ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 5. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο, 9. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ΑΠΟΝΤΕΣ : τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τσακίρη Τσαµπίκο και την κα Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (αδικαιολόγητη), η οποία ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν προσήλθε, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Σαλαµαστράκη ηµ., της κας Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου και του κ. Αργύρη Ηλία υπαλλήλου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ήµου Ρόδου, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη δυο (2) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας 1

2 των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της αίτησης εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ήµου Ρόδου και του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, καθώς και της έγκρισης για τη σχετική διάθεση πίστωσης, θέµα που κρίνεται ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις προφορικές επισηµάνσεις του Πρόεδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και καθ ύλην αρµοδίου Αντιδηµάρχου, Τσουκαλά Νικολάου, επειδή το συγκεκριµένο θέµα είναι ενταγµένο ως ληξιπρόθεσµη οφειλή του ήµου, γεγονός που θεωρείται υποβοηθητικό, ώστε να ενταλµατοποιηθεί και να δροµολογηθεί η σχετική απαίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που ανάγεται σε επιτακτική ανάγκη ως προς την αναλογούσα απορρόφηση, αλλά και αυτή καθ αυτή την εξόφληση της οφειλής, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της έγκρισης των πρακτικών και της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», θέµα που κρίνεται ως κατεπείγον, σύµφωνα και µε τις αιτιάσεις του καθ ύλην αρµοδίου Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, κ. Χριστοδούλου Μιχ., αφού η ευόδωση του, εν λόγω, έργου επιβάλλεται να εκκινηθεί το δυνατόν συντοµότερα και πριν από την έναρξη της χειµερινής περιόδου. Αµέσως µετά, η Οικονοµική Επιτροπή, αποφαίνεται οµόφωνα, ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέµατα, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες κείµενες διατάξεις. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθεί το προαναφερόµενο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 305/2013 (Α..Α.:ΒΛ9ΕΩ1Ρ-8Λ ) Λήψη απόφασης περί της αίτησης εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ήµου Ρόδου και του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, καθώς και της έγκρισης για τη σχετική διάθεση πίστωσης. (Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφ., 2/ ) αρ. πρωτ. Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ., µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: 2

3 «Θέµα: Αίτηση συµβιβασµού Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου Σχετ : Οι αιτήσεις συµβιβασµού µε αριθµό πρωτοκόλλου 2/76699/ /76701/ και Ο Κατσουράκης Αντωνίος του ηµητρίου κάτοικος Κρεµαστής Ρόδου µε Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ, 1. µε βάση τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούσαν χωµατουργικές εργασίες στο όνοµα του πρώην ήµου Πεταλούδων µε αριθµούς 339/ και 340/ , συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ( 9492,00 ) εξέδωσε εις βάρος του ήµου Ρόδου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Πεταλούδων την υπ αριθµ. 738/2013 διαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και µας κοινοποίησε την από επιταγή προς πληρωµή, µε την οποία µας επιτάσσει να της καταβάλουµε για κεφάλαιο 9492,00, για τόκους 6.355,77 ευρώ, για δικαστική δαπάνη 228,00 ευρώ και για χαρτοσήµανση απογράφου, έκδοση του αντιγράφου αυτού, σήµανση και επίδοση αυτού, σύνταξη επιταγής προς πληρωµή 450,00 και για τέλη υπογράφου 139,31 ευρώ ήτοι συνολικά ,08 ευρώ. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωµής ασκήσαµε τη µε αριθµό κατάθεσης 474/2013 ανακοπή µας στο Ειρηνοδικείο Ρόδου η οποία εκδικάζεται την 17 η Ο αντίδικος υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2/76699/ αίτηση µε την οποία ζητάει να του καταβάλουµε το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου των 9492,00, παραιτούµενος από τόκους και δικαστικά έξοδα. Όσον αφορά στην συµβιβαστική πρόταση που υπέβαλε, προτείνω για να υπάρχει όφελος του ήµου µας, να γίνει δεκτή η αίτησή του, και να µου δοθεί η άδεια µε απόφαση της Επιτροπή σας, να παραιτηθώ από την ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η απόφαση γίνει δεκτή από τον Κατσουράκη Αντώνιο του ηµητρίου και εφόσον παρεδόθη το έργο. 2. µε βάση τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούσαν καθαρισµό παραλιών του ήµου Πεταλουδών στο όνοµα του πρώην ήµου Πεταλούδων µε αριθµούς 349/ , 350/ , 351/ και 352/ συνολικού ποσού τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών ( ) εξέδωσε εις βάρος του ήµου Ρόδου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Πεταλούδων την υπ αριθµ. 417/2013 διαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και µας κοινοποίησε την από επιταγή προς πληρωµή, µε την οποία µας επιτάσσει να της καταβάλουµε για κεφάλαιο 21628,20, για τόκους 8.505,72 ευρώ, για δικαστική δαπάνη 216,00 ευρώ και για χαρτοσήµανση απογράφου, έκδοση του αντιγράφου αυτού, σήµανση και επίδοση αυτού, σύνταξη επιταγής προς πληρωµή 850,00 και για τέλη απογράφου 209,83 ευρώ ήτοι συνολικά ,75 ευρώ. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωµής ασκήσαµε τη µε αριθµό κατάθεσης 3

4 361/2013 ανακοπή µας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου η οποία εκδικάζεται την 14 η Ο αντίδικος υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2//76701/ αίτηση µε την οποία ζητάει να του καταβάλουµε το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου των 21628,20 µειωµένο κατά 10% ( ήτοι κατά 2162,82 ), όπως αναφέρει στην αίτησή του, παραιτούµενος από τόκους και δικαστικά έξοδα δηλαδή ζητάει την καταβολή των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ( 19465,38 ). Όσον αφορά στην συµβιβαστική πρόταση που υπέβαλε, προτείνω για να υπάρχει όφελος του ήµου µας, να γίνει δεκτή η αίτησή του,, και να µου δοθεί η άδεια µε απόφαση της Επιτροπή σας, να παραιτηθώ από την ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η απόφαση γίνει δεκτή από τον Κατσουράκη Αντώνιο του ηµητρίου και εφόσον παρεδόθη το έργο» (Ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.) Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Έχουµε το θέµα που αφορά την αίτηση συµβιβασµού του κ. Κατσουράκη Αντωνίου. Παραιτείται από τόκους και δικαστικά έξοδα.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Πάνω σ αυτό το θέµα θέλω να σας ενηµερώσω ότι ο άνθρωπος πραγµατικά δούλεψε µε τα µηχανήµατά του από το 2006 νοµίζω και το 2008, έχει κόψει τιµολόγια και δεν έχει πληρωθεί τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάρει τα χρήµατά του. Έχει καταβάλει τα πάντα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ο κ. Στάγκας έχει το λόγο, για ερώτηση που θέλει να κάνει.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Αυτά πράγµατι, δεν διαφωνώ ότι ο άνθρωπος έχει κάνει αυτές τις εργασίες. Έχουν συµπεριληφθεί στα παρελθούσης χρήσης από το ήµο Πεταλούδων;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ναι, είναι µέσα.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «εύτερον, εδώ µέσα υπογράφει ο δικηγόρος από κάτω στην πίσω σελίδα και λέει να του καταβάλουµε ποσόν ,00 µειωµένο κατά 10%, ήδη κατά 2.162,00 και ζητά την καταβολή των ,00, ποιο είναι το σωστό;» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Αναφέρω ποιο είναι το πόσο το οποίο κανονικά θα έπαιρνε σύµφωνα µε την έκδοση της διαταγής πληρωµής. Το 31 χιλιάδες περιλαµβάνει, κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη. Εµείς παραιτούµαστε, αυτό που είπατε, από τους τόκους από τη δικαστική δαπάνη και κάνουµε µείωση από το κεφάλαιο των 21 χιλιάδων, περίπου, ευρώ κατά 10% και καταλήγουµε στις 19 χιλιάδες.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Να γραφτεί η απόφαση σωστά και το ψηφίζουµε.» 4

5 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ήταν δύο διαταγές πληρωµής, η µία ήταν αυτή που είπατε και η άλλη µε ποσό εννέα χιλιάδων ευρώ. ηλαδή ήταν δύο διαταγές πληρωµής.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Το σύνολο που θα πληρωθεί είναι ,38 ευρώ, µετά τις µειώσεις των τόκων και του κεφαλαίου κατά 10%, των δικαστικών εξόδων κλπ.» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ναι, ήταν άλλη µία, ήταν δύο οι αιτήσεις γιατί ήταν δύο οι διαταγές πληρωµής η µία ήταν αυτό το κεφάλαιο που αναφέρατε» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ένα λεπτό, ήταν η µία διαταγή πληρωµής ,20 ευρώ, για τόκους 8.505,72 και για δικαστικά έξοδα 216 ευρώ και συν του απογράφου κλπ. Συνολικά θα πληρώναµε εάν παίρναµε τις δύο διαταγές πληρωµής, σήµερα θα πληρώναµε ,75 ευρώ. Έρχεται η αίτηση του ενδιαφεροµένου και λέει ότι εµείς ζητάµε το κεφάλαιο αφαιρουµένων όλων των τόκων 8,5 χιλιάδες και τις δικαστικές δαπάνες, συν από τα ,00 το 10% και καταλήγει στο ποσό των ,38 συνολικά και για τις δύο διαταγές.» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ναι, αυτό που διαβάσατε ήταν η µία διαταγή πληρωµής, κύριε Πρόεδρε και η άλλη αφορούσε κεφάλαιο 9 χιλιάδων ευρώ, όπου εκεί παραιτούµαστε, δηλαδή εκεί µένουµε στο κεφάλαιο και παραιτούµαστε από τους τόκους και τη δικαστική δαπάνη. Τα τιµολόγια ήταν δύο κατηγορίες, δύο οµάδες, η µία οµάδα τιµολογίων εκδόθηκε βάσει της 738 και η άλλη σειρά τιµολογίων µε βάση την 417/2013 διαταγή πληρωµής. ηλαδή είναι δεκαεννέα συν εννέα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ναι, δικό µου το λάθος δεν είδα την πρώτη αίτηση. Σήµερα έγινε η εισήγηση, δεν πρόλαβα να το δω. Έχετε δίκιο.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Να ρωτήσω κάτι, µιλάει για καθαρισµό παραλιών 11/11/2008, κόψατε και τα τέσσερα τιµολόγια απανωτά.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Όχι, το δεύτερο είναι αυτό, το πρώτο έχει να κάνει µε κάποια µηχανήµατα που δεν αναφέρει για ποιόν λόγο, δεν ξέρω, αλλά το δεύτερο που έχει να κάνει µε καθαρισµό παραλιών που είναι στις 11/11/2008 είναι για τα 21 χιλιάρικα, εάν καταλαβαίνω καλά.» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ναι, συγγνώµη, το ένα είναι, δηλαδή τα τιµολόγια των 21 χιλιάδων ευρώ γίνονται 19 αφού αφαιρούµε τόκους κλπ και η άλλη διαταγή πληρωµής αφορούσε τιµολόγια 9 χιλιάδων ευρώ.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Εντάξει, ψηφίστε ότι θέλετε, βάλτε εµένα ένα παρών και τελείωσε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Παρών ο κ. Στάγκας, κατά πλειοψηφία το θέµα.» Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 5

6 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την υπ αριθµ. 2/ γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ., (άρθρο 72, παρ. 2, του Ν. 3852/2010), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος} µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου, Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Καµπουρόπουλου Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου, Συκόφυλλου Μιχαήλ {σύνολο θετικών ψήφων οκτώ (8), ενώ το µέλος της µειοψηφίας κ. Στάγκας Στέργος δήλωσε «παρών», Α) αποδέχεται τη σχετική αίτηση συµβιβασµού του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, µε αριθµ. πρωτ. 2/76699/ , συµφώνως µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στρατή Στεφ., αφού περιορίζεται η απαίτησή του στο ποσόν των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δυο ευρώ (9.492,00 ευρώ), παραιτούµενος από τα λοιπά κονδύλια τόκων και εξόδων της υπ αριθµ. 738/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, γεγονός που κρίνεται επ ωφελεία του ήµου Ρόδου, Β) αποδέχεται τη σχετική αίτηση συµβιβασµού του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, µε αριθµ. πρωτ. 2/76701/ , συµφώνως µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στρατή Στεφ., υπό τον όρο η καταβολή του κεφαλαίου να µειωθεί κατά ποσοστό 10%, ήτοι να του καταβληθεί το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (19.465,38 ευρώ), παραιτούµενος από τα λοιπά κονδύλια τόκων και εξόδων της υπ αριθµ. 417/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, γεγονός που κρίνεται επ ωφελεία του ήµου Ρόδου, Γ) εγκρίνει την παραίτηση του ήµου Ρόδου, δια του Νοµικού Συµβούλου του κ. Στρατή Στεφ., από τη σχετικές ασκηθείσες ανακοπές, εφόσον η παρούσα απόφαση γίνει αποδεκτή από τον κ. Κατσουράκη Αντώνιο του ηµητρίου και αφού διαπιστωθεί, βάσει σχετικών υπηρεσιακών βεβαιώσεων, ότι παρεδόθησαν οι ανωτέρω περιγραφόµενες εργασίες 6

7 και ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τη σχετική διάθεση πίστωσης ύψους δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (19.465,38 ευρώ) (Κ.Α ). ΘΕΜΑ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 306/2013 (Α..Α.:ΒΛ9ΕΩ1Ρ-ΣΥ6) Έγκριση πρακτικών της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, µε αρ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιείται το έγγραφο της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», µε αριθ. πρωτ. 2/ , στο οποίο εµπεριέχεται και το σχετικό Πρακτικό, ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ» Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, ο οποίος διεξήχθη την και ώρα 10:00, Παρακαλώ όπως: 1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισµού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή ιαγωνισµού. 2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισµό στον µειοδότη, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού, 3) Εξουσιοδοτήσετε την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύµβασης.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ και του προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Κολιάδη Θεοδοσίου) 7

8 «Οι παρακάτω υπογράφοντες, 1) Καπετάντσης Χαράλαµπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος 3) Καµπουράκη Κυριακή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 235/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, ( σύµφωνα µε το υπ αρ. 2/78672/ έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) του οποίου οι όροι ιακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αρ.243/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», ο διαγωνισµός του οποίου έγινε στις και ώρα 10:00 και έχοντας υπόψη: 1) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού του έργου του θέµατος που διεξήχθη την ) Το υπ αρ. 2/97820/ έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προς το ΕΤΑΑ για έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και την υπ αρ.458/ απάντηση τους. 3) Την από ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσµα. 4) Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήµερο και δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 5) Τα αναγραφόµενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (Κ Ε), άρθρο 27 του Ν.3669/08 και άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04. Σας αποστέλλουµε Τα πρακτικά του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οποία προκύπτει ότι µειοδότρια προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απολογιστικά, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 3% και συνολικό ποσό προσφοράς ,56 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) και παρακαλούµε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν /08.» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού) 8

9 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ιεξαγωγής διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» Στη Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, σήµερα Τρίτη 13 του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω αναγραφόµενοι: 1) Καπετάντσης Χαράλαµπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος 3) Καµπουράκη Κυριακή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 235/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, (σύµφωνα µε το υπ αρ. 2/78672/ έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) του οποίου οι όροι ιακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αρ.243/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», και προβήκαµε στην διεξαγωγή του διαγωνισµού ως εξής: Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι προσκοµίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόµιµο της εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της ιακήρυξης: Α/Α ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ 1 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. και παρέδωσαν τις προσφορές τους µέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του καθ' ενός διαγωνιζόµενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθµός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένος-κλειστός φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. 9

10 Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και µε την πρώτη διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόµενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, η επιτροπή ανοίγει τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα µονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές, τις µονογράφει και ανακοινώνει τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας στον παρακάτω πίνακα 1 του παραρτήµατος, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του (σύµφωνα µε τα πτυχία που µπορούν να συµµετάσχουν), το σύµφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το νόµο περί εκτελέσεως των ηµοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόµενους. Στη συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής προσφοράς, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συµπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλµάτων στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολουθεί ο έλεγχος οµαλότητας. Κατά τον έλεγχο που έκανε η Ε.. όσον αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά όλων των φακέλων συµµετοχής κατά την σειρά µειοδοσίας κατέληξε στα παρακάτω: Η επιχείρηση ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά δεν αναφέρει σε υπεύθυνη δήλωση ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ της ιακήρυξης. Ακολούθως η επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισµό της επιχείρησης: ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για τον προαναφερόµενο λόγο. Το τελικό αποτέλεσµα µετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι µειοδότρια προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ» 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΣΗ Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ (Εµ)% 1 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,63 1, ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,18 2,00 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε ,73 3,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑΣ Α/Α 1 ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εµ)% ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε ,73 3,00 2 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,63 1,00 (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού) «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά από τον έλεγχο νοµιµοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των δικαιολογητικών συµµετοχής τους, των οικονοµικών προσφορών καθώς και του ελέγχου οµαλότητας αυτών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του από 13/8/2013 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος διαγωνισµού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α), 1. Προσήλθαν 3 εργοληπτικές επιχειρήσεις. 2. Έγιναν δεκτές οι προσφορές 2 εργοληπτικών επιχειρήσεων και κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 11

12 Α/Α 1 ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εµ)% ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε ,73 3,00 2 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,63 1,00 3. Η παρακάτω επιχείρηση ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αποκλείσθηκε διότι δεν πληρούσε όρο της ιακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και αφού έγινε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, προκύπτει ότι µειοδότρια προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης : «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απολογιστικά, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 3 %. Το πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) ηµερών, οι οποίες θα απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή.» (Ακολουθεί υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής ιαγωνισµού) Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, µε αρ. πρωτ. 2/ , το έγγραφο της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», µε αριθ. πρωτ. 2/ , στο οποίο εµπεριέχεται και το σχετικό Πρακτικό, 12

13 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος} µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου, Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Καµπουρόπουλου Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου, Συκόφυλλου Μιχαήλ {σύνολο θετικών ψήφων οκτώ (8)}, ενώ το µέλος της µειοψηφίας κ. Στάγκας Στέργος δήλωσε «παρών», Α) εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», Β) κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού, ανακηρύσσοντας ως µειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση την «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απολογιστικά, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 3% και συνολικό ποσό προσφοράς ,56 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) και Γ) εξουσιοδοτεί τη /νση Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 307/2013 (Α..Α.:ΒΛ9ΩΩ1Ρ-Π95) Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων, οικ. έτους 2013, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος) να προεδρεύσει της συζητήσεως του ανωτέρω θέµατος, λόγω ολιγόλεπτης απουσίας του. 13

14 Ο Προεδρεύων κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος) θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονοµικού έτους 2013 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για την διάθεση πιστώσεων έτους 2013 Σε εφαρµογή των ανωτέρω ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας για την διάθεση ποσού: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδονταεπτά ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,87,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1806/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 273/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. (ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατόν ενεννηντατρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά,2.193,17 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 274/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εξακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και σαρανταδύο λεπτά,3.699,42 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 275/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. 87, , ,42 14

15 4 5 6 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ 10 ΕΡΓΟ 11 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµηνταοκτώ χιλιάδες ευρώ,78.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Χρηµατοδότηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του έτους 2013 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα ευρώ και δώδεκα λεπτά,13.870,12 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 της Σουνδά Ουρανίας του Χρήστου για το χρονικό διάστηµα από 15/04/1986 έως 31/12/2005. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αµοιβή εταιρίας για την απεντόµωση και µυοκτονία Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ,5.800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενηνταµία χιλιάδες ευρώ,51.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηντατρείς χιλιάδες εκατόν τριαντατέσσερα ευρώ και εξηνταέξι λεπτά,93.134,66 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Φόροι - Τέλη , , , , , , , ,66 15

16 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΝ ΕΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΥΑΠΑΛΛ. ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ,13.650,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Καταβολή Οικονοµικής Ενίσχυσης για Ενδεια Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες δεκαέξι ευρώ,8.016,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 866/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΟΡ ΙΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηνταοκτώ ευρώ,98,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 491/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδονταεννέα λεπτά,347,89 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 492 /2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τριακόσια οκτώ ευρώ και τρία λεπτά,1.308,03 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 5/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΕΠΕΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,2.918,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1738/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ) 1.000, , ,00 98,00 347, , ,27 16

17 19 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ EΡΓΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΡΓΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ενεννηνταένα ευρώ και σαρανταπέντε λεπτά, ,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια σαραντατρία ευρώ και εικοσιεννέα λεπτά,15.743,29 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου "ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ,2.400,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εξηντατρία ευρώ και τριαντατέσσερα λεπτά,163,34 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 5/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΕΠΕΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εικοσιδύο ευρώ,222,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 537/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΑΣΑΠΗΣ Β & ΣΚΟΥΛΑΣ Β. Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια τριάντα ευρώ και τριαντατρία λεπτά,930,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1738/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδονταοκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδοµηνταοκτώ ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτά,88.778,28 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 6ου λογ. έργου " , , ,00 163,34 222,00 930, ,28 17

18 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ ΡΟ ΟΥ " 26 ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ενεννηντατέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά, ,13 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 7ου λογ. έργου " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 1ου ΣΕΚ ΡΟ ΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ -ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν οκτώ χιλιάδες είκοσι ευρώ και εικοσιέξι λεπτά, ,26 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 9ου λογ. έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ Β.ΡΟ ΟΥ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ,4.700,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Καταβολή εισφορών στο ΤΠ ΚΥ του πρώην ήµου Πεταλούδων απο Οκτώβριο εως εκέµβριο 2013 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια πεντακόσια οκτώ ευρώ,1.508,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος µελέτης:"υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΑ Α ΦΩΤΙ-ΛΕΙΒΑ Ι ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΓΑΙΩΝ 357Α ΚΑΙ 360"(Ι.Π.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια σαρανταπέντε ευρώ και τριανταεπτά λεπτά,12.545,37 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Μελέτη " ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ <<ΠΛΑΚΩΤΗ>> ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡ ΟΥ(ΟΡΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (Ι.Π.) , , , , ,37 18

19 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµηνταοκτώ χιλιάδες ευρώ,78.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Χρηµατοδότηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη δρασεων πυροπροστασίας του έτους 2013 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εξακόσια πέντε ευρώ και σαραντατρία λεπτά,1.605,43 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας που αφορά στην χορήγηση νέας παροχής ρεύµατος για την ηλεκτροδότηση του νέου παιδικού σταθµού Μασάρων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν τριανταπέντε ευρώ και εξηντατρία λεπτά,1.135,63 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας που αφορά στην χορήγηση νέας παροχής ρεύµατοσ για την ηλεκτροδότηση του νέου παιδικού σταθµού Μαλώνας Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια σαρανταοκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά,748,04 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας που αφορά στην χορήγηση παροχής ρεύµατος για την ηλεκτροδότηση δηµοτικής οδού στην περιοχή Μύλος Αφάντου Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριανταέξι χιλιάδες πενηνταένα ευρώ και τριάντα λεπτά,36.051,30 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 2ος λογ/σµος µελέτης: " ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ"(ΘΗΣΕΑΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαρανταπέντε χιλιάδες εβδοµήντα ευρώ και ογδοντατρία λεπτά,45.070,83 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους , , ,63 748, , ,83 19

20 2013 για Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση "ΣΑΝΤΑΛΟΣ " του ήµου Καρπάθου (ΕΣΠΑ) 37 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και δύο λεπτά,2.301,02 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Επείγουσες εργασίες µόνωσης δώµατος αίθουσας.σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΑΓΙΟΥ ΙΣΙ ΩΡΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ,8.610,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος µελέτης:"γεωτεχνικη ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΟΥΜΑΚΙ.Ε. ΚΟΣΚΙΝΟΥ"(ΣΑΤΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες διακόσια εικοσιτέσσερα ευρώ,13.224,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος Λογ/σµος κ τελικός της µελέτης: "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ ΚΑΛΑΒΑΡ ΩΝ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ,8.120,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος(τελικός) της µελέτης"αναπροσαρμογη-επικαιροπ ΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ'ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ( ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΟΜΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαραντατρείς χιλιάδες επτακόσια εικοσιεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά,43.727,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 5ος λογ/σµος µελέτης: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-Π 2.301, , , , , ,50 20

21 ΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ" 43 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιεπτά χιλιάδες εννιακόσια σαρανταπέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά,27.945,16 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 3ος λογ/σµος µελέτης"πραξη ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΙ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ και ογδοντατέσσερα λεπτά,14.200,84 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος µελέτης "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριαντατρείς χιλιάδες εξακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και εβδοµηνταεννέα λεπτά,33.699,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 2ος λογ/σµος µελέτης: "ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εβδοµηντατέσσερα ευρώ και ενεννηνταεπτά λεπτά,274,97 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (ηλεκτροδότηση έξω απο Πολ.Σύλλογος Αίθωνας) , , ,79 274,97 Σύνολο ,79 Παρακαλούµε να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του 21

22 Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριµένους λόγους και περιπτώσεις.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου και της αναπληρώτριας προϊσταµένης /νσης Οικονοµικών κ. Ταµβακά Μαρίας) Ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως στη συνέχεια προτείνει να γίνουν αποδεκτά από το Σώµα τα κάτωθι: α) η διαγραφή της εγγραφής µε αύξοντα αριθµό τριάντα ένα (31), αφού εκ παραδροµής, επαναλαµβάνεται στην εγγραφή µε αύξοντα αριθµό τέσσερα (4), β) η συµπερίληψη των κατωτέρω εγγραφών για διαθέσεις πιστώσεων, οι οποίες διαπιστώθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία ότι δεν συµµετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται άµεσα αναγκαίες να εγκριθούν συµπληρωµατικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθµη λειτουργία επιµέρους Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, ως κατωτέρω: 1 ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και δύο λεπτά,2.301,02 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Επείγουσες εργασίες µόνωσης δώµατος αίθουσας.σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξηντατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαραντατέσσερα ευρώ,64.844,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 7ου λογ. έργου " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ "ΒΑΚΧΟΣ -ΕΝΩΣΗ "ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιέξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ,26.680,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 5ου λογ. έργου "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ.ΑΦΑΝΤΟΥ " 2.301, , ,00 22

23 4 5 6 ΕΦΑΠΑΞ ΕΦΑΠΑΞ ΕΦΑΠΑΞ ΕΡΓΟ ΤΑΞΙ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και τριαντατρία λεπτά,13.905,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 (ΚΑΝΤΙ ΕΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και τριαντατρία λεπτά,13.905,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 ( ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια σαρανταεννέα ευρώ και πενηνταέξι λεπτά,13.749,56 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 (ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννενήντα χιλιάδες πεντακόσια δεκαεννέα ευρώ και ογδονταδύο λεπτά,90.519,82 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 3ου λογ. έργου " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΑΣΣΑΣ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια πενήντα ευρώ,350,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡ." ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ /ΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΙΑΣ.." , , , ,82 350,00 23

24 Ο Προεδρεύων, κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , την προφορική πρόταση του Προεδρεύοντος για τη διαγραφή της εγγραφής µε αύξοντα αριθµό τριάντα ένα (31), καθώς και τη συµπληρωµατική έγκριση επιµέρους διαθέσεων πίστωσης (οκτώ συµπληρωµατικές εγγραφές), όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Οι κ.κ.: Τσουκαλάς Νικόλαος (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλος Εµµανουήλ και Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσιάζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος} µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου {σύνολο θετικών ψήφων τέσσερις (4), ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Στάγκας Στέργος και Συκόφυλλος Μιχαήλ, δήλωσαν «παρόντες» για το σύνολο των εγγραφών της εισήγησης, και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισµού 2013, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π /20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγραφών µετά την προφορική πρόταση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής: 24

25 Πίνακας για διαθέσεις πιστώσεων : Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδονταεπτά ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,87,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1806/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 273/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. (ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατόν ενεννηντατρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά,2.193,17 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 274/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εξακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και σαρανταδύο λεπτά,3.699,42 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 275/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµηνταοκτώ χιλιάδες ευρώ,78.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Χρηµατοδότηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του έτους 2013 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα ευρώ και δώδεκα λεπτά,13.870,12 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 της Σουνδά Ουρανίας του Χρήστου για το χρονικό διάστηµα από 15/04/1986 έως 31/12/ , , , , ,12 25

26 6 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ 10 ΕΡΓΟ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑ ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΝ ΕΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αµοιβή εταιρίας για την απεντόµωση και µυοκτονία Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ,5.800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενηνταµία χιλιάδες ευρώ,51.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηντατρείς χιλιάδες εκατόν τριαντατέσσερα ευρώ και εξηνταέξι λεπτά,93.134,66 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Φόροι - Τέλη Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΥΑΠΑΛΛ. ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ,13.650,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Καταβολή Οικονοµικής Ενίσχυσης για Ενδεια Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες δεκαέξι ευρώ,8.016,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 866/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΟΡ ΙΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ) , , , , , , , , ,00 26

27 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ EΡΓΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηνταοκτώ ευρώ,98,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 491/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδονταεννέα λεπτά,347,89 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 492 /2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τριακόσια οκτώ ευρώ και τρία λεπτά,1.308,03 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 5/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΕΠΕΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,2.918,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1738/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ενεννηνταένα ευρώ και σαρανταπέντε λεπτά, ,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια σαραντατρία ευρώ και εικοσιεννέα λεπτά,15.743,29 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου "ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ,2.400,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 98,00 347, , , , , ,00 27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 19 / 09-06-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 32/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:446/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΛΝΣ ΕΡΙΜΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 9 η Απόφαση υπ αριθµ. 186/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ7-Ω6Ι - 2 -

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ7-Ω6Ι - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 14 η Απόφαση υπ αριθ. 645/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 52 Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/572/6-7-2012 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθμ. 1191/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

. 51/4-12-2013 . 549/2013. 2 4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013 74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) « ».

. 51/4-12-2013  . 549/2013.     2     4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013     74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) «    ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 51/4-12-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 549/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 855/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 855/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 855/2012 ΘΕΜΑ: 8 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 Της 8ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 7179/157/22-2-2013 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 20 / 12-11-2012 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, σήµερα ευτέρα, 12 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 723/2016

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 723/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/19-9-2016 Αριθ. Απόφασης: 723/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 54/16.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2014 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2014 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατσίνι.: 23/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ.πρωτ.: 40244 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ --------------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα