ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3229 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη πρόχειρου διαγωνισµού για για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικό», προϋπολογισµού δαπάνης ,99 συµπ/νου ΦΠΑ 24%. Με την 90/2016 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού. Με την υπ αριθ. 388/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού ,99 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α µε τίτλο Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού ως εξής: ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α µε τίτλο Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού, του οικονοµικού έτους 2016, και ποσού ,99 σε βάρος του Κ.Α µε τίτλο Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού, του οικονοµικού έτους 2017 β) η υπ αριθ. 30/2016 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. Με την υπ αριθµ. πρωτ Απόφαση ηµάρχου προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 11/01/2017. Τη Τετάρτη 11/01/2017, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικό» που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 63/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 11 η Ιανουαρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 63/2016, περ.3, Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» 1

2 (Αριθµ. ιακήρυξης 35326/ ), ύστερα από την αριθ.πρωτ.35329/ έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 1. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ήµου, ως Πρόεδρο 2. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος 3. Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος 1. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ήµου, στο οποίο δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά & στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 2.Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής για λογαριασµό της εταιρείας ΜΑΦΡΕ ΟΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ , ο εκπρόσωπος της Μαφρέδος ηµήτριος (Α Τ Π664700/92). Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Μετά την εξέταση του φακέλου η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 1 (παραγρ.6.1 καθώς επίσης και στην παράγραφο II των Πρόσθετων ιευκρινήσεων). 4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας την οποία έκανε αποδεκτή διότι έκρινε οµοφώνως ότι η τεχνική προσφορά, ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.2). 5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας, την οποία έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.3) και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: ΟΜΑ Α Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 250 0, Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 150 1, Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 30 1, Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 ΜΕΤΡΟ 30 2, Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 ΜΕΤΡΟ 2 3,8 7,6 6 Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 ΜΕΤΡΟ 2 4,8 9,6 7 Καλώδιο NYAF 1 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0,13 4,55 2

3 8 Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0,16 5,6 9 Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0,27 9,45 10 Καλώδιο NYAF 4 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0, Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης ΜΕΤΡΟ 35 0,28 9,8 12 Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης ΜΕΤΡΟ 35 0,37 12,95 13 Μακαρόνι υαλοµέταξο 2 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,1 0,3 14 Μακαρόνι υαλοµέταξο 4 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,15 0,45 15 Μακαρόνι υαλοµέταξο 6 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,2 0,6 16 Μακαρόνι υαλοµέταξο 8 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,3 0,9 17 Μακαρόνι υαλοµέταξο 10 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,4 1,2 18 Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 µαύρο-κιτρινο -µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,13 10,4 19 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 20 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 21 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 22 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 80 0,23 18,4 23 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 0,23 18,4 24 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,23 18,4 25 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 80 0,42 33,6 26 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 15 0,65 9,75 27 Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 0, Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 1, Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 10 2, Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm ΜΕΤΡΟ 20 2, Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 0,7 59,5 32 Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,1 93,5 33 Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,5 127,5 34 Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 2, Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,1 93,5 36 Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1, Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 2,7 229,5 38 Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 3,7 314,5 39 Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 35 1,3 45,5 40 Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 ΜΕΤΡΟ Καλώδιο NYY 4x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 185 2,7 499,5 42 Καλώδιο NYY 4x10 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 4,5 382,5 3

4 43 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 ΜΕΤΡΟ Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2 ΜΕΤΡΟ Εύκαµπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,27 49,95 47 Εύκαµπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,37 68,45 48 Εύκαµπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,45 83,25 49 Εύκαµπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,37 105,45 50 Εύκαµπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,45 128,25 51 Εύκαµπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,7 199,5 52 Εύκαµπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 85 1,1 93,5 53 Εύκαµπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 18 0,45 8,1 54 Εύκαµπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 18 0,35 6,3 55 Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 120 0, Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 120 1, Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής µόνωσης ΕΗ (µονόκλωνο επικασσιτερωµένο) ΜΕΤΡΟ 200 1, Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών ΜΕΤΡΟ 35 0, Καλώδιο UTP 4 ζευγών ΜΕΤΡΟ 10 0, Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών ΜΕΤΡΟ 185 0, Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο ΜΕΤΡΟ 85 0, Κλιπ τηλεφώνου ΤΕΜ 85 0,1 8,5 63 connectors δικτύου RJ 45 ΤΕΜ connectors δικτύου RJ 11 ΤΕΜ Καλώδιο πλακέ 2x0,75 mm2 (σειρίδα) άσπρο εύκαµπτο ΜΕΤΡΟ 185 0, Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 (κίτρινη µε µούφες 6 µέτρα) ΤΕΜ Σωλήνες γαλβανιζέ 3'' πράσινες + τάπα + τρύπα 22άρα ΤΕΜ Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό ΤΕΜ 3 1,5 4, Καραβοχελώνες µεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) οβάλ ΤΕΜ Καραβοχελώνες µεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) στρογγυλές ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 72 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 4

5 73 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 74 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 75 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 76 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α ΤΕΜ Ασφάλεια ΕΗ 35 Α / Ε-16 ΤΕΜ 50 0, Ασφάλεια ΕΗ 40 Α / Ε-16 ΤΕΜ 25 0, Ασφάλεια ΕΗ 50 Α / Ε-16 ΤΕΜ 15 0, Αυτόµατη ασφάλεια ΕΗ 63Α ΤΕΜ Πώµα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΕΗ ΤΕΜ Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 96 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 97 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 98 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 70 0, Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 100 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 101 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 102 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 103 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 104 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 105 Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL ΤΕΜ 85 0,3 25,5 106 Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL ΤΕΜ 85 0,3 25,5 5

6 107 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 108 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 109 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 110 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 111 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) ΤΕΜ 85 0,5 42,5 112 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) ΤΕΜ 40 0, Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) ΤΕΜ 40 0, Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ ΤΕΜ Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ ΤΕΜ Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α ΤΕΜ 25 0,37 9, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α ΤΕΜ 25 0,37 9, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α ΤΕΜ 25 0,37 9, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α ΤΕΜ 18 0,37 6, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α ΤΕΜ 35 0,37 12, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α ΤΕΜ 10 0,37 3,7 122 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α ΤΕΜ 18 0,6 10,8 123 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x6 A ΤΕΜ 3 2,8 8,4 124 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x10 A ΤΕΜ 28 2,8 78,4 125 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x16 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x20 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x25 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x32 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x40 A ΤΕΜ 10 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x50 A ΤΕΜ 3 2,8 8,4 131 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x63 A ΤΕΜ 10 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x10 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x16 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x20A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x25 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x32 A ΤΕΜ

7 137 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x40 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x50 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x63 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x10Α/6ΚΑ µονού βήµατος ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x16Α/6ΚΑ µονού βήµατος ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x20Α/6ΚΑ µονού βήµατος ΤΕΜ Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδοµαδιαίος (ενδεικτικός τύπος ΕG-071 HAGER) ΤΕΜ Χρονοδιακόπτης Ράγας µε εφεδρεία µονού βήµατος 16Α/230V ΤΕΜ ιακόπτης Λυκόφωτος 16Α (ενδεικτικός τύπος GG 70V) ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 4x40 A ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 4x25 A ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 2x25 A ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 4x63 A ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 τύπου F ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 τύπου F ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 τύπου F ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 τύπου F ΤΕΜ ιακόπτης bypass 4x ράγας ΤΕΜ ιακόπτης bypass 2x ράγας ΤΕΜ Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V/0,9W ΤΕΜ 10 2, Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15 ΜΕΤΡΟ Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20 ΜΕΤΡΟ 8 1,1 8,8 159 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 ΜΕΤΡΟ 8 2,1 16,8 160 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 ΜΕΤΡΟ 8 2,6 20,8 161 Κανάλι επιδαπέδιο 2µ. (Αυτοκόλλητο) ΜΕΤΡΟ Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 20 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 20 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα 10 µέτρα µε φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 ΤΕΜ

8 Μπαλαντέζα 5 µέτρα µε φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 ΤΕΜ Πολύµπριζο µε φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κοµπλέ ΤΕΜ 2 4,5 9 Πολύµπριζο µε φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κοµπλέ ΤΕΜ Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαµπτο µαύρο ΜΕΤΡ Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαµπτο µαύρο ΜΕΤΡ Φις τύπου scame ή gayer 5x32Α θηλυκό για το καλώδιο ΤΕΜ Φις τύπου scame ή gayer 5x32Α αρσενικό για το καλώδιο ΤΕΜ Φις τύπου scame ή gayer 5x63Α αρσενικό για το καλώδιο ΤΕΜ Φις τύπου scame ή gαyer 5x63Α θηλυκό για το καλώδιο ΤΕΜ ιακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός ΤΕΜ ιακόπτης κοµιτατέρ χωνευτός ΤΕΜ ιακόπτης αλλέ ρετούρ µεσαίος χωνευτός ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 1x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 1x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 2x25A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 2x32A TEM Ραγοδιακόπτης 2x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 2x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 3x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 3x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 3x80A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x80A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x100A ΤΕΜ Πρίζα µε καπάκι σούκο χωνευτή LEGRAND ΤΕΜ ιακόπτης εξωτερικός στεγανός κοµµιτατέρ ΤΕΜ ιακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ ΤΕΜ Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή ΤΕΜ

9 196 Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή LEGRAND ΤΕΜ Μπάρα χαλκού µονοφασική ενός µέτρου (γέφυρα) Τύπου HAGER ΤΕΜ Μπάρα χαλκού τριφασική ενός µέτρου (γέφυρα) δίχαλο Τύπου hager ΤΕΜ Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A/250V ΤΕΜ Φις αρσενικό σούκο άσπρο ΤΕΜ 6 0,7 4,2 201 Φις θηλυκό σούκο άσπρο ΤΕΜ Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ ΤΕΜ 6 1, Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ ΤΕΜ Τσερκαδόρους επαγγελµατικούς (µε καστάνια) για τσέρκι ERIVAN ΤΕΜ Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 30 m ως δείγµα ΤΕΜ Συνδετήρες παροχών ΕΗ (µικροί) ως δείγµα ΤΕΜ Συνδετήρες παροχών ΕΗ (µεγάλοι) ως δείγµα ΤΕΜ Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm ΤΕΜ 750 0, Ψαλίδι για τσέρκι INOX ERIVAN / 250mm / professional TEM εµατικά 10 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 20 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 30 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 40 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 50 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) ΑΚΙ ΑΚΙ ΑΚΙ ΑΚΙ ΑΚΙ Ταινία βουλκανισµού 3M ΤΕΜ Ταινία µονωτική µαύρη ΤΕΜ 300 0, Ταινία µονωτική µπλε ΤΕΜ 10 0, Ταινία µονωτική άσπρη ΤΕΜ 10 0, Ταινία µονωτική κίτρινη ΤΕΜ 10 0, Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση ΑΚΙ ΑΚΙ 2 1,2 2,4 9

10 Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση 230 Ακροδέκτες 16mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) 231 Ακροδέκτες 25mm2 (σακουλάκι των 50 τµχ) 232 Ακροδέκτες 35mm2 (σακουλάκι των 50 τµχ) 233 Ακροδέκτες 50mm2 (σακουλάκι των 50 τµχ) 234 Ακροδέκτες 70mm2 (25τεµ.) 235 Ακροδέκτες 90mm2 (25τεµ.) ΑΚΙ 2 2,1 4,2 ΑΚΙ 2 2,8 5,6 ΑΚΙ 2 3,7 7,4 ΑΚΙ ΑΚΙ 2 1,2 2,4 ΑΚΙ 2 2,1 4,2 ΑΚΙ 2 2,8 5,6 ΑΚΙ 2 3,7 7,4 ΑΚΙ ΑΚΙ 2 5,3 10,6 ΑΚΙ ΑΚΙ 2 12,5 25 ΑΚΙ 2 11,5 23 ΑΚΙ Συνδέσµους ευθείας 1,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 2,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 4mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 6mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 10mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 16mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 25mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 35mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 50mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Μπάλα Φ40 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ

11 Μπάλα Φ30 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ Μπάλα Φ20 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ Μπάλα Φ25 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ Σκάφες φθορίου χωρίς καπάκι 1,5 µέτρο 2χ58W ΤΕΜ Σκάφη φθορίου χωρίςκαπάκι 1,20µέτρο 2x36W ΤΕΜ Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων ΤΕΜ Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων ΤΕΜ Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων ΤΕΜ Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων ΤΕΜ Πίνακας πλαστικός θέσεων επίτοιχος µε πόρτα ΤΕΜ Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος µε πόρτα ΤΕΜ Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) ΜΕΤΡΟ 55 0,5 27,5 258 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) ΜΕΤΡΟ 55 0, Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) ΜΕΤΡΟ Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) ΜΕΤΡΟ 12 1,3 15,6 261 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) ΜΕΤΡΟ 55 1,9 104,5 262 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) ΜΕΤΡΟ 10 2, Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 ΤΕΜ 20 0,12 2,4 264 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 ΤΕΜ 28 0,14 3, Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 ΤΕΜ 28 0,19 5, Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 ΤΕΜ 12 0,35 4,2 267 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 ΤΕΜ 12 0,55 6,6 268 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 ΤΕΜ 12 1,1 13,2 269 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 ΤΕΜ 55 0,14 7,7 270 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 ΤΕΜ 55 0,16 8,8 271 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 ΤΕΜ 55 0,24 13,2 11

12 272 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 ΤΕΜ 55 0,3 16,5 273 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 ΤΕΜ 30 0, Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 ΤΕΜ 30 0, Ρακόρ Φ16 ΤΕΜ 10 0,09 0,9 276 Ρακόρ Φ20 ΤΕΜ 10 0, Ρακόρ Φ25 ΤΕΜ 10 0, Ρακόρ Φ32 ΤΕΜ 10 0, Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 67X67 περίπου ΤΕΜ 3 0,9 2,7 280 Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 82X82 περίπου ΤΕΜ 3 1,4 4,2 281 Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 101X101 περίπου ΤΕΜ 3 2,3 6,9 282 Φως ασφαλείας, φορητό, εφεδρικό µε 2 προβολείς ΤΕΜ Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V ΤΕΜ Κουτί εξωτερικό στεγανό 8x8 περίπου ΤΕΜ Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου ΤΕΜ Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου ΤΕΜ Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεµ. ΤΕΜ Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεµ. ΤΕΜ Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική ΤΕΜ Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεµ) ΤΕΜ 3 2,4 7,2 291 Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεµ) ΤΕΜ 3 2,4 7,2 292 Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 (συσκ.12 τεµ.) ΤΕΜ Κυπαρισάκια 2Χ25mm2 (συσκ.12 τεµ.) ΤΕΜ Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 (συσκ.12 τεµ.) ΤΕΜ Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεµ.) ΤΕΜ Ζουµπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT ΚΟΥΤΙ Τσέρκι µε µεγάλες τρύπες (ταινία των 10µ.) ΤΕΜ Ζουµπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT ΤΕΜ Τσέρκι µε µικρές τρύπες (ταινία των 10µ.) ΤΕΜ Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 ΤΕΜ Χαλκός γείωσης γυµνός 16 mm2 (100m) kg Χαλκός γείωσης γυµνός 25 mm2 (20m) kg

13 303 Χαλκός γείωσης γυµνός 35 mm2 (20m) kg Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού HELEMCO (τετράγωνο) ΤΕΜ Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 1,9 3,8 306 Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 1, Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 1,7 3,4 308 Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 1,8 3,6 309 Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 1,9 3,8 310 Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 2,4 4,8 312 Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 2,6 5,2 313 Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 2,8 5,6 314 Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 2,3 4,6 319 Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 2,3 4,6 320 Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 3,2 6,4 321 Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ 2 3,2 6, Ασφαλειοθήκη κλέµµα µονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm ΤΕΜ 55 0,9 49,5 Ασφαλειοθήκη µε καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 ΤΕΜ 3 0,8 2,4 324 Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήµανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτρτοπληξίας) 220/380V 30cm ΤΕΜ 30 1, Ξυλόβιδες 4x1,5 cm KOYTI Ξυλόβιδες 4x2,5 cm KOYTI Ξυλόβιδες 4x3 cm KOYTI Ξυλόβιδες 4x3,5 cm KOYTI Ξυλόβιδες 4x4 cm KOYTI Ξυλόβιδες 4x4,5 cm KOYTI Ξυλόβιδες 4x5 cm KOYTI Λαµαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4 ΤΕΜ 325 0,05 16, Λαµαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1 ΤΕΜ 325 0,05 16, Λαµαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 13

14 335 Λαµαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2 ΤΕΜ 325 0,05 16, Λαµαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2 ΤΕΜ 325 0,05 16, Λαµαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2 ΤΕΜ 325 0,05 16, Λαµαρινόβιδες 4x5 cm 10x2 ΤΕΜ 325 0,05 16, Τρυπανόβιδες µε κεφαλή για κλειδί 8 µήκους 5,5x25 ΤΕΜ 325 0,05 16, Τρυπανόβιδες µε κεφαλή για κλειδί 10 µήκους 6,3x25 ΤΕΜ 325 0,05 16, Τρυπανόβιδες µε κεφαλή σταυρού φρεζάτη µήκους 4,8x25 ΤΕΜ 325 0,05 16, Ούπα 6'' µπετού (των 100 τεµαχίων) και βίδες ΚΟΥΤΙ Ούπα 8'' µπετού (των 100 τεµαχίων) και βίδες ΚΟΥΤΙ Ούπα 10'' µπετού (των 100 τεµαχίων) και βίδες ΚΟΥΤΙ Ούπα 12'' µπετού (των 100 τεµαχίων) και βίδες ΚΟΥΤΙ Ούπα 6'' γυψοσανίδας µε βίδα (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ούπα 8'' γυψοσανίδας µε βίδα (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ούπα 10'' γυψοσανίδας µε βίδα (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ούπα 12'' γυψοσανίδας µε βίδα (των 100 τεµαχίων) ΚΟΥΤΙ Ροδέλλα µικρή µε τρύπα 6x12 (100τεµ) ΤΕΜ Ροδέλλα µεγάλη µε τρύπα 8x24 (100τεµ) ΤΕΜ Λάµπα LED ML-160W / Ε27 µεικτού φωτισµού ΤΕΜ Λάµπα LED ML-250W / Ε40 µεικτού φωτισµού ΤΕΜ Λάµπα HQI 70W / 230V / στυλό ΤΕΜ Λάµπα HQI 150W / 230V / στυλό ΤΕΜ Λάµπα HQI 150W / 230V / E-27 αχλάδι ΤΕΜ Λάµπα HQI 250W / 230V / E-40 σωληνωτή ΤΕΜ Λάµπα HQI 250W / 230V / E-40 αχλάδι ΤΕΜ Λάµπα HQI 400W / 230V / Ε-40 σωληνωτή ΤΕΜ Λάµπα HQI 400W / 230V / E-40 αχλάδι ΤΕΜ Λάµπα HQI-T2000W /D/Ι/ E-40/380V ΤΕΜ Λάµπα HQI-T2000W /Ν E-40/380V ΤΕΜ

15 363 BALLAST HQI 70W πλακέ χαµηλό ή τετράγωνο ΤΕΜ BALLAST HQI 150W πλακέ χαµηλό ή τετράγωνο ΤΕΜ BALLAST HQI 250W πλακέ χαµηλό ή τετράγωνο ΤΕΜ BALLAST HQI 400W πλακέ χαµηλό ή τετράγωνο ΤΕΜ BALLAST HQI 2000W/10,3Α/380V (πλακέ χαµηλό 11cm πλάτος, 11cm ύψος και 22cm βάθος µε ψύκτρα ( είγµα)) ΤΕΜ Λάµπες ιωδίνης διαφανείς 80w/78mm/240V ΤΕΜ 35 2,5 87,5 369 Λάµπες ιωδίνης διαφανείς 160w/118mm/240V ΤΕΜ 20 2, Λάµπες ιωδίνης διαφανείς 400w/118mm/240V ΤΕΜ 6 2, Λάµπες ιωδίνης διαφανείς 1000w/189mm/240V ΤΕΜ Λάµπες ιωδίνης διαφανείς 1500w/254mm/240V ΤΕΜ Προβολέας HQI 70W / ΙΡ65 µε µεταλλικά κλιπ στο καπάκι ΤΕΜ Προβολέας HQI 150W / ΙΡ65 µε µεταλλικά κλιπ στο καπάκι ΤΕΜ Προβολέας HQI 250W / ΙΡ65 µε µεταλλικά κλιπ στο καπάκι ΤΕΜ Προβολέας HQI 400W / ΙΡ65 µε µεταλλικά κλιπ στο καπάκι ΤΕΜ Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός ΤΕΜ Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός µε φωτοκύταρο ΤΕΜ Προβολέας 2 KW HQI / ΙΡ65 µε µεταλικά κλιπ στο καπάκι εξωτερικός ΤΕΜ Μετασχηµατιστής φθορίου 40W ΤΕΜ 10 2, Μετασχηµατιστής φθορίου 26W ΤΕΜ Μετασχηµατιστής φθορίου 58W ΤΕΜ Κλέµα 2,5 mm2 θερµοκρασίας (σετ των 10 τεµ.) ΤΕΜ 6 0,7 4,2 384 Κλέµα 4 mm2 θερµοκαρασίας (σετ των 10 τεµ.) ΤΕΜ 3 0,8 2,4 385 Κλέµα 6 mm2 θερµοκρασίας (σετ των 10 τεµ.) ΤΕΜ 3 0,9 2,7 15

16 386 Κλέµα 10 mm2 θερµοκρασίας (σετ των 10 τεµ.) ΤΕΜ 3 1,1 3,3 387 Κλέµα 16 mm2 θερµοκρασίας (σετ των 10 τεµ.) ΤΕΜ 3 1,8 5,4 388 Κλέµα 25 mm2 θερµοκρασίας (σετ των 10 τεµ.) ΤΕΜ Κλέµα πορσελάνης µονή 2,5 mm2 ΤΕΜ 3 0,45 1, Κλέµα πορσελάνης διπλή 2,5 mm2 ΤΕΜ 3 0,6 1,8 391 Κλέµα πορσελάνης µονή 4 mm2 ΤΕΜ 3 0,7 2,1 392 Κλέµα πορσελάνης διπλή 4 mm2 ΤΕΜ 3 0,8 2,4 393 Κλέµα πορσελάνης διπλή 6 mm2 ΤΕΜ 3 0,8 2,4 394 Κλέµα πορσελάνης µονή 6 mm2 ΤΕΜ 3 0,9 2,7 395 Κλέµα πορσελάνης 3x4 mm2 ΤΕΜ Κλέµα πορσελάνης 3x6 mm2 ΤΕΜ 3 1,2 3,6 397 Κλέµα πορσελάνης 3x10 mm2 ΤΕΜ 3 1,5 4,5 398 Φωτιστικό σώµα υδραργύρου αλουµινίου 125W/Ε-27 (κοµπλέ - ασφαλειοθήκη BALLAST πυκνωτή) ΤΕΜ Μπράτσο φωτιστικού σώµατος γαλβανιζέ Φ42 ΤΕΜ Φωτιστικό Σώµα Υδραργύρου Αλουµινίου 250W/Ε-40 (κοµπλέ) ΤΕΜ Μπράτσο Φ60 γαλβανιζέ διπλής βαφής ΤΕΜ Φωτιστικό σώµα νατρίου, αλουµινίου 150W / E-40 (κοµπλέ) TEM Φωτιστικό σώµα νατρίου, αλουµινίου 250W / Ε-40 (κοµπλέ) ΤΕΜ Φωτιστικό σώµα νατρίου, αλουµινίου 400W / Ε-40 (κοµπλέ) ΤΕΜ Φωτιστικό χωνευτό οροφής για γυψοσανίδα στρόγγυλο PL 2x26W µε συµβατικό ballast ΤΕΜ Λάµπα οικονοµίας PLC 18w/840/230V/2d TEM 18 2,2 39,6 407 Λάµπα οικονοµίας PLC 26w/840/230V/2d κοντές (δείγµα) TEM 18 2,2 39,6 408 Λάµπα οικονοµίας PLC 9w/840/230V/2d TEM Λάµπα GU-10 28w/230V ΤΕΜ 20 1, Λάµπα GU-10 33w/230V ΤΕΜ 16 1,3 20,8 411 Λάµπα οικονοµίας 8W / E-14 / 230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ Λάµπα οικονοµίας 8W/E-27/230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ

17 413 Λάµπα οικονοµίας 11W/E-27/230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ Λάµπα οικονοµίας 23W/E-27/230V µε κέλυφος Ζεστό χρώµα ΤΕΜ Λάµπα οικονοµίας 23W/E-25/230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ , Λάµπα οικονοµίας 32-35W/E-27/230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ 350 5, Λάµπα οικονοµίας 55-60W/E-27/230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ Λάµπα οικονοµίας 40-45W/E-27/230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ Λάµπα οικονοµίας µε φωτοκύταρο 15 W / E27/230V Ζεστό χρώµα ΤΕΜ Λάµπα φθορίου 60 εκ. 18W / 86 ΤΕΜ 175 1,5 262,5 421 Λάµπα φθορίου 1µ.30W / 86 ΤΕΜ 6 3, Λάµπα φθορίου 1,20 µ. 36W / 86 ΤΕΜ 120 1, Λάµπα φθορίου 1,5 µ. 58W / 86 ΤΕΜ 10 2, Στάρτερ 4-22W ΤΕΜ 175 0,23 40, Στάρτερ 4-65W ΤΕΜ 130 0,23 29,9 426 Βάση στάρτερ φυτευτή (δείγµα) ΤΕΜ 22 0,35 7,7 427 Λάµπα νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι µε εκκινητή ΤΕΜ Λάµπα νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή ΤΕΜ 10 9, Λάµπα νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή ΤΕΜ Λάµπα νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι ΤΕΜ Λάµπα νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή ΤΕΜ Λάµπα νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή ΤΕΜ Λάµπα νατρίου 250W / E-40 / 230V αχλάδι ΤΕΜ Λάµπα νατρίου 400W / E-40 / 230V σωληνωτή ΤΕΜ Λάµπα νατρίου 400W / E-40 / 230V αχλάδι ΤΕΜ Λάµπα 42V/E27/40W πυρακτώσεως ΤΕΜ 32 1,2 38,4 437 Λάµπα κοινή 42W/E27/230V eco ΤΕΜ Εκκινητής W / Na / HQI / 500V ΤΕΜ 200 4, Εκκινητής HQI 2000W / 500V ΤΕΜ

18 440 Μπάλαστ Na 70W χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Μπάλαστ Na 100W χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Μπάλαστ Na 150W χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Μπάλαστ Na 250W χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Μπάλαστ Na 400W χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Λάµπα υδραργύρου 125W / E-27 / 230V ΤΕΜ 500 2, Λάµπα υδραργύρου 250W / E-40 / 230V ΤΕΜ Λάµπα υδραργύρου 400W / E-40 / 230V ΤΕΜ Μπάλαστ 125W/υδραργύρου χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Μπάλαστ 250W/ υδραργύρου χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Μπάλαστ 400W/υδραργύρου χαµηλά πλακέ ή τετράγωνα ΤΕΜ Πυκνωτής 9µf/250V ΤΕΜ 3 1,8 5,4 452 Πυκνωτής 35µf/250V ΤΕΜ 6 2,7 16,2 453 Πυκνωτής 60µf/450V AC ΤΕΜ 6 4, Ντουί φθορίου φυτευτό µονό (δείγµα) ΤΕΜ 32 0, Ντουί φθορίου µε βίδα µονό (δείγµα) ΤΕΜ 32 0,7 22,4 456 Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγµα) 1/8'' ΤΕΜ 3 0,8 2,4 457 Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό µε ελάσµατα (δείγµα) ΤΕΜ 33 0,7 23,1 458 Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσµατα (δείγµα) ΤΕΜ 7 0,6 4,2 459 Ντουί Ε-27 πορσελάνης µε βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγµα) ΤΕΜ 33 1,4 46,2 460 Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγµα) 1/8'' ΤΕΜ 32 1,6 51,2 461 Ντουί Ε-40 πορσελάνης µε αυτάκια (δείγµα) ΤΕΜ 32 2, Ντουί Ε-40 πορσελάνης κωνικό (δείγµα) ΤΕΜ 19 2,5 47,5 463 Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο (δείγµα) ΤΕΜ 32 2, Ντουί αντάπτορ από Ε-40 σε Ε-27 ΤΕΜ Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 125W (4 είδη ως δείγµα) ΤΕΜ

19 466 Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 250W (δείγµα) ΤΕΜ Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 400W/250W/400W (δείγµα) ΤΕΜ Μετασχηµατιστής 230V/230V/600W ΤΕΜ Μετασχηµατιστής 230V/230V/1KW ΤΕΜ Μετασχηµατιστής 230V/230V/2KW ΤΕΜ Φωτοσωλήνα απλή µονοκάναλη λευκή ζεστή ΜΕΤ , Ρευµατοδότης µονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κοµπλέ (τάπες, κλπ)/εξωτ. Χρήσης ΤΕΜ 200 0, Μεταλλικό πίλλαρ µονοφασικό ΤΕΜ Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 4x18W µε συµβαστικό ballast ΤΕΜ Λάµπα ΗQI 70W E27 ΤΕΜ Λάµπα HQI 1000W E40 / 230V ΤΕΜ Σύστηµα έναυσης για λάµπα 2KW / 380V ΤΕΜ Μετασχηµατιστής 1000W HQI µε εκκινητή ΤΕΜ Λάµπα CERAMIC MASΤER T 150W/G12/830 ΤΕΜ ιακόπτης ράγας µονού βήµατος 32Α ΤΕΜ Φωτιστικό καµπάνα αλουµινίου 400W/HQI µε κάλυµµα αλουµινίου µε σχάρα ή τζάµι µε κλιπ για κλειστό γήπεδο basket ΤΕΜ Φωτιστικό καµπάνα αλουµινίου 400W Hg µε σχάρα ή τζάµι µε κλιπ για κλειστό γήπεδο basket ΤΕΜ Φωτιστικό καµπάνα αλουµινίου 400W Na µε σχάρα ή τζάµι µε κλιπ για κλειστό γήπεδο basket ΤΕΜ Λαµπτήρας µπαγιονέτ οικονοµίας Β22 15W / 230 V ΤΕΜ Λαµπτήρας µπαγιονέτ οικονοµίας Β22 9W / 230 V ΤΕΜ Ηλεκτρονικό ballast 2x36W ΤΕΜ Ηλεκτρονικό ballast 1x54 ΤΕΜ Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml ΤΕΜ Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα µε 2 ασφαλειοθήκες ΤΕΜ Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα µε αυτόµατη ασφάλεια µε κλέµα ΤΕΜ

20 491 Καβουράκια γείωσης 25 mm2 µε βίδα και παξιµάδι ΤΕΜ Βιδάκι µε παξιµάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) Μ4/2cm ΤΕΜ 190 0,1 19 ΣΥΝΟΛΟ 54202,20 ΦΠΑ 24% 13008,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67210,73 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1. την υπ αριθ / ιακήρυξη του ηµάρχου 2. την υποβληθείσα προσφορά 3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: Την ανάδειξη της εταιρείας ΜΑΦΡΕ ΟΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για την «προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 1. Την υπ αριθ. πρωτ / απόφασης ηµάρχου, 2. Τις διατάξεις του Ν Το Πρακτικό Νο1/ της Επιτροπής ιαγωνισµού 4. Tα στοιχεία του φακέλου προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 1. να εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/ της Επιτροπής ιαγωνισµού. 2. να ανακηρύξει την εταιρείας ΜΑΦΡΕ ΟΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ ) ως προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» αντί του συνολικού ποσού των ,73 συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης. Κοινοποίηση: 1. Τµήµα Λογιστηρίου 2. /νση Περιβάλλοντος Συν. Πρακτικό Νο1/ της Επιτροπής ιαγωνισµού Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης 20

21 Στέλλα Σοφία Μαγγίνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1. Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 11 η Ιανουαρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 63/2016, περ.3, Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (Αριθµ. ιακήρυξης 35326/ ), ύστερα από την αριθ.πρωτ.35329/ έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 4. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ήµου, ως Πρόεδρο 5. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος 6. Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος 1. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ήµου, στο οποίο δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά & στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 2.Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής για λογαριασµό της εταιρείας ΜΑΦΡΕ ΟΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ , ο εκπρόσωπος της Μαφρέδος ηµήτριος (Α Τ Π664700/92). Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις 21

22 που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Μετά την εξέταση του φακέλου η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 1 (παραγρ.6.1 καθώς επίσης και στην παράγραφο II των Πρόσθετων ιευκρινήσεων). 4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας την οποία έκανε αποδεκτή διότι έκρινε οµοφώνως ότι η τεχνική προσφορά, ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.2). 5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας, την οποία έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 (παραγρ.6.3) και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: ΟΜΑ Α Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤ Σ22 ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 250 0, Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 150 1, Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 30 1, Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 ΜΕΤΡΟ 30 2, Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 ΜΕΤΡΟ 2 3,8 7,6 6 Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 ΜΕΤΡΟ 2 4,8 9,6 7 Καλώδιο NYAF 1 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0,13 4,55 8 Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0,16 5,6 9 Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0,27 9,45 10 Καλώδιο NYAF 4 mm2 µαύρο - µπλε ΜΕΤΡΟ 35 0, Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης ΜΕΤΡΟ 35 0,28 9,8 12 Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης ΜΕΤΡΟ 35 0,37 12,95 13 Μακαρόνι υαλοµέταξο 2 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,1 0,3 14 Μακαρόνι υαλοµέταξο 4 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,15 0,45 15 Μακαρόνι υαλοµέταξο 6 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,2 0,6 16 Μακαρόνι υαλοµέταξο 8 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,3 0,9 22

23 17 Μακαρόνι υαλοµέταξο 10 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,4 1,2 18 Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 µαύρο-κιτρινο -µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,13 10,4 19 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 20 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 21 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 22 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 80 0,23 18,4 23 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 0,23 18,4 24 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,23 18,4 25 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 80 0,42 33,6 26 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 15 0,65 9,75 27 Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 0, Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 1, Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 10 2, Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm ΜΕΤΡΟ 20 2, Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 0,7 59,5 32 Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,1 93,5 33 Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,5 127,5 34 Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 2, Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,1 93,5 36 Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1, Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 2,7 229,5 38 Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 3,7 314,5 39 Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 35 1,3 45,5 40 Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 ΜΕΤΡΟ Καλώδιο NYY 4x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 185 2,7 499,5 42 Καλώδιο NYY 4x10 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 4,5 382,5 43 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 ΜΕΤΡΟ Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2 ΜΕΤΡΟ Εύκαµπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,27 49,95 47 Εύκαµπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,37 68,45 48 Εύκαµπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,45 83,25 49 Εύκαµπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,37 105,45 50 Εύκαµπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,45 128,25 51 Εύκαµπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,7 199,5 23

24 52 Εύκαµπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 85 1,1 93,5 53 Εύκαµπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 18 0,45 8,1 54 Εύκαµπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 18 0,35 6,3 55 Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 120 0, Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 120 1, Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής µόνωσης ΕΗ (µονόκλωνο επικασσιτερωµένο) ΜΕΤΡΟ 200 1, Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών ΜΕΤΡΟ 35 0, Καλώδιο UTP 4 ζευγών ΜΕΤΡΟ 10 0, Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών ΜΕΤΡΟ 185 0, Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο ΜΕΤΡΟ 85 0, Κλιπ τηλεφώνου ΤΕΜ 85 0,1 8,5 63 connectors δικτύου RJ 45 ΤΕΜ connectors δικτύου RJ 11 ΤΕΜ Καλώδιο πλακέ 2x0,75 mm2 (σειρίδα) άσπρο εύκαµπτο ΜΕΤΡΟ 185 0,4 74 Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 (κίτρινη µε µούφες 6 µέτρα) ΤΕΜ Σωλήνες γαλβανιζέ 3'' πράσινες + τάπα + τρύπα 22άρα ΤΕΜ Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό ΤΕΜ 3 1,5 4, Καραβοχελώνες µεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε- 27/100W) οβάλ ΤΕΜ Καραβοχελώνες µεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε- 27/100W) στρογγυλές ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 72 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 73 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 74 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 75 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο Α ΤΕΜ 3 2,5 7,5 76 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α ΤΕΜ

25 82 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α ΤΕΜ Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α ΤΕΜ Ασφάλεια ΕΗ 35 Α / Ε-16 ΤΕΜ 50 0, Ασφάλεια ΕΗ 40 Α / Ε-16 ΤΕΜ 25 0, Ασφάλεια ΕΗ 50 Α / Ε-16 ΤΕΜ 15 0, Αυτόµατη ασφάλεια ΕΗ 63Α ΤΕΜ Πώµα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΕΗ ΤΕΜ Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 96 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 97 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 98 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 70 0, Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 100 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 101 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 102 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 103 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 104 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 105 Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL ΤΕΜ 85 0,3 25,5 106 Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL ΤΕΜ 85 0,3 25, Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) ΤΕΜ 50 0,37 18,5 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) ΤΕΜ 85 0,5 42,5 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) ΤΕΜ 40 0,

26 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) ΤΕΜ 40 0,6 24 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ ΤΕΜ Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ ΤΕΜ Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α ΤΕΜ 25 0,37 9, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α ΤΕΜ 25 0,37 9, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α ΤΕΜ 25 0,37 9, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α ΤΕΜ 18 0,37 6, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α ΤΕΜ 35 0,37 12, Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α ΤΕΜ 10 0,37 3,7 122 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α ΤΕΜ 18 0,6 10,8 123 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x6 A ΤΕΜ 3 2,8 8,4 124 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x10 A ΤΕΜ 28 2,8 78,4 125 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x16 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x20 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x25 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x32 A ΤΕΜ 20 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x40 A ΤΕΜ 10 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x50 A ΤΕΜ 3 2,8 8,4 131 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x63 A ΤΕΜ 10 2, Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x10 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x16 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x20A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x25 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x32 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x40 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x50 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x63 A ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x10Α/6ΚΑ µονού βήµατος ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x16Α/6ΚΑ µονού βήµατος ΤΕΜ Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x20Α/6ΚΑ µονού βήµατος ΤΕΜ

27 Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδοµαδιαίος (ενδεικτικός τύπος ΕG-071 HAGER) ΤΕΜ Χρονοδιακόπτης Ράγας µε εφεδρεία µονού βήµατος 16Α/230V ΤΕΜ ιακόπτης Λυκόφωτος 16Α (ενδεικτικός τύπος GG 70V) ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 4x40 A ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 4x25 A ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 2x25 A ΤΕΜ Ρελέ θερµάνσεως 4x63 A ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 τύπου F ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 τύπου F ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 τύπου F ΤΕΜ Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 τύπου F ΤΕΜ ιακόπτης bypass 4x ράγας ΤΕΜ ιακόπτης bypass 2x ράγας ΤΕΜ Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V/0,9W ΤΕΜ 10 2, Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15 ΜΕΤΡΟ Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20 ΜΕΤΡΟ 8 1,1 8,8 159 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 ΜΕΤΡΟ 8 2,1 16,8 160 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 ΜΕΤΡΟ 8 2,6 20,8 161 Κανάλι επιδαπέδιο 2µ. (Αυτοκόλλητο) ΜΕΤΡΟ Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 20 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 20 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 µέτρων ΤΕΜ Μπαλαντέζα 10 µέτρα µε φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 ΤΕΜ Μπαλαντέζα 5 µέτρα µε φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 ΤΕΜ Πολύµπριζο µε φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κοµπλέ ΤΕΜ 2 4,5 9 Πολύµπριζο µε φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κοµπλέ ΤΕΜ Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαµπτο µαύρο ΜΕΤΡ Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαµπτο µαύρο ΜΕΤΡ

28 Φις τύπου scame ή gayer 5x32Α θηλυκό για το καλώδιο ΤΕΜ Φις τύπου scame ή gayer 5x32Α αρσενικό για το καλώδιο ΤΕΜ Φις τύπου scame ή gayer 5x63Α αρσενικό για το καλώδιο ΤΕΜ Φις τύπου scame ή gαyer 5x63Α θηλυκό για το καλώδιο ΤΕΜ ιακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός ΤΕΜ ιακόπτης κοµιτατέρ χωνευτός ΤΕΜ ιακόπτης αλλέ ρετούρ µεσαίος χωνευτός ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 1x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 1x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 2x25A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 2x32A TEM Ραγοδιακόπτης 2x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 2x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 3x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 3x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 3x80A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x40A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x63A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x80A ΤΕΜ Ραγοδιακόπτης 4x100A ΤΕΜ Πρίζα µε καπάκι σούκο χωνευτή LEGRAND ΤΕΜ ιακόπτης εξωτερικός στεγανός κοµµιτατέρ ΤΕΜ ιακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ ΤΕΜ Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή ΤΕΜ Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή LEGRAND ΤΕΜ Μπάρα χαλκού µονοφασική ενός µέτρου (γέφυρα) Τύπου HAGER ΤΕΜ Μπάρα χαλκού τριφασική ενός µέτρου (γέφυρα) δίχαλο Τύπου hager ΤΕΜ Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A/250V ΤΕΜ Φις αρσενικό σούκο άσπρο ΤΕΜ 6 0,7 4,2 201 Φις θηλυκό σούκο άσπρο ΤΕΜ

29 202 Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ ΤΕΜ 6 1, Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ ΤΕΜ Τσερκαδόρους επαγγελµατικούς (µε καστάνια) για τσέρκι ERIVAN ΤΕΜ Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 30 m ως δείγµα ΤΕΜ Συνδετήρες παροχών ΕΗ (µικροί) ως δείγµα ΤΕΜ Συνδετήρες παροχών ΕΗ (µεγάλοι) ως δείγµα ΤΕΜ Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm ΤΕΜ 750 0, Ψαλίδι για τσέρκι INOX ERIVAN / 250mm / professional TEM εµατικά 10 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 20 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 30 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 40 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) εµατικά 50 cm µαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεµαχίων) Α ΚΙ Α ΚΙ Α ΚΙ Α ΚΙ Α ΚΙ Ταινία βουλκανισµού 3M ΤΕΜ Ταινία µονωτική µαύρη ΤΕΜ 300 0, Ταινία µονωτική µπλε ΤΕΜ 10 0, Ταινία µονωτική άσπρη ΤΕΜ 10 0, Ταινία µονωτική κίτρινη ΤΕΜ 10 0, Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Στρογγυλό µε µόνωση Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Α ΚΙ Α ΚΙ 2 1,2 2,4 Α ΚΙ 2 2,1 4,2 Α ΚΙ 2 2,8 5,6 Α ΚΙ 2 3,7 7,4 Α ΚΙ Α ΚΙ 2 1,2 2,4 29

30 Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) Ίσιο µε µόνωση Α ΚΙ 2 2,1 4,2 Α ΚΙ 2 2,8 5,6 Α ΚΙ 2 3,7 7,4 230 Ακροδέκτες 16mm2 (σακουλάκι των 100 τµχ) 231 Ακροδέκτες 25mm2 (σακουλάκι των 50 τµχ) 232 Ακροδέκτες 35mm2 (σακουλάκι των 50 τµχ) 233 Ακροδέκτες 50mm2 (σακουλάκι των 50 τµχ) 234 Ακροδέκτες 70mm2 (25τεµ.) 235 Ακροδέκτες 90mm2 (25τεµ.) Α ΚΙ Α ΚΙ 2 5,3 10,6 Α ΚΙ Α ΚΙ 2 12,5 25 Α ΚΙ 2 11,5 23 Α ΚΙ Συνδέσµους ευθείας 1,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 2,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 4mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 6mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 10mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 16mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 25mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 35mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Συνδέσµους ευθείας 50mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τµχ) ΤΕΜ Μπάλα Φ40 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ Μπάλα Φ30 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ Μπάλα Φ20 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ Μπάλα Φ25 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος (δείγµα) χαµηλό χείλος ΤΕΜ Σκάφες φθορίου χωρίς καπάκι 1,5 µέτρο 2χ58W ΤΕΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χαράλαμπος Μυλωνάς ΤΗΛ : 213 2030623- Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12ης-4-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..71/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Κ.Α Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Κ.Α Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ Α Κ.Α. 20.6662.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα μονάδας ( ) ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 Λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /νση: Αγ. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη FAX:213-2004023 Πληροφορίες: Γκαµίλης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού_ομάδα Β: Ηλεκτρολογικά Εργαλεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού_ομάδα Β: Ηλεκτρολογικά Εργαλεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 9 Τ.Κ., Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς Τηλέφωνο: 0 FAX: 00 email: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού_ομάδα Β: Ηλεκτρολογικά Εργαλεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού_ομάδα Β: Ηλεκτρολογικά Εργαλεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 9 Τ.Κ., Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς Τηλέφωνο: 0 FAX: 00 email: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3230 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 59 / 2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους υπ α / Διακήρυξη

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους υπ α / Διακήρυξη έτους 2018 - υπ α. 65868/01-12-2017 Διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Έτους 2018 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/6-4-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 3/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 3/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. A.N Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/19-01-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 27/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Διόρθωση της υπ αριθ. 515/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης..., έδρα.., οδός.., αριθμός.,τηλέφωνο, Fax

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης..., έδρα.., οδός.., αριθμός.,τηλέφωνο, Fax Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης...., έδρα.., οδός.., αριθμός.,τηλέφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 23924 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 1734 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΠλληηρρ: : Βάσω Κλαψινού ΔΔ//ννσσηη : Άδελε Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 01/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. 3483 ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ευρώ: 14.878,95 1.ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δήμαρχος και 2.ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ) ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΘΑΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑ- ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Τίτλος: Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και τις

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 153/15 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6662.006,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Φ.Π.Α 23%: 7.432,94

14SYMV Φ.Π.Α 23%: 7.432,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κ.Καραμανλή 18 Τ.Κ.: 16673 ΒΟΥΛΑ Πληροφ.: Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ Τηλ.: 213 2020131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 18.5.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 5494 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 12/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισµός: 59.989,43 (χωρίς Φ.Π.Α) Συνολικά απαιτούµενη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 14113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 14113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.: 2813404418 Φαξ: 2813404460 Ταχ. Διεύθυνση: 3 Ο χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,55 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (27.499,79 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,55 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (27.499,79 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 07/03/2016 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΙΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΙΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΙΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.800,00 ΕΥΡΩ ΡΕΘΥΜΝΟ 19.12.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: Αρ. Μελ.: Κ.Α.Ε.: Κ.Α. Οικον.: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Έτους 2016» «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ιωάννινα: 19/4/2016 Αρ. πρωτ.: 3021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 21748 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 63.713 ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΨΓΒ46907Γ-306 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η Π Α Μ M Α Κ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΔΟΣ: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ 11144 Αθήνα, 21/03/2018 ΤΗΛ: 213.2042100

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-47 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 11 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. : 1594 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο ήµ ο Σίφνου σήµ ερα την 11 η του µ ηνός Απριλίου ηµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 10291 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) ΜΕ Φ.Π.Α. 24% Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) ΜΕ Φ.Π.Α. 24% Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 142/16 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 56.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6262.001,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002370300 2014-10-30 A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 30/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 48951 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών απεφάνθη τα εξής:

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών απεφάνθη τα εξής: . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καρδίτσα: 20-04-2016 Αρ. Πρωτ.: 7040 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σέρρες 16 / 09 / 2013 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 10099 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Βόλος: 14/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9280/ΔΕ1509

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Βόλος: 14/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9280/ΔΕ1509 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004236211 2016-04-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16/2016 «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση κι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 30 /06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 19709 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax E -mail Οικονομικό Προμηθειών Κ. Τσιβελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,84 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (17.389,54 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,84 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (17.389,54 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 12/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:372 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών: - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 14.5.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 5137 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα