ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια των παρακάτω τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 1/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [A] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Α. Τα original (γνήσια) προϊόντα του αντίστοιχου κατασκευαστή του κάθε είδους θα πληρούν τα παρακάτω: Α1. Εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα οκτώ (18) μηνών, από την ημερομηνία του εκδοθέντος τιμολογίου πώλησης. Α2. Αν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου Κορίνθου. Α3. Αν κατά την σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά είδη που ξεπερνούν το 15% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Β. Τα συμβατά ή ανακατασκευασμένα προϊόντα θα πληρούν απαράβατα τα παρακάτω: Β1. Δεν θα είναι προϊόντα απλής αναγόμωσης. Β2. Εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα οκτώ (18) μηνών, από την ημερομηνία του εκδοθέντος τιμολογίου πώλησης. Β3. Αν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου Κορίνθου. Β4. Αν κατά την σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά είδη που ξεπερνούν το 15% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Β5. Tα προσφερόμενα προϊόντα που αφορούν μελάνια εκτυπωτών inkjet θα πρέπει να φέρουν πιστοποιήσεις ποιότητας: DIN ή STMC certification ή ισοδύναμες και να επισυνάπτει επικυρωμένα αντίγραφα (εν ισχύ) των πιστοποιήσεων αυτών. Β6. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει την δυνατότητα να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου και σε όποια φάση της προμήθειας αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών. Β7.Τα συμβατά ή ανακατασκευασμένα προϊόντα που αφορούν τόνερ εκτυπωτών λέιζερ με ενσωματωμένο τύμπανο «drum» θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καινούργιο τύμπανο και καινούργιο blade. Β8. Επιπροσθέτως των ανωτέρω ζητουμένων Β1 έως και Β7, για τα συμβατά ή ανακατασκευασμένα προϊόντα που αφορούν τόνερ εκτυπωτών λέιζερ, ζητούνται επιπλέον απαράβατα και τα παρακάτω: Β8.1 Στην τεχνική προσφορά απαιτείται να αναφέρεται ο κατασκευαστής (εργοστάσιο παραγωγής, χώρα) και η επωνυμία (Brand name) του προσφερόμενου προϊόντος. Β8.2 Η εξωτερική συσκευασία κατ ελάχιστον θα φέρει την επωνυμία (Brand name) του προϊόντος (όπως δηλώθηκε στην τεχνική προσφορά σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο Β8.1) και περιγραφή συμβατότητας τύπου μοντέλου. Β8.3 Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή

2 ενδιάμεσου αντιπροσώπου αυτού ότι το εργοστάσιο παραγωγής διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμη και ότι τα προϊόντα του φέρουν πιστοποιήσεις ποιότητας: DIN ή STMC certification ή ισοδύναμες και να επισυνάπτει επικυρωμένα αντίγραφα (εν ισχύ) των πιστοποιήσεων αυτών. Β8.4 Για τα laser toners θα δίδονται στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου τους (στα laser toners αριθμός σελίδων που εκτυπώνει με ποσοστό κάλυψης 5%, η οποία ποσότητα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη της αντίστοιχης του original (γνήσιου) προϊόντος. Β8.5 Τα τόνερ απαραιτήτως εντός της συσκευασίας τους θα είναι συσκευασμένα αεροστεγώς. Β8.6 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου ή ενδιάμεσου αντιπροσώπου αυτού, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. [Β] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ DAT 72 ΚΑΣΣΕΤΕΣ DDS/DAT DVD/RW CD/RW ΔΙΣΚΕΤΤΕΣ HP Data Cartridge DAT-72 Part number C8010A HP DDS/DAT Cleaning-I Part number C8010A -50 clean 4.7MB/120MIN 16X 700MB/80MIN 52X 1,44ΜΒ Floppy Disk Drive [Γ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οξυγόνου - Ιατρικών Αερίων: -Τα ιατρικά αέρια ως προς την σύσταση τους πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας Φαρμακοποϊας συνημμένο έγγραφο από το ΕΟΦ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. -Οι φιάλες που περιέχουν τα ιατρικά αέρια είναι κυλινδρικές από ειδικό χάλυβα, για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση.φέρουν ειδικά κλείστρα και σημάνσεις ( χρωματισμούς, ενδείξεις κ.λ.π) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και του αερίου που περιέχουν, που ορίζονται κατά νόμο από τους αρμόδιους φορείς ( Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΕΛΟΤ). Οι χρωματισμοί, τα κλείστρα κλπ των φιαλών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα κατωτέρω άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής Απόφασης 10451/929/88( ΦΕΚ 370/Β /9.6.88). Η πίεση στις φιάλες των ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζεται για κάθε είδος ιατρικού αερίου στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86. Τα Υγροποιημένα ιατρικά αέρια αποθηκεύονται σε ειδικά κρυογενικά δοχεία και Δεξαμενές. Οι εγκαταστάσεις, οι συσκευές και διατάξεις για την αποθήκευση και διανομή των αερίων για ιατρική χρήση περιγράφονται στην Τεχνική Οδηγία 2491/86 του ΤΕΕ η οποία ορίσθηκε υποχρεωτική με την Δ13/403/ Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ: (χρωματισμός φιαλών) 1. Οι φιάλες πεπιεσμένων αερίων χαρακτηρίζονται και από το χρωματισμό που φέρουν, στο κωνοειδές πάνω μέρος του λαιμού της φιάλης. Το χρώμα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει. Το υπόλοιπο ( κυλινδρικό ) σώμα της φιάλης είναι χρώματος γκρι ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της.φιάλες που φέρουν και στο υπόλοιπο σώμα

3 το χρώμα του λαιμού θεωρούνται κανονικές. Ειδικότερα για κάθε αέριο ή μίγμα αερίων ο λαιμός είναι χρωματισμένος όπως περιγράφεται παρακάτω: Φιάλες με οξυγόνο χρώμα άσπρο, Φιάλες πρωτοξείδιο του αζώτου χρώμα μπλε Φιάλες με ατμοσφαιρικό ή συνθετικό αέρα χρώμα λευκό με περίγραμμα μαύρο 2.Ειδικά για τις φιάλες Νοσοκομειακών αερίων (οξυγόνο,πρωτοξείδιο αζώτου) τα χρώματα είναι ίδια, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 πλην οι φιάλες οξυγόνου έχουν επί πλέον γραμμένη με μαύρα κεφαλαία γράμματα τη λέξη <<ΟΞΥΓΟΝΟ>>, οι φιάλες πρωτοξειδίου με λευκά γράμματα την επιγραφή <<ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ>> και οι φιάλες διοξειδίου του άνθρακος με λευκά γράμματα την επιγραφή <<ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ>> (Κλείστρα υποδοχές) 1. Οι μηχανισμοί σύνδεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι μηχανισμοί πλήρωσης και μετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων, επίσης και θέσεις κατανάλωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης μη επιθυμητής. -Πρέπει να τηρούνται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων ιατρικών και εν γένει πεπιεσμένων αερίων καθώς και οι όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους όπως καθορίζονται από την 10451/929/88 Απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας όπως ισχύει σήμερα. -Οι παραγωγοί ιατρικών αερίων υποχρεούνται να έχουν δυνατότητας παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων, που χορηγείται από τον ΕΟΦ, ο οποίος ελέγχει αρμοδίως και τις εγκαταστάσεις τους. -Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα πρέπει με την τεχνικής τους προσφοράς τους να δηλώσουν τα εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους.θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικό έγγραφο του ΕΟΦ που να βεβαιώνει ότι τα εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων έχουν την σχετική άδεια του ΕΟΦ ή αντίστοιχης αρχής. - Ο μειοδότης οφείλει με δικά του έξοδα να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία την δεξαμενή υγροποιημένου οξυγόνου, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να τις συνδέσει με τα υπάρχοντα δίκτυα και κέντρα τροφοδοσίας αερίων Οι δεξαμενές και τα όργανα τους θα παραμείνουν στην κυριότητα του χορηγητή και θα λειτουργούν με ευθύνη του. Για το λόγο αυτό οφείλει να προβαίνει σε τακτική επιθεώρηση τους, σε συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών. Τυχόν απώλεια αερίου από βλάβη οργάνου της δεξαμενής θα βαρύνει τον μειοδότη και όχι το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται με την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης του διαγωνισμού αυτού, να απομακρύνουν τις δεξαμενές τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου ώστε η διαδικασία αντικατάστασης της να είναι σύντομη και να μην προκαλέσει προβλήματα στην παροχή οξυγόνου. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν με ευθύνη τους σε συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για το χώρο εγκατάστασης της δεξαμενής πριν την υποβολή της προσφοράς τους, οι δε υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν αυτές. -Οι όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου φιαλών συσκευασίας των πεπιεσμένων αερίων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 10451/929/Β / 88 (ΦΕΚ 370/Β /9.6.88). Τα ιατρικά αέρια υπό πίεση και τα υγροποιημένα, μεταφέρονται και παραδίδονται στο Νοσοκομείο με κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας διαφόρων όγκων σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες πραγματοποιώντας τις κατάλληλες δοκιμές και όταν απαιτούνται να προβαίνει στις αναγκαίες αποκαταστάσεις τυχόν βλαβών.

4 - Το υγρό οξυγόνο θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο από βυτιοφόρο του προμηθευτή με δαπάνη του και θα αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές ιδιοκτησίας του προμηθευτή. -Ο έλεγχος της παραδοτέας ποσότητας του υγρού οξυγόνου θα γίνεται βάσει ογκομετρικού μετρητή του - βυτιοφόρου και παράλληλη επαλήθευση του δείκτη στάθμης της δεξαμενής. -Στην Τεχνική Προσφορά θα περιληφθούν επίσης τα πάσης φύσεως ζητούμενα στοιχεία όπως : εγκρίσεις ΕΟΦ, εγκρίσεις από ΥΠΑΝ, πιστοποιητικό δοκιμών και ελέγχων κλπ. Τα προσφερόμενα είδη θα δοθούν με τον αύξ. αριθμό και την κατά ονομασία των ειδών της κατάστασης και στην ελληνική λατινική γλώσσα. Επισημαίνουμε ότι σε όσους ανατεθεί προμήθεια ειδών τα τιμολόγια που θα εκδίδονται υποχρεωτικά θα αναγράφουν τα είδη στην ελληνική-λατινική γλώσσα και σύμφωνα με τον αύξ. αριθμό και την κατά ονομασία του είδους της κατάστασης και τα επιμέρους εξαρτήματα που δόθηκαν στην προσφορά (όταν το είδος αποτελείται από εξαρτήματα). [Δ] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Γάλα Η παραγωγή και εμπορία φρέσκου - παστεριωμένου Αγελαδινού γάλακτος θα πρέπει να γίνεται σε εναρμόνιση με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.Δ. 56/1995, Π.Δ. 252/2002 και Π.Δ. 119/1997 της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και με τους Κανονισμούς 852/2004, 853/2004 και 854/2004 όπως επίσης και με τα άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π.. όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ.1050/1996 Φ.Ε.Κ. 263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/ , την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Το χορηγούμενο παστεριωμένο Αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,5 % 1,5%, 0% και να είναι συσκευασμένο σε Tetra Pak συσκευασία ενός λίτρου. Πρέπει να πληρεί επίσης τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον αφορά στην υποχρεωτική επισήμανση στην συσκευασία του ( Ονομασία πώλησης, Επωνυμία και έδρα παραγωγού, Ημερομηνία παστερίωσης, ελάχιστης διατηρησιμότητας, Αριθμός παρτίδας, Σήμα καταλληλότητας, κ.τ.λ. ). Πρέπει να πληρεί τα μικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και Κανονισμούς. Πρέπει να πληρεί επίσης τις προδιαγραφές όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς ( Υγιεινές συνθήκες μεταφοράς, χειρισμού κ.τ.λ.). Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία 71,7 º C για 15 sec ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους συνδυασμούς χρόνου θερμοκρασίας, για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος και να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της φωσφατάσης.(χρονική διάρκεια ζωής 4 ημερών από την ημερομηνία παστερίωσης). Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες της υγιεινής και να είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των προϊόντων. Συμπυκνωμένο γάλα

5 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα (Άθρο 80 α του Κ.Τ.Π), του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλλειμα γάλακτος τουλάχιστον 25 %. Το καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος θα είναι 410 γραμμάρια. Επίσης θα πρέπει να πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων, που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος, καθώς και περί υποχρεωτικής επισήμανσης στην συσκευασία του ( ημερομηνία θερμικής επεξεργασίας, λήξης, σύνθεση, χώρα παραγωγής,συστάσεις σχετικές με την μέθοδο αραίωσης, σήμα καταλληλότητας κτλ). σύμφωνα με την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει θερμανθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, των οποίων το σύστημα κλεισίματος να παραμένει άθικτο. Κρέμα γάλακτος Η προμηθευόμενη κρέμα θα πρέπει να διατίθεται σε Tetra Pak συσκευασίες (0,5&1lt),θερμικής επεξεργασίας U.H.T και να έχει ποσοστό λίπους 35%. Θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις διατάξεις του Κ.Τ.Π(άρθρα 80,81 και 33) καθώς επίσης τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων, που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων γάλακτος(853/2004, 2073/2005, 1441/2007), καθώς και περί υποχρεωτικής επισήμανσης στην συσκευασία του ( ημερομηνία και μέθοδος θερμικής επεξεργασίας, λήξης, σύνθεση, χώρα και εταιρεία παραγωγής, σήμα καταλληλότητας κτλ), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Φέτα Η προμηθευόμενη φέτα ( Π.Ο.Π ) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη υγρασία 56 % και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43 %. Πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.) σύμφωνα με το άρθρο 83 ενότητα Δ 2 Α του Κ.Τ.Π. και του Π.Δ. 81/93 (προϊόντα ονομασίας προέλευσης). Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως: a. «Φέτα» b. «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ( Π.Ο.Π.) c. «Τυρί» d. «Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου» e. «Βάρος περιεχομένου» f. «Ημερομηνία παραγωγής» g. «Στοιχεία ελέγχου»: 1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης ΦΕ 2. Αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας

6 3. Ημερομηνία παραγωγής Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93. Η φέτα θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλαγμένη από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος Γιαούρτι Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλλειμα άνευ λίπους ( ΣΥΑΛ ) σε ποσοστό ανώτερο κατά 10 % τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται. Στο νοσοκομείο θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδoς, περιεκτικότητας σε λίπος 3,85 %,2% και 0%. Θα πρέπει να παρασκευάζεται (άρθρο 82 του Κ.Τ.Π) από νωπό Αγελαδινό γάλα κατόπιν παστερίωσης και να πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004, 2073/2005,1441/2007 καθώς και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ. Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Θα πρέπει επίσης να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. Το γοιαούρτι θα πρέπει να είναι απαλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200 γρ. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος. Απαιτείται η εναρμόνιση στις Οδηγίες 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και ΣΥΑΛ, η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή. Σκληρά τυριά Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 38 % και λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 40 %. Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει επίσης να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004, 2073/2005, 1441/2007 καθώς και οι όροι που προβλέπονται από τους Κανονισμούς επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών όπως επίσης και οι όροι που προβλέπει ο Κ.Τ. Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Ημίσκληρα τυριά Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 45 % και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40 %.

7 Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει επίσης να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004, 2073/2005, 1441/2007 καθώς και οι όροι που προβλέπονται από τους Κανονισμούς επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών όπως επίσης και οι όροι που προβλέπει ο Κ.Τ. Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Κασέρι Σύμφωνα με την Απόφαση / ΦΕΚ 8/Β/ , 101/Β/ , όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας / ΦΕΚ 949/Β/ το κασέρι πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 45 % και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 40 % και να πληρεί τις προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ 1 Θ του Κ.Τ.Π. Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Στα μέσα συσκευασίας που περιέχουν «Κασέρι» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ 1 Θ,. 5 του Κ.Τ.Π περί επισήμανσης τυριού. ΚΑΣΕΡΙ καθώς και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 81/1993. Θα πρέπει επίσης να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004, 2073/2005, 1441/2007 καθώς και οι όροι που προβλέπει ο Κ.Τ. Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Ανακατεργασμένα ή τηγμένα τυριά Θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 83 Β Παρ. 3 με περιεκτικότητα ελάχιστου λίπους υπολογισμένου σε ξηρή ουσία 55% και ελάχιστου ξηρού υπολλείματος 51 %. Επίσης θα πρέπει να φέρουν όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 83 Γ Παρ. 3.του Κ.Τ.Π. Θα πρέπει επίσης να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004, 2073/2005, 1441/2007 καθώς και οι όροι που προβλέπει ο Κ.Τ. Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Η κάθε συσκευασία θα περιέχει το ανώτερο 16 τεμάχια ανακατεργασμένα τυριά. Οι παραπάνω κατηγορίες τυριών: 1. Nα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των οποίων η προετοιμασία και η συσκευασία να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του ΓΧΚ. 2. Να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές διατάξεις των τυριών από τα οποία προέρχονται 3. Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στην συσκευασία (Αποφ. ΑΧΣ 1762/90 Τροπ. Αρθρο 83 ) 4. Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φίλμ, που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από το ΚΤΠ. 5. Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με το άθρο 83Γ ( Γενικές διατάξεις για τα τυριά ) του ΚΤΠ και την ΔΥΑ 2805/1960- ΦΕΚ179/Β/ (αδυναμία ανταπόκρισης στον ορισμό,στον ειδικό τρόπο παρασκευής,στην ονομασία του,απουσία χαρακτηριστικών οργανοληπτικών ιδιοτήτων της κατηγορίας του, εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος,ουσιώδης αλλοιώσεις ή απώλεια οργανοληπτικών χαρακτηριστικών,ατελής ωρίμανση όπου η

8 ωρίμανση επιβάλεται,παρουσία ακάρεων,σκουληκιών,εντόμων,τοξινών,τοξικών ή καρκινογόνων ανόργανων ή οργανικών ουσιών(βαρέα μέταλλα,υπολείμμτα φυτοφαρμάκων κ.λ.π),παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών,σήψης,ευρωτίασης κτλ. 6. Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 11 του ΚΤΠ και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε μονάδα συσκευασίας ( κεφάλι, δοχεία κ.τ.λ.) συμφωνα με το άρθρο 83 Γ του ΚΤΠ όπως: Κατηγορία τυριού Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά)που παρασκευάσθηκε το τυρί. Παστεριωμένο ή νωπό γάλα. Το ελάχιστο λίπος. Η μέγιστη υγρασία. Το ελάχιστο υπόλειμμα για την κατηγορία των ανακατεργασμένων τυριών. Η ημερομηνία παραγωγής για τα προιόντα της κατηγορίας τυριών. Η ημερομηνία ελάχιστης διετηρησιμότητας Χώρα προέλευσης-παραγωγής τυριού Έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού(μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά) Ποσοστό άλατος (μόνο στα ννωπά-φρέσκα και ανακατεργασμένα) Πρόσθετα (είτε έχουν προστεθεί στην μάζα είτε στην επιδερμίδα του τυριού)σύμφωνα με τις προυποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. Η ποιότητα (πλην των ανακατεργασμένων τυριών). Το σήμα καταλληλότητας:ωοειδής σφραγγίδα Τέλος για όλες τις κατηγορίες τυριών επισημαίνεται η εναρμονισή τους στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, Κανονισμούς και τροποποιήσεις αυτών περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων. Νωπό Βόειο Κρέας Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κανονισμού 853/2004, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 88,89, καθώς και των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων, Π.Δ.410/94, περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος, Κανονισμός 1208/81/Ε.Ο.Κ.(Kοινοτική κλίμακα κατάταξης σφαγείων βοοειδών κανονισμός) 1760/2000/Ε.Κ.(επισήμανση βόειου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας), Κανονισμός 1825/2000/Ε.Κ. (λεπτομέρειες εφαρμογής Κοιν. 1760/2000/Ε.Κ), Δ.Υ.Α /14/12/2000 (Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν την επισήμανση βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας) και Aπ.Υπ.Γεωργίας / , περί εφαρμογής επισήμανσης βόειου κρέατος και προϊόντων του καθώς και του Κανονισμού 1234/2007/Ε.Κ του Συμβουλίου το οποίο προστέθηκε με τον Κανονισμό 361/2007/Ε.Κ (εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών) και του Κανονισμού 566/2008 της Επιτροπής (σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1234/2007/Ε.Κ του Συμβουλίου όσον αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών). Τονίζεται η υποχρεωτική επισήμανση των κρεάτων στην Ελληνική γλώσσα και σε υποδείγματα ετικετών όπως αυτά περιγράφονται από την αρμόδια Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Γεωργίας. Επισημαίνεται η προμήθεια κρέατος βοοειδών, κατηγορίας V( βοοειδή ηλικίας το πολύ 8 μηνών-μοσχάρι γάλακτος) ή Z (ηλικίας 8 έως 12 μηνών- Νεαρό Μοσχάρι ), με μυική διάπλαση, κατηγορίας S,E,U,R και βαθμού πάχυνσης κατηγορίας 1 έως 2.

9 Απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς (2073/2005, 1441/207) και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία. Νωπό Χοιρινό Κρέας Παρασκευάσματα και Προϊόντα χοιρινού κρέατος. Απαιτείται η πλήρωση όλων των Κανονισμών 852 /2004,853/2004 και 854/2004, των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 88,89, καθώς και των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων, Π.Δ.410/94, περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος, Κανονισμός 3220/84 Κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης σφαγείων χοίρων και της εγκυκλίου Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπουργείου Γεωργίας / , περί κτηνιατρικού ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης. Το υπό προμήθεια νωπό χοιρινό κρέας, θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη επισήμανση (σήμα καταλληλότητας με σφραγγίδα στη σάρκα ή σε ετικέτα το οποίο να προσαρτάται στο σφάγιο). Επίσης θα πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής ή σφαγίων ζώων που γεννήθηκαν σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (χρώμα μελάνης σφραγίδας λαμπρό κυανό Ε133). Τα συγκεκριμένα σφάγια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Ε, U, R, με ποσοστό άπαχου κρέατος ως ποσοστό του βάρους άνω του 45%. Απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς (2073/2005, 1441/207)και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία. Απαιτείται η εναρμόνιση στις Οδηγίες 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Νωπό Κρέας Αρνιών και Εριφίων Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Aρθρο 88, καθώς και των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων, Π.Δ. 568/1998, Περί κτηνιατρικής επιθεώρησης αμνών και εριφίων γάλακτος, Π.Δ. 410/94, περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος, των Κανονισμών 853/2004 και 2137/92/ Ε.Κ. περί κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης προβατοειδών και της εγκυκλίου / Απαιτείται η σήμανση σε κάθε τεμάχιο, ως προς την καταγωγή (γίνονται δεκτά τα κρέατα ελληνικής καταγωγής ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας- χρώμα μελάνης σφραγγίδος λαμπρό κυανό Ε133). Τα νωπά κρέατα αμνών και εριφίων θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 12 μηνών, κατηγορίας L. Απαιτείται η πλήρωση όλων των μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τις ισχύουσες Κανονιστικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. Κατεψυγμένα Κρέατα Παρασκευάσματα και Προϊόντα αυτών Απαιτείται η πλήρωση των Κανονισμών 853/2004 και 854/2004 καθώς και όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 88, καθώς και των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων, του Κανονισμού1760/2000/Ε.Κ περί υποχρεωτικής επισήμανσης του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας του Κανονισμού1825/2000/Ε.Κ για την θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 1760/2000/Ε.Κ, καθώς και διατάξεων περί ποιοτικής κατάταξης, συσκευασίας και πλήρωσης των μικροβιολογικών σταθεροτύπων. Τονίζεται η υποχρεωτική επισήμανση των κρεάτων στην Ελληνική γλώσσα και σε υποδείγματα ετικετών όπως αυτά περιγράφονται από την αρμόδια Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Γεωργίας σε εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής κείμενης Νομοθεσίας περί υποχρεωτικής επισήμανσης των κρεάτων.

10 Το υπό προμήθεια κρέας, θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη επισήμανση (σήμα καταλληλότητας με σφραγγίδα στη σάρκα ή σε ετικέτα το οποίο να προσαρτάται στο σφάγιο). Επίσης θα πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής ή σφαγίων ζώων που γεννήθηκαν σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (χρώμα μελάνης σφραγίδας λαμπρό κυανό Ε133). Τα συγκεκριμένα σφάγια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Ε, U, R, με ποσοστό άπαχου κρέατος ως ποσοστό του βάρους άνω του 45%. Για όλα τα Κατεψυγμένα Κρέατα και Προϊόντα αυτών απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς (2073/2005, 1441/207)και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία, όπως απαραίτητη θεωρείται και η εναρμόνιση στις Οδηγίες 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Προϊόντα αλλαντοποιίας Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004,Αγορανομική Δάταξη 14/89 καθώς και τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις,(Π.Δ 204/1996 και Π.Δ 34/2000 καθώς και των προβλεπόμενων από το Αρθρο11και 91 του Κ.Τ.Π και των Αποφάσεων Α.Χ.Σ 851/96 ΦΕΚ85/Β/9.2.98, 1220/87 ΦΕΚ 621/Β/ ,και 145/96 ΦΕΚ485/Β/ Είτε πρόκειται για προϊόντα από σύγκοπτο κρέας είτε για προϊόντα από τεμάχια κρέατος κρίνεται απαραίτητη η ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επισήμανση των ενδείξεων στην συσκευασία τους και αφορούν: Ονομασία πώλησης του προϊόντος,ένδειξη φυσικής κατάστασης του ή της ειδικής επεξεργασίας του Το ή τα είδη των κρεάτων και η ποσότητά τους Ο κατάλογος των συστατικών κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βάρος Στα τρόφιμα που έχουν κολλαγόνο αναγραφή της χρησιμοποίησής του Αναγραφή της χρήσης αμύλου ή πρωτεïνών για μη τεχνολογικούς λόγους. Το όνομα της κατηγορίας συστατικών (χρωστικές, συντηρητικά, αντιοξειδωτικά κ.λ.π) συνοδευόμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό <Ε...> της Ε.Ε. Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου Η ημερομηνία ανάλωσης Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης Η επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή Ο τόπος προέλευσης του τροφίμου Ο κωδικός Παρτίδας Το σήμα καταλληλότητας Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ( αδρανές υλικό, απαέρωση εξασφάλιση του αμετάβλητου του προϊόντος κτλ)και το προϊόν πρέπει να πληρεί τις απαιτούμενες μικροβιολογικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Κτηνιατρική Νομοθεσία Οι συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης πρέπει να εναρμονίζονται με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις((Θερμ.μεταφοράς και αποθήκευσης, χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, έλεγχος υγιεινής των). Για όλα τα Προϊόντα αλλαντοποιίας απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς (2073/2005, 1441/207)και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία, όπως

11 απαραίτητη θεωρείται και η εναρμόνιση στις Οδηγίες 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Νωπά πουλερικά Παρασκευάσματα και Προϊόντα αυτών Λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό 852/2004 και 853/2004, το Δ.υπ.αρ.291/1996(Α201) περί Υγειονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας πουλερικών,των Κανονισμών 1906/90/ΕΚ,1538/91/ΕΚ περί κανόνων εμπορίας κρέατος πουλερικών και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/116/Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου και του φύλλου τροποποιήσεων 1997 (Κτηνιατρική Νομοθεσία) τα σφάγια πουλερικά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμμία άλλη επεξεργασία εκτός από την ψύξη. Τα σφάγια πουλερικά Τ 65% θα πρέπει να αποτελούνται από ολόκληρο το σώμα των πουλερικών μετά την αφαίμαξη, μάδημα, εκσπλαχνισμό καρδιάς,οισοφάγου, συκωτιού πνευμόνων, στομαχιού, προλόβου, κεφαλιού, και τραχείας. Η αποκοπή των ποδιών κρίνεται απαραίτητη να γίνεται στο ύψος του ταρσού. Σύμφωνα με το Καν. 853/2004 και 854/2004 και της Οδηγίας 92/116/Ε.Ο.Κ το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει: Να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και την εμπορία νωπού κρέατος Να προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο το οποίο υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και σε έλεγχο από την Αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή Να έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην έχουν κριθεί ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση Να φέρουν σήμανση καταλληλότητας Η συντήρηση να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής Να συσκευάζονται κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας Ο τεμαχισμός και η αποστέωση να πραγματοποιείται σε εργαστήριο τεμαχισμού εγκεκριμένο και ελεγχόμενο ( Κτηνιατρική Νομοθεσία Π.Δ 410/1994(Α231)και Π.Δ11/1995(Α5),Π.Δ 291/1996(Α201),Π.Δ159/1991,Π.Δ 599/1985(Α213), Καν.853/2004 και 854/2004. Τα παραλαμβανόμενα νωπά πουλερικά- Παρασκευάσματα και Προϊόντα αυτών πρέπει να είναι Α ποιότητας χωρίς κεφάλι, πόδια (κόβονται στους ταρσούς ή 1 cm κάτω από αυτούς) και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στην σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους, είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά την σφαγή τους. Θα πρέπει να έχουν καθαρό βάρος ( γρ. ή γρ.), να είναι εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα μαλακό και λείο. Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία. Να έχουν περιθώριο (3) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία λήξης. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης ανώτερο του 6%. Χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση τα κρέατα πουλερικών όταν εμφανίζουν: Γενικευμένες λοιμώδεις ασθένειες και χρόνιες εντοπίσεις παθογόνων μικροοργανισμών Συστηματική μυκητίαση και τοπικές αλλοιώσεις οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους Εκτεταμένο υποδόρειο ή μυικό παρασιτισμό

12 Δηλητηρίαση Καχεξία Μη φυσιολογική οσμή, χρώμα,γεύση Κακοήθεις ή πολλαπλοί όγκοι Γενική ρύπανση ή μόλυνση Σημαντικές κακώσεις ή εκχυμώσεις Σπασμένα κόκκαλα Εκτεταμένες μηχανικές κακώσεις Ανεπαρκής αφαίμαξη Κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών Κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες Κτηνιατρικές Διατάξεις Π.Δ 291/1996 Κεφάλαιο ΧΙV περί πρώτης και δεύτερης συσκευασίας νωπού κρέατος πουλερικών Παρασκευασμάτων και Προϊόντων αυτών και περί επισήμανσης των υποχρεωτικών ενδείξεων: σήμα καταλληλότητας (Π.Δ 291/1996 Κεφάλαιο ΧII,καν.853/2004, 854/2004), ημερομηνία σφαγής, ανάλωσης, θερμοκρασία συντήρησης, επωνυμία και διεύθυνση παραγωγού, ποιοτικής κατηγορίας σφαγίων κτλ, ανάλογα με το είδος της συσκευασίας (ατομική) καθώς και διάφορες προαιρετικές ενδείξεις(μέθοδος ψύξης, μέθοδος εκτροφής). Η μεταφορά και η συντήρηση του νωπού κρέατος των πουλερικών, των Παρασκευασμάτων και των Προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κτηνιατρικές Διατάξεις Π.Δ. 291/1996 Κεφάλαιο XV.και XIII.κ.λ.π (θερμ. συντήρησης, μεταφοράς, προδιαγραφές μεταφορικών μέσων,συνθήκες υγιεινής κ.λ.π) Σε περίπτωση εισαγωγής νωπού κρέατος πουλερικών - Παρασκευασμάτων και Προϊόντων αυτών από τρίτη χώρα πρέπει να συνοδεύεται με Υγειονομικό πιστοποιητικό (συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα) όπως ορίζεται από το Π.Δ 420/1993, Π.Δ 291/1996 και Π.Δ 119/1997(Α108). Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες Κτηνιατρικές Διατάξεις και Κανονισμούς για όλα τα Νωπά πουλερικά Παρασκευάσματα και Προϊόντα αυτών σχετικά με την πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς (2073/2005, 1441/207)και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία, όπως απαραίτητη θεωρείται και η εναρμόνιση στις Οδηγίες 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Αυγά Τα αυγά πρέπει να ανήκουν στην Α ποιοτική κατηγορία ή EXTRA και η ταξινόμησή τους με βάση το βάρος να είναι κατηγορίας από L(63-73) έως Μ(53-63γρ.). Θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004, 1907 / 1990 ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προδιαγραφών εμπορίας αυγών,του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 2052/2003 του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά, του Κανονισμού 1274 / 91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Κανονισμού ( ΕΟΚ ) 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά, του Κανονισμού 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής, 2617/1993 και 3300/1993 και 5050/1998, καθώς και τις προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ΚΤΠ και της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ <Επισήμανση τροφίμων> Τα αυγά θα πρέπει να φέρουν διακριτικά σήματα, τα οποία να δηλώνουν:

13 1. Επωνυμία και Διεύθυνση Κέντρου ωοσκόπησης, συσκευασίας 2. Διακριτικό κωδικό αριθμού έγκρισης Κέντρου συσκευασίας 3. Κατηγορία ποιότητας και Κατηγορία βάρους 4. Μέθοδο εκτροφής(0,1,2,3) 5. Αριθμό των περιεχομένων αυγών 6. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (ημέρα, μήνας) με συστάσεις αποθήκευσης για τα αυγά της κατηγορίας Α 7. Ημερομηνία ωοτοκίας 8. Για μικρές συσκευασίες η κατηγορία Α πρέπει να φέρει την ένδειξη EXTRA 9. Επί των αυγών προελεύσεως τρίτων χωρών να αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης. Τα αυγά της κατηγορίας Α θα πρέπει να παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Κέλυφος με μεμβράνη : κανονικό, καθαρό, άθικτο 2. Αεροθάλαμος: ύψος, μη υπερβαίνων τα 6 mm ( για την κατηγορία EXTRA τα 4mm ) 3. Λευκό αυγών: διαυγές, ζελατινώδης σύσταση, χωρίς ξένα σώματα οποιασδήποτε προέλευσης. 4. Κρόκος αυγών: μη απομακρυνόμενος, αισθητά από το κέντρο του αυγού και χωρίς ξένα σώματα. 5. Οσμή: χωρίς ξένες οσμές. 6. Να μην έχουν καθαριστεί δια υγρής ή ξηρής μεθόδου. 7. Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατήρησης ή ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις στις οποίες η θερμοκρασία διατήρησης είναι < 8 º C. 8. Προστατευμένα από κραδασμούς και να μην εκτίθενται απευθείας στο φως του ήλιου. 9. Να παραδίδονται για κατανάλωση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας τους. Κατεψυγμένα Αλιεύματα Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 92,93, και η εναρμόνιση στις ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, Π.Δ. 786/1978, περί κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων και Π.Δ. 290/92, τροποποίηση του Π.Δ. 786/78, κανονισμού Π.Δ.412/94 περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων, κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, οδηγίας 2000/13/Ε.Κ.περί επισήμανσης τροφίμων καθώς και της Αγορανομικής Διάταξης 14/89 αριθμός 4, άρθρο 107 σχετικά με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/92. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα σε ό,τι αφορά στην επιθεώρηση, εισαγωγή, συντήρηση, επεξεργασία, εμπορία αυτών. Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα πρέπει να τεμαχίζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό αριθμό λειτουργίας, ο οποίος θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) και συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο), καλά διατηρημένα και απευθείας βγαλμένα από την κατάψυξη ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (είδος ψαριού, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης /ζώνη αλιείας, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση επεξεργασίας και τεμαχισμού, καθαρό βάρος και ποσοστό επίπαγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα).

14 Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται κατά το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητάς τους (π.χ. προϊόν με ημερομηνία ανάλωσης 12 μήνες θα παραλαμβάνεται το πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία παραγωγής τους). Τα κατεψυγμένα ιχθυηρά θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος. Τα είδη θα παραδίδονται σε συσκευασίες των 6-10 κιλών ανάλογα με την παραγγελία του Νοσοκομείου. Το είδος Βακαλάος ΑΚ θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων, 600γρ-1000γρ.και σε άθικτη συσκευασία (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά ) έως 25 Κg. Η Πέρκα φιλέτο θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων 500γρ-1000γρ και σε άθικτη συσκευασία (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά )από 6 έως 10 Kg. Όλα τα υπόλοιπα είδη θα προσφέρονται, μόνο, στο μέγεθος των συσκευασιών (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά) όπως αυτές αναφέρονται και στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης. Τα χορηγούμενα είδη να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση. Αλίπαστα Αλιεύματα Διατηρημένα Αυγά Ψαριών Κρίνεται απαραίτητη η πλήρωση όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών όπως αυτές αναφέρονται στον Κανονισμό 853/2004,στον Κ.Τ.Π(άρθρα 95,97,98) στις ισχύουσες αγορανομικές(14/89) κτηνιατρικές & υγειονομικές διατάξεις Π.Δ. 786/1978 περί επιθεωρήσεως συντηρημένων εδωδίμων αλιευμάτων. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύουντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα ανωτέρω είδη. όπως απαραίτητη θεωρείται και η εναρμόνιση στις Οδηγίες 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Μέλι Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας Κανονισμός 853/2004, Π.Δ 498/83, ΚΤΠ(άρθρα 67) Αγορανομική Διάταξη 14/89 και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής(α2-2007), οδηγίες 74/409/Ε.Ο.Κ και 2001/110/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ όπως και της Απόφασης 127/2004(Ταυτοποίηση ελληνικών μελιών). Το μέλι θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 20 γρ. και να πληροί της απαιτήσεις της Νομοθεσίας περί επισήμανσης, παρουσίασης(στοιχεία προέλευσης, τρόπου παραλαβής,-είδους άνθους ή φυτού-καθαρού βάρους, κωδικού παρτίδας, στοιχεία παραγωγού ή συσκευαστή και της χώρας προέλευσης.) Σαλάτες ζωικής προέλευσης Τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας Κ.Τ.Π, Κανονισμός 852/2004, Αγορανομική διάταξη 14/89, την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Απαιτείται επίσης η πλήρωση των μικροβιολογικών κριτηρίων σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004, 2073/2005, 1441/2007. Τα συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες kg.

15 Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές επισήμανσης - συσκευασίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις περί τυποποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδος και ποσότητα σύμφωνα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου. Επισημαίνεται, ότι το χρονικό διάστημα από την παραγωγή μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων δεν πρέπει να ξεπερνά το ¼ της χρονικής διάρκειας ζωής τους. Τονίζεται η απαίτηση συμμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην τροφική αλυσίδα για την τήρηση και διασφάλιση της «Αλυσίδας ψύξης» των υπό ψύξη και κατάψυξη συντήρησης τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η διακίνηση των υπό ψύξη ή υπό κατάψυξη προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως ή ισόθερμα ψυγεία(τήρηση χρόνων και θερμοκρασιών βάση ισχύουσας νομοθεσίας) και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου αρμόδιας Κηνιατρικής υπηρεσίας. Η επισήμανση όλων των προϊόντων Ζωικής προέλευσης πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), μεταφοράς και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, κανονισμούς, καθώς και τους απαιτούμενους όρους των οδηγών ορθής πρακτικής (σύμφωνα με τις αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων). Κρίνεται απαραίτητη, η συμμόρφωση όλων των επιχειρήσεων τροφίμων που παράγουν,συσκευάζουν,διακινούν,αποθηκεύουν,προμηθεύουν,παραδίδουν ή διαθέτουν τρόφιμα στις απαιτήσεις των Κανονισμών και οδηγιών: Καν.178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και την θέσπιση της Ευρωπαïκής Αρχής Ασφάλειας των τροφίμων. Καν.852/2004- Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ). Καν.853/2004 Κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Καν.854/ Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης. Καν.882/ Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των τροφίμων Κ.Υ.Α 15523/ Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Καν.2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων Καν.2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προïόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004 Καν.2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004. Την Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προïόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου. Αγορανομική Διάταξη 14/89

16 την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. Καν. 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Καν. 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ. Kανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί(94/34/εκ, 292/97) Κανονισμός 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ Κανονισμός 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) Κανονισμός 361/2007/Ε.Κ «Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών) Κανονισμός 566/2008/Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/ για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων Κανονισμός 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων Τονίζεται, η εφαρμογή του άρθρου 18 του Καν. 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προïόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων. Απαιτείται η προσκόμιση των αδειών λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος των εταιρειών επιχειρήσεων, είτε αυτές ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 852/2004, είτε των Καν. 853/2004. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων είναι προαπαιτούμενη των διαδικασιών καταχώρησης, έγκρισης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 της ΚΥΑ 15523/ ,του άρθρου 6 του Καν. 852/2004,του άρθρου 4 του Καν. 853/2004 και του άρθρου 3 του Καν. 854/2004. Oι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεών τους(κωδικός Αριθμός Έγκρισης των Ψυκτικών Εγκαταστάσεών τους) σύμφωνα με τον Καν. 852/2004, 853/2004,854/2004 και ΚΥΑ 15523/

17 Απαιτείται από τους προσφέροντες η βεβαίωση πιστοποιητικού (πρωτότυπου ή ακριβές αντίγραφου) συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη την φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων. Επίσης όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού και την βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων προϊοντων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Όλες οι προμηθεύουσες μονάδες θα πρέπει να έχουν Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης Όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ανωτέρω κανονισμών και οδηγιών καθώς και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα τρόφιμα ( Κ.Τ.Π, Προεδρικά διατάγματα, Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις, Αποφάσεις και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών.) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Νωπά Οπωρολαχανικά Τα χορηγούμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π.(Αρθρο 119), των ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01,ΚΥΑ /31/07/03,ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε,ΦΕΚ 62 της (για κονσερβοποιημένα-τυποποιημένα προϊόντα) και Κανονισμών της Ε.Ε : Αρθρο 1108 της >> 1591 της >> 79 της >> 778 της >> 2251 της >> 1093 της >> 920 της και αφορούν το είδος, την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση και τη διακίνηση αυτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (Αγορ. Διάταξη Αρ.3 και Αρθρο 67β της Αγορανομικής Διάταξης 14/89) περί λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από την βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στο Καν.396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς των οδηγιών 2000/24 Ε.Κ και 2006/53/Ε.Κ της Επιτροπής για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ Ε.Ο.Κ, 86/362/Ε.Ο.Κ και της 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προïόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών.

18 Απαιτείται επίσης η εφαρμογή του Καν.466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντέςκαι τις όποιες τροποιήσεις αυτού, καθώς η εναρμόνιση στους Κανονισμούς 1829/2003 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 1830/2003 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι ΕXTRA ή Α ποιότητας, ανάλογα με το είδος και την εποχή παραγωγής. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης. Συγκεκριμένα: Να είναι προσφάτου συλλογής. Να είναι πρακτικά απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης, και κάθε άλλης οργανικής και ανόργανης ύλης. Να μην είναι προϊόντα από φυτά ραντισμένα με φυτοφάρμακα, όπως παραθείο, αρσενικούχα, μολυβδούχα σκευάσματα κ.λ.π. και συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω ουσιών που είναι επικίνδυνες για την Δημόσια Υγεία. Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής. Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσο αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισμό τους σε αρίστη κατάσταση. Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κλπ. Η μεταφορά τους να γίνεται με οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή που θα κρίνονται αναγκαία για τις διατροφικές ανάγκες του Νοσοκομείου. Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μήλων, πορτοκαλιών, καρότων και κολοκυθιών καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται η τήρηση από τον προμηθευτή των κανόνων Ορθής Πρακτικής κατά την αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων. Είδη Παντοπωλείου Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία. Για όλα τα είδη παντοπωλείου απαιτείται η εναρμόνιση στις ισχύουσες Αγορανομικές, Υγειονομικές Διατάξεις και άρθρα του Κ.Τ.Π. Η παρασκευή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση όλων των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας του κανόνες διασφάλισης της υγιεινής και πληρώντας τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

19 Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην υποχρεωτική επισήμανση των προϊόντων (βασικά συστατικά, πρόσθετα, ημ.λήξης, κωδικό παρτίδας, κ.α) στο έλεγχο της εμφάνισης,συσκευασίας, θερμοκρασίας μεταφοράς, στο έλεγχο της καθαρότητας, στιςσυνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς. Ολα τα προϊόντα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες,προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις,τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η σύσταση,η υφή,η συνεκτικότητα και η ομοιογένεια των προϊόντων πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές με βάση τον Κ.Τ.Π. Τα διάφορα είδη δεν πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες (μέγεθος συσκευασίας) μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης. Ειδικά: Τα κατεψυγμένα λαχανικά (Αγκινάρες, Φασολάκι πλατύ, Αρακάς μεγάλος, Σπανάκι, Μπάμιες, Αγγινάρες): Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, Α ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και η ημερομηνία λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα μετά την απόψυξή τους. Θα πρέπει να παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες παρόμοιους με εκείνους των νωπών λαχανικών από τα οποία προέρχονται και θα πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας ειδών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Επισημαίνεται η απουσία φυτοφαρμάκων και ελαττωμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή στο χρώμα το οποίο πρέπει να είναι έντονο πράσινο και στο μέγεθος το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την ποσότητα των προσφερομένων προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή στις μπάμιες οι οποίες πρέπει να είναι μικρές. Η συσκευασία, συντήρηση και διακίνηση του προϊόντος θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π., με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή κ.λ.π.) στην ελληνική γλώσσα. Να διατίθενται με ονομασία που να δηλώνει σαφώς το είδος. Τα είδη να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 κιλού. Πρέπει να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλο και Β χαρτοκιβώτιο), καλά διατηρημένα και απευθείας βγαλμένα από την κατάψυξη ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Κατά την παραλαβή τα είδη πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης, χωρίς καμία ένδειξη επανασυσκευασίας ή απόψυξης. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητάς τους (π.χ. προϊόν με ημερομηνία ανάλωσης 12 μήνες θα παραλαμβάνεται το πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία παραγωγής τους). Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Τα κονσερβοποιημένα είδη θα πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης πάνω στο άκρο του λευκοσιδηρού δοχείου και όχι στην επικολλημένη ετικέτα. Οι φρυγανιές θα είναι σε αεροστεγή συσκευασία των δύο τεμαχίων. Η Κομπόστα ροδάκινο, θα πρέπει να είναι ήμισυ καρπών χωρίς πυρήνα.

20 Για όλες τις συσκευασίες Κομπόστας(Ροδάκινο, αχλάδι, κοκτέιλ φρούτων) η στερεή φάση πρέπει να είναι συνεκτική χωρίς ελαττώματα και κηλίδες. Το υγρό πλήρωσης πρέπει να είναι διαυγές απαλλαγμένο από αιωρούμενες ξένες ύλες. Επιτρεπόμενα όρια διαλυτών στερεών 14 έως 16 brix. Ο τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης πρέπει να περιέχει συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28% με χρώμα ερυθρό βαθύτερου χρώματος, χωρίς κηλίδες, απαλλαγμένος από σπόρους,τεμάχια τομάτας και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες. Τοματάκι αποφλοιωμένο κον-κασέ: το προϊόν πρέπει να αποτελείται από τεμάχια τομάτας με ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα της ώριμης τομάτας, με υγρή φάση απαλλαγμένη από ξένες ύλες, χωρίς καρυκεύματα. Όλα τα εδώδιμα λίπη και έλαια πρέπει να πληρούν όρους του Κ.Τ.Π(άρθρα 70,71,73,77,78) και να μην εμφανίζουν οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχουν από τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή τους ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Να μην περιέχουν βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα καθώς και υπολείμματα καταλυτών υδρογόνωσης ή διαλυτικών μέσων για την εκχυλισή τους. Να μην περιέχουν τοξικές ουσίες και να διατίθενται μη επιτρεπόμενης της οποιαδήποτε αναμειξής τους με έλαια προερχόμενα από άλλους καρπούς ή ελαιούχα σπέρματα ή έλαια ζωικής προέλευσης. Επισημαίνεται, η οξύτητα στο EXTRA Παρθένο Ελαιόλαδο δεν πρέπει να ξεπερνά το 1% σε ελαϊκό οξύ. Η συσκευασία (5 ΛΙΤΡΩΝ) πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Τα όσπρια πρέπει να είναι ώριμα,φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμένα κάθε ξένης πρόσμιξης που οφείλεται στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διαφόρων συμφυωμένων φυτών, χωμάτων, ξύλων, ζιζανίων, κόκκων δημητριακών. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο,να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π. Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις,κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15-16%. Στην συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές Διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. Το Αλεύρι,το άνθος ορύζης, το σιμιγδάλι, τα μπισκότα και τα φύλλα κρούστας και σφολιάτας πρέπει να είναι πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π και της Αγορανομικής διάταξης 14/89. Οι οργανοληπτικοί και μακροσκοπικοί

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 29/03/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 210 5404170-171 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 18/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2440 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53-ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ -Άρτος Τ.70% 450-500γρμ. σε ατομική συσκευασία -Άρτος Τ.90% 450-500γραμ. σε ατομική συσκευασία -Αρτίδια Τ.55% μακρόστενα ή στρογγυλά τελικού βάρους 60-70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 12-11-2014 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 14068 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 11/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6671 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 471 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 2014-2015

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2014-2015 Α.Μ.:04/14 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.493,16 συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 22487/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» Ο ήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

214.928,46 (με Φ.Π.Α.)

214.928,46 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 30.03.2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: Παπανικολάου Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ & Οικ. Εξ Οικονόμων 8α Τηλ. 2410 680224 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 104 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015(ΚΩΔ. 15/6481)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015(ΚΩΔ. 15/6481) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 5 /2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.900,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 500 2. ΧΟΡΤΑ,ΡΑΔΙΚΙΑ,ΑΝΤΙΔΙΑ, ΣΠΑΝΑΚΙ

1. ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 500 2. ΧΟΡΤΑ,ΡΑΔΙΚΙΑ,ΑΝΤΙΔΙΑ, ΣΠΑΝΑΚΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΗΛ. 2741-3-61503 FAX: 27410/20529 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:6697/22-3-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αφού λάβαμε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66 Ανάδειξη Χορηγητών τροφίμων και άλλων ειδών των οποίων οι τιμές έχουν απελευθερωθεί. Το ποσοστό της έκπτωσης στα εκατό θα υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Αγορανομικός Κώδικας

Ο νέος Αγορανομικός Κώδικας Ο νέος Αγορανομικός Κώδικας Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 7 Άρθρο 1: Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής... 7 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα