Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

Transcript

1 1999L0021 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L91της , σ. 29) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία A1 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση L ιορθώνεται από: C1 ιορθωτικό ΕΕ L2της , σ. 79 (1999/21/ΕΚ)

2 1999L0021 EL Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1, Μετά από διαβούλευση µε την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων, Εκτιµώντας: (1) ότι τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς αποσκοπούν σε κάλυψη ιδιαίτερων διατροφικών αναγκών ατόµων που πάσχουν από ειδικές ασθένειες ή παρουσιάζουν ειδικές διαταραχές ή παθολογικές καταστάσεις ή που υποσιτίζονται εξαιτίας αυτών ότι για το λόγο αυτόν τα υπόψη προϊόντα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε ιατρική επίβλεψη και µε τη βοήθεια άλλων αρµοδίων του τοµέα της υγείας (2) ότι τα προϊόντα αυτά είναι πολλά και η σύνθεσή τους είναι δυνατόν να ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε την εκάστοτε νόσο, διαταραχή ή παθολογική κατάσταση των ασθενών για τους οποίους προορίζονται, την ηλικία τους και τον τόπο περίθαλψης, µε το εάν τα τρόφιµα προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως µόνη πηγή διατροφής ή όχι, και ενδεχοµένως σε συνάρτηση µε άλλους παράγοντες (3) ότι, λόγω της µεγάλης ποικιλίας τέτοιων τροφίµων και της ταχείας εξέλιξης των επιστηµονικών γνώσεων στις οποίες βασίζεται η παραγωγή τους, δεν είναι σκόπιµο να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες για τη σύνθεσή τους (4) ότι µπορούν ωστόσο να προβλεφθούν ορισµένοι βασικοί κανόνες σχετικά µε την περιεκτικότητα σε βιταµίνες και ανόργανα συστατικά προϊόντων που θεωρείται ότι έχουν πλήρη θρεπτική αξία για την κάλυψη των ειδικών διατροφικών αναγκών των ατόµων για τα οποία προορίζονται ότι ανάλογοι κανόνες για τρόφιµα που δεν έχουν πλήρη θρεπτική αξία µπορούν να προβλεφθούν ως προς τη µέγιστη περιεκτικότητα σε τέτοια συστατικά, κατά περίπτωση (5) ότι η παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες γνώσεις γύρω από τα οικεία προϊόντα ότι τυχόν τροποποιήσεις για την εισαγωγή καινοτοµίας µε βάση την επιστηµονική και τεχνική πρόοδο θα κριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ (6) ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/ 398/ΕΟΚ, οι διατάξεις που διέπουν τις ουσίες µε ειδικούς διατροφικούς σκοπούς που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς πρέπει να θεσπιστούν µε ειδική οδηγία της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 186 της , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ L48της , σ. 20.

3 1999L0021 EL (7) ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, τα προϊόντα που εµπίπτουν στην εν λόγω οδηγία υπόκεινται στους γενικούς κανόνες της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 1978, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζει και επεκτείνει τις προσθήκες και εξαιρέσεις των ως άνω γενικών κανόνων, όπου ενδείκνυται (8) ότι, ειδικότερα, λόγω της φύσεως και του προορισµού διαιτητικών τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, κρίνεται απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή αξία και τα κυριότερα θρεπτικά στοιχεία αυτών (9) ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα των διαιτητικών τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, πρόσθετα µέσα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των αρµόδιων φορέων για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των υπόψη προϊόντων (10) ότι, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, προκει- µένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της προσέγγισης των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή, είναι αναγκαίο και ενδεδειγµένο να θεσπιστούν κανόνες για τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στα απαιτούµενα για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 Β τρίτο εδάφιο της συνθήκης (11) ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τροφίµων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αποτελεί ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ και καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη σύνθεση και την επισήµανση διαιτητικών τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 και παρουσιάζονται σαν τέτοια προϊόντα. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α) «βρέφη»: παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα µηνών β) «διαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς»: κατηγορία τροφίµων ειδικής επεξεργασίας ή σύνθεσης προοριζοµένων για ειδική διατροφή τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική επίβλεψη. Τα τρόφιµα αυτά προορίζονται για την αποκλειστική ή µερική διατροφή ασθενών των οποίων η ικανότητα λήψης, πέψης, απορρόφησης, µεταβολισµού ή απέκκρισης συνήθων ειδών διατροφής ή ορισµένων θρεπτικών στοιχείων ή µεταβολιτών αυτών έχει περιοριστεί, υποβαθµιστεί ή διαταραχθεί, ή των οποίων η κατάσταση της υγείας συνεπάγεται ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν µε απλή τροποποίηση του συνήθους διαιτολογίου ή µε τη χορήγηση άλλων τροφίµων ειδικών διατροφικών χρήσεων, ή µε συνδυασµό των δύο. ( 1 ) ΕΕ L33της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L69της , σ. 22.

4 1999L0021 EL C1 3. Τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α)τρόφιµα πλήρη από θρεπτικής απόψεως µε κανονική ως προς τα θρεπτικά στοιχεία σύνθεση, τα οποία, όταν χρησιµοποούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού, µπορούν να αποτελέσουν την αποκλειστική πηγή διατροφής των ατόµων για τα οποία προορίζονται β)τρόφιµα πλήρη από θρεπτικής απόψεως µε σύνθεση σε θρεπτικά στοιχεία προσαρµοσµένη σε συγκεκριµένη ασθένεια, διαταραχή ή παθολογική κατάσταση, τα οποία όταν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού, µπορούν να αποτελέσουν την αποκλειστική πηγή διατροφής των ατόµων για τα οποία προορίζονται γ)τρόφιµα πλήρη από θρεπτικής απόψεως µε σύνθεση κανονική ή προσαρµοσµένη σε συγκεκριµένη ασθένεια, διαταραχή η παθολογική κατάσταση, τα οποία δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Τα τρόφιµα που αναφέρονται στα στοιχεία α)και β)µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται για µερική αντικατάσταση ή για συµπλήρωση του διαιτολογίου του ασθενούς. Άρθρο 2 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς να διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας µόνον εφόσον συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Η σύνθεση των τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς βασίζεται σε ορθές ιατρικές και διατροφικές αρχές. Η χρήση τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού είναι ασφαλής, ωφέλιµη και αποτελεσµατική σε ό,τι αφορά την κάλυψη των ειδικών διατροφικών αναγκών των ατόµων για τα οποία προορίζονται, όπως προκύπτει από επιστηµονικά δεδοµένα γενικής αποδοχής. Τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται ως προς τη σύνθεσή τους στα κριτήρια του παραρτήµατος. Άρθρο 4 1. Η ονοµασία µε την οποία διατίθενται προς πώληση τα διαιτητικά προϊόντα για ιατρικούς σκοπούς έχει ως εξής: A1 στην ισπανική: «Alimento dietético para usos médicos especiales» στην τσεχική: «Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely» στη δανική: «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål» στη γερµανική: «Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)» στην εσθονική:

5 1999L0021 EL A1 «Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks» στην ελληνική: «ιαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» στην αγγλική: «Food(s) for special medical purposes» στη γαλλική: «Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales» στην ιταλική: «Alimento dietetico destinato a fini medici speciali» στη λετονική: «Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem» στη λιθουανική: «Specialios medicininės paskirties maisto produktai» στην ουγγρική: «Speciális-gyógyászati célra szánt-tápszer» στη µαλτέζικη: «Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi» στην ολλανδική: «Dieetvoeding voor medisch gebruik» στην πολωνική: «Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego» στην πορτογαλική: «Produto dietético de uso clínico» στη σλοβακική: «dietetická potravina na osobitné lekárske účely» στη σλοβενική: «Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene» στη φινλανδική: «Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita» στη σουηδική: «Livsmedel för speciella medicinska ändamål»

6 1999L0021 EL Επιπλέον των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, αναγράφονται στη συσκευασία και οι ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες: α)η διαθέσιµη ενεργειακή αξία εκφρασµένη σε kj και kcal και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υδατάνθρακες και λίπη, εκφρασµένη αριθµητικά, ανά 100g ή 100ml προϊόντος όπως πωλείται και κατά περίπτωση ανά 100g ή 100ml προϊόντος έτοιµου προς χρήση σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού οι ίδιες πληροφορίες µπορούν επιπλέον να παρέχονται ανά ορισµένη ποσότητα µερίδας αναγραφόµενη στη συσκευασία ή ανά µερίδα, υπό τον όρο ότι αναγράφεται και ο αριθµός µερίδων ανά συσκευασία β)η µέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και βιταµίνης του παραρτήµατος που περιέχεται στο προϊόν, εκφρασµένη αριθµητικά, ανά 100g ή 100ml προϊόντος όπως πωλείται και κατά περίπτωση ανά 100g ή 100ml προϊόντος έτοιµου προς χρήση σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού οι ίδιες πληροφορίες µπορούν επιπλέον να παρέχονται ανά ορισµένη ποσότητα µερίδας αναγραφόµενη στη συσκευασία ή ανά µερίδα, υπό τον όρο ότι αναγράφεται και ο αριθµός µερίδων ανά συσκευασία γ)επιλεκτικά, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη ή/και άλλες θρεπτικές ύλες και συστατικά αυτών, η αναγραφή των οποίων κρίνεται αναγκαία γαι την ενδεικνυό- µενη χρήση του προϊόντος, εκφρασµένη αριθµητικά, ανά 100g ή 100ml προϊόντος όπως πωλείται και κατά περίπτωση ανά 100g ή 100ml προϊόντος έτοιµου προς χρήση σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού οι ίδιες πληροφορίες µπορούν επιπλέον να παρέχονται ανά ορισµένη ποσότητα µερίδας αναγραφόµενη στη συσκευασία ή ανά µερίδα, υπό τον όρο ότι αναγράφεται και ο αριθµός µερίδων ανά συσκευασία δ)πληροφορίες σχετικά µε την ωσµοµοριακότητα κατά βάρος ή κατ' όγκο (osmolality, osmolarity) του προϊόντος, κατά περίπτωση ε)πληροφορίες για την προέλευση και τη φύση των πρωτεϊνών ή/και των προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών που περιέχονται στο προϊόν. 3. Στη συσκευασία αναγράφονται επίσης οι ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες, των οποίων προηγείται η ένδειξη «Προσοχή» ή κάτι ανάλογο: α)ότι το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη β)ότι το προϊόν ενδείκνυται/δεν ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής γ)ότι το προϊόν προορίζεται για συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, κατά περίπτωση δ)ότι, κατά περίπτωση, το προϊόν ενέχει κίνδυνο για την υγεία όταν καταναλώνεται από άτοµα που δεν παρουσιάζουν ασθένειες, διαταραχές ή παθολογικές καταστάσεις για τις οποίες αυτό προορίζεται. 4. Στη συσκευασία αναγράφονται επίσης: α)η ένδειξη «Για τη διαιτητική αγωγή», όπου το κενό συµπληρώνεται µε τις ασθένειες, διαταραχές ή παθολογικές καταστάσεις για τις οποίες προορίζεται το προϊόν β)κατά περίπτωση, ένδειξη σχετικά µε τις κατάλληλες προφυλάξεις και αντενδείξεις γ)περιγραφή των ιδιοτήτων ή/και χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν ωφέλιµο, σε συσχετικό κυρίως ανάλογα µε την περίπτωση µε την αύξηση, µείωση, αφαίρεση ή άλλη µεταβολή των θρεπτικών συστατικών, και αιτιολόγηση της χρήσης του προϊόντος

7 1999L0021 EL δ)κατά περίπτωση, προειδοποίηση σύµφωνα µε την οποία το προϊόν δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. 5. Στη συσκευασία αναγράφονται οδηγίες για τη σωστή παρασκευή, χρήση και αποθήκευση του προϊόντος µετά το άνοιγµα κατά περίπτωση. Άρθρο 5 1. Για να διευκολύνει η επίσηµη παρακολούθηση των τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όταν ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εάν το προϊόν παράγεται σε τρίτη χώρα, ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών όπου διακινείται το προϊόν αποστέλλοντας υπόδειγµα της ετικέτας που επικολλάται στη συσκευασία. Τα κράτη µέλη δύνανται να µην επιβάλλουν αυτήν την υποχρέωση εάν µπορούν να αποδείξουν ότι δεν απαιτείται γνωστοποίηση για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των υπόψη προϊόντων στην επικράτειά τους. 2. Κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αρµόδιες αρχές είναι εκείνες των οποίων γίνεται µνεία στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ. Άρθρο 6 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Απριλίου Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι εν λόγω νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις εφαρµόζονται µε τρόπο ώστε: να επιτρέπεται από την 1η Μαΐου 2000 η εµπορία προϊόντων που συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, να απαγορεύεται από την 1η Νοεµβρίου 2001 η εµπορία προϊόντων που δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

8 1999L0021 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙ Ι- ΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Οι προδιαγραφές αναφέρονται στα έτοιµα προς χρήση προϊόντα τα οποία διατίθενται στο εµπόριο υπό τη µορφή αυτή ή ανασυντίθενται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή. 1. Τα προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)που προορίζονται ειδικά για βρέφη περιέχουν τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες του πίνακα Τα προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β)που προορίζονται ειδικά για βρέφη περιέχουν τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες του πίνακα 1 µε την επιφύλαξη τυχόν µεταβολών που θα κριθούν αναγκαίες για ένα ή περισσότερα από τα θρεπτικά αυτά συστατικά λόγω της χρήσης για την οποία προορίζεται το προϊόν. 3. Για τα προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)που προορίζονται ειδικά για βρέφη ισχύουν οι µέγιστες τιµές βιταµινών και ανόργανων ουσιών του πίνακα 1 µε την επιφύλαξη τυχόν µεταβολών που θα κριθούν αναγκαίες για ένα ή περισσότερα από τα θρεπτικά αυτά συστατικά λόγω της χρήσης για την οποία προορίζεται το προϊόν. 4. Εφόσον δεν αντίκειται προς τις απαιτήσεις της χρήσης για την οποία προορίζονται, τα τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς τα αποκλειστικώς προοριζόµενα για βρέφη ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 91/321/ΕΟΚ και των µετέπειτα τροποποιήσεων αυτής τις σχετικές µε άλλα θρεπτικά συστατικά, οι οποίες εφαρµόζονται στα παρασκευάσµατα για βρέφη και στα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, κατά περίπτωση. 5. Προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)άλλα πλην εκείνων που προορίζονται αποκλειστικώς για βρέφη περιέχουν τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες του πίνακα Προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β)άλλα πλην εκείνων που προορίζονται αποκλειστικώς για βρέφη περιέχουν τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες του πίνακα 2, µε την επιφύλαξη τυχόν µεταβολών που θα κριθούν αναγκαίες για ένα ή περισσότερα από τα θρεπτικά αυτά συστατικά λόγω της χρήσης για την οποία προορίζεται το προϊόν. 7. Για προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)άλλα πλην εκείνων που προορίζονται αποκλειστικώς για βρέφη ισχύουν οι µέγιστες τιµές βιταµινών και ανόργανων ουσιών του πίνακα 2, µε την επιφύλαξη τυχόν µεταβολών που θα κριθούν αναγκαίες για ένα ή περισσότερα από τα θρεπτικά αυτά συστατικά λόγω της χρήσης για την οποία προορίζεται το εκάστοτε προϊόν. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Περιεκτικότητα σε βιταµίνες, ανόργανες ουσίες και ιχνοστοιχεία που περιέχονται σε πλήρη από θρεπτικής απόψεως τρόφιµα προοριζόµενα για βρέφη Βιταµίνες: Βιταµίνη A (µg RE) Βιταµίνη D(µg) 0,25 0, Βιταµίνη K(µg) Βιταµίνη C (mg) 1, Θειαµίνη (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 Ριβοφλαβίνη (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45

9 1999L0021 EL Βιταµίνη B 6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3 Νιακίνη (mg NE) 0,2 0,75 0,8 3 Φολικό οξύ (µg) Βιταµίνη B 12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Παντοθενικό οξύ 0,07 0,5 0,3 2 (mg) Βιοτίνη (µg) 0,4 5 1,5 20 Βιταµίνη Ε (mg Εα-T) 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζό- µενων ως λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση λιγότερο από 0,1 mg ανά 100 διαθέσιµα kj 0,75 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζό- µενων ως λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση λιγότερο από 0,5 mg ανά 100 διαθέσιµα kcal 3 Ανόργανες ουσίες: Νάτριο (mg) Χλώριο (mg) Κάλιο (mg) Ασβέστιο (mg) Φωσφόρος (mg) ( 1 ) Μαγνήσιο (mg) 1,2 3, Σίδηρος (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Ψευδάργυρος 0,12 0,6 0,5 2,4 (mg) Χαλκός (µg) 4, Ιώδιο (µg) 1,2 8, Σελήνιο (µg) 0,25 0,7 1 3 Μαγγάνιο (mg) 0,012 0,05 0,05 0,2 Χρώµιο (µg) 2,5 10 Μολυβδαίνιο (µg) 2,5 10 Φθόριο (mg) 0,05 0,2 ( 1 ) Η αναλογία ασβέστιο/φωσφόρος πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 1,2 και 2,0.

10 1999L0021 EL ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Περιεκτικότητα σε βιταµίνες, ανόργανες ουσίες και ιχνοστοιχεία που περιέχονται σε πλήρη από θρεπτικής απόψεως τρόφιµα προοριζόµενα για βρέφη Βιταµίνες: Βιταµίνη A (µg 8, RE) Βιταµίνη D(µg) 0,12 0,65/0,75 ( 1 ) 0,5 2,5/3 ( 1 ) Βιταµίνη K(µg) 0,85 5 3,5 20 Βιταµίνη C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 Θειαµίνη (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 Ριβοφλαβίνη (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Βιταµίνη B 6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Νιακίνη (mg NE) 0,22 0,75 0,9 3 Φολικό οξύ (µg) 2,5 12, Βιταµίνη B 12 (µg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Παντοθενικό οξύ 0,035 0,35 0,15 1,5 (mg) Βιοτίνη (µg) 0,18 1,8 0,75 7,5 Βιταµίνη Ε (mg Εα-T) 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζό- µενων ως λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση λιγότερο από 0,1 mg ανά 100 διαθέσιµα kj 0,75 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζό- µενων ως λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση λιγότερο από 0,5 mg ανά 100 διαθέσιµα kcal ( 1 ) Για προϊόντα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας ενός έως δέκα ετών. 3 Ανόργανες ουσίες: Νάτριο (mg) 7, Χλώριο (mg) 7, Κάλιο (mg) Ασβέστιο (mg) 8,4/12 ( 1 ) 42/60 ( 1 ) 35/50 ( 1 ) 175/250 ( 1 ) Φωσφόρος (mg) 7, Μαγνήσιο (mg) 1,8 6 7,5 25 Σίδηρος (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 Ψευδάργυρος (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5

11 1999L0021 EL Χαλκός (µg) Ιώδιο (µg) 1,55 8,4 6,5 35 Σελήνιο (µg) 0,6 2,5 2,5 10 Μαγγάνιο (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Χρώµιο (µg) 0,3 3,6 1,25 15 Μολυβδαίνιο (µg) 0,72 4,3 3,5 18 Φθόριο (mg) 0,05 0,2 ( 1 ) Για προϊόντα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας ενός έως δέκα ετών.

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ) 1991L0321 EL 01.05.2004 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/141/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο, κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη:

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη: L 10/58 Ο ΗΓΙΑ 2001/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για τους χυµούς φρούτων και ορισµένα οµοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.11.2003 COM(2003) 671 τελικό 2003/0262 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσθήκη βιταµινών και µετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα