ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας"

Transcript

1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ. 393/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. Απόσπασµα από το υπ αριθ. 22/ Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 13:30' (µετά από αναβολή της προγραµµατισµένης για ώρα 9:30' π.µ της ίδιας ηµέρας, συνεδρίαση), στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 2) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 5) Ντούρλιας ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 6) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 7) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης

2 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Έργων και Πολεοδοµίας Φιλ. Κωτούλα, ο οποίος παρουσίασε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το σχέδιο του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων και αναφέρθηκε αναλυτικά στις επί µέρους διατάξεις του. 2. Το σχέδιο του υπό έγκριση νέου Κανονισµού 3. Την υπ'αριθµ. 204/2013 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας 4. Την υπ'αριθµ. 102/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 Αποφάσισε οµόφωνα Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση το σχέδιο του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας, το οποίο έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσµεύουν τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. ρόµοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας. Πεζόδροµοι είναι οι δρόµοι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών. Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι: Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων(ηλικιωµένοι, παιδιά, συνοδοί βρεφικών αµαξιδίων, κλπ). Άρθρο 2 ο : Νοµικό Πλαίσιο Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου.

3 Στις διατάξεις του Κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις : Του Β / «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων». Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α /1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων». Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α /1984). Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α /1989). Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α /1990). Του Ν. 2218/1994. Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α /2004). Του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός». Του Ν. 4067/2012 «Νέος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός». Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985. Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές µεγεθών και υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ». Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ). Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ Ε 52716/ (ΦΕΚ 1663/Β / ). Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000. Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48. Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458. Της Απόφασης 3447/2007 του Συµβουλίου της Επικρατείας. ΥΑ Αριθµ.6952/ (ΦΕΚ 420/Β / ). Υ.. Αιβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983). Οι ισχύοντες κανονισµοί Καθαριότητας και Πρασίνου του ήµου Καρδίτσας Άρθρο 3 ο : Ορισµοί 1. Κοινόχρηστοι, είναι οι χώροι που σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ήµο Καρδίτσας. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». 2. Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ι ικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων. 3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εµπορικά καταστήµατα και ιδίως καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόµιµη λειτουργία αυτών. 4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία αδικήµατος αλλά στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού.

4 5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ήµου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. Άρθρο 4 ο : Αρµοδιότητες Εκτός του ήµου Καρδίτσας, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο ήµο Καρδίτσας ή έχουν παραχωρηθεί σ αυτόν για εκµετάλλευση. Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών χορηγεί σύµφωνα µε το Νόµο όλες τις απαραίτητες άδειες, εντός 15 ηµερών από την εξασφάλιση όλων των προαπαιτούµενων εγκρίσεων. 2. Η ηµοτική Αστυνοµία ή κάθε άλλη κατά το νόµο αρµόδια υπηρεσία ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και γνωµοδοτεί σε περιπτώσεις που τίθεται θέµα διακοπής και παρεµπόδισης της κυκλοφορίας. 3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει κάθε φορά, κατόπιν εισηγήσεων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ηµοτικής Ενότητας Καρδίτσας, τις διαµορφώσεις που αφορούν λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, σύµφωνα πάντα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος κανονισµού. 4. Η ετήσια ανανέωση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον µετά την πρώτη έγκριση από την ΕΠΟΙΖΩ δεν προβλέπονται αλλαγές, θα δίνεται από την αρµόδια υπηρεσία χωρίς νέα έγκριση από την ΕΠΟΙΖΩ. Σε περίπτωση που έχουν βεβαιωθεί κατά το προηγούµενο έτος περισσότερες από δύο παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης, απαιτείται εκ νέου άδεια από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. εφόσον οι αρµόδιες υπηρεσίες βεβαιώσουν ότι οι λόγοι αυθαίρετης χρήσης έχουν εκλείψει. 5. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων και των ενστάσεων επί των αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου και παραπέµπει στο ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού. 6. Στις συνεδριάσεις της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ θα καλούνται κατά περίπτωση και όπου κρίνεται αναγκαίο και άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Περιφερειακή Ενότητα, κ.λπ.). Άρθρο 5 ο : Γενικές Αρχές 1. Στις πλατείες εξασφαλίζονται διάδροµοι για την ελεύθερη κίνηση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους τουλάχιστον 4µ. Οι εν λόγω διάδροµοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε είδους σταθερο ή δυσχερές στη µετακίνηση εµπόδιο (σκίαστρα, γλάστρες, ζαρντινιέρες, καναπέδες, πάσο και πάγκοι ορθίων, πρόσθετα δάπεδα, κ.λπ.) και καθ' ύψος (τουλάχιστον 4 µέτρων), ώστε να µη δυσχεραίνεται η διέλευση των οχηµάτων, ενώ θα πρέπει να είναι συνεχείς σε όλο το µήκος τους. Εντός των ανωτέρω διαδρόµων πρέπει να εξασφαλίζεται διάδροµος κυκλοφορίας πεζών τουλάχιστον 3 µέτρων. Στο 1 επιπλέον µέτρο που προκύπτει επιτρέπεται η ανάπτυξη αποκλειστικά και µόνο τραπεζοκαθισµάτων µικρού βάρους και µικρών διαστάσεων (απαγορεύονται δηλαδή καναπέδες, πάσο, κ.λπ.), ενώ το επιπλέον 1 µέτρο θα παραχωρείται µόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συχνή διέλευση οχηµάτων (όπως για παράδειγµα για την εξυπηρέτηση πάρκινγκ κατοικιών). 2. Στα πεζοδρόµια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50µ τουλάχιστον, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό στύλοι φωτισµού, δένδρα, σήµατα κυκλοφορίας και γενικά παντός είδους µόνιµα εµπόδια και µετά από διατύπωση γνώµης της ΕΛΑΣ. 3. Σε πεζοδρόµους πλάτους έως 3 µέτρα (είτε το πλάτος αφορά το συνολικό τους πλάτος είτε το εναποµείναν, µετά την αφαίρεση δηµοτικών εγκαταστάσεων καλλωπισµού, όπως παρτέρια, συντριβάνια, παγκάκια, κ.λπ.) θα αφήνεται ελεύθερο πλάτος διέλευσης πεζών 1,50 µέτρου. Για πλάτη από 3 έως 6.00 µέτρα επιτρέπεται η κατάληψη έως και 60% του

5 πεζοδρόµου. Για πλάτη από 6 έως 9 µέτρα επιτρέπεται η κατάληψη έως και 55% του πεζοδρόµου. Για πλάτη µεγαλύτερα των 9 µέτρων επιτρέπεται η κατάληψη έως και 50% του πεζοδρόµου. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ελεύθερο πλάτος 1,50 µέτρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσµατα από τη µία µόνο πλευρά του πεζοδρόµου, τότε παραχωρείται έως το 1/3 του πλάτους του πεζοδρόµου. Σε κάθε περίπτωση, είναι στην ευχέρεια της ΕΠΟΙΖΩ η παραχώρηση µικρότερων χώρων, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης. Οι διάδροµοι κυκλοφορίας θα είναι συνεχείς, και σε περίπτωση που παρεµβάλονται δηµοτικές εγκαταστάσεις αστικού εξοπλισµού που µεταβάλουν το πλάτος του πεζοδρόµου, η Τεχνική Υπηρεσία θα δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και/ή οχηµάτων στους δηµιουργούµενους διαδρόµους. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κατασκευών που είναι µόνιµες ή δυσχερείς στη µετακίνησή τους (κατά τα πρότυπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου) οι οποίες εµποδίζουν τη διέλευση οχηµάτων πρώτης ανάγκης, εκτός και αν εξασφαλίζεται ο απαραίτητος διάδροµος των 4,00 µέτρων. Εφόσον είναι εφικτό, θα πρέπει στους πεζοδρόµους να αφήνεται διάδροµος κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Να µην εµποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων της πόλης. Περιµετρικά των µνηµείων θα εξασφαλίζεται διάδροµος κυκλοφορίας τουλάχιστον 3,00 µέτρων. 5. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους πρασίνου και σε παιδικές χαρές. 6. Η έκθεση των εµπορευµάτων στα πεζοδρόµια θα περιορίζεται σε απόσταση 1µ από την οικοδοµική γραµµή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόµενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5µ. Στα εµπορικά καταστήµατα που βρίσκονται σε πλατείες και πεζόδροµους και προβλέπεται η τοποθέτηση εµπορευµάτων σε εξωτερικό χώρο (π.χ. οπωροπωλεία) η απόσταση του 1 µέτρου µπορεί να αυξάνεται έως τα 2 µέτρα, κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, και υπό την προϋπόθεση ότι αφήνονται διάδροµοι κυκλοφορίας τουλάχιστον 4 µέτρων και δε δηµιουργούνται άλλα λειτουργικά προβλήµατα. 7. εν επιτρέπεται στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κ.λπ.). 8. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σε λογική συνάρτηση µε τον αριθµό τραπεζοκαθισµάτων που δικαιούται το κατάστηµα να αναπτύξει σε εξωτερικό χώρο. 9. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε έγχρωµη γραµµή µε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, της ηµοτικής Αστυνοµίας ή κάθε άλλης κατά το νόµο αρµόδιας υπηρεσίας και εκπροσώπου της ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος. 10. εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει ο ήµος στον κοινόχρηστο χώρο. 11. Στην περιοχή της ηµοτικής Αγοράς θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος ο οποίος δε θα έρχεται σε αντίθεση µε τον κανονισµό λειτουργίας της. Επισηµαίνεται οτι το κτίριο της ηµοτικής Αγοράς έχει κηρυχθεί διατηρητέο και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στα αρχιτεκτονικά του στοιχεία χωρίς τις απαιτούµενες άδειες. 12. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου, µε µονόχρωµο τεντόπανο ανοιχτού χρώµατος, σε ύψος τουλάχιστον 3µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, είτε µε οµπρέλες ιδίου χρώµατος που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα είτε µε ειδικές κατασκευές µετά από πρόταση (άδεια) των Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας, όλες οι

6 κατασκευές σκίασης, και εφόσον είναι αναδιπλούµενες, θα πρέπει να έχουν και χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας. 13. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ΝΟΚ/2012 οι εξώστες των κτιρίων δεν επιτρέπεται να προεξέχουν από το οριακό επίπεδο της οικοδοµικής γραµµής (κατακόρυφο ή κεκλιµένο), περισσότερο από ένα δέκατο του πλάτους του δρόµου και µέχρι 2,0 µέτρα το πολύ. Επίσης εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρηµένους σε κοινή χρήση, πρέπει να βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον 3 µέτρα από κάθε σηµείο της στάθµης του πεζοδροµίου. Εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους σε ύψος µικρότερο από 5 µ. πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0,5 µ., µέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδροµίου σε οριζόντια προβολή. Σύµφωνα µε του άρθρο 17 του ΝΟΚ/2012, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρηµένους σε κοινή χρήση απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων. Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόµη και σε τµήµατα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγµατα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραµµά τους. Οι κάθετες προς την όψη των κτιρίων επιγραφές ή διαφηµίσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις κατά ανώτατο όριο 1,0Χ1,0Χ0,25µ και δεν µπορούν να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30µ. Το κάτω µέρος των επιγραφών δεν µπορεί να απέχει λιγότερο από 2,50µ από τη στάθµη του πεζοδροµίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50µ από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου. 14. εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώµατα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισµού (µπαρ, ψυγείων, ψυκτών, πιατοθηκών, µονάδων ψύξης, κ.λπ) καθώς και ανεµοφρακτών. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η εναέρια διέλευση καλωδίων χωρίς τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας και χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, την έγκριση της ΕΠΟΙΖΩ, κατόπιν εισηγήσεων των υπηρεσιών του ήµου και υποβολής µαζί µε την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση της ΕΠΟΙΖΩ κατόπιν εισηγήσεων των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. Σε ό,τι αφορά σε κατασκευή πρόσθετων δαπέδων, µοκετών κλπ., αυτά θα επιτρέπονται µόνο σε περιπτώσεις που επιλύουν λειτουργικά προβλήµατα (π.χ. προβλήµατα απορροής υδάτων, προβλήµατα µε ρίζες δέντρων, κ.λπ.) µετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών και έγκρισης από την ΕΠΟΙΖΩ. 15. Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση. 16. Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και δέντρων στις πλατείες, τους πεζοδρόµους και τα πεζοδρόµια θα γίνεται µόνο από την Υπηρεσία Πρασίνου του ήµου και η αποκατάσταση του γύρω χώρου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου, ή καθ υπόδειξή τους, για να µην παρατηρείται το φαινόµενο της επίστρωσης των παραπάνω χώρων µε πλακίδια διαφόρων µορφών. 17. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήµατος. 18. Θα επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών στοιχείων, ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων (αυτοκινητάκια, αεροπλανάκια, κλπ.) σε κοινόχρηστο χώρο, σύµφωνα µε την άδεια που κατέχουν. 19. εν επιτρέπονται οι µόνιµες κατασκευές για τοποθέτηση συσκευών προβολής και τηλεοράσεων σε κοινόχρηστο χώρο.

7 20. εν επιτρέπεται η διάταξη στοιχείων µε τρόπο που να δηµιουργούν περιχαρακωµένες και περίκλειστες περιοχές εντός των κοινοχρήστων χώρων. Απαγορεύεται επίσης η γραµµική τοποθέτηση των στοιχείων µε τρόπο που να λειτουργούν ως διαχωριστικά µεταξύ των παραχωρούµενων σε γειτονικά µαγαζιά κοινόχρηστων χώρων. 21. Ολες οι κατασκευές στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους δεν πρέπει να έχουν µόνιµα χαρακτηριστικά και θα τοποθετούνται µετά από άδεια της ΕΠΟΙΖΩ κατόπιν εισηγήσεων των αρµοδίων υπηρεσιών του ήµου. 22. Σε κάθε περίπτωση, για την έκδοση της άδειας θα κατατίθενται κατάλληλα σχέδια, στα οποία θα φαίνεται η θέση και το είδος κάθε στοιχείου που θα τοποθετείται στον κοινόχρηστο χώρο. 23. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας που αφορά κοινόχρηστους χώρους θα λαµβάνονται υπόψη και οι ισχύοντες κανονισµοί Καθαριότητας και Πρασίνου. 24. Ό,τι δεν αναφέρεται από τον παρόντα κανονισµό, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς στη νοµοθεσία, απαγορεύεται. Άρθρο 6 ο : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων. 1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης και ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Για τη διαµόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από το ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη /νση Οικονοµικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης. Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας στο αρµόδιο γραφείο της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου, συνοδευοµένη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία είναι: Α. Άδεια λειτουργίας καταστήµατος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων εκτός του καταστήµατος, µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. Β. Ενηµέρωση από το Ταµείο του ήµου περί µη οφειλών στο ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή εισφορές προς το ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. Γ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήµατος, τα παρακείµενα καταστήµατα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι διάδροµοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Εξαιρείται διάδροµος πλάτους 1 µέτρου που εξυπηρετεί την είσοδο του καταστήµατος Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούµενου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους και για τη διαφορετική χρήση του. Απαγορεύεται η αποθήκευση των τραπεζοκαθισµάτων, και άλλων στοιχείων εξοπλισµού στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. Προ της εισόδου οικοδοµής δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Σε περίπτωση που γίνεται αίτηση για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου πέραν του προσώπου του καταστήµατος, είτε επί της ίδιας ρυµοτοµικής γραµµής είτε από την απέναντι ρυµοτοµική γραµµή, θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του χρήστη του ακινήτου µπροστά από το οποίο θα αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσµατα, ή του ιδιοκτήτη αν

8 το ακίνητο δε χρησιµοποιείται, ότι συµφωνεί µε την κατάληψη αυτή. Η υπεύθυνη δήλωση θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Η εξόφληση της άδειας γίνεται µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ήµου ή µε καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 50% του ποσού και κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το υπόλοιπο ποσό, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται αλλιώς από την νοµοθεσία. Με τη λήξη των αδειών και µε ευθύνη της επιχείρησης αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. 2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Η άδεια τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, χορηγείται σύµφωνα µε το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, εκδίδεται από την /νση Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου Καρδίτσας κατόπιν έγκρισης από την ΕΠΟΙΖΩ, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου η οποία συνοδεύεται από: Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου. ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου, µε όλα τα στοιχεία τραπεζοκαθίσµατα, τέντες, οµπρέλες, σόµπες κλπ. Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων (ηλεκτρολογική, µηχανολογική µελέτη κλπ.) Φωτογραφίες χρησιµοποιούµενων στοιχείων. Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων. Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται µέσα στα όρια του παραχωρηµένου χώρου και σε καµιά περίπτωση δε δηµιουργούν περιχαρακωµένες περιοχές, µετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης. Η µορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: Όσον αφορά στα σκιάδια, στις περιπτώσεις που η µορφή δεν ορίζεται µε άλλο τρόπο, άδεια θα χορηγείται µόνον αν αυτή αναφέρεται σε οµπρέλες. Αυτές πρέπει να έχουν απλό σχήµα µονόχρωµες ανοιχτού χρώµατος εξωτερικά, να µην είναι υπερµεγέθεις (οι διαστάσεις τους θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΕΠΟΙΖΩ κατόπιν εισηγήσεως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες), να µην έχουν διαφηµίσεις και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. Για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν πρόταση, που θα εγκρίνεται από την ΕΠΟΙΖΩ κατόπιν εισήγησης της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά µόνιµη κατασκευή σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης, τόσο η µορφή των σκιαδιών όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων θα προκύπτει µετά από συνολική µελέτη που θα εκπονείται από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου. Για πιθανές τοµές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόµο ή πεζοδρόµια, απαιτείται άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 "περί Κ.Ο.Κ.", η οποία χορηγείται από την ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο. 3. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για έκθεση εµπορευµάτων, καθώς επίσης και ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου.

9 Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων, εκδίδεται από το ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 παρ. 4 και 7 του παρόντος. Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη /νση Οικονοµικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: Α. Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου. Β. Ενηµέρωση από το Ταµείο του ήµου περί µη οφειλών στο ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή εισφορές προς το ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. εν επιτρέπεται η αποθήκευση εµπορευµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, τα εµπορεύµατα και ο εξοπλισµός έκθεσης αυτών θα πρέπει να αποσύρονται από τους κοινόχρηστους χώρους τις ώρες που τα καταστήµατα δεν είναι σε λειτουργία. Οι διάδροµοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εµπορευµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εµπορευµάτων. Απαγορεύεται η ανάρτηση ειδών, επί των προσόψεων των καταστηµάτων. Η τοποθέτηση εµπορευµάτων επί των προσόψεων σε περίπτωση πεζοδροµίων θα είναι εφαπτόµενη των καταστηµάτων και δεν θα υπερβαίνει το 1,50µ. σε ύψος και το 1 µ. σε πλάτος. Σε περίπτωση πλατειών και πεζοδρόµων ισχύουν οι γενικές αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 5. Η εξόφληση της άδειας γίνεται µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ήµου ή µε καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 50% του ποσού και κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το υπόλοιπο ποσό. 4. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και ορίζεται τέλος ηµερήσιο, µηνιαίο ανά τ.µ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης. Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στη /νση Οικονοµικών του ήµου, λαµβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου µετά και από την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη ατυχήµατος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδροµίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών σε παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχηµάτων(υα 6952/ ΦΕΚ 420/Β / ). Για τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις των αιτούντων την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα λαµβάνεται υπόψη και ο κανονισµος καθαριότητας. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : i. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται µε την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και µε ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο τέλος χρήσης, που πληρώνεται από τον εργολάβο εκµετάλλευσης του κάδου. Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν, κατόπιν άδειας από την ιεύθυνση Οικονοµικών υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και αποκοµιδής (ειδικοί κάδοι) ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής και να µην ενοχλούνται οι πεζοί και οι περίοικοι. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισµένο χώρο και για προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα η οποία θα ανανεώνεται. ii. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και µηνιαίο τέλος Χρήσης.

10 Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδοµής θα περιφράσσετε υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση 1,50 µ από την οικοδοµική γραµµή και σε ύψος 2,50 από την στάθµη της οδού µε ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροή ή διαφυγής στο περιβάλλον δοµικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά µετρά π.χ είδος προστατευτικού υλικού θα καθορίζοντα από την ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ήµου. εν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγµα αυτό. Όλες οι πραγµατοποιούµενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά την λήψη νόµιµης άδειας από τον ήµο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου µαζί µε αντίγραφο της θεωρηµένης οικοδοµικής άδειας και της προβλεπόµενης από τον νόµο πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας και την ηµεροµηνία της έκδοσης της. iii. Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή την άδεια µικρής κλίµακας για την έγκριση των εργασιών από την αρµόδια /νση του ήµου και υποχρεώνεται: Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδροµίου), για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειµένων. Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδοµή. Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πτώση υλικών. Να τοποθετήσει σήµανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδροµίου. Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και λευκό χρώµα. Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας. iv. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, µε ηµερήσιο ή µηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό µέτρο. Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών. Αιτήσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών υποβάλλονται στο αρµόδιο Γραφείο της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, συνοδευόµενες από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία είναι: Α. Άδεια Οικοδοµής ή Άδεια µικροεπισκευών µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. Β. Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας, ηµοτική Αστυνοµία, και του Τµήµατος Ηλεκτροφωτισµού Οδοσήµανσης & Φωτεινής Σηµατοδότησης του ήµου. Γ. Ενηµέρωση από το Ταµείο του ήµου περί µη οφειλών στο ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή εισφορές προς το ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους.. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης. Η εξόφληση της άδειας γίνεται µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ήµου ή µε καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 50% του ποσού και κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το υπόλοιπο ποσό. 5.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειµένων Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειµένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου. Στην αίτηση προς τη /νση Οικονοµικών θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος &

11 ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε δυνατότητα παράτασης, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ιακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι1 εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 6. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες νωρίτερα. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δηµιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το µήνα, ενώ µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισµών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζοµένων σ αυτά, καθώς και των κανονισµών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Στην αίτηση του ο ενδιαφερόµενος αναφέρει τα µέτρα σηµατοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχηµάτων και την αποτροπή ατυχηµάτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ιακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεοµηνίας). 7. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε Περίπτερα Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων).

12 i. Περίπτερα Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυκτικών θαλάµων και προθηκών έκθεσης προς πώληση, θα είναι εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου: εν θα υπερβαίνει τα 3,00τµ όταν βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόµια πλάτους πάνω από 7,00µ. εν θα υπερβαίνει τα 2,00τµ στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα που βρίσκονται µπροστά από προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδροµίου, θα τους διατίθεται χώρος µέχρι 2,00τµ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 0,70µ σε οριζόντια προβολή απέχουσα απόσταση µεγαλύτερη των 0,5µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70µΧ1,50µ και ύψος 2,20µ). Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυκτικών θαλάµων και προθηκών έκθεσης προς πώληση υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας στο αρµόδιο γραφείο της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου, συνοδευοµένη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία είναι: Α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την Υ.. Υ1γ/Γ.Π./οικ96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/ ). Β. Ενηµέρωση από το Ταµείο του ήµου περί µη οφειλών στο ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή εισφορές προς το ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. Γ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείµενα καταστήµατα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης.. Γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η οποία θα εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχηµάτων. Η εξόφληση της άδειας θα γίνεται µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ήµου ή µε καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 50% του ποσού και κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το υπόλοιπο ποσό. Στην περίπτωση των περιπτέρων που καταλαµβάνουν χώρο σε πεζοδρόµια, ισχύει η βασική αρχή του άρθρου 5 παρ. 1, 2 (ελεύθερο εύρος πεζοδροµίου για την διέλευση πεζών=1,5µ.) του παρόντος Κανονισµού. 8. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων, γάµων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) και την ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα µε την σύµφωνη γνώµη της ηµοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας. Απαραίτητη είναι προσκόµιση της έγκρισης διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τµήµατος Ηλεκτροφωτισµού και του γραφείου Οδοσήµανσης & Φωτεινής Σηµατοδότησης του ήµου.

13 Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται µε την επιτήρηση των χώρων που πραγµατοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου από ιαφήµιση. εν χορηγούνται άδειες διανοµής διαφηµιστικών εντύπων & απαγορεύεται η διανοµή αυτών από τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης. Στις εκδηλώσεις µε σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εµπορικών µηνυµάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο Π..Σ. για τα τέλη διαφήµισης. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά & µόνο για την προβολή µηνυµάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων & εµπορευµάτων. Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα µε άλλους φορείς, είναι απαραίτητο να προσκοµίζεται ή σύµφωνη γνώµη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνοµική Αρχή κλπ). Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων. Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από ηµόσιους φορείς ή Πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Ε.ΠΟΙ.ΖI. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν1491/ Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο εµπόριο. Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Υπαίθριου Εµπορίου του ήµου ύστερα από σχετική Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/τεύχος Α)όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009. Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόµενους, καθώς και οι διαστάσεις τους και η διάρκειά τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε την σύµφωνη γνώµη της αντίστοιχης ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 10. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών. Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (λούνα παρκ), θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το γραφείο αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009. Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόµενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε την σύµφωνη γνώµη της αντίστοιχης ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 11. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκτέλεση εργασιών (εκσκαφές και τοµές οδοστρώµατος) από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής ωφελείας ( ΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ.) Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση εργασιών, (εκσκαφών, τόµων οδοστρώµατος κτλ) από ιδιώτη ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας απαιτείται άδεια και άδεια διέλευσης βαρέων οχηµάτων από την ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή ανάλογου προς τις εργασίες ποσού.

14 Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου προς τις τεχνικές υπηρεσίες και θα θεωρείται πριν την έναρξη των εργασιών από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν συµφωνά µε τα οριζόµενα στη Εγκύκλιο 47/ του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και µε την κειµένη Νοµοθεσία και θα υποβάλλεται το χρονοδιάγραµµα των εργασιών, µε ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους και των προδιαγραφών τους οι οποίες και θα τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µετρά προστασίας και να γίνεται πλήρης και έντεχνη αποκατάσταση των επεµβάσεων στην αρχική τους µορφή εντός (10) ηµερών από το περάς των εργασιών σε κάθε τµήµα. Μετά το πέρας των εργασιών οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προβούν σε έλεγχο για τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης όλων των τοµών. Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσµα της αποκατάστασης δεν είναι ικανοποιητικό, είναι δυνατόν µετά από απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖI. να υποχρεωθεί ο εργολάβος να ανακατασκευάσει όλο το τµήµα του οδοστρώµατος. Για την πρόληψη ατυχηµάτων οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µετρά όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 12. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στις Τοπικές Κοινότητες (πλην της πόλεως της Καρδίτσας). Στις Τοπικές Κοινότητες του ήµου µας λειτουργούν καταστήµατα τα οποία χρειάζονται τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Για την παραχώρηση των χώρων έπειτα από τη γνωµοδότηση των Τοπικών ή ηµοτικών Συµβουλίων των Τοπικών ή ηµοτικών Κοινοτήτων του ήµου, προτείνεται : Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων η παραχώρηση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόµων, κήπων αλσών) να µην είναι µεγαλύτερη του 30% του χώρου. Σε πεζοδρόµια επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πρόσοψη του καταστήµατος, αφήνοντας ελεύθερο πλάτος 1,5 µέτρο, για την διέλευση των πεζών. Οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών µπορούν να παραχωρούνται δωρεάν σε συλλόγους για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη αυτού που λαµβάνει την άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους πρασίνου και σε παιδικές χαρές. Επιβολή τέλους: Η Οικονοµική Επιτροπή να προτείνει την επιβολή τέλους κατάληψης, σε όσους θα παραχωρείται η χρήση ανάλογων χώρων. ηµοτική οικονοµική ενηµερότητα των ενδιαφεροµένων. Άρθρο 7 ο : Καθορισµός Κοινοχρήστων χώρων Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται ως εξής : Α. Πλατείες Σε όλες τις πλατείες θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος προς χρήση που δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού εµβαδού της πλατείας. Η κάθε επιχείρηση µπορεί να καταλαµβάνει ανάλογα µε την πρόσοψή της και µετά από απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ανάλογο εµβαδό επί της της πλατείας. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της πλατείας για όλες τις επιχειρήσεις, τότε αυτός θα µοιράζεται αναλογικά στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους πράσινου που υπάρχουν στην πλατεία. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ 1. Πλατεία Στρατώνων 2. Πλατεία Μακρυγιάννη Αλλαµανή 3. Πλατεία Ευαγγελίστριας 4. Πλατεία Αγίας Παρασκευής

15 5. Πλατεία Λάκκα Μαντζάρα 6. Πλατεία Αθλητικού Πάρκου 7. Πλατεία Αγίου Νικολάου 8. Πλατεία Ελευθερίας 9. Πλατεία Ν. Πλαστήρα 10. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 11. Πλατεία Καραολή ηµητρίου 12. Πλατεία Ειρήνης 13. Πλατεία ηµοτικής Αγοράς 14. Πλατεία Γιολδάση 15. Πλατεία ραχµής 16. Πλατεία Καµινάδων 17. Πλατεία Ακαδηµίας 18. Πλατεία Κωνσταντίνου Σούφλα 19. Πλατεία Λαϊκών Πολυκατοικιών Β. Πεζόδροµοι ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ 1. Πεζόδροµος. Τερτίπη 2. Πεζόδροµος Στ. Λάππα 3. Πεζόδροµος Βάλβη 4. Πεζόδροµος Πλαστήρα 5. Πεζόδροµος Καζαµπάκα 6. Πεζόδροµος Βαλταδώρου 7. Πεζόδροµος Χατζηµήτρου 8. Πεζόδροµος Σµύρνης 9. Πεζόδροµος Γ. Μπότση 10. Πεζόδροµος Ηρακλείτου 11. Πεζόδροµος Παλ. Μαστόρων 12. Πεζόδροµος Μεγ. Αλεξάνδρου 13. Πεζόδροµος Αβέρωφ 14. Πεζόδροµος Ηρώων Πολυτεχνείου 15. Πεζόδροµος ιάκου 16. Πεζόδροµος Σκουφά εν παραχωρείται σε καµία περίπτωση χώρος επί του πεζοδρόµου που είναι χαρακτηρισµένος σαν ποδηλατόδροµος. Γ. Πεζοδρόµια Στα πεζοδρόµια των οδών παραχωρείται χώρος προς χρήση στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε την προϋπόθεση να τηρείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού. Αν µε την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου αποµένει χώρος, εφαπτόµενος στο κατάστηµα, προς χρήση-διάθεση, µικρότερος των 0,5µ. τότε αυτός δεν παραχωρείται. Επισήµανση: Η µορφή και η κατασκευή των τραπεζοκαθισµάτων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτού του άρθρου για λόγους οµοιοµορφίας θα εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Άρθρο 8 ο : Αυθαίρετη χρήση κυρώσεις πρόστιµα Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ήµου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, την εγκριθείσα από την ΕΠΟΙΖΩ διάταξη όλων των στοιχείων, είτε τη διάρκεια της άδειας.

16 Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του ηµάρχου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος: Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης. Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο που έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα. Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ο ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειµένου, µε τη συνδροµή της ηµοτικής Αστυνοµίας ή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Στην περίπτωση δε αυτή η ηµοτική Αρχή δύναται να προχωρήσει και σε προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. Εκτός του χρηµατικού προστίµου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη διαδρόµων κυκλοφορίας κάτω των 3,00 µέτρων, όπου αυτοί προκύπτουν από τη διαµόρφωση των κοινοχρήστων χώρων, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί θα κάνουν συνεχείς ελέγχους και η εφαρµογή των προβλεποµένων διατάξεων θα τηρείται απαρέγκλιτα.. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη /νση της Πολεοδοµίας ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρµόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιµα στους παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 4 σε συνδυασµό µε όσα προβλέπονται στο Π.. 6/ (Φ.Ε.Κ. 195Α), τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ όσον διαρκεί η παραµονή του αυθαιρέτου άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόµου, ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ίδιου Ν. 1337/1983. Άρθρο 9 ο : Μη παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου Α. εν παραχωρείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Στα πεζοδρόµια στα οποία δεν παραµένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,5µέτρα) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αµαξιδίων ΑΜΕΑ κ,λ,π, β) Στο οδόστρωµα των οδών εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 4.1.του άρθρου 6 του παρόντος κανονισµού. γ) Στις νησίδες των οδών. δ) Σε πεζοδρόµια πλάτους κάτω των 2,0 µέτρων. Β. εν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες: α) Στα καταστήµατα εµπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, εξοπλισµού βαρέως τύπου, συναρµολόγησης και βαφής επίπλων κλπ. β) Στα καταστήµατα τροφίµων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 44, 45 & 48 της ΑΙΒ/8577/ Υγειονοµικής ιάταξης. γ) Για τοποθέτηση ανθρωποζυγών, πακτωµένων πάγκων, ειδικών κατασκευών κλπ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των Ν. 1828/89 & 1900/90, σύµφωνα µε τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος

17 εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο συντελεστή που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Γ. Εκεί όπου επιτρέπεται η χρήση θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος ως εξής: α) Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση εµπορευµάτων, πλάτους µέχρι 1 µ. µε µήκος την πρόσοψη του καταστήµατος αφαιρούµενης της εισόδου. β) Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, χώρος ικανός για την ασφαλή διέλευση των πεζών όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α.δ αυτού του άρθρου. γ) Στα πάρκα και στις πλατείες αποφασίζει κατά περίπτωση η ΕΠΟΙΖΩ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων. δ) Προκειµένου περί εξωτερικών στοών κτιρίων (παρόδιες στοές), θα µένει πάντα ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1,50µ για την διέλευση των πεζών. Άρθρο 10 ο : Μεταβατικές ιατάξεις α) Ο παρών κανονισµός ισχύει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από την αρµόδια υπηρεσία (Αποκεντρωµένη /ση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας). β) ίνεται προαιρετική περίοδος προσαρµογής για τα υφιστάµενα καταστήµατα και τις υφιστάµενες άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων έως τις , εκτός από τις περιπτώσεις όπου µε τα µέχρι τώρα εφαρµοζόµενα δεν εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι διάδροµοι κυκλοφορίας του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού. Όσα καταστήµατα επιθυµούν να εφαρµόσουν τον παρόντα κανονισµό νωρίτερα, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούµενα σχέδια και να ακολουθήσουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση όλα τα υφιστάµενα καταστήµατα που χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους την ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος κανονισµού και προγραµµατίζουν χρήση των χώρων αυτών από τις αρχές του 2014, θα πρέπει να καταθέσουν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου σχέδια στα οποία θα γίνεται εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού έως τις , ώστε να αντιµετωπιστούν εγκαίρως τυχόν παραλείψεις και λάθη αυτού. γ) Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου θα προχωρήσουν άµεσα στη σύνταξη µελέτης σκίασης των κοινοχρήστων χώρων, ώστε να προταθούν ανά πλατεία πρότυπες κατασκευές σκίασης. Η εφαρµογή των εν λόγω µελετών θα είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που κάποιο κατάστηµα επιθυµεί να σκιάσει κοινόχρηστο χώρο µε τρόπο άλλο από τις επιτρεπόµενες οµπρέλες, µετά από τρεις µήνες από την έγκριση της µελέτης από το ηµοτικό Συµβούλιο, και πάντως όχι πριν τις δ) Μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισµού, και πάντως πριν οι ιδιώτες κάνουν χρήση των διατάξεών του, οι Τεχνικές Υπηρεσίες σε συνεργασία µε εκπρόσωπο της ηµοτικής Κοινότητας θα προβούν άµεσα σε αυτοψίες στους κοινόχρηστους χώρους και θα καταγράψουν κατασκευές (κατακόρυφα στοιχεία σκίασης, µόνιµες κατασκευές προβολής τηλεοράσεων, υπερυψωµένα δάπεδα, εναέριες καλωδιώσεις, κ.λπ.), οι οποίες είτε βρίσκονται εντός των διαδρόµων κυκλοφορίας οχηµάτων, είτε γενικά δηµιουργούν προβλήµατα στην ορθή χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Οι ιδιοκτήτες των κατασκευών αυτών θα ενηµερώνονται εγγράφως και εντός 15 ηµερών θα πρέπει να τις αφαιρέσουν. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία µέτρα, ενώ δεν θα επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου µέχρι τη συµµόρφωσή τους. Άρθρο 11 ο : Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών, στις υπηρεσίες του ήµου και στους επαγγελµατίες. Ο ήµαρχος και οι επικεφαλής των αρµόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού.

18 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 393/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα... Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Άρθρο ο : Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 186/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 186/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 3 / 11 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 63990 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.Π.Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρόμων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρομίων,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων. Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού

Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων. Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού 1.1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Ευρώτα Ιωάννη Γρυπιώτη Ο Δήμος Ευρώτα στοχεύοντας την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας προχωρά στην ενημέρωση των Δημοτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 104 Της 13 ης συνεδρίασης (ορθή επανάληψη) που έγινε την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 49479/24-11-16

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 20/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 177 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :398/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Ιουνίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αριθµός Απόφασης : 84/2015 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1231/05.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 17/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 4 ης /25-4-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Πατήστε για προσθήκη κειμένου Υφιστάμενη κατάσταση Κανονιστική 2001 με αλεπάλληλες τροποποιήσεις Ασυμβατότητα με την κείμενη νομοθεσία ιδιαίτερα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 342 00 ΤΗΛ: 2226350037.Fax: 2226053293 E-mail: istaid@0694.syzefxis.gov.gr Αριθμός Απόφασης : 72/2017 ΘΕΜΑ:«Εγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/11/2011 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 28 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 7/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 48/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης

από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 11 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι X Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Πίνακα θεμάτων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά. Στον Παλαμά σήμερα την 19 ην του μήνα Σεπτέμβριου του

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.

γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 588/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 11/2017

Αριθµός Απόφασης 11/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πύδνας-Κολινδρού Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΗΜΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 2-2015 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας-

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Επώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα Επώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/26-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΡΩΗ9-ΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β43ΡΩΗ9-ΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 23/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 2 η /08-02-2017 Αρ. αποφ. 16/08-02-2017 ΑΔΑ: Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11643 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210 Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/16.10.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα