ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΡΟΔΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Τις διατάξεις του Ν. 3867/ Την 09/ Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 7ΥΒ ΝΡΡ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Α Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης δεκαπέντε (15) ανελκυστήρων και τριών (3) φορτίων του Νοσοκομείου, συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα στο κτήριο Νερούτσου και συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα στο κτήριο Ρόδων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και όχι πέραν της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού του Π.Π.Υ.Υ. 2012, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την 09/ Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και τους Γενικούς Όρους της παρούσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ. Ν. Ν Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Κτήριο Διοίκησης Αίθουσα Δ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ 12:00 Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00μμ. 1/11

2 Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1. ΕΙΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι προς συντήρηση ανελκυστήρες του Νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ είναι 17 ανελκυστήρες προσώπων, 2 ανελκυστήρες φορτίων (πάσο) και ένα (1) αναβατόριο ΑΜΕΑ που βρίσκονται στα εξής κτίρια: Χειρουργικό Περίπτερο (2 προσώπων 1 φορτίων) Μ. Λαϊκό (3 προσώπων) 300 Ανδρών (4 προσώπων) Κτίριο Μαγειρείων (1 προσώπων 1 φορτίων) Σπηλιοπούλειο (1 προσώπων) ΚΑΑ (1 προσώπων) 300 Γυναικών (2 προσώπων) Αδελφών Νοσοκόμων (1 προσώπων) Αμφιθέατρο (1 αναβατόριο ΑΜΕΑ) Ένας Ανελκυστήρα στο κτίριο Νερούτσου & Μενεσθέως 24, Αθήνα Ένας Ανελκυστήρα στο κτίριο Ρόδων 8, Αθήνα 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού: Nα είναι Τεχνικά Γραφεία εγκαταστάσεως και συντήρησης ανελκυστήρων που έχουν την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και να διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. Όλα τα παραπάνω πρέπει να πιστοποιηθούν με την υποβολή της προσφοράς. O ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (βεβαιώσεις) σε συντηρήσεις Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και μεγάλων κτιρίων του δημοσίου σε ανάλογα έργα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας καταστάσεις πεπειραμένου προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση, το οποίο θα έχει την καθοριζόμενη από κείμενες διατάξεις άδεια, για την εργασία συντήρησης και επίβλεψης ανελκυστήρων. 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ H προσφορά να αναφέρει μηναία τιμή για την συντήρηση των ανελκυστήρων, αλλά και συνολικά για ένα έτος. Την τιμή για κάθε προσφερόμενο υλικό συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και της μεταφοράς (παρ.5). Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα είναι δεσμευτικός για την συντηρητή για όλη τη χρονική περίοδο που ισχύει η σύμβαση. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας των ανελκυστήρων, Αριθμός Φύλλου 2604/22 Δεκεμβρίου 2008 Τεύχος Β Αριθμ. Οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ 81.1 και Η συντήρηση των εν λόγω ανελκυστήρων θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί συντηρήσεις ανά 15νθήμερο εκτός 2/11

3 απρόοπτης εμφανιζόμενης βλάβης οπότε ο συντηρητής καλούμενος τηλεφωνικά υποχρεούται να προσέλθει για την αποκατάσταση της βλάβης αυτής το πολύ σε δύο ώρες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να ολοκληρώσει την διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ακολουθεί το πρόγραμμα συντήρησης που περιγράφεται παρακάτω: ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO α/ α Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 1 Ύπαρξη εξοπλισμού, φωτισμού, πρίζα, καμία ξένη εγκατάσταση Λειτουργία φωτισμού Ξένα αντικείμενα 2 Συνδέσεις, στηρίξεις Κατάσταση σωληνώσεων 3 Πόρτα Εισόδου Ύπαρξη πινακίδας Λειτουργία κλειδαριάς 4 Έλεγχος διακοπής κινήσεων με βραχυκύκλωμα. Λειτουργία αυτομάτου. Βραχυκύκλωμα π.χ. στο κύκλωμα των θυρών 5 Ηλεκτρικός πίνακας Ασφάλειες, Κλέμμες, καλώδια, συνδέσεις καλωδίων, ρελαί διαρροής ΘΑΛΑΜΟΣ 6 Φώτα λειτουργίας, ασφάλειας και Σωστή λειτουργία. κλήση ανάγκης Κατάσταση φόρτωσης 7 Σπαστό δαπέδου (όπου υπάρχει) μπαταρίας Σωστή λειτουργία. ΦPEAP 8 Καθαριότητα πυθμένα φρέατος Συλλογή λαδιού εμβόλου 9 Θύρες φρέατος Μεντεσέδες - προμανδάλωση 10 Κατάσταση, στήριξη και ασφάλιση των μέσων ανάρτησης και των ελατηρίων 11 Κατάσταση στήριξη πέδιλων οδήγησης θαλάμου και εμβόλου 3/11

4 12 Αυτόματες θύρες Ελέγχεται η διακοπή της κίνησης όταν η μανδάλωση ανοίγει και η επανεκκίνηση όταν αυτή έχει ασφαλίσει τουλάχιστον 7mm το άνοιγμα της θύρας. Ράουλα οδήγησηςτζόγος 13 Χειροκίνητες θύρες Έλεγχος της διακοπής της κίνησης μέσω τον επαφών της μανδάλωσης και των επαφών της θύρας 14 Διακόπτης μανδάλωσης και επαφές θυρών φρέατος Μετρήσεις Έλεγχος λειτουργίας Β. ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ Α/ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 15 Καζάνι-μπλοκ βαλβίδων Διαρροές-Στάθμη λαδιού ΘΑΛΑΜΟΣ 16 Θύρες εισόδου αυτόματες ή χειροκίνητες Σταθερότητα μεντεσέδων Ηλεκτρικές επαφές διακοπτών ΦΡΕΑΡ 17 Προσκρουστήρες Στήριξη 18 Διάταξη ηλεκτρικού χειρισμού - επιθεωρήσεις, Χειριστήριο συντήρησης Το κύκλωμα συντήρησης πρέπει να καθιστά ανενεργό τo κύκλωμα θυρών, επαναφοράς και τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις 19 Λίπανση Πέδιλα οδήγηοης θαλάμου και εμβόλου Γ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Α/ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α 4/11

5 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 20 Περιοριστήρας ταχύτητας (όπου υπάρχει) 21 Λειτουργία οριακών διακοπτών άνω και κάτω Σωστή λειτουργία Αυλάκι τροχαλίας Διακοπή και παραμονή του κυκλώματος ασφαλείας ανοικτού ΘΑΛΑΜΟΣ 22 Αναγραφόμενο ονομαστικό φορτίο Ύπαρξη πινακίδων 23 Ποδιά προστασίας κάτω από το κατώφλι της εισόδου Έλεγχος σταθερότητας ΦPEAP 24 Φωτισμοί Έλεγχος λειτουργίας 25 Τροχαλία τάνυσης περιοριστήρα (όπου υπάρχει). Στήριξη και διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινο) 26 STOP πυθμένα φρέατος 27 Απομανδαλωση έκτατης ανάγκης και κλείσιμο θυρών Δ. ΕΤΗΣΙΑ Α/ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 28 Αντίσταση μόνωσης μεταξύ ουδετέρου και γείωσης 29 Ρεύμα βραχυκύκλωσης με γη η αγωγιμότητα του καλωδίου γείωσης Μετρήσεις Μετρήσεις 0,5 ΩΜ για το κύκλωμα ισχύος και ασφάλειας 0,25 ΩΜ για τα υπόλοιπα κυκλώματα Σε όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανοστασίου ΦPEAP 30 Αγωγιμότητα του αγωγού γείωσης σε βραχυκύκλωμα των μεταλλικών στοιχείων θαλάμου και θυρών Μετρήσεις Ε. ΔΙΕΤΗ Α/ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α 5/11

6 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 31 Έλεγχος συστήματος αρπάγης, περιοριστήρα ταχύτητας Για ακαριαία πέδηση με ονομαστικό φορτίο και για προοδευτική πέδηοη με 25% υπέρβαρο στο θάλαμο 32 Ανυψωτική ικανότητα αντλίας Με 25% υπέρβαρο στο θάλαμο 33 Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας Με 25% υπέρβαρο και επιτάχυνση 34 Έλεγχος βαλβίδας καθόδου ανάγκης και κυκλώματος διόρθωσης Με άδειο θάλαμο σε κάθε στάση 35 Βαλβίδα και διακοπής υποπίεσης Max 1,4 της στατικής πίεσης 36 Κύκλωμα Parking ΦPEAP 37 Σημάδι από την αρπάγη επί των οδηγών Να είναι ομοιόμορφο Μετά από κάθε έλεγχο θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση των τυχόν φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων, με χρέωση μόνο του κόστους των υλικών που αντικαθίστανται. Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του Νοσοκομείου οριζόμενη στο ποσό των 150 Euro ανά ώρα για κάθε ανελκυστήρα στη περίπτωση την οποία ο ανελκυστήρας παραμένει ακίνητος λόγω βλάβης περισσότερο από 8 ώρες συνεχείς. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθμισης η τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού. Στις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις ο Εργολάβος υποχρεούται να δηλώσει στο Νοσοκομείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να τοποθετεί μέχρι της επισκευής του πινακίδες στις θύρες με ένδειξη: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Στις περιπτώσεις συντήρησης θα πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες τις θύρες με ένδειξη: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Από τον συντηρητή θα τηρείται ειδικό βιβλίο συντήρησης των ανελκυστήρων εις διπλούν θεωρημένο από την Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας. Το ένα θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος, το δε άλλο στα χέρια του συντηρητή. Και στα δύο βιβλία θα αναγράφονται όλες οι γενόμενες συντηρήσεις σημειουμένων και των αντιστοίχων ημερομηνιών ως και όλες οι βλάβες που εμφανίζονται στους ανελκυστήρες. Και τα δύο βιβλία σε κάθε περίπτωση θα υπογράφονται από τον αρμόδιο υπεύθυνο Μηχανικό της Τ.Υ. του Ιδρύματος. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανελκυστήρων του ιδρύματος τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λήξη της σύμβασης υπογεγραμμένη από τον ίδιο (θα φέρει δηλαδή τον τίτλο Μηχανολόγος -Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που πρέπει οπωσδήποτε να έχει). 6/11

7 O ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την άδεια λειτουργίας καθενός από τους ανελκυστήρες και να παραδώσει τους πλήρεις φακέλους στην Τεχνική Διεύθυνση του Ιδρύματος. Θα είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγγράφως το Νοσοκομείο για την λήξη των πιστοποιητικών των ανελκυστήρων και να παρίσταται χωρίς αμοιβή στον έλεγχο από εξουσιοδοτημένο φορέα. Η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης βαρύνει τον συντηρητή. Σε περίπτωση που από την έκθεση έλεγχου προκύψει ανάγκη για εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε τροποποίηση της Νομοθεσίας οι εργασίες αυτές βαρύνουν τον συντηρητή και τα ανταλλακτικά βαρύνουν το Νοσοκομείο. 5. ΑΠΡΟΟΠΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατά τις εκδηλωμένες απρόοπτες ανωμαλίες λειτουργίας των ανελκυστήρων ο ανάδοχος ειδοποιούμενος από το Ίδρυμα υποχρεούται μέσα σε διάστημα δύο (2) ωρών να προσέλθει με το συνεργείο του και να επιληφθεί αμέσως για την διαπίστωση και αποκατάσταση της βλάβης και ανωμαλίας ώστε να επαναλειτουργήσει ο ανελκυστήρας, ανεξάρτητα εργάσιμης ή όχι ημέρας και ώρας και η χρέωση θα γίνεται μόνο για τα υλικά που αντικαθίστανται. Τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευσή του ή αδιαφορία προσέλευσή τους δημιουργεί ευθύνη του για κάθε ζημιά που ήθελε προκύψει από τους ανωτέρω λόγους, η δε Υπηρεσία του Ιδρύματος δικαιούται να χρησιμοποιήσει άλλο συντηρητή για την αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων, της δαπάνης βαρύνουσας τον ανάδοχο συντηρητή. Επίσης ο ανάδοχος φέρει ακέραια κάθε άλλη ευθύνη η οποία πιθανόν να προκληθεί από την ανωτέρω αδιαφορία σχετικά με την συντήρηση. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως εκ των προτέρων γνωστοποιεί και καθορίζει στην αρμόδια Τ.Υ. του Ιδρύματος τα απαραίτητα υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών των ανελκυστήρων. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να προδιαγράφουν επακριβώς (τύπος, εργοστάσιο κατασκευή κ.λ.π.) από τον προσφέροντα και να έχουν έγκριση ΕΛΟΤ. Για κάθε ανταλλακτικό που θα αντικαθίσταται θα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Τα μικροϋλικά συντήρησης, δηλαδή ορυκτέλαιο, στυπίο, σμυριδόχαρτο, πετρέλαιο κ.λ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η παραλαβή των υλικών προς τοποθέτηση καθώς και ο έλεγχος των παλαιών που έχουν αντικατασταθεί θα γίνεται από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν οπωσδήποτε ο υπεύθυνος μηχανικός και οι 2 τεχνίτες ανελκυστήρων του Ιδρύματος. Τα υλικά για τα οποία θα πρέπει να προσφέρει τιμή μονάδας, η οποία θα περιλαμβάνει κόστος υλικών, μεταφορά και τοποθέτηση για παράδοση σε κανονική λειτουργία, περιγράφονται κατά κατηγορίες παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 1.Συρματόσχοινο ως Φ11 (8Χ19) (Τιμή ενός μέτρου) 2.Επαφή πόρτας (Τιμή ενός τεμαχίου) 3. Κομβίον κλήσεως (Τιμή ενός τεμαχίου) 4. Εύκαμπτο καλώδιο (Τιμή ενός μέτρου) 5. Περιέλιξη κινητήρα (Τιμή ενός τεμαχίου) 6. Μετασχηματιστής (Τιμή ενός τεμαχίου) 7. Πηνίο φρένων (Τιμή ενός τεμαχίου) 8. Ρελέ ορόφου, φωτισμού, μαγνήτη, βοηθητικοί (Τιμή ενός τεμαχίου) 9. Διακόπτες τερματικοί ορόφου Στοπ, πατώματος, θαλάμου (Τιμή ενός τεμαχίου) 10. Ωθητήρας πόρτας (Τιμή ενός τεμαχίου) 11. Λάστιχο ωθητήρα πόρτας (Τιμή ενός τεμαχίου) 12. Μπράτσο κλειδαριάς (Τιμή ενός τεμαχίου) 13. Κλειδαριά (Τιμή ενός τεμαχίου) 14. Φερμουϊτ (Τιμή ενός τεμαχίου) 15. Κουδούνια (Τιμή ενός τεμαχίου) 7/11

8 Άθροισμα τιμών κατηγορίας 1 = Σ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 1. Αυτόματος κινητήρας με θερμικό (Τιμή ενός τεμαχίου) 2. Θερμικό (Τιμή ενός τεμαχίου) 3. Ανορθωτής (Τιμή ενός τεμαχίου) 4. Πυκνωτής (Τιμή ενός τεμαχίου) 5. Δίοδος (Τιμή ενός τεμαχίου) 6. Χρονικό (Τιμή ενός τεμαχίου) 7. Ρελλέ διαφυγής (Τιμή ενός τεμαχίου) 8. Ρελλέ αυτομάτου (Τιμή ενός τεμαχίου) 9. Πηνίο αυτόματου (Τιμή ενός τεμαχίου) 10. Πίνακας χειρισμού (Τιμή ενός τεμαχίου) 11.Επιτηρητής τάσης (Τιμή ενός τεμαχίου) Άθροισμα τιμών κατηγορίας 2 = Σ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 1. Ρεγουλατόρος (Τιμή ενός τεμαχίου) 2. Λάστιχα ρεγουλατόρου (Τιμή ενός τεμαχίου) 3. Ολισθητήρας σασί μεταλλικός πλήρης (Τιμή ενός τεμαχίου) 4. Ολισθητήρας σασί πλαστικός (Τιμή ενός τεμαχίου) 5. Ολισθητήρας σασί αντίβαρου (Τιμή ενός τεμαχίου) 6. Περιέλιξη ανεμιστήρα (Τιμή ενός τεμαχίου) 7. Περιέλιξη κινητήρα μέχρι 20 ΗP (Τιμή ενός τεμαχίου) 8. Ηλεκτρομαγνητική μανδάλωση (Τιμή ενός τεμαχίου) Άθροισμα τιμών κατηγορίας 3 = Σ3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 1. Γουρουνάκι φρένο (Τιμή ενός τεμαχίου) 2. Κομπλέ σε επαφές οροφοδιαλογεύς (Τιμή ενός τεμαχίου) 3. Οροφοδιαλογέας (Τιμή ενός τεμαχίου) 4. Αλυσίδα οροφοδιαλογέα κομπλέ (Τιμή ενός τεμαχίου) 5. Λαμπτήρες θαλάμου (Τιμή ενός τεμαχίου) 6. Ενδεικτικοί λαμπτήρες (Τιμή ενός τεμαχίου) 7. Ελατήρια γενικώς (Τιμή ενός τεμαχίου) 8. Ντουί (Τιμή ενός τεμαχίου) Άθροισμα τιμών κατηγορίας 4 = Σ4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 1. Τροχαλία Μηχανής (Τιμή ενός τεμαχίου) 2. Τροχαλία παρεκκλίσεως (Τιμή ενός τεμαχίου) 3. Κουζινέτο μηχανής ή κινητήρες (Τιμή ενός τεμαχίου) 4. Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρες (Τιμή ενός τεμαχίου) 5. Κώνος συρματόσχοινου (Τιμή ενός τεμαχίου) 6. Πάτωμα θαλάμου πλήρες (Τιμή ενός τεμαχίου) 7. Μπουτονιέρα (Τιμή ενός τεμαχίου) 8. Άξονας τροχαλίας μηχανής ή παρεκ/σεως (Τιμή ενός τεμαχίου) Άθροισμα τιμών κατηγορίας 5 = Σ5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 1. Ηλεκτροκινητήρας ως 20 ΗP (Τιμή ενός τεμαχίου) 8/11

9 2. Κορώνα πηνίο μηχανής (Τιμή ενός τεμαχίου) Άθροισμα τιμών κατηγορίας 6 = Σ6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 1. Μηχανή κομπλέ 20 ΗP (Τιμή ενός τεμαχίου) Άθροισμα τιμών κατηγορίας 7 = Σ7 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΛΙΚΩΝ : Σ=0.3ΧΣ ΧΣ ΧΣ ΧΣ ΧΣ ΧΣ ΧΣ7 Εάν διαπιστωθεί από την επίσκεψη των εγκαταστάσεων, ότι θα πρέπει να περιγραφούν και άλλα ανταλλακτικά που δεν περιγράφονται στις παραπάνω καταστάσεις, αυτά θα αναφερθούν και τιμολογηθούν ξεχωριστά από τις αναφερόμενες κατηγορίες. Οι τιμολογήσεις των ανταλλακτικών αυτών δεν θα ληφθούν υπ οψιν στην επιλογή του μειοδότη, θα είναι όμως δεσμευτικός για τον ανάδοχο καθ ολο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση, όπως δεσμευτικές είναι και οι τιμές των παραπάνω ανταλλακτικών. 6. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο συντηρητής ευθύνεται για την έντεχνο και ασφαλή εργασία των συνεργείων του για την αποκατάσταση δημιουργηθείσας φθοράς, ζημιάς σε άλλα στοιχεία των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Τέλος για την άριστη αποκατάσταση από άποψη καθαριότητας κ.λ.π. των χωρών εργασίας (Μηχανοστάσια, φρεάτια κ.λ.π.). Καμία δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο ήθελε βαρύνει το Ίδρυμα, δηλαδή για μισθούς ή ημερομίσθια ή αποζημιώσεις ή ασφάλιστρα των χρησιμοποιημένων από αυτόν υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών για τις εργασίες συντήρησης, επισκευές και αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών. Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα του προσωπικού του ή τρίτου τινός και τυχόν απαιτήσεως τούτων αστικής ή ποινικής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την ανάληψη των καθηκόντων του και τα ασφαλιστήρια για κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά. 7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις αστυνομικές διατάξεις περί ασφάλειας του προσωπικού του ή κάθε τρίτου, τους κείμενους νόμους και διατάξεις περί εργασίας. Ευθύνεται αποκλειστικά και στο ακέραιο για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από κακή λειτουργία των ανελκυστήρων τόσο ποινικά όσο και αστικά. 8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν εκτελεί πιστά τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του εργολαβικού συμφωνητικού το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δικαιούται όπως κηρύξει με απόφαση τον έκπτωτο τον ανάδοχο οπότε η υπέρ της καλής εκτέλεσης κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή καταπίπτει αδιαμαρτύρητα υπέρ του εργοδότη 9.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης ή εκχώρηση της παρούσας συντήρησης από του αναδόχου σε άλλο. 10. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Ο ανάδοχος συντήρησης επιβαρύνεται με κάθε φόρο νόμιμο, επιβάρυνση που ισχύουν σήμερα ή θέλουν επιβληθεί κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας συντήρησης. Στις 9/11

10 επιβαρύνσεις υπάγονται και οι τοιούτες ασφαλιστικών ή επικουρικών ταμείων, δώρα εορτών, τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π. 11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Σε περίπτωση που κληθεί το Γραφείο συντήρησης για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πέραν των δύο ωρών θα του επιβάλλεται πρόστιμο 150 Euro. Ομοίως 150 Euro πρόστιμο θα του επιβάλλεται σε κάθε παραβίαση προαναφερομένων. 2. Σε περίπτωση που τα συνολικά πρόστιμα φθάσουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Euro. το συμβασιούχο Γραφείο θα κηρύσσεται έκπτωτο. 3. Η ποινή δε εισπράττεται με αφαίρεση του ποσού στο συνημμένο τιμολόγιο συντήρησης που θα υποβάλλει το Γραφείο Συντήρησης. 4. Όλες οι ποινές θα επιβάλλονται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής συντήρησης του ανελκυστήρα. 12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να καταθέσει αναλυτική τεχνική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκαταστάσεις, βελτιώσεις καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 ημέρες πριν την λήξη της σύμβασης. 13. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εκ της τιμής την οποία θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος για την ετήσια συντήρηση όλων των ανελκυστήρων Ε και το άθροισμα Σ της τιμής των υλικών (παρ. 5), θα προκύψει ανάδοχος αυτός που θα έχει το ελάχιστο άθροισμα Σ + Ε. 14. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. Τέλος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε δυο τουλάχιστον συστατικές επιστολές καλής εκτέλεσης για συντήρηση ανελκυστήρων. Επίσης θα πρέπει να δηλώσουν (με βεβαιώσεις από ΥΒΕΤ) τον συνολικό αριθμό ανελκυστήρων που είναι καταχωρημένος για συντήρηση στη μερίδα του, καθώς επίσης και βεβαιώσεις (από τις αρμόδιες Δημ. Υπηρεσίες) που να αναφέρουν τον αριθμό τεχνικών και τις άδειες του προσωπικού που απασχολούν». ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται πριν την υποβολή της προσφοράς τους να επισκεφτούν τις προς συντήρηση εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου προκειμένου να λάβουν γνώση για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παρούσα. Για την επίσκεψή τους θα λάβουν σχετική Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους. 2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους εις διπλούν. Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται : 10/11

11 Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., ανά μήνα. Ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. 4. Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες. 5. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες και όχι πέραν της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού του Π.Π.Υ.Υ με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς τον χρόνο αυτόν για δύο (2) ακόμα μήνες ύστερα από έγγραφη ανακοίνωση. Παράταση πέραν των δύο (2) μηνών και πάντως όχι πλέον των δώδεκα μηνών, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου και την Απόφαση του φορέα. Ως αποδοχή της δεκάμηνης παράτασης εννοείται εν προκείμενου και η μη ρητή απάντηση του Αναδόχου εντός ευλόγου χρόνου, μη υπερβαίνοντας τις δέκα (10) ημέρες, από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής ή η εκ μέρους του Αναδόχου παροχή υπηρεσίας προς την Αναθέτουσα Αρχή μετά την παρέλευση της δίμηνης παράτασης. 6. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 7. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 8. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010 2) 0,10% του Ν. 4013/2011 (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%) που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθ. 24 Ν. 2198/94. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 9. Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 118/ Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 11. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 12. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/ Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 11/11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 6-2-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3552 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα