ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 5. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο, 9. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ΑΠΟΝΤΕΣ : τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τσακίρη Τσαµπίκο και την κα Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (αδικαιολόγητη), η οποία ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν προσήλθε, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Σαλαµαστράκη ηµ., της κας Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου και του κ. Αργύρη Ηλία υπαλλήλου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ήµου Ρόδου, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη δυο (2) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας 1

2 των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της αίτησης εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ήµου Ρόδου και του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, καθώς και της έγκρισης για τη σχετική διάθεση πίστωσης, θέµα που κρίνεται ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις προφορικές επισηµάνσεις του Πρόεδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και καθ ύλην αρµοδίου Αντιδηµάρχου, Τσουκαλά Νικολάου, επειδή το συγκεκριµένο θέµα είναι ενταγµένο ως ληξιπρόθεσµη οφειλή του ήµου, γεγονός που θεωρείται υποβοηθητικό, ώστε να ενταλµατοποιηθεί και να δροµολογηθεί η σχετική απαίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που ανάγεται σε επιτακτική ανάγκη ως προς την αναλογούσα απορρόφηση, αλλά και αυτή καθ αυτή την εξόφληση της οφειλής, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της έγκρισης των πρακτικών και της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», θέµα που κρίνεται ως κατεπείγον, σύµφωνα και µε τις αιτιάσεις του καθ ύλην αρµοδίου Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, κ. Χριστοδούλου Μιχ., αφού η ευόδωση του, εν λόγω, έργου επιβάλλεται να εκκινηθεί το δυνατόν συντοµότερα και πριν από την έναρξη της χειµερινής περιόδου. Αµέσως µετά, η Οικονοµική Επιτροπή, αποφαίνεται οµόφωνα, ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέµατα, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες κείµενες διατάξεις. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθεί το προαναφερόµενο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 305/2013 (Α..Α.:ΒΛ9ΕΩ1Ρ-8Λ ) Λήψη απόφασης περί της αίτησης εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ήµου Ρόδου και του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, καθώς και της έγκρισης για τη σχετική διάθεση πίστωσης. (Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφ., 2/ ) αρ. πρωτ. Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ., µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: 2

3 «Θέµα: Αίτηση συµβιβασµού Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου Σχετ : Οι αιτήσεις συµβιβασµού µε αριθµό πρωτοκόλλου 2/76699/ /76701/ και Ο Κατσουράκης Αντωνίος του ηµητρίου κάτοικος Κρεµαστής Ρόδου µε Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ, 1. µε βάση τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούσαν χωµατουργικές εργασίες στο όνοµα του πρώην ήµου Πεταλούδων µε αριθµούς 339/ και 340/ , συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ( 9492,00 ) εξέδωσε εις βάρος του ήµου Ρόδου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Πεταλούδων την υπ αριθµ. 738/2013 διαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και µας κοινοποίησε την από επιταγή προς πληρωµή, µε την οποία µας επιτάσσει να της καταβάλουµε για κεφάλαιο 9492,00, για τόκους 6.355,77 ευρώ, για δικαστική δαπάνη 228,00 ευρώ και για χαρτοσήµανση απογράφου, έκδοση του αντιγράφου αυτού, σήµανση και επίδοση αυτού, σύνταξη επιταγής προς πληρωµή 450,00 και για τέλη υπογράφου 139,31 ευρώ ήτοι συνολικά ,08 ευρώ. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωµής ασκήσαµε τη µε αριθµό κατάθεσης 474/2013 ανακοπή µας στο Ειρηνοδικείο Ρόδου η οποία εκδικάζεται την 17 η Ο αντίδικος υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2/76699/ αίτηση µε την οποία ζητάει να του καταβάλουµε το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου των 9492,00, παραιτούµενος από τόκους και δικαστικά έξοδα. Όσον αφορά στην συµβιβαστική πρόταση που υπέβαλε, προτείνω για να υπάρχει όφελος του ήµου µας, να γίνει δεκτή η αίτησή του, και να µου δοθεί η άδεια µε απόφαση της Επιτροπή σας, να παραιτηθώ από την ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η απόφαση γίνει δεκτή από τον Κατσουράκη Αντώνιο του ηµητρίου και εφόσον παρεδόθη το έργο. 2. µε βάση τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούσαν καθαρισµό παραλιών του ήµου Πεταλουδών στο όνοµα του πρώην ήµου Πεταλούδων µε αριθµούς 349/ , 350/ , 351/ και 352/ συνολικού ποσού τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών ( ) εξέδωσε εις βάρος του ήµου Ρόδου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Πεταλούδων την υπ αριθµ. 417/2013 διαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και µας κοινοποίησε την από επιταγή προς πληρωµή, µε την οποία µας επιτάσσει να της καταβάλουµε για κεφάλαιο 21628,20, για τόκους 8.505,72 ευρώ, για δικαστική δαπάνη 216,00 ευρώ και για χαρτοσήµανση απογράφου, έκδοση του αντιγράφου αυτού, σήµανση και επίδοση αυτού, σύνταξη επιταγής προς πληρωµή 850,00 και για τέλη απογράφου 209,83 ευρώ ήτοι συνολικά ,75 ευρώ. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωµής ασκήσαµε τη µε αριθµό κατάθεσης 3

4 361/2013 ανακοπή µας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου η οποία εκδικάζεται την 14 η Ο αντίδικος υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2//76701/ αίτηση µε την οποία ζητάει να του καταβάλουµε το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου των 21628,20 µειωµένο κατά 10% ( ήτοι κατά 2162,82 ), όπως αναφέρει στην αίτησή του, παραιτούµενος από τόκους και δικαστικά έξοδα δηλαδή ζητάει την καταβολή των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ( 19465,38 ). Όσον αφορά στην συµβιβαστική πρόταση που υπέβαλε, προτείνω για να υπάρχει όφελος του ήµου µας, να γίνει δεκτή η αίτησή του,, και να µου δοθεί η άδεια µε απόφαση της Επιτροπή σας, να παραιτηθώ από την ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η απόφαση γίνει δεκτή από τον Κατσουράκη Αντώνιο του ηµητρίου και εφόσον παρεδόθη το έργο» (Ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.) Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Έχουµε το θέµα που αφορά την αίτηση συµβιβασµού του κ. Κατσουράκη Αντωνίου. Παραιτείται από τόκους και δικαστικά έξοδα.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Πάνω σ αυτό το θέµα θέλω να σας ενηµερώσω ότι ο άνθρωπος πραγµατικά δούλεψε µε τα µηχανήµατά του από το 2006 νοµίζω και το 2008, έχει κόψει τιµολόγια και δεν έχει πληρωθεί τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάρει τα χρήµατά του. Έχει καταβάλει τα πάντα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ο κ. Στάγκας έχει το λόγο, για ερώτηση που θέλει να κάνει.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Αυτά πράγµατι, δεν διαφωνώ ότι ο άνθρωπος έχει κάνει αυτές τις εργασίες. Έχουν συµπεριληφθεί στα παρελθούσης χρήσης από το ήµο Πεταλούδων;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ναι, είναι µέσα.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «εύτερον, εδώ µέσα υπογράφει ο δικηγόρος από κάτω στην πίσω σελίδα και λέει να του καταβάλουµε ποσόν ,00 µειωµένο κατά 10%, ήδη κατά 2.162,00 και ζητά την καταβολή των ,00, ποιο είναι το σωστό;» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Αναφέρω ποιο είναι το πόσο το οποίο κανονικά θα έπαιρνε σύµφωνα µε την έκδοση της διαταγής πληρωµής. Το 31 χιλιάδες περιλαµβάνει, κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη. Εµείς παραιτούµαστε, αυτό που είπατε, από τους τόκους από τη δικαστική δαπάνη και κάνουµε µείωση από το κεφάλαιο των 21 χιλιάδων, περίπου, ευρώ κατά 10% και καταλήγουµε στις 19 χιλιάδες.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Να γραφτεί η απόφαση σωστά και το ψηφίζουµε.» 4

5 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ήταν δύο διαταγές πληρωµής, η µία ήταν αυτή που είπατε και η άλλη µε ποσό εννέα χιλιάδων ευρώ. ηλαδή ήταν δύο διαταγές πληρωµής.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Το σύνολο που θα πληρωθεί είναι ,38 ευρώ, µετά τις µειώσεις των τόκων και του κεφαλαίου κατά 10%, των δικαστικών εξόδων κλπ.» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ναι, ήταν άλλη µία, ήταν δύο οι αιτήσεις γιατί ήταν δύο οι διαταγές πληρωµής η µία ήταν αυτό το κεφάλαιο που αναφέρατε» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ένα λεπτό, ήταν η µία διαταγή πληρωµής ,20 ευρώ, για τόκους 8.505,72 και για δικαστικά έξοδα 216 ευρώ και συν του απογράφου κλπ. Συνολικά θα πληρώναµε εάν παίρναµε τις δύο διαταγές πληρωµής, σήµερα θα πληρώναµε ,75 ευρώ. Έρχεται η αίτηση του ενδιαφεροµένου και λέει ότι εµείς ζητάµε το κεφάλαιο αφαιρουµένων όλων των τόκων 8,5 χιλιάδες και τις δικαστικές δαπάνες, συν από τα ,00 το 10% και καταλήγει στο ποσό των ,38 συνολικά και για τις δύο διαταγές.» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ναι, αυτό που διαβάσατε ήταν η µία διαταγή πληρωµής, κύριε Πρόεδρε και η άλλη αφορούσε κεφάλαιο 9 χιλιάδων ευρώ, όπου εκεί παραιτούµαστε, δηλαδή εκεί µένουµε στο κεφάλαιο και παραιτούµαστε από τους τόκους και τη δικαστική δαπάνη. Τα τιµολόγια ήταν δύο κατηγορίες, δύο οµάδες, η µία οµάδα τιµολογίων εκδόθηκε βάσει της 738 και η άλλη σειρά τιµολογίων µε βάση την 417/2013 διαταγή πληρωµής. ηλαδή είναι δεκαεννέα συν εννέα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ναι, δικό µου το λάθος δεν είδα την πρώτη αίτηση. Σήµερα έγινε η εισήγηση, δεν πρόλαβα να το δω. Έχετε δίκιο.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Να ρωτήσω κάτι, µιλάει για καθαρισµό παραλιών 11/11/2008, κόψατε και τα τέσσερα τιµολόγια απανωτά.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Όχι, το δεύτερο είναι αυτό, το πρώτο έχει να κάνει µε κάποια µηχανήµατα που δεν αναφέρει για ποιόν λόγο, δεν ξέρω, αλλά το δεύτερο που έχει να κάνει µε καθαρισµό παραλιών που είναι στις 11/11/2008 είναι για τα 21 χιλιάρικα, εάν καταλαβαίνω καλά.» ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Κατσουράκη Αντωνίου): «Ναι, συγγνώµη, το ένα είναι, δηλαδή τα τιµολόγια των 21 χιλιάδων ευρώ γίνονται 19 αφού αφαιρούµε τόκους κλπ και η άλλη διαταγή πληρωµής αφορούσε τιµολόγια 9 χιλιάδων ευρώ.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Εντάξει, ψηφίστε ότι θέλετε, βάλτε εµένα ένα παρών και τελείωσε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Παρών ο κ. Στάγκας, κατά πλειοψηφία το θέµα.» Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 5

6 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την υπ αριθµ. 2/ γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ., (άρθρο 72, παρ. 2, του Ν. 3852/2010), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος} µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου, Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Καµπουρόπουλου Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου, Συκόφυλλου Μιχαήλ {σύνολο θετικών ψήφων οκτώ (8), ενώ το µέλος της µειοψηφίας κ. Στάγκας Στέργος δήλωσε «παρών», Α) αποδέχεται τη σχετική αίτηση συµβιβασµού του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, µε αριθµ. πρωτ. 2/76699/ , συµφώνως µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στρατή Στεφ., αφού περιορίζεται η απαίτησή του στο ποσόν των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δυο ευρώ (9.492,00 ευρώ), παραιτούµενος από τα λοιπά κονδύλια τόκων και εξόδων της υπ αριθµ. 738/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, γεγονός που κρίνεται επ ωφελεία του ήµου Ρόδου, Β) αποδέχεται τη σχετική αίτηση συµβιβασµού του κ. Κατσουράκη Αντωνίου του ηµητρίου, µε αριθµ. πρωτ. 2/76701/ , συµφώνως µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στρατή Στεφ., υπό τον όρο η καταβολή του κεφαλαίου να µειωθεί κατά ποσοστό 10%, ήτοι να του καταβληθεί το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (19.465,38 ευρώ), παραιτούµενος από τα λοιπά κονδύλια τόκων και εξόδων της υπ αριθµ. 417/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, γεγονός που κρίνεται επ ωφελεία του ήµου Ρόδου, Γ) εγκρίνει την παραίτηση του ήµου Ρόδου, δια του Νοµικού Συµβούλου του κ. Στρατή Στεφ., από τη σχετικές ασκηθείσες ανακοπές, εφόσον η παρούσα απόφαση γίνει αποδεκτή από τον κ. Κατσουράκη Αντώνιο του ηµητρίου και αφού διαπιστωθεί, βάσει σχετικών υπηρεσιακών βεβαιώσεων, ότι παρεδόθησαν οι ανωτέρω περιγραφόµενες εργασίες 6

7 και ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τη σχετική διάθεση πίστωσης ύψους δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (19.465,38 ευρώ) (Κ.Α ). ΘΕΜΑ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 306/2013 (Α..Α.:ΒΛ9ΕΩ1Ρ-ΣΥ6) Έγκριση πρακτικών της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, µε αρ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιείται το έγγραφο της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», µε αριθ. πρωτ. 2/ , στο οποίο εµπεριέχεται και το σχετικό Πρακτικό, ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ» Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, ο οποίος διεξήχθη την και ώρα 10:00, Παρακαλώ όπως: 1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισµού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή ιαγωνισµού. 2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισµό στον µειοδότη, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού, 3) Εξουσιοδοτήσετε την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύµβασης.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ και του προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Κολιάδη Θεοδοσίου) 7

8 «Οι παρακάτω υπογράφοντες, 1) Καπετάντσης Χαράλαµπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος 3) Καµπουράκη Κυριακή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 235/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, ( σύµφωνα µε το υπ αρ. 2/78672/ έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) του οποίου οι όροι ιακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αρ.243/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», ο διαγωνισµός του οποίου έγινε στις και ώρα 10:00 και έχοντας υπόψη: 1) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού του έργου του θέµατος που διεξήχθη την ) Το υπ αρ. 2/97820/ έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προς το ΕΤΑΑ για έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και την υπ αρ.458/ απάντηση τους. 3) Την από ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσµα. 4) Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήµερο και δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 5) Τα αναγραφόµενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (Κ Ε), άρθρο 27 του Ν.3669/08 και άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04. Σας αποστέλλουµε Τα πρακτικά του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οποία προκύπτει ότι µειοδότρια προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απολογιστικά, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 3% και συνολικό ποσό προσφοράς ,56 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) και παρακαλούµε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν /08.» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού) 8

9 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ιεξαγωγής διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» Στη Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, σήµερα Τρίτη 13 του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω αναγραφόµενοι: 1) Καπετάντσης Χαράλαµπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος 3) Καµπουράκη Κυριακή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 235/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, (σύµφωνα µε το υπ αρ. 2/78672/ έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) του οποίου οι όροι ιακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αρ.243/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», και προβήκαµε στην διεξαγωγή του διαγωνισµού ως εξής: Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι προσκοµίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόµιµο της εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της ιακήρυξης: Α/Α ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ 1 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. και παρέδωσαν τις προσφορές τους µέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του καθ' ενός διαγωνιζόµενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθµός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένος-κλειστός φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. 9

10 Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και µε την πρώτη διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόµενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, η επιτροπή ανοίγει τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα µονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές, τις µονογράφει και ανακοινώνει τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας στον παρακάτω πίνακα 1 του παραρτήµατος, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του (σύµφωνα µε τα πτυχία που µπορούν να συµµετάσχουν), το σύµφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το νόµο περί εκτελέσεως των ηµοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόµενους. Στη συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής προσφοράς, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συµπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλµάτων στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολουθεί ο έλεγχος οµαλότητας. Κατά τον έλεγχο που έκανε η Ε.. όσον αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά όλων των φακέλων συµµετοχής κατά την σειρά µειοδοσίας κατέληξε στα παρακάτω: Η επιχείρηση ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά δεν αναφέρει σε υπεύθυνη δήλωση ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ της ιακήρυξης. Ακολούθως η επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισµό της επιχείρησης: ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για τον προαναφερόµενο λόγο. Το τελικό αποτέλεσµα µετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι µειοδότρια προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ» 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΣΗ Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ (Εµ)% 1 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,63 1, ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,18 2,00 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε ,73 3,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑΣ Α/Α 1 ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εµ)% ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε ,73 3,00 2 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,63 1,00 (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού) «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά από τον έλεγχο νοµιµοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των δικαιολογητικών συµµετοχής τους, των οικονοµικών προσφορών καθώς και του ελέγχου οµαλότητας αυτών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του από 13/8/2013 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος διαγωνισµού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α), 1. Προσήλθαν 3 εργοληπτικές επιχειρήσεις. 2. Έγιναν δεκτές οι προσφορές 2 εργοληπτικών επιχειρήσεων και κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 11

12 Α/Α 1 ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εµ)% ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε ,73 3,00 2 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,63 1,00 3. Η παρακάτω επιχείρηση ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αποκλείσθηκε διότι δεν πληρούσε όρο της ιακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και αφού έγινε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, προκύπτει ότι µειοδότρια προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης : «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απολογιστικά, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 3 %. Το πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) ηµερών, οι οποίες θα απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή.» (Ακολουθεί υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής ιαγωνισµού) Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, µε αρ. πρωτ. 2/ , το έγγραφο της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», µε αριθ. πρωτ. 2/ , στο οποίο εµπεριέχεται και το σχετικό Πρακτικό, 12

13 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος} µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου, Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Καµπουρόπουλου Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου, Συκόφυλλου Μιχαήλ {σύνολο θετικών ψήφων οκτώ (8)}, ενώ το µέλος της µειοψηφίας κ. Στάγκας Στέργος δήλωσε «παρών», Α) εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυτωρίων», Β) κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού, ανακηρύσσοντας ως µειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση την «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3%, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3%, ποσό προσφοράς ,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απολογιστικά, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 3% και συνολικό ποσό προσφοράς ,56 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) και Γ) εξουσιοδοτεί τη /νση Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 307/2013 (Α..Α.:ΒΛ9ΩΩ1Ρ-Π95) Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων, οικ. έτους 2013, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος) να προεδρεύσει της συζητήσεως του ανωτέρω θέµατος, λόγω ολιγόλεπτης απουσίας του. 13

14 Ο Προεδρεύων κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος) θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονοµικού έτους 2013 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για την διάθεση πιστώσεων έτους 2013 Σε εφαρµογή των ανωτέρω ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας για την διάθεση ποσού: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδονταεπτά ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,87,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1806/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 273/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. (ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατόν ενεννηντατρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά,2.193,17 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 274/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εξακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και σαρανταδύο λεπτά,3.699,42 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 275/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. 87, , ,42 14

15 4 5 6 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ 10 ΕΡΓΟ 11 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµηνταοκτώ χιλιάδες ευρώ,78.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Χρηµατοδότηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του έτους 2013 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα ευρώ και δώδεκα λεπτά,13.870,12 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 της Σουνδά Ουρανίας του Χρήστου για το χρονικό διάστηµα από 15/04/1986 έως 31/12/2005. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αµοιβή εταιρίας για την απεντόµωση και µυοκτονία Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ,5.800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενηνταµία χιλιάδες ευρώ,51.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηντατρείς χιλιάδες εκατόν τριαντατέσσερα ευρώ και εξηνταέξι λεπτά,93.134,66 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Φόροι - Τέλη , , , , , , , ,66 15

16 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΝ ΕΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΥΑΠΑΛΛ. ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ,13.650,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Καταβολή Οικονοµικής Ενίσχυσης για Ενδεια Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες δεκαέξι ευρώ,8.016,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 866/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΟΡ ΙΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηνταοκτώ ευρώ,98,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 491/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδονταεννέα λεπτά,347,89 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 492 /2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τριακόσια οκτώ ευρώ και τρία λεπτά,1.308,03 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 5/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΕΠΕΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,2.918,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1738/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ) 1.000, , ,00 98,00 347, , ,27 16

17 19 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ EΡΓΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΡΓΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ενεννηνταένα ευρώ και σαρανταπέντε λεπτά, ,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια σαραντατρία ευρώ και εικοσιεννέα λεπτά,15.743,29 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου "ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ,2.400,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εξηντατρία ευρώ και τριαντατέσσερα λεπτά,163,34 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 5/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΕΠΕΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εικοσιδύο ευρώ,222,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 537/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΑΣΑΠΗΣ Β & ΣΚΟΥΛΑΣ Β. Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια τριάντα ευρώ και τριαντατρία λεπτά,930,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1738/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδονταοκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδοµηνταοκτώ ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτά,88.778,28 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 6ου λογ. έργου " , , ,00 163,34 222,00 930, ,28 17

18 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ ΡΟ ΟΥ " 26 ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ενεννηντατέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά, ,13 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 7ου λογ. έργου " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 1ου ΣΕΚ ΡΟ ΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ -ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν οκτώ χιλιάδες είκοσι ευρώ και εικοσιέξι λεπτά, ,26 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 9ου λογ. έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ Β.ΡΟ ΟΥ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ,4.700,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Καταβολή εισφορών στο ΤΠ ΚΥ του πρώην ήµου Πεταλούδων απο Οκτώβριο εως εκέµβριο 2013 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια πεντακόσια οκτώ ευρώ,1.508,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος µελέτης:"υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΑ Α ΦΩΤΙ-ΛΕΙΒΑ Ι ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΡΙ ΕΣ ΓΑΙΩΝ 357Α ΚΑΙ 360"(Ι.Π.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια σαρανταπέντε ευρώ και τριανταεπτά λεπτά,12.545,37 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Μελέτη " ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ <<ΠΛΑΚΩΤΗ>> ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡ ΟΥ(ΟΡΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (Ι.Π.) , , , , ,37 18

19 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµηνταοκτώ χιλιάδες ευρώ,78.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Χρηµατοδότηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη δρασεων πυροπροστασίας του έτους 2013 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εξακόσια πέντε ευρώ και σαραντατρία λεπτά,1.605,43 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας που αφορά στην χορήγηση νέας παροχής ρεύµατος για την ηλεκτροδότηση του νέου παιδικού σταθµού Μασάρων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν τριανταπέντε ευρώ και εξηντατρία λεπτά,1.135,63 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας που αφορά στην χορήγηση νέας παροχής ρεύµατοσ για την ηλεκτροδότηση του νέου παιδικού σταθµού Μαλώνας Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια σαρανταοκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά,748,04 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας που αφορά στην χορήγηση παροχής ρεύµατος για την ηλεκτροδότηση δηµοτικής οδού στην περιοχή Μύλος Αφάντου Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριανταέξι χιλιάδες πενηνταένα ευρώ και τριάντα λεπτά,36.051,30 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 2ος λογ/σµος µελέτης: " ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ"(ΘΗΣΕΑΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαρανταπέντε χιλιάδες εβδοµήντα ευρώ και ογδοντατρία λεπτά,45.070,83 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους , , ,63 748, , ,83 19

20 2013 για Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση "ΣΑΝΤΑΛΟΣ " του ήµου Καρπάθου (ΕΣΠΑ) 37 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και δύο λεπτά,2.301,02 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Επείγουσες εργασίες µόνωσης δώµατος αίθουσας.σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΑΓΙΟΥ ΙΣΙ ΩΡΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ,8.610,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος µελέτης:"γεωτεχνικη ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΟΥΜΑΚΙ.Ε. ΚΟΣΚΙΝΟΥ"(ΣΑΤΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες διακόσια εικοσιτέσσερα ευρώ,13.224,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος Λογ/σµος κ τελικός της µελέτης: "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ ΚΑΛΑΒΑΡ ΩΝ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ,8.120,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος(τελικός) της µελέτης"αναπροσαρμογη-επικαιροπ ΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ'ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ( ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΟΜΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαραντατρείς χιλιάδες επτακόσια εικοσιεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά,43.727,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 5ος λογ/σµος µελέτης: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-Π 2.301, , , , , ,50 20

21 ΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ" 43 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιεπτά χιλιάδες εννιακόσια σαρανταπέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά,27.945,16 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 3ος λογ/σµος µελέτης"πραξη ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΙ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ και ογδοντατέσσερα λεπτά,14.200,84 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 1ος λογ/σµος µελέτης "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριαντατρείς χιλιάδες εξακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και εβδοµηνταεννέα λεπτά,33.699,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για 2ος λογ/σµος µελέτης: "ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εβδοµηντατέσσερα ευρώ και ενεννηνταεπτά λεπτά,274,97 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (ηλεκτροδότηση έξω απο Πολ.Σύλλογος Αίθωνας) , , ,79 274,97 Σύνολο ,79 Παρακαλούµε να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του 21

22 Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριµένους λόγους και περιπτώσεις.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου και της αναπληρώτριας προϊσταµένης /νσης Οικονοµικών κ. Ταµβακά Μαρίας) Ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως στη συνέχεια προτείνει να γίνουν αποδεκτά από το Σώµα τα κάτωθι: α) η διαγραφή της εγγραφής µε αύξοντα αριθµό τριάντα ένα (31), αφού εκ παραδροµής, επαναλαµβάνεται στην εγγραφή µε αύξοντα αριθµό τέσσερα (4), β) η συµπερίληψη των κατωτέρω εγγραφών για διαθέσεις πιστώσεων, οι οποίες διαπιστώθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία ότι δεν συµµετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται άµεσα αναγκαίες να εγκριθούν συµπληρωµατικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθµη λειτουργία επιµέρους Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, ως κατωτέρω: 1 ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και δύο λεπτά,2.301,02 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Επείγουσες εργασίες µόνωσης δώµατος αίθουσας.σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξηντατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαραντατέσσερα ευρώ,64.844,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 7ου λογ. έργου " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ "ΒΑΚΧΟΣ -ΕΝΩΣΗ "ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιέξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ,26.680,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 5ου λογ. έργου "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ.ΑΦΑΝΤΟΥ " 2.301, , ,00 22

23 4 5 6 ΕΦΑΠΑΞ ΕΦΑΠΑΞ ΕΦΑΠΑΞ ΕΡΓΟ ΤΑΞΙ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και τριαντατρία λεπτά,13.905,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 (ΚΑΝΤΙ ΕΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και τριαντατρία λεπτά,13.905,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 ( ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια σαρανταεννέα ευρώ και πενηνταέξι λεπτά,13.749,56 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 (ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννενήντα χιλιάδες πεντακόσια δεκαεννέα ευρώ και ογδονταδύο λεπτά,90.519,82 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 3ου λογ. έργου " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΑΣΣΑΣ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια πενήντα ευρώ,350,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡ." ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ /ΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΙΑΣ.." , , , ,82 350,00 23

24 Ο Προεδρεύων, κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , την προφορική πρόταση του Προεδρεύοντος για τη διαγραφή της εγγραφής µε αύξοντα αριθµό τριάντα ένα (31), καθώς και τη συµπληρωµατική έγκριση επιµέρους διαθέσεων πίστωσης (οκτώ συµπληρωµατικές εγγραφές), όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Οι κ.κ.: Τσουκαλάς Νικόλαος (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλος Εµµανουήλ και Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσιάζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος} µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου {σύνολο θετικών ψήφων τέσσερις (4), ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Στάγκας Στέργος και Συκόφυλλος Μιχαήλ, δήλωσαν «παρόντες» για το σύνολο των εγγραφών της εισήγησης, και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισµού 2013, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π /20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγραφών µετά την προφορική πρόταση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής: 24

25 Πίνακας για διαθέσεις πιστώσεων : Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδονταεπτά ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,87,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1806/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 273/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. (ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατόν ενεννηντατρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά,2.193,17 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 274/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εξακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και σαρανταδύο λεπτά,3.699,42 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 275/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµηνταοκτώ χιλιάδες ευρώ,78.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Χρηµατοδότηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του έτους 2013 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα ευρώ και δώδεκα λεπτά,13.870,12 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 της Σουνδά Ουρανίας του Χρήστου για το χρονικό διάστηµα από 15/04/1986 έως 31/12/ , , , , ,12 25

26 6 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ 10 ΕΡΓΟ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑ ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΝ ΕΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αµοιβή εταιρίας για την απεντόµωση και µυοκτονία Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ,5.800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενηνταµία χιλιάδες ευρώ,51.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηντατρείς χιλιάδες εκατόν τριαντατέσσερα ευρώ και εξηνταέξι λεπτά,93.134,66 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Φόροι - Τέλη Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΥΑΠΑΛΛ. ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ,13.650,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Καταβολή Οικονοµικής Ενίσχυσης για Ενδεια Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες δεκαέξι ευρώ,8.016,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 866/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΟΡ ΙΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ) , , , , , , , , ,00 26

27 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ EΡΓΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενεννηνταοκτώ ευρώ,98,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 491/2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδονταεννέα λεπτά,347,89 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 492 /2013 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τριακόσια οκτώ ευρώ και τρία λεπτά,1.308,03 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 5/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΚΕΠΕΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά,2.918,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1738/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ενεννηνταένα ευρώ και σαρανταπέντε λεπτά, ,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια σαραντατρία ευρώ και εικοσιεννέα λεπτά,15.743,29 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου "ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ,2.400,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 98,00 347, , , , , ,00 27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / 17-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 260/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 01-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 01 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 26-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 42-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 Φ.Π.Α. (23%)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Αλόννησος, 30/05/2011 Σήµερα στην Αλόννησο ηµέρα ευτέρα 30/5/2011 και ώρα 18:00 µ.µ. η Επιτροπή αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα