ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων κατ έτος, αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας με δι καίωμα αποζημίωσης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. Αιτ/νίας... 1 Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αιγί ου Ν. Αχαίας... 2 Μεταφορά υπαλλήλου στο Δήμο Θεσσαλονίκης... 3 Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στο ΚΕΠ του Δήμου Αρφαρών με σύμβαση μίσθω σης έργου»... 4 Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στο ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας με σύμβαση μί σθωσης έργου... 5 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5114/ απόφα σης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη σης (ΦΕΚ 1156/Β/ ): «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημό σιας Διοίκησης στους Βοηθούς Γενικούς Επιθεω ρητές, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δη λώσεων Περουσιακής Κατάστασης, στο διοικητι κό προσωπικό του Γραφείου του και ρύθμιση θε μάτων αναπλήρωσης... 6 Κατάταξη υπαλλήλου σε προσωρινό κλάδο κατηγορί ας ΤΕ εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ... 7 Μετάταξη υπαλλήλου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρ δίτσας... 8 Αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης του συντε λεστή retail minus της ΧΕΠ βάσει των όρων της ΑΠ ΕΕΤΤ 448/206/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /14434 (1) Αύξηση ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων κατ έτος, αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας με δικαίωμα αποζη μίωσης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. Αιτ/νίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ )» Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/ ) «κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας κ.α.» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.6 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/ ) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί στου χρόνου και άλλες διατάξεις. 4. Την υπ αριθμ. 7419/ απόφασή μας περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 861/ περί ορισμού εισηγήτριας Υπηρεσίας για θέματα που μετα βιβάστηκαν στην Περιφέρεια με το ν. 2738/ Την υπ αριθ. 6641/ απόφασή μας που αφο ρά στον καθορισμό ανωτάτου ορίου των επιτρεπομέ νων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. Αιτ/νιας, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 6. Το υπ αριθμ. 5523/ έγγραφο της Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας περί αιτήματος σχετικού με την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των κατ έτος μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού και Προστασίας του Πολίτη, της ΝΑ Αιτ/νίας. 7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης συνο λικά δαπάνης από την απόφαση αυτή που θα ανέλθει συνολικά σε 3.000,00 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας στους Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711, αποφασίζουμε: Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των ημερών μετακίνη σης εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού και Προστασίας του Πολίτη της ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας όπως κατωτέρω: Ειδικότητα Ανώτατο όριο Πέραν του ανωτάτου Σύνολο ορίου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Από την έκδοση της απόφασής μας αυτής δεν προ καλείται επί πλέον δαπάνη πέραν αυτής η οποία έχει εγγραφεί στους Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711, του προϋπολογισμού της Ν.Α. Αιτ/νίας συνολικού ύψους 3.000,00 ευρώ, τον οποίο και βαρύνει.

2 25972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πάτρα, 26 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Aριθμ /14541 (2) Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αιγίου Ν. Αχαίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και τις υπ αριθμ /97, 1746/99, οικ. 348/ και 5345/εγκ. 5/ (κεφ. Γ παρ.2) εγκυκλίους διαταγές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2. Την υπ αριθμ. 48/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγίου Ν. Αχαΐας, περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο άτομα (2) άτομα ναυαγοσώστες για την καλύτερη ασφάλεια των λουο μένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τρεις (3) μήνες, έναντι συνολικής αμοιβής , Το γεγονός το οποίο προκύπτει από την πιο πάνω απόφαση, ότι η σύμβαση που θα συναφθεί είναι γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2828/ πρότασή μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών Δ.Δ. & Α. και την αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/203/10047/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/06, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Αιγίου Ν. Αχαϊας, με δύο (2) άτομα ναυαγοσώστες. 5. Τα υπόλοιπα στοιχεία του οικείου φακέλου, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Αιγίου Ν. Αχαΐας, με τα αναφερόμενα άτομα στην παρ. 2 της παρούσης για το χρονικό δι άστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τρεις (3) μήνες, έναντι συνολικής αμοιβής ,00, επειδή συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Πάτρα, 20 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (3) Μεταφορά υπαλλήλου στο Δήμο Θεσσαλονίκης Με την υπ αριθμ. 4205/2008 απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, μεταφέρεται η υπάλληλος Γεωργιάδου Σταυρούλα του Γεωργίου, από την «Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας» του Δή μου Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διουρητικού και κατατάσσεται σε συνιστώμενη με την απόφαση μεταφοράς, προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Προ σωπικού Η/Υ, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 24220/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΑ Αριθμ /8899 (4) Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στο ΚΕΠ του Δήμου Αρφαρών με σύμβαση μίσθω σης έργου». O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 206/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Ανα βάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατά ξεις ΦΕΚ 102/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/τ.Α / ). 5. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/26/15275/ έγ γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έρ γου διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Χώρας λόγω της λήξης τους κατά το χρονικό διάστημα από έως , και με τo οποίo εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε ένα(1) άτομο για τον δήμο Αρφαρών. 6. Την από Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ βούλου της ΚΕΔΚΕ, σύμφωνα με την οποία οι συγκεκρι μένες εργασίες που περιγράφονται πιο κάτω μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου χωρίς να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 7. Το γεγονός ότι το έργο που θα παρέχει το εν λόγω προσωπικό δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθη κόντων των υπαλλήλων του Δήμου Αρφαρών. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Αρφαρών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δημοσίευση του ν. 3013/2002, με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυ πηρέτησης Πολιτών στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. 9. Την υπ αριθμ / απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την οποία δόθηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ του Δήμου Αρφαρών. 10. Την υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α «Οδηγίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ ΟΤΑ Α και Β βαθμού», αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απα ραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και το άρθρο 681 κ. επειτ. του Αστικού Κώδικα, σε ένα(1), ως κατωτέρω: ένα (1) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ(κατηγοριών όπως αυτές θα επιλεχθούν). Β. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το έργο, πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχο λών της αλλοδαπής όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα αποδεικνύ εται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Γ. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π. Δ. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπ αριθμ / εγκύκλιο και ως εξής: 1. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασιού χου 880,00 ευρώ. 2. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ πολογισμό, ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις: 2.1. Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 880,00 ευρώ Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών λαμβά νει μηνιαία αποζημίωση 1.000,00 ευρώ(με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής την ). Ε. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση του Προϊσταμένου για την πληρό τητα και την αρτιότητα του έργου. ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αρφαρών. Ζ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου, απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη πέραν των έξι (6) μηνών. Το εξάμηνο αρχίζει να μετρά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση με την ημερομηνία αρχής του προαναφερόμενου έργου από τον ανάδοχο. Η. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφά λιση του αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Θ. Με την υπογραφείσα σύμβαση μπορούν να καθο ριστούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγορεύονται. Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους του Δήμου Αρφαρών, λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρωπίνου δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία δεδομένου ότι πρόκειται για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις νεοπαγείς (ν. 3013/2002). Κ. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων ιδι αίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση εκεί νου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πεδίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία Υπουργείου). Λ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο Προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06 και 4Κ/07) εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ με υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ , Μ. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων ενώ σε περίπτωση αποχώ ρησης, συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο για οποιοδήποτε λόγο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ ΥΠ.ΕΣ. Ν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρημα τοδοτηθούν και θα ανακληθούν. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000,00 ευρώ αν ο συμβασιούχος που επιλεγεί έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έρ γου άνω των 24 μηνών, και 5.280,00 ευρώ αν ο συμβα σιούχος που επιλέγεί δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. Καλαμάτα, 5 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ. οικ.49848/10359 (8) Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στο ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας με σύμβαση μίσθω σης έργου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 107/ Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 206/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Ανα βάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατά ξεις ΦΕΚ 102/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/τ.Α / ). 5. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/26/15275/ έγ γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έρ γου διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Χώρας λόγω της λήξης τους κατά το χρονικό διάστημα από έως , και με το οποίο εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε σε τέσσερα(4) άτομα για τον Δήμο Καλαμάτας. 6. Την από Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ βούλου της ΚΕΔΚΕ, σύμφωνα με την οποία οι συγκεκρι μένες εργασίες που περιγράφονται πιο κάτω μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου χωρίς να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 7. Το γεγονός ότι το έργο που θα παρέχει το εν λόγω προσωπικό δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθη κόντων των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δημοσίευση του

4 25974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν. 3013/2002, με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυ πηρέτησης Πολιτών στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. 9. Την υπ αριθμ / απόφαση Υφυπουρ γού ΕΣΔΔΑ(ΦΕΚ 1190/Β / ), με την οποία δόθηκε έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας. 10. Την υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Οδηγίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ ΟΤΑ Α και Β βαθμού», αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απα ραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και το άρθρο 681 κ. επειτ. του Αστικού Κώδικα, σε τέσσερα(4) ως κατωτέρω: τέσσερα(4) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ(κατηγοριών όπως αυτές θα επιλεχθούν). Β. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το έργο, πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχο λών της αλλοδαπής όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων, β) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα αποδεικνύ εται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Γ. Το έρνο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π. Δ. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ / και ως εξής: 1. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηναία αμοιβή συμβασιούχου 880,00 ευρώ. 2. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις: 2.1. ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 880,00 ευρώ ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών λαμβά νει μηνιαία αποζημίωση 1.000,00 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής την ) Ε. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση του Προϊσταμένου για την πληρό τητα και την αρτιότητα του έργου. ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλαμάτας. Ζ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου, απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη πέραν των έξι (6) μηνών. Το εξάμηνο αρχίζει να μετρά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση με την ημερομηνία αρχής του προαναφερόμενου έργου από τον ανάδοχο. Η. Οι ανάδογοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς κα ι άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Θ. Με την υπογραφείσα σύμβαση μπορούν να καθορι στούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγο ρεύονται. Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους του Δή μου Καλαμάτας, λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρωπίνου δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία δεδομένου ότι πρόκειται για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις νεοπαγείς (ν. 3013/2002). Κ. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρω ση εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πεδίων(ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία Υπουργείου). Λ. Λ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω σης του ΚΕΠ με μόνιμο Προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06 και 4Κ/07) εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ με υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/ και ΑΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ Μ. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ σικά πρόσωπα νια το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων ενώ σε περίπτωση αποχώ ρησης, συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο για οποιοδήποτε λόγο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ ΥΠ.ΕΣ. Ν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρημα τοδοτηθούν και θα ανακληθούν. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ αν ο συμβασιούχος που επιλεγεί έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έρ γου άνω των 24 μηνών, και ,00 ευρώ αν ο συμβα σιούχος που επιλεγεί δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. Καλαμάτα, 5 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5114/ απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 1156/Β/ ): «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στους Βοηθούς Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊ στάμενο της Γραμματείας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στο διοικητικό προσωπικό του Γραφεί ου του και ρύθμιση θεμάτων αναπλήρωσης». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/ ) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του π.δ. 77/2005 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης». 3. Την υπ αριθμ. 5114/ απόφαση ΓΕΔΔ (ΦΕΚ 1156/τ.Β / ) «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στους Βοηθούς Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο και στο διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας του Γρα φείου του και ρύθμιση θεμάτων αναπλήρωσης». 4. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία δι εκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ( ΓΕΔΔ) όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από Βοηθό του ο οποίος ορίζεται κατά περίπτωση από τον ίδιο. 2. Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει άλλος Βοηθός, ο οποίος ορίζεται κατά περίπτωση από το ΓΕΔΔ. Άρθρο 2 Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής στους Βο ηθούς Γενικούς Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης με «εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» για τα παρακάτω θέματα: 1. Την έγγραφη επικοινωνία με τα Σώματα και τις Υπη ρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως ισχύει κάθε φορά και τους πολίτες κατά τη διερεύνηση υποθέσεων και τη διενέργεια ελέγχων, επανελέγχων και επιθεωρήσεων. Άρθρο 3 Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής στον Προϊ στάμενο της Γραμματείας με «εντολή Γενικού Επιθεω ρητή Δημόσιας Διοίκησης» για τα παρακάτω θέματα: 1. Τις αποφάσεις ανάληψης πιστώσεων για κάθε πε ρίπτωση. 2. Τον έλεγχο πληρωμής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των μισθών του προσωπικού, των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσιων αποζημιώσεων, όπως και κάθε πρόσθετης παροχής. 3. Τη διαβίβαση στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων δικαιολογητικών διοικητικών δαπανών ή δικαιολογητικών αποδόσεως λογαριασμών για εντάλματα πληρωμής. 4. Τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων και βεβαι ώσεις για φορολογική χρήση. 5. Τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται για την αποστολή οποιουδήποτε προσώπου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. 6. Τις εξουσιοδοτήσεις προς τις Δ.Ο.Υ. πληρωμών Αθη νών για την εξόφληση ή είσπραξη χρηματικών ενταλ μάτων και βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών των δικαιούχων. 7. Τα έγγραφα με τα οποία αποδίδονται οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία ή αναζητούνται τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν κρατή σεις αποδοχών και εισφορών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 8. Τις αιτήσεις αγοράς ενσήμων Ι.Κ.Α., την υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης και τις εντολές εισφορών στο Ι.Κ.Α. με το μηχανογραφικό σύστημα. 9. Την αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών στο ΚΕΠΥΟ και υπεύθυνων δηλώσεων ν. 1256/1982 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 10. Τα έγγραφα προβλέψεων δαπανών. 11. Τα έγγραφα προς την Τράπεζα Ελλάδος για χορή γηση συναλλάγματος. 12. Την αποστολή απολογιστικών κ.λπ. στοιχείων στο Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 13. Τις βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωρια κής εργασίας προσωπικού της Γραμματείας και Ειδικών Επιθεωρητών. 14. Τις αναλήψεις υπηρεσιακών καθηκόντων ή τις αναχωρήσεις από την Υπηρεσία του πάσης φύσεως προσωπικού. 15. Την ανακοίνωση στα Δημόσια Ταμεία για τις απο δοχές ή προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας. 16. Τη βεβαίωση για το ύψος των αποδοχών γενικά του προσωπικού, όπως και τα κάθε φύσεως έγγραφα προς υπαλλήλους με τα οποία ανακοινώνονται θέματα αποδοχών γενικά, παρακρατήσεων λόγω περικοπών αδικαιολογήτου απουσίας, άδειας άνευ αποδοχών, δα νείων κ.λπ. ή ζητείται η συμπλήρωση δικαιολογητικών διαφόρων δαπανών κ.λπ. 17. Τα διαδικαστικού περιεχομένου έγγραφα πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται με την απόφαση αυτή άλλα υπηρεσιακά όργανα. 18. Την έγκριση γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων κατά τις κείμενες διατάξεις και χορήγησης αντιγράφων από το τηρούμενο στην Υπηρεσία Αρχείο, εκτός αυτών που αφορούν σε υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί από το ΓΕΔΔ ή τους Βοηθούς του. 19. Τις πράξεις για τη θέση εγγράφων στο Αρχείο της Γραμματείας, εκτός αυτών που αφορούν σε υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί από το ΓΕΔΔ ή τους Βοηθούς του. 20. Τα έγγραφα για υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας της Γραμματείας. 21. Την έγκριση χορήγησης των πάσης φύσεως αδει ών του προσωπικού που υπηρετεί στη Γραμματεία του Γραφείου του ΓΕΔΔ, εκτός των αδειών άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικών, κυήσεως λοχείας μητρότητας. 22. Τις απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 23. Τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση σε θέματα που, σύμφωνα με το νόμο, είναι δυ νατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται με την απόφαση αυτή άλλα υπηρεσιακά όργανα. 24. Τις ενέργειες προς το Εθνικό Τυπογραφείο για εκτυπώσεις, χορηγήσεις φύλλων κ.λπ. πλην των εντολών για δημοσίευση σε ΦΕΚ. 25. Τη θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας όλου του Προ σωπικού της Υπηρεσίας και των μελών των οικογενειών

6 25976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τους και λοιπών συναφών με αυτά θεμάτων, βεβαιώσεις που αφορούν στην κατάσταση του προσωπικού καθώς και την αλληλογραφία με τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται. 26. Τις βεβαιώσεις αποδοχών όλων των κατηγοριών προσωπικού για φορολογική ή κάθε άλλη χρήση. 27. Τις εντολές χορήγησης υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 28. Τα έγγραφα που αφορούν στη μέριμνα για την εκποίηση ή στην καταστροφή του περιττού ή άχρηστου υλικού και στην εκκαθάριση των αρχείων. Άρθρο 4 Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής στον Προ ϊστάμενο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης «με εντολή Γενικού Επι θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» για τα παρακάτω θέ ματα: 1. Την έγγραφη επικοινωνία με τους δημόσιους φορείς και τους υπόχρεους δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλους τους κατά τη διενέργεια του ετήσιου ελέγ χου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 2. Την έγκριση χορήγησης των πάσης φύσεως αδει ών του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επε ξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του ΓΕΔΔ εκτός των αδειών άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικών, κυήσεως λοχείας μητρότητας. Άρθρο 5 Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής στη Δέσποινα Μάμμου υπάλληλο με Α του κλάδου ΠΕ Καθηγητών, στη Χρυσούλα Κολιοπούλου υπάλληλο με Β βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, στη Δέσποινα Αλε βυζάκη υπάλληλο με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ Διοικη τικού Λογιστικού και στη Μαριάνθη Κυρίτση υπάλληλο με Β βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με «εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» για τα παρακάτω θέματα: 1. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής υπαλλή λων και πολιτών. 2. Την επικύρωση αντιγράφων από τα πρωτότυπα ή από τα ακριβή αντίγραφα εγγράφων που τηρούνται στα αρχεία της Υπηρεσίας, καθώς και την επικύρωση αντιγράφων δημοσίων εγγράφων. 3. Τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας. Άρθρο 6 Τον Προϊστάμενο της Γραμματείας όταν απουσιά ζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αρχαιότερος σε χρόνο υπηρεσίας στη Γραμματεία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπάλληλος κατηγο ρίας ΠΕ με Α βαθμό. Άρθρο 7 Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δη λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης μέχρι αυτός να το ποθετηθεί και όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Προϊστάμενος της Γραμματείας. Άρθρο 8 Οι αρμοδιότητες των παραπάνω διατάξεων διατηρού νται παράλληλα και από το ΓΕΔΔ. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ (7) Κατάταξη υπαλλήλου σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την υπ αριθμ. Β / πράξη του Διοικητή του ΟΑΕΔ, εντάσσεται αυτοδίκαια σύμφωνα 1. Με τις διατάξεις: α)των άρθρων 1 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές δια πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ.Α / ), β) της παρ.22 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/τ.Α / ), γ) των άρθρων 7 και 11 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/ τ.α / ), δ) του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ.α / ). 2. Την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΦΕΚ 1963/ τ.β / ) 3. Την βεβαίωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλό γου Εργοδηγών Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (Π.Ο.Σ.Ε.Δ.Ν.Ο) σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας TE εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η κατωτέρω υπάλληλος Μιόγλου Καριοφύλλη Πασχαλινά. Η παραπάνω θέση είναι προσωποπαγής και καταρ γείται με την αποχώρηση από την υπηρεσία της υπη ρετούσης υπαλλήλου. Η ως άνω υπάλληλος δεν εξομοιώνεται με τους πτυ χιούχους των ΤΕΙ και δεν υπάρχει καμία τυπική ή ουσι αστική εξομοίωση του πτυχίου της. Η ισχύς της παρούσης πράξης ανατρέχει στην ημερο μηνία δημοσίευσης της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δηλ. 31/12/04 σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2738/1999. Ο Διοικητής Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Μετάταξη υπαλλήλου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας Με την υπ αριθμ. Φ6/13413/ κοινή απόφαση των Διοικητών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσ σαλίας και Στερεάς Ελλάδας και της 1ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, των ν. 1199/1981, 1288/1982 και του ν. 3527/2007, μετατάσσε ται ο ΚΑΚΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιωάννη, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Γ. Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓ (8)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕΛΙΣΜΟΣ» σε συνιστώμενη προσωρινή, αντίστοιχου βαθμού και κλάδου, θέση του Γ. Ν. Καρδίτσας. Οι Διοικητές Ο Διοικητής Με εντολή Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Ο Υποδιοικητής Περιφέρειας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΜΑΝΤΕΣ Aριθμ. 486/152 (9) Αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης του συντελεστή retail minus της ΧΕΠ βάσει των όρων της ΑΠ ΕΕΤΤ 448/206/ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Aφού έλαβε υπόψη: α. To ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/τ.Α / ) και ιδίως τα άρθρα 12 στοιχεία α και μα, 16, 17, 35, 36, 37 και 45 αυτού, β. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 389/051/ (ΦΕΚ 891/τ.Β / ) «Ορισμός της αγοράς χονδρικών υπη ρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, καθορισμός επιχει ρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», γ. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), δ. Την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την πρόσβαση), ε. Τη Σύσταση της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, ), στ. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγο ράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοι νωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, ), ζ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 425/090/ «Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό των χρεώ σεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης με προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει μοντέλου DC (Discounted Cash low)», η. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 442/67/ «Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊ κής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας DC (Discounted Cash low) για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, κατ εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του ν. 3431/2006) [ΦΕΚ 13/τ.Α / ])», η οποία περιλαμβάνει και τα αποτελέ σματα της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης που έλαβε χώρα σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τον καθορισμό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης με προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει μοντέλου DC (Discounted Cash low) καθώς και τις Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις βασικές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων. θ. Την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 41235/ επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Υπόθεση EL/2007/0658: Περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την τιμολόγηση ευρυ ζωνικής πρόσβασης χονδρικής στην Ελλάδα. Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: χωρίς παρα τηρήσεις» η οποία παρελήφθη στις , ι. Το υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 40957/ υποβληθέν Πα ραδοτέο από τον Ανάδοχο του Έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με το επιβληθέν DC (Discounted Cash low) μοντέλο ελέγχου τιμών στην αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 12) αναφορικά με το μοντέλο υπολογισμό του retail minus. ια. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 448/206/ «Καθορισμός της μεθοδολογίας DC (Discounted Cash low) για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυ ζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/τ.Β / )» (ΦΕΚ 1731/ τ.β / , με ημερομηνία κυκλοφορίας ). ιβ. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 462/176/ «Αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης του συντελεστή retail minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρο νται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ.ΥΠΗΡ. 1530/Φ.960/ (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.155/ )» ιγ. Την υπ αριθ /Φ.300/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς το σύνολο των παρόχων Ηλεκτρονικών Επι κοινωνιών, ιδ. Την υπ αριθμ. 6287/ επιστολή απάντηση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» στην ανωτέρω σχετ. επιστολή (ιγ) ιε. Την υπ αριθμ. 6184/ επιστολή απάντηση της εταιρείας «ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε» στην ανωτέρω σχετ. επιστολή (ιγ) ιστ. Την υπ αριθμ. 6273/ επιστολή απάντηση της εταιρείας «COSMΟΤΕ Α.Ε» στην ανωτέρω σχετ. επιστολή (ιγ) ιζ. Την υπ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ 1630/Φ.960/ επι στολή απάντηση της εταιρείας «Cosmoline Α.Ε» στην ανωτέρω σχετ. επιστολή (ιγ) ιη. Την υπ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 1646/Φ.960/ επι στολή απάντηση της εταιρείας «Tellas Α.Ε» στην ανω τέρω σχετ. επιστολή (ιγ) ιθ. Την υπ αριθμ. 8816/ επιστολή απάντηση της εταιρείας Οn Telecoms στην ανωτέρω σχετ. επι στολή (ιγ) κ. Την υπ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 1650/Φ.960/ , επιστολή απάντηση της εταιρείας «Netone Α.Ε» στην ανωτέρω σχετ. επιστολή (ιγ) κα. Την υπ αριθμ. 5517/ επιστολή απάντηση της εταιρείας «Algonet Α.Ε» στην ανωτέρω σχετ. επι στολή (ιγ). Και επειδή: 1. Νομικό πλαίσιο Στην Απόφαση ΕΕΤΤ με ΑΡ. 448/206/2007 «Καθορι σμός της μεθοδολογίας DC (Discounted Cash low)

8 25978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/τ.Β / )», και πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 7.1 αναφέρεται ότι: «Ο συντελεστής retail minus θα αναθεωρείται περιοδι κά από την ΕΕΤΤ σε ετήσια βάση. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης και προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη προσαρμογή της ευρυζωνι κής αγοράς στην εισαγωγή της retail minus ρύθμισης, η EETT θα αξιολογήσει εάν απαιτείται η αναθεώρηση του συντελεστή retail minus έξι (6) μήνες μετά την ημερομη νία εφαρμογής του οριζόμενου συντελεστή retail minus σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας». 2. Ιστορικό 2.1) Ο συντελεστής retail minus για τον υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β καθορίστηκε για πρώτη φορά την βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 448/206/ (σχετ. ια.) 2.2) Ο συντελεστής retail minus για τον υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β επανακαθορίστηκε βάσει του σχετ. ιβ καθόσον συ νέτρεχαν οι λόγοι των άρθρων 6 και 7 της ΑΠ ΕΕΤΤ 448/206/ (σχετ. ια.). 2.3) Με βάση της απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ. 448/206/2007, η ΕΕΤΤ όφειλε να αξιολογήσει την ανά γκη αναθεώρησης του συντελεστή retail minus στους έξι (6) μήνες μετά την πρώτη ημερομηνία εφαρμογής του οριζόμενου συντελεστή retail minus. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ απέστειλε προς το σύνολο των παρόχων σχετική επιστολή (σχετ. ιγ) προκειμένου να συλλέξει τα απαιτούμενα δεδομένα για την αξιολόγηση του επανα καθορισμού του συντελεστή retail minus. Σημειώνεται ότι, η ΕΕΤΤ προέβη σε επανακαθορισμό του συντελεστή retail minus στις , λόγω αποστολής από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» νέων τιμών λιανικής που αφορούσαν στα προϊόντα «ΑΡΥΣ» & «Conn x» (σχετ ιβ). 2.4) Δεδομένου ότι ο συντελεστής retail minus επα νακαθορίστηκε στις (ήτοι 3 μήνες μετά την πρώτη εφαρμογή του) και τα στοιχεία της αγοράς δεν αναμενόταν να έχουν αλλάξει σημαντικά στη χρονική περίοδο των επόμενων τριών μηνών κρίθηκε βέλτιστο το εξάμηνο της νέας αξιολόγησης να τεθεί μετά την 14η Δεκεμβρίου ) Η ΕΕΤΤ εξέτασε τα προσκομισθέντα δεδομένα όλων των παρόχων, ενώ για τις παραμέτρους εκείνες στις οποίες οι πάροχοι δεν υπέβαλλαν σχετικά στοι χεία, η ΕΕΤΤ διατήρησε τα δεδομένα του μοντέλου εκείνα (σχετ ι) τα οποία προέκυψαν με βάση τις αρ χές που ορίζει η παράγραφος 10 του άρθρου 4, της ΑΠ.448/206/2007 καθώς και εκείνα που προέκυψαν κα τόπιν της διεξαχθείσης εξέτασης στα πλαίσια της ΑΠ ΕΕΤΤ 462/176/ ) Η ΕΕΤΤ εισήγαγε τα παραπάνω δεδομένα στο μοντέλο DC (και στην Παρ 2.3 αυτού) και βάσει του εξαγόμενου αποτελέσματος αυτού, απεφάνθη ότι ο συ ντελεστής Retail Minus δε χρήζει αναπροσαρμογής και παραμένει στο ποσοστό που προσδιορίστηκε στην ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 462/176/ , αποφάσισε: Α. Τη διατήρηση του συντελεστή Retail Minus, στο επίπε δο του 20,81% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετ. ιβ. Β. Την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στην εται ρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2008 Ο Πρόεδρος ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1156 10 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 493/2005 απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 23 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρηματικού ποσού ως εξόδων κίνησης των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 12-2-2013 ΠΟΛ 1035 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ: Ελληνική ΑΔΑ: 4Ι0ΕΚ-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 67447 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων, για την συμμετοχή τους στη διαδικα σία απόσυρσης δικύκλων μοτοσυκλετών

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1578 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1145 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Ψ.Ε.Κ 33438'

Δημοσιεύθηκε στο Ψ.Ε.Κ 33438' Δημοσιεύθηκε στο Ψ.Ε.Κ 33438'114.12.2012 ΕΛΛΗΝ/ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ/Α ΥΠΟΥΡΓΕ/Ο Ο/ΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕ/Α ΔΗΜΟΣ/ΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOrιKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ & Ε/ΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣ/ΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕ/ΡΗΣ/ΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34865 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας : 104 37, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακατανομή των οργανικών θέσεων των υπαλλή λων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.

ΘΕΜΑ: «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2392Β /28.8.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα