Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΝΔΙ. ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Ν.ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΝΔΙ. ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Ν.ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ."

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Πάτρα: 13 Μαΐου 2015 Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΝΔΙ. ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Ν.ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΤΥΠΟΥ ISOBOX ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» TEM 1 ΠΑΝΕΛ ΣΤΕΓΗΣ Μ2 30 ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Μ2 24 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 60Χ40 ΤΕΜ 12 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Μ3 30 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΣΑΚΟΙ 60 ΠΛΕΓΜΑΤΑ Τ-139 ΤΕΜ 5 ΠΛΑΚΑΚΙΑ Μ2 28 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΑΚΟΙ 10 ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΕΜ 3 ΛΕΚΑΝΗ WC ΤΕΜ 1 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΤΕΜ 1 ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΤΕΜ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΕΜ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ 1 ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΔΙ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΩΝ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 45 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ. TOΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΑΡΑΞΟΥ. ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΤΕΛΩΤΗ 3ΧΙΛ Μ2 16 ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ KG 10 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ KG 30 ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ

2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΑΣΗ. ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΧΟΥΣ 20CM ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΩ. ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΜΕΝΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΘΑ ΣΤΡΩΘΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΒΑΣΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛ 1,20Χ6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ 1,50Χ2,50 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛ- ΤΟΙΧΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ, ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΚΕΠΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛ 5CM. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Λ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ,ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ.

3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ (RAL 6002 ή 6010 ή 6017) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΓΚΡΙ ( RAL 7009) ΘΑ ΑΣΤΑΡΩΘΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετικές προσφορές μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην αρμόδια επιτροπή της ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 31, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ. α. Στο ενσφράγιστο φάκελο που θα τεθεί υπ όψιν του Προέδρου της Επιτροπής θα εσωκλείονται δύο (2) χωριστοί και κλειστοί φάκελοι. Στον έναν, με την ένδειξη «Τεχνική Περιγραφή», θα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά της κατωτέρω (2) παραγράφου. Στον δεύτερο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. β. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ, θα αφορούν το συνολικό χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, να έχουν ισχύ τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αντιπροσφορές δε θα γίνουν δεκτές. γ. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ανωτέρω υλικών/εργασιών της παρούσας διακήρυξης. δ. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τις οποίες προσφέρεται η ίδια τιμή για την ίδια σε ποιότητα, και λοιπά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση ισοτιμίας σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται με κλήρωση που γίνεται δημόσια. ε. Τον μειοδότη βαρύνουν αποκλειστικά η αμοιβή του απαιτούμενου προσωπικού και οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές, όπως και κάθε άλλο κόστος για την εκτέλεση της εργασίας και της προμήθειας, ο δε εργοδότης ευθύνεται μόνο για την καταβολή των συμβατικών τιμών. 2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α. Δήλωση όπου θα βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση του συνόλου της διακήρυξης και την αποδέχεται στο σύνολό της πλήρως και ανεπιφύλακτα. β. Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής. γ. Δήλωση ότι: (1) Δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν νόμιμο λόγο αποκλεισμού του από τη διαγωνιστική διαδικασία. (2) Πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί. (3) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για

4 κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας. (4) Θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του. δ. Έλλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων / βεβαιώσεων, παράλειψη προσκόμισης κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά, επιφέρει αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από τη συνέχεια του διαγωνισμού, για τον υποψήφιο συμμετέχοντα. 3. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 26 Μαϊου 2015 και ώρα 15:00 (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα εκτελεστεί την επομένη εργάσιμη ημέρα ήτοι 27 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00. Προσφορές που θα παραληφθούν μεταγενέστερα της ανωτέρω τεθειμένης προθεσμίας (πρωτοκόλληση ΝΔΙ) δεν θα γίνουν δεκτές. 4. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατακύρωση, ο μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση. Αν δεν προσέλθει στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και κατακυρώνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 5. Ο τόπος παράδοσης των υλικών/εργασιών θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή, στο Ναυτικό Οχυρό Αράξου. Χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών εντός σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης της παραγράφου (4). 6. Ο εργολάβος βαρύνεται με κρατήσεις 6,2476% υπέρ Δημοσίου, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: α. 4% υπέρ Μ.Τ.Ν. β. 2% υπέρ ΕΛΟΑΝ γ. 0,12% υπέρ χαρτοσήμου Ο.Γ.Α., επί του ποσού δικαιώματος ΜΤΝ / ΤΑΝ. δ. 0,024% υπέρ Ο.Γ.Α. ε. 0,1036% (ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%+Χαρτ.0,003%+ΟΓΑ 0,006%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά την πληρωμή θα γίνει η νόμιμη παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για τα υλικά και 8% για τις εργασίες). 7. Νομοθετικό Πλαίσιο: α. Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις». β. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». γ. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». δ. Το Άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για τη Λήψη Άμεσων Μέτρων για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και Λοιπές Διατάξεις». ε. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». στ.την υπ αριθμ. 53/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

5 8. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΝΔΙ, ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 31, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ, τηλέφωνο (αρμόδιος χειριστής: Πλωτάρχης Π. Τριαντόπουλος ΠΝ). Αντιπλοίαρχος Δ.Μαντέλης ΠΝ Διοικητής

6 ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 2/15 ΝΔΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ τύπου ISOBOX (CONTAINER) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Ν.ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ 1. ΟΙΚΙΣΚΟΣ Διαστάσεις Εξωτερικές : 6 Χ 2,5 Χ 2,3 Τετραγωνικά Μέτρα : >15 m2 α. Ο μεταλλικός σκελετός του οικίσκου αποτελείται από κοιλοδοκούς βαρέως τύπου υψηλής ακαμψίας, βαμμένους με διπλή στρώση ηλεκτροστατικά. β. Η βάση του οικίσκου είναι κατασκευασμένη από χάλυβα, μορφής κοιλοδοκών, έχει τις κατάλληλες μεταλλικές ενισχύσεις ώστε να αντέχει σε φορτία 1800 kg/m2, και φέρει κάλυψη λαμαρίνας 2,5 mm, όλα βαμμένα με διπλή ηλεκτροστατική βαφή η γαλβανισμένα. γ. Όλα τα δομικά στοιχεία του οικίσκου ( βάση, δάπεδο, διαχωριστικά, οροφή ) διαθέτουν την απαιτούμενη ακαμψία και εν γένει στατική και δυναμική συμπεριφορά εκείνη που εγγυάται την ασφάλεια των κατασκευών και του προσωπικού εντός αυτού ακόμη και σε περίπτωση σεισμού, βάσει όλων των κανόνων της επιστήμης και της τεχνικής, τεκμηριωμένων προς τούτου από κατάλληλες πιστοποιήσεις αντιστοίχων δοκιμών. 2. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ α. ΠΟΡΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Πόρτα αλουμινίου: 1000mm x 2000mm (1 τεμ ) Ένα τεμάχιο Πόρτα εισόδου ραμποτέ με θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου, με (4) τέσσερις μεντεσέδες, με κλειδαριά ασφαλείας διαστάσεων 1000mm x 2000mm Εξωτερικό γείσο πόρτας διαστάσεων 0,50 Χ 1,50 m Άνοιγμα της πόρτας προς τα έξω. Χρωματισμός όπως περιγράφεται στην εργασία χρωματισμού στο Κύριο Σώμα της παρούσας Διακήρυξης. Σελ. 1 από σελ.4

7 β. ΠΑΡΑΘΥΡΑ α. Εξωτερικά παράθυρα αλουμινίου επάλληλα συρόμενα πιστοποιημένης σειράς με διπλά τζάμια (4-12-5), βαριάς κατασκευής, διαστάσεων 1000 Χ1000 mm ( 2 τεμ ) δυο τεμάχια Χρωματισμός όπως περιγράφεται στην εργασία χρωματισμού στο Κύριο Σώμα της παρούσας Διακήρυξης. β. Εξωτερικά παράθυρα αλουμινίου σταθερά πιστοποιημένης σειράς με διπλά τζάμια(4-12-5),βαριάς κατασκευής, διαστάσεων 1000 Χ 1000 mm ( 3 τεμ ) Τρία τεμάχια Χρωματισμός όπως περιγράφεται στην εργασία χρωματισμού στο Κύριο Σώμα της παρούσας Διακήρυξης. γ. Εξωτερικά παράθυρα αλουμινίου σταθερά πιστοποιημένης σειράς με διπλά τζάμια(4-12-5),βαριάς κατασκευής, διαστάσεων 800 Χ 1000 mm ( 4 τεμ ) τέσσερα τεμάχια, Χρωματισμός όπως περιγράφεται στην εργασία χρωματισμού στο Κύριο Σώμα της παρούσας Διακήρυξης. 3. ΔΑΠΕΔΟ Θα αποτελείται από: α. λαμαρίνα 2,5 mm ηλεκτροστατικά βαμμένη, η γαλβανισμένη β. μονωτικό υλικό πετροβάμβακα 100 mm, γ. κόντρα πλακάζ θαλάσσης πάχους 16 mm, δ. laminate 8 mm. Το κόντρα πλακάζ θα φέρει ( ενιαία και χωρίς αρμούς ) επικάλυψη από αντιολισθητικό PVC μεγάλης αντοχής κατάλληλο για χρήση σε δημόσιους χώρους, πάχους 4 mm. Το PVC θα επικαλύπτει το κάτω μέρος των τοίχων κατά τουλάχιστον 5 cm ώστε να αποκλείεται η είσοδος της υγρασίας στο κόντρα πλακάζ του δαπέδου. Περιμετρικά του δαπέδου θα υπάρχει σοβατεπί. Το χρώμα του δαπέδου θα είναι καρυδιά. Αντοχή δαπέδου σε φορτία τουλάχιστον 1800 kg/m2. Σελ. 2 από σελ.4

8 4. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΟΡΟΦΗ Οι περιμετρικοί τοίχοι και η οροφή θα είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης αποτελούμενα από δυο διαμορφωμένα ελάσματα γαλβανισμένης και βαμμένης λαμαρίνας πάχους 0,4 mm τουλάχιστον και μόνωση από πολυουρεθάνη. θα φέρουν ειδικά τεμάχια στις εσωτερικές και εξωτερικές κολώνες για αποφυγή εφιδρώσεων και υδατοπερατότητος. Το πάχος των πάνελ των τοίχων και οροφών θα είναι τουλάχιστον 40 mm. Η όλη κατασκευή της οροφής θα αποκλείει την είσοδο υγρασίας εντός του οικίσκου. 5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Τα μεταλλικά στοιχεία του οικίσκου εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν ηλεκτροστατική βαφή. Το χρώμα του οικίσκου θα είναι όπως περιγράφεται στην εργασία χρωματισμού στο Κύριο Σώμα της παρούσας Διακήρυξης. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ηλεκτρολογικός πίνακας βαμμένος ηλεκτροστατικά θα περιέχει : Γενικό διακόπτη ασφαλείας Γενική τηκόμενη ασφάλεια 1 x 35A Γενική τηκόμενη ασφάλεια 2 χ 20Α Μια (1) γενική ενδεικτική λυχνία Ηλεκτρονόμο διαρροής Αυτόματη ασφάλεια 16 Α ( για ρευματοδότες ) Αυτόματη ασφάλεια κλιματιστικής συσκευής 7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα περιέχει : α. δυο (2 ) διπλά φωτιστικά ισχύος 36 W, ( 2 Χ 36 W) β. φωτιστικό ασφαλείας αυτονομίας 2 ωρών γ. δύο (2) τηλεφωνικές γραμμές δ. τέσσερις (4) πρίζες σούκο ( στεγανού τύπου) εσωτερικά του οικίσκου με παροχές 220V. Σελ. 3 από σελ.4

9 ε. δυο (2) πρίζες data. στ. καλωδίωση της κλιματιστικής συσκευής. ζ. Κλιματιστική συσκευή (1) τεμάχιο 9000 btu ( Inverter Type) ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : Η μεταφορά και τοποθέτηση του οικίσκου θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Αντιπλοίαρχος Δ. Μαντέλης ΠΝ Διοικητής Σελ. 4 από σελ.4

15PROC002914112 2015-07-15

15PROC002914112 2015-07-15 15PROC002914112 2015-07-15 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. Α Α: 7ΦΡΥΟΞΧ -0ΨΧ Αθήνα, 01/08/2014 Αρ. Πρωτ.: ΑΠ. 11533 Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3429/2005 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί ( ΕΚΟ) (ΦΕΚ Α 314/27.12.2005). 2. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ) Μονάδα Γ : Υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 12/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ.: 2521-350630 Fax: 2521-350748 Ηλ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (θ) Τα αριθμ. 1543/05-02-2014 και 8420/22.7.2014 έγγραφα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (θ) Τα αριθμ. 1543/05-02-2014 και 8420/22.7.2014 έγγραφα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 93307 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δημήτρης 213 1313354 213 1313390 d.papavassiliou@ypes.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δημήτρης 213 1313354 213 1313390 d.papavassiliou@ypes.gov.gr Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011 Αρ. πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/7/2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 15/07/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 8072

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 10/09/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 9616/11.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ. ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.622) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002984629 2015-08-21

15PROC002984629 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 23082 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύττει ότι, ο Δήμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002654875 2015-03-20

15PROC002654875 2015-03-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Τηλ. : 2310 993 061, Fax: 2310 993060 e- mail:alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr Αρμόδιος: Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003113719 2015-10-02

15PROC003113719 2015-10-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 Αρμόδια: Δέσποινα Τσικνάκη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 60 Tαχ.Kώδικας: 11742 Αθήνα Τηλέφωνο: 2132158829 Τηλ/οτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα