Αγία Ευφηµία Φαξ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com"

Transcript

1 Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή τηλ: Αγία Ευφηµία Φαξ: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Κας Παπαδάτου Λαµπρινής για άδεια κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Αγίας Ευφηµίας Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 10/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: 1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων 2. Νοµική Υπηρεσία 3. ηµοτική Ενότητα Πυλάρου

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Κας Παπαδάτου Λαµπρινής για άδεια κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Αγίας Ευφηµίας Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής το αριθ. 2604/ έγγραφο της ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου µε συνηµµένη την αίτηση της Κας Παπαδάτου Λαµπρινής η οποία ζητά άδεια κοινοχρήστου χώρου προκειµένου να το χρησιµοποιήσει σαν πόστο για την επιχείρηση της «Εκµίσθωση θαλασσίων σκαφών αναψυχής» Επί του αιτήµατος έχει αποφανθεί η Νοµική Υπηρεσία του ήµου µε το αριθ. 3239/ έγγραφο της το οποίο αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την α ό αίτηση Λαµ ρινής Πα αδάτου. Οι κοινόχρηστοι χώροι α οτελούν ράγµατα εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δηµόσιο ( αραλία, αιγιαλός) είτε στους ΟΤΑ, οι ο οίοι αναλαµβάνουν τη διαχείριση και αξιο οίηση τους κατά τρό ο ου να µην αναιρεί την κοινή χρήση και να ροάγει την κοινή ωφέλεια. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, τα ο οία ε ιτρέ εται η αραχώρηση της χρήσης καθορίζονται µε α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς ρόκειται για κανονιστική α όφαση, κατό ιν γνωµοδότησης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής.

3 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980 οι κοινόχρηστοι χώροι αραχωρούνται για ανά τυξη τρα εζοκαθισµάτων σε ζαχαρο λαστεία, εστιατόρια και αρεµφερή καταστήµατα και µάλιστα στην ροβολή αυτών εφόσον είναι συνεχόµενα µε κοινόχρηστο χώρο, για το οθέτηση ερι τέρων και για άσκησης στάσιµου υ αίθριου εµ ορίου. Ο νόµος δεν ροβλέ ει α ευθείας αραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για άσκηση ε ιχείρησης εκµίσθωσης θαλασσίων σκαφών αναψυχής. Αντίθετα στο άρθρο 13 αρ. 3 του Ν. 2971/2001 ροβλέ εται ότι είναι δυνατή η αραχώρηση της α λής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων ου εξυ ηρετούν του λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ό ως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής κ.λ.. Όσον αφορά λοι όν στη συγκεκριµένη αίτηση, δεν είναι δυνατή η α ευθείας αραχώρηση κοινοχρήστου χώρου αλλά η αραχώρηση τµήµατος αιγιαλού κατό ιν δηµο ρασίας. Η διαδικασία τέλος για τη δηµο ράτηση του χώρου θα ξεκινήσει µετά την έκδοση Κοινής Υ ουργικής Α όφασης µε την ο οία θα αραχωρηθεί α ό το Ελληνικό ηµόσιο στους ΟΤΑ το δικαίωµα της α λής χρήσης αιγιαλού. Η Προϊσταµένη της Νοµικής Υ ηρεσίας Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει στα µέλη να απορρίψουν το αίτηµα της κας Παπαδάτου Λαµπρινής λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση, την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1080/80 και άρθ. 13 παρ. 3 Ν. 2971/2001 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Απορρίπτει το αίτηµα της Κας Παπαδάτου Λαµπρινής για απευθείας παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Αγία Ευφηµία για την επιχείρηση εκµίσθωσης θαλασσίων σκαφών αναψυχής για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4 Αργοστόλι 28/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: Φαξ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καλοκαιρινού Στυλιανού για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην είσοδο της οικίας του στην οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου 9 στο Αργοστόλι Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: 1. κ. Καλοκαιρινό Στυλιανό Αντιόχου Ευαγγελάτου 9 Αργοστόλι 2. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρµόδιος µηχανικός κ. Σπ. Παρίσης)

5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 11/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καλοκαιρινού Στυλιανού για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην είσοδο της οικίας του στην οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου 9 στο Αργοστόλι Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αριθ αίτηση του κ. Καλοκαιρινού Στυλιανού µε την οποία ζητά απελευθέρωση µικρού χώρου που να επιτρέπει τη διέλευση ανάµεσα στα αυτοκίνητα που σταθµεύουν έµπροσθεν της οικίας του επειδή ο ανωτέρω είναι ανάπηρος και κινείται µε αναπηρικό καροτσάκι. Σχετικά µε το αίτηµα η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγητής: κ. Σπύρος Παρίσης) εισηγείται τα εξής: ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. Με την αριθ. πρωτ / αίτηση του ο κ. Καλοκαιρινός Στυλιανός ζητεί την απελευθέρωση χώρου µπροστά από την είσοδο στη φερόµενη ιδιοκτησία του στη δηµοτική οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου 9 στο Αργοστόλι, επειδή σταθµεύουν αυτοκίνητα µπροστά στην είσοδο, είναι άτοµο µε κινητική δυσκολία και χρησιµοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 20 του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) 2. Εγκ. Υπ.Εσ. ΙΑ Π/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/6/1537/ Το άρθρο 73 και 75 του Ν. 3852/10 4. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Σε µήκος 3.00 µέτρων την τοποθέτηση τριών (3) πλαστικών κώνων κατάλληλους για οδοσήµανση και τη χάραξη κίτρινης γραµµής στο οδόστρωµα στη

6 δηµοτική οδό και µπροστά στην είσοδο της ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην οδό Αντίοχου Ευαγγελάτου 9. Αργοστόλι Ο εισηγητής θεωρήθηκε Ο προϊστάµενος Σπυρος Παρισης Παναγής ελακάς Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη την ικανοποίηση του αιτήµατος του κ. Καλοκαιρινού µε βάση την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/10 την αίτηση, την εισήγηση της /νσης τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) και την Εγκ. Υπ.Εσ. ΙΑ Π/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/6/1537/ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί θετικά για χορήγηση αδείας τοποθέτηση πλαστικών κώνων και χάραξης κίτρινης γραµµής µπροστά από την είσοδο στη φερόµενη ιδιοκτησία του κ Καλοκαιρινού Στυλιανού στη δηµοτική οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου 9 στο Αργοστόλι σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

7 Αργοστόλι 1/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: Φαξ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατική λήψη απόφασης στην 8/2013 προηγούµενη απόφαση της επιτροπής µε θέµα: Γνωµοδότηση για την ανακατασκευή πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 40 εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: 1. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρµόδια υπάλληλος Κα Λουκέρη) 2. /νση Υπηρεσίας όµησης (υπόψη κ. Παυλάτου Γεράσιµου) 3. ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 4. ηµοτική Αστυνοµία 5. Κ. Αντωνάτο Ιωάννη Μολάων 8 Πάτρα Τ.Κ

8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 12/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συµπληρωµατική λήψη απόφασης στην 8/2013 προηγούµενη απόφαση της επιτροπής µε θέµα: Γνωµοδότηση για την ανακατασκευή πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 40 εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής το αριθ. 5618/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών υπηρεσιών µε το οποίο ζητά από την επιτροπή να εκφέρει γνώµη όσον αφορά το Β σκέλος της εισηγητικής πρότασης της πριν την τελική έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο. Με την αριθ. 8/2013 προηγούµενη απόφαση της η Επιτροπή Ποιότητας γνωµοδότησε σχετικά όµως εκ παραδροµής δεν απεφάνθη επί του Β σκέλους της από εισήγησης της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο κατατίθενται δύο προτάσεις σχετικά µε τις βαθµίδες εξυπηρέτησης του κτιρίου αναλυτικά ως εξής: Β. Βαθµίδες εξυπηρέτησης του κτιρίου Λαµβάνοντας υπόψη το νέο υψόµετρο του ανακατασκευασµένου πεζοδροµίου επί της οδού Αν. Μεταξά και την ενοποίηση του µε τα διαµορφωµένα πεζοδρόµια των γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών προτείνεται η δυνατότητα επιλογής δυο εναλλακτικών λύσεων: Β.1 Την παραµονή της υφιστάµενης µπέτινης κλίµακας εξυπηρέτησης του κτιρίου που βρίσκεται εκτός ρυµοτοµικής γραµµής και την κατασκευή επιπλέον βαθµίδων για την προσαρµογή της, µε την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης να προσκοµίσει στοιχεία νοµιµότητας του κτιρίου (π.χ. οικοδοµική άδεια κ.λ.π.), ωστόσο δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών. Β.2 Την αποµάκρυνση της υφιστάµενης µπέτινης κλίµακας εξυπηρέτησης του κτιρίου που βρίσκεται εκτός ρυµοτοµικής γραµµής και την κατασκευή νέας εντός της ιδιοκτησίας (εντός της ρυµοτοµικής γραµµής), σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, ωστόσο επιβαρύνεται µε µεγαλύτερη δαπάνη ο ιδιοκτήτης. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη να γνωµοδοτήσουν σχετικά

9 Στη συνέχεια πήρε το λόγο το µέλος της Επιτροπής κ. Αραβαντινός ιονύσης ο οποίος επεσήµανε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στα δύο έγγραφα των υπηρεσιών που έχουν επιληφθεί της αίτησης του κ. Αντωνάτου, της /νσης τεχνικών Υπηρεσιών και της /νσης Υπηρεσίας όµησης. Συγκεκριµένα ενώ η Υπηρεσία όµησης στην έκθεση επικινδύνου που συνέταξε αναφέρει ότι το έργο δύναται να εκτελεσθεί και από το ήµο, η /νση τεχνικών Υπηρεσιών δεν το προβλέπει. Κατόπιν τούτου προτείνει το θέµα πρέπει να επανεξετασθεί επί συνόλου παρουσία εκπροσώπων των δύο υπηρεσιών που έχουν ασχοληθεί. Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση, την εισήγηση της /νσης τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και το έγγραφο της /νσης Υπηρεσίας όµησης µε συνηµµένη την έκθεση επικινδύνου ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πρόταση του ιονύση Αραβαντινού όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση και αναβάλει τη συζήτηση του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση ώστε να επανεξετασθεί επί συνόλου το αίτηµα του κ. Αντωνάτου παρουσία των αρµοδίων µηχανικών των δύο υπηρεσιών: της /νσης Υπηρεσίας όµησης και της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10 Αργοστόλι 5/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: Φαξ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατική λήψη απόφασης στην 131/2012 προηγούµενη απόφαση της επιτροπής µε θέµα: Γνωµοδότηση για χορήγηση αδείας τοµής οδοστρώµατος στην Εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: 1. ΟΤΕ Α.Ε Τεχνικό Τµήµα Κεφαλληνίας 2. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρµόδιος υπάλληλος κ. Στουπάς)

11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 13/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συµπληρωµατική λήψη απόφασης στην 131/2012 προηγούµενη απόφαση της επιτροπής µε θέµα: Γνωµοδότηση για χορήγηση αδείας τοµής οδοστρώµατος στην Εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής το αριθ. 5525/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών υπηρεσιών µε το οποίο ζητά από την επιτροπή να εκφέρει γνώµη όσον αφορά συµπληρωµατικό στοιχείο της εισηγητικής πρότασης της, (η οποία έχει γίνει γνωµοδοτήσει θετικά µε την 131/2012 προηγούµενη απόφαση της), πριν την τελική έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο. Συγκεκριµένα το αριθ. 5525/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας τοµής οδοστρώµατος στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΣΧΕΤ. : 1. Το υπ αριθµ. πρωτ. 521/ / έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε. (αρ. πρωτ / του ήµου Κεφαλλονιάς) 2. Το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο της Υπηρεσίας µας 3. Το υπ αριθµ. πρωτ. 521/759/ έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε. (αρ. πρωτ / του ήµου Κεφαλλονιάς) 4. Το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο της Υπηρεσίας µας 5. Το υπ αριθµ. πρωτ. 521/1206/ έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε. (αρ. πρωτ / του ήµου Κεφαλλονιάς) 6. Το υπ αριθµ / έγγραφο της Υπηρεσίας µας 7. Το υπ αριθµ. πρωτ. 5525/ έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε. Σε απάντηση του σχετικού αιτήµατος (σχετικό 7) της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., σας γνωρίζουµε ότι η τελική υποβολή από την πλευρά της εταιρείας

12 των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση της άδειας τοµής οδοστρώµατος έχει γίνει µε το σχετικό (5) και η Υπηρεσία µας έχει ήδη αποστείλει την εισήγησή της για το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε το σχετικό (6). Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι, όσον αφορά την τελική στρώση και µόνο (στρώση αποκατάστασης του οδοστρώµατος πάχους 10 εκατοστών) και προκειµένου να συνεχιστεί το κατασκευαστικό πρόγραµµα της εταιρείας σας, η Υπηρεσία µας κρίνει τεχνικά αποδεκτή τη λύση της διάστρωσης σκυροδέµατος (C12/15) πάχους 5 εκατοστών και κατόπιν τη διάστρωση ασφάλτου (Π.Τ.Π. Α-265). Κατά τα λοιπά η αποκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις τυπικές διατοµές που έχουν ήδη υποβληθεί µε το σχετικό (5). Είναι ευνόητο ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι-προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Υπηρεσία µε τη σχετική Εισήγησή (σχετικό 6). Παρακαλούµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Κεφαλλονιάς όπως θεωρήσει το παρόν ως συµπληρωµατικό στοιχείο της Εισήγησής µας κατά την εξέταση του θέµατος. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΛΑΚΑΣ Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε τα νέα συµπληρωµατικά στοιχεία της εισήγησης συµπληρώνοντας την αριθ. 131/2012 προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής. Το µέλος της Επιτροπής κ. Γρηγορόπουλος Σταύρος διαφωνεί µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και προτείνει στα µέλη να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώµατος από την ίδια την Εταιρεία όπως είχε αποφασιστεί αρχικά µε πίσσα θερµή και ψυχρή. Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της /νσης τεχνικών Υπηρεσιών και την 131/2012 προηγούµενη απόφαση της ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Συµπληρώνει την αριθ. 131/2012 προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε το αριθ. 5525/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το οποίο γνωµοδοτεί θετικά µειοψηφούντος του µέλους της Επιτροπής κ. Γρηγορόπουλου Σταύρου που ψηφίζει την πρόταση του όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

13 Αργοστόλι 5/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: Φαξ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση όσον αφορά την κατασκευή επέκτασης πεζοδροµίου για µετατόπιση περιπτέρου της κας Ρουµελιώτη Ελπινίκης σε νέα θέση Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 14/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: 1. Κα Ρουµελιώτη Ελπινίκη Γερµανού Καλλιγά 29 Αργοστόλι 2. Κ. Παναγή Καππάτο δικηγόρο Μίνωος 4 αργοστόλι 3. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρµόδιος υπάλληλος κ. Παρίσης) 4. /νση Τοπικής Οικονοµικής Αν/ξης Τµήµα Αδειοδοτήσεων 5. ηµοτική Αστυνοµία

14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση όσον αφορά την κατασκευή επέκτασης πεζοδροµίου για µετατόπιση περιπτέρου της κας Ρουµελιώτη Ελπινίκης σε νέα θέση Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής το αριθ. 8846/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών υπηρεσιών µε το οποίο ζητά από την επιτροπή να εκφέρει γνώµη όσον αφορά την κατασκευή επέκτασης πεζοδροµίου προκειµένου για τη µετατόπιση περιπτέρου της κας Ρουµελιώτη Ελπινίκης Θ.Π στο Ο.Τ. 94 στο Αργοστόλι. Συγκεκριµένα το αριθ. 8846/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε συνηµένη Τεχνική έκθεση εισήγηση αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 94 ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων ήµου Κεφαλλονιάς Ο κ. Παναγής Καππάτος, δικηγόρος και εξουσιοδοτημένος από τον κ. Νικόλαο Καππάτο, με την αριθ. 8846/ αίτηση του ζητεί από την Υπηρεσία μας να γίνει η μεταφορά του περιπτέρου της κ. Ελπινίκης Ρουμελιώτη Θ.Π από την υφιστάμενη θέση, που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στο Ο.Τ 94 στη συμβολή των οδών Ρόκκου Βεργωτή Παν. Βαλλιάνου Σταύρου Μεταξά, σε νέα θέση. Ο αιτών προσκόμισε στην υπηρεσία μας την αριθ. 733/2010 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πατρών (τμήμα Α ) η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη με το αριθ. 4387/ έγγραφο. Σύμφωνα με τη παραπάνω Απόφαση, η οποία περιέχει όλα τα σχετικά έγραφα, εγκρίσεις και τους λόγους που αναφέρονται, επιβάλλεται η μετακίνηση του περιπτέρου 2,50 μέτρα προς την κατεύθυνση του Λιθόστρωτου (και την οδό Παν. Βαλλιάνου) και κατά 1,50 μέτρα προς την

15 κατεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου (και την οδό Ρόκκου Βεργωτή) από τη θέση που βρίσκεται σήμερα. Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας και έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 19, παρ.3 του Ν.Δ 1044/ Τη παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.Δ 1044/71, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.1043/80 και εν συνεχεία η παρ.2 του άρθρου 20 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3648/ Το άρθρο 75 παρ.ιι του Κ.Δ.Κ του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ.6, εδ.34 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 73 σχετικά με αρμοδιότητες της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 4. Το άρθρο 10 του Ν. 1416/ την αριθ. 3570/1990 αποφ. του Σ.τ.Ε Η μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Ελπινίκης Ρουμελιώτη Θ.Π, απαιτεί την διαμόρφωση και επέκταση υφιστάμενου πεζοδρομίου επιφανείας 36.00τ.μ με πρόσβαση για ΑμΕΑ επί της συμβολής των δημοτικών οδών Ρόκκου Βεργωτή Παν. Βαλλιάνου Σταύρου Μεταξά, όπως φαίνεται στο συννημένο θεωρημένο σχέδιο. Η επέκταση του πεζοδρομίου βρίσκεται εντός του κοινοχρήστου χώρου όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Αργοστολίου (απόσπ. σχεδ. 1.) και δεν επηρεάζεται από τη μελλοντική εφαρμογή του και συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων της πλατείας Αργοστολίου (απόσπ. σχεδ. 2.) η οποία βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μελέτης. Με την παραπάνω επέκταση πεζοδρομίου, θα αποτραπεί η σημερινή κάθετη στάθμευση οχημάτων, και θα επιτραπεί παράλληλη στάθμευση με απαγόρευση στάθμευσης όπου προβλέπονται κίτρινες διαγραμμίσεις, σύμφωνα με το θεωρημένο σχέδιο. Η τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα προβλεπόμενη θέση θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της υπηρεσίας ύστερα από ενημέρωση των ενδιαφερόμενων προς την υπηρεσία μας και η δαπάνη μετατόπισης και κατασκευής επέκτασης πεζοδρομίου επιφανείας 36.00τμ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτούντα κ. Νικόλαο Καππάτο ο οποίος έχει δεσμευτεί με την αίτηση-δήλωσή του. Ο Συντάξας Παρίσης Σπύρος Αρχιτέκτων μηχανικός Αργοστόλι Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Παναγής Δελακάς Πολιτικός μηχανικός Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν σχετικά τη διαµόρφωση του πεζοδροµίου, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία Το µέλος της Επιτροπής κ. Γρηγορόπουλος Σταύρος συµφωνεί µε τα ανωτέρω και προτείνει επιπρόσθετα να ερευνηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία η µετατόπιση περιπτέρου σε νέα θέση στον πεζόδροµο του ήµου στο Μουσείο κατόπιν συναίνεσης και του ιδιοκτήτη του περιπτέρου ώστε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα. Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 και την εισήγηση της /νσης τεχνικών Υπηρεσιών

16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά την κατασκευή επέκτασης πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 94 µε βάση της εισήγηση της /νσης Τεχνικών υπηρεσιών και κάνει αποδεκτή την πρόταση του µέλους της Επιτροπής κ. Γρηγορόπουλου Σταύρου για διερεύνηση νέας θέσης όπως διατυπώθηκε από τον ίδιο στην πρόταση του. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

17 Αργοστόλι 5/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ /12 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Kα Αλεξοπούλου Νεκταρία Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Ιωάννου αµασκηνού 39 Πάτρα τηλ: Φαξ: ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Αλεξοπούλου Νεκταρίας για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έναντι του καταστήµατος της στη Σκάλα. Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοινοποίηση: 1. ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων 2. Γρ. ηµοτικού Συµβουλίου

18 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 15/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Αλεξοπούλου Νεκταρίας για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έναντι του καταστήµατος της στη Σκάλα. Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την από αίτηση της κας Αλεξοπούλου Νεκταρίας µε την οποία ζητά κοινόχρηστο χώρο έναντι του καταστήµατος της στη Σκάλα µε βάση συνηµµένο σκαρίφηµα που επισυνάπτει. Με την ίδια αίτηση δηλώνει ότι επιθυµεί να παρασταθεί η ίδια αυτοπροσώπως να εκθέσει τις απόψεις της στην Επιτροπή. Το θέµα αυτό εξετάζεται χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία της διότι αν και συνεχώς µπαίνει σε ηµερήσια διάταξη αναβάλλεται λόγω αδυναµίας της αιτούσης να παραστεί. Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να εξετασθεί σήµερα το αίτηµα δεδοµένου ότι αν και η γραµµατέας της επιτροπής προσπάθησε να ενηµερώσει η Κα Αλεξοπούλου είχε φραγή εισερχοµένων κλήσεων. Για το ίδιο θέµα έχει αποφανθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την 111/2011 προηγούµενη απόφαση της και έχει γνωµοδοτήσει αρνητικά µε βάση αρνητική απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας αλλά και κατόπιν αυτοψίας µελών της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος προτείνει να εµµείνουν στην ίδια απόφαση αφού δεν έχουν αλλάξει τα δεδοµένα σεβόµενος τη γνώµη των προηγούµενων συλλογικών οργάνων και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση της κας Αλεξοπούλου και την 111/2011 προηγούµενη απόφαση της ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Απορρίπτει το αίτηµα της Κας Αλεξοπούλου Νεκταρίας για τους λόγους που αναφέρει ο Πρόεδρος στην εισήγηση του. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19 Αργοστόλι 5/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: Φαξ: κ. Γεράσιµο Μοσχόπουλο του Σάββα Θουκιδίδου 1 Ληξούρι ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γερασίµου Μοσχόπουλου για χορήγηση αδείας µουσικής εκδήλωσης στην παραλία Λαγγαδάκια Ληξουρίου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοινοποίηση: Τµήµα Αδειοδοτήσεων

20 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 16/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γερασίµου Μοσχόπουλου για χορήγηση αδείας µουσικής εκδήλωσης στην παραλία Λαγγαδάκια Ληξουρίου Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την από αίτηση του κ. Μοσχόπουλου Γεράσιµου του Σάββα µε την οποία ζητά άδεια για µουσική εκδήλωση στην παραλία «Λαγκαδάκια» δύο χιλιόµετρα από τον κοντινότερο οικισµό για την ηµεροµηνία Από το τµήµα αδειοδοτήσεων του ήµου Κεφαλλονιάς εστάλη θετική εισήγηση υπό την προϋπόθεση να εφοδιαστεί ο αιτών µε τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις από λιµενικό και ΑΕΠΙ για την µουσική. Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση του κ. Μοσχόπουλου και την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ψηφίζουν αρνητικά επί του αιτήµατος του κ. Μοσχόπουλου λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης. Ο κ. Γρηγορόπουλος ψηφίζει λευκό. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

21 Αργοστόλι 26/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων τηλ: και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: ήµου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Καφετέρια Σνακ Μπαρ» της κας Αργυρού Ελισσάβετ και Γαβριελάτου Περικλή ΟΕ διά του Γαβριελάτου Περικλή στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 17/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: κ. Γαβριελάτο Περικλή Κάτω Κατελειός

22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Καφετέρια Σνακ Μπαρ» της κας Αργυρού Ελισσάβετ και Γαβριελάτου Περικλή ΟΕ διά του Γαβριελάτου Περικλή στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση της Αργυρού Ελισσάβετ & Γαβριελάτου Περικλή Ο.Ε. διά του Γαβριελάτου Περικλή και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Καφετέρια Σνακ Μπαρ» στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην κα Αργυρού Ελισσάβετ και Γαβριελάτο Περικλή ΟΕ προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «Καφετέρια Σνακ Μπαρ» στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

23 Αργοστόλι 26/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων τηλ: και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: ήµου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου (µαζικής εστίασης) της κας Κολαϊτη Ισµήνης του Γερασίµου στην περιοχή Αλατιές (Χαλικερή) Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων ηµοτ. Ενότητας Ερίσσου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 18/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: Κα Κολαϊτη Ισµήνη Αλατιές Τουλιάτων

24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 18/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου (µαζικής εστίασης) της κας Κολαϊτη Ισµήνης του Γερασίµου στην περιοχή Αλατιές (Χαλικερή) Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων ηµοτ. Ενότητας Ερίσσου Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση της Κας Κολαϊτη Ισµήνης του Γερασίµου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου (µαζικής εστίασης) στην περιοχή Αλατιές (Χαλικερή) Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων ηµοτ. Ενότητας Ερίσσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην κα Κολαϊτη Ισµήνη του Γερασίµου προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου (µαζικής εστίασης) στην περιοχή Αλατιές (Χαλικερή) Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων ηµοτ. Ενότητας Ερίσσου επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

25 Αργοστόλι 26/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων τηλ: και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: ήµου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος πρατηρίου άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας Ανδρεάτος Σπυρίδων & ΣΙΑ Ο.Ε στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 19/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: κ. Ανδρεάτο Σπυρίδωνα & ΣΙΑ Ο.Ε Κατελειός

26 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 19/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος πρατηρίου άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας Ανδρεάτος Σπυρίδων & ΣΙΑ Ο.Ε στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων. Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση της εταιρείας Ανδρεάτος Σπυρίδων & ΣΙΑ Ο.Ε και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος πρατηρίου άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην εταιρεία Ανδρεάτος Σπυρίδων & ΣΙΑ Ο.Ε προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος πρατηρίου άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής στην περιοχή Κατελειού ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

27 Αργοστόλι 5/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο τηλ: ήµου Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Κεφαλλονιάς Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 20/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

28 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 20/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Κεφαλλονιάς Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7242/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 2. Παναγής Βανδώρος 3. Αραβαντινός ιονύσιος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος 6. Κωνσταντάκης Άγγελος 7. Κουνάδη Μαρία 8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την ετήσια έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012 αναλυτικά ως εξής: ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ Κεφαλλονιάς Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ: 20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 135 Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε 36 αποφάσεις προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και 9 αποφάσεις Υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου και πλανόδιου)

29 ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου. Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση αδειών των καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε 8 αποφάσεις που αφορούν ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πέντε επιχειρήσεων (υπήρχαν συµπληρωµατικές) εκ των οποίων µία περίπτωση παραπέµφθηκε στον ηµοτικό Συµβούλιο και µία απόφαση που αφορά ανάκληση της ανάκλησης λόγω προσκόµισης νοµίµων δικαιολογητικών iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2012 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας µουσικής. Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη 5 αποφάσεων χορήγησης των εν λόγω αδειών Β. Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ. Λήφθηκαν 5 αποφάσεις που αφορούν: Α. Σύνταξη κανονισµού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (αριθ. απόφ. 20) Β. Σύνταξη κανονισµού καθαριότητας (αριθ. απόφ. 27) Γ. Τροποποίηση 124/11 προηγούµενης απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ µε θέµα: χρέωση καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη πυρκαγιάς (αριθ. απόφ. 102). Τροποποίηση κανονισµού καθαριότητας (αριθ. απόφ. 117) Ε. Τροποποίηση της 20/2012 προηγούµενης απόφασης µας (αριθ. απόφ. 119) Επίσης λήφθησαν 6 αποφάσεις που αφορούν χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς ενοικίαση οι οποίες παραπέµφθηκαν στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. Γ. Λήφθησαν 43 αποφάσεις αναλυτικά ως εξής: Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, παρεµβάσεις σε πεζοδρόµια, θέσεις στάθµευσης, κλ.π 31 αποφάσεις Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων 11 αποφάσεις Τοποθέτηση διαφιµιστικών πινακίδων 1 απόφαση

30 . Προστασία του περιβάλλοντος. Λήφθησαν 2 αποφάσεις Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Λήφθησαν 20 αποφάσεις Στ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ελήφθη η αριθ. 15 απόφαση της Επιτροπής µε θέµα: έκθεση πεπραγµένων έτους 2011 Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 υποβάλλεται στο ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την εισήγηση του προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγµένων Επιτροπής ποιότητας Ζωής ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2012 αναλυτικά ως εξής: ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ Κεφαλλονιάς ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ: 20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 135 Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε 36 αποφάσεις προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και 9 αποφάσεις Υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου και πλανόδιου) ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου. Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση αδειών των καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε 8 αποφάσεις που αφορούν ανάκληση

31 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πέντε επιχειρήσεων (υπήρχαν συµπληρωµατικές) εκ των οποίων µία περίπτωση παραπέµφθηκε στον ηµοτικό Συµβούλιο και µία απόφαση που αφορά ανάκληση της ανάκλησης λόγω προσκόµισης νοµίµων δικαιολογητικών iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2012 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας µουσικής. Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη 5 αποφάσεων χορήγησης των εν λόγω αδειών Β. Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ. Λήφθηκαν 5 αποφάσεις που αφορούν: Α. Σύνταξη κανονισµού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (αριθ. απόφ. 20) Β. Σύνταξη κανονισµού καθαριότητας (αριθ. απόφ. 27) Γ. Τροποποίηση 124/11 προηγούµενης απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ µε θέµα: χρέωση καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη πυρκαγιάς (αριθ. απόφ. 102). Τροποποίηση κανονισµού καθαριότητας (αριθ. απόφ. 117) Ε. Τροποποίηση της 20/2012 προηγούµενης απόφασης µας (αριθ. απόφ. 119) Επίσης λήφθησαν 6 αποφάσεις που αφορούν χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς ενοικίαση οι οποίες παραπέµφθηκαν στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. Γ. Λήφθησαν 43 αποφάσεις αναλυτικά ως εξής: Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, παρεµβάσεις σε πεζοδρόµια, θέσεις στάθµευσης, κλ.π 31 αποφάσεις Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων 11 αποφάσεις Τοποθέτηση διαφιµιστικών πινακίδων 1 απόφαση. Προστασία του περιβάλλοντος. Λήφθησαν 2 αποφάσεις Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Λήφθησαν 20 αποφάσεις Στ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ελήφθη η αριθ. 15 απόφαση της Επιτροπής µε θέµα: έκθεση πεπραγµένων έτους 2011

32 Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 16-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 39949 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση Αργοστόλι 3-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23745 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24 η Απριλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 9-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 59835 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη 1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Αργοστόλι 24-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 28973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: 2671022933 Fax: 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς Αργοστόλι 17-4-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 16209 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 124/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 124/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 18-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 52600 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς Αργοστόλι 7-6-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 ΘΕΜΑ :Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ Αργοστόλι 3-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 26030 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.1/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Αριθµ.Απόφασης: 4/2015 ΘΕΜΑ ιόρθωση της αριθµ.54/2014 Α.Κ.Σ. (αφορά στην ενοικίαση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Τσαϊρα») Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστόλι 6-8-2012 Αριθ. Πρωτ.: 33476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ Αργοστόλι 16-5-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/22-01-2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1ης/20-01-2015 συνεδριάσεως της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 9 η Αυγούστου 0 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 0. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ http://www.trikalacity.gr/files/dimotiki_koinotita/praktiko_no5_ 2012.pdf ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 4η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 69 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Απόφασης:29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/ Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/ Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/12-7-2016 Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς Αριθμός Απόφασης 18/2016 Περίληψη ===================== ========= «Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρόσθεση της λέξης υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ κοµµωτηρίου στο κατάστηµα ΦΡΑΓΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 34 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΔ-ΖΜΑ Αριθ. Απόφασης 47/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-1-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα