Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη"

Transcript

1 Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη WWF Ελλάς-Σεπτέµβριος 2004

2 Επιµέλεια κειµένου: Παναγιώτα Μαραγκού Επιµέλεια εξωφύλλου: Μάριος Βόντας Κάθε αναφορά στο παρόν κείµενο θα πρέπει να γίνεται ως εξής: «WWF Ελλάς (2004), Αξιολόγηση του συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: από τη θεωρία στην πράξη. WWF Ελλάς, κείµενο πολιτικής, Σεπτέµβριος 2004»

3 Περιεχόµενα Εισαγωγή...5 Μεθοδολογία...7 Αξιολόγηση Λειτουργία Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών Φυσικό περιβάλλον και άλλες πολιτικές Θεσµική κατοχύρωση και νοµοθεσία για τις Προστατευόµενες Περιοχές ρηµατοδότηση των αναγκών των ΠΠ και Οικονοµική ανάλυση Μέτρα διαχείρισης και πρόληψης της υποβάθµισης µιας Προστατευόµενης Περιοχής Φορείς ιαχείρισης Προστασία ειδών ιαχειριστικά σχέδια Πληροφόρηση και ενηµέρωση...22 Συµπεράσµατα...24 Βιβλιογραφία...26 Συντοµογραφίες και όροι

4 4

5 Εισαγωγή Το WWF Ελλάς, ένα χρόνο µετά την ίδρυση 25 Φορέων ιαχείρισης και ενώ οι προϋπάρχοντες Φ του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Σχοινιά, συµπληρώνουν πάνω από δύο χρόνια λειτουργίας, αποφάσισε να προχωρήσει σε µια αξιολόγηση του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας. Όταν αναφερόµαστε σε προστατευόµενες περιοχές (ΠΠ) µιλάµε για το σύνολο των περιοχών που περιέχονται στον εθνικό κατάλογο του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 (όπως ορίζεται από την Οδηγία των Οικότοπων, 92/43/EOK). Η επιλογή µας αυτή βασίστηκε στο ότι η συγκεκριµένη Οδηγία είναι η κατεξοχήν νοµοθεσία διατήρησης και διαχείρισης του ευρωπαϊκού φυσικού περιβάλλοντος. ρησιµοποιώντας τη δηµιουργία ενός οικολογικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί οικότοποι και είδη και να αναχαιτίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, εφόσον βέβαια υπάρξει η ανάλογη πολιτική βούληση από τα κράτη- µέλη που καλούνται να την εφαρµόσουν. Εκτός από την υιοθέτηση και εφαρµογή µέτρων προστασίας στις συγκεκριµένες περιοχές, η Οδηγία υποχρεώνει επίσης τα κράτη µέλη να βελτιώνουν την «οικολογική συνοχή» του δικτύου Natura 2000, εξασφαλίζοντας ότι η χωροταξική πολιτική χρήσεων γης προστατεύει κάποια κύρια χαρακτηριστικά εντός και εκτός των προστατευόµενων περιοχών. Η Οδηγία καλεί επίσης για τη δηµιουργία ενός συστήµατος προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας εκτός των προστατευόµενων περιοχών και γενικά προωθεί την αειφορική διαχείριση της υπαίθρου αναγνωρίζοντας το ρόλο ορισµένων οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Η Ελλάδα έχει προτείνει για ένταξη στο δίκτυο Natura, 239 Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας και 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας, οι οποίες ορίστηκαν µέσω της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Πουλιά 1. Σε αυτές πάντως συµπεριλαµβάνονται και όλες τις περιοχές που είχαν θεσµοθετηθεί ως προστατευόµενες βάσει της εθνικής νοµοθεσίας (Εθνικοί ρυµοί, κλπ). Θα πρέπει να τονίσουµε επίσης ότι η αναφορά σε προστασία και διαχείριση παραπέµπει πρώτα από όλα στην υποχρέωση της Ελλάδας να διασφαλίσει την καλή οικολογική κατάσταση αυτών των περιοχών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και βέβαια τη σωστή ρύθµιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τη βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η αξιολόγηση αυτή έγινε µε στόχο να εντοπιστούν τα σηµαντικότερα κενά και να τονιστούν τα θετικά βήµατα έτσι ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασµός νέων δράσεων και να αναθεωρηθούν, όπου χρειάζεται, παλαιότερες αποφάσεις. Το WWF Ελλάς σκοπεύει να δηµοσιοποιήσει ευρέως τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, κοινοποιώντας τα στις αρµόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές (ΥΠΕΩ Ε, Σ Φορέων ιαχείρισης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ) ώστε να προκαλέσει τη δηµόσια συζήτηση και να διευκολύνει λύσεις για τα πιο πιεστικά προβλήµατα. Η ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης βασίστηκε στις συγκεκριµένες απαιτήσεις των Οδηγιών για τους Οικότοπους και τα Άγρια Πουλιά (79/409/ΕΟΚ), και στην εθνική νοµοθεσία για τις Προστατευόµενες Περιοχές. Οι σχετικές ερωτήσεις βασίστηκαν στη µεθοδολογία που έχει αναπτύξει το WWF για τη γρήγορη αξιολόγηση και τη θέσπιση προτεραιοτήτων στη διαχείριση των Προστατευόµενων Περιοχών. Θα πρέπει να τονίσουµε ωστόσο ότι η 1 Κάποιες από τις περιοχές αλληλοεπικαλύπτονται. 5

6 αποτελεσµατική λειτουργία ενός Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, και άρα η επιτυχία του δικτύου Natura 2000, απαιτεί µηχανισµούς και δοµές οι οποίες µπορεί να µην προκύπτουν από την κατά γράµµα εφαρµογή των άρθρων της Οδηγίας αλλά υπαγορεύονται από τη διεθνή πρακτική και το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Επίσης, καθώς η προστασία της φυσικής κληρονοµιάς είναι µια διαρκής διαδικασία, θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί και η εξέλιξη των δράσεων προστασίας στο χρόνο. Για το λόγο αυτό επιλέξαµε να εστιάσουµε και πάλι σε κάποια από τα θέµατα που περιλαµβάνονταν σε παλαιότερη αξιολόγηση της εφαρµογής της Οδηγίας των Οικότοπων στην Ευρώπη από το WWF (2001), και στην οποία η Ελλάδα είχε καταλάβει την προτελευταία θέση. Αυτά περιλαµβάνουν την επάρκεια των διαχειριστικών µέτρων, τα µέτρα προστασίας των ειδών, αλλά και την επάρκεια της χρηµατοδότησης προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή και να λειτουργήσουν τα αναγκαία µέτρα διατήρησης. Σε όλα αυτά τα θέµατα η Ελλάδα είχε βρεθεί το 2001 να λαµβάνει περιορισµένα µέτρα µε ελλιπή ή ανεπαρκή αποτελέσµατα. Η παρούσα αξιολόγηση εντάσσεται στις δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής του WWF Ελλάς. Τη σύνταξη του κειµένου και το σχολιασµό των αποτελεσµάτων ανέλαβε η Παναγιώτα Μαραγκού, Υπεύθυνη Προγραµµάτων Προστατευόµενων Περιοχών του WWF Ελλάς. Ωστόσο η προσπάθεια δε θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συνεργασία των ανθρώπων του WWF Ελλάς και συγκεκριµένα τους συνεργάτες του τµήµατος προγραµµάτων διατήρησης αλλά και τους υπεύθυνους των προγραµµάτων πεδίου, οι οποίοι σχολίασαν τις ενότητες και απάντησαν στις ερωτήσεις χρησιµοποιώντας την εµπειρία τους. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έπαιξε ο Κ. Λιαρίκος που βοήθησε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και εξειδίκευση των ερωτήσεων και στο σχολιασµό των ενοτήτων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και την ενσωµάτωση των πολιτικών. Ιδιαίτερα εποικοδοµητικά ήταν επίσης τα σχόλια των Γ. Κατσαδωράκη και Θ. Παπαγιάννη, µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής του WWF Ελλάς. 6

7 Μεθοδολογία Η παρούσα αξιολόγηση συζητά την απόδοση της χώρας εστιάζοντας σε 9 θεµατικές ενότητες σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας των Οικότοπων και τη λειτουργία ενός Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών. Οι πρώτες 4 ενότητες αφορούν το Εθνικό Σύστηµα Προστατευόµενων Περιοχών (νοµοθεσία, οικονοµικά, διοίκηση) ενώ οι υπόλοιπες 5 αφορούν τη δουλειά που γίνεται και τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο προστατευόµενης περιοχής. Η αξιολόγηση της κάθε ενότητας δοµείται ως ένα σύνολο προτάσεων/ερωτήσεων µε 5 επιλογές (από 0 έως 4) οι οποίες έχουν ως εξής: 4 Ναι (οι όροι καλύπτονται πλήρως και στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων) 3 Στο µεγαλύτερο βαθµό ή σε ποσοστό περιπτώσεων µεγαλύτερου του 65% 2 Στις µισές περίπου περιπτώσεις (36-65%) 1 Σε κάποιο βαθµό ή σε ποσοστό περιπτώσεων µικρότερου του 35% 0 Όχι (δεν υπάρχει σχετική δέσµευση ή δράση) Η δοµή αυτή δίνει έµφαση περισσότερο στις τάσεις και όχι τόσο στην ποσοτική ανάλυση και στην ακριβή µέτρηση αποτελεσµάτων. Συνεπώς η απάντηση «ναι» δηλώνει την ύπαρξη συγκεκριµένων και επίσηµων δεσµεύσεων, την ύπαρξη και λειτουργία των σχετικών εργαλείων για την εφαρµογή των εξαγγελιών στην πράξη, και τελικά στην επίτευξη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης στο θέµα. Αντίστοιχα η επιλογή «σε κάποιο βαθµό» δείχνει πιθανά την ύπαρξη επίσηµης δέσµευσης αλλά την απουσία µηχανισµών εφαρµογής και την ελλιπή λειτουργία τους. Για τις ερωτήσεις όπου η απάντηση δεν ήταν ξεκάθαρα θετική ή αρνητική έχουν προστεθεί επεξηγηµατικά σχόλια. Η συνολική εικόνα για κάθε ενότητα προκύπτει ως ποσοστό επίτευξης του στόχου (δηλαδή της µέγιστης βαθµολογίας). Η αξιολόγηση βασίστηκε στην εµπειρία των ανθρώπων του WWF Ελλάς οι οποίοι ασχολούνται µε τη διατήρηση των προστατευόµενων περιοχών και τη συνετή τους διαχείριση οργανώνοντας και συµµετέχοντας σε µακροχρόνια προγράµµατα πεδίου, συµµετέχοντας σε Φορείς ιαχείρισης, και ασκώντας πιέσεις και διαµορφώνοντας προτάσεις περιβαλλοντικής πολιτικής. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων δεν αποτελεί µια αυστηρά «επιστηµονική» άσκηση. Για πολλά από τα παρακάτω θέµατα, άλλωστε, δεν υπάρχει µια γενικά παραδεκτή µέθοδος ποσοτικοποίησής τους. Πιστεύουµε όµως ότι τελικά δίνει ένα σαφές στιγµιότυπο της κατάστασης όπως ισχύει το καλοκαίρι του Το WWF Ελλάς σκοπεύει να επαναλαµβάνει τη διαδικασία αξιολόγησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να καταγράφεται η όποια πρόοδος προς τον τελικό στόχο της προστασίας της φυσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας και της πλήρους εφαρµογής της Οδηγίας των Οικότοπων. 7

8 Αξιολόγηση 1. Λειτουργία Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών Οι Προστατευόµενες Περιοχές της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από τη µεγάλη ποικιλία και σηµασία (σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο) των απειλούµενων ειδών και οικότοπων που απαντώνται σε αυτές. Παράλληλα οι περιοχές αυτές είναι και οι κατεξοχήν πρόσφορες για την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων (πχ οικοτουρισµός) ή/και τη διαφοροποίηση του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής ώστε να ενσωµατώσουν περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές. Η επίτευξη όµως της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού πλούτου των περιοχών αυτών, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί µε την ιστορική και πολιτιστική τους αξία, οδηγεί στην ανάγκη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για τις προστατευόµενες περιοχές και απαιτεί την ανάπτυξη και λειτουργία υποδοµών, την οργάνωση των παρεχοµένων υπηρεσιών καθώς και τη δηµιουργία επαρκούς διοικητικής δοµής. Για αυτό το λόγο θεωρούµε απαραίτητη τη συγκρότηση και λειτουργία ενός Εθνικού συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών. Όπως αναφέρει και η IUCN (1998) η αντιµετώπιση των Προστατευόµενων Περιοχών (ΠΠ) στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήµατος µεταξύ άλλων επιτρέπει τη θέσπιση προτεραιοτήτων διαχείρισης, διευκολύνει την περιβαλλοντική ενσωµάτωση, βοηθά στην προσέλκυση χρηµατοδότησης αλλά και στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. Επιπλέον η συστηµική προσέγγιση, αντίθετα µε την ad hoc και ανά περιοχή, οδηγεί τελικά σε µεγαλύτερη συµµετοχή και περιορισµένες συγκρούσεις µε τους διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς. Το σχεδιασµό σε επίπεδο συστήµατος προστατευόµενων περιοχών ζητεί το Άρθρο 8 της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα, και αναγνωρίζει ο νοµοθέτης στο ν.2742/1999 (άρθρο 17) όταν τροποποιεί τις αρµοδιότητες της Επιτροπής ΦΥΣΗ ώστε αυτή να «ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόµενων Περιοχών, µε σκοπό το συντονισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραµµατισµού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος ιοίκησης και ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών». Αυτό το σύστηµα πρέπει προφανώς να συνοδεύεται και να βασίζεται σε µια πολιτική για το φυσικό περιβάλλον η οποία µεταξύ άλλων θα αντιµετωπίζει και θα ρυθµίζει τα κοινά θέµατα προστασίας και διαχείρισης και θα εξασφαλίζει το θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο θα οριστούν στόχοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα εξειδικευτούν και θα αναπτυχθούν τοπικές δράσεις ή/και µέτρα για την προστασία του φυσικού πλούτου. Μια τέτοια πολιτική θα αντιµετωπίζει συνολικά τις ανάγκες των Προστατευόµενων Περιοχών, άρα θα τις αντιµετωπίζει ως µια ξεχωριστή οµάδα -ένα σύστηµα. Παράλληλα θα πρέπει να εξετάζει τις πιθανές συνέπειες άλλων δράσεων ή πολιτικών στην ακεραιότητα των ΠΠ. Ειδική αναφορά σε αυτή την πλευρά του συστήµατος ΠΠ κάνει άλλωστε και η Οδηγία των Οικότοπων όταν σηµειώνει, στα άρθρα 6(3), 6(4), ότι προγράµµατα και σχέδια 2 που 2 Όσον αφορά τον ορισµό των όρων «σχέδιο» και «έργο», η ΕΕ υιοθετεί ένα ευρύ ορισµό µε το σκεπτικό ότι όσο πιο περιοριστικά ορίζεται το «σχέδιο» ή το «έργο» τόσο περισσότερο µειώνονται οι δυνατότητες εξισορρόπησης ενός στόχου διατήρησης έναντι ενός στόχου µε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και άρα αυξάνονται οι πιθανότητες δυσανάλογων ή αντιφατικών αποτελεσµάτων.

9 δε αφορούν άµεσα τη διαχείριση των περιοχών, αλλά ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις περιοχές, πρέπει να υπόκεινται σε µια «κατάλληλη αξιολόγηση» και να επιτρέπονται µόνο εφόσον δεν θα επηρεάσουν δυσµενώς την ακεραιότητα της περιοχής. Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική αλλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, η υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών θα έπρεπε να επιτραπεί µόνο για «επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος ύψιστης σηµασίας». Στις περιοχές που φιλοξενούνται είδη προτεραιότητας οι έλεγχοι προβλέπεται να είναι ακόµη πιο αυστηροί Υπάρχει επίσηµα υιοθετηµένη εθνική στρατηγική η οποία εκφράζει το όραµα, τους σκοπούς και τους στόχους για τις Προστατευόµενες Περιοχές; Έχουν ληφθεί τα σχετικά δεσµευτικά µέτρα για τον συντονισµό του συστήµατος των Προστατευόµενων Περιοχών; Εάν ναι, είναι αυτά τα µέτρα λειτουργικά στην πράξη; Έχει αναπτυχθεί ένα εθνικό σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης των βιολογικών αξιών των Προστατευόµενων Περιοχών; Υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για την περιβαλλοντική αξιολόγηση σχεδίων µέσα και κοντά στις ΠΠ (άρθρο 6(3) της Οδηγίας των Οικότοπων); Υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων µέσα και κοντά στις ΠΠ (άρθρο 6(3) της Οδηγίας των Οικότοπων); Έχει γίνει εκτίµηση της ανάγκης διαχείρισης στοιχείων του τοπίου εκτός των ΠΠ προκειµένου να καταστεί το εθνικό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών πιο συνεκτικό οικολογικά (άρθρο 10); Υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση για το συντονισµό και τη διοίκηση του συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών; Ως «έργο» νοείται µια υλική κατασκευή αλλά και όποια άλλη επέµβαση στο φυσικό περιβάλλον καθώς και οι επεµβάσεις που αφορούν την εκµετάλλευση των πόρων του εδάφους. Αντίστοιχα τα «σχέδια» περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα σχέδια χρήσης γης είτε αυτά έχουν άµεσες νοµικές επιπτώσεις είτε χρησιµεύουν ως βάση για πιο λεπτοµερή και ειδικά σχέδια ή αποτελούν το πλαίσιο για την παραπέρα έγκριση αναπτυξιακών σχεδίων. Επίσης και πάντα εφόσον είναι πιθανό να έχουν σηµαντική επίπτωση σε περιοχή/ες του δικτύου Natura 2000, εδώ περιλαµβάνονται και τα τοµεακά σχέδια (σχέδια δικτύων µεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, υδάτων, κλπ). εν υπάγονται εδώ τα σχέδια που αφορούν την πολιτική βούληση ή πρόθεση ενός υπουργείου. Αυτά είναι προγραµµατικές δηλώσεις και πρέπει στη συνέχεια να εξειδικευτούν σε άλλα σχέδια χρήσης γης ή τοµεακά. 9

10 Υπάρχουν, επίσηµα υιοθετηµένοι, στόχοι για την αποκατάσταση οικότοπων και ειδών; Υπάρχει επίσηµα συµφωνηµένο σύστηµα αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης του συστήµατος των Προστατευόµενων Περιοχών; ΣΥΝΟΛΟ 25% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: Όπως προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 2742/1999, το συντονισµό του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών αναλαµβάνει η Επιτροπή ΦΥΣΗ. Όµως το 2004, και 2 χρόνια από τη σύστασή της, η Επιτροπή αυτή δεν είναι λειτουργική στην πράξη, καθώς δεν έχει αποκτήσει το κατάλληλο στελεχιακό δυναµικό, ή την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη, που θα επέτρεπαν την επεξεργασία και υλοποίηση των απαραίτητων µέτρων και ενεργειών. Στις 29 Απριλίου 2004 παραιτήθηκε ο Πρόεδρός της και η Επιτροπή παρέµεινε έκτοτε ανενεργή. Επιπλέον, µε τη δηµοσίευση του ν.3260/2004, τον Αύγουστο του 2004, έληξε και η θητεία όλων των µελών του διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής. Επιπλέον µέχρι σήµερα το ΥΠΕΩ Ε δεν έχει διευκρινίσει τη νοµική της υπόσταση. Ούτε έχει δοθεί απάντηση στο θέµα της χρηµατοδότησης της Επιτροπής (πόροι, ποσό). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η Επιτροπή ΦΥΣΗ να µη µπορεί να διαχειρισθεί πόρους και άρα να εκπονήσει προγράµµατα και δράσεις σύµφωνα µε το ρόλο της. 2. Φυσικό περιβάλλον και άλλες πολιτικές Αν και οι προστατευόµενες περιοχές αποτελούν συνήθως την κορωνίδα των εθνικών προσπαθειών διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος µιας χώρας, οι κυριότερες απειλές παρατηρούνται συνήθως έξω από τα όρια των περιοχών αυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι βασικές ανάγκες διαχείρισης µιας ΠΠ να µην µπορούν να αντιµετωπιστούν αν δεν τροποποιηθούν κάποιες πρακτικές γύρω από αυτές. Προφανώς βέβαια δεν είναι δυνατό να επεκτείνονται τα όρια µιας ΠΠ έτσι ώστε να ενταχθούν σε κάποιο καθεστώς προστασίας και ρύθµισης όλες οι πιθανά οχλούσες δράσεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν οι σχέσεις ανάµεσα στις ανάγκες διατήρησης µιας ΠΠ και τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες µέσα αλλά και έξω από αυτές, δηλαδή να προωθηθεί η περιβαλλοντική ενσωµάτωση. Η ενσωµάτωση µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στις άλλες τοµεακές πολιτικές, είναι κρίσιµη για την επιτυχία της Οδηγίας των Οικότοπων. Το θέµα καλύπτεται στα άρθρα 6 και 10 της Οδηγίας, που σχετίζονται µε το χωροταξικό σχεδιασµό χρήσεων γης και την αναπτυξιακή πολιτική, αντίστοιχα. Το θέµα της «ενσωµάτωσης» καλύπτεται επίσης στην Επικοινωνία της Επιτροπής για τα Σχέδια ράσης για τη Βιοποικιλότητα (COM 2001/162 final), όπου δηλώνεται: «Είναι υψίστης σηµασίας να ενσωµατωθούν οι ανάγκες της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη και εφαρµογή των σχετικών τοµεακών πολιτικών». Η σηµασία της ενσωµάτωσης αναγνωρίζεται επίσης σαφώς στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στην Ελλάδα, ρόλο στην περιβαλλοντική ενσωµάτωση καλείται να αναλάβει το ΕΚΠΑΑ συνεισφέροντας ως επιστηµονικός µηχανισµός στην ενσωµάτωση της 10

11 περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές αναπτυξιακές πολιτικές και µέσω αυτής στην επίτευξη ενός οριζόντιου συντονισµού των δηµοσίων πολιτικών που σχετίζονται µε τη διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος. Στο συντονισµό των υπηρεσιών εµπλέκεται και η Επιτροπή ΦΥΣΗ (ν. 3044/2002, άρθρ.13.α) καθώς οφείλει να «παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράµµατα, τις δράσεις και ενέργειες όλων των αρµόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές, τα είδη, τους οικοτόπους και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον» Οι στόχοι της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος έχουν ενσωµατωθεί σε κάθε τοµέα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας; Υπάρχει συντονισµός και συνεργασία ανάµεσα στις σχετικές υπηρεσίες, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο; Οι τοµεακές πολιτικές, σε εθνικό επίπεδο, προωθούν τη βιωσιµότητα της διαχείρισης των φυσικών πόρων; Οι τοµεακές πολιτικές διαθέτουν ποικίλους µηχανισµούς που προωθούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος; Υπάρχει ένας µηχανισµός/φορέας που να επιβλέπει και να συντονίζει τη διαδικασία περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης στις τοµεακές πολιτικές; ΣΥΝΟΛΟ 30% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: Η περιβαλλοντική ενσωµάτωση αναφέρεται ως στόχος σε όλα τα τοµεακά προγράµµατα του 3 ΚΠΣ αλλά και σχεδόν σε κάθε κείµενο εθνικής πολιτικής. Όµως οι έννοιες της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορίας δεν ορίζονται µε ένα τρόπο λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Επιπλέον αυτές οι δηλώσεις καλών προθέσεων δεν έχουν µεταφραστεί σε αξιολόγηση των αλλαγών που πιθανά χρειάζονται στη δηµόσια διοίκηση ώστε να καταστούν λειτουργικά εφικτές, ενώ δεν έχουν προβλεφθεί σχετικές δοµές και διαδικασίες. Αισθητή είναι και η απουσία Εθνικής Στρατηγικής για τα βασικά θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος. Η Εθνική Στρατηγική για τους Υγροτοπικούς Πόρους συντάχθηκε το 1999 αλλά ακόµη δεν έχει υιοθετηθεί επίσηµα και ούτε έχει αρχίσει να εφαρµόζεται. εν υπάρχει Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα ή για τα άση. Επιπλέον δεν είναι σαφές αν ο Εθνικός Σχεδιασµός για το Φυσικό Περιβάλλον που εκπονήθηκε το 1999, και αγνοήθηκε στη συνέχεια, συνεχίζει να αποτελεί κείµενο αναφοράς για το αρµόδιο Υπουργείο. Τέλος η έλλειψη εγκεκριµένου εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού και σχεδίων καθορισµού και ελέγχου των χρήσεων γης είναι ένας ακόµη επιβαρυντικός παράγοντας. Η ίδρυση του ΕΚΠΑΑ αποτέλεσε αναµφίβολα ένα βήµα προς την περιβαλλοντική ενσωµάτωση. Ωστόσο το ΕΚΠΑΑ δεν µπορεί να θεωρηθεί, τυπικά και πρακτικά, 11

12 ως ένας φορέας που πράγµατι συντονίζει την όλη διαδικασία καθώς ο ρόλος του, όπως φαίνεται στην αποστολή και τις αρµοδιότητές του, είναι η επιστηµονική συµβολή και στήριξη των υπηρεσιών και η επεξεργασία µέτρων και µεθόδων για το συντονισµό της δραστηριότητας των αρµοδίων φορέων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Το ΕΚΠΑΑ έχει ακόµη περιορισµένα µέσα και επιπλέον, µετά από 3 χρόνια λειτουργίας, δεν έχει ακόµη µπορέσει να στελεχωθεί µε τακτικό προσωπικό. Το ΕΚΠΑΑ αυτή τη στιγµή είναι πρακτικά ακέφαλο καθώς µε τη δηµοσίευση του ν.3260/2004 έληξε η θητεία του Προέδρου του καθώς και όλων των µελών του διοικητικού του συµβουλίου, και ακόµη δεν έχουν οριστεί νέα. Το 2003 δηµοσίευσε την Έκθεση εικτών Αειφορίας όπου περιγράφεται η πορεία προς την περιβαλλοντική ενσωµάτωση και προτείνονται συνοπτικές παρεµβάσεις ανά τοµέα. Όσον αφορά το συντονισµό ανάµεσα στις αρµόδιες υπηρεσίες αυτός βασίζεται σε ανεπίσηµες κυρίως επαφές και συναντήσεις ανάµεσα σε διάφορα τµήµατα. Η Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡ αναφέρει σε σχετικά κείµενα ότι (2002) «Στο σύνολό τους οι περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ και των ΤΕΠ αφορούν στην υλοποίηση της νοµοθεσίας και του σχεδιασµού που έχουν εκπονηθεί από το ΥΠΕΩ Ε και αποτελούν αντικείµενο παρακολούθησης και συντονισµού του ΥΠΕΩ Ε, το οποίο έχει άλλωστε τη συνολική ευθύνη για τα ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας και πολιτικής στη χώρα». Ωστόσο δεν αναφέρεται κάπου ο τρόπος µε τον οποίο το ΥΠΕΩ Ε πρακτικά παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις αυτές. Επιπλέον η Επιτροπή ΦΥΣΗ δεν απέκτησε ποτέ τη λειτουργική δυνατότητα να εκπληρώσει τη υποχρέωσή της για παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων και των δράσεων σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προβλεπόταν η λειτουργία της ως µηχανισµού επίβλεψης της περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης. 3. Θεσµική κατοχύρωση και νοµοθεσία για τις Προστατευόµενες Περιοχές Το πρώτο βήµα για τη λειτουργία ενός συστήµατος ΠΠ είναι η θεσµική κατοχύρωση των περιοχών έτσι ώστε η ύπαρξή τους να είναι σαφής και, µακροπρόθεσµα, σεβαστή από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και το ευρύ κοινό. Με τον όρο θεσµική κατοχύρωση εννοούµε αποφάσεις (Π, ή έστω σε αυτό το στάδιο ΚΥΑ) οι οποίες να είναι δηµοσιευµένες στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η όποια θεσµική κατοχύρωση πάντως µπορεί να φέρει αποτελέσµατα µόνο µέσα σε ένα περιβάλλον αποδοχής από την τοπική κοινωνία, τις τοπικές αρχές αλλά και τα γειτονικά προς την ΠΠ οικονοµικά συµφέροντα. Αν και το σηµαντικότερο ρόλο παίζουν εδώ οι δράσεις εκπαίδευσης και ενηµέρωσης (βλ. ενότητα 9) είναι βασικό η τοπική κοινωνία να γνωρίζει µε σαφήνεια τα όρια της ΠΠ και τους περιορισµούς που µπορεί να συνεπάγεται το καθεστώς προστασίας για τις δραστηριότητές τους. Θεσµική κατοχύρωση, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, έχει το 2,5% της έκτασης της χώρας. Την ίδια στιγµή στο δίκτυο Natura 2000 η Ελλάδα έχει προτείνει προς ένταξη, και έχει αναλάβει έτσι την υποχρέωση να προχωρήσει σε δράσεις διαχείρισης, έκταση ίση µε το 20,9 %. Στην Οδηγία των Οικότοπων η υποχρέωση για θεσµοθέτηση των περιοχών Natura µέσω κανονιστικής, διοικητικής ή/και συµβατικής πράξης ισχύει µόνο εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία και οριστούν οι Ειδικές Ζώνες ιατήρησης. Ωστόσο, στο µεταξύ πρέπει να ληφθούν διάφορα µέτρα, ειδικά και υποχρεωτικά για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (µέρος δηλ. του δικτύου Natura 2000), ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση και η υποβάθµισή τους. 12

13 Μια επιπλέον σηµαντική πτυχή της θεσµικής κατοχύρωσης των ΠΠ αφορά στην εφαρµογή της νοµοθεσίας. Σε έρευνα του WWF (2004) σε προστατευόµενες περιοχές η εφαρµογή και επιβολή της νοµοθεσίας αξιολογείται ως η βασικότερη διαχειριστική δράση. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι ο βαθµός εφαρµογής της νοµοθεσίας σε µια ΠΠ σχετίζεται σηµαντικά µε τη συνολική αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης. Η εφαρµογή, µε τη σειρά της, σχετίζεται αφενός µε την ύπαρξη φύλαξης προκειµένου να διαπιστώνονται οι τυχόν παραβάσεις και αφετέρου µε τη λειτουργία ενός συστήµατος που θα εξασφαλίζει την επιβολή των όποιων κυρώσεων Οι Προστατευόµενες Περιοχές έχουν θεσµική κατοχύρωση; Υπάρχει επαρκής επιβολή των νόµων σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον; Τα όρια των ΠΠ είναι σαφώς προσδιορισµένα (σε χάρτες αλλά και στην πράξη) και κατανοητά από τους αρµόδιους φορείς και το κοινό; Οι αρµόδιες τοπικές αρχές για τη φύλαξη και την εφαρµογή της νοµοθεσίας µέσα στις Προστατευόµενες Περιοχές ενηµερώνονται επαρκώς για το θεσµικό τους ρόλο στο σύστηµα των ΠΠ; Το προσωπικό και τα χρήµατα των παραπάνω αρχών επαρκούν για την εφαρµογή της νοµοθεσίας και την πρόληψη παράνοµων δραστηριοτήτων; Το θεσµικό καθεστώς είναι κατανοητό και αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες στις Προστατευόµενες Περιοχές; ΣΥΝΟΛΟ 25% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: Το ποσοστό της έκτασης που είναι θεσµικά κατοχυρωµένο από την εθνική νοµοθεσία αποτελεί περίπου το 1/10 της έκτασης που θα έπρεπε να προστατεύεται. Επιπλέον ακόµη και ανάµεσα στις αναγνωρισµένες περιοχές, το καθεστώς προστασίας έχει µεταφραστεί σε κάποιου είδους προβλέψεις και µέτρα µόνο στις 3 περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί Π (Σποράδες, Ζάκυνθος, Σχοινιάς), και στους δέκα Εθνικούς ρυµούς. Σε αυτή την κατηγορία θα µπορούσαµε ίσως να εντάξουµε και τους Υγρότοπους Ραµσάρ για τους οποίους είχαν εκδοθεί ΚΥΑ. Οι αποφάσεις αυτές είχαν περιορισµένη χρονική διάρκεια αλλά µε διοικητική απόφαση και µε βάση σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (πχ 412/1993) είχε αποφασιστεί η συνέχειά τους ως την έκδοση Π. εν είναι πάντως σαφές αν αυτές οι ΚΥΑ ισχύουν ακόµη και µετά το ν.3044/2002 ο οποίος ορίζει περιοχές αλλά όχι και τα όρια ή τις ζώνες προστασίας µέσα σε αυτές. Οι παραπάνω περιοχές συνιστούν επίσης το µεγαλύτερο ποσοστό των 27 για τις οποίες έχει συσταθεί Φορέας ιαχείρισης. Αντιθέτως δεν υπάρχει τίποτα για τις υπόλοιπες 13

14 προστατευόµενες περιοχές (Τόπους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και Ζώνες Ειδικής Προστασίας). Η µη θεσµική κατοχύρωση συνδέεται άµεσα και µε την έλλειψη σαφώς κατοχυρωµένων ορίων στις ΠΠ. Τα όρια των περιοχών του δικτύου Natura είναι προς το παρόν διαθέσιµα, χωρίς ιδιαίτερες λεπτοµέρειες, σε χάρτες κλίµακας 1: (ΓΥΣ). Το πρόβληµα αυτό αναµένεται πάντως να λυθεί όταν τα παραδοτέα του προγράµµατος χαρτογράφησης σηµαντικών οικότοπων (ΥΠΕΩ Ε) δοθούν τουλάχιστον στις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς. Ζώνες προστασίας έχουν προσδιοριστεί για τις προστατευόµενες περιοχές όπου είχαν εγκριθεί οι σχετικές ΕΠΜ. Όµως σε καµιά ΠΠ δεν έχουν θεσµοθετηθεί µέσω Π ή ΚΥΑ µε αποτέλεσµα ουσιαστικά να µην ισχύουν. Όσον αφορά τη σήµανση στην πράξη, αυτή περιορίζεται σε ενηµερωτικές πινακίδες στις (λίγες) περιοχές όπου εκπονήθηκαν σχετικά προγράµµατα. Η έλλειψη θεσµικής κατοχύρωσης αντανακλάται και στο βαθµό αποδοχής του καθεστώτος προστασίας από τις τοπικές κοινωνίες. Όπου έχουν γίνει ειδικά προγράµµατα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης η αποδοχή συνήθως αυξάνεται (αν και υπάρχουν και εξαιρέσεις) ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις το δίκτυο Natura 2000 αντιµετωπίζεται συχνά ως ένα σύνολο απαγορεύσεων ανάλογο των Περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και «δαιµονοποιείται». Ενδεικτική της σύγχυσης είναι άλλωστε και η αντιµετώπισή του ως ένα κοινοτικό πρόγραµµα περιορισµών ή (σπανιότερα) χρηµατοδότησης αντί να κατανοείται η σχέση του µε µια δεσµευτική κοινοτική οδηγία. 4. ρηµατοδότηση των αναγκών των ΠΠ και Οικονοµική ανάλυση Οι δράσεις προστασίας και διατήρησης ενός συστήµατος προστατευόµενων περιοχών έχουν κόστος και προϋποθέτουν την ύπαρξη σχετικής χρηµατοδότησης. Το ενδεχόµενο δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται από µεγάλη συγκέντρωση ειδών και οικότοπων, και άρα την ανάγκη για επιπλέον χρηµατοδότηση, αναγνωρίζει και η κοινοτική νοµοθεσία όταν στο άρθρο 8 της Οδηγίας των Οικότοπων καλεί τα κράτη-µέλη να αποστείλουν «στην Επιτροπή τις εκτιµήσεις τους σχετικά µε τα ποσά που κρίνουν αναγκαία στα πλαίσια της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης προκειµένου να µπορέσουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το άρθρο 6(1)». Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη διάθεση πόρων από τις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα η χρηµατοδότηση των αναγκών της διαχείρισης των περιοχών Natura αποτελούσε για τις χώρες µέλη επιλογή και όχι υποχρέωση. ηλαδή το ποσό, ο τρόπος, και οι επιλέξιµες δράσεις αποτελούν απόφαση της κάθε χώρας-µέλους µε βάση το στρατηγικό της σχεδιασµό και τα εθνικά αναπτυξιακά προγράµµατα. Η Ελλάδα επέλεξε µια, καταρχήν, συνολική αντιµετώπιση του δικτύου που της επέτρεψε να χρηµατοδοτήσει δράσεις διαχείρισης, υποδοµές και λειτουργικά έξοδα σε διάφορες περιοχές. Με βάση τα παραπάνω η κυβέρνηση έχει κατευθύνει πόρους από τις Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις ( ιαρθρωτικά Ταµεία, Ταµείο Συνοχής, Interreg, LEADER, LIFE) προς την προστασία και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura Αναγνωρίζοντας τις αυξηµένες ανάγκες που προκαλεί το δίκτυο Natura, είµαστε υποχρεωµένοι να δεχτούµε ότι δεν θα είναι πάντα εύκολο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες χρηµατοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η σχετική πρόβλεψη ώστε να χρηµατοδοτούνται επαρκώς και σε συνεχή βάση τουλάχιστον οι βασικές διαχειριστικές δράσεις (ο πυρήνας των δράσεων προστασίας) σε κάθε ΠΠ. Οι δράσεις αυτές, σύµφωνα και µε τα όσα προτάθηκαν από όλους τους 14

15 ενδιαφερόµενους φορείς (εκπροσώπους τοπικών κοινωνιών, επιστηµονική κοινότητα, διοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις) στη συνάντηση εργασίας στο Μονοδέντρι (2001) περιλαµβάνουν τη φύλαξη, την επιστηµονική παρακολούθηση, και βέβαια τα ανελαστικά έξοδα λειτουργίας της τοπικής ιαχειριστικής Αρχής. Επιπλέον κάθε απαραίτητη δράση προκειµένου να προληφθεί, ή αποκατασταθεί µια µη αποδεκτή απώλεια των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της ΠΠ Έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο εκτίµηση και αξιολόγηση του κόστους υλοποίησης της Οδηγίας (άρθρο 8); Έχει η Πολιτεία τροποποιήσει τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης των δράσεων προστασίας της φύσης ώστε να λαµβάνουν υπόψη τις αυξηµένες ανάγκες προστασίας που προκύπτουν από την Οδηγία των Οικότοπων (περισσότερες ΠΠ, αυξηµένες ή/και διαφοροποιηµένες δράσεις); Έχει η Πολιτεία χρησιµοποιήσει το εύρος των προσφερόµενων κοινοτικών χρηµατοδοτικών ευκαιριών; Η χώρα αφιερώνει για την προστασία της φύσης εθνικούς πόρους, επιπλέον των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων; Υπάρχουν θεσµοθετηµένοι µηχανισµοί (ειδικό ταµείο, κίνητρα, κλπ) για τη χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους των αναγκών των προστατευόµενων περιοχών; Αν υπάρχουν τέτοιοι µηχανισµοί, αυτοί λειτουργούν σταθερά, αποτελεσµατικά και µε διαφάνεια; Υπάρχει εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση για τα επόµενα 5 χρόνια προκειµένου να καλυφθούν οι βασικές διαχειριστικές δράσεις; Υπάρχει µηχανισµός αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της χρηµατοδότησης των δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος; Είναι η σχέση εθνικών-κοινοτικών πόρων (µηχανισµοί και διατιθέµενα ποσά) κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζει την οικονοµική βιωσιµότητα ενός συστήµατος προστατευόµενων περιοχών; ΣΥΝΟΛΟ 41,7% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: Η Πολιτεία έχει όντως χρησιµοποιήσει το εύρος των προσφερόµενων κοινοτικών πηγών χρηµατοδότησης. Καθώς όµως δεν έχει δώσει προτεραιότητα στον τοµέα «περιβάλλον» δεν επεδίωξε ικανοποιητική χρηµατοδότηση. Για παράδειγµα, οι πόροι που διατίθενται από το 3 ΚΠΣ για έργα προστασίας του 15

16 περιβάλλοντος είναι 2.269,856εκ (περίπου 6% του συνόλου). Για κάθε Προστατευόµενη Περιοχή περιοχή µε Φορέα ιαχείρισης προβλέπεται από το ΕΠΠΕΡ για τα επόµενα 3 χρόνια µέγιστη χρηµατοδότηση Σύµφωνα µε τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο σχετικό µέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ, οι Φορείς ιαχείρισης εµφανίζονται ως αποκλειστικοί τελικοί διακαιούχοι για ένα ποσό 14,08εκ (δηλαδή έως ανά Φ ) από τα οποία οι προορίζονταν για λειτουργικά έξοδα και τα υπόλοιπα για δράσεις διαχείρισης. Σε αυτές τις δράσεις ωστόσο, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δόθηκαν στους Φ για τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων του ΕΠΠΕΡ, δε συµπεριλαµβανόταν η σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης, σχεδίων φύλαξης, επιστηµονικής παρακολούθησης και ενηµέρωσης. Οι δράσεις αυτές επρόκειτο να προκηρυχθούν συνολικά για όλες τις ΠΠ. Την ίδια στιγµή, σε σχετικό ερωτηµατολόγιο για την εφαρµογή του άρθρου 8 της Οδηγίας των Οικότοπων και τις ανάγκες χρηµατοδότησης του δικτύου Natura 2000, η Ελλάδα έχει καταθέσει ότι οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες των Φ ανέρχονται σε 11,97εκ, δηλαδή περίπου ανά Φ. Στην ίδια εκτίµηση αναφέρεται ότι θα χρειαστούν 800,2εκ για δράσεις διαχείρισης (management schemes) ενώ στο ΕΠΠΕΡ και το ΕΠΑΑΑΥ προβλέπονται µόλις 80εκ για σχέδια διαχείρισης. Το ισχύον σύστηµα χρηµατοδότησης κρίνεται πάντως ως µη ικανοποιητικό και ακατάλληλο για 2 κυρίως λόγους: - Η εθνική χρηµατοδότηση εξαντλείται στη συντήρηση των δασικών υπηρεσιών (που είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη των ΠΠ και γενικά για τη διαχείριση δασικών περιοχών) χωρίς όµως παράλληλα η δράση αυτών να εντάσσεται στο νέο πλαίσιο και τις ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης των ΠΠ. Αυτό οφείλεται αφενός στην περιορισµένη χρηµατοδότηση που συνεπάγεται περιορισµένο προσωπικό και εξοπλισµό, και αφετέρου στην έλλειψη συντονισµού ανάµεσα στο ΥΠΕΩ Ε και τα άλλα υπουργεία (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµ. Τάξης). - Η χρηµατοδότηση από τους κοινοτικούς πόρους (αλλά και από εθνικούς ΕΤΕΡΠΣ) δεν εγγυάται µακροπρόθεσµη οικονοµική σταθερότητα καθώς είναι ευκαιριακή, σε βάση προγραµµάτων, και δεν υπάγεται σε ένα συνολικότερο σχεδιασµό αναγκών και προτεραιοτήτων. Τέλος η αξιολόγηση του συστήµατος χρηµατοδότησης βασίζεται στο βαθµό και το ρυθµό απορρόφησης και στις εκροές, και όχι στα αποτελέσµατα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι σε µεγάλο βαθµό συνεχίζουν να ισχύουν τα βασικά προβλήµατα που είχαν εντοπιστεί στην προηγούµενη αξιολόγηση του WWF, το 2001, και τα οποία περιελάµβαναν το ύψος των διαθέσιµων πόρων και την ad hoc χρηµατοδότηση δράσεων από το ΕΤΕΡΠΣ. 5. Μέτρα διαχείρισης και πρόληψης της υποβάθµισης µιας Προστατευόµενης Περιοχής Η Οδηγία των Οικότοπων δε ζητεί συγκεκριµένα από τα κράτη-µέλη να αναπτύξουν και να υποβάλουν σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή του δικτύου Natura Το άρθρο 6 όµως ζητεί από τα κράτη-µέλη να καθορίσουν για κάθε περιοχή «τα αναγκαία µέτρα διατήρησης που ενδεχοµένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγµένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωµατωµένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συµβατικά µέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικότοπων του Παραρτήµατος I και των ειδών του Παραρτήµατος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους». Τα κράτη- 16

17 µέλη πρέπει επίσης να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφευχθεί η υποβάθµιση των οικότοπων και η σηµαντική όχληση των ειδών για την προστασία των οποίων χαρακτηρίστηκαν οι συγκεκριµένες περιοχές (άρθρο 6(2)). Οι προβλέψεις του άρθρου 6 είναι προαιρετικές για τους προτεινόµενους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας και υποχρεωτικές για τις Ειδικές Ζώνες ιατήρησης. Ο τελικός κατάλογος ωστόσο αυτών των περιοχών δεν έχει έως σήµερα οριστικοποιηθεί λόγω αργοπορίας των κρατών-µελών. Η Επιτροπή υποστηρίζει όµως ότι οι αρχές των κρατών-µελών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στο µεταξύ οι περιοχές αυτές δε θα υποβαθµιστούν. Συνεπώς η Ελλάδα θα πρέπει να ενεργεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι της Οδηγίας και τουλάχιστον να αποφεύγει και να προλαµβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα θα µπορούσε να προκαλέσει υποβάθµιση των περιοχών του εθνικού καταλόγου. Όσον αφορά όµως τις Ζώνες Ειδικές Προστασίας (151 στην Ελλάδα) ανάλογες διατάξεις του άρθρου 6(1) συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409 και ισχύουν ήδη από την ηµεροµηνία εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 6 της 92/ Για κάθε ΖΕΠ του δικτύου (άρθρο 4 της 79/409) έχουν καθοριστεί τα αναγκαία µέτρα διατήρησης; Υπάρχει πρόβλεψη ώστε κάθε σχέδιο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά µια ΠΠ, καθεαυτό ή από κοινού µε άλλα σχέδια, να εκτιµάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων διατήρησής της ΠΠ, και να εγκρίνεται µόνο εφόσον δε βλάπτει την ακεραιότητα της (άρθρο 6(3)); Έχουν θεσπιστεί και εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε στις ΠΠ να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών οικότοπων και των οικότοπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ΠΠ έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης ειδών και οικότοπων (άρθρο 6(2)); Τα προαναφερόµενα µέτρα αξιολογούνται τακτικά; Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης για την εκτίµηση των αποτελεσµάτων των µέτρων; ΣΥΝΟΛΟ 10% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: Σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, προτεινόµενους ΤΚΣ και ΖΕΠ, προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία πιο αυστηρές διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και ανάπτυξης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι αποφεύγονται σε κάποιο βαθµό οι ενοχλήσεις που θα µπορούσαν να έχουν 17

18 αρνητικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία προτάθηκε µια ΖΕΠ. Οι ΜΠΕ αφορούν ωστόσο συγκεκριµένα έργα και όχι σχέδια, για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη. 6. Φορείς ιαχείρισης Τον Ιούνιο του 2003 ιδρύθηκαν 25 Φορείς ιαχείρισης σε ισάριθµες περιοχές. Είχε προηγηθεί ο Φ του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, και ένας ακόµη στο Σχοινιά (βλ. Πίνακα 1). Σύµφωνα µε το ν.3044/2002 ο σκοπός της δηµιουργίας των Φορέων ιαχείρισης είναι η «διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου», ή όπως αναφέρεται σε άλλο σηµείο οι Φορείς ιαχείρισης είναι υπεύθυνοι για τη «διαχείριση του κατά περίπτωση προστατευόµενου αντικειµένου» Το προσωπικό των Φορέων ιαχείρισης επαρκεί (αριθµητικά και από πλευράς κατάρτισης) ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά την ΠΠ; Οι Φ έχουν καταρτίσει σχέδια διαχείρισης; Οι Φ έχουν καταρτίσει προγράµµατα δράσης όπου εξειδικεύουν τα αναγκαία µέτρα, δράσεις κλπ από τα Σ, οι φάσεις, το κόστος, και οι πηγές χρηµατοδότησης και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους; Οι Φ συλλέγουν, ταξινοµούν και επεξεργάζονται περιβαλλοντικά στοιχεία και δεδοµένα για τις περιοχές ευθύνης τους και τα διατηρούν σε σχετικές βάσεις δεδοµένων; Οι Φ καταρτίζουν µελέτες και έρευνες και εκτελούν έργα σύµφωνα µε το οικείο σχέδιο διαχείρισης; Οι αρµόδιες αρχές ζητούν και λαµβάνουν υπόψη τη γνωµοδότηση του τοπικού Φ ; Οι Φ αναλαµβάνουν την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων σχετικά µε την περιοχή ευθύνης τους; Οι Φ διαθέτουν τον απαραίτητο και κατάλληλο εξοπλισµό; Με βάση τη µέχρι στιγµής λειτουργία των Φ, έχει δοθεί ικανοποιητική χρηµατοδότηση προκειµένου να καλυφθούν οι βασικές διαχειριστικές τους δράσεις; ΣΥΝΟΛΟ 8,3% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι 18

19 Σχόλια: Οι απαντήσεις σε αυτή τη ενότητα θα ήταν αρνητικές για όλες τις ερωτήσεις, µε την εξαίρεση του θέµατος της γνωµοδότησης, αν δεν υπήρχε ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Ο συγκεκριµένος φορέας ιδρύθηκε πρώτος, το 2002, και επιπλέον είχε τη δυνατότητα µέσα από σχετικό πρόγραµµα Life να καταρτίσει πρόγραµµα δράσης, να προσλάβει προσωπικό και να εκπονήσει κάποιες δράσεις. Παρόλα αυτά η έλλειψη στήριξης και χρηµατοδότησης από το εποπτεύον Υπουργείο ΠΕΩ Ε είχε ως αποτέλεσµα ο Φ ΕΘΠΖ να αναστείλει τη λειτουργία του το Μάιο του Οι υπόλοιποι Φ δεν έχουν καταρτίσει, και ούτε έχουν ακόµη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για προγράµµατα δράσης και σχέδια διαχείρισης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι εν λόγω δράσεις δεν θεωρούνταν επιλέξιµες στις ισχύουσες προσκλήσεις του ΕΠΠΕΡ (βλ Σχόλια ενότητας 4) και ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προκήρυξής τους σε εθνικό επίπεδο. Παρατηρείται έτσι το παράδοξο να καλούνται οι Φ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις χωρίς να έχουν το σχετικό υπόβαθρο και χωρίς να τους επιτρέπεται να το αναπτύξουν. Επιπλέον οι Φορείς ιαχείρισης δεν έχουν ακόµη ούτε το απαραίτητο προσωπικό, αλλά ούτε και τον εξοπλισµό που χρειάζονται. Αυτή η έλλειψη δηµιουργεί προβλήµατα και στη δυνατότητά τους να συµµετέχουν σε προσκλήσεις άλλων προγραµµάτων, ακόµη και όταν εµφανίζονται ως τελικοί δικαιούχοι. Τέλος, ακόµη και όταν, µετά από χρονοβόρες διαδικασίες, εγκρίνονται οι προαναφερθείσες χρηµατοδοτήσεις οι Φορείς ιαχείρισης δεν µπορούν να εκταµιεύσουν τα κονδύλια επειδή δεν έχουν εγκεκριµµένους κανονισµούς λειτουργίας. 7. Προστασία ειδών Σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας των Οικότοπων, πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστηµα αυστηρής προστασίας για τα είδη που αναφέρονται στα Παραρτήµατα IV (a) και IV (b) της Οδηγίας. Συγκεκριµένα πρέπει να απαγορευτεί η εσκεµµένη αιχµαλώτιση ή θανάτωση, η εσκεµµένη όχληση, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αναπαραγωγής, ανατροφής, χειµερίας νάρκης και µετανάστευσης, η εσκεµµένη καταστροφή ή συλλογή αυγών, και η υποβάθµιση ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής ή ξεκούρασης. Πρέπει επίσης να απαγορεύεται η αιχµαλωσία, µεταφορά και πώληση ή ανταλλαγή ατόµων από άγρια είδη. Επιπλέον θα πρέπει να ισχύσει ένα σύστηµα για την παρακολούθηση της τυχαίας σύλληψης και θανάτωσης ειδών που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV (a). Κάτω από κάποιες, καθορισµένες συνθήκες, και για όσο αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη διατήρηση των πληθυσµών των ειδών που περιλαµβάνει η Οδηγία, τα κράτη-µέλη µπορούν να απέχουν από την εφαρµογή αυτών των διατάξεων (Άρθρο 16) εφόσον κατατίθενται και δικαιολογούνται οι σχετικές εξαιρέσεις. εδοµένης της ευρείας εξάπλωσης των ειδών εκτός του δικτύου Natura 2000, η συµµόρφωση µε αυτό το κοµµάτι της Οδηγίας είναι απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί το επιθυµητό επίπεδο διατήρησης των ειδών. Όσον αφορά στην εθνική νοµοθεσία, η ΚΥΑ ενσωµάτωσης της Οδηγίας των Οικότοπων στην εθνική νοµοθεσία (33318/3028/98, άρθ. 15) προβλέπει τη σύνταξη καταλόγου των ιδιαίτερα προστατευόµενων ειδών, ο οποίος θα περιλαµβάνει τα είδη των παραρτηµάτων ΙΙ, IV, V της Οδηγίας των Οικότοπων. Θα περιλαµβάνει επίσης και άλλα είδη της αυτόχθονος πανίδας και χλωρίδας της χώρας µε βάση τις πληροφορίες από το σύνολο της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας. Μέχρι να εγκριθεί αυτός ο κατάλογος προστατευόµενα είδη θεωρούνται αυτά του Π 67/

20 Ωστόσο η ΚΥΑ αυτή παραλείπει να ενσωµατώσει τα σχετικά άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας των Οικότοπων, γεγονός που αναφέρονταν και στην αξιολόγηση του Με τη σειρά του, ο ν.2742/99, άρθρ.16, προβλέπει ότι πενταετή σχέδια δράσης για τα προστατευόµενα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ν.1650/86 εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕΩ Ε και τους κατά περίπτωση αρµόδιους Υπουργούς. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει πρώτα να συνταχθεί και εγκριθεί ο προαναφερθείς κατάλογος των ιδιαίτερα προστατευόµενων ειδών Υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των οικότοπων και των ειδών της Οδηγίας µε έµφαση στα είδη προτεραιότητας (άρθρο 11); Λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των ειδών στη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης (άρθρο 12); Λαµβάνονται τα προβλεπόµενα, αυστηρά, µέτρα προστασίας για τα είδη ζώων και φυτών των Παραρτηµάτων IVa και Ivb (άρθρα 12, 13); ίνεται επαρκής προσοχή στα συµπληρωµατικά µέτρα, όπως για παράδειγµα στην έρευνα, το σχεδιασµό και την επανεισαγωγή ειδών; (άρθρα 12, 13, 14 και 16); Υπάρχει εθνικό σύστηµα για την έκδοση εξαιρέσεων (άρθρο 16); ΣΥΝΟΛΟ 15% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: εν υπάρχει κάποιο εθνικό σύστηµα παρακολούθησης το οποίο να αναφέρεται σε όλα τα προστατευόµενα είδη, ή έστω σε αυτά που χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητας από την Οδηγία των Οικότοπων. Ωστόσο γίνεται κάποια παρακολούθηση και λαµβάνονται κάποια µέτρα για την προστασία των ειδών στη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης. Αυτό όµως ισχύει µόνο για κάποια, λίγα και µεµονωµένα, είδη όπως η χελώνα Caretta caretta, η αρκούδα Ursus arctos, ο µαυρόγυπας Aegypius monachus, κλπ. Οι σχετικές δράσεις επίσης έχουν προκύψει στη συντριπτική τους πλειοψηφία από προγράµµατα προστασίας της φύσης (κυρίως Life-nature) µε δικαιούχους ΜΚΟ. Επίσης δεν έχει εγκριθεί ο προβλεπόµενος κατάλογος των ιδιαίτερα προστατευόµενων ειδών, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να συνταχθούν και να εγκριθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες σχέδια διαχείρισης ειδών ή έστω να υιοθετηθούν σχέδια που αναπτύσσουν άλλοι φορείς. Συνεπώς δεν µπορούν πραγµατικά να ληφθούν µέτρα προστασίας των ειδών στις περιοχές φυσικής τους εξάπλωσης ή γενικά τα απαιτούµενα αυστηρά µέτρα προστασίας για τα είδη των Παραρτηµάτων IVa και IVb. Η ισχύς του Π 67/1981 είναι επίσης περιορισµένη καθώς δεν έχει εφαρµοστεί στην πράξη και δεν ορίζει κυρώσεις για την παραβίαση των προστατευτικών του διατάξεων. 20

21 8. ιαχειριστικά σχέδια Η ύπαρξη διαχειριστικού σχεδίου αποτελεί, σύµφωνα και µε τη διεθνή βιβλιογραφία, και πρακτική το κατεξοχήν απαραίτητο εργαλείο για τη σωστή διαχείριση και την προστασία µιας προστατευόµενης περιοχής. Ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει Μια περιγραφή της ΠΠ. Σαφώς ορισµένους στόχους και σκοπούς οι οποίοι να συνδέονται άµεσα µε το κατά περιοχή προστατευτέο αντικείµενο και την οικολογική αξία της περιοχής. Συστηµατικά βήµατα προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων. ιαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Σχεδίου για την τακτική αναθεώρησή του µε βάση νέα στοιχεία και πληροφορίες για την περιοχή. Όπως αναφέρεται σε σχετικό επεξηγηµατικό κείµενο της ΕΕ, όσον αφορά τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 τα σχέδια αυτά µπορεί να είναι είτε αυτοτελή ή να ενσωµατώνονται σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια, εφόσον υπάρχουν. Σύµφωνα όµως µε το ν.1650/1986, όπως αναθεωρήθηκε µε το άρθρο 16 του ν.2742/1999, για τις ΠΠ της παραγράφου 3 (περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, Περιοχές προστασίας της φύσης, Εθνικά Πάρκα, Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, τοπία και στοιχεία του τοπίου, και Περιοχές Οικοανάπτυξης) πρέπει να εγκρίνονται πενταετή Σχέδια ιαχείρισης. Σύµφωνα και πάλι µε την εθνική νοµοθεσία τη ευθύνη για την επεξεργασία προτύπων κατάρτισης των Σ και των κριτηρίων αξιολόγησής τους έχει η Επιτροπή ΦΥΣΗ Υπάρχουν πρότυπα για την κατάρτιση των προβλεπόµενων Σχεδίων ιαχείρισης; Υπάρχουν επίσηµα υιοθετηµένα και ενηµερωµένο Σχέδια ιαχείρισης για τις περιοχές που υπάγονται στο Άρθρο 18(3) του 1650/1986; Υπάρχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τις οικολογικές απαιτήσεις των φυσικών οικότοπων, των προστατευόµενων ειδών και των οικολογικών διαδικασιών; Έχει γίνει ανάλυση των απειλών και των πιέσεων που αντιµετωπίζουν οι ΠΠ; Έχει αναπτυχθεί στρατηγική για την αντιµετώπισή των απειλών που αντιµετωπίζουν οι ΠΠ; ΣΥΝΟΛΟ 30% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: Έχουν αναπτυχθεί πρότυπα για την κατάρτιση Σχεδίων ιαχείρισης αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί επίσηµα στους Φορείς ιαχείρισης. Παράλληλα δεν είναι σαφές, καθώς συνδέεται άµεσα και µε το προαναφερθέν θέµα της ελλιπούς 21

22 θεσµικής κατοχύρωσης, αν αυτές οι προδιαγραφές θα ισχύσουν και για τις ΠΠ χωρίς Φορέα ιαχείρισης. Τα κατά τόπους ασαρχεία εκπονούν δεκαετή διαχειριστικά σχέδια για τα δασικά συµπλέγµατα, άρα και για τµήµατα των ΠΠ, που αφορούν ουσιαστικά τη διαχείριση των υλοτοµιών. ε λαµβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις των ΠΠ ακόµη και όταν υπάρχουν ΕΠΜ µε σχετικές προτάσεις, άλλωστε δεν υπάρχει η σχετική υποχρέωση. Η έλλειψη Σχεδίων ιαχείρισης εντοπίζονταν και στην προηγούµενη αξιολόγηση του WWF (2001). Όσον αφορά τις οικολογικές απαιτήσεις οικότοπων και προστατευόµενων ειδών οι διαθέσιµες πληροφορίες περιορίζονται και πάλι σε συγκεκριµένα είδη για τα οποία έχουν υλοποιηθεί (κυρίως κοινοτικά) προγράµµατα προστασίας ή αποτελούν το βασικό αντικείµενο έρευνας και εργασίας ερευνητών και µη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι αντίστοιχες πληροφορίες για τις οικολογικές διαδικασίες είναι σαφώς πιο περιορισµένες. Ένα επιπλέον πρόβληµα αφορά τη διαθεσιµότητα της υπάρχουσας πληροφορίας. Τα στοιχεία συνήθως είναι σκόρπια και όχι προσβάσιµα µέσω µιας εθνικής βάσης δεδοµένων. 9. Πληροφόρηση και ενηµέρωση Ο θεσµός των Προστατευόµενων Περιοχών µπορεί να φέρει πραγµατικά αποτελέσµατα όσον αφορά την προστασία και τη βιώσιµη διαχείρισή τους µόνο αν υπάρξει ευρεία συναίνεση και υποστήριξη. Οι προϋποθέσεις αυτές συνεπάγονται ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς (τοπικά αλλά όχι µόνο) έχουν πειστεί σε µεγάλο βαθµό ότι οι βασικές τους ανάγκες και ο τρόπος ζωής τους δε θα επηρεαστούν αρνητικά από την ύπαρξη µιας ΠΠ και από το καθεστώς προστασίας αυτής. Άλλωστε οι πιέσεις όσον αφορά τις χρήσεις γης και την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων δε θα εξαφανιστούν ούτε και θα αλλάξουν απλώς και µόνο επειδή µια περιοχή ορίζεται ως προστατευόµενη. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντική η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τις ανάγκες προστασίας αλλά και τις ευκαιρίες για κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη που µπορεί να προσφέρει µια ΠΠ Υπάρχει ενηµερωτικό υλικό για τις ΠΠ και την κατανόηση της Οδηγίας των Οικότοπων; Γίνονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των εµπλεκόµενων µετόχων και του ευρύτερου κοινού στη διαδικασία του δικτύου Natura 2000; Οργανώνονται διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενους φορείς (ΜΚΟ, αγρότες, τοπική κοινωνία, κλπ); Οργανώνονται (ή προβλέπονται) διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία ανάπτυξης διαχειριστικών σχεδίων και µέτρων διατήρησης; 22

23 Οργανώνονται δράσεις ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των τοπικών κοινωνιών σε θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των ΠΠ; ΣΥΝΟΛΟ 20% O: όχι, 1: σε κάποιο βαθµό, 2:στις µισές περίπου περιπτώσεις, 3: στο µεγαλύτερο βαθµό, 4:ναι Σχόλια: 23

24 Συµπεράσµατα Παρά το γεγονός ότι σε ορισµένες, µεµονωµένες, περιπτώσεις η χώρα µας έχει να επιδείξει πρόοδο στη διατήρηση και προστασία της φυσικής µας κληρονοµιάς, η συνολική εικόνα, µε βάση την παρούσα αξιολόγηση δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για αδράνεια ή εφησυχασµό. Σε όλα τα θέµατα που εξετάστηκαν η απόδοση της χώρας µας είναι κάτω του 50%, και στην πλειοψηφία των θεµατικών ενοτήτων µόλις που φτάνει το 25% της επίτευξης του στόχου. Ιδιαίτερα απογοητευτική είναι η εικόνα που σχηµατίζεται όταν η θεωρία µεταφέρεται στην πράξη: για παράδειγµα η Ελλάδα έχει µεν προτείνει ένα αντιπροσωπευτικό αριθµό περιοχών για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 όµως έχει λάβει πολύ περιορισµένα µέτρα προκειµένου να προλάβει την υποβάθµισή τους στην πράξη. Αντίστοιχα, το 2003 καλωσορίσαµε τη (καθυστερηµένη) σύσταση των Φορέων ιαχείρισης στις πιο σηµαντικές προστατευόµενες περιοχές και σήµερα τους παρατηρούµε να χάνουν τη µάχη µε την αδράνεια της πολιτείας ή/και τα εµπόδια που στήνουν στο δρόµο τους τα στενά οικονοµικά και κοµµατικά συµφέροντα. Η προσεκτική ανάγνωση αποκαλύπτει ότι ακόµη και στην ενότητα όπου επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη πρόοδος, στη χρηµατοδότηση των αναγκών, αυτό οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη σχετικών προβλέψεων και όχι στην υλοποίησή τους. Πρέπει επίσης να τονιστεί η απουσία συνολικού σχεδιασµού αναγκών και προτεραιοτήτων, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα οι περισσότερες δράσεις να αποφασίζονται ευκαιριακά, κατά περίπτωση και χωρίς να εξασφαλίζεται η συνέχειά τους µακροπρόθεσµα. Η παρούσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκε 6 µήνες µετά την αλλαγή κυβέρνησης και ενώ µέχρι στιγµής η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΩ Ε δυστυχώς δεν έχει πάρει σαφή θέση για µια σειρά από κρίσιµα θέµατα, παρά τις εκκλήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων. Καλούµε λοιπόν το Υπουργείο ΠΕΩ Ε, χωρίς να παραβλέπουµε τις ευθύνες και άλλων αρµόδιων αρχών, να αναλάβει δράση το συντοµότερο δυνατό και: Να αναπτύξει και να δεσµευτεί για µια εθνική πολιτική για τις Προστατευόµενες Περιοχές µε όραµα, σκοπούς και σαφείς στόχους. Να προωθήσει, πρακτικά και λειτουργικά, την ενσωµάτωση των στόχων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στις άλλες τοµεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας. Να προωθήσει µε γοργό ρυθµό και χωρίς υπαναχωρήσεις τη θεσµική κατοχύρωση των ΠΠ (συµπεριλαµβανοµένης της ρύθµισης των δραστηριοτήτων σε αυτές και της σαφούς οριοθέτησής τους), δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές για τις οποίες έχει συσταθεί Φορέας ιαχείρισης. Να εξασφαλίσει ικανοποιητική και σταθερή χρηµατοδότηση, µέσω και εθνικών πόρων, των βασικών διαχειριστικών δράσεων σε κάθε ΠΠ µε βάση ένα συνολικό σχεδιασµό αναγκών και προτεραιοτήτων. Ιδιαίτερα για τις περιοχές όπου έχει συσταθεί Φ, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τόσο για τον πυρήνα των διαχειριστικών δράσεων όσο και τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Φορέα. Να προωθήσει την ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής ΦΥΣΗ εξασφαλίζοντας τακτική χρηµατοδότηση και διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη ώστε αυτή, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΥΠΕΩ Ε, να 24

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα