Hosea. Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hosea. Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι"

Transcript

1 Hosea Chapter 1 1 λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι ου βασιλεων ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ υιου ιωασ βασιλεωσ ισραηλ 2 αρχη λογου κυριου προσ ω σηε και ειπεν κυριοσ προσ ωσηε βαδιζε λαβε σεαυτω γυναικα πορνειασ και τεκνα πορνειασ διοτι εκπ ορνευουσα εκπορνευσει η γη απο οπισθεν του κυριου 3 και επορευθη και ελαβεν την γοµερ θυγατερα δ εβηλαιµ και συνελαβεν και ετεκεν αυτω υιον 4 και ειπεν κυριοσ προσ αυτον καλεσον το ονοµα αυτου ιεζραελ διοτι ετι µικρον και εκδικησω το αιµα του ιεζραελ επι τον οικον ιου και καταπαυσω βασιλει αν οικου ισραηλ 5 και εσται εν τη ηµερα εκεινη συντριψω το τοξον του ισραηλ εν τη κοιλαδι του ιεζρ αελ 6 και συνελαβεν ετι και ετεκεν θυγατερα και ειπεν αυτω καλεσον το ονοµα αυτησ ουκ ηλεηµενη δ ιοτι ου µη προσθησω ετι ελεησαι τον οικον του ισραηλ αλλ η αντιτασσοµενοσ αντιταξοµαι αυτοισ 7 τ ουσ δε υιουσ ιουδα ελεησω και σωσω αυτουσ εν κυριω θεω αυτων και ου σωσω αυτουσ εν τοξω ουδε εν ροµφαια ουδε εν πολεµω ουδε εν αρµασιν ουδε εν ιπποισ ουδε εν ιππευσιν 8 και απεγαλακτισεν την ουκ ηλεηµενην και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον 9 και ειπεν καλεσον το ονοµα αυτου ου λαοσ µου διοτι υµεισ ου λαοσ µου και εγω ουκ ειµι υµων Chapter 2 1 και ην ο αριθµοσ των υιων ισραηλ ωσ η αµµοσ τησ θαλασσησ η ουκ εκµετρηθησεται ουδε εξαριθµη θησεται και εσται εν τω τοπω ου ερρεθη αυτοισ ου λαοσ µου υµεισ εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντο σ 2 και συναχθησονται οι υιοι ιουδα και οι υιοι ισραηλ επι το αυτο και θησονται εαυτοισ αρχην µιαν και αναβησονται εκ τησ γησ οτι µεγαλη η ηµερα του ιεζραελ 3 ειπατε τω αδελφω υµων λαοσ µου και τ η αδελφη υµων ηλεηµενη 4 κριθητε προσ την µητερα υµων κριθητε οτι αυτη ου γυνη µου και εγω ουκ α νηρ αυτησ και εξαρω την πορνειαν αυτησ εκ προσωπου µου και την µοιχειαν αυτησ εκ µεσου µαστω ν αυτησ 5 οπωσ αν εκδυσω αυτην γυµνην και αποκαταστησω αυτην καθωσ ηµερα γενεσεωσ αυτησ και θησοµαι αυτην ωσ ερηµον και ταξω αυτην ωσ γην ανυδρον και αποκτενω αυτην εν διψει 6 και τα τεκν α αυτησ ου µη ελεησω οτι τεκνα πορνειασ εστιν 7 οτι εξεπορνευσεν η µητηρ αυτων κατησχυνεν η τεκο υσα αυτα ειπεν γαρ ακολουθησω οπισω των εραστων µου των διδοντων µοι τουσ αρτουσ µου και το υδωρ µου και τα ιµατια µου και τα οθονια µου και το ελαιον µου και παντα οσα µοι καθηκει 8 δια του το ιδου εγω φρασσω την οδον αυτησ εν σκολοψιν και ανοικοδοµησω τασ οδουσ αυτησ και την τριβον αυτησ ου µη ευρη 9 και καταδιωξεται τουσ εραστασ αυτησ και ου µη καταλαβη αυτουσ και ζητησει αυτουσ και ου µη ευρη αυτουσ και ερει πορευσοµαι και επιστρεψω προσ τον ανδρα µου τον προτερο ν οτι καλωσ µοι ην τοτε η νυν 10 και αυτη ουκ εγνω οτι εγω δεδωκα αυτη τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αργυριον επληθυνα αυτη αυτη δε αργυρα και χρυσα εποιησεν τη βααλ 11 δια τουτο επιστρ εψω και κοµιουµαι τον σιτον µου καθ ωραν αυτου και τον οινον µου εν καιρω αυτου και αφελουµαι τα ιµατια µου και τα οθονια µου του µη καλυπτειν την ασχηµοσυνην αυτησ 12 και νυν αποκαλυψω τη ν ακαθαρσιαν αυτησ ενωπιον των εραστων αυτησ και ουδεισ ου µη εξεληται αυτην εκ χειροσ µου 13 κ αι αποστρεψω πασασ τασ ευφροσυνασ αυτησ εορτασ αυτησ και τασ νουµηνιασ αυτησ και τα σαββα τα αυτησ και πασασ τασ πανηγυρεισ αυτησ 14 και αφανιω αµπελον αυτησ και τασ συκασ αυτησ οσα ε ιπεν µισθωµατα µου ταυτα εστιν α εδωκαν µοι οι ερασται µου και θησοµαι αυτα εισ µαρτυριον και κ αταφαγεται αυτα τα θηρια του αγρου και τα πετεινα του ουρανου και τα ερπετα τησ γησ 15 και εκδικη σω επ αυτην τασ ηµερασ των βααλιµ εν αισ επεθυεν αυτοισ και περιετιθετο τα ενωτια αυτησ και τα καθορµια αυτησ και επορευετο οπισω των εραστων αυτησ εµου δε επελαθετο λεγει κυριοσ 16 δια τουτο ιδου εγω πλανω αυτην και ταξω αυτην εισ ερηµον και λαλησω επι την καρδιαν αυτησ 17 και δωσω αυ τη τα κτηµατα αυτησ εκειθεν και την κοιλαδα αχωρ διανοιξαι συνεσιν αυτησ και ταπεινωθησεται εκ ει κατα τασ ηµερασ νηπιοτητοσ αυτησ και κατα τασ ηµερασ αναβασεωσ αυτησ εκ γησ αιγυπτου 18 κα ι εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ καλεσει µε ο ανηρ µου και ου καλεσει µε ετι βααλιµ 19 και εξα ρω τα ονοµατα των βααλιµ εκ στοµατοσ αυτησ και ου µη µνησθωσιν ουκετι τα ονοµατα αυτων 20 και διαθησοµαι αυτοισ εν εκεινη τη ηµερα διαθηκην µετα των θηριων του αγρου και µετα των πετεινων τ ου ουρανου και µετα των ερπετων τησ γησ και τοξον και ροµφαιαν και πολεµον συντριψω απο τησ γη σ και κατοικιω σε επ ελπιδι 21 και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εισ τον αιωνα και µνηστευσοµαι σε εµαυτ ω εν δικαιοσυνη και εν κριµατι και εν ελεει και εν οικτιρµοισ 22 και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν πιστει και επιγνωση τον κυριον 23 και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ επακουσοµαι τω ουρανω και ο ο υρανοσ επακουσεται τη γη 24 και η γη επακουσεται τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αυτα επα κουσεται τω ιεζραελ 25 και σπερω αυτην εµαυτω επι τησ γησ και ελεησω την ουκ ηλεηµενην και ερω τ

2 ω ου λαω µου λαοσ µου ει συ και αυτοσ ερει κυριοσ ο θεοσ µου ει συ Chapter 3 1 και ειπεν κυριοσ προσ µε ετι πορευθητι και αγαπησον γυναικα αγαπωσαν πονηρα και µοιχαλιν καθ ωσ αγαπα ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ και αυτοι αποβλεπουσιν επι θεουσ αλλοτριουσ και φιλουσιν πε µµατα µετα σταφιδων 2 και εµισθωσαµην εµαυτω πεντεκαιδεκα αργυριου και γοµορ κριθων και νεβελ οινου 3 και ειπα προσ αυτην ηµερασ πολλασ καθηση επ εµοι και ου µη πορνευσησ ουδε µη γενη ανδρι ετερω και εγω επι σοι 4 διοτι ηµερασ πολλασ καθησονται οι υιοι ισραηλ ουκ οντοσ βασιλεωσ ουδε οντ οσ αρχοντοσ ουδε ουσησ θυσιασ ουδε οντοσ θυσιαστηριου ουδε ιερατειασ ουδε δηλων 5 και µετα ταυ τα επιστρεψουσιν οι υιοι ισραηλ και επιζητησουσιν κυριον τον θεον αυτων και δαυιδ τον βασιλεα α υτων και εκστησονται επι τω κυριω και επι τοισ αγαθοισ αυτου επ εσχατων των ηµερων Chapter 4 1 ακουσατε λογον κυριου υιοι ισραηλ διοτι κρισισ τω κυριω προσ τουσ κατοικουντασ την γην διοτι ου κ εστιν αληθεια ουδε ελεοσ ουδε επιγνωσισ θεου επι τησ γησ 2 αρα και ψευδοσ και φονοσ και κλοπη κ αι µοιχεια κεχυται επι τησ γησ και αιµατα εφ αιµασιν µισγουσιν 3 δια τουτο πενθησει η γη και σµικρυ νθησεται συν πασιν τοισ κατοικουσιν αυτην συν τοισ θηριοισ του αγρου και συν τοισ ερπετοισ τησ γ ησ και συν τοισ πετεινοισ του ουρανου και οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ εκλειψουσιν 4 οπωσ µηδεισ µητε δικαζηται µητε ελεγχη µηδεισ ο δε λαοσ µου ωσ αντιλεγοµενοσ ιερευσ 5 και ασθενησεισ ηµερασ και α σθενησει και προφητησ µετα σου νυκτι ωµοιωσα την µητερα σου 6 ωµοιωθη ο λαοσ µου ωσ ουκ εχων γ νωσιν οτι συ επιγνωσιν απωσω καγω απωσοµαι σε του µη ιερατευειν µοι και επελαθου νοµον θεου σο υ καγω επιλησοµαι τεκνων σου 7 κατα το πληθοσ αυτων ουτωσ ηµαρτον µοι την δοξαν αυτων εισ ατιµ ιαν θησοµαι 8 αµαρτιασ λαου µου φαγονται και εν ταισ αδικιαισ αυτων ληµψονται τασ ψυχασ αυτων 9 και εσται καθωσ ο λαοσ ουτωσ και ο ιερευσ και εκδικησω επ αυτον τασ οδουσ αυτου και τα διαβουλ ια αυτου ανταποδωσω αυτω 10 και φαγονται και ου µη εµπλησθωσιν επορνευσαν και ου µη κατευθυνω σιν διοτι τον κυριον εγκατελιπον του φυλαξαι 11 πορνειαν και οινον και µεθυσµα εδεξατο καρδια λαου µου 12 εν συµβολοισ επηρωτων και εν ραβδοισ αυτου απηγγελλον αυτω πνευµατι πορνειασ επλανηθη σαν και εξεπορνευσαν απο του θεου αυτων 13 επι τασ κορυφασ των ορεων εθυσιαζον και επι τουσ βου νουσ εθυον υποκατω δρυοσ και λευκησ και δενδρου συσκιαζοντοσ οτι καλον σκεπη δια τουτο εκπορ νευσουσιν αι θυγατερεσ υµων και αι νυµφαι υµων µοιχευσουσιν 14 και ου µη επισκεψωµαι επι τασ θυγ ατερασ υµων οταν πορνευωσιν και επι τασ νυµφασ υµων οταν µοιχευωσιν διοτι και αυτοι µετα των π ορνων συνεφυροντο και µετα των τετελεσµενων εθυον και ο λαοσ ο συνιων συνεπλεκετο µετα πορνη σ 15 συ δε ισραηλ µη αγνοει και ιουδα µη εισπορευεσθε εισ γαλγαλα και µη αναβαινετε εισ τον οικον ω ν και µη οµνυετε ζωντα κυριον 16 οτι ωσ δαµαλισ παροιστρωσα παροιστρησεν ισραηλ νυν νεµησει αυ τουσ κυριοσ ωσ αµνον εν ευρυχωρω 17 µετοχοσ ειδωλων εφραιµ εθηκεν εαυτω σκανδαλα 18 ηρετισεν χα ναναιουσ πορνευοντεσ εξεπορνευσαν ηγαπησαν ατιµιαν εκ φρυαγµατοσ αυτων 19 συστροφη πνευµατο σ συ ει εν ταισ πτερυξιν αυτησ και καταισχυνθησονται εκ των θυσιαστηριων αυτων Chapter 5 1 ακουσατε ταυτα οι ιερεισ και προσεχετε οικοσ ισραηλ και ο οικοσ του βασιλεωσ ενωτιζεσθε διοτι π ροσ υµασ εστιν το κριµα οτι παγισ εγενηθητε τη σκοπια και ωσ δικτυον εκτεταµενον επι το ιταβυριον 2 ο οι αγρευοντεσ την θηραν κατεπηξαν εγω δε παιδευτησ υµων 3 εγω εγνων τον εφραιµ και ισραηλ ουκ απεστιν απ εµου διοτι νυν εξεπορνευσεν εφραιµ εµιανθη ισραηλ 4 ουκ εδωκαν τα διαβουλια αυτων το υ επιστρεψαι προσ τον θεον αυτων οτι πνευµα πορνειασ εν αυτοισ εστιν τον δε κυριον ουκ επεγνωσα ν 5 και ταπεινωθησεται η υβρισ του ισραηλ εισ προσωπον αυτου και ισραηλ και εφραιµ ασθενησουσιν εν ταισ αδικιαισ αυτων και ασθενησει και ιουδασ µετ αυτων 6 µετα προβατων και µοσχων πορευσοντ αι του εκζητησαι τον κυριον και ου µη ευρωσιν αυτον οτι εξεκλινεν απ αυτων 7 οτι τον κυριον εγκατε λιπον οτι τεκνα αλλοτρια εγεννηθησαν αυτοισ νυν καταφαγεται αυτουσ η ερυσιβη και τουσ κληρουσ αυτων 8 σαλπισατε σαλπιγγι επι τουσ βουνουσ ηχησατε επι των υψηλων κηρυξατε εν τω οικω ων εξεσ τη βενιαµιν 9 εφραιµ εισ αφανισµον εγενετο εν ηµεραισ ελεγχου εν ταισ φυλαισ του ισραηλ εδειξα πιστ α 10 εγενοντο οι αρχοντεσ ιουδα ωσ µετατιθεντεσ ορια επ αυτουσ εκχεω ωσ υδωρ το ορµηµα µου 11 κατε δυναστευσεν εφραιµ τον αντιδικον αυτου κατεπατησεν κριµα οτι ηρξατο πορευεσθαι οπισω των µατ αιων 12 και εγω ωσ ταραχη τω εφραιµ και ωσ κεντρον τω οικω ιουδα 13 και ειδεν εφραιµ την νοσον αυτο υ και ιουδασ την οδυνην αυτου και επορευθη εφραιµ προσ ασσυριουσ και απεστειλεν πρεσβεισ προσ βασιλεα ιαριµ και αυτοσ ουκ ηδυνασθη ιασασθαι υµασ και ου µη διαπαυση εξ υµων οδυνη 14 διοτι εγ ω ειµι ωσ πανθηρ τω εφραιµ και ωσ λεων τω οικω ιουδα και εγω αρπωµαι και πορευσοµαι και ληµψο µαι και ουκ εσται ο εξαιρουµενοσ 15 πορευσοµαι και επιστρεψω εισ τον τοπον µου εωσ ου αφανισθωσι ν και επιζητησουσιν το προσωπον µου εν θλιψει αυτων ορθριουσι προσ µε λεγοντεσ

3 Chapter 6 1 πορευθωµεν και επιστρεψωµεν προσ κυριον τον θεον ηµων οτι αυτοσ ηρπακεν και ιασεται ηµασ πατ αξει και µοτωσει ηµασ 2 υγιασει ηµασ µετα δυο ηµερασ εν τη ηµερα τη τριτη αναστησοµεθα και ζησο µεθα ενωπιον αυτου 3 και γνωσοµεθα διωξοµεν του γνωναι τον κυριον ωσ ορθρον ετοιµον ευρησοµεν α υτον και ηξει ωσ υετοσ ηµιν προιµοσ και οψιµοσ τη γη 4 τι σοι ποιησω εφραιµ τι σοι ποιησω ιουδα το δ ε ελεοσ υµων ωσ νεφελη πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη 5 δια τουτο απεθερισα τουσ προφ ητασ υµων απεκτεινα αυτουσ εν ρηµασιν στοµατοσ µου και το κριµα µου ωσ φωσ εξελευσεται 6 διοτι ε λεοσ θελω και ου θυσιαν και επιγνωσιν θεου η ολοκαυτωµατα 7 αυτοι δε εισιν ωσ ανθρωποσ παραβαιν ων διαθηκην εκει κατεφρονησεν µου 8 γαλααδ πολισ εργαζοµενη µαταια ταρασσουσα υδωρ 9 και η ισχυ σ σου ανδροσ πειρατου εκρυψαν ιερεισ οδον κυριου εφονευσαν σικιµα οτι ανοµιαν εποιησαν 10 εν τω οικω ισραηλ ειδον φρικωδη εκει πορνειαν του εφραιµ εµιανθη ισραηλ και ιουδα 11 αρχου τρυγαν σεαυ τω εν τω επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν του λαου µου Chapter 7 1 εν τω ιασασθαι µε τον ισραηλ και αποκαλυφθησεται η αδικια εφραιµ και η κακια σαµαρειασ οτι ηρ γασαντο ψευδη και κλεπτησ προσ αυτον εισελευσεται εκδιδυσκων ληστησ εν τη οδω αυτου 2 οπωσ συ ναδωσιν ωσ συναδοντεσ τη καρδια αυτων πασασ τασ κακιασ αυτων εµνησθην νυν εκυκλωσεν αυτου σ τα διαβουλια αυτων απεναντι του προσωπου µου εγενοντο 3 εν ταισ κακιαισ αυτων ευφραναν βασιλ εισ και εν τοισ ψευδεσιν αυτων αρχοντασ 4 παντεσ µοιχευοντεσ ωσ κλιβανοσ καιοµενοσ εισ πεψιν κατ ακαυµατοσ απο τησ φλογοσ απο φυρασεωσ στεατοσ εωσ του ζυµωθηναι αυτο 5 αι ηµεραι των βασιλεω ν υµων ηρξαντο οι αρχοντεσ θυµουσθαι εξ οινου εξετεινεν την χειρα αυτου µετα λοιµων 6 διοτι ανεκα υθησαν ωσ κλιβανοσ αι καρδιαι αυτων εν τω καταρασσειν αυτουσ ολην την νυκτα υπνου εφραιµ ενε πλησθη πρωι εγενηθη ανεκαυθη ωσ πυροσ φεγγοσ 7 παντεσ εθερµανθησαν ωσ κλιβανοσ και κατεφαγον τουσ κριτασ αυτων παντεσ οι βασιλεισ αυτων επεσαν ουκ ην ο επικαλουµενοσ εν αυτοισ προσ µε 8 εφ ραιµ εν τοισ λαοισ αυτου συνανεµειγνυτο εφραιµ εγενετο εγκρυφιασ ου µεταστρεφοµενοσ 9 κατεφαγον αλλοτριοι την ισχυν αυτου αυτοσ δε ουκ επεγνω και πολιαι εξηνθησαν αυτω και αυτοσ ουκ εγνω 10 κα ι ταπεινωθησεται η υβρισ ισραηλ εισ προσωπον αυτου και ουκ επεστρεψαν προσ κυριον τον θεον αυ των και ουκ εξεζητησαν αυτον εν πασι τουτοισ 11 και ην εφραιµ ωσ περιστερα ανουσ ουκ εχουσα καρ διαν αιγυπτον επεκαλειτο και εισ ασσυριουσ επορευθησαν 12 καθωσ αν πορευωνται επιβαλω επ αυτου σ το δικτυον µου καθωσ τα πετεινα του ουρανου καταξω αυτουσ παιδευσω αυτουσ εν τη ακοη τησ θ λιψεωσ αυτων 13 ουαι αυτοισ οτι απεπηδησαν απ εµου δειλαιοι εισιν οτι ησεβησαν εισ εµε εγω δε ελυτ ρωσαµην αυτουσ αυτοι δε κατελαλησαν κατ εµου ψευδη 14 και ουκ εβοησαν προσ µε αι καρδιαι αυτω ν αλλ η ωλολυζον εν ταισ κοιταισ αυτων επι σιτω και οινω κατετεµνοντο επαιδευθησαν εν εµοι 15 καγ ω κατισχυσα τουσ βραχιονασ αυτων και εισ εµε ελογισαντο πονηρα 16 απεστραφησαν εισ ουθεν εγενο ντο ωσ τοξον εντεταµενον πεσουνται εν ροµφαια οι αρχοντεσ αυτων δι απαιδευσιαν γλωσσησ αυτων ουτοσ ο φαυλισµοσ αυτων εν γη αιγυπτω Chapter 8 1 εισ κολπον αυτων ωσ γη ωσ αετοσ επ οικον κυριου ανθ ων παρεβησαν την διαθηκην µου και κατα τ ου νοµου µου ησεβησαν 2 εµε κεκραξονται ο θεοσ εγνωκαµεν σε 3 οτι ισραηλ απεστρεψατο αγαθα εχθρ ον κατεδιωξαν 4 εαυτοισ εβασιλευσαν και ου δι εµου ηρξαν και ουκ εγνωρισαν µοι το αργυριον αυτω ν και το χρυσιον αυτων εποιησαν εαυτοισ ειδωλα οπωσ εξολεθρευθωσιν 5 αποτριψαι τον µοσχον σου σαµαρεια παρωξυνθη ο θυµοσ µου επ αυτουσ εωσ τινοσ ου µη δυνωνται καθαρισθηναι 6 εν τω ισραη λ και αυτο τεκτων εποιησεν και ου θεοσ εστιν διοτι πλανων ην ο µοσχοσ σου σαµαρεια 7 οτι ανεµοφθο ρα εσπειραν και η καταστροφη αυτων εκδεξεται αυτα δραγµα ουκ εχον ισχυν του ποιησαι αλευρον ε αν δε και ποιηση αλλοτριοι καταφαγονται αυτο 8 κατεποθη ισραηλ νυν εγενετο εν τοισ εθνεσιν ωσ σκε υοσ αχρηστον 9 οτι αυτοι ανεβησαν εισ ασσυριουσ ανεθαλεν καθ εαυτον εφραιµ δωρα ηγαπησαν 10 δι α τουτο παραδοθησονται εν τοισ εθνεσιν νυν εισδεξοµαι αυτουσ και κοπασουσιν µικρον του χριειν β ασιλεα και αρχοντασ 11 οτι επληθυνεν εφραιµ θυσιαστηρια εισ αµαρτιασ εγενοντο αυτω θυσιαστηρια ηγαπηµενα 12 καταγραψω αυτω πληθοσ και τα νοµιµα αυτου εισ αλλοτρια ελογισθησαν θυσιαστηρια τα ηγαπηµενα 13 διοτι εαν θυσωσιν θυσιαν και φαγωσιν κρεα κυριοσ ου προσδεξεται αυτα νυν µνησθη σεται τασ αδικιασ αυτων και εκδικησει τασ αµαρτιασ αυτων αυτοι εισ αιγυπτον απεστρεψαν και εν ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται 14 και επελαθετο ισραηλ του ποιησαντοσ αυτον και ωκοδοµησαν τεµεν η και ιουδασ επληθυνεν πολεισ τετειχισµενασ και εξαποστελω πυρ εισ τασ πολεισ αυτου και καταφα γεται τα θεµελια αυτων Chapter 9

4 1 µη χαιρε ισραηλ µηδε ευφραινου καθωσ οι λαοι διοτι επορνευσασ απο του θεου σου ηγαπησασ δοµα τα επι παντα αλωνα σιτου 2 αλων και ληνοσ ουκ εγνω αυτουσ και ο οινοσ εψευσατο αυτουσ 3 ου κατωκ ησαν εν τη γη του κυριου κατωκησεν εφραιµ εισ αιγυπτον και εν ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται 4 ουκ εσπεισαν τω κυριω οινον και ουχ ηδυναν αυτω αι θυσιαι αυτων ωσ αρτοσ πενθουσ αυτοισ παντεσ οι εσθοντεσ αυτα µιανθησονται διοτι οι αρτοι αυτων ταισ ψυχαισ αυτων ουκ εισελευσονται εισ τον οικ ον κυριου 5 τι ποιησετε εν ηµερα πανηγυρεωσ και εν ηµερα εορτησ του κυριου 6 δια τουτο ιδου πορευσο νται εκ ταλαιπωριασ αιγυπτου και εκδεξεται αυτουσ µεµφισ και θαψει αυτουσ µαχµασ το αργυριον αυτων ολεθροσ κληρονοµησει ακανθαι εν τοισ σκηνωµασιν αυτων 7 ηκασιν αι ηµεραι τησ εκδικησεω σ ηκασιν αι ηµεραι τησ ανταποδοσεωσ σου και κακωθησεται ισραηλ ωσπερ ο προφητησ ο παρεξεστη κωσ ανθρωποσ ο πνευµατοφοροσ υπο του πληθουσ των αδικιων σου επληθυνθη µανια σου 8 σκοποσ ε φραιµ µετα θεου προφητησ παγισ σκολια επι πασασ τασ οδουσ αυτου µανιαν εν οικω κυριου κατεπηξ αν 9 εφθαρησαν κατα τασ ηµερασ του βουνου µνησθησεται αδικιασ αυτου εκδικησει αµαρτιασ αυτου 10 ωσ σταφυλην εν ερηµω ευρον τον ισραηλ και ωσ σκοπον εν συκη προιµον ειδον πατερασ αυτων αυτ οι εισηλθον προσ τον βεελφεγωρ και απηλλοτριωθησαν εισ αισχυνην και εγενοντο οι ηγαπηµενοι ωσ οι εβδελυγµενοι 11 εφραιµ ωσ ορνεον εξεπετασθη αι δοξαι αυτων εκ τοκων και ωδινων και συλληµψεων 12 διοτι και εαν εκθρεψωσιν τα τεκνα αυτων ατεκνωθησονται εξ ανθρωπων διοτι και ουαι αυτοισ εστι ν σαρξ µου εξ αυτων 13 εφραιµ ον τροπον ειδον εισ θηραν παρεστησαν τα τεκνα αυτων και εφραιµ του εξαγαγειν εισ αποκεντησιν τα τεκνα αυτου 14 δοσ αυτοισ κυριε τι δωσεισ αυτοισ δοσ αυτοισ µητραν α τεκνουσαν και µαστουσ ξηρουσ 15 πασαι αι κακιαι αυτων εισ γαλγαλ οτι εκει αυτουσ εµισησα δια τασ κακιασ των επιτηδευµατων αυτων εκ του οικου µου εκβαλω αυτουσ ου µη προσθησω του αγαπησαι αυτουσ παντεσ οι αρχοντεσ αυτων απειθουντεσ 16 επονεσεν εφραιµ τασ ριζασ αυτου εξηρανθη καρπο ν ουκετι µη ενεγκη διοτι και εαν γεννησωσιν αποκτενω τα επιθυµηµατα κοιλιασ αυτων 17 απωσεται αυ τουσ ο θεοσ οτι ουκ εισηκουσαν αυτου και εσονται πλανηται εν τοισ εθνεσιν Chapter 10 1 αµπελοσ ευκληµατουσα ισραηλ ο καρποσ αυτησ ευθηνων κατα το πληθοσ των καρπων αυτου επληθ υνεν τα θυσιαστηρια κατα τα αγαθα τησ γησ αυτου ωκοδοµησεν στηλασ 2 εµερισαν καρδιασ αυτων ν υν αφανισθησονται αυτοσ κατασκαψει τα θυσιαστηρια αυτων ταλαιπωρησουσιν αι στηλαι αυτων 3 δι οτι νυν ερουσιν ουκ εστιν βασιλευσ ηµιν οτι ουκ εφοβηθηµεν τον κυριον ο δε βασιλευσ τι ποιησει ηµ ιν 4 λαλων ρηµατα προφασεισ ψευδεισ διαθησεται διαθηκην ανατελει ωσ αγρωστισ κριµα επι χερσον αγρου 5 τω µοσχω του οικου ων παροικησουσιν οι κατοικουντεσ σαµαρειαν οτι επενθησεν ο λαοσ αυτ ου επ αυτον και καθωσ παρεπικραναν αυτον επιχαρουνται επι την δοξαν αυτου οτι µετωκισθη απ α υτου 6 και αυτον εισ ασσυριουσ δησαντεσ απηνεγκαν ξενια τω βασιλει ιαριµ εν δοµατι εφραιµ δεξεται και αισχυνθησεται ισραηλ εν τη βουλη αυτου 7 απερριψεν σαµαρεια βασιλεα αυτησ ωσ φρυγανον επι προσωπου υδατοσ 8 και εξαρθησονται βωµοι ων αµαρτηµατα του ισραηλ ακανθαι και τριβολοι αναβ ησονται επι τα θυσιαστηρια αυτων και ερουσιν τοισ ορεσιν καλυψατε ηµασ και τοισ βουνοισ πεσατε εφ ηµασ 9 αφ ου οι βουνοι ηµαρτεν ισραηλ εκει εστησαν ου µη καταλαβη αυτουσ εν τω βουνω πολεµ οσ επι τα τεκνα αδικιασ 10 ηλθεν παιδευσαι αυτουσ και συναχθησονται επ αυτουσ λαοι εν τω παιδευε σθαι αυτουσ εν ταισ δυσιν αδικιαισ αυτων 11 εφραιµ δαµαλισ δεδιδαγµενη αγαπαν νεικοσ εγω δε επελε υσοµαι επι το καλλιστον του τραχηλου αυτησ επιβιβω εφραιµ και παρασιωπησοµαι ιουδαν ενισχυσε ι αυτω ιακωβ 12 σπειρατε εαυτοισ εισ δικαιοσυνην τρυγησατε εισ καρπον ζωησ φωτισατε εαυτοισ φωσ γνωσεωσ εκζητησατε τον κυριον εωσ του ελθειν γενηµατα δικαιοσυνησ υµιν 13 ινα τι παρεσιωπησατε ασεβειαν και τασ αδικιασ αυτησ ετρυγησατε εφαγετε καρπον ψευδη οτι ηλπισασ εν τοισ αρµασιν σο υ εν πληθει δυναµεωσ σου 14 και εξαναστησεται απωλεια εν τω λαω σου και παντα τα περιτετειχισµεν α σου οιχησεται ωσ αρχων σαλαµαν εκ του οικου ιεροβααλ εν ηµεραισ πολεµου µητερα επι τεκνοισ ηδαφισαν 15 ουτωσ ποιησω υµιν οικοσ του ισραηλ απο προσωπου κακιων υµων ορθρου απερριφησαν απερριφη βασιλευσ ισραηλ Chapter 11 1 διοτι νηπιοσ ισραηλ και εγω ηγαπησα αυτον και εξ αιγυπτου µετεκαλεσα τα τεκνα αυτου 2 καθωσ µετ εκαλεσα αυτουσ ουτωσ απωχοντο εκ προσωπου µου αυτοι τοισ βααλιµ εθυον και τοισ γλυπτοισ εθυµ ιων 3 και εγω συνεποδισα τον εφραιµ ανελαβον αυτον επι τον βραχιονα µου και ουκ εγνωσαν οτι ιαµαι αυτουσ 4 εν διαφθορα ανθρωπων εξετεινα αυτουσ εν δεσµοισ αγαπησεωσ µου και εσοµαι αυτοισ ωσ ρ απιζων ανθρωποσ επι τασ σιαγονασ αυτου και επιβλεψοµαι προσ αυτον δυνησοµαι αυτω 5 κατωκησεν εφραιµ εν αιγυπτω και ασσουρ αυτοσ βασιλευσ αυτου οτι ουκ ηθελησεν επιστρεψαι 6 και ησθενησεν ροµφαια εν ταισ πολεσιν αυτου και κατεπαυσεν εν ταισ χερσιν αυτου και φαγονται εκ των διαβουλιω ν αυτων 7 και ο λαοσ αυτου επικρεµαµενοσ εκ τησ κατοικιασ αυτου και ο θεοσ επι τα τιµια αυτου θυµ ωθησεται και ου µη υψωση αυτον 8 τι σε διαθω εφραιµ υπερασπιω σου ισραηλ τι σε διαθω ωσ αδαµα θ

5 ησοµαι σε και ωσ σεβωιµ µετεστραφη η καρδια µου εν τω αυτω συνεταραχθη η µεταµελεια µου 9 ου µ η ποιησω κατα την οργην του θυµου µου ου µη εγκαταλιπω του εξαλειφθηναι τον εφραιµ διοτι θεοσ ε γω ειµι και ουκ ανθρωποσ εν σοι αγιοσ και ουκ εισελευσοµαι εισ πολιν 10 οπισω κυριου πορευσοµαι ω σ λεων ερευξεται οτι αυτοσ ωρυσεται και εκστησονται τεκνα υδατων 11 και εκστησονται ωσ ορνεον εξ αιγυπτου και ωσ περιστερα εκ γησ ασσυριων και αποκαταστησω αυτουσ εισ τουσ οικουσ αυτων λεγε ι κυριοσ Chapter 12 1 εκυκλωσεν µε εν ψευδει εφραιµ και εν ασεβειαισ οικοσ ισραηλ και ιουδα νυν εγνω αυτουσ ο θεοσ κα ι λαοσ αγιοσ κεκλησεται θεου 2 ο δε εφραιµ πονηρον πνευµα εδιωξεν καυσωνα ολην την ηµεραν κενα και µαταια επληθυνεν και διαθηκην µετα ασσυριων διεθετο και ελαιον εισ αιγυπτον ενεπορευετο 3 και κρισισ τω κυριω προσ ιουδαν του εκδικησαι τον ιακωβ κατα τασ οδουσ αυτου και κατα τα επιτηδευ µατα αυτου ανταποδωσει αυτω 4 εν τη κοιλια επτερνισεν τον αδελφον αυτου και εν κοποισ αυτου ενισ χυσεν προσ θεον 5 και ενισχυσεν µετα αγγελου και ηδυνασθη εκλαυσαν και εδεηθησαν µου εν τω οικω ων ευροσαν µε και εκει ελαληθη προσ αυτον 6 ο δε κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ εσται µνηµοσυνον αυτου 7 και συ εν θεω σου επιστρεψεισ ελεον και κριµα φυλασσου και εγγιζε προσ τον θεον σου δια πα ντοσ 8 χανααν εν χειρι αυτου ζυγοσ αδικιασ καταδυναστευειν ηγαπησε 9 και ειπεν εφραιµ πλην πεπλου τηκα ευρηκα αναψυχην εµαυτω παντεσ οι πονοι αυτου ουχ ευρεθησονται αυτω δι αδικιασ ασ ηµαρτ εν 10 εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου ετι κατοικιω σε εν σκηναισ καθωσ ηµερα εορτησ 11 και λαλησω προσ προφητασ και εγω ορασεισ επληθυνα και εν χερσιν προφητων ωµοιωθην 12 ε ι µη γαλααδ εστιν αρα ψευδεισ ησαν εν γαλγαλ αρχοντεσ θυσιαζοντεσ και τα θυσιαστηρια αυτων ωσ χελωναι επι χερσον αγρου 13 και ανεχωρησεν ιακωβ εισ πεδιον συριασ και εδουλευσεν ισραηλ εν γυν αικι και εν γυναικι εφυλαξατο 14 και εν προφητη ανηγαγεν κυριοσ τον ισραηλ εξ αιγυπτου και εν προφ ητη διεφυλαχθη 15 εθυµωσεν εφραιµ και παρωργισεν και το αιµα αυτου επ αυτον εκχυθησεται και τον ονειδισµον αυτου ανταποδωσει αυτω κυριοσ Chapter 13 1 κατα τον λογον εφραιµ δικαιωµατα αυτοσ ελαβεν εν τω ισραηλ και εθετο αυτα τη βααλ και απεθανε ν 2 και προσεθετο του αµαρτανειν ετι και εποιησαν εαυτοισ χωνευµα εκ του αργυριου αυτων κατ εικο να ειδωλων εργα τεκτονων συντετελεσµενα αυτοισ αυτοι λεγουσιν θυσατε ανθρωπουσ µοσχοι γαρ εκ λελοιπασιν 3 δια τουτο εσονται ωσ νεφελη πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη ωσπερ χνουσ α ποφυσωµενοσ αφ αλωνοσ και ωσ ατµισ απο ακριδων 4 εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου στερεων ουρανον και κτιζων γην ου αι χειρεσ εκτισαν πασαν την στρατιαν του ουρανου και ου παρεδειξα σοι αυτα του πο ρευεσθαι οπισω αυτων και εγω ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου και θεον πλην εµου ου γνωση και σωζων ουκ εστιν παρεξ εµου 5 εγω εποιµαινον σε εν τη ερηµω εν γη αοικητω 6 κατα τασ νοµασ αυτων και ενεπ λησθησαν εισ πλησµονην και υψωθησαν αι καρδιαι αυτων ενεκα τουτου επελαθοντο µου 7 και εσοµαι αυτοισ ωσ πανθηρ και ωσ παρδαλισ κατα την οδον ασσυριων 8 απαντησοµαι αυτοισ ωσ αρκοσ απορο υµενη και διαρρηξω συγκλεισµον καρδιασ αυτων και καταφαγονται αυτουσ εκει σκυµνοι δρυµου θη ρια αγρου διασπασει αυτουσ 9 τη διαφθορα σου ισραηλ τισ βοηθησει 10 που ο βασιλευσ σου ουτοσ και διασωσατω σε εν πασαισ ταισ πολεσιν σου κρινατω σε ον ειπασ δοσ µοι βασιλεα και αρχοντα 11 και ε δωκα σοι βασιλεα εν οργη µου και εσχον εν τω θυµω µου 12 συστροφην αδικιασ εφραιµ εγκεκρυµµενη η αµαρτια αυτου 13 ωδινεσ ωσ τικτουσησ ηξουσιν αυτω ουτοσ ο υιοσ σου ου φρονιµοσ διοτι ου µη υπο στη εν συντριβη τεκνων 14 εκ χειροσ αδου ρυσοµαι αυτουσ και εκ θανατου λυτρωσοµαι αυτουσ που η δικη σου θανατε που το κεντρον σου αδη παρακλησισ κεκρυπται απο οφθαλµων µου 15 διοτι ουτοσ αν α µεσον αδελφων διαστελει επαξει ανεµον καυσωνα κυριοσ εκ τησ ερηµου επ αυτον και αναξηρανει τασ φλεβασ αυτου εξερηµωσει τασ πηγασ αυτου αυτοσ καταξηρανει την γην αυτου και παντα τα σκ ευη τα επιθυµητα αυτου Chapter 14 1 αφανισθησεται σαµαρεια οτι αντεστη προσ τον θεον αυτησ εν ροµφαια πεσουνται αυτοι και τα υποτ ιτθια αυτων εδαφισθησονται και αι εν γαστρι εχουσαι αυτων διαρραγησονται 2 επιστραφητι ισραηλ π ροσ κυριον τον θεον σου διοτι ησθενησασ εν ταισ αδικιαισ σου 3 λαβετε µεθ εαυτων λογουσ και επιστ ραφητε προσ κυριον τον θεον υµων ειπατε αυτω οπωσ µη λαβητε αδικιαν και λαβητε αγαθα και αντα ποδωσοµεν καρπον χειλεων ηµων 4 ασσουρ ου µη σωση ηµασ εφ ιππον ουκ αναβησοµεθα ουκετι µη ει πωµεν θεοι ηµων τοισ εργοισ των χειρων ηµων ο εν σοι ελεησει ορφανον 5 ιασοµαι τασ κατοικιασ αυτ ων αγαπησω αυτουσ οµολογωσ οτι απεστρεψεν η οργη µου απ αυτων 6 εσοµαι ωσ δροσοσ τω ισραηλ α νθησει ωσ κρινον και βαλει τασ ριζασ αυτου ωσ ο λιβανοσ 7 πορευσονται οι κλαδοι αυτου και εσται ωσ ελαια κατακαρποσ και η οσφρασια αυτου ωσ λιβανου 8 επιστρεψουσιν και καθιουνται υπο την σκ

6 επην αυτου ζησονται και µεθυσθησονται σιτω και εξανθησει ωσ αµπελοσ το µνηµοσυνον αυτου ωσ οινοσ λιβανου 9 τω εφραιµ τι αυτω ετι και ειδωλοισ εγω εταπεινωσα αυτον και εγω κατισχυσω αυτον ε γω ωσ αρκευθοσ πυκαζουσα εξ εµου ο καρποσ σου ευρηται 10 τισ σοφοσ και συνησει ταυτα η συνετοσ και επιγνωσεται αυτα διοτι ευθειαι αι οδοι του κυριου και δικαιοι πορευσονται εν αυταισ οι δε ασεβ εισ ασθενησουσιν εν αυταισ

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΒΔΙΟΥ. ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἠτιμωμένος εἶ σὺ σφόδρα.

ΟΒΔΙΟΥ. ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἠτιμωμένος εἶ σὺ σφόδρα. ΟΒΔΙΟΥ ΟΒΔΙΟΥ 1 Οβ. 1,1 Οβ. 1,1 Οβ. 1,2 Οβ. 1,2 Οβ. 1,3 Οβ. 1,3 Οβ. 1,4 Οβ. 1,4 Οβ. 1,5 Οβ. 1,5 Ὅρασις Ὀβδιού. Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ Ἰδουμαίᾳ ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ Κυρίου, καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν.

Διαβάστε περισσότερα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα Judges Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα ι ηµιν προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω 2 και ειπεν κυριοσ ιουδασ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah. Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο

Isaiah. Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο Isaiah Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο ζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου οι εβασιλευσαν τησ ιουδαιασ 2 ακουε ουρανε και ενωτιζου

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου 1 Samuel Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου υιου θοκε εν νασιβ εφραιµ 2 και τουτω δυο γυναικεσ ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ Job Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ ικαιοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ 2 εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα Numbers Chapter 1 1 και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνο σ του δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων 2 λαβετε αρχην πασησ

Διαβάστε περισσότερα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ

Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ Proverbs Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ ε λογουσ φρονησεωσ 3 δεξασθαι τε στροφασ λογων νοησαι τε δικαιοσυνην αληθη και κριµα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ

Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ Ψαλμός Α. 1 Μακάριος ανήρ, ός ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν. Αλλ ή εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο ΑΚΟΥΣΕ 2 Αυτή είναι μια πρόσκληση σε ένα σπουδαίο πείραμα. Μόνο για μια στιγμή, άφησε κατά μέρος τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης υπόστασής σου και άκουσε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW 1:1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β Micah Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β ασιλεων ιουδα υπερ ων ειδεν περι σαµαρειασ και περι ιερουσαληµ 2 ακουσατε λαοι λογουσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

the Epistle General of Jude

the Epistle General of Jude A transcript of 62 handwritten Greek manuscripts and 12 Greek editions of the Epistle General of Jude Compiled & translated by David Robert Palmer July 2015 edition www.lulu.com/spotlight/bibletranslation

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Matthieu

Evangile selon Saint Matthieu Evangile selon Saint Matthieu Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους

Διαβάστε περισσότερα

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε Daniel Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε ισ ιερουσαληµ και επολιορκει αυτην 2 και εδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον ιωακιµ βασιλεα ιουδα

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN

GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN 1:1 παυλοσ κλητοσ αποστολοσ ιησου χριστου χριστου ιησου δια θελη ματοσ θεου και σωσθενησ ο αδελφοσ 1:2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοισ εν χριστω ιησ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31 Οκτωβρίου 6 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;»

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Chapitre 1 1 παυλος κλητος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και σωσθενης ο αδελφος 2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοις εν χριστω ιησου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού

«Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού «Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου αποτελεί την ύψιστη δωρεά του Θεού για τον άνθρωπο. Αποτελεί την τελειότατη έκφραση της αγάπης

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz Go to Table of Contents 1 Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz 2 Go to Table of Contents Table of Contents Matt 1:1-17...5 Matt 1:18-25...7 Matt 2:1-23...8 Matt 3:1-12...9 Matt 3:13-17...12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή

ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή την ίδια την ύπαρξή Της. Το μέγα και ανεπανάληπτο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΨΑΛΜΟΣ 3 16 ΨΑΛΜΟΣ 6 17 ΨΑΛΜΟΣ 10 18 ΨΑΛΜΟΣ 18 19 ΨΑΛΜΟΣ 21 21 ΨΑΛΜΟΣ 37 24 ΨΑΛΜΟΣ 38 26 ΨΑΛΜΟΣ 49 28 ΨΑΛΜΟΣ 50 30 ΨΑΛΜΟΣ 62 32 ΨΑΛΜΟΣ 67 33 ΨΑΛΜΟΣ 87 36 ΨΑΛΜΟΣ 102

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί κανείς δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν επειδή έχει το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή (κάποιος) διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Esther. Chapter 0 1 ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ

Esther. Chapter 0 1 ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ Esther Chapter 0 1 ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ ο του ιαι+ρου του σεµει+ου του κισαιου εκ φυλησ βενιαµιν 2 ανθρωποσ ιουδαιοσ οικων εν σουσοισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT ROMANS

GREEK NEW TESTAMENT ROMANS GREEK NEW TESTAMENT ROMANS 1:13 ου θελω δε υμασ αγνοειν αδελφοι οτι πολλακισ προεθεμην ελθειν προ σ υμασ και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν κα θωσ και εν τοισ λοιποισ εθνεσιν 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο Ίδιος ο Κύριός

Διαβάστε περισσότερα