickey B, Kudela R, Lancelot C, Lewis J, Olli K, Pagou K, Perry MJ, Pettersson L, Pitcher G, Raine R, Rassoulzadegan F, Reguera B, Seitzinger S, Sholin C, Sieracki M, Stock C, Tamminen T, Taylor P, Tomlinson S, Trainer V, Veldhuis M, Villareal T, Zingone A. (2003). The EU-US Scientific Initiative on Harmful Algal Blooms: A Report from a Workshop Jointly Funded by the European Commission Environment and Sustainable Development Programme and the U.S. National Science Foundation, 5-8 September Trieste, Italy (ISBN ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Pagou K. (2008). Eutrophication related monitoring tasks and WFD for coastal waters in Greece. Αρθρο που έχει δηµοσιευθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Πάγκου Κ. (2000). Τοξικό φαινόµενο στον Θερµαϊκό. Γαιόραµα, Τεύχος 37 ο, Μάϊος-Ιούνιος Σελίδα 7/10 - Βιογραφικό

8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Giannoudi L., Varkitzi I., Petrou P.S., Pyrgaki C., Kakabakos S.E. and K. Pagou (2008). Towards a biosensor for the rapid screening of algal toxins. Poster presented at the 4 th International Biotechnology Forum, Zappeion Megaron, February 2 3, 2008, Athens, Greece (Το poster βραβεύτηκε µε αριστείο στην πράσινη βιοτεχνολογία) Varkitzi I., Pagou K., Graneli E., Hatzianestis I., Pyrgaki Ch., Pavlidou A., Assimakopoulou G., Montesanto B. and Economou-Amilli A. (2006). Importance of nitrogen and phosphorus availability on the regulation of Prorocentrum lima growth and okadaic acid production. Poster presented during the 12 th International Conference on Harmful Algae, Copenhagen, Denmark, 4-8 September 2006, Book of Abstracts, p.: 298. Christou E.D., Maneiro I., Varkitzi I., Zervoudaki S. and Pagou K. (2006). Effects of the toxic dinoflagellate Alexandrium minutum, grown under different N/P ratios, on the copepod Acartia tonsa. Poster presented during the 12 th International Conference on Harmful Algae, Copenhagen, Denmark, 4-8 September 2006, Book of Abstracts, p.: 152. Pagou K., Krasakopoulou E., Anagnostou Ch., Tsompanoglou K., Pavlidou A., Assimakopoulou G. and Krestenitis I. (2006). Particulate matter temporal and spatial distribution in a eutrophic coastal marine system of Northwest Aegean Sea. Paper presented during the The International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems, Nyborg (Denmark), June 20-23, Book of Abstracts, p.: Varkitzi, I., Maneiro, I., Dahlman, J., Graneli, E., Pagou, K. (2005). The role of Ruditapes decussates in the fate of Domoic acid in a eutrophic upwelling area of the Spanish Atlantic coast. ASLO 2005 Summer Meeting, June 2005, Santiago de Compostela, Spain, Book of Abstracts, p.: 160 Reizopoulou S., Strogyloudi E., Giannakourou A., Varkitzi I., Petermann A., Ramil F., Bareiro A., Graneli E., Pagou K. (2005). Domoic acid detection in various functional groups of the benthic food web, in Ria de Vigo, Spain. ASLO 2005 Summer Meeting, June 2005, Santiago de Compostela, Spain, Book of Abstracts, p.:127. Psarra S., Ignatiades L., Pagou K., Assimakopoulou G., Gotsis-Skretas O., Tselepides A. & Raimbault P. (2004). Effects of oligotrophy gradients on pelagic primary production in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Rapp. Comm. Int. Mer Medit., v. 37, p. 237 Christaki, U., VanWambeke, F., Pagou, K., Gotsis-Skretas, O., Assimakopoulou, G., Pitta, P., Giannakourou, A., Siokou-Frangou, I., Christou, E.D., Zervoudaki, T., Gregori, G. & Lykousis, V. (2002). Planktonic food web structure and dynamics in the Mediterranean Longitudinal trends. Proceedings of the 8 th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, SAME October 2002, Taormina, Italy, p.: L26. Pagou, K., Giannakourou A., Assimakopoulou G., Christaki U., Krasakopoulou E., Karayanni H. and Zeri Ch. (2002). Small pulses of nutrientspoor environments favour the development of small cells. Case study: N. Aegean Sea. Proceedings of the Second International Conference: Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and differences of two interconnected basins October 2002, Ankara, Turkey, p.: 285. Εκπαιδευτικές ραστηριότητες ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΙΑΤΡΙΒΏΝ : Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ιδακτορικής ιατριβής της κ. Ι. Βαρκιτζή µε θέµα Επιβλαβείς εξάρσεις φυκών (Harmful Algal Blooms, HABs) σε παράκτιες περιοχές της Ευρώπης, µε έµφαση στο ρόλο των τοξικών µικροφυκώνστα παράκτια τροφικά πλέγµατα. Πανεπιστήµιο Αθηνών (Μοντεσάντου Β., Οικονόµου Α. & Πάγκου Κ.). ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ) : Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της κ. Σ. Νικολετάκη (φοιτήτρια του τµήµατος Ιχθυοκοµίας Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου) µε θέµα «Αποµόνωση φυτοπλαγκτονικών ειδών από το πεδίο και ανάπτυξη καλλιεργειών τους στο εργαστήριο» : Επίβλεψη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή του τµήµατος περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Ν. Συνοδινού (141/95055). Η εργασία είχε θέµα Μελέτη του ευτροφισµού στον όρµο των Καταπόλων της νήσου Αµοργού, κατά την θερινή περίοδο 1998 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2007: Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. της κ. Βασιλικής Τότσα, φοιτήτριας του Βιολογικού τµήµατος του Αριστ. Παν. Θεσ/νίκης, µε θέµα: Αποµόνωση και ανάπτυξη καλλιεργειών φυτοπλαγκτού από φυσικούς πληθυσµούς που ζούν στις ελληνικές θάλασσες : Επίβλεψη εξάµηνης πρακτικής άσκησης (Οκτώβριος 2006 Μάρτιος 2007) στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. της κ. Σοφίας Νικολετάκη, φοιτήτριας του 4 ου έτους του τµήµατος Ιχθυοκοµίας - Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, µε θέµατα: α) Εργαστηριακές αναλύσεις και εργασίες πεδίου σχετικές µε τις δραστηριότητες της εργαστηριακής µονάδας φυτοπλαγκτού, β) Ανάπτυξη καλλιεργειών τοξικού και µη τοξικού φυτοπλαγκτού. 2006: Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. του κ. Αντώνιου Λοϊζου, φοιτητή του Βιολογικού τµήµατος του Αριστ. Παν. Θεσ/νίκης, µε θέµατα: α) Μελέτη της κατανοµής του αυτότροφου πικοπλαγκτού στο Αιγαίο, β) Ανάπτυξη καλλιεργειών τοξικού και µη τοξικού φυτοπλαγκτού 2004: Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. της κ. Χαραλαµποπούλου Αναστασίας, φοιτήτριας του Βιολογικού τµήµατος του Αριστ. Παν. Θεσ/νίκης, µε θέµα «Θήρευση του ζωοπλαγκτού επί του τοξικού φυτοπλαγκτού» Σελίδα 8/10 - Βιογραφικό

9 2004: Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. του κ. Γεννίτσαρη Σάββα, φοιτητή του Βιολογικού τµήµατος του Αριστ. Παν. Θεσ/νίκης, µε θέµα «Επίδραση του λόγου των θρεπτικών αλάτων N/P στην τοξικότητα του φυτοπλαγκτού». Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ 2008: ιάλεξη στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του τµήµατος Επιστηµών της Θάλασσας Σχολή Περιβάλλοντος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 7 Μαρτίου 2008, µε θέµα «Το πρόβληµα του ευτροφισµού και των επιβλαβών φυτοπλαγκτονικών εξάρσεων στην παράκτια ζώνη: η εφαµογή των Κοινοτικών Οδηγιών και της Συνθήκης της Βαρκελώνης» 2004, 2007, 2008: ιαλέξεις: 1) «Ecological Pronciples and Marine Planktonic Micro-organisms 2) «Water Column: Phytoplankton and Zooplankton. PAIDEIA-Study abroad programs in Greece, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.-Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου-University of Rhode Island-University of Connecticut, Ρόδος, Ελλάς 2007: ιδασκαλία στο SESAME S Training Workshop in Plankton Production, Anavissos, HCMR, 2-6 July Θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα σχετικά µε τις µεθόδους µελέτης του φυτοπλαγκτού σε νέους επιστήµονες από τα ερευνητικά κέντρα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα SESAME 2005, 2006: ιάλέξεις: 1) Ευτροφισµός Επιβλαβείς Φυτοπλαγκτονικές Εξάρσεις, 2) Μέθοδοι εκτίµησης ευτροφισµού που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα, 3) Το πρόβληµα του ευτροφισµού στην παράκτια ζώνη: Η εφαρµογή των Κοινοτικών Οδηγιών και της Συνθήκης της Βαρκελώνης. Στα πλαίσια του Πρόγραµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη» της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 2005: ιάλεξη µε θέµα «Φυτοπλαγκτό - Ευτροφισµός & Επιβλαβείς Φυτοπλαγκτονικές Εξάρσεις και επιπτώσεις αυτών στα πελαγικά τροφικά πλέγµατα Εφαρµογή της Οδηγίας γιά τα Νερά σε σχέση µε τον Ευτροφισµό των θαλάσσιων συστηµάτων» στα πλαίσια των «Θερινών Σχολείων» γιά Μεταπτυχιακούς φοιτητές, που διοργανώνει το Ινστ. Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. 2000: ιάλεξη: «Το φυτοπλαγκτό και τα τοξικά φαινόµενα που σχετίζονται µε αυτό». Στα πλαίσια µαθηµάτων που διοργανώθηκαν από την ΚΕ ΚΕ προς τους µυδοκαλλιεργητές του Θερµαϊκού κόλπου στις περιοχές: Γέφυρα Αξιού, Κοπανός Φλώρινας, Κατερίνη Πιερίας. Άλλες δραστηριότητες ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ, ΣΥΝΟ ΩΝ, ΗΜΕΡΙ ΩΝ Ανάληψη διοργάνωσης του 14 ου ιεθνούς Συνεδρίου για το Τοξικό Φυτοπλαγκτό (14 th International Conference on Harmful Algae), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΕΛΚΕΘΕ), Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, Νοέµβριος 2010 Σύνοδος εργασίας γιά Eutrophication Assessment and Monitoring», Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, (ΕΛΚΕΘΕ), Ανάβυσσος, 5-6 Φεβρουαρίου 2007 Σύνοδος εργασίας γιά την Eφαρµογή του δείκτη ευτροφισµού TRIX, σε ελληνικά δεδοµένα», Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΕΛΚΕΘΕ), Ανάβυσσος, 3-4 Οκτωβρίου 2006 Τελική Ετήσια Σύνοδος Εργασίας του Προγράµµατος FATE: Transfer and Fate of Harmful Algal Bloom (HAB) Toxins in European Marine Waters», Αθήνα, Ξενοδοχείο President, 8-9 εκεµβρίου 2004 Ηµερίδα γιά το «Τοξικό φυτοπλαγκτό στις Ελληνικές Θάλασσες: Ερευνα, προβλήµατα, αντιµετώπιση» Ανάβυσσος, 18 Μαρτίου 2004, ιοργάνωση: Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 2 η Ετήσια Σύνοδος Εργασίας του Προγράµµατος FATE: Transfer and Fate of Harmful Algal Bloom (HAB) Toxins in European Marine Waters», ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, 8-9 Μαρτίου ο Πανελληνιο Συµποσιο Ωκεανογραφιας και Αλιείας, ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΧΙΟΣ, ΜΑΪΟΥ 2000, Μέλος οργανωτικής επιτροπής ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Παρακολούθηση και συµµετοχή στο LOICZ/ELOISE/UNEP Workshop on Estuarine Systems of the Mediterranean and Black Sea Region, Athens, Greece, 5-8 February 2001, γιά την εφαρµογή του προγράµµατος LOICZ UNEP Biogeochemical Budgeting Guidelines σε δεδοµένα (φυσικά, χηµικά, βιολογικά) από την Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα µε σκοπό την συγκριτική εκτίµηση µεταξύ περιοχών, των ροών και διεργασιών σε εκβολικά και παράκτια οικοσυστήµατα Άλλη σχετική εµπειρία 2007 σήµερα: Μέλος της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας 2007: Eπρόσωπος της Ελλάδας µαζί µε την δρα Ο. Γκότση, στην οµάδα εργασίας της ιακυβερνητικής Επιτροπής Ειδηµόνων γιά τις Επιβλαβείς Φυτοπλαγκτονικές Εξάρσεις του IOC (IOC Intergovernmental Panel on Harmful Algal Blooms) (2007) 2006 σήµερα: Μέλος της ISSHA (International Society for the Study of Harmful Algae) 2006: Mέλος της επιτροπής αξιολόγησης ερευνητικών προγραµµάτων προς την ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος ιακρατικής Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας (2006), Αθήνα : Μέλος του Επιστηµονικού - Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Σελίδα 9/10 - Βιογραφικό

10 2005: Μέλος της οµάδας εκπόνησης του προγράµµατος Αριστείας του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ( ) : Συµµετοχή στη Μεσογειακή οµάδα (MEDGIG) γιά την ιαβαθµονόµηση της ποιότητας των Παράκτιων και Μεταβατικών Υδάτων των Ευρωπαϊκών θαλασσών (Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά: WFD 2000/60/EE) : Μέλος της «τεχνικής γραµµατείας» στο Steering Group της «Eutrophication Activity» γιά την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο γιά τα Νερά (υπό την τεχνική υποστήριξη της ΕΕ να αναπτυχθεί καθοδήγηση γιά τον ευτροφισµό για την Οδηγία για τα νερά: WFD (2000/60/EE). 2003: Μέλος της οµάδας σύνταξης του Πενταετούς Προγραµµατισµού ( ) του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Μέλος της Ενωσης Ελλήνων Ωκεανογράφων Μέλος της Πανελλήνιας Ενωσης Βιολόγων Προσκεκληµένη κριτής σε 6 διεθνή επιστηµονικά περιοδικά Σελίδα 10/10 - Βιογραφικό