ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, οι κάτωθι υπογραφόμενοι: 1. Η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, Πάτμου 12 ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ''ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ ", όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία στο εξής θα καλείται ''ALTEC SOFTWARE" 2. ο Πελάτης, τα στοιχεία του οποίου εμφαίνονται στο πεδίο "Πελάτης" του Δελτίου Αποδοχής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 3. και ο "Επίσημος Συνεργάτης", τα στοιχεία του οποίου εμφαίνονται στο πεδίο ''Επίσημος Συνεργάτης" του Δελτίου Αποδοχής της παρούσας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν από κοινού τα εξής : Ο Πελάτης αναθέτει στην ALTEC SOFTWARE και αυτή αναλαμβάνει, όπως, είτε η ίδια μόνη της, είτε - με τη σύμφωνη γνώμη του Πελάτη και κατ' εφαρμογή του όρου [8.3] της παρούσας - σε συνεργασία με τον Επίσημο Συνεργάτη, παρέχει στον Πελάτη τις πιο κάτω αναφερόμενες βασικές υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του Προγράμματος ALTEC Software, τα στοιχεία του οποίου εμφαίνονται επί του Δελτίου Αποδοχής της παρούσας και του οποίου άδεια χρήσης έχει παραχωρηθεί στον Πελάτη με σχετική Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης. Οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι οι εξής: 1. Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της παρούσας, θα έχουν την εξής έννοια: 1.1 "Πρόγραμμα" είναι η εφαρμογή λογισμικού (application Software) της σειράς προϊόντων ALTEC Software με τα στοιχεία που εμφαίνονται επί του Δελτίου Αποδοχής της παρούσας στο πεδίο "Πρόγραμμα". 1.2 "Αμοιβή Υπηρεσιών Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης" είναι το ποσό που καταβάλει ο Πελάτης στην ALTEC SOFTWARE ή σε εμπορικό αντιπρόσωπό της, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ως τίμημα των υπηρεσιών που συμφωνούνται με αυτή τη σύμβαση. Το ποσό αυτό ορίζεται από την ALTEC βάσει τιμοκαταλόγου και δύναται να είναι προσαυξημένο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από τη λήξη παλαιότερης σύμβασης Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης έως την υπογραφή της παρούσας. 1.3 "Επίσημος Συνεργάτης" είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Αποδοχής της παρούσας σύμβασης στο πεδίο "Επίσημος Συνεργάτης", το οποίο με τη σύμφωνη γνώμη του Πελάτη θα παρέχει τις υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης του όρου [5.8] της παρούσας. Η μη αναγραφή στοιχείων στο πεδίο "Επίσημος Συνεργάτης" ή η αναγραφή των στοιχείων της ALTEC δηλώνει ότι η ALTEC θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών δηλ. και τις υπηρεσίες του όρου [5.8] που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και επομένως θα φέρει αυτή και μόνο την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της όλης σύμβασης.

2 2. Διάρκεια Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης εμφαίνεται στο Δελτίο Αποδοχής της παρούσας στο πεδίο Χρόνος Ισχύος και παραπλεύρως των ενδείξεων Από και Έως. 3. Έκταση Ευθύνης 3.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι υπηρεσίες Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης, που αφ' ενός μεν είναι οι ελάχιστες αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, αφ' ετέρου δε αποτελούν τη βασική υποδομή που απαιτείται: α) για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών, που αν και δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση (εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, τεχνικών κλπ), ωστόσο είναι δυνατόν να ζητηθούν από τον Πελάτη κατ' εφαρμογή του όρου [5.7] και να αποτελέσουν αντικείμενο άλλης σύμβασης β) για τη διατήρηση του όποιου επιπέδου λειτουργίας έχει επιτευχθεί κατά την υπογραφή της παρούσας. 3.2 Η ALTEC SOFTWARE και ο Επίσημος Συνεργάτης ευθύνονται απέναντι στον Πελάτη για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ALTEC SOFTWARE ή του Επισήμου Συνεργάτη της, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αποκατάσταση κάθε θετικής του ζημιάς, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας στοιχείων πληροφόρησης, που προκλήθηκε από την αντισυμβατική αυτή συμπεριφορά της ALTEC SOFTWARE ή του Επισήμου Συνεργάτη της, μέχρι, κατ' ανώτατο όριο, το ποσό του τιμήματος της παρούσας σύμβασης, ποσό στο οποίο ρητά συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι ότι περιορίζεται η ευθύνη της ALTEC SOFTWARE και του Επίσημου Συνεργάτη, μη ευθυνόμενων αυτών περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ήθελε προκληθεί στον Πελάτη από την αντισυμβατική συμπεριφορά τους. 3.3 Επίσης, η ALTEC SOFTWARE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας (π.χ. απεργιών, κοινωνικών ανατ αραχών) ή άλλων τ υ χαίων γεγο νότ ων. 4. Όροι Πληρωμής 4.1 Αμοιβή Υπηρεσιών Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης είναι το ποσό που εμφαίνεται στο Δελτίο Αποδοχής της παρούσας στο πεδίο Αμοιβή Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης. Το ποσό είναι πληρωτέο μετρητοίς εντός δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου της ALTEC SOFTWARE ή του εμπορικού της αντιπροσώπου. 4.2 Ρητά συμφωνείται ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή της Αμοιβής Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης στην ALTEC SOFTWARE ή τον εμπορικό αντιπρόσωπό της αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από την ALTEC SOFTWARE αζημίως γι' αυτήν. Για την καταγγελία αυτή δεν υπάρχει προθεσμία. 4.3 Η εξόφληση του τιμήματος αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με έγγραφη απόδειξη της ALTEC SOFTWARE ή του εμπορικού της αντιπροσώπου, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμα και του όρκου.

3 5. Υπηρεσίες Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης Οι βασικές υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης προγράμματος που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας παρέχονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον Πελάτη και είναι οι εξής: 5.1 Άμεση αποστολή της σύγχρονης έκδοσης του προγράμματος - ανεξάρτητα από την παλαιότητα της υφιστάμενης εγκατάστασης - καθώς και όλων των ενδιαμέσων εκδόσεων, εάν αυτό είναι τεχνικά αναγκαίο, για την αναβάθμιση του Προγράμματος. 5.2 Δωρεάν διάθεση διορθωτικών εκδόσεων (fixing updates) του Προγράμματος ανεξαρτήτως του αριθμού τους. 5.3 Δωρεάν διάθεση βελτιωμένων εκδόσεων (releases) του Προγράμματος, ανεξαρτήτως του αριθμού τους. Οι εκδόσεις αυτές δύναται να αφορούν είτε σε αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του προγράμματος, είτε σε εξέλιξη προδιαγραφών του που αφορούν σε φοροτεχνικά θέματα κατ' ακολουθία της εξέλιξης των τελευταίων. 5.4 Δωρεάν διάθεση των οδηγιών αναβάθμισης (update checklists) που συνοδεύουν τις εκδόσεις αυτές (fixing updates και releases). 5.5 Δωρεάν διάθεση των ανανεωμένων εκδόσεων ή προσθηκών των εγχειριδίων χρήσης που σχετίζονται με τις νέες εκδόσεις, καθώς και όλης της εκδοθείσας από την ALTEC SOFTWARE τεκμηρίωσης και βιβλιογραφίας που αφορά σε προδιαγραφές του προγράμματος σχετικές με φοροτεχνικά θέματα. 5.6 Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (Internet e-services) των εφαρμογών ALTEC Software της ALTEC SOFTWARE υπό τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου [7]. 5.7 Δυνατότητα υποβολής αιτήματος για παροχή προσθέτων υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιών που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του όρου [6.1] της παρούσας. Ως τέτοιες υπηρεσίες ενδεικτικά - αλλά όχι αποκλειστικά - αναφέρονται εργασίες που αφορούν σε παραμετροποίηση, εκπαίδευση, έλεγχο και αποκατάσταση μηχανογραφικών αρχείων, μεταφορές δεδομένων, σχεδιασμό στατιστικών καταστάσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κ.ά. 5.8 Παροχή απαντήσεων μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική υποστήριξη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-17:00) σε ερωτήματα που αφορούν την επίλυση αποριών ή αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στο πρόγραμμα. Ρητά συμφωνείται ότι η τηλεφωνική υποστήριξη δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ως υποκατάστατο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. Κατά συνέπεια, αντικείμενο της παρούσας είναι μόνον υπηρεσίες που είναι εφικτό τηλεφωνικώς να παρασχεθούν και υπηρεσίες των όρων [5.1], [5.2], [5.3], [5.4], [5.5] και [5.6]. Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης και υπόκεινται σε χρεώσεις κατ' εφαρμογή του όρου [5.7]. 5.9 Συμψηφισμός του συνόλου του κόστους αγοράς του Προγράμματος σε περίπτωση αναβάθμισης του με προσθήκη νέων ενοτήτων του. Ρητά συμφωνείται ότι ισχύει για αναβαθμίσεις του ιδίου Προγράμματος (όχι αντικατάσταση του Προγράμματος) και ότι το τελευταίο ήταν συνεχώς υπό Σύμβαση Υποστήριξης καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την αγορά του μέχρι τη στιγμή της αναβάθμισής του.

4 6. Ειδικά θέματα 6.1 Ρητά συμφωνείται ότι οι υπηρεσίες του όρου [5.7] θα παρέχονται βάσει ειδικής - χωριστής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών και ότι η Αμοιβή Υπηρεσιών Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης δεν περιλαμβάνει το τίμημα των υπηρεσιών αυτών. 6.2 Ειδικά συμφωνείται ότι η ALTEC SOFTWARE διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του όρου [5.7] στις εξής περιπτώσεις: α) Εάν ο Πελάτης δεν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (backup). β) Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί σύστημα ή συστήματα Η/Υ που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η ALTEC SOFTWARE για την καλή λειτουργία του Προγράμματος. γ) Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα μη συμμορφούμενος προς τις οδηγίες που υπάρχουν στα εγχειρίδ ια χρήσεως αυτού. δ) Χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Η/Υ. ε) Επιτρέπει οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στο Πρόγραμμα από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την ALTEC SOFTWARE για τη συγκεκριμένη εργασία. στ) Εάν οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με θέματα του Η/Υ ή / και των περιφερειακών του ή / και των μαγνητικών μέσων, με διακοπή ή πτώση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή με θέματα που άπτονται του συστήματος δικτύου ή των τηλεπικοινωνιών και γενικά σε κάθε πρόβλημα που δεν οφείλεται στο Πρόγραμμα. 6.3 Μετά από σχετικό αίτημα του Πελάτη, η ALTEC SOFTWARE δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να προσφέρει τις υπηρεσίες του όρου [5.7] σε ημέρες αργίας ή εκτός εργασίμων ωρών με πρόσθετη αμοιβή υπερωριακής εργασίας που θα περιέχεται στη χωριστή συμφωνία που θα καταρτιστεί για τις υπηρεσίες αυτές. 6.4 Εάν η παροχή των υπηρεσιών του όρου [5.7] δεν είναι δυνατή, κατά την κρίση της ALTEC SOFTWARE, στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, η ALTEC SOFTWARE δύναται να μεταφέρει το Πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 7. Χρήση του Διαδικτύου (Internet) για την παροχή των υπηρεσιών 7.1 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, οι υπηρεσίες των όρων [5.1], [5.2], [5.3], [5.4], [5.5] δύναται να παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών σελίδων (ALTEC Software e-services) του Διαδικτύου (Internet). Κατ' αυτόν τον τρόπο η παροχή των υπηρεσιών είναι εφικτή σε χρόνο της απολύτου επιλογής του Πελάτη, συνεχώς και καθ' όλο το διάστημα διαρκείας της Σύμβασης, οιαδήποτε ημέρα και ώρα, εργάσιμη ή μη. 7.2 Εάν ο Πελάτης δεν διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet) ή δεν επιθυμεί να συνδεθεί με αυτό, τότε η παροχή των υπηρεσιών των όρων [5.1], [5.2], [5.3], [5.4], [5.5] θα γίνεται, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του πελάτη, μέσω ταχυδρομείου. 7.3 Ο Πελάτης θα έχει πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες με κωδικό ασφαλείας (password) που του χορηγεί η ALTEC SOFTWARE για αποκλειστικά δική του χρήση. Ο Πελάτης υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο του κωδικού ασφαλείας που του χορηγήθηκε. 7.4 Ρητά συμφωνείται ότι η χρήση του Διαδικτύου είναι ένα πρόσθετο μέσο για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και όχι υπηρεσία αυτή καθαυτή. Η καλή λειτουργία του Διαδικτύου, όπως και η εκπαίδευση επί των λειτουργιών του, δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ALTEC SOFTWARE. 7.5 Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση δεν έχει ως αντικείμενο όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ή ήθελε παράσχει η ALTEC SOFTWARE μέσω του Διαδικτύου, αλλά μόνον αυτές των όρων [5.1],

5 [5.2], [5.3], [5.4], [5.5]. Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες, πέραν των όσων ορίζονται στους όρους [5.1], [5.2], [5.3], [5.4], [5.5] τις οποίες η ALTEC SOFTWARE, κατ' επιλογή της και στα πλαίσια της επιχειρηματικής της πολιτικής παρέχει ή πρόκειται να παρέχει στο μέλλον μέσω του Διαδικτύου δωρεάν σε συμβεβλημένους πελάτες, είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητές, ανεξαρτήτως του διαστήματος κατά το οποίο παρείχοντο. 7.6 Η ALTEC SOFTWARE, επιφυλασσόμενη παντός περαιτέρω δικαιώματός της δικαιούται να διακόψει μονομερώς και χωρίς καμία ειδοποίηση την πρόσβαση του Πελάτη στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτύου εάν: α) διαπιστώσει ότι ο κωδικός ασφαλείας που χορηγήθηκε στον Πελάτη χρησιμοποιήθηκε, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, έστω και άπαξ από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. β) ο Πελάτης προέβη σε παράνομη διανομή ή αναπαραγωγή των παρεχομένων μέσω του Διαδικτύου υπηρεσιών, έστω και εάν οι τελευταίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. γ) ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, που διατίθενται από την ALTEC SOFTWARE μέσω του Διαδικτύου (έστω και εάν αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας) με τρόπο που καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιβαίνει στη καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παραδεδεγμένους κανόνες ευπρέπειας. Στην περίπτωση αυτή η παροχή των υπηρεσιών των όρων [5.1], [5.2], [5.3], [5.4], [5.5] θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως του Πελάτη μέσω ταχυδρομείου. 8. Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης 8.1 Όλες οι υπηρεσίες των όρων [5.1], [5.2], [5.3], [5.4], [5.5] και [5.6] παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από τον Πελάτη, αποκλειστικώς από την ALTEC SOFTWARE και με ευθύνη αυτής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παροχή υπηρεσιών των όρων [5.1], [5.2], [5.3], [5.4], [5.5] και [5.6] από τρίτους και γενικότερα η χρήση τέτοιων υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων της παρούσας, παρέχει δικαίωμα στη ALTEC SOFTWARE να καταγγείλει την παρούσα και να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της που προκλήθηκε από την αιτία αυτή. 8.2 Οι υπηρεσίες του όρου [5.7] θα παρέχονται είτε από την ALTEC SOFTWARE είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ' επιλογήν του Πελάτη και σύμφωνα με όσα οριστούν στην κατά περίπτωση ειδική συμφωνία του όρου [6.1] της παρούσας. Την ευθύνη για την καλή εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών έχει ο συμβαλλόμενος με τον Πελάτη φορέας, που θα υπογράψει την ειδική - και σαφώς διακριτή της παρούσας - συμφωνία. 8.3 Η υπηρεσία του όρου [5.8] (τηλεφωνική υποστήριξη) ρητά συμφωνείται ότι θα παρέχεται αποκλειστικά από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναγράφεται ως "Επίσημος Συνεργάτης" στο Δελτίο Αποδοχής της παρούσας, το οποίο και υπογράφει. 9. Λοιπές Διατάξεις 9.1 Ισχύον Κείμενο. Η συμφωνία μεταξύ της ALTEC SOFTWARE και του Πελάτη περιέχεται ολόκληρη στο παρόν έγγραφο. Οι όροι της σύμβασης αυτής δεν μπορούν να μεταβληθούν ή τροποποιηθούν, παρά μόνο γραπτώς. Η παραίτηση δικαιώματος προβλεπομένου από την παρούσα ισχύει μόνο όταν έχει υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο δεν δημιουργεί προηγούμενο και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα. 9.2 Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής θα υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα